Goudsche Courant, vrijdag 19 november 1943

1 4 L j 3 m r isl 3 la Jaf 19 November 19 f3 Burtaui Markt 31 l Trialona tm rdVtf VllffnliHl WIW Pr m 5 contt per n ummer 82ttt Jaaritanit No 21400 ClMtiMtariMiii r TI r TUB nniMto Imare gevechten blf Korosten Afwesrslag W van Smolensk onverminitord hevig Vft opixrrtjevel van ie Dultach Jp nht dwll Dondcrda mod de groote txxJhi v n dfii IhiJi pT 1 de boUJinuftattn hun vrjigeetiH lif Ji Hcii U li Zitid Waitpn vwi OnjoEB iW f l en l Noorden v n Kri ook gutcTim voort BU üeet l v GtH n di den vijand bul groepen De formulie d r tiend divl 1 luthtdoelgeschut hebben zich In het gevechisgebied van KJefv en SJItomlr bijzonder Miderschetden door vaitberaden In de gevechten te land tn te grijpen Aan het Zuld ItallMRKch front ilechtfl wederzijdsche bedrijvigheid van artlllerte en verkennlngsafd ielingen Aanvalfpoglngen in den afgeloupen itacht door afdeelingen vljundelijice vliegtuigen ondernumên t gen plaatsen in Wenten Nouid Duilachland verooraaalcten geringe ichade In totaal zijn gisteren boven Dultachland het bezette g ied in het Weaton en het MiddadtandftC he Zeegebied 16 viJundclUlce vliegtuigen vopr het meerendeel iwarr bommenwerpers neergeacholen terwijl t oven den Atlani Inchon Oceaan een groote vijaodelijita vlifgboot werd neergehaald POOLSCHK DIVIHIR LOOI T NAAR DUITSCIIERS OVER Nair het opperbevel van de weermecht mededeelt zUn bU een onlangji In het gevoctiugi hled van iolenik duor de buUüewUtcii iiirlernonien rooten eenval v9or ijet eerxt miderdevlea ven de rudjjnnaemde PouUchf divisie Thaddcus KoiziuMko In d itrUd iffworpen die ioen de KevfrhtshandeUngvn fviïti een den gang warfn lii amttloUstx rlj tn naar de Duitticha troepen iiv rlTepen Het O N H vern j tiit over deze gebeurtenis op Kroriü van vri klai ingen van de overloopciH de volgi ncli bUxondei hfden De Pooljfchr divisie lliadduus Kosriutitt werd tn het voorjaar van IU4J onder brvfl van den Jooduchen kolonel Berllng gculeatst ZU vormde gcrn xalhitandliif formalio soosIm dit In fiiifcland lu t Kt val Is doch whs en ondfHlncI van h hoUJewUtlnohe leg r Het orrii iiiiHcorpM ïu nUmti uit bdliilewUtt n van PooKclie en UL ktitiiiisohe utiglno fleili rt hflt oogcnblik waarott l werd weggevoerd was d bphandeling Her Polen door U boUJewlRtan é n inaru l tiii Dt Polen Uapen de eerste de bente keer dat 71 aen het tont kwamen onmiddellijk In gr oifii getale ovei De artillerie der boLi wiitttn richtte haar ur op da vluchtenden Meer dan 400 hunsier slaagden erin slch In fte Dultsche lelUngen In vrlllghetd te brengt n ion iwar verlMwen brafhlcn In ekn aector van ten enkel ïi paniMirvrenadiwi al 58 Sovjet SuMTwacana tuk aBobot€ii nJMi tfoondwcitan van 7 latk a y IMa Ma Imfendtee plMüipd üia geS pMlrtvl iwkr bi hM MTMlitaShI t n Waatan van Kiet drongen Ettroapah bU SJiUHniT na havlfle SwdalütoManvalMi te HeUben afg Jiün v nler naar t Noorden door 0 barovwden betangr ilce ti Teina c p Koraataa 4iiMk inkr ge igMatB met nunarMK aterkere vtjanJMla a r idkrachtenij voort k kat gebied van Qomcl werdea ten l gwaatan vaa i atad hevige door HiierwagetM geatei nde aanvallen plagen en plaalaeltlke panatratlea nrangea NaordalUk vaa da atad Iphiklaa nieuwe vQaadelUka an Ika Weaten van gmoleadc dautt de n r lag met onverminderde bevigllM voort De bolKjewiaten die den Iwelen dag met geconcentreerde iMhUin tormllepen werden hier en l0i In verbitterde gevechten op korgl afstand bloedig teruggealagen Ue kod verloor hier glateren M pantgrwagena In het gebied van WItebak fMtn de bolajewlaten kerhaiüdelljk nier aueeea aan tm Zuid Wraten van Nawal zijn N I Kevechten aan den gahg met finthcldeni