Goudsche Courant, vrijdag 26 november 1943

GOUDSCHE COUBAHT Prü 5 cento per nummer 83st JMrganit No 21406 ClMttedacteur r TIKTEH Ooudu nJ i K 26 November 1943 Bureaus Marki 31 TaMoMi 1746 PoMrekeolot MOO NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Ingesloten sfrijdkrachfen fl van Kief verniefigd yiett dringen bij Gomel en Z van Krementsjoeg binnen Duitsch tagenaanval bij Newel Luistert op Zondag 26 November 1943 van 11 30 tot 11 45 uur over den zender Hilversum 1 op golflengte 415 JJÜ l ilÉ D 1 E de ooae de voorman der Germaanjche 3S om get oppcübevel vm d öuiteche cht maakt Donderdag bekend JIM bet Ooeteltike f root dnren in f iirll van het aleehte weer de he Z geveefatcn onverminderd voort Mcfceidene vf deltjke aanvallen ITiKt branenhoofd Cberson mislnkt SI Ma het bninenlioofd Nikopol en 4 gnat bocht van den Dnjepr Ziiéta eek fialerea SovJet aanvaUea Zbarde f evediten attealafen onder StoMdailvr van eenlfe penetratfea Sm ZflJden van Krcnentajocf alaac vlland erin met aterke InfanterleZ Htaenrtrijdkraehten In onaa linlea ff la dringen In een tegenaanval Sii een vUuidellfke geveehiagroep alrUke pantierwagena en atnkken mriat vernietigd b het gebied ten Weaten van Kief mrd deer em eigen aanval onder het rtitarend afweren van talrijke MindelWLe tegenaanvallen en onder gaeUIJke terreiniomatandIghedeB lang Msi oMer terrein gewonnen De itHke vlJaadeiWteitQdkraehten waarna gbtwen werd gemeld dat ill firea ingealoten werden vernietigd In totaal werden daar in de laatste fier dagen door onze troepen 199 pantleniragens 554 stukken geschut van Ut worten 300 maciiinegeweren en irviaatwerpen en 166 auto s buitge dlEN VEKGELUKINO MET 191 tut v r UJki i imt MU ku mw nau lUlu nwkan loo mmnt het Knaeteche MkbU4 W kl7 Review De oorMntliutle ie ahael wlers Er be teat ook wmig vertnvwen tan opzichte vwn de betvaeniheUl der gèellleerden om Indien ztJ tl averwlnning beh len een werkeltik Hchtvurdigen en blljvrndcn vrede op te louwen Ven het woord democr Ue zoo 0 titt het bltd wordt zwaar mlabiruik geMeakt Niet alle feaiueerden verstaan onder lamooivtie hetzelfde Kenlgcn b v zUn van aeenins d t democratie en conunuoieme ilkMr dekken terwijl anderen democratie IteatlCiceeren met bureaucratie k Het Duitache oorlogs potentieel Radio Oalio heeft in ztjn Arabisclw ultttndinS een uitvoerige uiteenzetting gegeven M het Duitsche oorlogspotentleel op grond lan uitlatingen van een Britschen zegsman Iluitachland zoo werd gezegd ia op het logenblik zeer aterk Het bcztt uitstekende Moorwegverbindingen die veel uitgebreider dan bU het begin van den oorlog t c Ballache hichtmacht la aterker dan in 19 19 Hat aantal der Duitache arbeiders bedraad Ihaitf 37 mitUoen tegenover 23 milUoon bi ket uitbreken vftn den oorlog Duitachtand kiSlt rijkelijke hoeveelheden benzine en aadere biwKMolfen Met Duitsche tandleger h eveneens nog it rker en beter opgeleid Over de Duitsche strijdkrachten boven waitt onttmeken alle geiïevens Het Duitache tfulkbootw pen la echter schrikaaojagend ÓMÜBXAAL PATTON 8LOEO EEN SOLDAAT Stockholms Tldningen meldt Uit NewYork dat de positie van den Amerfeaaaaohen generaal Petton zoo zwak ia pworden dat hij nauwelijks nog voor een ctmoMidapoit in uannerking kan komen Dl geheela Amnikaaoache pers en de openbare meenlng valt hem zeer scherp aan om t hu In een mlllUlr ziekenhuis In lulië Mn gcwonilen soldaat heeft geslagen V ridieidene bladen elachen dat hU wordt ontdigen Voorta wordt het hoo i w rtlar verMten dat het tracht de kweatie Isi ten dKifpot te atoppen Attonbladet geelH het vDlcende Maas van het incident In kwestie Patton tepeetesrde een ziekenhuis en moet plotselag van meening geweest zij dat een aol4sM