Goudsche Courant, dinsdag 23 november 1943

pinsdaar 23 November 1943 GOUDSCHE COUB AN T w IEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Bureau Marki 31 Tel ooD t74S PtMtr kanin 4MM SAM08 CAPITULEERT Naar het D NJI verneemt hebben de Bntsche en aan Badoglio onderboorige bezettingstroepen van het eiland Samoa gecapituleerd Duitscbe trospeu z n op het eiland geland en hebben de militaire installaties overgenomen DE ZAAK VEGEN DEN RECTOR VAN HET LFIDSCHE GYMNASIUM Tot maximale boete veroordeeld Het Vredcgerechtsbof veroordeelde den rector van het Leidsche gymnasium met vernietiging van het vonnis van den vrederechter te s Gravenhage waarby verdachte een gevangenisstraf van 8 dagen werd opgelegd tot een geldboete van zeshonderd gulden of yo dagen hechtenis De procureur generaal had bevestigmg van het vonms van den vrederechter geeischt Aan het betreffende arrest van het V edegerechtshof wordt om ontleend Verdachte heeft niet betwist dat h geueigerd haeft een door den burgemeester van loeiden vastgestelde byeenkonut waarin deor een deskundige en voordracht gehouden zou worden over onderwys en opvoeding m natlunaa sociailstlachen zin by te wonen hoewei de bewoning deze bijeenkomst voor het onderwtlzend personeel v aartoe verdachte behoort verplicht was gesteld door curatoren Verdachte heeft ontkend dat curatoren bevoegd waren de bewoning van bedoelde bvleenkomst voor het betrokken onderwyspeisoneel veiplcht te stellen en ontkende door zijn weigering bedoeld te hebben stremming m de uitoefening van den open baren dienst bepaaldelijk het openbaar on derwljs t veroorzaken Het hof Is van oordeel dat In d huidige omstandigheden het recht der oWrheid haar personeel te verplichten zich te doen voorlichten op hun bepaalde arbeldsgW tcd zonder dat daarbij instemming met bepaalde beginselen wordt verlangd in het algemeen moet worden erkend Voorzuover curatoren In het onderhavige geval de bywoning van een byeenkomst vooi het onderwijzend personeel In het belang van het openbaar onderwijs verplicht hebben gesteld moet aan curatoren de be vuegdheid daartoe geacht worden toe te komen overeenkomstig art 13 Uil 8 van het reglement rechtstoestand onderwyzend personeel der gemeente Leiden Verdachte heeft zich ten onrechte aan vorenbedoelde verplichting onttrokken en daarmejghs zyn ambtsplicht goschondcn na door den president curator van te voren nog Uitdrukkelijk op dezeA plicht te zyn gewezen Wat de vraag omtrent verdachtes oogmei kt dsftrby betreft overweegt het hof o m het volgende H t hof wil In het midden laten of verdachte door zun optreden invloed uitge oefend heeft op de door het aan hem ondergeschikt leeraars personeel aangenoïhen afwijzende houding met betrekking tot de bijwoning wan de meergenoemde bijeenkomst Het hof is echter van oordeel dat utt de omstandigheid dat verdachte tezamen met zyn leeraerspersoneel een bezwaarschrift aan curatoren hatft onderteekend waann de bevoegdheid tot verplichUng der bywoning wordt ontkend van door verdachte uitgeoeff nden invloed op zichzelf reeds vol doende zou kuanw biyken Hierm wordf geen verandering gebracht door verdachten ter terechtzitting ia strijd met zyn eerdere verklanngen gedane medcdeeling dat hU bi zijn afwyzende houding om de byeenkomst bij te wonen slechts had volhard om ongenoegen met ztJn leenaarspersoneel te voorkomen en dat filj tot bywoning bereid zou zun geweest Indien ook de leeraren zich daartoe bareid hadden verklaard Ever zeer gaat het hof niet nader In o verdachte bewering dat hy op louter ju ndtsche gronden geweigerd zou hebben de bijeenkomst bij te wonen Het hof wil in dti verband ilecht opmerken dat In het mede door verdachte