Goudsche Courant, zaterdag 20 november 1943

i WADINNXVBSN Pnpacaatla avoiid Redaia brifmde Voor de aldeeling Waddinxveen van de Ned Redding sbrigade sprak de hoofdpropagandift de heer A J Ueyennk uit HaarleiÈ over het redden van drenkelingen lutjbet ui Het ge proken woord werd do r tal van lichttieelden verdiudetijkt Gdfede en verkeerde reddingsmethode werden uitvocr g behandeld üet talrijk opgekomen publiek had een leerzamen avond h Mere Mei 1 A I f i nni i ir 09 Veertll iaar bode De vereeniging Ziekenzorg afdeeling van de ZuidHollandsche vereeniging Het Groene Kruis hield haar jaarlijksche najaarsvergadering De heer Broer voorzitter huMigde in i zgn openingswoord den bode den hear ton der Most die veertig jaar zijn krKhten aan de vereeniging heeft gelcwn Hem werden tw e schilderijen aknleboden De begrootijglvoor 1944 werd vastgesteld op ƒ lizf bO £ r zijn 1 1S8 leden Het aftredende bestuurslid de heer G E Streng werd herkozen Benoeming De heer S B Hlw d r lUtt U la tui ntrtis nthltIia4 Martm af ttmupanuOa IMfdtMtlUplactl raar M aiiun na óAr aMDfMlM achotaltjM 2 3 DoordewcnJtöix cüe u man commies tei secretarie is benoemd tot ambteniar van den burgerlijken stand f W A SCBOLTimi Aardappclir ce fabrieken Vroeg Donker dl ccn BOEK uit Joageneel s Leesbibliotheek BESMTTTELUKE ZIEKTEN Over de wee van 7 tot en rr et 13 Svrembrr iiJn de voi cnde gevallen v o bewmntelyk ziekten aaine even AmmnenUri 1 djphllien Bodieigraven t di t t i rit Gouda I dysenterie 4 rDodvodik en 2S dqAttverie Gouderak 1 difjlithene Kaastrectit 1 diptithene Mooïxlrei t 2 dtfiÉitherie Nievwpnkerii d ivl 1 dijnhcherje Ouderkerk a d Uwel 1 dqibltieTie Oudewater 3 dillhllierte Roöifwuk 3 difihlhene Uoiwijk 1 Toodvotik Waddonxveen 1 UltMttT Zevenhuizen 1 difièltiene Vai vonge gevaLk n moeten verMllcn bet gervad van typ4 4is te Waddinxveen en een geval van d plvthene te Gouda Onder gt z rt erien worden ver ta ir Inwonende outtera Uideren lile nklniie stielkinderen en verdere inwoienilc amiii leden alsmede ten hoogbte é n Ud van i I inwonend dienstpersoneel Ter verkrijging van ere bannen Innt ormuIliT MD 333 06 op Maandag 22 Nwrm ber 1SH3 tuifchen 14 00 en 15 30 uur i afgehaald aan loket I van het di trllmi kantoor Hel met Inkt ingevulde formuuf rr n dlalnbutiestamkaarlen van de l i iBM iifr dieren In htl tijdvak van Dlnsil ir 83 i Dirgdag 30 November ks aan loket l genoemd kantoor weer te worder ai nKHjWfn waarna eventueel direct tot uitruk re tn bonnen ra worden overgegaan Aan boveneenoemde data dient tipt d hand IC worden gehouden daar ni lij Novvin ber a geen gelegenheid meer tot hi i rh van genoemde bonnen beslaat GEMEENTELIJKE PUBLICATIE GRMEENTE GOl DA De Burgemeester van GOUDA waarnempnde de taax van Burfeme t r en Wethouders inKcvolfe artikel 3 der vcvordenin van dea Rijkbwtinm siarli vorr htl bcyette NeoedantlBChe gebied no 152 JMl brengt Ier Vfjldoenmg aan het bepaakJe In artikel 4 der Armenwet Ier openbare kcniu dat op 