Goudsche Courant, woensdag 10 november 1943

ZWii i KiNDERPOSDER Me cal strooipo4iler legen sihnjneir en smetlen strooibas NaviiUukje De veldtocht in 1944 zal zeer hard zijn Churchill waarschtjwt tegen verslapping bluven Zitten OmJa t de maal roept omdat maal unvveii staan men gevairen h ft heeft niets met poli woord v ordt er tivcr gespreikci varen ze sleepen aleepeis altijd hebben als er wat het w iii r lil laar tukt mii en vaien b ut ijp lek te linken gtever gespreikci z omdit Ho hn he g vaiin en B se pt te sleepen vie En dan atelt er een ruchtei vast dat er veel ge leept mo jl wi den m eze tyd Dienzelfden dag Sdobba Ea kwam dracht Langtstaan we o i kijken naar het het gtbied van een kadaster te Ben inde aldaar een v rdra lussdien cle Sivjet Unie en de Tsjerho Siowaaksche lepiibliek te ondcrteeke non Omtrent don mhoud van dil verdrag doet het adn5CPh al io blad geen me Ievh elingen wel verklaart hl t dal het verdrag een roditstrei ksefi ge volg IS van de c ferentie vun Moskou In e lire e n ir de Slantsenurant van 9 TsHivember 1943 oojienomen bckendn aklPK is het bestaande koop verkoop en aflevt rm s orboI voor accu nnlatoit n ei arc imu Hlürenbattrnltn v n meer elan sn nmp relien met i l anR van enoemdpn datei n uill ebreid tol alle aceuitvi atoien tn aceunui la oie ib Ueiliei dus onseictil de capacite t er tevens lot aecilVniil orpInlen Vooi taan zal diia voor het koopen verkoo pti ei afleveren van al aecu een ver Kinnini a RCECven door of namens den di ec et 1 van het bt rent voor de melnlenvefwerkende IndttRlrte Rloliwiitr 1 12 te Gravenhage noodlQ zyn behalve voor Irwtallaleiirs Ala zoodan k zal cetden een vereun iliniï afgetfeven door de dirtilctJttnjipectcura der nukiverkeerslnapectie 19 K AT jd Bfïtsttïf bent h r l en i ir kit ti ft Ohu hiU gifleren voor t rfte maal najtnn beno Tnmg tot cfT Kirger van Lorden op het jaar tijKidv btn van lvn Lord Mayor in Maa ionHouM Htt woord jevoerd On fcV jde overigf g aten bevonden itïi ook neraal fftuU en de mef ï k n van he kitbmet CJbUTthiil zeiii om dat hij geen i Tefien had om wyzi B te twengen in tijri v tl rm v i November 1940 ♦ oigen wpUcc Emgeland den itnjd WM o X zou opgeven oolanig de Duittxnvts nog m de door hen bezette idi den tonden Ook zijn profetie aan df Japansfhc reg ermg van 1941 volgt i 9 welice Japan den oorlog zou wor df n rlcTarfrd wanneer de Japanners d n oarlog pnijt de Ver Staten zouden b gintn I IS uit gtkomen Zijn vrrleden ar uilritsDfoken opvatting dat hii het ge n ins als i n plx ht beschou t het BriLdi npn e te hquidetren is rif t g n Het BriUche aandeel BIJ lic operatie ie land ter ee i i In de lucht heffl Groot BrltUnie ma verkraarde Chu ch I vp der htt ïiootï te aandeel Keh d I dtn diiiir ten djh beta ld Toe bracht hi ook dank en w ardeennfr aan de hoofd tnjdkrachttn der Ver S aten de Aui tra itrs fi Nltuw clai dejB waar zy lu den sinjd 2 ri jekori en Spreker beloofde dtn t ls e i ten dat E n eland en de Ver Staten o k ve der alle ïulten k n om hun Btrijdkratli ten üvei den Oceaan aan e vutien opdat ij In den hlrijd kXinntr v ürden gebracht tPRen den vH nd Hij verklaarde hierhtj dat het ïiin opvalt wBi dat de Engelsch Amen k dnfccli lucliiaanvaleh rp Duitschland t m V n de voornaamste redtn vor nen oor de aucceswn der geallieerden In vel bind met de vi i hezen do Sovjet Unie t rl Hf hij etn groet tot de So jetlcRt rb en StBlin Wij allen zoo zetde hij hierbtj Ö A Ijn gewtörifti over hei succes d M küivch conferentie De cnnfeicntie hwfl den Sovjets doen jevoeten dat het de oprechte wenvch is ap Fnjjeland en de Vei Staten om dezen oorloii net de Sovtet Unie lot het einde toe uit te Cht n f iattr nut hdar amen te wc ken ten hthoei e an dtn wei phouw Spreker heeft de hoop met opgegaven dat een de moeehikheid zal bt Bt ian voor een bijeenkomst der lei dende mannen der drie regeenngen Vriendschappelijke en vertrouwelyke perftoonlijke betrekkingen tusschen verantwoordelijke