Goudsche Courant, woensdag 24 november 1943

Ja Metrauw t il ook NET CCHTI Dal BBaakt itslekeaJ dat Meet geufii I KtNDERPOEDER letaal siroolpotdtr tegen ichrljnen en smelten Groot itroolbus 40c NofuUttkJt 30 c iod Uo e eóod 6EBR TEN HOEVE ROTTERDAM Tal 38427 OEN HAAG Tal 333298 N iii 4 eonaak rag Uw rhaumallscba p n WMrtfwUnt oor goad All uiiiatlseh pttn pH te worden vcroomakt door onxuivcr bloed X ho mlneritle zouton In Kriurhon luWeren Uwblo d en voeren Uv lichaam nlaawe lerenakraelit to Knueben lal ook U snel enafdoende betpen KRUSCHEN Gamdkcld voor per éar Apolh n Drog O tt O Te i fi N V Rowntrce Hoofdredacteur i O WcyBUis Rottcrdun elMf redJictcur toot Oooda en Ornitnkcn W Tl tcr Gcuda VerantwoordelQk voor 6ê dvert ntt n I Akkersdqii Rotterdam Uttfecfiter N V Rotter amtch Nieuwsblad Rott rd ni Wat Waar Wanneer ThaHa Theater Clrcuabloed met Leny Marenbach iii Kudolf Ptack Aanvang Buur Reuarfe BloNcoop Het lied der pocata met Atilla Horbtger Aanvang B uur Ter Gouw Cabaret urogcanuna met pJu Johnnv Kraavkamp en Lou Telby Aanvang Wnenadag en Donderdag T uur M Sn 7 M vur Nieuwe gcbouwkarg Cabaretavond Vreugd en Arbeid 20 Not 2 1 vur Oebouw QeaeeekUBdlga DieaM IplerlagiUaaC III Laatste gelegenheid tot kostelooze Inenting tegen diphtheria vui nlet achoolgaaud kinderen latten N uit en met Z AroTBCueMonNKr Weeds geopend des naehls allMn voor geneeainiddelen Apoth Dce Weslliavcn 14 CBOBKINBONNIH Afhalen aanvraagfomiuHeren voor schoencnbonaen DIstribuliekaittoM St U M en 1 34t uur kiket U Dondtrdag letter B AP8CHEID DS T VAV WTJNEN Wegens vertrek naar Dronirui cam oiue oud stadgenoot ds P van W nen Zondag onder groote belaniggtellmg afscheid Jkan de Ned Hejg G nieente van WiTAimien Baai paalde zaï dioorj P ons ajzotJpnXJ aï i telli wus hartflbdcMen NamaaslMh ring tej de laSyprak ds J VThk van Bolrward ni woord van afscheid terwtfl ds R Boonstra van Ooaterlitten dit deed als conaulent Voort voerden enikele personen zoowel uit Wmtuni aü uit Baarn het woord DDRE TAARTJES Een toevallig b zoeh bracht een ambtenaar van de pruabeheersching tot de ontdrttking dat in een consumplietent te StolwijkcTsluis diverse artikelen te duur werden verkocht Koeken van 7 cent kostten 3d et taartjes van 15 cent deden 50 cent en stroopwafeW van 8 cent gingen voor 27 cent per stuk van de hand Bovendien waren ook van eenige dranken de pryzen te hoog Tegen den houder van de gelegenheid G R die onlangs wegens prijsopdrijving vaji koeken reeds tot ƒ 260 boete werd veroordeeld s proees vcrbaal opgemaakt Dt Gcrb Hols Ds Gerh Huls die 19 December in de gestichte vijfde predikantsplaats bij de Ned Herv Gemeente vart Gouda intrede hoopt te doen is voornemens 12 December van zijn tegenwoordige gemeente Ter Aar afstljeid te nemen 5fWM VOETBAL PROGBABIMA VOOR ZONDAG Ned Voctbalbood In het prvgramina vtwr a s Zondag KlJn eenige wt gtagen gekomen logelaaeht