die aan een zenuwinzinking leed niet Sf bed behoefde te liggen HU beval den loMaat op te staan en toen deze niet onaitddellijk gehoorzaamde bokete Pation Mm liet bed uit en dokter kwam toeloopen en lelde tot nttloo dat niet de ganeraXi het bevel in JJt ziekenhuis voerde maar jlHJ als dokter ntton trok zijn revolver dbch werd ontuapend Dl VERLIEZEN DER ZWEEDSCBE KOOPVAARDIJ Het Zweedsche persbureau T T meldt u de maand October heeft de Zweedsche IMpvaardU één sohlp verloren n 1 de rsrnstrocm van 1100 ton Smds het begin den oorlog bedragen de verliezen van Zwaadiene koopvaardij als gevolg van nchtatreeksche oorlogshandelingen of van Wlnen 11 schepen met een totalen inhoud I M ie4 7 S ton 1176 zeelieden zt omgekomen MASSAGRAF BU TUtST ONTDEKT bi da nabijheid van Trl st aldus meldt het OM B uit Home Is weer een massagraf ont skt waarin een aantal slachtoffers der mnmuniatiache benden die Indertijd door nneraal Roatta gawapwd waren door hun JVnlgers begraven weten Acht Itjken konden Mr da bavolklng geldentlfleeerd worden MEER DAN 35 DOODEN TE TOüLON Naar het agentschap Ofl meldt bedraagt JHgea da voorloopifa ctjten het aantal sadea na het bombardement van Toulon Mr Anflo Amarikaansehe vliegtuigen MJ sa dat der gewonden B7 M MACBT DM KLKOE NAXflM OiObaerver meldt J9e kleine natiea tiehooren in Europa welJjsar tol da historische realiteiten z J zön et aan den anderen kant In machts Wicht een farce en een anachronisme afgetreden rransQhe minister van arbeid Lagardelle heeft zijn functie overporagen san Blchelonhe den minister van luMrieei Productie die tot nader order itte mlniiteiifcn zat beheeren maakt of vernietigd De bolsjewisten leden zware verliezen aan dooden en gewonden Talryke gevangenen werden gemaakt In het geveehtsgebled van Gomel dnren de verbitterde gevechten met de vQandeiyke atrydkraehtiui die ten Weaten en ten Noorden van de stad lUn binnengedrongen voort Vcrsehddeae omaingtilngspogingen werden deor elgoi tegenaanvallen verUdeld waarbll aanvalstoppen der bobjewiaten werden utteen egiagen of temggewor Ten Noordwesten van Mewel maakte onze tegenaanval na den afweer van heftige vqandelüike tegenoperaties nieuwe vorderingen Zeventien pantserwagens werden stukgeschoten Aan de rest vaa het Oostelüke front geen gevechtshandelingen van beteekenis Aan het Zuid Italiaansche front verliep de dag over het algemeen rustig Ken sterke formatie zware Duitsche gevechtsvliegtuigen t estookte in den afgeloopen nacht installaties en scheepsconcentratiea in de havens van La Maddalena en Bastia met bommen van elk kaliber Enkele vijandeiyke stoorvliegtuigen verschenen des nachts boven het Noordelijke Duitsche gebied Door vüandelijlte bommen op eenige plaatsen in Zuid Frankr k leed de bevolking aanzieniyke verliezen DISTRIBUTIENIEVWS DE NIEUWE BONNEN Geduaehde le komende veertiendaagsehe periode ijn de bonnen 49 en 59 aangewezen voor het koopen van de gebrnlkeltM e rantsoenen brood beschuit melk tsptemelk vleeseh co aardappelen ter wlJl op elk der bonnen 49 en 50 van de tabakskaart tabak naar keuie verkrijgbaar wordt gesteld De bonnen 494 en 4INB boter aljn nitiluitend geldig voor het koopen van margarine Voorts kan op bon 49 van de versnaperingenkaart 100 gnun aulkerwerken worden gekocht Bon 49 4 kindervoedsel geeft recht op JSSO gram gort en bon 49B op 250 grun rijst of gort Van de algnneene kaart lUn verder aangewezen de bonnen 709 en 710 voor bloem 711 voor 250 gram pealvruchten 712 voor vermicelli 113 voor ui gram 20 ns of kaas 714 voor suiker en 715 voor Jam Ten slotte is een bl onder rantsoen boter van 125 gram verkrijgbaar op de bonnen 2 78 3 76 en 4 76 aeserve Toelichting Van 28 Nov t m 11 Dec tki men