uit hel penetrattegebied It Zuidelijke en Zuld OoiiteliJk rlih liSl i mvjilende vijandelijke gevechta Ir fWO Plaanen vaar eprleliUaf vaa aaoghlaaae In de jaarvergadarlnii van da afdeeliiitf Uoutlu van da Maata happiJ tot bevordering der toonkiinat giatei avond oiiiler voor lllerachap van den heer A l eritielj gehouden bleek dat da vt reenlgliiK een perlotle van groolen iel meileitiaakt In het afgaloopan nlgltiKiJuar aleeg hel aantal leilen niereen vijlliglal Hel Iwdruugl Ihana I ifl De heer i van t IJ k ii werd la lid i lil bet beHiiiiir herkori ii Itealoten erd poglniieii In hal werk Ie Hlellen om iiaoat hel lieatauriilii go nieiiüd k Hii Ie geraken lul de InalelliiiK van een voorbereidende zang klaaae CLANnRflTIRNR MANDKI De politie lii efl piot I H vi rbaal iipgemiikl teiii 11 den 4il jaiigen kapper W II wcKeoH httt clandeatlen koopeii van 40 K k i iH 8 KI boler l n 5 4 K jH Kuil en boter waren gektxht VIII 4lmHI jaiigen veehiiiiiler H H te W iildtiixvt I n tin dtvl v ifi hel vet waa lieirokkon v in den 27 jarigen th iufIt iir H v V atliler hel intlere deel met ili ii 34 Jai 11 111 winkelier I v d A ta It idegraveii geruild leKen vier heetollit I anlhrnt lel De leveranciers zIJn oii de Kevel 11 iliteerd ItiJ den kiipi i r i n zeven k i t ii 2 K vel en d K J Iiolitr bij den winkellei anderh tlven hei tiolltar anthiailet In hetUg gentimen Melk verinrrn IIJ een nanrljiUng ii din lioek van de Aillje Haksleeg en de Gouwe tuaaehon et n vratliliulo en tien met ten pannl la sji innen inolkw Uien uil VIUI On ea en laihllg Uier melk verloren gegaan Ranneakaart verkaebt Ttlj de nanliomllng van thi 2I Jarme maj K W V lol het onil Tifa in van t en weck ge V ini cnl Hilr if weg na lieliiiK blei k bij de iiileverlni van de dialilbuliep ipieiin dat lil belrokki lil Imar leveimnudilelenkaart had veiUoilil Op rond liieivan la proie veib i il legen haar opgt niaakl KonUn ontvreemd UU een hok 11 hier Cl 11 wmiing aan de VogaiiiHilr i it il 11 n koniln geatohn ziehta van da werrldopvatltux blJ hal galiaala DulUiCha laldlnaitaiiiiaraat en liat Oullarha volk l t wel hitfft limniUu HH parool uit den UJd van dm tuitiotuidlMociaiuliarhtii BlrUd woidt xilltlek ol hiuif herlldarluilve ook h d n iioa xljn vfillrdlga a ldllhald r vii volk dal iwlUlak nl l opnatfyanit U tfiifitovor de i n ttorlou al op i1i m duur ook militair ei nl l t Kt n ojieiwaanMi kunnen £ ljn Da nilMUIia oorlurvo ilnil nuict laihalva aanfavuid woidan dooi da pollUak 1 Wu zi n loo K Grfbbi ls voorl beiiLg t ii polilK k volk i wurdi n Uit prorps H door Uc ii iKjrlog sk chU be spoHiKd Wu bi tiii j eii tliiiiM lia p litifk wper aU de hooge kunal dtT loiding v in d ii li vciwiliijd vun ei n volk op allo g l H d n Ih pnlilick ui vow orif wegwij cr ijti Zij ui gt gronj vont lp den hes IiUhi bodem der over tuiKdheid j m eijji n r clil cvfiiaU van ie iriv rmgd li k n od iikt lijkhcid van d n tnjd u Iwl gruole evimdls in hi l kli irx Wi yn leeds upe iii ur nn orwe vij mdt n ala liet op hot uit r l0 uunkiimt Achtpr di i n nor log sLiiit a n oii cn kant oi n wPield v in piililieke opv illiiigen die hour definiliave haixllieid jutat lliuim mcx l bewij eii Hoo hard ook d wap r ti n wEi irme l een volk 7ijii leven vordedidl do gemoederen moeten hard i ii die de en atrUd vooren en ten uilviMT leguen Vfü hebben den enrl eii wereldonrl ig verloren omdnl wu lr hl polineeiden Wij ullen den tweeden wereldoorlog winnen omdat wu een politiek volk ijn mimniHnf av Nr nAAM4 wkkirrt NAAR MONKOi TERIKi TR KKKRKN Voleen ran la fltoekhnlm Uit Waahina on ontvar eii horleht hi eft d lalder van da 8ov e Milllalra nii xie In da Ver Sah i lultanani