t in VCS Oljrmpta en ONA ni VOC II en de Muaachen n Gouda 111 ki veranderd in Goud in Sparta III Het programma itiidt District I Ie klaue BDO HBS District II t klaaae fieHenoord VSV terrein Sparta mmrmVUV f Oool Se klaaaa A UW EUnkwtjk Quick Velax KW BUT la klasse B OomvUei CDA VCS Otarmpla 4e klasse E Bodegravrn Stolwljk Bes e klasse A HVV II vur lit DHC m Scheveningen II ADO III UVS II Res 2e klasse B SVV III Feljrnoord IV HTC m rortun II Gouda III Sparta III Bes 3e klasse C CVV II Excelsior III Hes 3e kl H Keptunus IV Excelsior IV ONA lil VOC U 11 15 uur PBOOBAMMA 19 DICEMBCB HVV Gouds ONA Oijrmpis CSV Cromvllet Haastrecht Waddlnxveen MoordrechtBodegraven Schoonhoven Goudei alt Stolwflk Ammerstolsche SV ADO Itl ONA lil Feljenooid IV Gouda III Gouda II Xerxe in Olympla n CSV II Sparta IV ONA lil WATEKPOLO WlNTEKl OMPrrtTIE ZWWIKKING GOUDA Ultilagea van gisteravond Gouwe n Bodegraven combinatie Bodegraven niet opgekomen Gouwe Bergambacht dames Bergambacht teruggetrokken Programma as Dinsdag Gouwe SZ est P C Bergambacht S Z en P C 11 MUABTEN TER GOUW VERSTERKT POSITIE D O S bedreict Belvedère Ie klaaae t Zuid ABU Poedel t 4 DOS KOT 7 1 Ter Gouw NSH O I Concordia Excelsior 2 B 2e klakse Anti Poedel 11 Excelsior II 2 S Belvedère II DOS II 3e klas Excelsior lU Anti Poedel nl 4 De Spil II Per Aspera ad Astra t c De Doele II De Tunnel III 4 t Zuid III NSH III 4 4 Thaha s Vrienden lil KOT in 4 4 In de eerste klasse A slasgde Ter Gouw er wederom In een groote concurrent van liaar af te schudden dezen keer NSH Ter Gouw kwam wat urtuinlljk aan de punten daar e n gelijk spel beter de verhouding had weergegeven Met 9 punten voomprong op no I Thslls s Vrienden gaat zl aan den kop NSH zakte terug naar de vierde plaats In afdeehng B behaalde DOS een fraaie overwinning op KOT Lonze verriektte hier de beste prestatie Door deze zege KTefg DOS een punt voorsprong op het leidende Belvedère dat echter een wedstrijd minder gespeeld heeft KOT kreeg door den rtederlssg wel een geyoeltgen tik msar Is lang nog niet kanblooi Excelsior begint nu paa In vorm te komen Haar achterstand van de eerste wedstrUden zal echter wel te groot zlJn om nog een woordje mee te spreken PLAATSELIJK NIEUWS BOSKOOP Be sfcBia A Sytaama Dinsdagmiddag ia op de Algemecne Begraafplaats ter aarde besteld het stolfeluk overschot van den heer A Sytaema gepensioofieerd hoofd eener sctiool te Schoonhoven Qnder de lalryke aanwezigen bevofd ZM om het bestuur van De Ned Herv Sc ioolvere niging waarvan de éverledene tal vmi jaren heeft deel uitAetnaaakt UiJtinAwi Ned Herv predtMnt herjli lfr den heer Sytzema alafeen ffin die van groote beteekenia iO eeat en die veel heeft mogen doen in het belang van school en kerk Ee vriend de he T Stapersma dankte namens de familie tealnf Voor een aandachtig gehoor heeft de hetr A J Meijerink uit Haarlem propagaadist van den j ed Zwom en