zoowei op de A sla op de B bonnen voor boter uit shlltend margarine kurmen verkrijgen Hiertoe zijn de bonnen 46 A en 48 B t oter elk voor het koopan van 125 gram margarine geldig verklaard Voor peraonen van O 21 Jaar tj op de bonnen Reserve 2 76 3 7tI en 476 een b zonder rantsoen van 123 gram boter beschiktïaar gesteld Deze bonnen zijn tu tl December a s niet meer geldig Het koopan op de bonnen voor vleeseh Is evenals op die voor aardappelen eerst van Maandag 20 November ai toegestaan Voor het koopen van 100 gram 20 + of magere kaas is tion algemeen 713 geldig verklaard De vette soorten kaas mogen niet op dezen bon worden verkocht BAK EN BBAADVET OP BON BOTER 50B Van 12 Decem ber Un en met 22 Januari aj is op bon boter 50B desgewenccht ba9t en braaKlrvct veitoUgboar Per bon zal men 100 grambiien braadvot kunnen verkrügen Degene die bak en braadv t wü ontvangen moet den bon boter MB b zljo handelaar inleveren ir ïiVt tüdv dc van Zaterdag 27 November tot en met Woensdag 1 Decemiber De aflevering dtjor den wiodcrelier aan het puü iek mag eerst van 12 December af gesoliiedcn DQgenie die gedurende dit tydvak zyn bon niet b zün bandelaar inlevert kan hieiop geen bak en bnaadv t vetfcrygen Personen die gs n baken faröadvet wenscben t betrdcken kimnen op bon boter 50B van 11 December tot en met 22 Jaouaii a s 125 gram irtargarine veiirrügen DE AFLEVERING VAN DE ESTR4 RANTSOENEN Het greotftte landvllcgtuig ter ereld M B3erachmttt Me 323 Gigant Men kr gt op deze foto wel een grootschen buJruk van de enorme laadruimte Heinrich Hofirann Thiel Slapf Aangezien misverstand bUfki te beataan cwntFent den datum waarop een begin mag worden gemaakt met de aflevering van de extra rantsoenen stroop versnaperingen en spijsolie welke gedurende December 1943 worden beschücbaar gesteld wordt lïe aandacht er op gevestigd dat de aflevering van het extra rantsoen stroop en versnaperingen niet vóór 12 December aj en de aflevering van het extra rantsoen spijsolie niet vóór een nader te bepalen datum mag geschieden OP BANT80ENB0N 8PU80UE 180 GRAM In verband met de beschikbaarstel ling van een aaetra rantsoen van 180 gram raapolie is het om technische redenen noodzakeltjk het rantsoen spijsolie tüdeluk van 200 gram op 180 gram te brengen Tot een nader te bepalen datum geeft in verband hiermede een rantsoenbon voor spüsolie recht op het koopen van 180 gram in plaats van 200 gram spijsolie Ook de voor het koopen van spüsolie bestem de toewijzingen per rantsoen geven recht op iSO gram in plaats van 200 gram DE AARDAPPBI EW VOOR WINTKROFSLAG De aandacht wordt er nogmaals op gevestigd dat ztJ die een machtiging opslagaardappelenwenschen te ontvangen ten einde van 26 Dec t m 19 Febr a i aardappelen te kunnen opstaan deze machtigingen bIJ den plaatselijkendistrtbutiedlenst in ontvangst moeten nemenvóór zij hun t onkaarten voor de eersteperiode van 1944 welke tusscHen 28 Nov en 29 Dec a s worden uifgeVelkt afhalen Personen die deze bonkaarten reeds tn hunbezit hebben zullen geen machtiging opslagaardappen meer kunnen verkrijgen BtHhuUand HEDEDEELINOEN VAN VAN GEELKERKEN In een Woensdagavond te Amsterdam gehouden vergadering heeft de plaatsveffvangend leider der N S B d i heer V Geeikerken volgens een verslag in het Hblii o a gezegd Wanneei er tüans reeds tienduizenden vruwilligers aan alle fronten staan dan kan ik u zeggen dat de dag komt waarop andere tienduizenden vruwillig of niet daar zullen staan waar over het tot van Eiuopa wordt beslist Spr vroeg zich af waarom de nat socialisten alleen zooveel offers zouden brengen Waarom de anderen niet Nu reeds zeggen velen in Nederland Die Russen moeten toch ook niet te ver komen Er begint iets van