oudertetkende bezwaar schrift op den voorgrond wordt gesteld dat de onderteekenartTü bedoelde bijeenkomst als wan polUieken ajrd beschouwden en dat het hof In deze overweging de eigenlijke reden van de afwijzende houdnig ziel waardoor aan deze houding een uitgesproken politiek karakter toekomt Het hof stelt echter vast dat een ambtenaar als veidachte uiteraard weet dat vooral in de hiudlge tydsomstandigheden zonder krachtige gezagshandhaving een re e matige gant van het beiiuur en de opcnbaie orde zoowel in het algemeen aU op het gebied van het onderwys niet langer verzekerd zijn met al e hoogst nadeellge gevolgen voor de gemeen schap daaraan veibonden Indien verdachte derhalve desondanks weigert een door het bevoegd gezag rechtmatig opgelegde vt rplichting na ie komen en aldus het gezag relf aantast dan moet verdachte naar s hnU oordeel onder deze omslandiRheden tevtns het oogmerk hebbt n gehad den regelmi ifim gang van het openbare bestuur schade toe t tngnn en aldus de uitoeici mg van openbaren dienst In het algemeen en van den gemeentelijken dienst van het onderw js In het bUzonder te stremmen hetgeen daar mede bepaaldelijk bij de hukUge veihnu dingen Immers onafscheldeiyk is verbonden Wat de aan verdachte op te leggen st af ftefreft overweprt het hof ttnerryds dat onder de huidige omstandigheden waarin na iwgpzettc plichtsvervul ing van het o er heldKpersone rf een zaak van het allergrootste belang is aan verdachte het door hem Repleegde mlvlryf zeer zwaar moet worden langerekend Het hof zlet chter ander7itfi in de omstandlglieid dalf de loevocHde autorltelfpn geen aanleiding hebbeii pevonden ver dachie wegens zy daad fan burgerlijke dienstweigering ui zyn ambite ontslaan of eenigen dlsclpli a ren maafrpi Kjffl hem toe te passen een airv 7lng dat veraabhte ook In de gegeven on ifandiRhpd n zonder overwegend bezwaar In de uitoefening van 7Ün ambt kan worden gehandhaafd Om dp7e redenen Is het hof van oordeel ondanks den ernst van het dnor verdachte gepleegde straf bare feit met de oplegging van een lichte Straf nameliik de hoogste door de wet te derer zake toegelaten geldboete aan ver dachie te kunnen volstaan BADOGLIQ AFGETREDEN Uit Ohiasso wordt gemeld aan het Zwitsersche Telegraaf Agentschap Regime Fascista bevestigt dat maarschalk Badogho zyn ontslag heeft ingediend als regeeringshoofd Volgens het Wad zou de maarschalk dit zelf voor Radio Ban hebben aangekondigd Badoglio zou hebben gezegd dat hy plaats wil e maken voor de jongeren CD SET EVENWICHT IN KUBOPA In een hoofd rUkel Opbouw of verval In het Eneelsche tydschrift The Nineteenth Century van ar tember J4wordt gezegd Zeer in het algemeen tetégd e i s c h t Rusland het verval van Europa en vooral het deel tusschen de Oostzee en de Egeische zee Het heeft de toekomstige annexatie van Oost Polen geproclameerd en een geheime bezetting van dit deel door geheime afgezanten ten uitvoer gelegd Het optreden der party van PooLsche arbeiders m WestPolen en de poging een vervroegden opstand voor te bereiden bewijzen dat Rusland vau pl a is Polen te beheerschen Het Is ook vastbesloten de industrieën In centraal en Zuid Oost Europa vooral In Bohemen onder z n heerschappij te brengen Daardoor mU het zijn fabrieken in den Oeral kunnen vvplaatsen en geschoolde Tajechlsche arbeiders naar het binnenland van Rusland kunnen brengen Bovendien elscht Rusland het verval van ftoemcnlë met den wenach de Dooau en de olievelden te oontroleeren Het streeft naar een toegang naar de Mtddellandsche Zee en zoo mogeiyk naar de Adrlatiache Zee Rusland gelooft thans na den tweeden wereldoorlog meer te kunnen bereiken dan in tiin geheele geschiedenis Het atre on van