Rwidiifeibrigade voor de afdeelins BoskoijpKi het verpfniglngsgebouw een lezag met lichtbeelden over het redden i n drenkelingen uit het IJS gehouden De spreker oogstte na zijn leerzame causerie een hartelijk appjaus Bnrgèrlilke Stand Suranna Sar d van P D Noesl en S Faas Joanna Geertruida Maria d van J J van der l uw en E P Zerenhoven Pieler Aland z van P GrrÉioen en A Stam Martha A atha Anfa d van J H la d van lusdann Adrumua de HendTiJtman en H Overleden Pet A Grevenelein d Akker 30 j en Vogel 9 daigen Ondertrouwd Hj en M Rosbergen Getrouwd A v J C Stiwex 27 J SCHOONBOVEN A SjIseoM t Gelijk reeds met e n enkel woord gemeld is te Boafcoofi ki den ouderdom van 76 jaar ovcrledeti d heer A Sytaenna rustend hoofd vao de Herv school hier ter stede De h r Sytsema vi meer den én haWe eei bij het CSiB onderwijs te Utrecbll Vervolgens annpi c mj als zoodanÉ te D T jpechtK vdaania op te tredjri al i aar aSTi de Chr Kweek s L s Gravenhage Vagidaar gmg Tnj als hoofd naar de Oir school te S lljk Ewij welke stagidplaats hü later verwiieelde met M W P Schoonhoven waar Ihi hijiMi twinfUg jaar is wwttzaam gewveit als hoofd van de achool vim de Vercanigaig voor Qir Voliksonderwijs Btj zyn 40 jang antDbt jtitulevm viel hem hier ter steiie een grootache huldigmg ten dv l NIEI1W = RKERK a d iJSSEL Garachlahat Tot ace maanden d FkÉMs te loo d el ecotewÜB ver iJeuie VtT ger b oëp docJi de eraai bu h t ilaogcch 1 At voor dl slachting was optelegó podat hij gwagifenisstraf was NipiiwerkCTk ad Usfel nonucche aechÉer te oordipeld fvaJcnB een slachting l éë dit vo i dadlite in proourcur Ge re ihitshi het m beveatiginc ewchte Het hof heeft arrest gewezen en ofmieuw c maanden gevangenisstraf op el i Beroepen Onze ploa vnoot de h r L P Strrk theoywcti cadidaat faulppredacer te D wwa ven n tvrng tovzeggirl van beri tjkjl karot naar dJNed Hers ti meente van ZijderveJ gcmeente verdmscn m de clasfiG i REGIONALE PUBIJCATIE S DEN INSrECTEVR DER BELASTINGEN TE GODDA LOONBELASTING De liupccteui der Belastingen te Gouda brengt belanghebbenden ter kennis dat zU voor de In ontvang tneming an hun Loonbelastingbockje zich onder o etlegglng van hun trouwboekje te zijnen kantore Karnemelkekjot 22 te Gouda moeten vervoegen en wel van des Maandags t m Vrijdags van 12 en 130 8 30 uur Inwoners van Moordrecht en Gouderak kunnen ach vervoegen op den 2g November a s van 3 30 4 30 uur In het gebouw van Maatsf happelljk Hulpbetoon aan de Kerkhoflaan te Gouderak of op 2S Novernt er s van f 3 uur op het gemeentehuis Ic Moordrecht De uitreiking van de loonbeta tmgbockjes zal geiichleden aan sg losse ariiciders waaronder worden verstaan arbeiders die afwisselend gedurende korten tt d blJ een pafroon werkzaam zijn OFFICIttEtE PUBUCAtlE VAN DE NEDISLAND8CHE KVtTUDR KAMER CBNTRALB SOUSTCN AUOrriB 1 44 Aan b UnChebb nden wordt medegedeeld dal aanmelritneen voor dtchtame aan