Goudsche Courant, vrijdag 19 november 1943

ennugeviMg ZwitsaI de onJk geëveoaarde JH baisein voor de j zuigelingen Jl versorgi i H wordt tbansl H g li8trihueerd Wendt U v r B het verkrijgen van nadere in Licht in gen W 3 tot Uw Apo thekerof Drogist of tor de FABRIEKEN mmsÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊf KKRKELIJKE VERKIEZING Bij k verkiezing van ambtsdragers lo dt JiTcf Kerk ïijn gelcozen Is ouderlingen de heercn D Brenkman Sr H M DiTcka n mr J I van Doorninck M v d Ham N MohacK B Rirtveld G Rietveli Gzn P G Rozendal L Slager en Jac van Vliet en en als diakenen de hecren C iwn Aken De de Beij en B Klein APOTBBKEIISDIRNgT t tccdi K oP nd dCK nachti alléén voor fnicnnldclclcn Apoth P WiDer Gouwe 131 NLIVERINO LDISTEKVEKGUNNINOEN Inlevering lulsterverfunnlngen verbeurd verklaarde radloontvan toeBtellen aan iict po 4liantoor tot en met Zaterdag letter S Wat Waar Waime r ckMiwbwi Bloeeeop Vijfduizend mark beloonliig irnet Olly HoUti aau en Hllde Serrak Aanvatif uur Zondai vanaf 3 uur Tkalla Tlieuer Clreusbloed imet Leny Marenbaf h tn RudoU Prackl Aanvang uur Z t rda6 2 30 en uur Zondag vanaf 3 u Ie Theaur Op het tooncel tweede arUatenrevue 1M3 met o a De vier KentoiL a en Joop van Leeuwen Aanvang 7 30 Uur Zaterdag 2 S 30 en S uur Zindae 3 5 30 ei t uur Zondag 10 30 uur film Met lied der poeata met Attiia Hörbtger etuite foyer Cabaret prtyKramnta met Jan Roda a danMirkcst en RonnJe en Jonnie Aanvang Zaterdag vanaf 4 uur Zondag vanaf 3 uur Maandag vanai 1 uur concert door Jan Roda a danforkeat Ter Gouw Cabaret programma met o a Johnny Kraajrkamp en Lou TelBy AanMmg Zaterdag Zondag Woenadag en Don derdag 7 uur M Nov 2 3 unr Nieuwe SchouK urg Opvoering aprookja Doornroosje door het Haagsch Jtugdtooneel onder leiding van Roosje Kohier 31 Nov uor Breevaart Stedelijk hergelaariconcüura van hengelaaiavereeniging Voor oua Genoegen H Nov 2 uur Kunatniln VrooMJke middag voor kinderen W A frontzorg actie 31 Nov 7 15 our Kunstmin VooratelHng voor ïolMaasenen WA fronlzorg aclle optreden ui De geheimzinnige Carter 15 Nov 2 3 sur Gebouw Geneeskundige Dienst Spierlngstraat 113 Ijalale geleRen held tot aoatelooze inenting legen dlphUierle v n nlet choolgaande kinderen lettere N lot en met Z PLAATSELIJK NIEUWS PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Bergambaiht Ned Herv Kerk 30 en uur d Ewuldt Geref Kerk 10 en uur dr Terhaak Uitgetredenen Ned Herv Kerk 0 30 en 3 uut ds Grisnlgl vanGouda aakoop Ned Herv Kerk t 30 en 3 uur d Jacobs Ceref Kerk 9 30 en 3 uur da De Moor Chr Geref Kerk 10 en 3 30 uur ds Kjelien Hem Kerk 10 uur ds Zuurdeeg Ceref Gem 10 en 3 uur Leesdlentt Csuderak Ned Herv Kerk Ï 30 en 2 30 uur ds Van Vilet aaitrerhl Ned Herv Kerk 10 uur ds De Voogd v d Sfraaten Ned Herv Geref Cvang 30 en 2 uur évang De Pater Ceref Kerk 9 30 en G Our ds Erdmann Moerkapelle Ned Herv Kerk 30 en 2 30 uur 6f Veilterk Geref Gem 9 30 en 2 30 uur ds Hofman ICpordrerht Ned ilcrv Kerk 10 uur da Donker Gerei Kerk 10 uur eand Van t Hof van Almelo 3 uur ds De Wit van Delffthaven Heiv Geref Evang 9 30 en 1 uur de heer Mouw v n Gouderak NIeuwerkeik a d IJssel Ned Herv Kerk É uur dB Vollenweider H Avondmaal S uur ds Van t Hof van Delfshaven ref Kerk 0 30 uur ds De Wit van Dclfsiren 3 uur cand Van t Hof van Almelo