12 NovenibtT 1043 wegens opheffing van de lijst bedoeld In artikel 3 der Armenwet zij geachrapt de vol ejide inttellingen van weldadig id a Zn aé ietlBch Armbestuur b Israëlvetiseh Oude Man ien en Vrou wcnbuii c Keütralc Vereentglng Kindervoeding d Comité voor de Roomfcch KathoUeke kindervoeding lsra U li che Vcrcendglng JSteun ftwn doortrekkende 1 VtrcentgiAg voor ChriitetUke Kinder VD dlng g fonds voor bijzondere nooden Gouda 12 November 1H3 De Burgemeester voornoemd LIERA De Gemeen f e fcecretaru G J J POT Rootdredaetaur O Werttera Huiteroim chcfredacteor voor Gouda en Omstrchsn r TIeter Cioutfa Varaniwoordelilli vwi advartintlCn U Akkersdljk Rotterdam uil een getal van tien of meer personen voor eef er n V 0 extra bonnen in aanmerking komen Rotterdam REUNIE Verloofd JEANNE DONKER en JO HOLLEBEEK Gou da Peperstraat 1 12 Klutveelensingel 74 Vaak mecHlik didwijls onmogalljk maar wij glaan voor U klaar I Al T c Het t ch iagde den Heere na een kortstondige ziekte heden van mijn zijde weg te nemen mijn tiermnde Zuster Mejuffrouw CORNEUA VAN DONGEN BOLDING m d ouderdom van 79 jaar C A C van 1 Dongen Bolding Uouia 19 Nov 1943 Snojlstraat 75 De teraardebestelling zal D V plaats hebben Dinsdag M Nov 1 45 uur Op de Algem Begraafplaats Vertrek vanaf Sntiystraat 75 pi m 1 Uur JAN RODA s Dansorkesi speelt Ook Maandagavond v a 7 uur Plaalshespreken voor revue in theater dai eli ks v m van 10 12 en n m van 2 4 uur aan de cassa Voor een hehoirlijke verdeeling worden niet meer dan 10 piaatsen tegeiqk algegeven VERKOOPHVIS Doele lTdat 29 lelef 3308 Inen verkoop van antieke en moderne meubilaire goederen verrekijkers microscopen enz UU 12000 vruchtbomen kuntu zelf n keus maken Doeook wat repds zoovelendedpn Alles Ie Mial onderNAK zooals Appel Peer Pruim Kers m alle modellen ook leivormVerder alle soorten hegbeplanting Rozen Koniferenen Heesters Komf o elf e na kQken bU ons C VAN VLIET BMmlwitk rl TwuMlai Berken woada T l 230 ÓvtTol vtikr gbaar BockbindcriJ D v Leeuwen Tuilsingcl 23 Het tittere adres voor inbinden an aJe soo ien boeket jaargangen muziek De K I K I NT J E H rubriek GEVH FUNK MEISJE voor halve dagen of werkster Westhaven 45 Gevrdagd ELECTR WASCHMACUINE De Loodgieter Walcstr 12 NoUri J VAN KRANENBURG te Gouda zal op Maaadag 29 November 1943 tU uur m Hotel de Zalm a d Markt aldaar publiek vcrkotipen Woonhuis P C Bothstraat 41 Ie Gouda Verhuurd voor 4 M p w TE KOOP 1 huiskamerUmp ƒ O 1 tafel ƒ 10 2 bloemtafeltjet ƒ 5 1 spiegei ƒ 15 1 iheekaat 10 I ngenberg N v Goorst raaf 49 Vanaf heden verkrijgbaar STAM e STKUIKROZEN roode en zwarte tiessen heesten en vaste planten G Hendrikscn Achterwillena H Te kaap 1 leunstoel 15 1 schemerlampje ƒ 4 50 1 schemerlampje ƒ 2 50 1 blauwe vaas ƒ 10 3 deciig stel vazen Delftsch blauw 35 Ijingenberg N v Goorstr 49 Vw glaavenekerlag vcnargt Jan Vanderland Markt 2 tcL 2813 Agent Ned Glasverz Mij pe Oudste Ao ISCi Zeer billijke premies Vraagt premieopgaaf Woonhuis Br