de in Mei 1944 te houden Solisten Audtle voor 1 XVcember 1M3 moeten ge hledrn Met het oog op eentgc belangrijke tjziginsen wordt aangerader zoo spoed mogelijk nadere gtgever aar te vragrn bij den Be uurder der Vakgroep Solisten van het MuiwkEllde ThornPrikkerlaan 21 Graven hage Wat Hilling met Netiic heeft bereikt houdt de beste belofte in voor wal Hilling straks weer in echte thee tal brengen HHttlS ICDfRfEN ZtCt fjaMmwa isi m t OFPICIEELE MEDEDEELINGEN Bertrbl No 142 VKBVAAMHCUB PKODUCTEN B controle op de naleving der prl voorschrlftf n Is gebleken dat tabrikanlea van uit User en staal vervaardigde guedeisn in vi0 gevallen meciien de op 9 Uel IH9 geldende prMzen zonder meer te hunnes aanhouden Dat dit ten onrechte gtsrhiedt blijkt uit art ff van de PrUzenbeschlkkini Watsproduclcn van Uzer en Staal Nu 2 ca art 4 van het Prilhvoorï chrift 1943 Huwyier No 2 Daarin wordt namelijk voorge rhrev ix dat de verlaging vsn de grondstotfenpr ien In de handels en verbrulkersprljzen ti t uitlag moet komen Dit dient zoodanig te geschlfden dat de re pecttevelijk op 1 Juli IM2 es 27 Maart I 43 wettelijk toelaatbare prDm met bovenbedoelde grond tofprUsverlsginisa moeten worden verminderd Het Is niet toegestaan dat fabrikanten zonder toe leinmlii van den Gemathtlgde voor de Prttzen hoofers prijzen berekenen dan die welke uu lisi bOM rivlaar 1 rt ulteeren Het bedrijfsleven wordt er op geueu n dstIn het vervfilg de contrOle op lulcvlns vsnde desbetreffende prUsvoorsehrlften zal worden verscherpt 3731 Het in weer hef oude liedje jd Asplrlna tabiattan Ovaaltjat Almadina taMattM Ltkasin Rakkerq WEVER bukt Lekkere Stroopwafelen waar Uw kinderen dol op zijn Een voedzame tractatle Ambtenaar vrouw en I kind zoekt HUI of gadaalta an hnla in iouda of omliggende iemeenlen Brieven No Q 8277 Bureau vao lil Blad Heden overleed tot ons diep leedwezen onze geachte Patroon de Heer GERAKDUS CORNEMS VAN DEN HONDEL Lid der Fu ma Gebr van den Hondel Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankbare herinnering blijven HET PERSONKEL Gouda 22 Nov 1943 Voor de vele blijken van belangstelling tijdens de ziekte en het joverljjden van un en onve getelijken Man Vader Behuftd en Grootvader MARINU8 DE JONG zeggen wij hartelijk dank L it aller naam Wed W J DE JONG Dekker Gouda Gr v Bloisgtr 74 Buwelük Nette R K Jongeman 20 j zoekt kennism m net R K meisje pim 18 j D at Br m foto welke op eerew geretourn worden onder no G 8241 bur blad Timmsrliedan en Orondwarkws Gevraagd v wark in NoordHolland Accoordloon Koster reisgeld Aanm onder no G 1280 b V d bl of bU bet Gew Arbeidsbur te Alkmaar All het vleeacb ichaarscb is kan SlmoD de Wit U vaak nog helpen aan fijne vleeschwaren Wist U dat U die ook zoo goed gebruiken kunt in de middagpot Even gebakken of In blokjes gesneden Kortom spreekt U er In den Winkel eens over Ons per oneel vertelt U er graag meer van