leiders vormen den beften rondslaR voor alle plannen m den oorlog roowel 9 in den vrede Dwaas noemde Cburchill het wan Grootscheepsche Amerikaansche propaganda 18 STi RKI KORTïOOLF fcNDERS AAN Dl KLST Dt C D melut uit Liitabon Dt Veretnigde Stalen hebben den Uat £ ten tijj hun ratlK p upagdrxjd belang xr k uit tjreid In het land zelf gtnit ten de lulnjke particuheie ïcndcii een gioott male van vrijheid waar htt er op aan komt binnenlandschi toestan den U intisee en of de situatie aan de fionlen objectief tt bespieken Htt officitel mfonrirftiebuieau Ie Washing ton sttlt er echter weimg pujs op dat deigelijke sltmmtn tot buiten de jicnztn doordringen weshalve het aan de kust athttien sl eike korttgolfzen dei h tfi laten oprichten die dag tii naoht onondeibir Aen wtrken en pro pagandislisch getinte programma s van nieuwsberichten uitienden in nagenoeg alle talen der vviereld Deït uiliendingen duien meistal een kwartiei Wekelijks vinden tr circa 24Ü0 van plaats die e chter giootendeels verschillende ma Itn wolden herhaald zoodat het aantal zendingen m werkelijkheid de bUOÜ benadert Deie koi tegulfiiendc s leggen als het V irt een speigoidel lus chon het Amerikaansche bmnenland en buropa uaardüoi overigens met alleen het ie luid der partKul ere Ame ikaansche zsndt s niPt tot Europa kan doordrin gen maar ook de Duitsche en Japan£the £ Eende s du tie belangstelling van den Amenkaaaschen luisteraai ior zich opeischen ernstiig worden gi toord De programma s der achttien korte 0 f zendeirs worden verzorgd door een onderafdeeiing voor Atlantische ope latits in het tilual van het inlbrmatieiiureau te New York De nderatdee Imp vooi Atfantischc o iS atics telt 5 K man personeel De leiding er van ligt m de handen van mr Cowan voor de n ooi log leclamcspecialist te Chicago Reeds Jinds geruimen tijd zendt het Amei ikaansche mfoimatitbureau via d zendfi van de Biitish Broadcasting Corporation dagelijks m verschillende talen onJtr den titel The voice of Ameiica nieuwsberichten en beschou V ingen uit Deze programma s zijn Binds eenige weleen opnieuw uitgt breid o a ook met een uitzending in d Ne le arKl che taal Intussehen is ihi mfomntiebuieau nog een stap ver der gegaan en levert thans aan buitenlandsehe radiomaatschappijen pro gramma s met muzikale illustratie die gegadigden uiteraard gratis op g imofoonplaten toegezonden krijgen De vertegenwoordigers van het m fm matiebureau bij de velschillende Amerikaansche ambassades en gezant scnappcn hebben opdracht gekregen V m de radiomaatschappijen der lan den waii ij zijm geaccediteerd ge daan te krtjgen dat dezen dagelyhs minstens een zending van een kwartier onder ci n titd Hier spreekt de stem van Amerika brengen Deze actie is tol dusverre met succes bekroond daar d irgeluki programma s thans uitgezonden worden door alle zendeirs vin midden en Zuid Amerika door de Fians e zenders m Noord Afiika en verde d or de zetiders van Zweden Epyirte iran Irak Libanon en Pa eïtma V n Duitwhe Zijdc spreekt mm er zijn v rwondering over uit dat oiA de Zwped che zendeii die staaUeigen dom zun voor deze Ameirikaansche agitatie Itr beschikking zijn ge rteld 0e lamofoonptolen met het programma Hifir apreAt de stem van Amenkj wo den samengesteld door een pe nal overzcesch btireau dat weliswaar deel uitmaakt van het infomiatkb ireatf maar nietten n zelf tandig werkt Er wordt bij de AmenkaanacSie radiopropaganda op groote r de feaMieerden hua plannea en Ddellngen zonden opbouwen op de kans op een spoedite ineenstorting van nnitschland De veldtocht m 1944 zal zeer hard zijn en voar de Westelijke geallieerden den aan menMheiileveiis ko tbaarsten strijd dien zij ooit uitgevochten hebben In veivolg van zijn rede In verèasd met 7 ji opmerk ng dat het dwaai 70U Zijn en d ii de geal leerden een schuld op zich zoude I iden wanneer l hun plannen en operaties u en baseejcn op een spoedifge ineenstoriln n Duitsc iland en dat de veldteeht in 1944 