door te dringen dat het bolsjewisme een gevaar vormt WeklU wat Iet dengenen die het gevaar inzien de wapens in de vuist te nemen i het gevaar mede te helpen afwijzen Komende op de bombardementen van de Duitsche steden en de verliezen ondesde burgerbevolking zeide spr W nneer straks de oproep komt om de getroffenen bij te staan en er zijn menschen die niet willen geven dan zullen wij ze afhelpen van de helft van hun huisraad Wanneer zU niet ztjn te overtuigen dan moet het er in gehamerd worden Ons lot is tè eng met dat van Duitschland verbonilen dan dat wü hulp zouden kunnen weigeren Men krijgt eerst respect voor dit volk dat na de vreeselijke nachten eiken morgen opnieuw aantreedt om zljn plicht te doen Het is het waard geholpen te worden Over de opgerichte landwacht zeide spr dat iedere weerbare man van 17 55 jaar van de P O W A en Germaanache S S hierin opgenomen zal worden Ik zelf heb het loe2icht zoo zeide spr en de kameraden Feldmeyer en Zondervan zgn de inspecteurs Wij zijn echter niet gewai end tégen dit volk maar het gaat ons om een kleine kliek in dit volk Wij zullen tegen hen het bekende oog om oog tand om tand toepassen Wij kunnen niet meer toelaten dat onze kameratlen worden vermoord door een atel moordenaars zoo riep spr uit AANBIEDINGEN VOOR BOEKEN DIE NA DEN OORLOG VERSCHIJNEN VERBODEN Het Letterengikie van de Nedeclandsche Kultuurkamer maakt bekend Het is den Nederlandschen uitgevers in den vervolge niet meer geoorloofd aanbieding te doen van inteekening open te stellen op of reclame te maken voor boeken welke na deff oorlog zullen verschijnen Uitzonderingen op deze bepalingen zullen slechts in zeer enkele gevallen hunnen worden toegestaan Vojjr die werken waarvah de aanbiediiig reeds ia geschied of waarop de ge enheid tot inteekening reeda werd opengesteld moet vergunning tot voortzi tting der exploitatie bij het Lettereoffilde der Nederlandsche Kultuurkomer worden aangevraagd DS STEM DER SS Ellf Nederland SS Standarteführer FeMf mey r jspreekt ov r het ond rvrerp Nu eerst recht 4e gedeelte BEKENDMAKINQ VOOR RUESDVrrSCHKBS Het Wehrbezirkskwnmando Ausland Ausscnstelle HoHand deelt mede Er bestaat aantotdlng er nogmaals op te wijzen dat alle la het Nederlandsche gebied wonende of Itokgtr dan 6 dagen verblijvende mannelijke RtJkidultacherg van de lichtingen ira4 en jcKifer zich schriftelijk of mondeling moeten aanmelden op de Aussenstelle Holland van het Wehrbezlrkskommando Ausland Amaterd m Prlna Hendrikkade 199 waarbij zlJ den Wi rpass of andere dftcumenten die betrekking hebben op den Mtilfleiren dienst moeten overleggen Tot aamneMtng l n tonder nltzoxtdertng ▼ erptteht nBê penome met Mkegrlp va het pereoticel a enst vaa Ae weennacbt RIJkadultachers die dere aanmeldmg totdu¥ver achterwege gelaten hebben worden hierbU aangespoord dit alsnog onverwijld tt doen Wanneer hieraan geen gevolg wordt segeven ken bestraffing volgenj de krljg wetteo overtreding van den aanmeldlngspllcht geschieden PRUSVOORSCHRIFTRN VERZENDINRICHTINGEN Jn de Nederlandsche Staatscourant van S3 Nfavember la oen prijsvoorschalft verscheiici waarin de positie van verzendinpchtingeo d e goederen voor chemisch wasferrfen en verven san chemische wa5 chertjen en verversen dnorienden wordt bepaald Volgens clit voorschrift mag de verzendmrichtinjr aan haar opdrachgever niet meer in rekenmg hipngen dan de chemische wasscherlj of ververij bij rechtsitreeksche aflevering of aCevermg via ei en wmkeU aan particulieren zou mogen doen De waiacherlj of Server moet op net brdrag dat zij de verzmdinridhttnc ia reke vtrii brr tfgt evenwel de get rti keli ke korting VOORMAUGE ISRAItLmSCHE INSTELUNGEN Ter Igemeene V nnis wordt ebracht