kunnen geplaatil worden itogdigc n olwattCB MiiMlijki M vmwillki werkkrachten Van w k Pertoonliike ol tchnlttllike aanmelding VERLÜKENKOST 13 Ver Snoystraat SI aldaar huurd vtior 4 75 p w Bezichtiging de laatste 3 werkdagen voor verkoopdag ▼ ar 10 tot 12 en 2 tot 4 uur en op dien dag van 9 tot II u Betaaldag 22 Dec s s Inlichtingen en notities bij len notaris Tr koop 3 deelig stel vazen ƒ 15 1 kussen voor kinderwagen ƒ 10 I wringer ƒ 40 Langenberg Nooth GtMratraat 49 Pakhuisje a pakhaisrahnte te huur gevraagd Sunnamestraat 177 Gevraagd een Jmi tn of Halhras Hakkerij VAN OEL Oroenendaal 64 POSTZEGELS Ie koop gevraagd Nederland Buitenland Br aan Olymulder Verdoes Mathenesserdijk 383 1 Rotterdam wordt opgegatsn van de zenuwen hoort men dikwills zeggen Maar dan heeft die ze stellig geen aLOCMKn in bitia ij anl de lustgevende opwekkende invloed die van Moemen uitgaat itett aan kanibalistische migingen van zenuwen VM n porllt Daarom ztn vooral in tt d Moooiaii zoa Rssdig Is brsod Maar bloemen zonder gebrckea waar men zich aan zou knanen ergeren dut aa t la toon Moonwii en puMitofi van 29 November TSEKKING Wilt U ook eens winnen Koopt Uw loten ctns bij Gelukskantoor A Katwijk Wdlestraat 13 waar reeds meerdere bouge pr vielen T Mtlawaaaaii Zona Bankiers Markt 39 Oouda vragen een MIKOMEfD BEOKIOE lm ol vr 17 spaart geld cd punten Liaat bij ons uw oude vUthoed vervormen en appréteeren Hoeden worden alleen Maand Dinsd en Donderd aangen Na 5 uur gesl f ngellriel Goc dnverweliedijk 43 Vakkundig zagen en trek kgen vUlen a 1 de Graaf Crabeth ytraat 12 H H KAPPERS gevraagd een aank BidiMile H LNrHni OE MTAAI KapM Dorpiliaat £ 4 Waddinavecn Hf KtK P 1 p kinder choentpl zg a 11 ƒ 7 50 maat 25 Snattrse Prelonaplein 80 Te kaap I Jongensregenjas 7 j ƒ 8 1 hui KdmerUmp ƒ 10 1 jongenswinterjas 7 ƒ 8 1 slaapk lamp ƒ 5 1 perk kapje v schemerlamp ƒ 0 50 F de Quant Stanngstr 27 Inriiftf Fliib 1hiii hall December ol I lanaari m T HASCtt Ofogjtlerü Haatlrechl Gloria Mundi Maiton VERHOEPF vraagt een NIT MEiejt voor lichte haitb bezigheden ep astitt In de wiakel voor tmorgcot Werkmcitie aanw Gevraagd naHa Malp In de bsitlioudlag voor halve dagen detnoodt 3 dagen per wetk M vr Borghilna Straatweg E 39 Reeuwiik c HM 4 VFF Talal Ocvraagd een SoWpp o r tlumilt ongeveer 20 t Beartdientt Mj W J V e k Ooowt 7 Uooda Tc kaap e deelig honijneikhok 80 bronzen huiskamerlamp ƒ 39 electrisch nikk Wdterketeltjc ƒ 25 Gevr traplaaper 8 è 7 m Pols V d Palmstraal 142 Beter dan zelf te knoeien m hei wat geduld te kcbben ta Uw MWML Mimdif Ie laten raMTMran e aadarkairfaii Na M VAN LEEUWEN ttr teHaiMaliiaal lOO bock l tte aan Teleloon Sftóet Wat Waar Wanneer Kkaswkuti ta iinj Vijtdaiianl mark bc kwiusc I mtt OI y Halzmaon an Hïtde S laJt AAnvaflc t our Zanosff vanaf 3 uur OÓËO BGU VAN 6 £ C Voor da wtntercompetltfe van den Kring flotterdam won GZC m bat Spaardcrabad in haar etrïten wedatrljd met 4 2 van SVH uit BlUegersberg BÜJ TIN PBOCKAHMA MIUDSCBS