voor de Westellike ge allieerdén J aan m 1 c enleven kostbaar9te zou rlln rie ï h j de cealliee den op zich iiecht n den zadf te zetten Het is thana eert tijd voor een verslapping of ztiete droo ne 1 van de teu de die o i Mnning en VI ede mei zich mede zouden brengen Hitler beschikt nojj leed over vtle hondei den divisieb ïn dit veiband sprak hij over de in den htrijd beproefde bekwaamheid der Duitsthe troepen tn van de wi e val hjfheden m groo e Mld laofn die de ge al ee den 1 og voor den boeg hobben BoveiMllen zuo zeide hÜ mojten wlJ 4e mucelijkheid an een nieuwen vorm van aanval op on eiland niet ult fuiten Wli hvMen wït maanden lang met Ke panncB aandaftit leder teeken van een voorbereldlBc van een derKelIJken aanval waarcenomen Het is oo emx MJ Engeland rt del met noo verslsppeiide en onoph adelljke eneigie ledeie vluchtige minuut die het noy ge chnn en is tptieden Het beia en van de overwmnirfg bungt ver dere gtwildi e plich en met zich ne le die m de prdclisci we keÜjkl eid mcetenVAor den omgezet Men moet thins reeds plannen opstellen opdat op een overwinning eer verwaiimg n chao lecl ts ree4ïs voleen De Rrttsclie legperinR 11 oei bovenden reedi thm een geweldig praetiscli u tvoeibaar peheel an pHhi en ter land nepen om in de laien rja den 001 lo allen menschen eten werk m woriiilg te 1944 is voor de ei Staten een verkie ngsiaar Het is v or tI e Britten ei Amen kanen de hoop jte pi rht dat gemeenscha ps evoel t behouden dal m de gcheele EngeKch sprekende weitH kan vo den aan Betroffen Wanneer in het eene of andere laiKl dmeen gezegd worden die provoceeren indiscreet of elf kwailwillig en onwaar zijn din mc R daaiop peen gep kkeld ant woord gepevtn wqiden Van de br ederlijke geneensehap van Giool Bnttannie en de Ve Staten is het lot van den oorlog af hankMijk schail geb uik gemaakt van de mede werking van Eurppeesche emjgranten w aarondei ui et aard de Joden sterk op den VOO grond treden Zoo staat aan het hoofd van de aflcehng Duitschland de Jood Lachmann Mosse en an het hoofd van de afdee Img Oostenriik de Jood Julius Deutsch voeger een Aof kopstukken van de sociaal democratische partij HFT LIJDEN VAN DF RUSSISCHE BEVOLKING Ovcrg loopen burgers en gevangenen uit de ontruimde gob eden in den een rak n sector van het Oostelifke f ont oerieiten zoo vernreimt het DNB over het lilden van de aldaar ac iter gebleven bevolking Alle p ersonen die ervan verdacht worden met de Duit schers in goede verstandhouding te hebben verkeerd moetei hiervoor met hun leven betalen Jongens en mannen die niet sedert minstens een half jaar bij benden zijn aangesloten of dez steunen komen in trafcompagnies en dienen bij aanvallen op Duitsche stel Imgen m de eerste golven a s kanon nenvoer Het was den bolsjewistischen troe pen vel boden om manse app n te legeren m onvermelde dorpen die zij heroverd hadden omdat de bevolking overal erkende dat ij onder het Duiibche bestuur gelukkiger en beter g iecfd heeft dan onder het Sovjet regime De bewoners van deze dorpen ook de vrouwen en k ndertn worden als gevolg van de e uitlating aan oomtnschelijiee straffen ondervyorpen Zij worden in gesloten colonnes naar het liont gestuurd waar zij door de aanval ende bolsjewisten als kogelvang is vooruit worden gostuuid De bevolking probeert daarom ondanks alle moeilijkheden vteeds weer om door de bolsjewistische linies heen te komen om redding bij de Dui sohers te zoeken 50 000 DOODLN PER WEEK IN BENGALFN De ei gate berichten over den hoci gersnood in Bengalen zijn afkomstig uit de landbouwdistnclen zoo meld de corrt pundont van de Manchester Guardian te New De hi uit Clwndpour Daar kan men de ijken van de van honger geste rven mcnschen niet eens meer volgens den traditioneelen Hindoe ritus verbran den Men legt de lyken eenvoudig in massagraven Elders worden de hjken in rivieren en kanalen geworpen Men schat dat het huidige sterftecijter m Bengalen m nstens 50 000 per week bedraagt Ook