Gevraagd voor direct NET MEISJE van 8 30 tot 12 3a u Aanmelden tusschen 8 30 en 12 30 uur P p TEEKENS Onder de Booinpjes 86 JONGEN Qcvraagd een Jongen pIm 16 aar als hula by hel opbergen van booten Breevaart Paviljoen Recuwlik Zoutmansweg E 47 Wegens huwelijk der tegenwoordige vraagt mevr Bokhoven Kaltensingel 46 een nette OIINSTBODK I hul la da halahauillng Bnraaid R IC Diinstbode liefst kunnende melken I I Verkliij Bloemend weg 54 post Gouda MEISJE gevraagd voor hecle of halve dagen Adrei A P DE KLERCK aQravenbroekscheweg F 34 MEISJE GEmilliD HIMMCLDCit Koekoekitraat S8 Qouda lUHEii tEnMtg SCHUITELAAR Walriattraat PRETIIG THUIS Geen tocht door duisternis of koude Leert DUITSCH o ENGELSCH lO 8 maanden Nieuwste chnflelijke opleiding f 3 0S pt msBn l Ervaren M O leersron beantwoorden vragen Mfddanatandsdipioma alg ontwiML I 2 85 per maand NadarL Taal tn Caeraip 1 50 BoakkasKlan t 1 NED TALEN INST ROTTERDAM BON No A4 1 Ok man kunt II Muziek en Zang beoefenen en wH hebben nog een zeer groote voorraad fn ZANa an MUnEXALBUHS en Zaa M Haziakaiuamari in notenachrilt en Kfairirikribd Komt U eens kijken aar lietgeen nog leverbaar Is Het zal U heuscb meevallen t Hees Co NsV Kleiweg M OOUDA Tel 2110 J biriagil Flinke Jonneii hall December of I Januari M T MAOEN Drogisterij Haastrecht Fllnka Joogen of Halfwas givraagd Bakkerij Fase Qroenendaal 86 DtUzeHtlctt in Bauda an Braada Omgavlag lezen eiken avond OE Goudsche Courant AboBaementsprUs In Gouda per kwartaal 2 36 per maand 0 78 per week 0 18 buiten Gouda 0 10 per week Post abont f 3 31 per kwartaal Adverientia tartef vastgesteld 30 Maart 1942 Gewone advertentiën 1 15 mmfY 1 31 elke mm meer 0 08 lageaonden MedadeeUngeii tussohen den tekst S mm 1 83 eUce mm meer 0 20 By overeenkomst van 790 en meer mm gereduceerde prijzen Tarief op aanvrage aan het bureéti Markt 31 Gouda O dacht U dat die oude vilthoed van Uw man Ie oud en te vuil was om er een Leuk flatteus dop e voor U zelf van te laten maken Laat ons t maar eens beoordeelcn het moet al heel erg zijn indien oilze VfRVORM AFOEEIINO er geen raad mee weet Als hei mogelijli is het te behandelen dan zult U ook verbluft staan over het resultaat V MaisonJflHANNA fJi m voorheen Hoogstraat 189 Rotterdam r Eerste klas Bediening tegen leer billl ka larlavan vindt U by de ALGEMs PROT BEGRAFENIS ONO Dir JOH J A DE MOL 0 l mtraat 1BI7 QOUOA Telef 2287 OAT IS een ioec i o We geven met ST N l O O L A too n leuk tang of hal lantaarai a of een aaaalUga bala kamarlamp Daarin is nog goede keus te aukeo btJ WILLY BRENKMAN NIauw Havan 28 IK ZAG zegt Mina Bakgraag vanmiddag m n buurman vlug naar huit toe loopan Bijna gaan lijd had ia om me goeicn dag It zeggen lil snsplt i eertl niet maar loan ik da ramen opendeed réók ik pannakoakenl En loan wist Ik Pankol Melk an tlten ovcrbodfgl PA CO nPeja product nton uoops DROGIST WMdairaat SI GELDBELEGGING