Goudsche Courant, maandag 22 november 1943

Zóó zekere Inderdaod tóó Met n het doi tbdar di een lavensverwkenrig bi De Centrale hee t loopei zkh daarbl wèl gevoelt en geen vrees hee t dol rouv en kinderen onverzoryd ochterbii ven ols er een lefi gebeurt DE CENTRALE Rijn tr 2ft Dtn Hug Sftóeé VOETBAL Gouda won beslist EERSTE ZBOE VAN DONK District I 1 klwse Henn DVS Storm vogel 6 4 1 i Spart EDO 1 0 De Volewijchprs DFG ADO DWS y 4 Xerxea HBS 3 1 District II Ie lüasat Haarlem VUC 4 7 t Gooi DHC 2 1 Wit Fe ij en oord 0 0 Emma Ajax Ir pEVsv RFC 0 1 i Ie klaW UVS EUnkwijlt 2 1 HW VlOe 4f 3r Gouda BMT 4 0 UVV VDL 3e klaisp B CromvlieitAüe Pottduiven 3 2 Ter adk L atikkwartier 4 4 Schevenmgcn ONA 3 2 VCS C V 8 0 DA 01ympla 1 5 4e klasse 1 Haait echt Schooiihover 3 1 W ddlttxvf fn Stohvl k i 4 BodegTaven DONK 6 9 Gouderak Ammerst SV 6 0 Res 2e kjasse A Laakkwartier II ADO BI 3 1 HB lï irvs n 5 1 DHC ni Quick n 3 4 ONA n Schevenin en lï I I Re 2e klas B RFC III Herra DVS in 1 1 NeptmTui III Fortuna II 4 3 ADO IV Sparu UI S 3 Qouda IXI D Musschen Il 1 1 Res 2e klasse C Xerxes HI CVV U 8 2 RFC II Hermea DVS II 2 2 Excetelor UI ODti n 1 3 Emma II Gouda II 3 fl Feljenoord Hl €parta II 3 2 Ret 3e klaaae H Olympla II Xerxes IV 0 1 GSV II Neptunus IV 1 4 ONA IB Excelaior IV 3 3 RFC IV VOC H 1 0 Gouderak weer op cbot De ln7et van de tweede campetitlchelftbracht Gouda een KunBtiR resultaat Met eenovertul eivde overwmmng op BJUT bleven deGouwenaars voet In de top rroep houden en met slechta éen verlietpunt meer UVS en Quick dicht op de hielen zitten Uitstekendop dreef was ook Olymiiia dat bij GDA meteen 6 1 zcfïe resoluut voor den dag kwamGSV en ONA verloren en het merkwaardigehierbij was dat dit met dezelfde cijfers gebeurde als In de eer te ontmoellni n ONAmet 3 2 bIJ Scheyenngen en G6V nwt ft O d as dut 16 0 In totaal tegen deze tegenparilj bfl VCS In de vierde klasse waalde weer Gouderak s productiviteit waarvan Ammerstol fle dupe werd met B O werd r pze pretendent gekraakt met het gevolg dat de kop weid ingeperkt tot Stol wijk en Moordrecht van we ke elf allen k lwilk zich met een gedecldorrrie revanche op Waddinxveen op de bovf riste plaats handhaafde t Ia or Gouderak jammer dat de ploeg 700 laat van wal gestoken is nu Is zij te er achter Ammerstol s derde plaats werd overgenomen door Haastrecht dat Schoonhoven repelmatig met 3 1 klopte en nog een kansje maakt DONK behaalde de eerste ov erwinning mat de merkwaardige cijfers van 9 6 op het nu vast ondcra m taande Bodegraven beklonken BU de reserves drie gelijke spelen en het warf n de dr e hekkensUj ters welke dit unt boekten dat voor OVA TI en ONA III het eerste in de7e competitie beteekende De andere ge ukklge was Gouda III maar dit kwam er evenmin door van de laatste plaats Als eentp reserve elftal wen Gouda II met 6 j bij F mma II raak ook VAN EEN LEIEN DAKJE Gonda BJVl T 4 O Zond er al te vee ijï anning heeft Gouda de overwinning behaald B M T bleek eeii zwakke tegenpartij en het was dientengevolge eta wedstrijd zonder s panning De rood witten waren b1 spoedig sterk in de meerderheid Dank zg uitstekend verdedigen van v d Horen en doelman Gogeliin bleven de aanvallen aanvankelijk zonder succes Toen echter na twaalf minuten V Popermg