Goudsche Courant, dinsdag 9 november 1943

bracfat maar bctgeen wy thans zien dafVaa m t en aanwezif Het bolsjewisme heeft l t positieve het goede v4n den Russis en boer onderdrukt en het heeft twee eigensoliappen die ln deze menschen altijd sluimeren tevoorschijn gebracht Ook deze eigenschappen kunnen uit t landschap worden afgeleid Dat landschap immers is oneindig groot De steppe maakt melancholiek U zult zeggen de zee is ook groot maar de zee is altijd m beweging Zij is dynamisch zij verwekt m ons krachten terwijl de steppe groot en als docxi is Zij maakt melan Maak n spoi aan dia kwal rhaumaUscha piinë Dt itê mlnsriu louKn In Km 1 veren Uw bloed en vuereti Iw ifl nicuwfl levenakraelit toe wasril r 1 sulf van Umrheumatiache pun t r 1 üenonien OeflUnen sullen snr en om teiinlolto geheel l viru uii r KRUSCHEN CjeioHdbelil oor een rent r j ApMh en Mr 1i e rt cho iek zn maakt beieid om te lydèn u i De menschen van de steppe hebben s ely moeten bekijken om Hetzelfde is aan den difg jttipdn It e toen Badoglio piobetrde hnVt cismc terzyde te dringen Wat Is tr iZT gekomen ten liberale o demixTitwT Impuls De jongste democraat die daa vcrschynt is de oude graal Sfor lu geloof dat hy 72 jaar is en d in is Ir nog een andere bij die naar ik honr 77 jaar is Dat is wat het liberalistisch en democratische burgerdom thans nol kan leveren Daarvoor is m uiil iiji een katholiekconvnunistisehe partH ontstaan De leider van do kalholn actie In IlaliP heeft nadrukkelijk ie klaard dat de katholieke se lie 1 het geheel mets met deze katholiek com munistischc partij te maken heeft maar achtCT de repubhkeinsch fasci iischj partij staat Die is namelyk nie t m r van schot Hy weet wat er uit do xn ige stand kan ontstaan Op den Ralkin 13 het precies zoo Daar hebben zich Rroe pen van verzet gevormd die de bosschen zijn ingetrokken en partisanen geworden zijn Oorspronkelijk waren het meerendeels militairen Mie waren nog nationalistisch Nu is dat ook anders üewordcn On den Balkan heeft nu 4 communist Tito de leiding m hinden dien Stalin tot Ixilsjewistengtneraal benoemd heeft en NIeuw Zeelandsehc en Engelschc officieren die aan valschermen by Oieiudie partisancngroepen werden neergelaten werden juist door die partilsanen doodgeschoten Dat zijn geen toevalligheden dat zyn allemaal teekenen dae erop duiden in welke richting de ontwikkeling kan g an De bombardementen m Dultschland Houdt u één ding voor oogen den totalen oorlog en zijn uit het steeds toenemend gebrek aan goederen visjrtspniilende gevolgen Het is thans retela zoo althans de tyd is niet al ic ver meer dat degene m Dultschland die vap vroeger volkomen wettelyk en in orde nog een goedingerichte wonmg heeft dit bezit mettertijd zal aanvoelen als een druk tegenover die volk Kcnooten die inmiddels alles verloren hebben en dezen van hun kant 7 uelen rienzelfden toestand aanvoelen ah een onrecht Wanneer de slachtoffers van de bombardementen In Dm hl md geen nationaal socialisten zoud n zijn ouden e e terreurvhegers dei tngdsehen en Amerikanen mmiddi hel bolsjewisme in Dultschland sled et tien aangekweekt Ik helj juimT proven met den burgemeester van liem een zw 1 ir geleiste de stad llnkluelt my beveiligd dat zijn lieden i es op ich nemen maar voor alles In n geboorteland niet wilden verlaten 7J komer terug bouween zich rbijtplaitsen m de bergeij Zy leven n de meest pTimitieve omstandighWIf Versagen kennen deze mensihen niet Alleen een vreesehjkc verhit er nj Deze mtnseh willen hun lot v relragen en wanneer men hun zegt ei t dt oorlog rog jaren kan duren d in inlwoorden zy Dat geeft ook i ets slechts iels willen wy vergeld n en wraaR moeten wy beleven Kameraden De vergelding gaat liter tegen Engeland en Amerika Uftn h t Westen Ik wUs u op nog ren ken merk van dese geestelUke ontulkkeUni waarvoor wU staan Het holijewiane tn t Oosten Is gemeen reed naar bet is een strijd tegen minnen De Engelschen en Amerlkaansche vlirgers V ermoorden wrouwen en kindere Dat Is het geboonéuur van een doodelijkcn niet me te overbroggen hsat In het Duitsche volk 7iet 11 Ik zou graag willen ilal meil zioh dat eens voor oogen houdt jn ds kringen die zoo heelejnaal zijn ingesteld op een Engelsch Amerik 1 insch overwinning opdat ook zij inzien dat volkomep objectieve omstanditfieden