enaraat Idtowndl gaweiKerd volx la avan aan oan opraap dal HovjflraiirariMf nm voor hat ultbianfan vag lipport naar Moakou ta komaft Op reiteran dait waa tultanant a iaraal Ooiow ef aiKioriooa verdwanan Da AmarikaatiMTlie polltia file op varroak van da l v et Htnbaaaada enartrfhk aan hal vark Inn aielda vaal dol rioiowtat naar Maa eo waa favlueht Da aenaiaal varklaarda dat htl nl t nnar Moakou wilda laragkaaran an In IfMtca wild bUtvan IW WM DOAREN PER WEEK IN BENGALEN Velaana Irlah Praia haafi da plaatav rvan nda laldnr van d Indllaha voorultatraveiida partij dia italt da i el lat rtle Mbladan baralad en itiah r van ovarlulid haalt varklaard dat bat aantal dnodan ata aavolg vm dan hooKaranood In Itanaalen volaani ullarat vo irlchilaa lainlnii da kMrtata wakan loiiiddald M 000 p r waak lllwcrk Iftlliitc van t vrouw In Nedwrlan yri iiw n III l liakkurl lO II vHRT niCIIKIM VAN DEZEN OORLOti Itftlkel vaa dr Oobbala la Oaa Reich Mere pohtiek en owlogvoering Mt op hechte n onwrikbaTV b gi lalm Iwrualr n wanneer lU tot duur Inne jevoj n wil konven aldua Rijka llwiliU i dT C ol b l in zUn Jongste ar litel m lia t w kbLad D a i R e i c li Ijlt hij hot oiwohrift Hot grtjewn van Iwen K rlog liepft gegevpn Nadruk mik In cngüdu mimater de opv iitUng vin rn lat d ie volkaiv zeifevleri iid hmn K rjo i uilen doorirtaan dHe gr inndvptt zijji up het hechle fumianii rit tea pöntieke wereldopvatting en llarum ö m tegenatelLng ten de Uen pn cii weten waarom t gaat Aa n van da maaat wamillaata M ln W van pollUak n aork vo rtii noanil I Mlnlai r fl h t tdt h ld Mim nM t aan i bf atnaelffii waarvwM rrifn alrljd trouw Wwi cKik an Juiat dan wannwir ill ua P oip ii w ril ii aan zwarfn druk ifan iPtm Nw u nuu da lutlonaAl aoclalUitUclia Ijfrafina da maclu liabb n varovard wan Ipr lij at van dan aauvana af waa ouir a lillWil up hat t i liiaal van da trouw vt ê iPAachrn haLltii n iU t vaal aan da nwrepla ISf an da pnllllak ZU iian allaan hal arlffal truaatuata maar rlnn daarbij ovaf htmrd dat hat Xfmdar mnariuk lavan M MUvan wannaar hat du niai krljtt van tn Ida FraaiirUfc la In d n vto n Mr van laM na ami alrljd vaa alaohla taa alat Inam gaalort omdat hat aabrak aa mlinali a hulprnkidatan maar om m Ida mankanda waarvoor hal loond iFjfrlWan Knaaland luu onfatwijrald m IPIude radan FraiUirUka lot iodaald heb IS kx Un Inaulawa ITf la arart uu iIIb Jw liiilajowiaina heall da kraada maaaa a 19 aovjai valkan door varniatiilna van IJf audaMluManda epvaliiua an ihi draIE daarvan paavoad la n waraldoiivatICt wallawaar vargalaktm tnat da natto i a rlalMtiac ha brutaal afalnutalijk ati maar dit haatt ar luiar da l a alaid dat da liuviolMjrlfift tftn vaata gtmitera I oniwikkfll dan hit njarfama la l n I waraldoorlaf UU tt lalt miilu t Uabhala lot Imt Ullli hl dal allorn L allaaaal ai MiIuillartM Uuilaatia waai da hraom ha om I mtUianta b la pa In leoBi la boudan an la t ratiMU n lutaafigii datnoi rallarha alatan ijn Jia ta atari Wal ou r um Il da muiutai van ona aw rd n ï u Ijgwar WIJ dawM waidliinii iiorlug ni l l r da ttatllKheld nr r Idaa en upvaltlna Iff arari m bcaiiiidrn lig aurlu van IS a a n inilKaifen wil i il haadmSkl J 1 ia i a i iijii waak 151 bedraagt KmmmaBBmmmmimmÊÊmmtam nLINKt KSe S MELDEN ZICH NI VOOB DS WAiVBN 49 EN DE LANDSTORM NEDHtLAND Il t natikemmaaJo daalt mMa ladara aaiaad Madarlandar la dan Ia iU4 van II U jaar aaa ilaft r irUllg U d htaroadar vamuM adranan varvoagan i n ind gakaurd la worden voor O Waflan el da lauidatatm NMIarland J4aai ba ta aa irar m alia taitah Bgaa vatMtakl aMt katiafcMag ta var Mglia vaa ftmrfUalaaaa aar u apMMlag aatra iWi a aa lj galaii ala VrOwllllgar