dat Hlltn die iets te vordfren hebben van voormallKe nletconimercieel Israëlitische vereenlgtnsen en stichtingen hetzij uit hootde van gedaae leverantlM geleend gelden obligaties huren dan wel wegens lalarU VBchtgeld of pensioenaanspraken en alle ttdere vorderingen uit welken hoofde ook hun vordennijen schriftelijk moeten indienen bU het afwlkkctinKsbureau Amaiiastraat II te Gravenhage voor of uiteiljjk op 19 pecember 1943 Na dezen datum kunnen geen vorderingen meer eldend worden gemaakt Ten aandien van het bovenstaande geldt het bepaalde bU artikel 1 der verordening no 330 1940 van den RUkscommissaric vaon het bezette Nederlandsche gebied VOLK8DIENST EK WINTBRHULP Het telefoonnummer van het hoofdkantoor van den Nederlandschen Volksdienst en van winie hulp Nederland te Den Haag Benoord nhoutscheweg 7 ts met ingang van heden veranderd tn 117542 Mei Ingang van Maandag 27 November a j wordt hieraan toegevoegd no 1IUS70 Bt N O 8TBENBBEK ALS LANDELIJK JEUODPREftlKANT EROEPBN Ds N O SteAbeek t Willige iangerak ts UI opdracht vA de tytto d Md Hetv Kerk door d n Kerkeraa MitiAAAersfoort beroepen in d adaar c vesfl ae DApniuitsplaats voor btjzip dere dm eb 4 rffh KBBKftLUKB BBRICHTEN Ned Herv Kerk Beroepen te Zeist vierde predikantsplaats dr H Berkhof te Lemele Chr Geref Kerk Beroepen te Urk ds D Driessen te Rotterdam Zuid te SUedrecht ds C Smits te Dordrecht SiadiHieuurs De heer W Hoonhout 25 jaar bü Daalmans TOT PBOCUBATIEHOUDEB BENOEMD Het was gisteren vijt en twintig jaar geleden dat de heer W Hoonhout bedryfaleider der onderneming zyn werkzaamheid by de stoomwasscherij en bleekerü der firma Daalmana it Co aanving De jubilaris is op dezen dag met veel hartelijkheid omringd AUereerst is hij des ochtends met zijn echtgenoote ten huize van de famihe v d Pol ontvangen waar de directeur de heer J v d Pol den trouwen medewerker gelukwenschte en hem een geschenkk onder couvert aanbood De directeur deelde by deze huldiging mede dat de heer Hoonhout als waardeenng voor zijn arbeid is benoemd tot procuratiehouder In een der fabrieksk kalen dat voor deze gelegenheid feestelijk versierd was heeft hierna het personeel dat voltallig aanwezig was den heer en mevr Hoonhout ontvangen De directeur heeft de verdiensten van den Jubilaris voor het bedrijf geschetst en dezen overhandigd het diploma van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel voor 2S jarigen trouwen dienst met btjbehoorende legpenning De heer A Dikhooff feücitëierde namens het geiaraenlijfce personeel en bood een reeks boekwerken aan waarna de boeWwuder de heer W Looijaard d sympathie van het kantoorpersoneel vertolkte onder aantoioding van een boekwerk en een opdracht in speciale uitvoering De twee jongste meisjes van het personeel declanseerden en richtten een toespraak tot den heer Hoonhout die aan het einde van de huldiging voor alles bedankte mede namens zün vrouw die met bloemstukken van directie en personeel vereerd werd Te zijnen huize heeft de jubilaris in den loop van den dag velen ontvangen o a kwam het plaatsel k bestuur van de vakgroep voor de witwasscherijirvdustrie bestaande uit de heeren F H Sixma en E en F Jasper hem gelukwenschen Een zeer groot aantal bloemstukken zette aan deze jubiteumiherdenking luister by L P B STITTTEKHEIM t Op 70 jarigen leeftijd is te Qouda waar hij doorreis vertoefde overleden de kunalschilder h P H Stutterheim wonende te s Graveland Stutterheim werd te Rotterdam geboren waar hij na de Mulo school de Academie bezocht en werkte onder leiding van Jan Strieiun en Van Maasdljk Hij was klasgenoot van Kees van Dongen Zijn vader wilde hem echter op kantoor hebben Tot 1804 was hij zakenman In Den Haag leerde