misté buitte IJsselstein dat handig uit 1 0 Twaalf minuten later kopte dezelfde speler den door van t Hul voortgezetten bal keurig m 2 0 Even voor de rust trof een van de vele verre schoten van Revet doel Z In de tweede helft Goudia het kaJm aan Toch bleef zij dpor haar technisch betepe spel een owtrwicht behouden Na twintig minuten doelpuntte Ottevaijfger uit een voorzet van van t Hul 4 0 Daarna demonstreerde Gouda een keurig combinatiespel waarby evenwel de hotvaardigheid ontbrak TWEBMAAL VOOBOBSTAAN ScheveiUngen O N A 3 2 Het heeft ONA niet nieegezLten In t büzondef niet In het wel zeer spannende lot van de ontmoeting De Gouwei aars hadden na 25 min door Van WUligen de leiding genomen O 1 en die tot tien minuten na de rust bcijouden Toen maakte S be veningen gelijk l l dDfh tien m iUten later doelpuntte Van Willigen wederom na goed aangeven van Van Vnen 1 2 Een kwartier voor het einde maakte de Unksblnnon der thulstlub gelijk 2 T 2 Bij den hevlgen strijd om het wlnnervde doelpunt ag Scheveningen kans uit een hoekschop te doelpunten 3 2 In den resteerenden tlid beleerde ONA hef Soheveningsche doel Van Willigen door a les heen getoroken kwam op het beslissende mompnt te vallen en een schot vm Van Unen kopte een der achterspelers uit den doelmond Vren IN LAATSTE KWARTIER VC8 GSV 8 GSV trad met een zestal Invaller aan Daarom nas het wel vanzelisprekend dat de thuisclub al direct den toon aangaf De Gouwenaairs weerden ilch aanvankeiyk met energie doch toen na een kwartier VCS doelpuntte zakte het enthouslnsme en werd het èverwicht dor gastheeren sprekender die den stand tot 3 0 opvoerden In de tweéd helft bracht GSV er nog minder van terecht Alleen de verdedigers gaver zich voor w t ze waard wirrn Vooral dank it het uitstekend werk van doelman V Hofstede kon VCS In het eerste halfuur leohta éénmaal doelpunten Daarna deed rich de verijaoeldbeid bl de groen witte achterspel gelden en met vier doelpunten In het Laatste kwartier werd het 8 0 STERK ï OV WICHT GDA 04 ym fa 1 5 Slecnts de ecrf minuten waren voor de thuisclub daarna kreeg Olympla een geleidelijk sterker wordend overwicht Na een half uur doelpuntte Dubs hoewel rwaar gehinderd fr 1 Kort daarop telde Dutjs met een listig kopballetje Breeman in staat den voorsprong te vergroofen 0 2 Steeds beter raakte de Olvmpta voorhoede op dreef Huljser bracht d n stand op 0 3 waarna Duijs een strafschop miste Ook in de tweede helft was Olvmpla overwejvnrf sterl ïr Na twintig minuten had Duijs weer succes 0 4 Uit een doorbraak ontbond een tegenpunt voor GDA 1 4 Daarop schoo Duijs nogmaab raak 1 SI De Gouwenaars bleven voordurend druk uitoefenen doch er kwamen geen doelpunten meer 1 ORU 0 VOOR VOORHOEDEN Bodegra ik D ON K fr Aanbelde rtjdan waren de verdedigingen uiterst rwak 70üdat de voorwaaitsen kansen te over kuegen om het net te vinden Omnlddellljk na den ftrap had Sterk voor Bodegraven succe om even later andermaal de Boer te pas5 cren 2 O Aan den anderen kant doelpuntte de Jon 2 1 Met een prachtig schot van verren afstand maakte C Bakker geltjlc 2 2 waarna G Bakker door de verdediging heen liep en ook den doelman pas sctrde 2ï3 Wederom had C Bakker met een listig schot succes 2 4 Aan de overzijde kopte ZdUtra fraai In 3 4 DONK nam weer