dia om bapMid radanan In NadarMid moalan blljvan kunnan dlanat BMMir bIJ d Larulatorm ot bU hat 8 8Waehlbalalllon ta Amararoort Otik vrUwilllgara voor da Dultaeh Crlagarnarlna kunnan Hch aanmaldan Zü dia tol da Oarmaaiueha IJl Nadrrland tnatrtdan wlUan fcuaoaa iteh avanaM i anmeiden 1 a Ir Igl aoclalialiaeha IJJWIallaeh lijkt IJjaiai icmijfi ISL dareii fvaiiaai laaeiMvar aiu ulva Mal d rn ah h klaar iK aewfflMwra apvattuig tagertavei dera afwijking daarvaa laidl 1 1 oni daarmada Ml ilan val lltilaiar wljat ar ep at ineii vooral t laaf itaahi d UitlUelM lai ia d gaUoanan la aehtiirlaMlag i ia Mi a H e alt Hnmn ook mniüe run lai fcHh dal da vliand d algenlnfce a Dlilleeha wlqgvtta Ing dia la lo da oveiaefwitfintning ie op ai aaaa vrlfwiafgara rtltieni h n Ofllel ding i i 1 mt O H I J m i i t i In n r Kl PA Éiti Vr l iHTi lltll JP Ift t patiuaM H mifl til Tm pil 1 1 1 If k ra 1 Mil I Ich OOUDSCHEaCOUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN DISTRlBVTlSNlXUVra VIT KlüBN TUIN BtHHCtttoHei GROENTE VOOR ZIEKEN Van Ixtvoogde ijde wordt er op gewezen dait rieken dw op grond vun de belivffende vooraaliriften r niioenb m M n voor groente en fiuit ontvangen deize bonnen moeten inleveren hu en der groente en fruithandetaien die hiit bedrilfadwp votir groenten en ttiiil specuial voor hel leveren van grrtenle en fruit aan iioken heeft aan gtfwe en De adreaaeii vi n d e h ndelaien lUn verkrljglmar by den pli alaellj kcii dlatTitoutlediienal PETROLKIIM VOOR KOOK nOKI KINDEN Van 26 NovtanVber 43 tot en met II Ja i arl 44 geven eUi der met If en 1 1 fenuimiverde bonnen van de bonkaart II 215 vom kook doeleinden r ht lip i rt koopeA van iéa Jitei palrolcum KAARSEN VOOR 8TAL EN VOKRTIIiaVKKLICIITING VeTt rui4i n vain kearaen voor tal vierliclilin f en verlUjhitimg van voertuigen ku in n do aanvragen voor d twei lie periode voor het ei oen 104 1 1044 l 0 peiid vaitv I Di eeitvber 1041 Vo en met 31 Januairl 1944 bij de dis tmbuticdicnjit en van 22 Novetnüïw f tol en mot 4 Deoumber 1 M1 Indaenen op funnuUvr MU 333 92 voor alal vorliditin en MU 33 1 1 3 vooi vxHiiluigverliiicDitui i ZU idle vom de erMe perioflii hun aanvragen hebben ingi iliund Ix lioevon nn t npniouw voor d tweede peiriiKle een aanvi aaig for nuplier Uv te vuUeii J e di trill uti flH n ten zullen blj hei Indrenen van aanvragen voor vePbrui k r viUi kaumen voor talverlicililiriK de helft v n de In het 1i dvadt van I DeonilxT 1941 tot en met 11 Januari 1944 Ure te kennen rantsoembninnen uitreiken en het reatant nadint de aan vrn n aan een ontrok yn ond Tworiien Aim veilrruiiken Van knuiwn vooi veTlMiliiig van voej lnigen voor de tweede p iiir le aal iMieikmg k ahii i n van S rimlmwrlioimen per voel tuig dat gixlurende de duiatemia woidl gobruiikl 0e liovenga iioiMrxle raiiboenlxmjien wa uiop vemiekl laat eni rinit oei kaarten zgn voor onilx pauldon lij 1 feklig en gevi n eLk cht ip het k Ki en an eén pak k 300 gram kaai en Voor Verliehtmig van uto a cat riem bakfMTtsen en gewcme fietaen iilleo gien kaarsen wonlen veratrekl RAAO VAN STATE VA r tlW WINTKKVO R AAil NIKT Hf VRIK I Zal t r vo i dal uw aarUiipt Irn bivlen wllitai w u Irlan kooliaixn ail bawaaibi walk uw wintaiMiuiiaad vunn bn i u tnvallenda vurat nlat liavrlaMnil l e viTltg te plak viHir wmtaibewail la iiaiuuilljk mi VOlkoo til vuiatvi e iillilit mhiaU ren kaUlei Durh laiia nlat laditeen Iwaildkl nvat arii darualljka bewaaipUatn Op drn xotdar of lo da athliuitje alwaai valrli iiiKUl jeilwon e hun winlei voorraad inoetMi brv aien daall ila leniHiatuur bIJ atranga vm l waldra beiiadrii het vrlaapuiit 11 1 gavolu In dat dv bawaarpioductan bevrleKan