COMPRITIB Maandag t Zuid Anti Poedel DOS KOT Anti Poedel U Excal ior 11 Belvedère n pos II Exeelaior UI Anti Poedel UI Concordia II DOS Itl De Spil II Per Aapera m De Doele U De Tunnel UI Dinsdag Ter Gou NSH Concordia Exeelaior t Zuid lil NSH UI Thalla a Vrienden UI KOT UI Woensdag Moordrecht Thalia s Vrienden Per Aapera ad Aatra D Deele naaa Tkcater Ctrcualiload mal Lasy Marcnbach en Rudolf Praüci Aaavanf tuur ZewiaK vanaf 3 uur aaaata TkaaMr Op hal taenaal Ta aiil artlït rrevue 1943 met o a De vier Kenton s en Jf op v B Lacuwen Aanvangt 7 30 uur Zaterdag S M ar I uur Zanrtai 3 9 3 er I uur Zaadac MJ fllm Het Ued der poeaU met Allila Hfirblger raaM lartr Cabarct programnna m t Jan Aoda a datiaorkaat en RonnJé an Joontc Aanvanf Zaicrtla vanaf 4 uur Zondag vanaf 2 uur Maanrlig vanaf 7 uur concert door Jan Roda a danaorkeet Ter G Dw Cakaret proigramma met o a Johnnv Kraaykamp t n Lnu Telbr Aanvang Zaterdag Zondag Wo naaag en Donderdag 7 uur l Nov 1 ar Bracvaart Stedelijk hengalaarscr ncuura van hengelaaraverecniglng Voor Aa Genoegen tl Nav t aur KaaMmlB Vroolttka inlcl lag voor kmaeren WA frontzorg actie 21 Kov 18 aar Knnttmln VoorateUlng voor vomaaienen WA lonliorg aetle optreden V n Da gelielmiinnlge Carter PHEDIKBEVRTEN VOOB ZONDAG ItoiwUK Ned Herv Kerl uur da Kanis Evangeliaatlc 11 3A an S30 uui de heer Lultjec van Oegatgaest Gir f Cem 1 30 en 0 30 uur Lecadienst ff Waddinxveen N d vAJ Kerk lm en 3 30 uiii da Vroead l i Av Geref Kerk 10 en 3 uur ds SmMt Chr Afgefich Gtm 10 en 4 uur da fv d Kraata Wet en Evangelie in lUf Kerk 9 30 uur ds L4iBonder van D Haag 19 Nov 2 1 aar Gekouw Geactskuadtga DIena RplerlngsUaat 11 LaaUte getegenheld tol hoslelooze intt tlng tegen dlphtkerla van nlet achonfgaande kinderen latten N tot en mat Z ZONOAGUIIENST DOKTOBEN BH afwezighrtd van den huisarta tMn van Zaterdagmlddag a tol Zondagavond 13 uur te conauMeeren de doklorrn P de Boer Gouwe 11 1 iclatoaa 31 an H A M BHkmau Weathavcn 03 teiefoon ItH APOTHCKERSDICNIT Steeds geopend de rachU alléén voor fenaeamdldelen Apoth Dee Weathavrn 14 NIEUWERKEIK AAN Da G ToerivUeL vliet predikani bi de DEN U8SEL NLtVeSlNG LUISTIRVEBCIINNINGEM G erft K Wolfheze en vlordien ds P D Kuiplr uit Sassënl tweetal te Delft Ds Tootfv ftt heef ook nog beroepen naar Cnroningen e naar Eindhoven ulrifü i rvargunningen verbeurd J T radlo ontvangloeaHÉIen aan het tot en met Woewiag letter 8 Poatliantoor DE HEEK W BOONHOVT JUBUi ERT JSTOLWUK RcdertJkerskanier stamfyvolle zaal gai ót kamer ExcekSM een het toonceteper Margatta Het s gecpeeld ïoodat voor d vereen xal heden nogm waarvoor d zaal Voor een lers van yven fen vtot furces gt Het gegeven warden B u tv kochl Donderdag 29 November hoopt de heer W HoonJiout bcdrijttleider der tide neming te faerdenken dat hij vyf en twintig jaar geleden bij de finna Daalmans Co in dienst trad Exameo a tlickertaniat itc Te Leiden is ges agd voor het examen apoUiekersaxttistente on gtadgenoot mej M D J