het geheele economische leven van het land is ten gevolge vafi den hongirsnood aan groote verande ringen onderhevig Een groot aantal hcmg rlijdende Indische boeren v r koopt land en andere bezittinigen om ryst tegen de ontz tiend hooge sluik handelspnjzen te kunnen koopen In galen kwame 12 000 gevallen vjior waarin grondperccelcn van eigenaar veranderden Zelfmoorden worden een heel gewoon verschynsel Hef school en univeisiteitsleven ligt itil d ar op het oogenbbk al het geld ook van den Induction nnddenstand ge bruikt wordt vooi het koopen van levensmiddelen HrrLFR ONTVANGT GOUWLEIDEK BOHLF De Fuhrer hoeft den leie er der Auilandsorganisation der NS DAP fouwlidor Bohie ontvangen die rapport uHtoracht over vrraagstukken van lijn ressort De Fuhrer gaf uiting aan xgn erkentelijkheid voor de steeds b wezen trouw der Duitsc ers m hel bjiittnlanid en d voeynbetJdige houdmg van deze Duitscfhers en de Duitsctie zeelieden m den historucèen sbiid der n tie NA DE REDE VAN HITLER De ilentei tot de oierainiung in Daitsche lunden De sleutel tot de overwinning inDuit che handen zoo lUidl het opscf rift van een artikel w aarin de Berliner Bqrsenzeitung zich bezig houdt met de onfwikkelingian den loilog in het licht an deredevoering van Hitler Het bladsehrjjft det Hitler boven d jeb urteiiissen van het oogenblik staat h ikent alle voor de beoordeehng an denoorlogstoestand noodig groo e en b wegende jK enten en woidt doorgeen staatsWrSn of militair ter wereldovertroffen in kennis vJn d factorenvan militairen bawapeningsec nomischcn en moreelen aard die den loopder dingen hier en aan don anderenkiant bepalen De Fuluer heeft er weliswaar geen twiifelovei laten bestaandat de strijd in het Oosten zwaar is enook gewezen op den natuuirlijken invlied op het geheele oorlogsgebeuwnvan de ineenstorting van Italië Duidelijk en onmiskenbsa echter blijkt uitzjn uiteenzettingen dat ondanks datailes ook ondanks de bommenteri eur eft de bedreiging met invjsie uit T etWesten alle m gelijkheden an hetinitiatief in Duitsche handen zijn gebleven en ook blijven zullen I D Engelsch Amerikaansche politici zoo constateert het bijd moeten thaiis hun volken voorbereiden op een laii gen en moeilijken harden en bloedi gen weg dien weg naar Berlijn du n IJ zouden v iUen veroveren met sol daten welke er volgens de eigen bö kcntenis d r geallieerde peis tever gepfs naar vragen waarvoor zij eigen lijk strijden Men heft aan gene zijde jvel geliik zoo gaat het blad vOoit wannee men daar veiklaart dat de sleutel t oe ovei winning evert zeci aan de g vechtsfionten als in d woonkamers van Berlijn en m de Duit selie bewapeningsfabrieken ligt Hi ligt daar indeidaad maai zoo schiijft het blad hij blijft aan uit ehland Duitsche perscommentaren Il bun commentaren op f rede van HHler leggen de bloden den nadiuk op het onwnkböie geloof aan de Duit sche eindoverwinning De B e r 1 i n e Borsenzeitung schrijft da het krachtige woord aan het emde studt de ovenvmning alles behalve een ijdele belofte is Dit w oid komt op uu het geloof aan Duitschlands toe Konist en uit het koele veistand waai mede alles woidt v oorbei eid voBr het laatste b slissende uui waaiin d laa ste slag vvoaat geleveid Br is geen Du tscher d e den bomteiieui v n Engelschen en Amerikanen niet met del diepsten afschuw g deslaat en hunkert naar t uur waaiin de luchi misdadigiers betaald zullen woidcn met de een ge munt waarvan zii ei stand hebben geweld tegen geweld De storm v iB geestdrift d te Mun chen losbaisttie toen d Fulirer van de vergelding sprak is dan ok uit hel hult van geheel DuitschUnd gekomen Engeland aldus vervolgt het blad za er goed aan doen de aankond gingen van den Fuhrer wooidehik op te vat ten het zal ziin loon ontvangen dot in overeenstemming zal ziin iret het aantal gevallenen m Duitschland en d = vernielingen aan Dtiitsche s eden en Europeesche cultuui monumenten Wan t dat er in Duitschland lang ge zwegen IS heeft een