en IMiialoUa waaidaiotit worden leiialnda dit te vooi komaii geva man za tUdlf da nuodiga aldakking Htarvoor komen aoowaï oude klee dan ala rakkan een dikka laag kianuiii alruo Itoul of turlinolio in aaniiiorklng ISuolailg het ucbt we i la la atit deigalijke afdakklng iaat noodig In vei band mei d inoialllkheld van een plotaallt u irivallendin wl itar tl ge Mian i miliar bIJ vooi baal vuoi valdoaiida ardekklnganiaterlaal hl ile hand It ballban BIJ gabiek aan andaic btritrullnl Illagmi onimlga iiieim lnMI hun aaldappaleii iigaiia In en logeei of alaapkaniei ta bi waian Ook dAir hoinja m tl rekening niet hal gavuai van liavi lering vooral ala ar aeir raam opan taal Kan doaltralfenda iiielhod nin woilalen blalan ranienaa eiu legen havi taring la ha arhutlan gaan d Wwarlnf In aen klal af vat mal drog turltiiuloi Een jear lang geen choolgeld IN All ACimNO VAN NIEUWE REGEUNQ BlUfceni een omzendtoicf van den TooNKimirr oeit ocretarii geiieTaal van Binnenlandiche Zak n aan de burgemeeilrrt woirdt t nu de nieuwe regaimg in uke het heffen van achool eld voor het lager onderwlJt nog niet tot atand gekomen la niet gewenacht geacht dat Ihana nog de gemeenten achiKilgeld heffen over den cuiAm IM2 43 aangezien laatstgenoemd srlmolgeldjaar reedt verilrekcn m Deitljds ia medegedeeld dat da vaslKtalUng vun nieuwe vooraihrlften voor die h ffing van ohtwligelden vooc hef lager onderwus het middelbaar en tiet voonbereidend hooger onderwUa in vergevurderden ataat van vooRMTciding verkeerde waairom het aantieveling verdli de de nieuwe ie geling wn acnoolgeldaanaligt n af te wao Ien JUBILARia BIJ ItK HPOURWfcMKN De heer O v d Ridder nhiildlid OlHleien waa de heer ii v d Kldder vijf en twintig jjui ala rangeerder bl de Nederlaiidarhe S HHirwegan werkzaïiin Na In Miurii ijn rei ale tand pluata iKfhad Ie lielilwn verrn hl hU Ijn la ik slnd twee en twlnllK Jaar te tiexer alede De tlaliimathef de heer Th Bakker en ile plaatnvei vangend ihef d heer J PoU hebb n den Jubl larla In illena woniiiK aan de Karneinolk lo il geliikiii wenst hl en tl iaibij heeft de hef In een harleliike toe pruak tfaardeerinit birtuigtl voor d trouwe pliihtalieliiiililiiig in ili e i ek i van Jaren Namens tie directie bood hij een esi henk ondt r couvei 1 aan en t naam van hel pe iimenlljke fjoud ti he peisoneel hiilrtii de hi h n heer V d itldder met een bloeiiiHliik Velen hebben den jubll irm In den Ikoi van don tl iK de hand jiedriikl PII MAVONII N IHirriSI IIK Kill rilt Ktal iMI KNHI II P In de Staalacourant van 1 December 1942 werd wel afgekondigd het bealult betreffende aohoolgeld voor middelr baar en voorl ercidend hooger onderwu doch van da nieuwe regeling vdir hot lagei onderwu word nog stcedi nk la vernomen Op 19 Mcl 1943 hadden de burgemeieatcrx van den aeoretavia generaal oen rondwhrOven ontvangen waarin gezegd werd dat In gemeenten waar het choolgeldi ar aanving op een datum welke voAr 1 Juli 1942 lag da lohoolgtrldhrffuig op normale wljca voortgang kon hcfcben Echter acht da xecretairui tnpraal naar than aan de burgomuestera la bekend gemaakt het een onbiUuikheid indien in dti laatatbedoelde gemeenten d ouder van achoolgaandc leerlingen wel schoolgold zouden moeten betalen terwijl in de nieeale andere gemeen l n waar hei achoolgeldjaar v n Spiember tot en rnet Augustu loopt volledige virij l lling van nrlioolgeidbelaling lou worden verleend Daarom ral aan de achoolceldpllchtlgen die over den cumua I942 4J reeda choolceld hebben betaald vrijatelllng worden verleend voor het Rfhnolgeldjaar 1943 44 Der grinuH Si hallen vl rtooiid In hel kader van hel v inlfiiin Kramiii I v in de NederlandM li Diiüaihe