Goudsche Courant, vrijdag 19 november 1943

Yftf lf GOUDSCHE COUBANT Pril 5 cento per nummer Cbte Jurgaag No itiOl CiMtradacteur r Tirr R douda NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN K 7ii Een kwart flesch RAAPOLIE voor Kerstmis en Oudejaar l Bovendien een extra verstrekking an 500 gr stroop en 100 grcun suikerwerken Bonnfn gedurende volgende week ii i veren Zat dag 20 N9 1943 Bhtmhi Markt 31 Triafooa PDftnriiaMiif 4MM Duitschers heroveren Sjitomir Verbitterde gevechten bl Korotten duren voort Doorbraiskpogingen W van Smolensk verijdeld Eilanden In £ cfeïtch B Zee bezet Ik btt kader van 4e Onlimh tcf ea wallMi ia 4ea ZoUcllpiian aecior S het OoitclUfca Inmt werd iitoren jjüit hei D N B meldt de itad Hjltamlr imrenl Met appevbevel van de Duitsche yeeniMcM teeU Vru iag nwide Jto de t ootie btMtrt van den Omjei g de V Jand bu aanhow nd rc raMer gut t Mi alMlrU met vrO zwukJce TtxAtlen aan Hij werd overal af n Ook bij Tsjerttassy bleven idene aanvallen en pogingen lan den vijand om d rivier over ta Mkfcen zonder uoce Boor talrijke havife doch varfeet0 aanvallen In het leireelitacebiMl KB Klef probeerden de bolajewlaten lit vorderen van den Dultschen llfenaanval Ie verhinderen Onxe llNpen braken bat hevige venet vaa § m vtjand breidden In een dapperen imral hnn aanvalaanocei uit en verfrerden een aantal door den vijand hI verdedigde plaataen la het gebied van Koroatea doren i verbitterde gevechten enverminItrd vuort In den leetor van BetaJItza titonden eveneens aanhoudende heylge gevechten Sterke vijandelijka puivallen werden afgewliaeld door liachtlge eigen tegenaanvallen Ten Weiten van Smolenak verljdeltai nue beproefde dlvlales ook gUliren alle met aqperleare atr dkrach m ondemomag doorbraakaanvallen tn bolajewlaten en braehlan dea jjlfmi opnieuw xware verlieien aan lenwhen en pantaerwagena toa Ten Zaïd Westen van Newel werden Mikele van uit t penetiatiegebied aan vallende vijandelijke atdMlingen tot den strijd gedwongen en pa deels zware gevechten uiteengaslagen Aan den succeavoilen afweer van den vuan deliüken itormloop ten Westen en Noordwesten van Smolensk heijben het tweede bataljon van het gemotorueeirde regimen grenadiers 118 onder bevel van majoor Nagengast de Sak ifcbe 14e dtvuiie infanteiie onder bevel van generaal majoor Florke en de OostPruiauohe 2U0e divisie infanterie onder bevel van luitenant generaal Hitter een achitterend aandeel In Zuid Italié verliep de dag afgezien van levendige vooihoedegeveohtai in dtn Ooatelijken sector van het ont over het algemeen kabn In de Egeliche Zee vielen lichte Duitsche vlootitfildkrachten gisteren de ten Noorden en Noord Weaten van Leros gelegen eilanden LIptoa Patmos en Nicaria aan ZIJ dwongen de aan Badoglio onderhoorlge Itallaansche beletting van deze eilanden te eapttuleerrn en maakten een omvangrijka bult Formaties vuandai ke vliegtuigen vtclen gisteren overdag Nooiach gebied e in dien afgeloopen nacht verscheidene plaatsen m West en Noord Uuitachland waaronder ook de Rijkshoofdstad aan Uit Mannheim word melding gemaakt van vrg grooti schade De Ijcvolking leed gerin ge verliezen Luchtverdedigmgastrijd krachten vernietigden volgens de tot dusver ontvangen rapporten 46 BritschAmerikaanache bommenwerpera Zwarp Duitsche gevechtivliegtuigen bombst deerden in den nacht van 18 op 19 November afzonderlijke doelen in het stadagebied van Londen BiMtentoHd DK GEALLIEKROe NEDERLAAG BIJ BOUOAINVILLE DE VeRPLICHTE VERZEKERING VAN INWONENDE KINDEREN Nu inwonende bloed en aanverwanten en InWonende atief en pleegkinderen onder de werking der ftociale verzekurlngswetten vallen la het