aclilergrond die voor den vijand slechts onbehaageluk kan aijn omdiat hij getuigt vart de nauwgezetheid der Duitsche v orbe reidingen DeDeutsche Allgemeine Z e i t u n g schuift dat de militaire toestand in weerwil van aanzienlijke veranderingen op de geheele kaart van deft wereldooilog nog steed de sou vei me schrijfstift der Duitwhe lei ding verraadt HET OPRUIMINGSUERK ts VATICAANSTAD De opruimingswerkzaamheden in Va tieaanstad zijn volgens n beiicht in de OsserVdtore Romano Maanda 5 in vollen omvang begonnea Bijzondei groot zijn volgens het blad de moeilijik noden bij de nio aieklabuck en bij het palcis van den gouverneur waarin ook talrijke kantoorvertrekken en verschil lende ambtswoningen vermeld ijn Allo vensters aan de zijdfe van den St Pieter iijn vermeld evenals dis van het groote marmeren ontvangstgebouw v in hot station Uiterst smartelijk noemt de Osseivatoie nomano het verlies van het btn oomde gouden venster v n Bcrnini in de St Pietei dat van het kostbaar slo albast vervaardigd was v Kardinaal Ccrcjeira de patriarch van Lissabon heeft een telegiam gezonden aan kardinaal Maglione den pauselijken staatssecretaris van den volgenden in houd Uit naan van den godsdienst en de mensihheid protesteeren wij tegen den godslastcrlijken aanslag en bieden wij zijne heiligheid de uiting van devotie aan van den clerus en het volk van het paliiarchaat Lissabon BENESJ BINNENKORT NAAR MOSKOU Niar het to Moskou versrtiijnendc ddgolad De ooi log en de dinbodert klas e venïeetnt zal de geëmigreerde president van T ije ho S1ovvaki e Be nesj zich b nr nkojf mar Mo kou be aÏrJ EDFN Z r TF CAIRO SFOR7A ONIVANOFN Volgens h lichten uil Engelsch e iron zal de Britseflie minster vai Buitentandse he Zaken Antliony Eden d e zicih nog s eMjds te Cairo bevmdl aldaar na zij n besprekuigen met don Turksrtien minister v in Biiite nland sfhe Zaken Mencmendzjtvgioe die iti tuiirelhen zijn geëindigd ook den leider der vrti Italiaansohe to vvi gmg graaf Sfor a ontvangen Oraaf Sfon bevindt zicii reeds op weg van Italië nnar Cairo TOESrR iAK VAN ROSCNBERG Op den gedenkdag an den marsch naar de Feldiherrnha heeft Reichs ieiter Alfred Rojenberg het woord geV lerd voor de divisie Fe dh rrnha Ie Hij gaf uitmg aan de overtuiging da t groot Duitsche ryk onoverwinnciyk is door ae standvastigheid van den enkeling In do vo ardmg waarmede ook na n derlagen het vaandel weder wordt oF eheven ligl het g ieim van komende suexiessen Na vele wendingen en s rijd om hel Ht k loopt he nieu we groot Duitsfhe rijk aan bij de ma t en de zerdipg van het esc keizerlijk Na de versTippermg d or den 30 jarigen oorlog is Duit s h and toe we r tot blo i gekomen en müi laar sterk uit de grootste bcproevincjcn te vooischiin gekomen Staat en wc r Idbcsthouwing zijn na veel strijd thans een geworden Waar opk vader land en front elkander aantreffen weten wu dat zij ociJe het strijiende DuUEchiand zijn Oe bestrijding der tabaksziekten Nu de belangstelling voor de tabalfs cultuur in de laatste jaren m ver hoogde mate is toegenon cii viagcn ook de ziekti n van dit gewas meer dan voorheen de aandacht De dool de beroepsplanters on ama teuitabakkers wel het mee t giviees de lekte is zonder twiiifel de mo zaïekziekte Deze ziekte uit eh in lichtgroene plekken op het blad natist andere die donki r groen blijven De Vfcke planten blijven in gioe echter en de opbrengst in kwaliteit van de tabak wordt door deze inozaieK iel te eer verminderd Roeds m 1886 publiceerde prof Adolf Major Wageningon hfet een en ander over de rno aiekziekte van de tabak en sedert dien giont on e kennis hieromtrent gestadig door het wetenschappeJijke onder oek van tal looze geleerden van naam Prof Quanjer van de Landbouw hoogesehoe l i Wagcningen heeft reeds ecnigen tijd geleden op over tuigende wijae aangeloe nd dat de bron van i fectie voor de mozaïek leltte vooral Ie 7i l en is in reeds be werkte en reeds gcfomien eeide lOOK en pruimtabak