Kulluui i iiieeniilui i i gitiei imnil ren filmvouitii lllng uei e un In lii l lli unieTheater Ala htwitilnuminer loiid op t progr imin i Der groaae Si hallen waarin llelnrlih fjeorgo de voornaamHte rol vei vuil lli i hier tie nrtiote looneel i ter tlle tltuir een i HnHthe reeka v m drainatuthe gehttirlenmaen van zijii voeiatuk tlort uii t erat na jaren weer de Kale enheid knjKt zlih opnieuw i n grooit o naam waaitllK ie liKJiieii lie voorn i iinate le eni peleri In dit fel li woKt n en dramali iihe verhaal 71111 Hnideiniiie Hatlievir en Will cjuadfliei In het liiiprograniirn draal ijn oi een piulilige nitiiiirfllm Hellisllled DE VERANTWOORDEMJKHK D VAN DEN BUKGKMI KSTER Gedurende de moblliaalia van hei Neileilandache letter heeft I S pet van lie Kemobllliecrde kleine elfatamllRep Kedurende eeniiien tijd inter onlvuiiKen ala ko lwlnncri vnfKoedin j d in wj iii i dl achlerblijvenden reehl hadden l il kwnm doordal hun opKuven oiijulil Wriren Eeil en under kon niet uninnlilellijk gecontroleerd worden man Ithleruf la fjelileken d it omalreek i anderhalf millioen Kuldtii Ie v cel lil ultbelaald Do K meenleljesliircn kunde voorgeachoien gelden uit i hta teruK ontvangen van het llljk voor zoover volKen de wet moe t worden ultbe inald Wat te veel la bet lald moeten de ftemaenten iIuh teriiüvnrderen van da betrokkenen willen zij met met ren ilrop blijven zitten Da ganiaant AbLinida haalt nu baalotan een piooaa la gaan vnaran tegen lamand aan wlan maar dan 300 la veel u ullbataahi Uk loinrnlaaarla cl r pnivlnela lUiacht herfl aan het liaalult van dan hurgemeeaiar van Atfüouda achlar goadkaurlng ontiioudan op groiul dat da hfirgainaaatar In da aangalagenhiwrdir koatwInneiavergotHllniiin niet hon lejfle ala gaineentrlUk doch aU Kljkaoifiaaii Da veigontling wtiil Imtnaia ulliiekeatd uit en vooiachot d U van HUkswege weid vei aliekl Kvanluerltt adinde woidl dan ook nl l dotir de gamaenta galedan om eike red t triuuvoidarlng nlal door da gameaiita bi la ifeadilellan lil bttoap voerde da bnigemeeatar aan dat da koitlwinoeravrtgoedlnuen ov i eenkoinatig hal beiiaalde bIJ art T van lii I Dletiiliilll hlvergoaiflngabeBlult uit da ij nieantekaa rijn vooigaatïhoten waarna bal aan den balrokkana tiltbatnalda bedrag nlat voor tarughalallng door bel rijk In aan nierking kofnt waardoor daice gamaanla een ai batte Itjdt van ruim f900 ni de burgamaratar hier ala RUkaorgaan optiud dtaat al nlat tgr rake aangerier daaruiee da bavdagdhald der gntneenta tol het inniellen van an rarhtavorderlng nlat verloien la gegaan Hat leniKvoriIeran van Ie veel utlhetkaldn ktiatwlnneia eigoeding la niet een itaak van Hllka dt th v n enieenle belarig f p ari 177 der Oetnettitt wet grnntll de hiirgeinaealar rl n vrUhftld een rartrln geding ta vo rini terwijl ruik een baalull nlal ondel worpen la aan de goedkeuring van dun eominlaaarla dar provinola Ter vergadering van den Raad van Slule heeft da burgemeealer van Abcoude mr 8 I Haron Uontlnok zijn beroep toegelUht HIJ legde er don nadruk op lat hel hier erom gaat wie verantwoordelijk laboor de hundalln en van den burgflneetter nli elf healuuriorgaan en zetia ala zijn mee Werj yeen acherp tugfcheii il aarduppeUchillen B Nog heelt le ai retaru generaa r d burgenuiateri op gewezen dnt het met heffen van arhwilgeld firv iRie le govolgei met rich breiiijt welke redelijkcrwu e met ten laste der enmenlen kunnen worden gebracht De ecretaria Kcneraal van flrMinciei heeft daarom goed i evnnden dat aan d gimeenten ei n budrago uit k Huka kan zal worden verk end teneinde h iar achadelo ja Ie stellen vcjor liet l e ni s van do opbrengat van het Hcluxjlgekl vnor den curiu 