Geref Gem 0 30 en 3 uur Leesdienst Oudewater Ned He v Kerk 0 30 en 2 30 uur ds Steentïeek Geref Kerk 9 30 en 2 30 uur ds Visser Oeref Gem 9 45 en 2 45 uur I sdien5t ReeuwIJk Ned Herv Kerk Reeuwtjk 9 30 en 2 30 uur ds Roélofaen Ned Herv Kerk Shiipwljk 10 en 3 uur ds De Lint Ceref Kerk 10 en 3 uur ds Warrivenhoven ERKENWOüDE Ouderavond De openbare lagereschool hield haar rsten ouderavondin dezen winter Nadat de voorzitteirdef commissie de heer A Boer eenkort openingswoord had gesproken lichtte het nieuwe hoofd der school de heer C Eegdrman de bet ekenisva i de ouderconimissie en den ouderavond toe Vervolgens hield de heerH van der Graaf onderwijzer eeninleiding over Ze nuwachtigheid enopvoeding Het hoofd der schooldeelde mede dat Zaterdag 11 Deceniber den kinderen een St Nicolaasfeestzal worden aangeboden Na de pauzehield de heer Eegdrman een lezing metlichtbeelden over De faatste reis vanScott naar de ZuidToöI Ten slottesprak burgemeester Gaulier Dubbel clandestien Een landbouwer in deze gemeente had uit vrees voor eventueele huiszoekingen door hem frauduleus bereide kaas ergens aan een slootkant verborgen Op zekeren dag was deze landestien gemaakte kaas clandestien roedegenotnen De daders zijn aangehouden Gevallen Het dochtertje van den heer Blok kwam bij het spelen op het plein der openbare lagere W hool te vallen waarby zij haar rechterscheenbeen brak MOORDRECHT Damverecni in Huishovideli ke competitie G iTwigt J Verhoef afgebr G Twigt Jr C v d Kuij 0 2 BERGAMBACHT Ditvdcrinitr Woensdagavond gaf het gemengd koor Zanglusl onder leiding van haar directeur den heer H Zanen een uitvoering in t Centrum Het was de eerste uitvoering In dit seizoen De zaal was geheel bezet Allereerst voerde de vereeniging een paar zangnummers uit waarna de opvoering van een tooneelstuk getiteld Als Ma aan de touwtjes trekt een blijspel in drie bedrijven volgde De opvoering geschiedde door een tooneelvereeniging uit Molenaarsgraaf Het stuk werd keurig voor het voetlicht gebracht en oogstte veel bijval Gemeentegeneesbeer De burgemeester heeft aan dokter ii H C Muller op diens verzoek wegens vertrek uit de gemeente eervol ontslag verleend als gemeentegeneesheer In jijn plaats is benoemd de heer H Frese arts alhier BuverlUfte Stand Geboren Hendrika d van J C Verhoeff en H de Pater Elisabeth d van A de Bie en 1 Hoogendoorn Ondertrouwd L J Korevaar 31 j en4 MaJc 2S j BOSKOOP Ds P de Smit Woensdag 1 December viert ds P de Smit Chr Geref predikant te Utrecht voorheen alhier zijn zilveren amibtsju bileum Picter de Smit werd 13 Februari 1888 te Haarlemmermeer geboren Hij koos aanvanikelü k den militairen cTienst en was vTÜWiUiger ojiderofficier terwijl hij deerde voor adjudant apotheker Eerst later ontwaakte de begeerte tot het predikambt In 1918 werd ds De Smit camdidaat en 1 December an dat jaar bei éstigde prof F 3 M de Bruin hem te Oud Bcyerland in zijn eerEte gemeente Ir 1923 vertrok de De Smit naar Nieuwe Pekela welke standplaats hij in 1928 met Boskoop verwisselde om 10 Februari 1929 door ztjn voorgaTHger ds G Wisse in zijn tegenwoo xlige gemeente te worden bevestSjd JnbUenml Op 1 December hoopt de beer B Kotjmen litter bij de ge meentebedrijven ïen dks Ie gedenken waarob het 25 jaar geWen zal zijn dat hij in deze functie werd benoemd