Smii MBUBBLVBILING eind l mb r a t openbare verkooping van mayMlalro n biHohoadollika deroa In zaal Kunstmin aan d Hoelekade Ie Uouda Voor deze veilini kunnen NETTE GOEDEREm WORDEN BU8EV0EBD waarvoor zich tol ultarilik a a Wooiisdai Ie wenden tot Deurwaarder B N AKKERSDIJK üouwe 152154 te Gouda telefoon ÏSO BOELHUIS SCHOI NHOVIN Voor de op tWooifiadag Daeambar a a te houden ver kooping liunneii NKTTE OEDEREN ward Mlgabraebl en zuMen worden afgehaald Maandag 6 December a t Deurwaarder R v BLOKLAND Ktugerlaan No 46 Telefoon 2575 GOUDA In Winter en Zomer btj Zon en sloeht weer altHd taal een vilihoed althans een iwodenia iMia d Niet zoo n ond modlsche alt è al zoo laAg In de kast hebt liggen die ii uit den tijd maar zoo een als wi van dien oadeii kunnen maken in onze speciaal ingerichte vervorm afdoeHng Daar wordt hij omgelooverd in n charmant boedie dat U bii elke gelegenheid il iltecrt Brengt U m eens MaisonJOHAIWAfJ ü JÜl roorbcca Hoogstraat IIW Holterdam W hebben ccn ruime to tcerlag SCNIHEIILAMPIN gebecl compleet LtCTRISCMI scHunomcatLS LECTRItCHE TMULICHTKN ent Ook aan prima AramalMiivaralaritara kunnen w4 Uhelpen KomtU cent kijken bij Te koop mercanodoos 6dee lig ƒ 70 een groole bromtol m muziek ƒ 7 50 hijschkraan 2 50 s Avonds na 6 30 u Baas Eerste Kade 10 t Centrum aromnmwutm 2S T l ff 3097 Klompen Klompen Reparatic ii rich ig BLKKEftSSINGiL 49 Van ter reporotie te brengen klomptln de zool alleen schoonmoken met water en zofid Oood schoonmolton MKI8JE GtVRAAGD Lees dit vooral Wegent te groole toevoer van nemen wi de geheele maand ROUW en SPOEDGOEDEREN Andere goederen worden éér I December niet aangenomen StoomeriJ en Ververij Fa Ja P MUL iOriÜA Tel 3257 na 6 nar 3294 Voor wÜ brood TarwArood Luxe broótUtoUen it p i a Panl e en Luxe ap i a Voor tmaak en kleur BAKKERIJ ROOTERT ongedvenaarde kwaliteit LuKO Broodbakke il Hooronstraat 1 miiidag 5 3 uur Hoog loon 1 Tiende weg 20 l w oude lepels en varken en Var a ad r n ber alleen ais nieuw door ze bij ons te laten verihromen of verzilveren P Kuslers h o J A P van Vliet Kleivreg 5559 Telef 203 Gevraagd een moderne goed onderhouden Kinderwagen oude kwaliteit Hageman Onder de BcKimpjes 80 JIET CENTRI M Goawc M De leesbibliotheek met Voor eick wat wilt WIE MEEFT voor nuj een poppenkainer in ruil voor pakhuis groot 75 X 40 X 30 A M van Beijnum Sophialiradt 12 nIt MEISJE GEVRAAGD Eerste klas Bediening legen zfer killl ka lariavan v ndt IJ bij d ALBEM PROT BEGRAFENIS ONOa Oir JOH J A OE MOL A H Kulik Graaf rioriiweg I3S Ter railing aaagebadan grijze W iniermanlel m 44 voor m 48 ol 50 Ue raaf Moonlr Verlaat C Gevraagd een KAMERHOMDJE Ooelon tr t IS I OOUOA T lof gas 1 67 ËDRD ELINGEN PLAATSELIJKE 0I8TK1BDTIEDIENSTEN DISTBIBfTII DIENST GOUDA Afhalen aan raaK ormuheren voor KChoenenbonnen Aanvraagfonnuaeren voor alle aoorten schoenenbonnen kunnen door hen worden afgehaald wier faclachtsnaiariv beglnt metéén der letters T 7 A C D C r G op Wocmdal 34 