Proefondervindeliik bleek hem namelijk dat de besmet ting voornamelijk plaat heeft bi hol Behalve do mo aiek iekle treedt er een zoo mogeliik nog s h di lijker veischun el op den voorgronij dat de teiers met de namen patiijs en ratel a nduiden Het lektevei e hijnsel hiervan ijn ringfiguurtjes tusschen en langs de nerven der bla deren en necrose op den stengel en op de bladncrven hetgeen liet tabaks blad een opgi rinipe lei aan en geeft Deze lekte komt eveneens vrij vee voor on omtrent de oor iak en dt verspreiding weet mtn twi Igopig noj niet voel Prok Quanier fïoMt vcr ëeien jaar het ewijs kmyie Vveron dat dez lekte onder rfpialefe om standighcden kan ovirwijnteronV m de aadbedden on vveHichtl ewk op de velden Ook weet men nat mon hiei evenals bij de mo latekziekte met een virus te doen heeft een leevteviiwokker dien mon m tegen stelling met bacterieen en schimmels niet onder het microHOOp kan waar nemen Wat de verspreiding botioft meent men dat deze door insecten in het bil onder door de bladluis OU kunnen geschieden Prof Quanjer worrt tot zi n onnor eiekmgen in slaat gesteld dexirdat hit de beschikking heeft over een psoef velS en kassen waai btiahc uidore gewassen inzake welker ziekten proe ven werden genomen den 1 lat tcn tiid ook tabak wordt gekweekt die e p vpi Khillende manieien v ordt be luindeld ca met gewa ehcn lU met dool tabak besmette hjnden en m gre nel üie al dan met reeds oeidei met t bak beplant werd Bij il de c ndorzoekmgen is gebleken dat de lal ik cujtuur oo m de pnclijl net neer eirg zal d enen te geschieden Men al cultitliihv gie ne moeten tx passen di het veimijden van m fectiebremnen door ru htwi it Img deior ontsmetting vin de zaaibcdden en door erogold w is schen van de 1 nden in een zcepoplossing vvairaan triumfoslant woidt toegevoegd Ook wordt den telers en amateurs langoraden bi het eiogslen van de tabak eerst de go onde planten te plukken en eerst daarna de zieke KERKMIDWI Neli He V Kelk Due il U V ai ci els V i Spe rlmn te P e shil els A S Bljlsma Ie Riiswijk tU Brab en eis H A Jellima Ie Italië 11 Aan nioirn naar Rotleidarn Ftl e j ooid als 1 ppieeliacr de I A A Oiwejin e neiilus piecineaftl te Ftjnai t eh Geief Kerk Bedankt vofr Alnhcn ld R jn dis N Branrisii a te Harde vl N d He V Kerk Bed i kI veioi Rotterdam Feijiieodiv cSture ds Kijfenbeltid JWKIe j e te Alknnar Bi i d te t 1 ii pp cdikei te Rolterdim Feijeneioid ds FKijftenlult emeritus predik int aldaar B loepen Ie Amsterdam Waterg aifs eetedetde predikantsplaats ds H A Visser teRna te Beloepen teJZw Jindteehl tveeedeinedlkantspjaal ds p de Ruiter teSneek Bet nepen te Seneinmden d Jl He kei t I erb oek v VFJIK RBOD ACCUMUJ ATORFN Geref Ke k Beroepen teTKutplun vaca ure 1 C V d Tas ds H W Fnuelkes te Meppel Aanpenomen naar Rotte dam Feilenoo d d I Dili es Ie IVTn sriljk Bidiikl nor de hei ae n nfi lot hulpp dikir Ie W e deal CTI d C I Riibon Idem te B i I e Cc er fï meenten Be I nj t voor Nirnwei T rk Z 1 ds Chr v d Wr esti ne te Ridder tlr Geref Kerk Bedarkt voor noll ida n S j B in ne te De nier Hollanders in Livotno Gisteren was h een sleepboot me Nederlan ische nenannng Ze heeft vastgemaakt en is naar Livoino afgezakt De boo sman van de Duit che Kriegs marine draait zie om en wiist over hel diepblauwe water van de Genf van pjzia de vxirnalg Italiaansoie lorlogshaven raar het Zuiden Hij haalt een zikdjek te voorsciijn en veegt zich dl zweetdruppels van het Oorlog Torpedo s Vhegtuigaanval len De bootsman schudt het hoofd Nederlandscihe sleepers va en Ze sctiynen met den porlog mets te maken te hebben Ze zijn ei als ei wat gesleept moet worden bafta Fnkcle uren later Iivorao Bij een havenkapitein We viagcn of er i Spezia een sleeper binningeloopen is Inde daad de gesleepte tankboot ligt in de nieuwe haven de sle eper aan de kade Annelli Als hij ut op water halen uit s tenminste De naam is Poilb Sdobba pen Ilaliaan sche schuit m lar een Nedeilandschc bemanning