by ons in Europa leze volkerenmi5 sal stuwen in het collectivisme W mt tod goede psychologen dienden toeh tenslotte die lieden hier te zyn el il ook zy weten dat er onder iit sche volk en m heel Europa een vurig verlangen leeft naai lai socialisme Wanneer dit vei ar i door het natipnaal scx ialisme al volksch socialisme niet vervuld weidt dcx deze menschen teleuirnestekl worden dan breekt deze teeuA stelling als verbittering uit In hei eult lectivisme Wanneer wy bnj m muidenEuropa het natlonaal Sbcialisrae ah or denende gemeenschapsvorm wcfiilen ken heeft alleen het bolsjewisme nuolt het kapitalisme van hét Westen kan op succes Kameraden Een vreeSelyke tiirraschokt on thans tot in ons binieii Als zeelieden zulj u weten eljl eeU schip dat m een zweren storm t i ker wordt losgeslagen met cimouwaan het anker kan worden vas mlei Dan drijft het zonder hoop op reddinJrond waarheen de storm het jaagt Zoo IS het te begrypen leen o Führer zcide dat geen burgerlijke stislin Europa dezen oorlog zal overleven pfwel liet volkschj socialisme zal groote taak van i nzen Führer 1 Europa de volkeren eens tot een nifuW en betere ordening brengen ofwel f teugelloos bolsjewisme breekt boveBons los Het volksche socialisme ver +i ntfs een revolutionair mjirht k wsrt het bkwd aJs een hoogere or ho lot bepaaMe eenheid heeft feev Dat wy allen tegenover dit bloed vff plioht zyn en wy allen derhalve m zyn en one volk alles IS dat 1 grondslag volgens welke wjj rtiactiti jofrtiek op7i +t en C welken wy in socialistiscti opzicht f gemeenschap ordenen Ik zeg Z i Volutionair ln mijn oogen is f 1 revolutionatr die rulten n U ricades bouwt en menschen t RcvoUitionair is hy die m 7 e lh o roep van den tyd zoo sterk veelt ei tits bereid is alle aohter zich t alles wat h m dierbaar en iiTi er en nurti was Hij laat het aeH t r wanneer hij van een nieuwe iwi DeRijkMcommissaris Hard CH fanatiek bestofen het volksche socialisme door te zetten jaren to er buachen ons gegroeid een weriwtuk lu ncrMu h4 peiijke bMui bcvrtld van 1 Ntttrrjindirfe sepcra UMM bevrijd van het Duitsche imparealUmc een band die ons verc cnigd houdt en steeds sterker wordt De over1 den Dienstletter Schmidt heeft daaraan gewerkt tot zijn Uatste ademtocht tn ztln opvolger Dienstleiter RltterbmA doet predes hetzelfde Hij heeft kant gezien in enkele maanden niet aliMn bet vertrouwen te w nen van de Duitsche kameraden maar ook dat van d Nederlandsche kameraden De N S B en de N S D A P hit in de Nederlanden wtUen een voqrt eel j zijn van solidariteit Het nationaal ocial sme ia een eenhel 1 in de verscheidenheid in tegenstelling tot t communisme en het kapitalisme dat gee itdoodend en eeovermtg Is Opgsoc en neerganc Kameraden Ik ken Uw zorgen en bekommernissen en Ik weet hoe dikwijls het u moeilijk wordt gemaakt om uw werk voort te zetien Maar Ik ken ook uw sterkte n al de e jaren heeft nienuind ons kunnen dotn wankelen Wij hpbl n in deze Jaren tijden van opgang gekend en tijden v in nfergang De wind In de 7cllrn hadden wij practisch nooit Eens up den dag tjjen de fuhrer Mussolini hu 1 bevrijd toen hadden wij de wind in de tellen Anders was htt altijd moeilijk en zwanr En dat is ook noodlg Het maakt ü sterk Zeilen met et wind mcc Is geen kunst maar zeilen tcgtn de wind Inl Ln niet korten tijd maar jpar ln jaar uit Dat Is onze taak en daarom moeten wij sterk gemaakt worden omdat wij een roeping te volbrengen hebben Het il geen kinderwerk om een volk op te voeren naar een toekomst d e beter is Dat eischt alle gaven von I oofd van hart en van verstand Fn daarom reken ik op u kame Hierna sprak de Rijkscommissans die met een langdurig Heil werd begroet In zijn rede zelde hi Mijnheer MusserC Nederlandsche en Duitsche kameraden Wij zijn hier bijeengekomen om twee gebeurtenissen in de geschiedenis van het Diiittii he volk te herdenken en de heer Mussert hteft de beleekenis van deze hennnering en deze herdenking samengevat door onze samenkomst en d en dig te bestempelen als cjj n dag der soliddnteit Ik neem dit woord volkomen over Ook voor mij is juist deze dag clie giwijd is aar twee tragische otigenblikkcn in het Duitsche volk de dl u ril r so idarlteit W ml ik vat deze kcnmeiking zoo op dat deze dag ons in de t rste plaals dtiidelijk bijbrengt het belang