1942 1043 Uaar in veriehilleiide gemeenten lie avhiK Iden voor de oy ondere Ligere icholen ook van gemeenteweife l eiiid word n zulli ii dun ook de ouder WKT kinderen op bl ondera onderwijl inrichtingen aehoolgaan van ut hoolgeldbetaling vmir één jaar wor dien vrudefllild Hlljki ivji het door den wM relarui lu raal ingenomen tandpunt wat IHieft hel vermijden van onblllljlte onaequenlieji ïullon dan Kik de oudi r van Iwrlingen der blj ondere i holen waarvan de besturen rélif liet nfhoolgHd Innon voor den tijd van i én ja ir van achoolgptdbetallng woiditn vrljgealeld eton DE VKRMOOKNH IN IMI If h t totaal van val tel U loll Ik wou dal Ik hel jeelf WTïl unlwoorikU zijn vTieml Oat wttt nieiii ind Hi erts in alond van z iiii atool rp en it honk ZM li een glaa water in uil den wateoStoeler daarop ln p JiU el virtrek op en neeir en bleef tenaiotte aUnn 1 lul diukke imddiigverku I daai t ene den Maai h hooide nleU vkn het lawaai op Kti iat en tun nieta Van de menaohenmenigte en h eindelooie rij van auto s Vom ziJn get iliaooK tonU Tawha met haar blauwe oogen en btonila haren n al uil een grtttila mie hotinJe hij haar gtem keggen al wiil vóf ir JOU in Di IVoil U rug ijn Itibegn l en don zullen we onze heeill ke plannen vetwezenliiken Hij loot de i4 gen en im gelaai veitiirk hinanipaehtlg van Inwendige PUi ra fha in Sibertó gevangen genomen Het leek FeuUl bui au voor de ttatlattekalle In da belaatlng vallende varmogonaategen van l i i Iluid hard ovar UMI Hlarhll ni et man ar ovtm dan dat pel da wat op tia varinuganabelaatiiig balangriia Nadruk verboden wet rekenlnit inea hoitdan dat par l Mal III4I U I i waa voor hal Rl k M KI Van 4 provlnelea üe rei om de wereld in tachtig uret la gawlltlgd Mot gamiddelda varmogen p r aangaatagana had Kuld llolland hal hoogat jgamlddelda lil ai non en Mmtiuig hat Uagata n L 4g4 M r a gamaati mat hat laagala ifetnlddalde wna Opatarland mat 49 OtM eer hooge einhhirldan liud Ii o d gwhftenltm KiMchada AIfnoIo Rh dan en a ïraveiihwHa in t raap l 1lA f 1111100 t lUlXM en I Idtoon Haf hftoliia lotaalbadrag dar vermogana par ganiaant ta wat n 1 T milIlatd waru aanaatroffan la a Oravenhaga V mr heel Nrtdarland waa 3S dar helaaImBplIrhtljfeil itangaalagao voor vermogena ktalnar dan aiSlO U IMI mllllnnnalra I ï van alle aanaaala enan banaten eanian M V van het totala varni igttn en belawHan II van hat totaal dar varmoianabalaatingItat aantal miuioanalra ataag t o v h vnrlga Jaar mal lf Een verhaal uil de eeiate Hfdcn van vtKir het vensier dal uil iohi gaf het vliegwe en door W C CUENKN 10 eden en bemoi ir t i Tax hal fluideule RobinLun Zn h ul lievi r nu t dial ju het wiat vervolgde Dintel Kii i liet me beloven dat ik het je niet niu at luUvenMaar nu voi l Ik tne van dn lu lofteontahigeii Tiaaoha ia vetlig en wal mWladiwojilok aangekomen t n met behulp van dt n oüiiitut doorgc leisd naarYerma In gewoiu omitamliKhi den la dat een tlelnreU van twee d ugt n maar zu had er tengivolge van de tegen hen Mo önwèrkeTuik aü een na woordlgediengtre elm ta BilM ne vu l r ie Hij vijlde een vripndeniiand t Dankt u aan d tp l0o dinxameling van dan Jeugfogtrtrm i ze dagen voor niKHlIg Taadis pjireekt chouder i keek om in hef Kuaalarh kent de laiidagewoonten en lekondi er vaat op do reu iiani Veitna htsen en terug vMi den twaalfden JuU t kunnen doen en het geld te kunnen nieebritngeii waarmee haur va lei aan z in verplióhtmgi n ou kunnen voldoen en nog een apl eltje voor den dor t zou overhouden bovendien Uc geloof dat Ka bsrekeniimen heel goed wurin want M waa uvlit n twintig dagen nn haar vertrok uit San fVancliHo in Wiedlwogtok en r had paaiage griioekt op een