uiteraard overbodlK voor deze peisonen een vrljwlili e verzekering aan te nouden wanneer de74 hetzelfde rmleo dekt aia de wett lJi ke verzekering Het op 24 Augustus t 1 afgekondigde besluit van den ucretarls gen raal van Sociale Zlikwn bctreffende de verzekering van Inwonende kinderen opent dei halve voor werkgevers die op dat t datlp voor de onder dit besluit vallende peraonen ef vrijwillige verzekering tegen de geldel ke gevolgen van ongevallen hadden aangegaan de gelegenheid om de desbetreffende overcenkonutten vóór 24 No vemfoer aji schriftelijk op te zeggen Ztf behoeven dan geen dubbele premie te betalen Na 24 November 1M3 moet en opz K termün In ac it worden genomen zoodal men dan wel over een fcoripre of langere periode tot dubbele premiebetaling veipilcht zat zijn Ztekenfondaverxekerlng van inwonende kinderen Voordat op 24 Aug 4 de afkondiging plaata vond van het beiluit betreffende de verzekering van inwonende kinderen hee t b j velon in den ladde onzekerheid beslaan ten aanzien van den vcrKekeringapUcht van de tn het bedrijf of ten behoeve van het beroep van den werkgever werkzame Inwoni nde bloeden aanverwanten tief en pleegk Inderen Inbegrep i In vertiand daarmede alsook met bet oog op het feit dat aan voornoemd besluit terugwerkende kracht i verleerm tot ï Januari ItM3 heeft d commissaris belast met het totzicht op de ziekenfondsen goedgekeurd dat rnita de aanmelding btj een algemeen riekenfonda uiterlijk op 30 November 1M3 heeft plaats gevonden de tnjBChrUvJn ï van de bctrokkerun eveneens met terugwerkende kracht geschiedt en wel tot aan d n dag waarop hun verzeker ingspJicht twgop doch niet verder dan l Januari 1043 Hetgeen beteektnl dat de kosten van gerbee kundige behandeling die door hen In dien tUd mochten zijn gemaakt door de algemeene ziekenfondsen zullen worden vergoed voor zoover het hierbij om verstrekkingen gaat waarop het zlekenfundsonbeülult Nieuwe landingspogingen ▼ an Nw Guinea uitT D Ituk 37 Oct in d wateren v n Bou S DvllIe tl t ft Zuiden vsn Rabaul door d Mttuien onderoomea aanvallen dp de ierllcB n éh vinot aldaar hebben obk In é argeloopen week blj otidere uccessen Van d Japanache marlneluLhtmacht opgetiverd zoo meldt het O N B ia zUn weekéverzlcht van de militaire altuatle In OoHtMÜi De totale verliezen van de Amerikasen Inda n October zijn nu geategcn tut iKl inlnate 48 tot zinken gebrachte o zwaar benchadigde vrfj groote oorlogaachepen Vaarmede rond 18 000 man penoneel zttn iSWekomen Bovendien worden nog rneer gUt M vUefitulgen vernirtlgd De Japanache wUezen bedrageti daarentegen slechta 2 tot Haken gebrachte tarpedojagen S licht beHiadlgde kruisen en IM vliegtuigen Met iMM voorkiopige balam blijkt da nederlaag iir geallieerden bij Bougainville nog cateMrophaler te zijn dan die vtin Pearl Harbor De bU kaap TorokljMi op Bougainville gelaoda vijandelijke troepen hebben gecnertel vorderingen meer kunnen maken Het bruggenhoofd Torokina ligt onder den bommenKgen van de Japaoache luchtmacht en wanaeer het die gelukt de aanvoeren oaar Boulaliivlllo af te Kluiten diin zullen de gealaaerde landüigstmepen op het eiland zich Sauwetijka kunnen handhaven Daaimede lou dan echter ook het verdergaande plan Tan de Auatrallttra en Amerikanen om van ét SalomonaeiUnden af Rahaul t nemen tarUdeld zUn fa dia omattandifhetfen acht men het hi ttkla niet nttcmiotaii dat enaraal Ma Arthur In pkulk van een laeuwen koatbarea IfcMavCreekKhen aanval met vlootittUduactiten van de open zee uit de poging zal atfernemen met laadatrUdkraehten op Meuw Qiriliaa op te trekken en van da I n s Hia a la nnachhaven Stadang nit de zeeMraat