hij toen den schilder G Altmann kermen met wien hij veel ging schilderen In 1912 trok KIJ naar Java en in 1814 maakte hij met zijn gezin een reis naar Philadelphia Sinds 1924 woonde hij in het Gooi Landschap en bloemen war n zijn specialiteit esneritaat Loose predikaiii by Gemteente van h bl pi dikEurvt hoer r heeft voor faet 4 eroep m de vaoatuz wefipena van te P Bohnra fbednrvkit DIefstot In een winkel is van een klant een handtasch met veertig gulden ontvreemd Wal Waar Wanneer Reunie Bioscoop OabrMdmerkt nMt Dorla Duranll en Gustav Dieaal Aanvan uur Zaterdac vaaal 5J0 uur Zondag 10 30 en vanaf 3 uur Zaterdag i uur Doornroosje Schouwbiurc Bioscoop Nacht londer afscheid met Anna Dammano ri Kart Ludwlg Dlehl Aanvang e uur Zondag vaoaf 3u Tluiia nwatn H aw Blut met Marlka Rbkk en Paul Kemp Aanvang uur Za terdag 1 30 en 8 uur Zondag vauif i uur Reuisl yeT Cabaret pnofrantma met o a duo Pander en Fientje Me tor Aanvang Zaterdag vanal 4 uur Zoo UiK vuimI 1 uur Maandag vanaf 7 uur concert n VOT T uur Veemarkureataiiruiit Bonte avond athleUek an gymiwatiekverMniginc Virea at Celerltaa APÖTBEKEBtDItNST Sleeds geopend des nachU a lf fn voor geneeïmiddelen Apoth Dee Waatiiaven 14 WINTERBEVOOItSADINO AABDAPPBLEN Aft alen van machtigingen voor den owlu van een winlervoorraad aardappelen DtslribuUekaBtoor van 2 4 uur Zslerdag letters A B C alleen Ui uut Maanda letters D E F O K Din sdag letters I J K Woensdag letten L M N O Donderdag lettere P Q B S T Viijdag letters U V W 3t f Z K lit Politierechter te R dam OOM EN NEEF Oom Miauen wa niel ver hrncn miar ne f Ane was uit Rueuw k iiaar den Noordsinfel gekomsn HU moebt ilch verantwoorden wegrni die tal van paling ten nadeeie van den viascher W v Wcnsvecn Niet alleen dal JulUe d paling stelen verweet hem de rechter doch Jullie vernielen het vischtutg er blJ Dat hebben we niet gedaan xel neef We hebben alleen de hak er at gesneden Noemen jullie dat geen vernielen Hetla fraai om In het holletje in dea ni paling te roovun waar een ander zgii btvaa moet eten De officier vond het eieneena geineeu en vroeg 10 tioete of 10 dagen hechtenis En rie rechter deed er getn cent af Ga het nu maar tegcii Je oom vertetien Om tabakopveegsel De rechter veroordeelde den Goudachen tranaporteuWw E tot 10 boete subudair 5 dagen hech nls omdat hij op tl Oct j 1 te CkkUda i9 een ten ein den werkman C Loenderaloot uit Waddinxveen met de gebalde vuist een stomp had gegeven Het was een verschil van meentng ontstaan over tabaksopveegsel dat verdeeld mocht worden onder het jpenwneel Het liebte tikje De Goudsche bolerhandeiaar C W V Dijk bevond 7lch op 9 Mei J 1 op een grasland van den landbouwer A S te Gouda DU was tegen den zin van den eigenaar die v Dtjk t ezlg met grassnijden van achter was genaderd en hem daarop mat een knuppel zoodanig op het hoofd zou hebben geslagen dat de getroffene een hersenschudding bekwam waarvoor hU ter verpleging in een ziekenhuis moest warden opgenomen en in geen maanden zijn werk kon verrichten De boer wegens deze mishandeling terechtstaande beweerde dat v Dijk hem met het mes waarmede hij gras had geaneden had te Itjt gewtld Dat werd door v Dijk ontkend Hij had niet met het mes gedreigd doch den boer alleen gedreigd onder de woorden ala Je weer slaat ga Je er an Dien elfden avond had getuige van Dijk den dokter uog laten poepen De Imer beweerde dat het geen knuppel was geweest maar een stokje waarmede hU een licht tikje tou hebben gegeven op Van Dijk s zitvlak Het O M achtte de mUhandeHng van dien aard dat htj vier dagen g valigenü traf vroeg De landbouwer bleef koppig ODtkenxien en de rechter vergeleek s maxu houding met de vermoorde onschuld En toch heb k em