b ol dus op 1 nrng ürt ènT iat de gevolgen van de juli weei uit Wladiwoalok vertrok gelaat van O ouden nclioolkBitteraiid Qe ooimul doet rijn uilirrfle beat Tom zei bh t n zIj pogingen wordendoor den gf nnt genteund We hebbendu alle rcdeti hel tKWle te liopen ParaoBMi tuaarhaa l M laar la aaamal lng U IMt alja vaar da lawafktMIMiw kaaaaa alafc aVaaaaai atnaialgaa da wor an faduanda Kan fatklalaala raa ia warkatalllBg vrUgaataM Otflalar la da WaMwSE kaa ladar wordan 1 la aa lanmtoala aan laar dianattud tijn tachlkthatd voor it oaiolaraoplaldlsg nawibawaian Z n aahuolaplaUHaf la nlat door laMavan BagUaaand voor bavonlarlBi Ub kargklar adrtf praatall O lt tt k uur Aaaan Conearthuli a d Vaart M la uur Oraalaga Kaaraatr 4 i ir l t li uur Uauaaardan Mulia Siliaaf Braadatraat 29rll 4a I II uuri Airutargam Dam 4 I1 M M nart UtraelU li V Hula Oudagrai ht S4S M ll 43 t4 uu Amaralaart Pol Ouchgangi Lagar Lauadarwaa M ll 41 B14 uur Dan Raag CaM Dan Hout UeruidanhouUihawag Zou T i ch mlgnchien met het geld dal Oriüff In liewarlng htieft lia r vrilheid kunnen koopen opperde Robeilaon Uinlol liM g de oogen neer en keek aandnchllg naarde am h van Un gtgauir IJle boot heeft den afatund naar Vant ouver binnen den vaatgeati lden tU l atgel gd Tom maar Tan4 h waa wel aan boord Wat 1 er dun ni ot haui gebeiwd FrtHl vmeg Itubtitaon met i n anggllg VOOI gevoel Orloff la erin gealaagd ti berk4 t naar WladiwoaUik te krlJKcn tnvan daar Ie doen nvtnaelnen Veiima iaIngenomen door i en iroepje oinoitmakem en die houden Taadia gi vangen Za Vlagen een loageld van duizend ge ari n en endiii ind paliontn en de v aiul heeft lm mieHUtu 11 Juli den tUd om tiet oiiilogamaliniiial af te leveren Maar dal kan hij nu i innaai niet doen elfi al wilile hU hel HM gelaat van den vlieger werd lijkbleek Wal zal Iwgon hl maar zUnglom bleef In lUn l el aleiken llil hadeanigrn tUd iMitHllg nm zinh wat teharelelleii Wat gal er met Taaailia getreuren ala die gewinn en minunitlear niet komen vroeg hy onjulgle opgave door de dlenalpllrhit en wel degelijk voor de gemeente komen Ben dergelijka figuur doet xleh nok voor bij de uitvoering van de Dlairlbutlewet De burgemeealer dia te veel uitgeeft imivangt dit geld niet iiirug van hel Hljk Hier heeft da gnmtonle d nadeelen galeden en zij moet du pogm het geld ie doen larugkom n hetgeen alken kan door een vordering De baallaalng In dere rnik volgt later Ilot ia brit mogeliA flat xe Oiloff vjin die tokUm beroofd hebben waa hel antwoord M iT al wa dat niet het geval zou hul dan iel voor Ta H ha rijn het geUl dat haai vhdeg7011 MttW hard nwxUg heeft voor zie i nlf ie gebruiken Oji die vraag kun Je i If heter antwoord g vi it dan Ik We kunnen niet anden dan wachten en hopen miwe jongen Wachten riep d vlieger hiflrg uit In vrodeinaani Dintel denk je nuheiiach dat ik onder deze omatandlghodini zou kunnan wao iim Wat vuil er dan anderi te il n vroeg de arlvi eaat HiIktiC i en halfrond hier vandaan Waaiovar imker je Togn KKKKNIKVWS Windt vervolgtl KimiiMiauw Kalk nadanfcl voor Malieveld ta VlailUn Nad loO l Ullella Ie Harv da I WANNEER tankt voor CulBihboig da 1 II Kniilorn ie ikatlniteti touagan Aangeiiomafi naai la eatld J Wtarama ta iïaamlain Aaoganutien naar Hllvarauin ivUfda piedlhan4Bulaaia d J V d VaMan ta Mlauwlaad Oeief Hmmnlan Kadankt voor Middelburg da T Dorr ai IJri ta Opheiiadan hr km Kark aroapan M HMiiaolio ten da J P 0 la ta Aalamaar Oud Oeral Oatn Minapao la Oordraabt ili a MaiHMphol te aehavaiMnfan VERDUISTEREN Tot W November mo t verdulat rd worden vaa lü tS tot 7 4 1 u lltNov Maan op 13 9 onder I tn Nov Haan op tl 29 imder 1119 21 Nov Maan op 34 mder 14 til