Goudsche Courant, vrijdag 26 november 1943

PLAATSELIJK NIEUWS OFPICIEfLE LANDBOUWMCDEDr£LINGEN vcor de pn vti cic u d Hy l i i VOEDEllaiETEN VOOR KONlJNEk N0UDCII8 Konljnenhouders in de grooti steden kunnen per gc inahoofd etn hoeveelheid van maximaal 60 kg voederbieten per tnaand betrekken van een ruwvoederhandtluar tegen een pnji van OOI per Kg I e7e regeling geldt voor de gemeenten s Giavcnh ige Rotterdim Leiden Schi d un Delft Durrireiht Wassenaar Jllj wijk en Voorburg VERVOEOERVERBOD VAN ROODE EN GELE PEEN PA8TINAKEN WITLOFWORTELEN HERFSTRAPENOF KNOL LEN EN 8T0PFELPEEN I Het vervoederen van roi de en gele peen koolrapen met ultsorKlering van de witvU 7igc paslinaken en witlufwortels is verboden ook voor de landbuuwers tn vuthouders in eigen bedrijf Alleen door do vollingen kan voor dete art kelen tre t nimlng tot vervoederen wi rden ver let nd wanneer dtie prodticif n in hun hoel niet voldoen aan de ge ttlde kwalitcitseischen Ongctorteerile partijen mu 3 en met worden ikturd en nr veevtx er worden br t md dooh dionen eoftt uilgetorteerd Ie worden Alle verkoop Vein vorr mensehelijke consumptie geschikt product dud xoowel goed als afwijkend dient over de veiling ie Ke chipden n Horfstiapen of fcMollon en ttopf y en mogen door de verbouwers n et in eigen bedrijf worden vervoèderd Wcnscht men de e producten ivtuwel te vrrkotpen dan dUnt dit voor roover xij voor mensche Ii ke ronmfmptie geschjkt zijn ultAIUitend over de veiling te gesch eden Behalve door de veiling kunnen de e twte produc ten ook voor mtnschelijke cunf umptie worden afgekeurd door den Provincialen Vwd elcummi pari Wanneer een t onder I en II genoemde producten als veevoeder wordt verhandeld of verladen zal er wn bewijs van afkeuring bij iinwezig moeien xljn afkoniütig van de belrcfferde instantie met vermetdmg vun hoeveelheid en datum waarop de keuring heeft plaats gehad FRUZEN VOEDERBIETEN ln de l indbüuwmededeelingen van M October J 1 utond de prijs van voederbieten per 1000 kg geleverd aah de ge bruikelijke Liddplants vermeld Hieraan moet nog worden toegevoegd Franco In schuit of wagon wagen of auto VERZEKERINGSPREMIES VOOR SLACHTVEE Met mgang van Mi nddg 15 November 1M3 Kljn de verzekering ipremien voor si tchlvee va tge teld als volgt Runderoni klnsre AA 2 50 klasse A 2 5CJ klasse B 3 klasse C 4 klasse D 6 Voor pinken bedraagt de premie ln alle klasven 1 50 Onder pinken worden verslain dieren welke nog geen brcede tanden hebben en vin zeven tot achttien rraandcn oud tijn In t fijfelge vallen be Hst de marktvertegenwoordiger De premie viior ltKÊlk tTW Sn fül vfor nuchfero kalveren ü20 en voor Mtwpen il 26 DF VOFDSErrOMMI SAHlF VOO ï t rn IK I T WD MEDEDEEUNGïN PLAATSELIJKE DISTBIBI TIEDIENSTEN WINTKRBVVOORBADINO AARDAI mEU N l rena In het vorfff jaar zal ook dit Jaar gelegctilieid bestaan een wlnlerprovlvie aard appelen op t do n D opgaalascn aardappelen zullen beatemd zttn voor h t verbnitfc tijdens de eerste en tweede periode van het Jaar 1944 Men 1 niet verplicht om de gelecenheid tot het opelaan van aardappelen te benutten evenmin Is bet noodzakelijk dat