niet om zijn heufdgealoege hield de boer vol De rechter werd toen zoo kwaad dat hij den boer tot 14 dagen gevan eodjsatraf veroordeelde De landbouwer liep nijdig de laal uit Rechtbank te Rotterdam DE INBKAAK BIJ DE PEUKAAN De rechtbank veroordeelde den ko 9man A F Y en den bouwvakarbeider Hf M van Z beiden te Gouda die In den nacht van 12 op 13 September j l zich door middel van braak toegang hadden verschaft tot stoomververij De Pelikaan te Gouda en heerenjassen naalgaren zeemlappen en ƒ 6 hadden ontvreemd resp tot 1 jsar en 5 maanden gevangenisstraf voor beiden met aftrek a r preventieve hechtenis De eischen waren resp een jaar en zes maanden en acht maanden met aftrek Wegens schuldheling der gestolen goederen werden veroordeeld de havenarbeider M L te Rotterdam tot een week gevangenisstraf eisch twee maanden en diens nicht mej J C L te Rottenlam tot ƒ 25 boete subs 10 dagen hechtenis eisch twee maanden gevangenisstraf met gratie clausule Schaurbnuid te Nieuwerkerk De veehoudersknecht G B van V te Nieuwerkerk a d IJssel wiens schutir in brand geraakte doordat een kachel pijpje ernstig beschadigd was is wegens h t veroorzaken van brand door schuld waardoor gemeen gevaar voor de belendingen zou zijn ontstaan veroordeeld tot f 25 boete subsidiair 10 dagen hechtenis De eisch was ƒ 100 subs 1 maand Feuilleton Nadruk verboden De reis om de wereld in tachtig uren Een verhaal uit de eerste tyden van het vUegwezen door W C COENEN 13 Tenville van Nielsen sprak hy met een vertrouwen dat hu zeli tuet in ziob voelde Tegenover het inzicht en den ondemémingstnoed van Jan Morinf lagen tijd en afstand in de weegschaal AIb die luohtpionier zid een echte piofeet toonde dan kon alles terecht komen ala h j slechts een droomer zou bUAcen te 2Ün dan zou ook alle hoop voor hem Toni Robertson verloren zyn Toch had de vlieger voldoening wan zün wooiden zyn wat opgeschroefd vertrouwen werkte gunstig op Nielsen Diens gezichl klaarde heelemaal op want niemand beter den faij wi t hoe praktisch en bekwaamt Robertaon vira Oo mevrouw Tnouw vatte weer moed en toen Robertson in gezelschap van Gcas wegreed waren voor het eerst in vele sombej dagen da vader en tante van Tascha in opgewekter stemmmg Op wien immers konden ze meer vertroujven dan op Tom Robertson Tascha droeg Tom ring en was met hem verloofd Tijdens den langen rit naar het station zat Robertson met geixigen hoofd voor zich uit te staren In gedachten vergeleek hü het weelderige verblijf in Groiia Point met de armelijke woning waarin hij Nielsen had aangetnoffen Hü vergeleek den stoeien Nielsen van vroeger met het wrak van een man van wien hij zooeven afscheid had genomen en de onistandig heden waaronder Tascha in Detroit had geleefd met die waaronder zü nu in Siberië als hulpelooze gevangene vertoefde Eén ding was hem méér dan duidelijk Als Tascha spoedig zou terugkomen zou haar vader w geheel opleven Geldnood zou te dragen zün en hijzelf kon in elk geval genoeg voor hen Uen verdienen Veel hing van hemzelf tl maar nog meer van de zakenl ennig en het doorïieiit van Jan Moiing Als die geMmagnaat in t at zou blijken een modem wonder in de luc it te verrichtten daa was het mogelijk de vlieger durfde De K jl iiiEpec e voor de bevulkidgnreKisters zal binnenkort een nieuw étui voor het persoonsbewijs n l en houten étui dat op alle gemeentesecretariëen tegen den prijs van 0 29 verkrijgbaar zal itja besdiikbaar stellen C N r M t erl BII9GEBLIJKE STAND Geboren November LodewUk Maria CaeetUaiUH z van H Janmaat en E C Wanalnk Gr Boatrixstraat 17 Johanna d van A Verbiest en P B van t T W tteltzstraat Leendert Pleter z van T Slingerland en A van Boon I azaruska le 15 November Sara d