van de saamhoorighoid en het be ing vin het aanetngesloten blijv n van etn volk en in de tweede pi als lilt deze dig ten soortgelijke vtim iriini is vnor de oinstandighiid dat wil lUen of wij nu in e n volksgemctnsi hap zijn bijcengebiacht of meer d ui dat in een gemeenscha jiae gezindiit ul altijd en in alle onfeitandighedm btuid mor en zijn het voor deze gcmcn soiap tot het uittrbte op te nemen Kameraden Novirnber 191B be wijit ons luist het togcndfel T icr heeft hel Du ik li volik dt ze sohdaititeit vex gp n Duiruitontaitond de veitohrikkeIgksle ineenstorting van zijn geschiedenis Uie ineenilorting blijft etn eeuwige vermaning voor ons alleii nooit de solidariteit deze door God gewilde saainhoorigheid van een volk te vergeten November 1923 echter die toen bij den afloop der gebeurtenissen niet tot succes heeft geleld maar die deoden ziag hgigtn op de straten en pleinen bewijst ons dat het tijdelijk mislukken van een daad die gesteld werd uit de diepste volksche verantwoordelijkheid nooit vergeefsch is Want van dezen dag af van dezen o fergang der partij uit stroomt geleld en altijd waakzaam gehouden door onzen Führer de oneindige kracht door het geheele Duitsche volk die dit volk heeft opgeroepen heeft wakkergeroepen en capabel groot en sterk heelt gemaakt tot deze enorme prestatie die het thans noodig heeft om het tegen zijn vijanden vol te houden Ziet u kameraden zoo bewijst November 1918 dat elk optreden tegen de solidariteit dood vernietiging en einde beteekent en zoo bewijst November 1923 dat elk optreden uit volksche verant woordelljkheid ook wanneer het niet terstond tot het succes leidt toch tenslotte de overwinning voor volk en gemeenschap zal beteekenen Natlonaal sorialistenl Een beschouwing over deze lilsturische gebeurtenissen bewijst ons dat moedige volkeren iets verdragen dat van nadeeligen Invloed Is op hun vrijheid Het Is uitgesloten dat men een Germaansch volk op den duur doet buigea Het verweert zich en laat zich liever vernietigen alvorens zich te laten buigen en zijn vrijheid en Innerlijke kracht prijs te geven Ook dit Inzicht brengt ons de t eschoi wlng van November 1918 die scheen te bewijzen alsof wij Duitschers ons wilden bulgen die echter leidden tot November 19Ï3 die het eerste verzet beteekende tegen een blijkbaar hopeloozen toestand Wat konden die paar mannen toen legen de overmachtige entente tegen het nbg heel groote en sterke Frankrijk en de almachtige tegenstanden onder het eigen volk feitelijk willen Wat konden zij hopen Die hebben met gevraagd maar zij zijn aangetreden omdat zij wisten en omdat hun Innerlijke stem hun heeft toegeroepen jullie moet thans voor Duitschland s eer en vrijheid iantreden De tia aa t beide cebcartCDiHen Thant ventaan wij d n diepen lin vtn beide gebcurtemsecn Toen wij ln November 1918 de ineenstorting beleefden viel het niet te verwonderen dat velen van ons aan den zin van het gebeuren ln bet geheel begonnen rijn te Bhopen Vier jaren en meer van de waarate offers werden gebracht heldlBdaden die haars gelijken ln de geMiilede lc nog nauwelijks gehad hebben werden volbracht En dat alle zou tevergeafs fewaeil zijn En toen kwam November 1923 en weer trad een vastiMraden schare aan eo werd neergeworpen n oecrgaalaicn ao weer km 1 M raden Wij gdao door met deze zaak ln de waste overtuiging dat wij deze taak tot een goed einde iulen brengen Dat Ik dit kan zeggen dank Ik aan u omdat gij onder alle omstandigheden trouw en eerlijk op yw post blijft staan Bat Is nu uw verdienste en daarvoor dank ik u En Tenslotte wil ik een eijkel woord tot u zeggen mijnheer de RijksconunissarU Het zij mij veroorloofd dit op dezen dag te doen Ik weet gij zijt hier als vertegenwöftrdiger van den Führer van den man die Verantwoordelijk Is voor de toekomst met alleen van zijn eigen volk fnaar van Europa En wij Nederlandsche nationaalsocialisten hebben te dien aanzien maar één wcn ch namelijk hem te steunen ln zijn strud met alle middelen waarover wg wschikken En ik vraag u mijnheer de Rijkscommis aris als Hip vertegenwoordiger wil hem dat oveftrcngen Zeer langdurig applaus Ik weet het mijnheer de R jkscommissarls gij verwacht van mij zeker niet 01 dezen dig woorden van löf Htt ligt ooi met in ons terughoudend wezen dat te doen Maar ik ben nu