tuaechen NI atr Onk e en New Bri a ever te iteken Deze Iheae erhljnt bamUgd te warden aoor het van geaUleerd e komende Mtlekt dat AuatranHhe kMVen op Nieuw Onloea Weenadag na MHidtga vooTkereietng door AnatraHirhe ItUlerle en duikbommenwerpers een nieuw Ittentlaf hebben opend In lMt r reval zijn recht eeett Ziekeafandaveraakerlac varend penooecl Ten t ehoeve van het varend peraoneel bij de blniMnvaart heeft de commUsarla belatt met hel toezicht op de ziekenfnndaen In alwaehtiag van e n nadere wettelijke voorziening een nieuwe regeling doen aamenatellen die de zjekenfondiverzekerlng ten behoeve van dere groep werknemera belangrijk vergemakkeUjfct Het ligt namelUk In de bedoeling het Algemeen Nederlandsch Onderling Zleken nnda te Utrecht on er ullalulting van alle overige riekanfondsen met Ingang van 3 Januari 1944 te belasten met de geneeskundige verzorging van verplicht verzekerde arbeiden die deel uitmaken van de bemanrMng van een blnnenvaartulg en In den regel bun werkelijk verbid aan boord van dat voertuig hebben De aan den wal verbJUvendaJndIrect verzekerde gezinsleden blijven Achter Ingeschreven bl het algemeen ilekelRanda waartoe zU thana behooren il iapmoMlis miUtftlre krlnxen irr vbq ov r Wftf óÊtt de Unnd lUn voornemen lUbaia veroreren nee niét heeCt opgeccvfn en g f nieuwe were feveeirten In het IImM ran de Salumoiu eltanden verwacht nmnen worden t OrooUde Incbtglag van Oost Azië Dttinei meldt van c n Japaneciie basii D fooUte luchUlag In dor groot Ooat AzIa pBhen ftorlof hMft gewoed ap 1 November het geblwl van Babaul toen Japan che Mrtn luchUtrUdkriKhtmi en vtootformlitiei W Mn format van in totaal i tot 240 MBertkavnich vUegtulge 90O machines teraohotea n OSWALD MOSLET WEER IN VRUHEID GESTELD ol ena een mededfellng vao Reuter la air OawakI Moalay d atlchter van de Brit Jhe aMla lach parlD uil da gevaogenWap ootalagen ZUn vrouw la venaena wer In vrDheld goileld Naar radlo London meldt heeft de grootJJa vakvoreenlguid In Oroot Brltunnla d aaratla van tranaportarbeldera bealoten te Jjaateeren tegen de vrUlatlng van Moaley Mley la op gtoDd van een oaderioek naar a letandheldaioealand dat door venchel doktoren ia Inf aatcld uit da gevangenla wauaen M antwoord op dit proleet heeft de ml Wer ïMi Ulnneiilandatlie 7ak n Motrlnon JJ brlel lerleht aan den aeereUi H fii neraal r w dan vakbond Daarin achrljlt Morrlaoii r de CngelKhe nieuwadlenal meldt dal m de voigende ittln van hel LagerHuli reden n voor ljn bealult m medede li n 1 NA OBN VAL VAN LEB08 rLINKK KERELS MELDEN ZICH NU VOOR UE WAFFEN 8 S EN DE LANDSTORM NfcUKRLAND Het Rraatzkmnmando drelt medt ledere gezobde Nederlander lo den laeftlld van 17 4 jaar aan zich vriiwilllg bt de hieronder vermelde adressen vervorgen teneinde gekeurd te worden voof d Waffensa l de landstorm Nederland Vijaens d keurlagen wargni all MllehMnffi verstrekt ntet ketrakfcing let de vr serzinK van lamlllrleden duur dar opleiding a e l vansr ilïdelen air V ii vi i ger d n om bepaalde radenen tn Nedrn jfW iroe in blUviii kunuun dienst K m I I ij de Landatorm of bIJ hel 8tV i 1 Iwl lllon te AinarsfoorI dtk vriiwlMIgera vikm de Oiillaoha Kriega T ne kum et xlch aanmelden Zlf die tot Ctrrr stnxche a ft Nerleriand toetreden ii kuiiu m Ifih avanaem aonialdwi V ig na den BerlUnachan corr van de f c U de enïelM 1 0 reactie up de bere mi van bet eiland l eroa meer van politiek Wl van miuialr kaïak ac Uj vlndl daarom P ooiiKiie p iliilili klingen l v ndii e ndstelling De Timea heelt bv gedreven dal man ilch van het veriiea van Jjroa mei rljo gevolgen niet gemakkeUlk S naken a t ti t la In gacn geval een pan voor de