Ook voor den havenkapitein schijnt zecsleepdlenst een Npderlandsoh begrip te Zijn Oorlog Nederlandsctie z c lil sleepen van Spe ia n lar Live mo an Elba naai Koifu van Venefie naar Du ra zo Gevaien Ze vaien Er liggen verschillende booten aan de kade Anntlli Ze zijn grootendeels verlaten maar op een etrvan staan op de brug een paar mannen die ei vertrouwd uitzien Brum en getaand zyn de gi ichten de nieuwen van eie donkere hemden zijn to boven de ellebogen opgestioopl vvant het is heet Het ouden Ita lanen kuni en zijn Maar ze hebben iets I ektnds lots waarvan men ru cenn aal met kan zeggen wat het IS Br woiat een drark londgtdeeTti in ginote wUte koppen waaruit de damp si at Het kan koffie zijn Het moet ke ffie zijn zooais de mannen die daar drinken Hollanders zijn en niets anders Dat veten we zonder te weten w a a om Is er voor ons nog een bakkie kut W e zijn naderbij gekomen en schieell jto vanaf den wal Geen luch a Wp een machmegeweeivuur hed op d ige sblik de mannen op den sleepei nieir kunnen ven assen Star stajn a itn met de koppen m de hand en kiiken neer op de ach eiuwers in de SS un formen Hebben we ons vergist Verstaan die mannen daa aan boe d ons nief Goeie hemel Hollanders in Livorno Een van de mannen heeft het uitgeroepen en het is het sein voor een ulbaisting van wederzijdsche beg oetmgen vvairv in het v Iume gioot gcrocg IS um enkele op de kade dutt de Ita lanen wakker te doen schr kken Do kade Ann 111 is een oogenbiik Neder andsch Kom Qcr bij jongens We hebben de u tp 1 diging niet eens afgewacht m lai k lute en aan boord Er wolden hinden geschud en schouder leklept H e bestaat het De kok ehenkt koffie echte koffie een HoiI in eh bakkie Kupitein J A van Aste van Zul een Hagenaai s eit voor Niet offeieel rei pliehtmatig Dat past niet Daarvorir ziin we e ecnt onder elkaar Het glit gepaaid met viiendschappelijke stimpen en er thousiaste uitioepen T C van Es de ee ste michinist b Ijkt Ri terdammer evenals A v d Rl t on F Kramer Dm zun er A Du mcK uit Amsterdam en de stuurman P Bes mm uit Delf I Zes Hollandfirs de ern van de bemanning van de Poi o Sdobba Htt vo geilde uur zijn we thuis echt thuis Velgeten we ondinks het praten o ei der oor c g dit er oorlog is En dm V Cl e en dt soepeis Vei te Ion waarom ze gingen waairom zi verder iron wiirm ze thuis niet kunnen SE Feuilleton C adiuk veibodon De reis om de wereld in tachtig uren Fen veihaal uit de eiste tijden van het vhegwezen door W C COENFN Nu op 4ezen aten Junidag zou het gioüto um vin zijn even aanbreken Robeitson en Kaïcl Gras vonden d n geldniagiuat op de hotelkamer die steeds te i beschikking weiden gehouden van den koning van Zweden den pi ms van Monaco en andere g oot eden Hij il in ijn hcindsmou wen een stroom van woe rden m een d IC ia phone te ze j gtn Hij sloot dien wooidenstioom al door op een knopje te dl ukken Wie tiin u beiden is ToM Robertson do mecsteivlieger vroeg hij zijn btzockeis met scherpe oogen doai bo end Robertson stelde zich bescheiden voor en infioriiTc orde zijn viiend Mo ring be gon brullen van het lachen Dus wc hebben de chei Ie reia vimen gemJikt ei hi toen zijtl vrooli klui l li klui lwaf bcdia d was Enfin ik zal m nr denken dat ik 1 onderd minuten vi 01 n hl b 11 Ij hcesch zich overeind streek met znn vingeie dooi zijn grauwe haren en stak de h ind uit naai een kistje dure sig en Hij hii d het zi n gisten royaal voor en toon do c iie sigaien goed brandden ging hij moleen recht op zljn doel af 7i a Rjiibertson ik zou j graag hinde rddui cnd guldon voor twee weken in de luc it willen betalen Voor eiken dig m odor dan twee wrten gi ef Ik viif en twintig howtetxl gulden extn Tn als je het in zeven dagen kunt halen vervolgde hu mrt glinaterende oogen en in iitn hflnden wrijvend als je dio schitterende maar misschien onmogelijke prestatie zou Vertrekt de P rio een nieuwe op het ha enhoefd n gaandeweg m eie avondschemering v erv igende siih uet van den