eenmaal de Nederlander die meer dan alle andere Nederlanders ook weet welke irLspannlngcn glj u getroost welke moeilijkhédeft gij hebt te overwinnen en dat gij uw best doet uit plichtsgevoel en verantwoijTdelijkheidsbesef en uit loewy4mg voQT ons volik maar daarenboven uit prmctpe omdat gij overtuigd zijt dat en het Duitsche en het Nederlandsche belang ons voorlichten ons voorgaan vereischt Doelbewust hebt gij steeds naar deze solidamteit gestreefd Ik mag u daarvan wel pionier noemen En op dezen dag van de solidariteit mag ik daarvan getuigen en u daarvoor raijn diepe erkentelijkheid betuigen Hou Zee langdurig applaus bij iemand de gedachte opkomen Waartoe Het is zinloosi Neen kameTaden uit het gebeuren van de laatste jaren zien wij In dat alles een diepen zin heeft gehad en voorbestemd was in de Voorzienigheid dat de ineenstorting van het 1918 gekomen is opdat met het oogenblik van de diepste geschoktheid ook het ogenblik aanwezig was van Inzichzelf te keeren om het Duitsche volk in staat te tellen tot de groote taak die het te wachten stond toen de bolsj isten in Juni 1941 met honderden Jivisies naar on zt Ooitgrens waren opgetrokken Op dat oogenblik heeft het Duitsche volk dat weet wat lijder betcekent ook de kracht gevonden dit gevaar te boven te komen Hgt elfde geldt voor November 1923 Het IS niet een rechtsfreeksctie zegp ocht naar de macht geweest en hoe rwaarder een zoodanige striirl is hoe meer offcis er gebracht zullen moeten worden d s te sleiker wordt een volk voor de Hitsle hepi ocvinB Kameraden Alles is een uideliike wi naar di f lialsté gn otscheïbest ssmg waarin wij thans gc plaatst ziin en die het aanschijn van Europa doch daarnaabt ook van d geniale wereld voor general es waarschijnlijk voor eeu en op Europa zal l ep iitn Want het beeld van de wereid zooal s wij het m het jaar 1914 en leverren gehad iietiben if voUedtg verandei Wat men toen kon bcïtempeien als ov rtieer sohing van Europa en van het Europeext e ras u v oortnj Niéuwe machts groepeermiifcn vormen thans de wereld De rrichtsgrof peering Oost Europa en Azie met de Slav ch Orientaalsch Mongooiarfitj volkeren voortigekosnen uit d steppe is het die altyd weer om de zooveel eesiwen toestormt Eene was het Itejin is Chan dfcama weren het an dere tlians is het het bolsjewisme van Staün En aan den anderen kant over den Atlantiachwi Oceaan vormt zw iets nieuws Het Amerikaaneche contment wordt tot het Wettei ke halfrond van Roosevelt samengevat en verheft zich met een macfati n en onbeperkten aanspraak op heerschapPU en daarginds m Oost Azie vormt zich eveneens een nieuwe groepeering Dan blijA en wij Europeanen nog over Dat zun de vier groote msichtsgroepen doe thans de wereld beginnen te vormen bepaald door den bodem door het klimaat door de natuurkundige gesteldheden opop grond daarvan nog sterker bepaald door de rassen die op dien bodem zijn gegroeide gedragen eA gestuwd in dt geschiedenis door den geest door de innerlijke houding door de maatschappelijke vormen die zich juist uit dit bloed en de specifieke rasefgenschappen van deze volkeren cmtwikkeld hebben Al het andere dat er in de wereld Is speelt een tweede rol Die gebieden en volkeren zijn in machtspolitiek oplicht niet vormgevend De vier machtsgroepen die thaoi betig zijn te ontstaan worstelen met elkaar om de vormgeving van de wereld Kameraden iets is ons vooal aan ons nationaal social ste duidelijk Het IS niet de organisatie het zijn met de formaties het zijn jiiet de progranjma s die de geschledenui m en het zxsn de menschen De menschelulte geest zooals hij uit zijn bloed geschapen wordt is het di de gescJiiedenu maakt die zijn hoogste voltooiing vindt altijd ln de heel groote mannen die uit het volk of iiit een ras geboren worden en a leiders voorop gaan Daarom moeten wij ons met de geesleIBke eigensct appcn bezig houden en moeten wij ons afvragen waar ligt de laatste impuls voor de uitcrlyke militaire en politieke verschynselen De Rusitwhe Zoo wil ik eens over het Coaten spreken over de bolsjewieken W J hebtwn deie volkeren reed eenmaal in de jaren 1314 1915 en l JIB meegemaakt toen wij m den eersten werek oorlog tegen Rusland zijn opgetrokken Toen kwam ons de Russis Boldait tegenoet en maakte op ons den indruk vam een op de een of andere