Te koop vrijstaand landhuis met grond en water atin den rand v Gouda 13 5JO JPe bevragen bij J VAN WILUGEN van Baerlestraat 10 Telefjion 2 60 Er kunnen gaplaalai werden jeugdige en volwassen nanRdHki m vrouwiiilki werKkrachten Vani werk Per oonHjke of schrlfteiyke aanmelding Vaiiarankaal IS Gevraagd MEISJE voor heele of halve dagen KURPERSHOEK Wydstful 43 Ooud f KRUYNE A JONKER Vtlhnt meester ft n Taxatc BBOEKaVBST 53 55 qCRIFDAM CfntlHin Op DINSDAG M NOVEMBER fn vo f ncte dagen aanvanffende vaurntiddais 10 uur en n in ddags 1 1D uur BELANGRIJKE KUNSTVEILING F n f aale co i t e oude en nrjfleirc ehildertjen rW squarell n iwb I vsn 0 ade C i Leiek rt B Arps e a I kunstvoorwerpen tn uxe arlikelen lUAeelen en t uriih sieraden b kostbare b ll irfen rinnen en p 3arlen collie Vsfelzllver Ferzische UpMUn u div malen w b koslbare Hér groot Dfv iitpr tapij is e vloerbe ft kkinfr oi i inii pra nt p doorgewerkte doeken fraaie kaarsenkronen OudHolland K h pikti tn wnr elnolt n n eiihelen reer f a iip miirieine nipubelen magniltke vleiiaclp ann iKlingmani t dito kur 1Rprlp anoa Roni i hi tirkmutrov met versterker en platen e aar 2 brar ll sten i nr t rz KIJKDAliK N ZalirdaK 27 rn n da M Ni errber l 5 uur W aradg 29 No tuibcr 10 2 Ulii Getesenheid Sm het seven van koaporder Catalogus ve kr jeoaar op au rage of aan de veiling7aal run fcptal r If i 25 renl TEL tStSI i Si H O en Quaker havermout worden voor uw gexondbeid met de f rootste sorg gemaakt Voeduuim smsa keiijk en licblverteerbaar Vraag uw winkelier H O en Quaker p Bestelt of koopt thans Uw Pootaordoppeleii Tuin Bloemen Landbouwzaden Bloembollen Tulnnetten en Landbouwkolk Allet uit voonaad leverbaar bi het oude bekende adreti 0 Da Goudscha Zaadwlnkal TH VERBREE EN ZOO Da NedMlandaelia drank Oooe i n bi iaedere hwahleilan Ivaef Saoie see e oala ermssr id door I ekeele land Men ms9 SsfriS da i ooh londor aofie W de Naderlaadsche draot VI SmUé u gmd wémm dnnUl hrl Bleekerscingel 82 Telefoon 3479 GO Spaar stroom by t atrgken eu stofzuigen Spaar gaa en electriclteit b t koken en wasschen Bpaar strooni en gaa by verlichting baden en verwarming Dtt allea Is noodtg om uit te komen met uw raataoeb iPontroleer het verbruik geregeld dat la t mioate wat U kimt doeo iluul m i r Hiirmlr uil mindrr kolrn want hV kan dii jaar niet Iedereen gavtii wat hO op zQn verlanglijttje heeft laan HnH R toch klaarde iljn gelaat op want onic cdlectit overtrof zijn verwachtingen en stelde hem in taal nog voor velen een passend snaakvol geschenk te vinden Prafitacrt U van Si NIeoiaas arvaringan Maar wacht niet te langl Als aparte altraeHa bieden wij voor de SI Nicolaas li een origineel Raulatta apal voor slechts 0 78 Ziet onze speciale etalage Th AüAratiêi Oo Goudscho Bazar Klalwag Tal S4ia VÖbR ELCK WAT WILS T153 r LHJUWCS JCiIjrtScKid NOBUTO Overal verkrVyboar BAKKERIJ WEVER NIEUWE MARKT 25 KLEIWEG 4ó