alle ezlns leden van de regellnE gebruik niiiken Bovendien dient er ileeds rekrnlnir mede te worden gehouden dat voor baderf van aardappelen door vorst of andersrins m geen enkel ifeval vergnedtnft In den vorm van rantaoer bonnen of andenaina zal worden gegeven Penoren die van de regeling gebruik makin ontvangen dan voor de eerste en tweede periode van 1944 geen aardappelenkaarten doch In de plaats daar an reeda nu zg machtigingen opslag aardappelen Op een dergelijke inachllgine elke In filaatf komt voor twee aardappeikaarlen eal V l kg aardappelen kunnen worden gekocht Voor toeslagkaartenaardapprien kunnen machtif mrren opalsg aardappelen NIBT worden vel kregen 7U lie van dete gelegenheid winschen gebruik te maken dienen hun stamkaarten met daarbij behoorelide InlegvelUn aan te bieden lian de afdesSng Uitreiking van hit kantoor v n den di itributledieiuit B elekade 71 en wel voor hr wier geslaeht naam be glnt nirt Mn der letters A B C op Zaterdag 17 November van t tfit 12 uur D r P r M op NLiondag M November van 2 tot uur I J K op Dlnidag 36 November van 1 tot S uur L M N O op Woensdag 1 Deceirbes van 2 101 9 uur P Q R S T op Donderdag i December van 2 tot i uur U V w X V Z op Vrijdag 3 Dec van 2 tot 6 uur RAA TRI t1IT Ukbrelking awchUglnRen epatagaifrdappelen Geduiende het lijdvik vftn 39 N vtmbertot en met 2 DeeemtHr 1943 nlirnen ij flieeen Kintervoorraad rdapprlen uir schenop te d en zich op onderstaande daK n aante melden voor hcNafhalen vvi n acht gingenvoor opslapaardat pnen Maandag 9 Novetnt ir 1940 Berkenwoude SchiH lic kaal Dinsdag JO November 194S Stolwijk leafé Verdoold Woensdag 1 Decen ber 1943 Haas echt Donderdag i December 1943 douderak Schoolinkaal De Uitte klng lokalen zfjn geopend van 9 12 30 en van 1 3t 3 uur Di r bulle stamkaarten met In ervellen moeten worden ove i egd iWSKOOP QedcBk tecn W de Buytcr Tercednfen Een comité gevormd uit de verschil lende poicierbeeturen ainnedc uit anr dere vereinigingcn m welker besttiur de ovei iwltne lieeft zjttina gehafl hetft Uondesxiagmorgan op de algeoietne begraafplaats a i d amilie overgeilra gen een nrionti i nt op het graf van den heer W de Ruy er Het woord v rrde burgemetster mr dr K P Verkfi i m zi n lytiStiteU jls lid van het entooiia 4tTng bei tuur Boaitoop HijlmemjU rde uilsoorig de vele vtrdieifejpirva i den heei De huytesr voor ae poiderbesturen in diverse veretriigingon op tuinbouw en tentoonstel mggf iied Hierna onthulde de heer G W van Geideren voorxitte van den Vereenigden polder h monument Een zwugeir funktc naxnena de familie Daktendieiii t C H Film lek a reclitahof gf vangei littraf wos P J Boskoop lioor de recht deekl lerzuJcc ketels In vorderde de j fcv g hd aa maanden tuchliaool Itt dw dl wiOatp tut zes ii gcv mgenisstraf met opschorting tiraf om gelegenheid tt geven gratie te vragen NIEUWFRKLRK a Da Toomvliet ïh prediitant de r Éeref h e voordien iiier beroep naar Dem waar twpe l sUMid Bs Tf beroeiien te Emdtiovt Veenendaal en Delft REEUWH Getcf Kerii Bit e verttiwuv van amiblsdTaféTsilnlK Geref Kerk zxsti gekonn ds ojkl c d h T C V d Velde erlayStfditn de