November B op Wocnst ait 23 November 1943 IZU in wier diklributlestamkaarl het vakjr H4 met aen elal van 306 ol hooger U gewaarmerkt kunnen momenteel formulieren bestemd voor het aanvragen voor schoenenbonnen IA beroep of werksthoencnbonnen niet afha et De door hen Ingediende aanvraagformulieren blijven In behandeling H I J op Wfi n dag 1 Uccimber 1943 K L op Dondf dag 3 Decemhnr 1043 M N O P cp Woensdag 8 December 1143 O K T U W op Donderdag 9 December 1943 S op Woensdar IS Decemb r 1943 V X U Z op Donderdag IS December 1943 U in wier distnbutiefetsmkaart hét vakje H4 met een getal van 306 of hooger If gewaarmerkt kunnw momenteel lormulieren beslcmfl voor het aanvragen voiir 1 v i il I choenenbonnen IA berpep of werkt iooij IgthoenenbpnncK niet afhalen De door hen trgelpverde aanvraagformulieren MifvcB In bchandcIfnK Het afhalen dl nt te g rhleden aan lokM 12 van het kantoor van Ic di l lïiuMfdienüt op bovengenoerrcfe da en van I2 30 er vft i M Wt ipw uur Van bovei itiand schema kan niet worden afirrwcken AanvraaigfprmU if ren voor chornenbonnen Il en huin aniofïe kunnen op bnvenire noenridp da rn vrortfen affcehaald on eacM of in hel vakje H4 van de di tnbutlestamkaart een aanteekening is pcplaatst Men kan derhnive relijktljdif of afTorder IHk een aanvraire vror een srhomenbon 11 of bon voor hultcpantoffelR indienen Mordelinge reclame over aanvragen voor Rfhornenbonri n kurren met worden toeire taaa Heelameg dienen uit Hiltend arhrlffe tjk fe worden Ingediend D 7e worden niet beantwoord Md evcnlueete opmerkingen wordt voor loov r d voor chnften van hel centraal d vfributlekantoor 2u k9 tocla en rekening gf hnudpn Vaitc brandstoffen voor grooU gezlaBco Evenals het tJiteraard geldt het boM nstaande alleen voor hen die destijds nog nJet in het be7it zijn gesteld van drie extra bonnen Mn IVO tVAT C300Q le REI Mf f HtATER iOyai I eenheid vast brandstoffen of destf dr l ehts drie extra bonnen ontvingen en thans door vermeerdering van het aantal gezJnclcden UU I d n ff l9T Iran tl vi nt meer rf natiën vaar I Te kao een salonameubl best uit 4 fdut en tafel blddra 100 jc 50 cm ƒ 370 1 leunstoel ƒ 20 t rood pluche stoelen ƒ 35 politie studieboeken SMpei en Koning 3 dln ƒ 7 50 A Gelderblom Henegouwerw 44 Waddinxveen Nicww bUgew Politic Studie Bibliotheek van Rcc ink met Ixjekenkastje 20 dln ƒ 20 A Geiderbiom Henegouwcrweg 44 Waddinxveen Te kaap fen spanzaag ƒ 20 en een Icort zwart astrakan jasje m 44 of 4 ƒ 20 Reichard Moaatraat 22 Te kuup gevTdagd I AKHUI8RUIMTE te buur gevraagd Onder de Boompjes 32 KINUERI EDIKANTJE SCHOUTEN On der de Boompjes 22 Te koop aangeb 1 iwartc banlkraag ƒ t C ten ïlüve Voorwillens 53 Te koop flink model POPPENWAGEN ƒ I7 M POIJ Wt STHAVEN 59 Te koop een Haardhachel ƒ 88 Vergunst Achter de Vischmarkt 8 RI ILING AANGEB 1 p jongenaschoeotjes ni 25 legen m 26 of 27 of meisjes tchocnen maat 30 Vermaij J PhiUpaweg Te koop gevriagd een in goeden staat zijnde OIVAN BIX K Fluweclensingéi 