wyze handelbtren en tenslotte g iedmoedigen boer H tge n tha is op ons afkomt is heel iets ander Men zal cgjfen het bolsjewisme heeft h er andere menschen gevormd het hwft d ze menschen in een nieuwen vorm ge 1 bepaald een heimwee zy voéTen zich bevredigd wanneer zu kunnen lyden wanneer zu gekweld worden En het tweede is de onbegrciisdheid van de steppe Zu maakt losbandig en teugelloos Deze menschen kunnen in een roes gebracht worden waaruit zij bepaald elementair losbarsten ïooals wy dat juist kunnen constateeren aan die sto mloopen uit het Oosten die altijd weer tegen Europa komen aanrollen Deze beide eigenschappen heeft het bolsjewisme tol een politicum gemaakt Het laiit de menscKen lij den door hun alles te ontnemen wat slechts eenigszins mogelijk is Dat kan het zich Veroorloven omdat deze Ostische men schen iri het Ujden zelf een zekere bevrediging vinden en wel voor een doel diat weer sterk losbandig is voor de p oletansche wereldrevolutie Uit deze belde eigens happen en haarpolitieke u werking kunt u zich hetwezen van het Ixilsjevwame en van denbolsjewTstischen massimensch verklaren Doelstelling van het bolsjewisme Tevens kunt u daaraan zien dat wu bier te doen hebben met menschen en een systeem waarmede wy het volgens Europeesche spelregels nooit zullen klaarspelen Dat moeten wy duidelijk jnzien Een vergelyk met het iwlsjewisme is niet mogelijk alleen een tegenover elkaar staan hoogstens een scherpe afbakening Het bolsjewisme draagt zijn gevaarlijkheid met zoozeer m zijn methcxieii dan wel in zijn doelstelling Het bolsjewisme cirukt het individu temeer tot een niinimale levenshouding opdat het de krachten die zich aldus verzamelen samengebun deld voor een bepaald politiek doel kan laten optreden ln dit opziolit a het alle andere systemen de baas om maar m het geheel niet te spreken over een liberaal of oner een democratisth systeem In cüe systemen gaan alle mogelijke energieën op m de lievredigmg an de eigen behoeften cultureele wensihen enz Deze energieën eiseht het bolsjewisme voor zieh op Pe menscjh noet werken hy moet heeien diensten vecTichten hy wordt geknecht ope at de volledige som van zijn pres taties gestoken wordt in een bepaaUi politie t doel In dit geval de proleta ns he wereldrevolutie Du Joel echter is van een vemie tigend kaïakter Ook de to ale oorlog kameiaden dwingt ons thans tot soort ge 1 k metho en Echter hier B de inrpulé onze beli denis aan het volk en het vifderland dat ons er toe bren met meer aan cjus z lf te denken en alles wat wy bez tten te richten cm èen enkel jdoel namelyk op de verdediging van ops volk en van ons vaderland Maar H t is een posi lef een mooi een edel cjoel tecwyl liet bolsjewisme de knechting en concentratie van zyr menseiien wydl aan het vernietigende onnatuierlyke doel van de pro etarisehe wereldrevolutie Het prolefcrioa vormt op zichzelf een speculati l egnp Niet de organische eenh d van het volH maar een tot de eigenmachtige kliasfe gemaakte economische laag moet de alleen bevoegde en daartoe geroepen klasse zyn o n aile anderefi te ver nietigen Ook gaat het bolsjewume er van i t dat er onder all volkeren en rassen om zoo te zeggen zonder ondierscheid een zoodanige klasse aanwezig IS Dat is de groote verglsauiK van he4 bole ewisme Het proletsnaat I he4 resultaat van een maatschaippeliik en econonvisch gefaalde ontwikkeling En ook deze klasse wanneer zij dan ont staan is wordt weer befnaid door de ra enmerken van elk volk Dat bespeurt het bolajewisme Het bemerkt hwT een fout m zijn berekening en komt derhalve tot een methode der physieke vemietigiivg van alle andiere klassen en beroepsstanden van een volk door de rassenvermengmg Daaruit valt te verklaren de tot mlllioenen uit gemoorde berreprklassen ln RusUmd en de in de millioenen leiopende deportaties Dait zyn niet zoo zeer politieke maatregelen met hot doel een politieken toegenstandira van dit oogen blik te vernietigen neen dat zijn maat regelen om de volksche substamüe van de afzonderlyke stammen die ln Rius land leven uit te wisechen en te ver nietigen opdat er jiüst een proletariaat zonder ondersc+eid lol ontstaan Wajineer u enkele dagen geleden in de courant gele ston hebt dat de bolajewisten als oorlogsschadeloosstedlinü vlerlangen det miUioenen Duitsctie arbeider