Rusland zou wanneer het succes had het evenwicht van Europa In gevaar brengen DE BAKKERS EN DE KOMENDE FEESTDAGEN Evenals m vorige jaren heeft desecretaris generaal van Sociale Zakenin verband met het naderend St Nwolaaafeest de Kerstdagen en Oud enNieuwjaar afwykmgen toesgestaanvan de by de Arbeidswet voorgeschreven werKtyden voer brood en banketbakkeryen Deze afw tkingen zyn m hoofdzaak gelyk aan dje van het vorig jaar GEEN EXTRA MAATREGELEN VOOR SINTERKLAAS POSTPAKKETTEN De P T T betreurt het voor St Nlcolaas geen extra maatregelen te kunnen nemen om een vlot vervoer vanl postpakketten te verzekerMi Erns jtg woröt aangeraden de verzending van Sinterklaas postpakketten zooleel nw elijk te beperken Rekenlni moet worden gehouden met een overkomstduur van verscheidene dagen Ontraden wordt In postpakketten goederen te sluiten die spoedie aan bederf onderhevig zljn Van PTT 7ijde zal streng worden gelet op stevige en doelmatige verpakking zorg vuldlge adrciseering zoowei op het pakket zelf als op de adreskaart Ten zeerste aanbevolen wordt een tweede adres In het pakket te sluiten waarop tevens tiaam en adres van den afzender is vermeld ho mink te Dflft nomen naar Halfweg Ds G Koenekoop AFSCHEID TE S GRAVENMOER Na haar ruim 8Vi Jaar te hebben gediend heeft ds G Koenekoop Zondagavond onder zeer groote belangetelUng afscheid genomen van de Geref Kerk van s Gravenmoer wegens vertrek aaar Gouda waar hg de nieuw gevestigde tweede predikantaplaate gaat bezetten Do scheldende leeraar bepaalde zyn gehoor bü Lukai 10 18 Spffdendc over hoe Chrlstu ZUn mede arbeiders hun overwinning over de daemonen prorla der ge hoe Jfi naar z en 2 geeft vin hi eiiffovcr HailAiike 0fb rden iifti fschcid werdcrilofc Koenekoop gf ncht door oudtrling M Hoefnagel namens ker kenad en gemeente en door ds J J C Westera van Vryhoeve Graven duin Cipellc nomins de classis s Hir tostnbosch en naburige kerken Staande rong de gemeente ds Ko ne koop en 7im gezin toe de zegenbede uit Ps 121 Onder de aanwezigen waren burt e m e er D Sm t en velen uit de bur ger é g meente 7 ixlig 5 Dfieomber zal di Koene ko n te Gouda intrede doen na 1 morgen door zim mblKenoot ds J P C tfn Bnnl te ziln bcveatigd n Knewkoop gaat hier wonen Katteiisinpel 45 I IfMj 4 M t anf au nu lr f lib lil Rorr ilr IWtp loopit o O l I J O I r lam trpkap dl m uil wabiad BELANGRIJKE TERREINWINST IN GEBIED VAN KIEF Druk bij Gomel onverminderd Aanvallen bij Tsjerkassy en O van Witebsk afgeslagen verwacht De itrljd die dit weekeinde ia ontbra d draagt dan ook een ongemeen haid karakter Blijken de berichten van Maandagmorgen heeft de Duitache verdediging de eerste twee dagen bver vr we de geheele hnie stand kunnen houden ALi eenlge plaats waar de Suvjeti een wig tn het Duitache front konden driven noemt men het gebied ten Oosten van t siliejewfka dat ecnig tientallen Kilometers van Zaporosje ligt Htn verwacht hier dat de groote s g aan den benedenloop van den Dnjepr voorloopig nog niet ten einde zal zijn In het gebied ten Weaten van Ktef achljnt de DultscTic tegenaanval nog iteeda veld te winnen tij het ook langzamer dan voor eenige dagen Aan Dultsche ziJde achrljft men dit toe aan de modderige gesteldheid van het terrein dat bovendien door de Sovjeu overul met inijnan li bezaaid en aan den hevigen tegenstand van de Sovjets De gevechten cpelen zlc4i hoofdxakHUk af np en iangi den straatweg SJitomtr Klef dia door de DuUacben ta uitatekend K staat If gebracht De Dnlticli troepen zttf tot M km tea Oovten van Sjitomir doorgedr ongeil Bet opperbevel van i Duitsche ijieemiaoht maakt Maandag bekend Ten Noordoowten van Kertaj bleven yfjj z wakke vij cindelij k aan val 1 en 0 Dder