sleeper Monotoon zingt de zee zijn hed e gen de basallbrokken van de piei Het klinkt net zoo als ttims in Neder ani net zoo ak in den Hoek en in U nui en SStoorlogsve slageever C G AndToh WOUDENBERG OVFR DE BEDRUFSGEMEFNSt HAP De leider van het NAF de lesr H J Woudenberg bezoe kt d za dagen tal van plaatsen in dep hrae om op bijeenkomsten van bediijh voerders en sexiiale voormanin tj spreken over de bedrijfsgemoense up Maandagmiddag hield hij ijn redt voering te Rotterdam in de Ruitu hal welke voor deze gelegenheid met vlaggen en groen was opgesierd De heer Woudenbeig hei nnerd er nog eens aan dat voor het woijrii Bttiiebsfuhier thans een go d N eei lanJsch woord is opgekoin n in b drijfsvoerdcr welk begrip een jidere figuur dekt dan de bediijls jtr welke laatste meer uitsluitend een zakelijke leder is terwijl de bedrjfsvoerder zich ook ten zeerste b rum mert om de menschen in i n bi Irjt De taak van hit NAF te ke t nd merkte spr op dat dit iets i anders ia dan da vroegere uKver eenigingen Het NAF heeft r po litieke missie wil een grootj ei e ee vei wezenlijken uitgaande van lei be sef dat het gaat om het vormet van een volka en warkgemcenschip let i een weer als vóorwaaide heelt uat en i er op de plaats komt waaroor hij het best gschiKt is er veaa p hij het best voor ijn vo an rbeiden Het diepe se ejalistisele beginsel dat hierin ligt besloten r e en de sociale voormannen en de 1 rj s voerders bevoreleren door hi i Kan het Arbeidstront zijn opvoedend a it het best volbrengen Spr e 1 rscheidde daarna drie soorten b drijven te weten die waar men vu iet nieuv e nog niet wil weten he en echter op den dluur toch verjijkr zal die waarin de sociale vu TTitia nog te veel alleen staat zoodat h ge leidelijk aan merischeii moet v iiti om z x als het ware een cel te bouwen in het b dnjf en die w ar eie bedriifsgemeensch p reeds ge v rmd IS en waaiin men nu nicKt tiae en Ie komen tot in alle opz i i oo voorbeeldig mogelijke verhoi i i jen In het kort ook besprak de he i VNeiu denberg den lexinstop die e een belemmering is maar tixli oli ee n grensstreej welke v oorke da we in de giootej mexilijkhtdei ai een inflatie tere ht zouden kon e Er blijft trouwens voor seKiale vo jH nen en bedrijfsv lerdt rs texli s te doen ten bat i van de w i allerlei dingen x k kleine d o ais verwezenlijkt kunnen worden H e op wijzende eindige e spr met ji hoorders op te lex pen als pii i e ei als overtuigende idealisten vi il t gaan met hun arbeid je leven be zo jong Vijf on e twintig in e Robeirtscm verbluft Karel wist heelcniaal nle n kunnen leveren dan k ijg je ei van me Dit is een goed din maar nog lang iiet alles D in bovendien vooi en je bent nog Zeven n oe ren é e fi Io e l Hu knpperi irf van de zijn w ild te e t hij het had In had hij r ch ge n beloon ng i ton voor een week vli g VOO stellen Wat dit werkeliik rmg de nuchteie zakenrt in heele reeks fabirisken aan i e had overgedaan zijn oogen en le heeilijke gen zijn sigaar schee i znn versta il nevelen Miar d man die de t il in handen scheen te hi bben g r tig over znn plai verder x1 Rol il Ik heb drie volleerde pile t i dig Een eersten en tweedon he JU der en een mecanicion die d r fJJdoor met vlie tuigen bekend i=komt nog een vi rde man bij ais na gator en m irc inist m i f he b ik al Fen van de voornam d ngen met het vooimaamsle niurwel biina is de wverw inning oplard Het breede gelait wit ei e en de terke tanden knauwden Psigaar Als je Rillaid geen rgeven Vbegde dring er aan jbrengt die race rondom de we geen halfje op Rondom Ie wereld her a Karel verbaasti Zei u werl elijk rondom I reld mimheer Monng vrnei R on F n dat in tv ree weken 7i n tere verstand beigon te vermoeden die anelheWstoovenaar een snort sensohudding htld Weet u wel mU heer vervolgde biy dat kap tem K Smith 0 i Ctifers uit ée oude doos Knw j aon viel Morm hem in de rede maakten ze nietjiden minsten in i hem Wondt vf Bl R Het iu ti Jen h rgem ouwn uiei