naar Siberië gebracht zullen Witfden om daar te werken en wanneer eenVe politieek narren mecnen dat dit eenJheel juiste herstelmaatnegel rou ziji eten is het doel en de zm van dezen maatregel toch in het geheel met e n schadie oosstellmg maar het doel 1 uitsluitend de volkvhe substantie van het puitscJve volk te ver meti en door liet millioenen mannen te ontnemen en daarvoor millioenen Aziaten en Mongolen over te sturen En wat voor het Duitsche volk geldt geMt voor alle andere volken Want één ding moet men dnidelQk iniien een Tcrgeltlk la met het bolsjeurisjme niet mogel k omdat het niet op den bodem eener organlaehe maat sehpippciiike orde itaat maar omdat het ee gefaalde ontwikkriing t t drakrsteir van ii a atwikkeUng maakt en tijn doel de vernietiging is van de Toliiaeha aobètentie onder de afxonderIDkjB volhen en naües Er wordt soms gesproken over een znchtaardur oommuniame Menndhien die troo praten hebben geen id e wat het I bolejfwtomc is Dat zijn gedege nerwrde salonbohiirwis en èf polrtièko gezo dbidders die op het oojtenblik dat j i de pistool van don c mmjS6 ris iti hkin nek voelen altbd nog eggen dat hii het uoo kwaad met meent Het oomWiuniim moet echter dien weg o mn want loolang el nog een nietbo sjewistischgeordende staat bestaat is hg een eeuwige aanklacht teigen het bolsjewistiiche stelseU Het bolsjewisme kan in liej gesheel niet dulden iat er ergena een economische ordemng bestaat 4ie organisch natuurlijk w opgebouwd Wanneer het zich wil blyven herdhaven moet het alle andere maatschapt oluke en economische vonnen venuetigen De Araeriluansche mentaliteit Ook m het Westen kunnen wy een verschyngel waarnemen dac wy juist als nationaal socialisten van den ver het gevaar daarvam vcxir onze i eschavmg vast te stellen Hier IS dat niet zoo eenvoudig want het Amerikanisme dat op on afkomt wordt door Ons niet zoo zonder meer onze tegenstander geacht 1 Wy meenen namelyk dat de menschen daarginds toch de nakomelingen van on e eigen voorvaderen zyn dJe eens uit Europa zijn geëmigreerd Wy hebben het gevoel dat zy menschen zijn van ons bloed Maar de nakomelingen van alle Europeesche volkAi daar gmd zyn in e n smeltkroes geworpen met negt iden en Joodsche byvoegsels Daar ontwikkelt zich een ge slacht dat over ecmge generaties ook door ons als niet mfer Europeesch zal worden erkend Wanneer u thang tot een Amerikaan uit de Ver Staten zoudt zeggen dat hy Ux eigenlyk een Europeaan is dan l en k er van overtuigd dat hy deze msemng in zyn verwaanidheid ou afwyzen en h ndtaste lyk zou worden want m zich draa t hy reeds het gevoel geen Europeaan meer tè zyn Ten tweede is de methode de aard en wyze waarop deze Amerikaansche geest tct ons komt vroor ons met onaangenaam Hy komt tot ons met die technische uitvindingen die het leven aangenaam maken met zijn conseryen en yskastenbeschaving die vele zorgen In de huishouding verlichten maak t hlj zich bemind en aangenaam Sctiijnbaar W het nog de puriteinsrhe geest die daarginds heerscht ln werkeUikheid echter heeft de teugelloosheid die ook aan dit continent m zyn onbegrensdheid eigen is uit de leer van de predestinatie van het puriteinsche geleid tot een teugelloos vrybuiteidom dat in het geheel slechts een vnjheid kent de vryheid van de meest meedoogcnlooze uitbuiting van den evenmensch Voor ons persoonlijk komt er nog iets by da ons de leiders van deze menschen moeihjk verdraagbaar maakt en dat wy aanvoelen als naamlooze huichelarij degenen die bepaald het tegenvoorbeeld van de naastenliefde geven hebbenv x rtdu rend B ji eii preu ken in den mond Dat doet ons deze menschei zoo oneerlijk en onoprecht voorkomen eit maakt ze voor ons onsympathiek De categorische imperatief waardoor dit Amerikanisme geleid wordt IS niet de inschakeling van fiet individu in een organische gemeens chap maar js de techniek haar prestaties en vooraf het persoonlijke economische succes Dat ai c n zyn de beweegrede nen aaidoor de Amenkaaa ehe men schen zich lam leiden Dat nmet on Turopeanen en ons Gcririauin in bij zonde c mate vreemd zijn want wy bespeuren altijd als den catcgurisrhon in perat ef van ons handei n het besef v n het genxtenschappelyk bloed dat ons Irr een hoogere lotsgemeenschap verbindt Het resultaat van dit Amerir kanisme is het lot een schabloon