auoces PogwiÉgen der bolsj jateii om hun LaimflngshooM n op de jffuti versterkingen en ravitaüleej H goederen v a de flir at van Kertsj H doen toekomen werden door de 0iarme en de kicftttmacbt doeltreffend Qg eden Vijf volgeladen vaartuigen f cn in den grond geboord Op het bruggeiwofd NjJcopol en in groote bocht van den Dnjepr vie de bokjewaten met zwatkïftre rydkraohften aan dan den vongen Alle aan vaUefl werden opnieuw 0iPt aanzienlijke vlj nd liKke verliezen gljpeslaigen Bjj auooeavolle Tegen aanftilcn weivien versoheidene aianval jKwpen van den vijand vermetigd of Bu Tajerkassy misluikten herhaalde ÏiSÏSS twh ganvallen der bol jewist n m hevige SOVJET UNIE gevechten Elen plaatselyke penetratie Radio Moekou heeft een Tessbe wetd opgeheven en de bminengedron rioht uit londen verspreid volgensgen vijtandelylce afdeeün m de pan hejjwelk de Engelsoh Sovjet Ru ibC hel akf parlementaoorrwnissie verklaard heeft dtHHCHlOHli dat de Westelijke grenzen van de Sovjet Unoe de m Junt 1941 be8taand e zyn In het Tassbencht wordt verder geze dat de Polen na m 1920 op onwettige wijze Sovjet Russisdhe ge bieden in oezit te hebben genomen de Idaar wonende Wit Roetheen ftie en Ö trams e volken onderdrukt tt hbeni iWeeni factor die het bestaan vïöAofl Poolsohe repubhek kan garandöeren is niaet het streven naar Pool acïie heersohappu over met Polen doch stryd en arbeid schouder aan sc houder met de Sovjet Unie Naar de Sovjet beridht ndienist meldt heeft de Sovjetregeenng haar amft asaadeur te Londen Goessef benoemd tot eersten vertegenwoordiger der Sovjet Unie m de adviseerende commwsie voor Europa Moskou gekant tegen bonden van kleine staten In een opzienbarend artikel merkt delswestija maar aanleiding van de conferentie te Mloskon op dat de Sovjet Unie de v nninig van kletne ataten na den oorlog geenszins goedkeurt In het gevechtsgebied ten Westen van Kief braken onze troepen na afweer van verscheidene v andeiyke tegenaanvallen door taai verdedigde veldstellingen der bolsjewisten heen verwonnen talrijke mijnversperrmgen én heroverden in den verderen aanval belangrijke terreinsertoren In het tcvechtsgebied van Gomel lUcId de sterke v andelijke druk in het bijzonder In het penetratiegebied ten ZuidWesten der stad gisteren onverminderd aan Ten Noorden van Gomel werden herhaalde aanvallen aa afgrendeling van plaatsel ke penetraties afgeslagen Ten Westen van Smolensk heeft de v and zijn aanvallen ten gevolge van de in het verloop vatï den a eersljag tot nu toe geleden buitengewoon zware verhezen gisteren met voortr gezet Ten Oosten van Witebsk wercieti tdiry e sterke aanvallen der bolsjewisten afgeslaigen Ooik m het penctratiegebied v an Newel heersohte levcndigfe geveohtsactiviteit Oprukkende vyandelijtke fiotmatieB werden domr eigen tegenaanvallen weer tetug cworpen hicrby werd een aantal pantserwagens stukgesohoten Aan het Oostelyke fromt verloren de bolsjeWMten m de gevechten der laatste beide daigen 413 pantserwagens V n het Zuid Itaiwiansche front Wwdt slechts melding gemaakt van hor en daar leveoduger activiteit van rtililerie verlceniiirtgsen stoottroepen Boven den Atlaivdscfhen Oceaan viel en formatie gevedhtsvUegtuigen bij ttoetlO ke weersomstandigheden een vijandelijk confvooi aan en beschadiij 4e twee koopvaardyedhepen met een ftzamenlu ken inhoud van 18 000 brt öo zwaar dat aangeffioanen kan worden dat zy vermetiffcMijn ZEER HARDE STRIjp Inv een gestadige tadanc golven de Wiartepunten van het groote Sovjetoffen lantfü vrijwel de geheele lengte van het oostelijke front óp en neer aldus de Berl ssrr van het Ha ld Ongetwijfeld poogt men j n Sovjet zyde de Dultsche verdediging uit putten door tekens