h wT ii J Poortermans ZEVEMniIiZEN Benoeming Tol ondemiyzer san de bijzondere 9 +i o aan de Rotto i benoemd de heer P Staal te Gronmgen BurgerlUlte Stud Geboren Marri je d van 1 van Dri J en A Ten4 Baartje Trijltie d van E J Mo rman en H C S utobe ZwilML de ongMlvenurdc iMlseni voor de zui eliBgen verzorjing wordt Ihina gcdistribiKcrd Wendl U voer bel verkrijgeB van aadere JBlichliBgco tot Uw Apolbekcr of Drogist of tot de ZWITSAl FABRIEKEN VOOR BAB i OpUwl l l e pbonliool U no9 Adelaar Kinderiacp liri g n van oud k I 11 1 1 1 F A s Zondac doJitcr 38 Tot aas nwanden BENAUWD optk borsf D oorzaak a mepBlal v el verouderde alljm die op de borst vastzit Dte aiyin muet loakomen Neem dan direct de slqmoploaeende Abdysiroop VaiHWds keproeM M koMt riep bronchitis isliims AKKER S ABMaaoop mimsmx mmss DES DICHTERS raam elocian uH da pen nt Mn kop Kolmla da kaarliilia koHiedrank dw ocMa kollia nabil komt Bntal Kagi Kofmii op Uw eolgando bon OFFICltELE MLDEDEELINGEN Vfrl Tk RBft VOORRADING MI T AARÜAPPIXJSN In verband met b rovicltlkhetd tot het iM ftiaan van aardappft als wirtfr oiirrt ad zullen handelarei In fiardappeien van de V B N A ern voorKcht t ontvangen 7fj moeten de Machtigingen Opt Utfaardappelet waarop zlJ op ldgaardappeien s n hun kiartin hebben afgeleverd in een 7 kje MD 147 01 en met een af7onaerUjk ort anp tbewf i MD M2 03 bt der plaat ïelijkcn dlfftrlbuiiedlentt Inleveren ter Terkriji rp vai tt wijtingen Voor I he marhtii n nullen de d en vn een toeui irg voor l rantsoen uitreiken Ir verlwrd hurmede rr eten de mact Ilpingen In Hoofdredacteur t O Wayaten Rotteraan clut redacteur voor Gouda en Onutrcken t TIeter Gouda VerantoroordelUk voor dt advcrtontltn L Akkeradijk Rotterdam Ult rrfaii T NV Rotterduinich Nleuwiblad Rotterdam MSSEStui iMrtime Zoo juiol varochenen Het FOTO BOEK nieuw leerboek der foKJgtahe door CICK BOER Uitgave NV r O C U S PpifS f7 SO Foto OAEMS Zeugesfraat 64 Ken pracht St Nico teas cec reu VOOR ST NICOLAAS hebben wij nu nog een groote sortpennq Leestaleli Ganglantaarns Kamerlampen Kronen en Schemerverlichting Diverse soorten Glocilompen U KEWT ONZE ZAAK SCHOUWBURG BIOSCCCP SLECHTS 3 £ ACIN CT EN K ET ZONC G BONTVEiLING Voor de medio December Ie s Gravenhage te hou den belangrijke Verkooping van bontjossen en ofte verdere bontwerken kunnen nog goederen worden inqebrocfi ten kontore van CORRECT Pr Handrihateaal 54 Den Maag Tel 3J 57 I5 STAATSBEDRUF OER P T T ZONDER AFSCHEID iNACH ÜMI ABSCHtO UBL LDBVia DUHl All StflIUB TOEGANG 18 JAAR Een lomonlisch eilon Een nacht van I ofae Een ernstig confl cl WIJ kunnen deie NIm alechla S dagen arloonen duo raden vl U aan Uw plaaloon tlldig la beopraken K oiïQ geoperd von 11 12 30 uur Zondcg IH uur y iedere vcoislellinq In el pef toie ooni VERTRAGING VAN VERSCHEIDENE DAGEN IN DE OVERKOMST VAN POSTPAKKETTEN KAN VAN 29 NOVEMBER TOT 11 DECEMBER NIET V ORDEN VOORKOMEN BEPERK DAAROM UW ic v ST NICOLAASPAKKETTU4 ZOOVEEL MOGELIJK SLUIT GEEN OEOiKFELUKi WAKiN l i Naaimachine defect LEWENSTEIN repareert correct UOUDA KLEIWbQ 88 1 T fflC Iï TO St Nicolaas zet in de plaats van ledere