diplomatie van de alliaei kn 2 en Hei tal ïe Eïi vnmden fwHjdrakelijkerwlia aati wlng lo vragen geven a hronicle la echier veel MelUker Turkije tal ongynatlg reaneeten na de legenilag van di gealli den Pjgeeo averuegeii u hel In dan oarlaf tal iOMHBN or ZlII0KWKED CIIB 8TAO atoekholm veraeht r ii4e nwiiw C ke meWlng n h i rii et kr iMn BwniTOiB door een vaeeitid li giii op uldZweedaoha univeralU r lad l in 1 i kJJ geworpen brieant en bfan b iin n i n Kj ooac den rwmttcHm déi n iraiet B ala van AnK llak l rha iigln Ei proleaf word n ingedierid SLAGERS MOGEN GKEN BOUILLON BEREIDEN Blijikens het Voedaeivoorzi nLgsrblad is b j verordening van het Bedrijfsohap voor vee en vleesch tiet afU kken van beenderen met het doel dit aftreksel aan derden ia verkoopen verboden Hierdoor wordt een verbod gcsteJd op het oereiden en afleveren vao bouillon P regrfui k fefïön wy nader De alaigers dienen aan htm klanten de beenderen Wdarop zy volgens de door hen geleverde distributiebesclieiden recht hebtoen af te leveren en mogaih deze niet meer acttterhouden ten eiMki hiervan bouiUon te trekiken Op ïWu i STEM OEB 8 8 Zondag 21 Novennber van 4 § uur over den zender op golflengte 415 meter éet SS onderwerp SS lurt Eggert BRANDBOMMEN OP HET OPENLUCHTMVSEVM TB ARNHEM Het bekende openluchtmuseum teArnhem dat op aanschouweluke W zeeen beeld van de Nederlandsche cultuiAigeschiedenia geeft heeft gisterenernstige schade geleden door brandbommen uit Amerikaansche vliegtuigen Dr der historische objectenbrandden af MUSICI VOOR D EN LANDSTORM NEDERLAND Ned Herv K da L Cirkel t Chr Geref KerI Drleaaen te Rotten man te Opperdoea Het 8 8 Eriatikommidido deelt made VOot de militaire kapel van den ILandiCorm worden mnilcl gevraagd Ook amateurs kunnen ilch melden Voor een muilkale opleiding wordt zorg gedragen PetsoonlUke of achrUtel ka aanmeldlnl kl t S Fmatskommande Den Haar Korte VUvOrberg f Werp gemjicherp tutachen de aaf ppelschiil n DlSTRiBÜTlENIEUWS EXTRA ZEEP EN WASCHPOEOER VOOR Z G VUILEN ARBEID Met Ingang van l Decernberaii komen personen die zgn vuileu arbeid vernUitan voor een tijdvak van twii maanden In aanmerklna voor extra rantsoenen ecnhcidszeep en wasc hpoeder Zt dienen zich In de week van 21 t in 27 November a s tol den plaatselijken dlstrlbutiedient te wenden ten tinde een aanvraagformulier MD 233 71 a ie halen DU aanvraagformulier difnrn zy In de week van 20 November t m 4 DiMrember a i wederom In t leveren Bclanjihebbenden worden voorts verwezen naar de publicatie van dan plaataelljken dlstrlbutledlenft DE OUDE RANTSOENBÖNNEN De aandacht wordt ei nogmaal op geveatlgd dat alle rantsoenbonnen van oud niodei behalve de wisaelbonnen voor 1 4 rantsoen brood 1 4 rantsoen vlecach 1 4 rantauen kaas 1 7 rantxoen melk 1 7 rantsoen taptemelk en 1 90 rantsoen boter na 27 November a s ongeldig zijn Na 27 Novem jer a a rijn uitsluitend de rantsoenbonn n van hel nieuwe model dat zjjn diu de in da kleuren groen en bruin ultgavoerd bonnen geldig KOLONIËN SOERABAJfA AANGEVALLEN In Nederlandaehe vlootcommandant Aastrallè vloof mcc tuigaamr rikaai KKRK EN SCHOOL KerkelUke kiuutveorwerpen naAr Vatleaanatad Volgi na een mededeeling van toonaangevende Vaticaanache zijde la tuaachcn het Vatlcaaa en de Duitt che aulorl telten een overeenkomst aangegdan waarbij bepaald wordt dat alle In Ket beril van den K Stoel zijnde kunatWeiken coditeji kumtvoorwerpen die zich in geheel ItallH bevinden door d Dultache Inalantles bijeen gebracht zullen worden en OMm de Vatlcaanatad worden ovargabracht Denict u aan de pealgoed Inzameling van den Jtiigdstorm De Deutsche All Ztg meldt volgen N et