wanneer in een be Kilden sector de Dultiche verdediging de JDt aaiivanl8ii olf tot ataan weet te brenjjn een ander punt voor den aanvat te wen en de reserve voortdurend achter t front heen en weer ta bewegen Zoo li w zwaartepunt dat tot voor kort In de Jptoren bU Smolensk en Kief lag op het nde Jcr af eloopen tteek weer naar het d n verlegd waar de Sovjets tusschen iHopol Dndepr ipetrofRk en Krlwoi Rog leuw met zeer sterke strijdkrachten tol anval zHn overgegaan met als operatief J al de afsnijding van de geheele Dnjepr Mht Van Dultsche zUde wai een hervatWïg van hot groote offensief in dezen sector Het artikel levert kritiek op een Londensch blad dat beweerd ccft dat het communique van de conferentie te IVtoskou beteekent dat de SovjetUnie geen bezwaren heeft tegen een aaneensluiting van staten In Midden en Oo t Europa De Iswcatija verklaart dat op de conferentie gc n onkel besluit genomen is dat cenigerlei aanlejdlng geeft tot dprgeiyke conclusies Het Sovjet standpunt moet rekening houden met den algeheelen daadwerkelljken loehtand waarin de kletne staten zich oniniddellijk na het befeindigen der vijandelijkiieden zuUen bevinden De kleine staten hebben dan eenigfn tyd noodtg om zich opnieuw te onënteeren POLÏTIEDIPLOMA S De waai nemend diiecteur generaal van po Itte dee t jrs h t volgendi mede Het Is gebleken dat door partfcuUene personen of zich noemende politiescholen reclame wordt gemaakt voor het behalen van een 7 g pqjitie dlplom waarbij de indruk wordt gewekt dat aan het bezit van een dergelijk diploma groote waarde moet worden toegekend Ten gevolge van Ie reorganisatie van de DE STAATSCOtJBANT B J bealuit van den secretaris generaal van Opvoeding Wetenschap en KultuurbpsrheriTitng is btnoemd tot gewoon hoopleeiaar in de faculteit der rechtigeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Groningen dr Ir M D Dijt Op de conierentK te Moskou heeft zro schrijft de Iswestija verder de Sovje delegTtle duidelijk haar standpunt mede gedptld wat betreft een voorbarige en mis schien Jtunstmatlge aaneensluiting der k ine staten Het officieelc Sovjetb ad betwyfeU in jit verband of de zoogenaamde uitgewekf n regfenngen In staat z n op belarouwbare wij e uiting te geven aan deri wil van het volk Zelfs nieuwe re eerlngen die n den oorlog gevormd iouden kunn en worden zou den miSMChlen niet voldoende volmachten bezitten om de kwesties van een statenbond te bcKtudeeren zonder hierbij te handelen in stryd met de wenichen van hPt vnlk Boven dien verwerpt men zoo schriift de Iswesttja woordelijk gezien in het Sïovjet standpunt en dit dient btt7onder ondpr de aandacht ph cht te worden zonder meer aüp pogingen om de politiek van den een of anderen quarart Sigordcl Jegens de UdSSR nieuw leven in te bladen In welken vorm dere zich ook mag voordoen Dit Sovjet standpunt inzake de kwestie van de aaneensluiting der kleine Europeesche ataten la zoo J esluit hi t blad op de conff rentie te Moskou met nadruk uiteenge et KERKNIFLWSy Kerk jiBedank Het Z W 1 f U h r B 1 fl t t firhrUft dat derhalve de Londninsche pers ondem meer de Economist rich vergi t wanneer zU haar lezers ten rfnrechte mededeelt dat de Sovjet Unle zich te Moskou volkomen arcoord heeft verklaard met de vorming van Europeeache federaties door klffne staten N d Herv f tweede predikantspf Oldcbroek sterdam ds die bedanktt N d Pro ganser te dikantsplaata Geref Kerk dR D Zwart te Duidelijker aldOs het ZwöK Uhr Blatt kon men het den kleinen Furopee cl en tanden niet zeggen dat zM door de bohjewisten motten worden opgeslokt Als er nog ergens twtJfel heeft geheerscht ten aanrlen van de ware beteekenis van het dictaat van Moskou zal die nu wel verdwenen