het spel in handen G Bakker schoot hard In waarna Th de Jong vlak voor de rust met een prachtig schot den stand op 3 bracht Na de rust pakte Bodegraven geducht aanen haalde door 7ijlstra Sterk en v d Wildden achterstand op 8 6 Daarna was hetDONK a beurt weer De Bodegravendoelmanlift etn hoogtn bal glipptn 6 7 De Vospasseerde vervolgens enkele verdedigers enschoot laag in 8 wanrm lens oUo DeJong een slecht weggewe kten bal in hetdoel plaatste 6 9 8TFEDS TFRKFR IILxastrerht SchoonJioven 3 1 Haastrecht spéélde een vlotte partij goed gesteund dooi de tïiiddcnlifiie ua irin Vtrsteeg en ook Na de pauA heutlfdB becH artt feün sterk aanvallende Jhüisaubj De blauw witte verdediging hlefl rrpieuw een half uur stand alvorens miqimor Dricssen met een kopbal den stand o O bracht Vijf muuiten later vergroote A fKompier den voorsprong 3 0 Tegen het einde redde Schoonhoven de eer wal ze ook verdiende voor haar zwoegen maar de wlj7e waarop Haastrechte s verdedigin rich Het pasweren behoort niet bU voetbal NIPT SPOHTIEP Waddtnxveen 8 o wt k 0 4 Dit te een eenzijdige wedstrijd geweest waarin Stolwijk na 20 minuten door nidvoor Rietvelddie leiding nam fO De thuiaüub was ateeda tn d verdedtglni en ook iftj tweede epeelhelft gaf een v opgerironafn Stolwijk Llnkshlniien KapleUn vergroott Tden voorsprong irevolgd dooi een doe piinr n Rietveld O i ÊVer latOT werd de m dhlfcf van Waddlnxveon ut bet veld gesluüAJEteeda ruwer werd de wedslrijd Tif n rnnuten voor het elj e doelpuntte Kapteltn opnieu 0 4 De regt van den tiid w het eon gooien smijtpprttj en het waa een opiuchtIn toen het einde kwam OLYMPIA 3 ONTTROONT K B O U N I O R elUk met Bergambacht Voor de Afdeeiing Gouda werden gisteren gespeeld de wedatryden Groep A Lekkerkerk III Groot Ammera I 1 2 UNIO I Haastrecht II 3 fl Voep B Olympla lO KBO I 3 1 Gouda IV GSV in ft 0 VEP I ONA IV 3 2 Groep D DONK IH VEP H 4 3 Groep L Stolwyk UI tolwljk lï 5 8 De wedstrijd van den dag was Olympia lil KEO tusschen de leidende elftallen in deBproep Olynipla bracht naar bezoeker deeerste nedeitaag toe en nam hi rdoor meteen verllfeipunt minder de eer te plaats overIn groep A kwam UNIO door een 2 0 zegeop Haastrecht I dat In de zes tot du vergespeelde w dstrljd i nog geen enkel doaipunt maakt op gelUken voet mtt Bergambacht dat door betere doelcijfera den kophoudt GrootAmmers boekte de er te overwlnJimg In groep E handhaafde Stolwijk II zich aan den spltc DOELPUNTFV NA DE RUST JGB JTodan Boys 5 0 De partijen zijn aan elkaar gewaagd Beide doelen ko mtn evenveel in gtvaar miir door slecht schieten gaan de kansen verloren In de tweede helft zijn de Kralingera direct aan hoü en door missen van den doelverdedlger wordt het 1 0 Vijf fninutin hierna maakt de J G B Unksblnnen er 2 0 van Bfen omzetting van de Goudscbe achtt rhoede helpt niet geleidelijk wordt de btand tot 5 O opgtvoerd HANDBAL VIAfS ET CELEBTTAS Vires peelde gisteren op het GSV terrtIn voor de competitie van hel Ncd Handbalverbond te en Dynamo II Rdam In dezen aan belde zijden viug en goed ge ieelden kamp was Dvnamo de meest productieve ploeg en won met 2 O Vires II darr es verloor met 1 0 van Ammerstol I BBJARTEN TFR GOUW DE SPlI Gistermorgen speelde Tcr Gouw een Fen mooie prestatie werd geleverd door