Htbld dat de cominandanl vairsde NederlandscJie vioot itrvj liknachteA in Australië iKhnut ibunaoht P yKoenraaid by een vliof Soerabaja in i en Ameitel IX m e0evlog n nil onre Vrljwllllzers lijrfiFim hun o Vlel lii if SS PK Wagnei o II I Personen iissrhen in M Jaar dia aanmeldlngspliefeilg ijn voor e tswerkatalHu knnnrn alrh eveBeena aanmelden en worden gedr rende M verbintania ean da tawerkslalling vtijgasleld Ottlcier In de Waffen ïS tan If der worden te na tenmlaata een jaar dlensuijd zijn a chlktheld voor de offieleiaopltiding heeft brwezen Zijn chunlnol ldlng la niet doorslaggevi Hediasend voor bavorderlnf aljn karakter edrsg preatatw eeuwarden Kulaa 2l ll 4a e ll uur Hehaaf areadatraat il ll 4t IJ uuf Amalardahi D m 4 Mll 41 a ll uur UtreoM tf V Muki Oudaaracht ttt g4 ll 4 ï 14 uur Amarafosrt Pol Ouibxings r agar Leusderweg tll ll 4t t4 uur Den Ha CgM Denliout Bemldvnheutaebewag 1 Er zal wel niemand m feo lande zijn die niet overtuigd is van de geweldige beteefeenig voor de voUtsgezundheid vjin een Mo goed mogelijke vetvoorziening Nu u de Nederlandsche bevoiliing smds het oogenblik waaiop van den reeds voor den oorlog gevormden belangr j lien voorraad vet niets meer aanwezig was voce haar vetvoorziening vrynvel aangeweaen geweest de boterpioductle derhalve op de griMutof melk want de voortbrenging van slachtvetten waaraan men over het algemeen nog te groot belianf toekent heeft voor de vetvoorziening weinig te beteekenen Het wegvallen vaji den import van krachtvoeder en de om die roden uitgevoerde verkleining van den veestapel hebben een belangryik verminderde melltproductie en du van boter ver oorzaakt zoodat het op den duur o lmogelyk zou zijn geweiden een eeiiigszins redelyke vetvoorziening te handl aven Zelfs zou rekeningagehouden moeten worden met een meenatorting van onze vetpositie met alle cataatrophale gevolgen van dien Het IS om die dwingende reden r geweest dat de met de zorg voor de voedselifoorzienlng belaste autoriteiten lijdsji ter voöTcoming van eern dergelijke ernstige situatie tot een groote uitbreidmg van de teelt van oliehoudende zaden kool raap en blauwmaanzaad hebben besloten die het m itder geval Aiogelyk moet maken onze vetpositie op het peil te houden waarop wi ons tot dusver hebben kunnen handhaven 1 Het doel bereikt De verbouw vaa oliehoudende zaden voomaroelUk koolxaad heeft dl Jaar lot een goed resultaat geleid In dit verband la een woord van erkentelijkheid Jegena de vtrHouwen van de oliehoudende gewaaMn op ilJn plaats want als Is de uitbreiding van de treil In hoofdsaak tot stand gekomen onder dwingende maatregelen de nltvoering ligt tenslotte bU da boeren Het beoogde doel u berfeikt en dank ZIJ den geslaagden verbouw besohnkt ons land lAans over eigen gronAstolfen voor de margarine die met de ixiter veratrekkiing v n het zoo belangrijke voedingsvet op de tegcnwoordiige basis verzekert Zclht heeft het resultaat van den koolAi a ofw het mcvgeluk gemaakt op enkele puhten een aanvulluiig van hei toch altud gcruiig te noemen vetrant en tot stanjj te brengen Zoo IS noet alleen reeda sedert enigen tyd heit raimtaoen tier kinderen iet beter aangepast aan de behoefte er wordt ook nwer vet gegeven voor het eten van de centrale en de zg tibrifk kctskens Dat de uit kooUjad verkrogen grondi tfen al ecnigen tyd m de margarine wortlen verwertct mag verondcrateld worden bekend te zun De eonaumeiu zai overigens besj eurd ht bbcn dat de snvaak vtm de margarme s verbeterd nu de teohn ek moerliijik heden voor de margarme toereiding ten gevolge van het feit dat voor 5e veTvaardi in alleen raapolie la gebiruikt vrywel