maken van alle beschaving Alles moet hetzelfde zijn en er bestaat in Amerika njets gevaarlljkers dan wanneer iemand uu den toon zou vallen Oeiykheid is by de vrijen een recht by de onvryen wordt de gehjkheid tot een verdomden plicht Dat Is thans In Amerika het fceval De menschen moeten geiyk zyn want wie zich met in de ry schikt wordt uitgestooten en economisch vernietigd Zij mogen m Amerika naar hun aard gelukkig woróen in onze verhoudingen dienen zy zich mej te mengen Het BritMilw Rijk Kameraden Bij deze beschouwing heb ik aan een machtsfactor nog in et geheel niet gedacht die tot voor kort een zeer groote rol heeft gespeeld het Bntsehe wereldryk Engeland Dat was niet opzCttelyk Dat IS bepaald onbewitst ontstaan want wanneer wy lieden ten dage de krachten beschouwen die vorm geven aan de wereld dan is vmw ons allen Engeland sterk op den achtergrond getreden De Engel schen hopen dat zy m dit conflict trusschen het bolsjewisme en het Amerikanisme zooicta als scheids rechter of als de wy er aan de weegschaal zullen zyn Daarby vef geten zy echter dat de essentSeele voorwaarde vooi een seiieidsrechter het eigen gezag is dwz de eigen knachti dié zij vrerloren hebboni Wie zou er by de liplsyewisten of by de Amerikanen nog op het idee komen een Hlnpelsehman aan te wyzen als bemiddelaar een Engelschman die ticch geen machtsmiddelen meer bezit waarmede hy zyn wil zou kunnen dooraetten Immers zyn dominiions zyn min of meer door de Amerikaan sehe wereld opgeslokt zyn buitenland sche saldi zyn opgeteerd zyn groote koopvaardyvloot verdwynt in toene mende maite naar den bodem der lee terwyl de Amerikanen hun fcocpvaardnjvloot machtig uitbreiden Beiden vooral de Amerikanen doch ook de bolsjewisten zyn veel te nuchtere n ktnlieden om zoo te zeggen iemand provisie te betalen vo eea t emjddeling die zy met noodig hebben en die zy zach kunnen bespfirenv Het 1 reeds zoo zóbels onlangs een Enijelsch weekblad schreef Arm kjeln Erncland je zit voor de cmvheining en watht Men Terwijt oni soms dat Mdt nationaai soclalisten aanspraak maken op wereldheerschappO Debcir de eenige mogendheden echter die op dit oogenbnk aanspraak maken op wéreldhecrscliappil sijn de bolsjewisten en hei grootkapitalisme van den heer Roosevelt die vill B zondes met de naties rekening te houden de geheele wereld onder hoD heenchappU brengen en voor alles met hen geesteltjl gelijksehakelen WIJ niet WU wwrfen heel predes dat de ordening I e wU willjen hebben op ons bloed is op gebouwd en dat onse aanspraak op ordening de gemeenschap van ons eigen bloed niet te buiten kaï gaan Wat is Europa Maar j nu vraag ik my af wanneer w het bolsjewisme en het Ac erikan sme op hun geestelyken inhoud on derzocht hebben Wat zyn wy Wat s Europe Ik geloot dat wy ons deze vTaag neer Iden vowleggen want w j ropeanen hadden totdusverre m het geheel niet de behoefte ons voor to stellen wat Europa is Het leek ons met nocxtog Pas thans ni w j de verschillen tussrhen het CVsten en het Westen beleven moeten wy ons afvragen wat wy tógeinjlyk zijn Werpen wy eens eeen blik op de landkaart Dit Europa cndfrscheidt zit h van de gnoote samenhangende massa s land ale Amerika Afrika of Azie m kenmerkende mate door de omstandigheid dat het een ongemeen ryk gevormde schepping IS Het bevat schiereilanden het bevut baaien het bevat hooggebergten mid delgSbergten hef bevat rivier en dallandschappen Dat IS allemaal veel rykcr en gevarieerder dan in een g werelddeel en in dit door de natuu ingedeelde gebied is het Arische ras en in het bijzonder het Noordsch ingestelde ras ontstaan en heeft hier haar bakermat Het kenmerk van Europa is de ongcmeene veelvuldigheid de rykdom aan blncsema van de culturen en volkspcr Ejonlykheden die eigen zyn aan den aard en door bloed gebonden die hier in de afzonderlyke landen en gewcs ten als m groote en fraaie door de na tuur opgedisehte schalen hun volksaard ontwikkeld hebben Wy zouden ophouden Europeanen te zij wanneer wy er niet meer onze rceping in zouder zien dezen rykdom aan bloesem van de aan aard eigen en door bloed getxinden culturen der Europeesche volken te behouden te bevorderen Wanneer wy ttat one kenmerk duide lyk voor oogen houden dan zien wy het veifmetigende in van den invloed uit het Oosten die onze rassen wü iit