den oud kampiOcn van Nederland 4de klasse die Ravensteln vertloeg met een gemiddelde van 909 kader MOtKEY TOGO V O G H C 1 2 In de eer te helft ging de strijd vrijwel ge Ijk op mtt I OGO iets meer in den aanval Met den stand dubbel blank ging de rust tn Na de hervatting speelde GGHC over alle linie beter en werden de H genaars meer tot verdedigen gedwongen Toch na TOGO de leidiRg 1 0 Ektnige minuten later maakte rechlsbinnen v Cati na goed Indlvrldueel spel gelijk 1 1 Kort voor tijd kreeg GGHC een strafbully te riemen die door den spil m een doelpunt werd omgezet 1 2 Het tweede hf renelftal van GGHC speelde op eigen veld vriendschappelijk legen ïplHC V ujt Rotterdam en verloor met 9 I OFI ICIKELE MrDFDFFI lNV 2r VbRVA VIE H IS fll TWEF OIIO CfN R u Ingevolge een m In de Sij 19 Nov 1943 op enomon bek limtt ingang van dien datum ei s vastgesteld voor de vervaardlc ri l ilurbln gedreven generator n v omw min Die bepalinjïen gtMtn Z idet voor generatoren welke iji r teekentn en modellen ent ter verv uiHïreldlng van besUande In tallatf vorvaardltd Do boIarphebb ndcr verwezen naar genoemde S 1 t cmjr p ibljcatles m de vakpers en hc t 1 k Meiaienverwerkende Ifdu tru lff2 Den Haag m A S C GOUDA IFJpt TIGtN HET WESTÏa ni Na het onfortuine ljk beRiri dect Gouda het Zondagmiddag voor clul competitie van d n Ned Schaikhotiu kI Er werd een 4Vj 21 2 voo prorr rf op Het We l n Hl zoodat uit d JT afgebroken partijen slechts tén winitnLite komen oir te winnen De vooro Sr uitslag Is A S C Gouda Het We ten in P Lafcber A Verhev A Brorkhuvzen A J Spruit A de Vries M v Houten K do Jong T F Wikman J M Cerhard H D de Groot J de Jong Mevr Meyer J van Engelen C J Vogel Totaal 4Vr iu Het eerste bord van ASO Gouda had uit MesspQi Voor de winter competie van Mes fniakTr werden de volgende partij engesp pi groep T T Rook H Bruggen an Uj jM NaereboutH Meyer O 1 A HietdtjltP J Roppeveen 0 1 B A de Jong j uNaereboul 0 1 H Bruggïjman C P 00 meyer 1 0 groep ni A R Smit T Hamers f g i J C RevetN J T Hoogendoorn j grpep IV A Boot P J Revpt O l MA RKTEERïCHTfj Kaasmarkt Oiidew r Iledtn en voor loopig geen aanvoer Hoofdredacteur J G Weyiters Rotteröim chef redacteur voor Gouda en Onatrelmi P Tictcr Gouda Verantwoorde ijk oor fy advertentien L Akkersdljk Rotterdam UJ pofttpr N V Rotterdamsch Nieuwibiii Rotterdam Voor direct gevraagd Voor direct gevraagd een WERKVAOUW voor de morgenuren Aanmeldfng Café Uicky Markt 54 ZUI D HOUAt DSCHE KOFfIE EK IHtEHANDEl aOTTE D M Heden werd uit ons rn d den wt Kgenomen onze geliefde Zuster Bchuwdzuster en Tante lUNDKINA VAN OUWFRKFRK in d n ouderdom t in 62 jaar Fam V OUWUïKï RK Gouda 22 Nov 1043 Boon f iafdstraat 106 De f ra irdebeslelung zal pldtMs hfbben Donderdag i i 2 uur vin if het stt I fhuis l A KBFllfIG Hierijn d tittuigtn ujj onzen oprech en dank Jtdn Vrienden Bl ten en Kennissen voo dt bttc ndo belan st Hing bij hot overhjdin van n sn geliefden o n lACOB DE MUES ï it dUer nadm C M A Df RirS OcjudtfNov eu vc Gouwe 1 a Te koop gevraag i een goed HUISORGEL Contante bdalin Br met opgaaf vaiMpje niTk aantal reg en nijutsoort oan H V d Brink Aannemer M andereind 11 Ede Tel 8534 TK IimiR OEVR wpnin of gedeelte van woning m gebr van keuken voor 3 personen Gouda of omgeving Br aan