overwonnen heeti Ewart flesch olie Het Rijksbureau voor de Voedaelvoonienlng In onrloipitijd kan bovendien aankondifen dat het mog IUk Is gebleken deien winter een extraverstrekking vet in den vorm van raapolie uit te geven waardoor de lievoiking geiegenlield kr gt ook In daten vorm kennis te maken met bet product van eigen bodera Ter gelogi nm ld van Kerslmia en de Oudjaanviennig zal een hoeveetlicid van 180 gram d 1 een kwart fteiwh oüc overeciiikoiiMaide met de vetwajirde van ongeveer 228 gi rn boter btsolukibaar wuixlvn gesteld p r hoofd der bevüUcuig ongcaohl leeftijd Zu die oivtur toeslaftkaarUn voor zwaren of eer zwaren artieid bcsöhlkken zuUcii m aaixnerking komen vaar 360 grant oUe De t enwoordi e voorrua l o itie laat helaas een algemeene vertwa ing van het Vetrantsoen met toe liet Muikt uit ibovenslaende i eftel n voldoend dat het grooU inKpiinnin g heeft gekost eenige verbeteringen in du vet voorzien inig lot suiiid te brengen liet IS aller belang dat de ver btteruij en gehandhaafd en eventueel uJlgebreid woeden MogeHjiMieden daartioc zul en evenwel alleen aanwe7 g zijn indiien het uitent wiordl Hifgvven aoowel voor den verixmw en 1 f levering van koolzaad als voor de voorlljiren uig en de afloverinig van rneUc Stroop e sulkerwerk Het heeft verder in de bedoeling golegoii voor het oud vudeilandsche uuMt vaii Sintcrklaan een pond stroop en t i n oni sulkerwerk eatra per persoon beschikbaar t stellen Ue beHlls lng kon evenwel pas 7eer recent genomen worden gezien het directe verband tusschrtn deze aangelegenheid en onze nilkerpiiiilie UaoidoMi Is het Juyimur genoeg 10 laat geworden om de veislrckklng nog vdiir Sinterklaas te regelen Toah zal er voor gezorgd worden dat een en ander oo spoedig mogelijk rJJn iH ilag al krijgen om op kol ten termgn na Wiitorklaas tut du aflevenng van de extra stroop en het guikoiwcrk te kunnen overgaan De olie ui omstraefc Kcistmif be hlkbaar kunen komen Ue voorbereiding heef n 1 meer HJd iioodig dan In het geval van de stroop en het atiUcerwerk door de werkzaamheden voor het tappen van de Oils in fleesthsn en da inoellUker verzending Tenslotte xil vermeld d t d drie xtrt verstrckklngeiL gebonden aullen zijn aan het teem van voor inlave ring van bonnen hetgeen op nader be eiül t maken wtjzé gtftgeld awl VMQfn br verband met het bovenstaande moet men gedurende hel tUdvak van ZZ tot en met 27 November bon algemeen 7V8 Ier verkrUgIng van bet extra rfntsoen van SM gram stjroop ed Iwn Algemeen 707 ter verkrijging van bet extra rantsoen van Iff gram sulkerwerk by aVn winkelier vó r Inleveren Ter verkrUfhag van bat extra rantsoen vsn IMCgram slaolie raapolie moet men tma algemeen 7M en de bonnen J eipve m ll en reserve m6B resiwpevelUk van de bonkaarten vopr mHren en seer swaren arbeid In hetselfae tijdvak vóér Inleveren De atleverint va dese artikelen door den winkelier kan eerst op IZ beeember een aanvang nemen Voor deze artikelen tal geen aparte afleveringsbon worden aangewesen zoodal de bandelaren voor de bonnen algemeen TM 707 708 en reserve m71 en reserve m 69 desgèwenseht ontvsngstbewQxen dienen af te geven Met nadruk wordt er de aandacht op geveptlgd dat men zijn bonnen slecbU kan Inleveren bU zUn gebruikeiyken winkelier daar de baqdelaren die lotdusverre geen stroop suikerwerken of olie verkochten niet bevoorraad zullen worden Schippers woonwagenbewoners e d kunnen de bonnen algemeen 706 707 7M en reserve m 73 en m 6 tot 4 December aa bü den plastielljken distributiedienst tegen rantsoenbonnen Inwisselen Personen die binnenkort moeten evscneeren en dus linnen verwachten dat lU sicb In bet tijdvak