van N Antoolaaeen J de Jong Bockenliergatraat 8 November Cornelia Johaimes Lambertua Karel z van J Ratten en C O ZUleman Gr van BloiaartrMt 23 WlUenJoa d van C van Duuren en M Meijvogel Vogelenzang 70 Getroawl 24 November H A HanseB en J Braekhutjzen J Roelevlak en C van Gronln gen W H J Eggen en O B de Vo H J vu der Valk en M M van Waaa H A i Schouten en O van der Stad Boer en N M de Groot O Punsella enC Janaeen Overledeni Novem1 er Gerardui omalis van ita Hondel 3R J HendrtlH Ouwerkerk et i November Haartje Viawr wed vaa K Anker a j Sf taei 390NDAG STEDENWED8TRUDE1C OOU D A fbOTTEllD AM Dameft tn heeteapleeraa la actl In het kader van den tweeden technlschea dag van het Ned Hand bal verbond Eulleo as Zondag op het ONA terrein twee steden onmoetlngen Gouda Rotterdam gespeeld worden Voor het eerst In de Goudsche handbal geschieden Is komt daarbU een Goudsch dames elttal in actie dat om hali twee speelt De heeren wedstrijd Goudsche tegen Rotterdamsché 2e klaasera om half dne gaat weer om den wisselbeker die eenmaal door Goudtf en de laatste maal door Rotterdam gewonnen werd doel C Overeynde JExcels or achter L de De opst lhag der ploegen is Gouda dame Jong Exc en Mevr Kreeuwens iVlrea et Celentaa midden N v d Berg V et C O Lu chjenbroer Exc aanv en T de Koster Exc voor S v d Meer V et C A Prevoo Exc J v d Werken AmmerBtol S V K G V Vliet V et C en C d Koster £ xc Gouda heeren doe A Boa V et Cl achter W Kreeuwea V et C aanv wi J HoUebeek V et C midden de GruU V et Cl J V Kesteren V et C ï en B de Pater 4Exc 1 voor A de Jong iV et C C V Braam V et C J Wilenburg Exc Bus V et C en G L Hammer Exc Reserves zijn dunes M Kool en N v d Heuvel Stolwijk heeren A v d Post Exc J Haveman Sxe en J Wieser V et C VOETBAL PROGRAMMA WMZIOmC In het programma voor t Zondag la de wedstrijd Gouda IH Spsrta III uitgesteld en Ingelaacht d ooraprookelUk va stgesteldt ontmoeting De Mus cheii II Goude III het zich nauwtót ks voorstellen d t Tascna uit Yerma wend gered en het fortjin van Nielsen werd heisteld Yerms en Detroit lagen een halve wereld van elkaar af en n den vierde zou hij slechts acht dagen hebben om d eerste stad te t ereiken en uit het Westen naar de laatste t rug te keerenl Zestien duizend mtjl in acht dagen met alle noodzakelyke landingen voor proviandeeiring en tanken inbegrepen Om Tascha te kunnen helpen moest bij op den tiende in Yerma zün Alle ondervmduifi door Ro b riw op vlieggebied opgedaan kwam in verzet legen een dargelük droombeeld Maar waar zijn nuchter verstand tekort schoot kwam zün gevoel hem te hulp De waanzinnige onderneming van Jan Moring bood de eenige gelegenheid om Tascha te hulp te snellen In den trein nam Robertson zün vriend volkomen tn vertrouwen Karel Gi as had zich trouw aan Totn Robertson gehecht sedert het oogenbl k dat zes vijandelijke vliegers hem zeker zouden hebben neergeschoten als Tom niet uit de wolken was komen v allen om hem te redt Gras greep dia o k Robertson hand en drukte dia stevig Je kunt op me rekenen kerel zei hij ernstig Ik begryp hoe Jü bet aanvoelt en daarmee is alles gezegd Den volgenden morgen zaten ze in een wolkenkrabber in de La Sallestraat twee uur op Moring te wachten Hij was eerst den vorigen dag aangekomen De weelderige wachtkamer waar in ze zaten was vol met bezadigde heeren die er inder uitwindeTing als menschen van invloed uitaagen Do toen Moring n klokslag ell uur binnenkwam en zi h een weg tussohen zim bezoekers door baande klaarde zün gezicht op zoodra hy Robertson en bras ontdekte Wordt vervoiBd WANNEER VERDUISTEREN Tot W NoTember oat verduisterd wordn van U tt tM t nor I ts Nov Mam op 6 2 on n Nor Mam op I M onder 11 01 t Nev Maaa op ïï onder il it