P den Boer Kerksmgel 202 Bergambacht PIANO of VLEUGEL te koop gevr Liefst Dultsche kruissndrige van gerenommeerde fabriek Aanb rtiet opg van m irk en prijs aan Dortmondt Obrechtstr 2 0 Den Haat TeL 33 18 33 In doktersgezin gevraaed tegèi 1 December 1 TWEE NETTE DIENSTMEISJES voor dag en nacht of dag met kost Brieven de jong Fluweelensirigel 36 H Kleerm en Naaisters tort ƒ 3 op postg 491742 van P A Hogeveen ie Voorthuizen en U ontvangt 11 dikke vecrkr srhoudervulllng watten Ir kunnen fii ilaat f werden Jeugdige en volwaisen nannelijks en vrouwelijke werkkrachten Vaal weiti Persoonlijke of schriftelijke aanmeldint Verlerankeal 13 STOOMERII eo VERVERIJ vrvgl STRIJKSTERS en JONGENS Gehuwden komen ook m aan merking Aanmelden i Burg Marten ingel 10 Flinke Jongen of Halfwas gevraagd Bakkerij Fase Oroenendaal 86 Flink Dagm isjto gotfraagd Dames deJong Krugerlaan 102 iPiHtliicolaaa BRENGT U DIT JAAR 15 Hj acinthrn 30TaIprn 30 Na cisaro 30 rocusMn 30 Sneeuw ruein 30 Blauwe Drui j a en 30 Klokiefltjloemrn llanUanwijwrea 10 Pluim Uvacmtlirn t ra i Stort t O ippnntrekrniiii MZhVM van fti Hll 1 l OM en we ien lfn n U dexe inouie rtitlrctic Iranco T ihuiK ut la Sc INieolaan Ses tienk aan een dwir tj Ir Wvcn atlren tO€M OlLfNltp IJF FtOliA MtlLEGOM n Tatu k Uw eigen met CHEBA POEDER behandeld is nu 24 uur geung en fmakeh k UkunihetzeHdoen PoBder mnl g bruiHoonwiii nq voldoende v Ka gedr taboh f 1 73 rembours Varkooplï ciitoor CHEBA Dierensdieloon 89 Den Hoog Voor den veikoop winkelier gevraagd m ZEEP IfOORJEnjNBWAf WSLNEB ik liK het bahaMla i r ig STOOMWASSCHERIJ HmSCHMVe ZN HUiMiBJ lï MEUBELS TAFELS OOOZEN NAAI Groott sortcenng In jil le prijzen LEWENSTEIN KLEIWEG 88 CiüUUA rtL 3TO Ook iha s kunt U Muziek en Zan beoefenen en wIJ Irt en nog een zeer groote voorraad in ZANO in MUZIEKALBUMS en f Zaïio n MuiKlmummtri in notenschrilt en Klavarskribo Komt U eens kijken naar hetgeen nog leverbaar is Het zal U heusch meevallen I Hees Co N V Kleiweg 54 ÜOUDa Tel 2110 Jao van Viiei a areoliiandel M V Fluweelensingel S vraagt een Kantoorbediende m of vr Nette Dienstbofie gevraagd voor den dag volle kost boven 18 jaar C KAARS Westhaven 36 NET MEISJt afcVRAAUO van 8 2 uur of heeie dagen in klem gezin waarvan de vrouw rust moei houden Ciroenenweg 29 OPENBARE VERKOOPING Voor de eind November te s Qra enhapeie houden belangrijke VFRKOOPIN O van Perzische kleden eoi schilderijen ant ck sieraden en edelgeiteentc meubilaire goederen eni kunnen nog eenipe goederen worden inge achl ten kantore van CORRECT Prins Hendrikstraai 54 Ofn Haag Tol 33 57 15 N SAMSOIM N V Uild var Alphtn d Rijn vraagt voor direct een Eeroiitifftm4j TYPISTE Vereiscmen Mulo diplom en lypcn 1 eifiijd met benederIS jaar Brieven met volledige inlicht ngen wmdcn gaa ne ingewacht § PÖSTZEGELVERZAMÉLING Ik zjck voor een vrand een groott re goed verzorgde ver lamehntf ben ztlf vtr ami aar en lukumen op i t hoogle mjt de huidige waardeer ng van zegels ten zeer guide pri S zal betaald worden Fvt Iiotii alleen overzee in aa merking Ueen handeUnn geen lusschenpersoncn Brievei mei pms o ave aan li SANDE RS Ie Helmervslr ial 37 msi r lam U Kultureee Instelling Ie s Oravenhage vraag voo i speedige mdienitt ed ng eenige steno typistes eenige typistes