van 1 tot en met 25 Dehember a s la een andere gemeente sullen bevinden dan Irasr xy thans woonaehtig liJn worden hiertoe tot 4 December eveneens In de gelegenheid gfsteld Siadattieu s Oplichter gaf zich voor Duitsch militair uit IN DIVERSE PLAATSEN FIETSEN GELEEND De politie heeft het ongewone g val medegemaakt dat zij de bint al had viior ZIJ van de diefstal leni wist Er werden twee hier ter atctfc verhandelde fietsen m beslag gen m n en toen de j olitie ging terugzoeken kwam uit dat de karretjes te Berkenwoude ert Vlist waren gestolen Het verder onderzoek leverde een vreemd verhaal up er was by de benadeelden een Duitwh militair gekomen die zeide op zyn eigen oude karretje niet verder te kunnen rgdcn en daarom een goede fiela te leen vroeg De man had bovendien zijn uitrusting geruild en verkocht Het recherchewerk leidde toen tot de vairtsteUing dat men hier met te doen had met een Duit iclien militair maar met een oplichtier den 37 jarigen boekbinder 3 F K te Antweri en die ook m Delft en Zutphen voor rywieldiefstallen atond gesignaleerd In Delft was hu n zijn uniform een gebouw komen ingipixteeren en had daarbij een fiets geieend De dader elf zit inmiSde s achter slot en grendel hu is in Utrecht gepakt toen hij daar een irnnidde ai weer in W x rdi n gestolen rijwiel verk X ht Naar de heritomst van het uniform zal de Duitache politie een onderroek ii ellen De dader krUgt bovendien nog eet proces verbaal wegetks pnjsopdrijvinc en dat zal ok wegen heling tvorden opgemaakt tegen vier Goudache personen d aan het verhar deh n van de fiet tcn hacMen deelgenomen den 82jarigen hovepler A W V den 36 jarigf n meuw lmaker A v d K den 37jarigen telegraaf werker A S en den ï2 hriBen hulpbeateller W F B Onze bioscopen VIIPDIIIZEND MARK BELOQNINO Schouwburg Bloaeoop Deze de tectivefiim heeft de verdienste dat er een logiache iun inait en dat men de oplossing van h t mysterie medemnakt Er zun In dit genre werken waarin busjes lieden hevig verdacht gemaakt Worden en er dan tpn gk tte een hunmr ais dader aangewezen wordt zonder dat men de ontwikkeling van het geval lieeft kunnen volgen Vufdui end Mark belooning is wel 700 intcrcaiMinl omdat de toeschouwer den speurdetssrbcid van de politie op den voel volgt en ziet met walk een talent de feiten worden vaktjiestelfi die tot de opheldering van de ini iaad leiden Men neemt liet oiiliel iiigrijke bgverhaaltje op den koop toe want de fihn bezit voldoentle kwalil ik n om m jgeboeide spanning Ie houden Paul Dahike geeft et een uilklpkendo figuur van een intelligentcn cofflmisaaris in 8 V d KraaU CIRCUSBLOEO Tballa Theater Deze film die liiniKin een omHiating van het Bonte 1 iri iish vi ii In en om de m iiiègo een boen iide liefdesgcwhiedenis biedt wordt reedf t s een weck teruggebracht Uni Marenbaeh Charlott Daudert HudoK Prack en Paul Kemp bezetten de voornaaniwte rollen TWEEDE ART18TENBRVUE IMt Reunie Theater De tWM de Ar llstenrevue 1B43 In Reunie herbergt enkele reer goeile mimruera Voortreffelijk weA leveren de vier Kentous a Tobstan die hancend san hun vrouwelijke partner in den nok van de zaal vele orgineele en fraaie standen laten bew onderen Als de drie Ajax brengen ztj vlot en belieerscht talruke keurige hoogstandjes ter ijl ZIJ ook het ais immer veel lachauccee hebbende wonderpaard Henkle en ZUn baas Baké voorstellen Uitwekend was ook t et aocordeon duo De Thuinee s dat ook nog even de xylofoon bespeelde en het elegante en gratievoile danapaar de Martini s De artisteo hadden echter een betere omlijsting verdiend dan den meermalen banalen en boerenbruiloftachtigen htimo dien Joop van Leeuwen in