zHn de Westelijke mogendheden wilden Europa aan het bolsjewljime vcrkoopen en van een eigen itaatsleven der kleine volken moest nitfts overblijven VREDESGERECHTSHOF VTRECHT9CHB WETHOUDER VAN RECHTSVERVOLOINO ONTSLAGEN Het Vrtd gerechtahof heeft overeenkomstig den elsch van den proctireur generaal den Utrechtschen wethouder van bedrijven van alle rechtsvervolging onUlagen Aan bet arrest in deze zaak van t Vredegerechtshof wordt o m ontleend dat uit de verklaringen d r getuigen en uit de opgaven van verdachte is komen vaat t staan dat verdachte de ten laste gelegde mishandeling san Van Zeist en bedreiging met geweld van Hïvlk haeft gepleegd Wat de strafbaarheid van verdachte eoh ter betreft overweegt het Hof o m dat uit de verklaringen biykt dat verdachte v Zelit Daily Telegraph meldt met do hand een klap in het gelaat hoeft De Deutiohe AUgemelne Zelt u n g typeert de oothuUIngen van do Iiwestlja met de woorden JStalin heeft Kuropa voor zich opgeëischt Stalln heeft den afgezanten der belde plutocratieën duldeH k gemaakt dat het Moskou alleen en ultslui tend om zijn eigen veiligheid te doen ia en van een cordon sanitaire de mathtswli van dat tegenover de I ndensche hersenechlm het Snvjetlcger itaat Dat leger zou niet be reJd zijn ergens halt te houden aU zlJ het Dutsche front In het Oosten zou kunnen verbreken Sovjet kringen te Londen verklaren volgens Aftonbl det Inzake het van de hand wijzen van een aaneensluiting van kleine ataten dat deze uitlating In beglnpel ook van toepsMlng is op Scandtnavlfl BENESJ TE MOSKOU De dat ex presidAit Benesj is aangekomen te Moskou waar hy een twintigjarig bondgenootschapsverdiag tusschen Tsjecho S owakye en de Sovjet Unie zal ondert ekenen gegeven nadat deze hem het woord ve rader had toegevoegd Daarom moet aan de handeling van verdachte het karakter van noodweer worden toegekend Immws V ZeUt kent verdachte en i er tevens Tnede bekend dat deze deel uitmaakt van de NSB Hy heef door het bezigen van het woord verrader ten aanzien van verdachte dezen in zyn eer aangetast zoodat verdachte s recht van verdediging hiervan tegenover de aanranding door v Zeist moe worden erkend Voorts acht het hof in de huidige omslandlgneden termen aanwezig om het beroep te tfinvaardpii van verdachte op nbmlweer tpgpnover Havik die een dreigende I ouding aannam Immers mofe het optreden van Hivtk wellicht van weinig ernitigcn aard 7ilrt gpwetft e In normale nslandlgheden hef door veidarhtp gebe i de middel van afweer bedieiglng met een revolver geMf tni Kerrthtvaardigd zijn geweeit onder He njftt fcnofg Ie betreuren hpdpndiap rhe vrrhi ingen brhnort echter reririljker wijt een irdTP miai taf van heoordpellng te worden aangelegd Op grond hleivan fi hpt hof van ordeel dal voor verdarhfp Brnoeg ar p aan eidlng aanwP7lg Is gpweptt tot zoodanige rewv iitfHiltig vrouw hl N ïl rliini D viouw m de kie mgIndustrie O H ff pfhthfid v H r elfpn ffvt n pn dat van Rfppdvelt rtie het Inst ne drr NBB duidP tik ƒ pMhiMr d ree rn dal VP darhTen drelpcnd tpt i den rrr p n overturn nSar Aa li wwl ongeladpo r vo vpr tegen H v k merlp mnf het oo op een rich tpf ptaff vpr a nplend vïlkwïploop alt daan van nn dwfpr gerechtvaaralgd bah w irden geacht Prjjt 5 cents p er nummer 82irte Jaargai No 21403 4 Cberr dMct ur P TT ETER Gouda PreUige klaat In een winkel is uit een muurstdnd de tasch van de eigenares met distnbutiebescheiden en een bedrag van ƒ 35 ontvreemd RUwleldlefsUI Op het perron van het station Is in de avonduren een heerenrijwiel dat de eigenaar voor verzending naar Woerden had neergezet verdw enen Wat Waar Wanneer Scbonwbari IUmcoop Vijfduizend nuu k btloomnff tmet OUy HolztnAon en Hild