een boekhoudkundige kracht mni et ri een Jongste bediende eenige aankomende vrouwel krachten Sollicitanten moeien ingesteld zijn op den nieuwen tid Brieven met opgave van opleiding levensloop referenties te zenden onder No 8043 aan Advertentie Bureau PIE HAOHE Plein I OEN HaAq Eerste Tandfechniker en dal in dezen tijd De geur van thee de imaalc van thae dat is hel gebroken theeturrogaat van De Gr UY TER Oi KOfFIE tlf THIEWINKL gevroagd Zij die het goudwerk beheerten en leiding kunnen geven gen eten de voorlieur Hoog loon Aonge name weiKknng Tondticl nlMh Lpborotorlufn J F da Ragt Stotenwag Ii6 banadan Kottardam NET LOOPMEISJE Gevraagd MEISJE gevraagd in Apotheek l3tFbventueel voor halve dagen Hoog loon voor heele of halve dagen KURPERSHOEK Wijdslraat 43 Gouda NET MEISJE aEVRAAQD voor de huishouding s morgen van 8 30 fol I uur n m Zondags vrij Adres Huilenian Kleiweg 20 TE KOOP een mah Ledikant met springbak 40 een wit gelakt Ijzeren ledikant ƒ 20 2paar plaleelvazen ƒ 10 Paris Gouwe 1 FLINKE DAfiDIENSIBODE Orabethstraat 51 gevraagd Mevr COOPS üraal riorisweg J6a Weduwe P G 50 jaar eigen inkomen zag zich gaarne ge plaatst Is HU SHOUDSTCR Br no O 8224 bur v d blad oMmtndm KmMPVNEX Verkrijgbaor in elk cafa en restourant Ook kunt U thuu zelf Rhumpunch moken Uw winkelier heeh Rhumpunex leker in voorroad N V h ra F J JEMPU ScffOON ZONDER 2££p7 t HLOKPOeDtk reinig ik de lieulten en alles in de Iceulien zegt de huisvrouw fie bellend IS om de properheid in haar huit en de helderheid in haar iteuken Smakelijke Jus met MAGGP iiinsKoudbloyes Recept 2 X L bouiiloo van 2 AUul H lslioudblnk es 2a p I lepel boter ol meer I lepel konsleiwil Iets tool I glel te role raawe aardappel t M r Smell de boter ia een koekepan roet hlerbl bel 4roge kmisleiwit ea verwam dil lantzaain oader vsortJiirenil roerco lol hel gfchcel eeo bmioe kleor bcell Olel er ecg deel via de booiiloii bi roer de nawa Iad ea voeg dao de rest vaa jdc bouilloa loc mei de zeer lijn teraspte rauwe aarduppel Laat de M I min lacblies doorkoken en iel it aa r verkleiia door een zecL Voef naar smaak o Ma welil joal loe Knip dit Kcepl olt KLEIWEQ 103 GOUD THALIA Gaat U graag naar een Circus Ondergaat U graag de beklemmende sponning die uitgoot van hel gezamenli ke optreden van menjchen en wilde dieren in één afgefloten ruimte Of de lensatie van roekeloos trapeze werk f IRCUSBLOED Een Tobt film Die gr osse Nummer brengt U dot en bovendien nog aan uitermata boalende gelchledenli TOEGANG lEDEREN LEEf riJD Hedenovond morgen en Woenidogavond kuni U don nog genie en moor bespreekt Uw plaatsen aan öe cosso l i uur voor iedere voor tettirg f a nog nooit met leege handen gekomen Hij mI het cxsk dil jaar niet Wic hier omtrent gerust wil zijn doel goed in deze dagen een bezoek te brengen aan deÉBiJenRorf Amsterdam 0 n Haag Rotlard m F fK REUMIE MOnaEN n WOENSOAO TILLA HÖRBIGCII HET LIED DER POESTA Toegang boven 14 i a baa helpen U bij rheumatiek iscliia pyoen en scheuten in eAtma ten en gieHriobten bij pit griep verkoudheid en zenuwof hoofdpijnen Let op cie a aai Ovialrjes en pnjs op deverpakking 20 tabletten slechts 60 ets In alie apotheken en drogisterijen verkri gbaai Laat oni ook Uw civaiingen weien I Sanita A entHrhap Nassaiikade 373 Amsterdam