zgn conflrence en liedjes ten beste gaf Arbous speelde niet onverdienatelijk op de piccolo en gaf met veel omhaql van woorden enkeh wel zeer eenvoudige goocheltoeren te zien Het nieuwe nummer Myriek op de fiets van Alexandroff die vroeger nier optrad tinder een anderen naam m oen tutstekend Russisch nummer mislukte maar hopelijk zal hij iWh bü de volgende voorstel inuen revancheeren Het revue orkestje speekle en begeleidde vloj en fleurig Aan de aan 4 kleeding van het geheel was veet 7org besteed A J Vermaas VERWISSELING VAN MU8EUM BEzrr Anthony van Leeuwenhoek s microscoop naar Lelden De burgemeester heeft onder voor tjchouid dat het rgik aan de gesneemte Gouda een subsidie van f 1000 en een buzondére subsidie van ƒ 400 verleent m de koilen van de vci bou wing en inrKlhiing van De Moriaan beslcten aan de stiohting Nederlandsdi Histodisch N ituurwetcnachappel uk Mu seiim te Leiden te verkoopen voor een bedrag van ƒ 800 den tot de mu seumverzamehng der gemeemte Gouda behoorenden inKixiecoop van Antfiony van Leeuwenhoek De micrascoop zal aan het Leidsche Museum vuMXlen overgedrs gen zo h dra de tegenwoömdige burtengewone tijdsomstandigiheden hobben opgehouden te bestaan en de museumvooir werpen uil d tydi lyke bumvrue ticTgplaalAcn zullen worden leruggi braoht naar de miuaea De rcngst van den roicrw Co ip zal worden bestemd als bijdrage m de kosten van de vwbouwin en inrichImg van de ily vcnvep 1 u pin van De Moriaan Predikbeurten UNDAO 1 NÖVbMBBU Ned Heiv Gemeente 81 Janakerk Achter le Kerk i 10 uur da H S J Kalt 3 w uur ciH A C K Volienwelüer van Nteu trkt rk a d IJawI bediening II Doop Wcttterkerk Krnmaatraat 33 10 uur dl P W C Veihtul leugdditriit 3 uur dl G Elzanga bediening H Doap Ver V Vri Hervormden Peperfctraat 138 10 10 uur mej da C P Thomaerv zang van het Jeugdktioi Ver CalvUn Turfmarkt 141 i uur da A Metiers van tJtrerht Rem Oeref Gemeente Kelteratraat I 10 30 uur d W J Wegerit van Rotterdaia Lutherache Kerk OouWe IM 10 uur da J J Simon Donderdag 7 30 uur Interkerkelijk Avirndgebed Oud Katholleke Kerk Gouwe 107 10 SO en 4 uur pastoor G P Glaïe Gerei Keik Turfmdrkt it 10 an SM uuri da J P C ten Brink Oeref Gemeente Ullonawk 10 m 9 uuri Leeidlenit Chr Oeref Kerk Oouw Ml t n 3 uuri da A Dubois Ned Oeref Gemeente Turfmarkt S4 a I m 4 uur dl oh van WcKen Wk nada 3 uur da Joh Van WelMn Vrij IvangellKiM Oemeent Zeugeitt 3 10 en 4 utir d R C l ep DonrterC t B II uur Bljhellering en Jiidttonri Getmifigemeeniohai l eger des Helli Turfmrakllll lOuur H lllslnfidlanit 7uur Verloialngadlenit Donderdag 7 30 uur llelllgingirllenat In alle diensten leidere de heer en mevrouw H We BVRGERLIJKE STAND Qakoraai IS Nov Bernarda Catharlna Maria d vas O L Belt n A an VlUst aiaruaknde 10 17 Nov Oerrit Plater 7 van O Zlildain en J Van Jolln n N Haven 3 Jean Loul van H C Janae en J Th da Jonge Tollenllraat l Johanna Maria d vao J HooKendoofn en J Hnfulede 4a Kade S3 ia Nov Aria JohannM r van W C Verboom en J Snel Groenendaal 30 Corolla GertirdUI t vin C W Olilhoorn en J M O Kuljf Surliiimeatraat 203 Teuni Cnr ncIH I van C Woudenberg sa H Bunirhnien Mowliraat 10 19 Nov Abeltje d van J Poitma F 8 C Oroenenilaal Surlnarneitraat 301 OnSanrouwdi 13 Nov r r van Bijl en C R Kedegeld WK MIesiadt an M Vla C Veerman en C vaa Klik Ovarledeni M Nov ornelia Ktiiabelh Buwe 1 II Nov Ke ina LouIm Tliaitni r Johanna Cailiarlna da KeOiar ga met H J van den Barg 31 1 IS Nov Wderl aiandUlt M la No V Johinna Nieuwvelil m 1 WANNEER VERDUISTEREN Tot tï fiiovesBhef meet verdulslerd werden van H 4S lel tnw M Ne Maan p ti tt ondeMJ Jt M Nev Msan o M onaer TT 1 Nev Maw LM oMder UM