95 Te koop goed onderhouden HAAKDKAOHEL ƒ Plomp Turftingel 10 Tc kaap I jengensmuts 7 j gevoerd J 1 rwart pluche dametmantcltje m 42 ƒ 10 1 peau de pêche daroesgamltuurtje kraagje ƒ 1 F de Quant Stanngatraat 27 Te k aa p een gebruikte stofziugcr ƒ 35 V d Kroft Krugerlaan 17 2 x liclien en s middags na 1 uur Ter miliog wngebadcB 1 p damessihoenen m 37 voor m 38 en 2 p pumps m 39 voor 1 p pumps m 37 of 38 Terlouw Winterdijk 19 GEVONDEN 1 h schoen op Bodegraafsrhe Strakiweg Terug te bekomen legen adv kosten P Hoogendoom Bloemendaal 87 WIE Rl II T nieuwe ddmesSthocnen slorhak m 39 voor leeren dameskaplaarzcn m 39 al 40 R Vrees i k J v d Heijriens raat 24 TE KOOP praiiitige eikenlioekenkast old finish 95 Berkhout Vierde K dr 122 b Gr Flormweg Ter ruiling aanKebadrn br dame molicres m 41 voor 7W d mesrnoilères m 39 of 40 WeiJERS Onder dc noomp es 133 Te koop gevr een babypap Veenbrink sOravenbr weg r 14 Reeuwijk Te koop gevraagd mwlerne goed onderhouden KtndcrwaceB Aanb J J Spelt I Sleljnkadc 27 Rotterdamseh Nlf uw h ja Op t Tooneel 2e Artisten Revue Ook in de Foyer Iets heel bijzonders Biedt zich aan Knamvcnargstrr h nu 12481 bur v i iilad Ech pddr zutkl gen of nxem kamers Br no 1248J bur v d b d et persoon biedt zirh un voor de a ondurcn oi er SLhiUig wdt Br nt l 4 bureau van dit blad Te buur gemeub ut slaapfcamer op Koeden stanr Br no 124S5 bur v i t ai NET MEISJE 20 jajr 7mH thuiswerk Br no lil J bureau van dit blad Jo i elui die wenscl u e trouwen zoeken angemnb ged van waning me Keuken of gebruik d idrkjn Br no 12418 bur v d blaii Een weldaad voor aw voeten Pedicure Voetbad Md sJ biJ abonnement ƒ 0 75 A ren Massage ƒ 0 50 BATA Hoogstrd i H VOOR DE si NICOl AAIil Muilen met Biezen zm 1 zonder bon ƒ 2 45 en 2 5 BATA Hoogstrj H Woensdags Vrijdags tn J terdags v e r a c h gcenede oepgraenlea voor ifiien en a 15 I ent per ons Le op hel juiste adres N W v U Naaienlraat 12 Tel 2 3 GEVRAAGD postzegels ver niilin gen of re tantei Muller Groepend TE KOOP GBVItAAf n gramploonplaten Beta il den prija Kranendonk M iri S Laat Sint Nicaiaaa bij thuiskomen het is voor l kinderen een verrassln D Sint komt per rijluiS Vlug en Va irdig T l i H Bcapreekt de Slat N vroegtijdig bij Vlug eO Vu dig anders moeten wi U teleur stellen Gouwe Tel 2277 UW DRUKWERK I aU IMH01 Z het d Wsle traat no 3 O IN EN VERKOOP dn K haarden kachels en fornuizen J UITMAN Hecreo straat 20 DAMES Wu v rvoiniêri ü oudevilUioed als rt i S moderne hoed MAIW VAN EIJCK G roenendjj WIÏXEM DE BECN Muziekschool Westhaven 3 Piano middelbaaff pn ierWIJS Solozang Dipl Staat examen Reparaties aan alle i r iipecliiocd 8PEELGOEDDOK Tf n Zeugpstraat 86 ffet f mi Zsld raehta ten rMe WtrstlM Ten W molensk Itrka garwi b itdfto ftaAi ie v ar MB tatiwéb lewel I Aan ite ftAtoa I van leteringe In het mandel foe aan Forma Irongen We bt in bommen leven v bieriiij fKTden ieergeh Duit gelo ttke doe nu 90 T aou l Ten cte ♦ lagen f doe en eiuwn Me aUe pn tn pot 1 W