roeien dotfh ook het verderfeliyke van den invloed uit t Westen die inuners ook o ize volkspersoonlykheden wil mvelleeren opdat de me ischen hier er ailénvsAl uitiitn zooals m Amerika alsof zy aan den loopenden band by millioenen tei lyk er zyn voortge bracht Juist deze veelvuldigheid van onze culturen biedt natuurlijk ook de mogelijkheid van voortdurende penetraties uit hst Oosten en Int het Westen De Wcstelyke gi est dringt bij ons vooral door in de burgerlijke lagen en in de kringen der m ielligentie en wel des te stel kor naar mate wy meer de Westkust van Europa naderen Zeker het is een aangename l eschavingsvorm die van gircls tot ons komt en by de en beschaviftgsvorm ziet men meestal over het hooJd dat men daarby tot een schabloon gemaakt en genivelleerd wordt Dl gevolgen van dien Wt telyken m vloed verlanrmm t bcgr p va i de laatste woUelon waai uit wIj yn geboren en er ontstaat dientengevolge nog slechts een streven naar de mten ationalisrnen Het internat nalisme alleen is troef Het volk en de verbondenheid met het votic wordt besc houwd ais verouderd en bciachelyk Lcn volksch naar hun aard ei en bewu l i n hebben deze lieden niet meer en daarom zijn z j volkomen vreemd aan het leven geworden Zoo is het laatst slot van alle wijsheid ln dit land om dt niensche jke betrekKingcn te ordenen volgens de fair play Alsof de bolsjewisten en de zeer handhandige Amerikanen thans wel aan een fair play wuden denken Wanrteer het om de laatste dingen van een volk gaat moet men reeds het richtsnoer van het eigen handelen uit een andere diepergaande zedelykheid verkrygen uit de overtuiging dat men voor zyn volk tot het uiterste moet opkomen ook dan ifnn neer de maatregelen die men moet nemen en waarvoor men moet instaan vervloekt hard zyn Men verdraagt ze omdat men opeen hoogere verantwoordrlykhcld staat en gesteld is voor de grootere taak die het lot ons hee t toevertrouwd Nationaal socialisten minstens evengroot echter zijn de penetraties rfie uithel Oosten komeiiC penetraties van hetcollectivisme ln onze Europeesche maatschapp j of dat nu marxisme of bolsjewisme 15 die zich Immers alléén onderscl eiden in de methode bij het tiereikenvin hun doel en niet principieel verschillen Met moet sok In dit land de oogen ni t sluiten Ik herinner aan een gebeMrtenis die ik kortgeleden meemaakte Ik streef ernaar zooveel mogelijk de provincies te bereizen en daar met onze ketmeraden Nederlanders en Duitschers te spreken en Ik l en dankbaar dat onze kameraden h el openlyk tot mij komen en my zeggen wat zy gezien hebiien Zon bevond ik my onlangs in Limburg waar ik n gesprek aanknoopte met een mïinwerker en hem vroeg Nu wat denken eigenlyk de mynwerkers in het Limburgsche Myn zegsman zeide my heel eeriyk Ik wil heel openlijk met u praten Er bestaat een zeer groot aantal mynwerkers die voor het nationaalsoclalisme geen begrip hebben Zij willen niet dat Dultschland overwint maar zij willen cxik niet dat de Engelschen en Amerikanen overwinnen Toen heb ik gevraagd wie er dan de overhand moest krijgen Mijn zegsman antwoordde mij Ja hranneer men met dere menschcjn ter plaatse spreekt dus daar waar zij afgesloten van de rest van de wereld niet lichtvaardig denken krijgt men ten antwoord de Russen Dat Is opmerkelijk In Limburg heerscht onder een met gering deel van de mijnwerkers de meent ng dat de Russen moeten winnen Waarschijnlijlt hebben zij daarbij een onduidelijke voorstelling wat dat eigenlijk voor een winst en oen oVerwinning zou zijn Maar deze meening is er en zij is bijzonder 05merkelyk omdat wl toch allemaal weten dat in I lmborg de katholieke kerk een ongemeen grooten invloed op deze menschen uitoefent en stellig niet ln de richting die de bolsjewisten vertegenwoordigen Dat bewi 8i echter aan den anderen kant dat de poiltlckc varmlngskrarht van de ronr sslrs hoe sterk U ook eenmaal geweest Is Ih rrs verloren te gegaan Met de rnnfesfiies kan men de mennfhon hll khs r niet meer binnen ren bepaalden vorm van femeenschap houden tw WW P V Mt m WU n Itoh dwingt kvde B te In e rlan sarin dag h kiach van aans B dl att zij Itn D Wrfk WestMs o hn er 25 Wder flken dwene tanden 4 kra ItMId kst d dcts Kiie o n of tuur Hcale ezenl Vtrsta teiG n i Beeft ï ut Ude eon pui re Cs Ds ♦ w ettden Wwrit ad pBote 5 en