SciMk Aanvang uur Tk ll Tlie t r Clrcmbload mrt Leny M renbach en Rudolf Prack Aanvang 8 uur Keunle Bloico p Het lied der poeata met AUlla HdrlSger Aanvang uur Ter GouH Cabaret programma met o a Johmiv Kraaykamp en Lou Telby Aanvang Woensdag en Donderdag 7 uur Z4 Nor M mir Nieuw Sckouwbnrg Cabaretavond Vreugde en Arbeid ken van een rUtul der Ned Spoorwegenl J L te De Bilt W L v d W te Waddlnxveen J de V t i Oravenhage H B A te s Gravenhage ieder 2 90 a ld h met een woonschip verblijven buiten de dimr den bnigemeeater aangewezen verblijfplaats A H te Zevenhuizen ontslag van rechtsvervolging P B te Zevenhuizen en L J W te Zevenhuizen schukMg zonder toepassing van straf ttiet voldoen aan df leerplichtwet C J Seh V S te jOU U schuldig zander toepassing van straf M V te Hoenkoop 1 a 3 d h M J H Sch te 3 uda 7 50 s ld h c B H u Nieuwerkrek a d Uasel ƒ 10 s 9 d h o R te NIeuwerkcrk a d Uanl 20ilOdh SHt Nieuw erkerk a d IJssel Si 2d h rijden met motorrijtuig terwijl zU niet in bezit waa van een geldig rijbewijs M M v W te BlelswiJk I itM S d h njden met een rijwiel zonder Jjel C W E WaarderDrlebruggen la ld h rijden met een rQwlel zonder goede aohtei verlichting J E te Reeuwtjk 2 M s l d h D R te Gouda idem 29 NST t I aar Gebouw Genir ikiiJldi e Dienst Sptertngatraat 113 Laatste gelegenheid tot kOBtelooze Inenting tegen diphtherie van fllet ichoolgaandc kinderen letters N tot en met Z APOTHEKERBDIBNST Steeds geopend des nachts alléén voor geneesmiddelen Apoth Dee WesttjaveB 14 INLEVERINO LUI8T RVXKGUNNIN UD Inlevering luistervergunningen verbeurd verklaarde radtoontvangtoestellen aan het postkantoor tot en met Woensdag letter 8 ÏCIHHSNENBONHCN Afhalen aanvraagformulieren voor sehoenenboimcn Distributiekantoor 9 30 12 30 en 2 3 30 uur k ket 12 Woensdag letteni A C D I K G Donderdag letter B f URGERUJKE STAND Geboren 1 Niwetrber Arle zn van Z A van DuijvoHCoden en P A Vonk Ie Kade 7 Sftoet HOCKKT 3f S EEN KANT OGHC 8 0S V dames 8 0 In een cenzUdigen wedi trUd waarbij het InltlatieC voortdurend bij de thuisclub lag toonde de Goudsche vooi hoede zich zeer productief Lenige minuten na den aanvang doelpuntte de rechtsblnnen mej v Eljk en benutte even laler een een vooi zot van r chl ï 0 De linksbinnen n pj Lavies voerde den stand op tot 5 0 Ka de rust hetzelfde spelbeeld SOS werd volkomen overspeeld Na tien minuten schoot de rechKbmnen tn 01 Het volgende doelpunt kwam van de rechtshalf mei Kooman die alleen de verdediging passeerde 7 01 Hiema doelpuntte GGHC nog eenmaal 8 0 November Geertr ida Correha Mariadr van C J Sevenhoven en E G M deZeeuw R V Catswpg 78 Gerardus Frandscusrn van M A Z arts en G D M JansenR v Catsweg 42 November Hcndricus Joharnes rn vanJ W Prini en M A de Ros Kattcn ingel 44 bEmmert n Je Eygje Margaretiia dr van A Boekhout en E C Nicuwvelti C Kethelstraat 57 Geertrude Henrica Maria dr vanJ Ph van Schïlk en J M Faaij Koekoekplein 7 Hllligje dr van C van der Kempen W van Hoof L Tit ndeweg 81 Novi mber Huigerina dr van C Brasen M A van Oort Hecrenstraat 30 Overleden November Lucas Bastlaan Boon 83 J Johanna Helena Geei lings wed van J J vander Hooft 81 1 Cornelia van DongenBolding 7 J November Elizabeth Matia an Dorp 5 m KANTONGERECHT GOUDA Veroordeeld zijn wegens WATERPOLO WEDSTRIXDItOOSTER O Z C 4 het ten verkoop voi iianden b ben van melk met een te laag vetgehalte TV J de W te RecuwUk MS la d h niet toont n van het persoonsbewijs A de B te CaiKle a d IjMel 1 JO ld h Het programma voor OZC in de wintercompetitie van den Zwemkrlng Rotterdam luidt verder 12 Dec Mcrwede GZC 19 Jan OZC RZC 27 Jan Maas GZC 3 Febr RZC GZC 9 Febr GZC Maas 4 Maart SVH GZC Maart GZC Merwede luidkeels zingen