Doktendlehst As Zondag dokter T de Jong telef 40 N OFFICIEEtE LANDfOUWMEDEDEELINGEN voor de Iprnvincle Zuid Holland VORDERING VAN VOEDERBIETEH De telers 4an wie een Ievtn ni splichtvoor voederbieten li opgelegd zijn vKpliehl de bieten vorttvrij te bewaren loo lang aflevering aan den daarvoor aaneewezen handeliar nog iilet heeft plaats gevtinden Al het itiogemke worrit gedaan om de bleten zoo spoeïig ir ogelijk af tenemen A HDOILEVERING ff vermcia We hc PPï Alle graslaniüebruiker z jllcp n dezer dagen een voedering to ter beschikking houden van hooi ontvangen Hierop staat vermeld dal onder hooi ivcr la in wordt W i hooj Lucorni4r oi Khr orhfKii en of ran voor zaadwinnsng verbouwde Innnijidels is bepaald dat geen hooi afkomstig van voor riadwinnlng verbouwde grassen ingenomen zal worden ïobdat alleen ian den levferingsplicht kan worden voldaan met het leveren van Weide Lucerne M Klaverhooi Dl VOEDSELCOMMISSARIS l OOR ZUipHOLLAND OFFICIKEI HUISSLACHTI E MEDEDEELINGEN VCSRECELll fl 1943 1944 Het komt herlianldelljk voor dat bij het Indienen van de panvraag tot l rkri iEin f v in ren machtiging tot hulsstachtinp wel de zeifverzorgingsomsiak met zegejkaartie wordtthedegebracht doch niet Ue Mamkaartlen Men vergete de stamkaart en echter niet deze moeten amjers toch rst gehaaldworden r TOEPASSING PRIJSVnORSCHRIFT IMI SPEp GOEDKREV Op J Aug 1943 ia hel Prijfvr orschrift 1943 Speelgoederen in werking getreden waarbij een onderscheid wordt gemaakt tusschen gecodeerde speelgoederen die gebonden zi in aan een door een G machti de voor de Prilzen goedgekei rden gebruikersprljs en alle overige speelgoed ren Voor deze laat le geldt de regeling dat de toelaatbare fabri ksprlj£i mogen worden verhoogd met ee 1 grossieriw tnrd van 15 Hel behoort tot ons dagolijksch w r om simn clltnl n h j k t llraki ai4lt n worA n m i ll an da 1 an d r IM Mtlbuli M bllMf lite a Wo inoi 1 Irak 0 voornam eoiiti dia daft vata Jaran op hat abiad dar wonmginrlcht ng i kiaa daa racMvaardjgl coK Ih n lan volla Ital In om fla uid vartrouwan lleeuuiijts iiiiiiiiiitiiiK Nw tliuionwog 30 i Bi reclii en een detailUstenwinst van 30 streekschen verkoop van aOnkai winkelier is de maxlinuniprijp 4 t ntoelaatbaren faliriekspTijs p de Behouden suililrukkelIjkeschrilKliikc Jpliring van A n Gemachrifden vmir J Wijzen te DeUenler tot het bii ki ripn ƒ andere prijzen dient men zich ilivh ilve ïï bovengenoemde bepalingen ite honden 3Ï wanneer men voorheen ern Rruoicre iw t genoot Groftiers en deLlirusUn i e ino aanspraak Ie kutincn maken op ecu Brooif winstmarce dierte h hun Oesbetreftend vrafe xi rtf tM te dom fa van i specificatie hunner voorraden met virrifirtif van in en verkoopprijzen onder cnrr rrEirï van de laatste balans en ver i m rt kening Eerst n dat de schrifteilihe J keuring is verkregen mofcn ai il ere ja bovenbedoelde winsten in Inetw ir c worden l ebracht Men i orider geen bedin Rfrechlieri den Verkoop van fipeelgoederen afwarhlinfT van een besli sUninerc inc otr trKt aangevraagde gnedkeurlnp van priizfn Uitdrukkelijk wordt erop Kewe ni dat dlSpeeUoederenbeschikking 1943 gc di vwi alle speelgoederen onpearhT hel niatenaa waarvan deze zijn vervaar iiüri rie wti waarop zij tot stand zijn gekorner 559 Hoofdredacteur J G Weysters Rntterflini chef redacteur voor Gouda en Omatreliw V Tieter Gouda Verantwoordellik voor dï advertentlën U Akkertdljk Rotterdam Uit rer iter N V RottertJamsch Nieuwsblad Rotterdam van Firma s en Handelsmerken Qevraagd naMe Hulp In da Hulahauding voor da of dag en nacht Voldoende hulp aanwezig Mevr de jong Vollmers WijdMf at 24 S Heden overleed tnze trouwe medewerker ELDERT ZANDIJK Zijn leven en werken waren een voorbeeld voor iedereen Hij ruste n Vrede Directie DK J BH AAN VOOR STa NICOLAAS hebben vrij nu nog een groote sorteering Leeitaleli Gonghintaan Kamer amp n Kronen en Schemerverlichting Diverse soorten Gloeilampen U KENT ONZE ZAAKI wm mx ha wJm M CMiON Oosthaven 19 Gouda Telef 2392 Reparatie inrichting Heden overleed iw een langriurifj geduldig gedragen liidcn onze zfcr geailrtc collega VfRLORiN 17 November 3f 0 Omgeving ir t loriswcj negen zeer hoope bclooning terug Ie bezorgen Poliliebu rcau ELDERT ZANDIJK in den leeftijd van 72 jaar ferstcind gevraagd een Coufantenbezorger Hij wa ons eën voorbeeld Viin ijver en pliehl ilief arhtinp Zijn naKedachteni zal een blijvende herinnering zijn Aanmelden Bureau Goudsche Couront Markt 31 Gouda Toen in 907 Vader een snörrekop kreeg I g daar vaak Brnsseische Kermis bij de nieuwe Victoriabisculiujt die jaren inet heerlijke cocos en veel suikert Personeel van DE PELIKAAN Goud i ia Nov IS l i Wederom geopend Kapialon W Brandse Blauwstraat 2 r hunnen g pl a sl wordan jeugdige en volwassen Er is goed nieuws in de advertenties vandaag i mannelilke in Yroawilijki werMcrachten Vast rwk victoiia Persoonlijke of schflftciyke anmelding V rlar nkosl 13 MAANDAG 28 NOVEMBER NKNOOP iNim imoïK AANHANG DER 13DE PREMIETREKKING N V HAIGHTON CO Do uitslagen der trekking zulten regelmotig in DIT BLAD verKhijnen Vergeet niet Uw winkelier il Uw leege De Betuwe potten en inder De Betuwe glaswerk terug te geven I Voor LIPS Braodicasten eo Sloteofabriek N V IJZERHANDEL P ROND Pz QOUDA Naaimachine defect LEWENSTEIN repareert correct OOUDA KLRIWEG 88 l u oude grdmofoon platen hebben waardel Wij geven 354 45cf ppla t Afhalen gratis HEES ADO GOUDA iVlüziekinstr handel N V KLtlWCQ 54 MinOM n Peja product IK ZAG zegl Mina Bakgraag hoa ïi lilefn meisje teleurgesteld kaek loen Moeder vertelde dal i met Liesjes verjaardag heusch g en taart kon bakken omdal z daar gaan eitjas voor Kldl Ik ga dia 1okder een p a k i e R o a r O m brengen I Schouwburg Bioscoop Van VRIjOAG 19 I m UINSDAü 23 Nov r l M ZIJ BLIJFT IN HET VLEESCH BELOONING S030 MARK BELOHNUNC Een geheimzinnige poIitieYiak uit het Noorden van Berlijn met OLLY HOLZ MANN HILDE SESSAK MARTIN URTEL PAUL DAHLKE TOEGANG 18 JAAR wanneer U na het kalven Unicum I toepast Een koe die onbehandeld met nageboorte navuil cl witvuil blijft staan verliest zeker 100 pond vieesch Neem ddt risico niet maar haalt direct H7 UNICUM geert aHijd baat Douwe Egberts FAMA Koffiesurrogaat is gebrand als echte koffie MEMORANDUM NV REEDERÜ DtU5EL C G vANöER GARDEN GEREGELDE DIENSTEN ROTTERDAM UTh ECHT DLNHAAtDtLFT LEIDtN im ééS KLEIWEQ 35 a UOA TEL TEL 3l52 3ie l Puntenvrij ii r par aran wij olla JSCHÜIÏ handhaaft zijn kwaliteit SMAKSLIJK LUCKTIG EN BPCS KOUKN SOKKEN HDDHimKLEN AHP ARTIKHEN tricotages PIET BlfEÉK Kleiweg 61 Tel 2126 ntal fauB Domei nwtila bel la hat lartnel Tan e n Afnerik neorioh N