langs dign openbaren weg AJdeK JdeB GCS te Oudewater 2 s ld h zonder toestemming van den gebruiker op een sloep en tn portiek taan A J de K J de B C C S te Oudewater f 2 s ld h Denkt aan de speelgoedImamebng van den Jeugdstorm zondei sclirifteltike xergunnmi van het ptaatselUk hoofd van politie Iemand huisvesting verstrekken H J J d B te Gouda I o t 1 i h AAWta Goud ƒ 3 1 d h rookei m een afdt eling verboden te roc Me K3 het grootste landvliegtulg ter wereld De füinp van de7en luchtreus is onultputtcH k Geschut munitie troepen Ja zelfs volgeladen IKW alles saat er in heide vrienden de kaart van S beirië Mandsjoerue en de Japansche Zee 0 er de kaart liep een roode stieep die vrijwel den vyftigs en bieodtegiraad volgde Yerma lag buna vlak onder die streep m oostelijk Transbaikalia een klem eindje van den spoorweg en misi chien duizend mill van Wladiwostok niet ver van de Wandsjoery9ch grens Robertson zuchtte diep vouwde de kaart op legde die bu de andere en stopte het bundeltje wee m zun koffer Laat onze namen nvaair van deUjst schrappen Karel zei hU en h aaldan de rest van de bagage We gaanmet den eersten den besten trein naarCThicago Mooi zool mompelde Gias verheugd Moring heeft geluk gehad enJIJ bent dus zun man Maar hoe ben Jezoo ineens veranderd Door een verleren hoop dat it alle maar ik zal vechten w l ikmaar kan om ze terug te vinden alsJan Morinit me maar een beetje ipeling ir mjn loute wil toestaan Hethangt nu van hem af Wacht tot wein den trein zitten Karel dan z l fk je alles tot m bijzonderheden verleliIon Cor Tr us rt lenlirde hier zooeven door de hal rond zei Ksrel en ikk e cg den mdnik dat hu i iJ rook wasnaar lemanl en wel naar jou Hij keek me koeltjes aan en rende er to n vandoor TnvMri kan voor mlm pert n arde maan loopen brom Ie Robertson fcheb nu geen tid wn rve di n w ndhuil te denkm Terwi ii de koffet h H l zal ik voor en t xi zorgen Wortdt vervolgd PK Seeger Atl H Nadruk verboden De reis om de wereld in tachtig uren Een vel haal mt de eerste tijden vanhet vhegwezen door W C COENEN U Door de sombere teleurstelling van Robertson was plotseling een straal van hoop komen schijnen Het was wel op het wanhopige af maar toch genoeg om al zun activiteit wakker te schudden Hu scheen een ander mensch geworden Kyk eens hier Dintel rei hu mettrillende stem er bestaat een mogelykheid al zou het eerder een wondermogen heeten dat ik iet voor Taschatoan doen Het klinkt te veel als e isprooJtje naar sprookjes van gisterenworden vandaag soms bewaaiheidLater misschien Zondag al zul je teweten komjn wat er aan de hand isZoek intusschen alle gegevens die Jemaar vinden kiiiit bu elkaar overYerroa Orloff Nielsen en Tasoha zelfen houd je gereed me die elk oogenblik te verschaffen desnoods middenin den naclit Het s éen kans op dehonderd op de duizend op het mllUoen misschien Maair die kans zal ikaangrupen en harder werken om teslagen dan nog ooit een man het ft gedaan I laa Met die woorden rende hu het kantoor uit en liet dm advocait erbl Uft en sprakeloos achter Door een gelukje trof hi Graf m de ha 1 van Hotel Statler aan Heb je al een knmer KarcI hu WANNEER VERDUISTEREN Nov ber MO t tnwerden van KM Int Tol dniiterd R SI Nev M n ep l U imétr tt M Nn Masn op I ï i onder H 41 25 Nn Maan np 181 oniler l ï Er zijn weinig kamers e k irgen antwoordde Gras Maar wp si m tip delu t en tfpen vanavond 8 er wrt eenkamer vmn oi vry krrnien M w watheb je Je doet zoo gejaatgd Wan 15 mijn koffer Zu du voorme te pleiten Ie kingen K r 1 Grai holde weg rn kwnm r en Istef met den koffer tirug Boticilsoii pende hem haastig en haalde er de kaa ten ari Jan Moffing lilt te tonr fhyn Naast cUaar gezeien bestudeerden de