onvervulbare TMUliNO VAN WOINSDAO BI NOVIMBKB ISU EUtSTC lOiASiiE 2a THEKJUMO BOOOI rSUSIN MM 3S30 f tSM 15 I lOOa I12S M9 IVO I isHt f na yu losta imoi vrm i loo Ties i2 is rm atK lUOI IIMIM runn van i j IW7 ino iiM itis HST iiai iMi i2sa isat 3ii ii iu7 i s i M isos isi isM i i ina isto iwt ign iim ii 17 1753 ITU laOi ISM 1139 1151 IBU 1103 1911 ISM l W IMS itso ISM ani auo 1054 207a 21 2i7s 218I 2ii n 1 tta 223T 2174 mo 2351 1114 Zm 23S1 MW M4I 2704 2714 27 7 2MI 2ar 292S 3021 3 S 3n7a WM 30 3 311 1139 194 MI5 MH 90 lüia 354 15a0 MOl ITII ieS4 laS ST 4aM 407l 4IM 4173 4223 42ai 41ia 4350 4402 4441 4520 45 2 4M4 4TIT 4720 47M 4744 4777 47M 47W 4805 wensch die h op de rarlaii lfttj s aantreft S Eon bioomstukjo J Eon itamorplant i Eon eaetutbakje i van Gloria Mundi i HUWELIJK P aa i n aa Haacaa dia m i a M haiaioaac kawamk 24SI 257S 2579 91 2n 10 2 ff 2 r 5 S279 3282 9349 3411 7 T Saoi 3823 991 131 237 242 4241 4501 4603 4600 4690 4621 4026 4S71 4884 5078 5092 5163 616 9412 MJ4 5476 5501 wn SM ma m 274 310 126 6JII 538 6S8S Km 6591 6933 7022 1029 7041 7257 TM TS83 7Ja 7674 7747 T749 9 042 8114 aiW 17 8189 6410 440 S45 8 al S481 36 47 2 7 1 923 970 M77 r4 179 SIM 9411 461 T57 7M nrt m 10071 10109 10120 I0I5I 10332 louo iiiiai xtum 10665 lOOn 10708 I07II BUREAU HILVERSUM HELMERSLAAN 13 TEL 7091 HILVERSUM Oiw kantoor h ell teer eel goede n beichaafda reUtiM doot elieel NederUnd V ttouan sondar powiw of fciliiiioii verteaoaa V r4 onta bemlddeUitg nlM Schiljl ona ol verlToawen Uw wan chen Ml wtj faUen b 4s n dat ena kanioor U van AmwI kan iljn 494a 4953 4M3 522S 5241 5111 97ia irniS 50IS 6131 6149 6216 4W S452 476 779 6830 MS 7i a 71 0 7196 T5 0 7976 T ll 7932 7934 KOi tan 8297 6600 aaoi 4Sa5 4023 4033 9IS1 5200 5205 9S44 55TS 9S44 039 aora eiio WÏU 376 399 aS27 HO r730 7050 7nr 7115 7401 74S4 7V11 7SW 76U 7914 191 SIS IZOO 21 i4 7 494 ivn fm Hij weel dal men daar net 100 goed mee in z n schik IS t c vrp t Marti 4 Talal feOS BiUMa aUM oi rVrou thi MlalMlkaRtooiiMldaMECST ZEKCXHEID Tan ma t Manco cowrwt OMvanffm OMdM otnlM 9 l atanhaiiduig 740 771 B789 6793 8812 8885 9197 9J W J i i 9276 9285 S 9529 9517 9SI8 B 7 9572 B5Ö9 M2a 9847 9909 9916 9961 9971 10161 111174 10 20 10264 10288 10296 10297 1032 10470 1IH90 IIH9Ö I0rf 5 lüi06 10S26 10592 1061 10776 10841 10697 10118 10935 10945 10955 1098 11028 11034 11010 11081 41090 11092 11146 11150 1II52 IIIAO 11160 I121Ó 11217 11224 11252 11300 11305 11315 11321 11156 11372 11400 II4I5 11474 11538 11518 11539 1I6I8 11620 II65I 11067 wn a 11733 11745 11806 11841 11660 11878 11889 II891 11815 IIKI5 11982 11983 I2II2I 12016 12071 12095 12171 12181 I210 12217 I22S4 12JII8 12347 1 403 I241S I2VI1 12519 12520 12567 12573 12575 IJ652 I2W4 l 694 12806 12712 I2a0 12837 12870 12875 12894 12909 12933 12991 13022 13021 13075 13081 1 082 11086 13112 13114 11122 11141 11165 13170 13181 13184 1 n n 17 I32 2 I lil 11 57 13282 11122 13327 1J180 UW 11387 13413 11417 11148 11480 11496 115 4 13517 11544 13545 U565 115 43594 11515 II IT 110 15 11624 liri 6 13017 116i 8 11701 137j6 13761 13777 13781 11797 13856 11897 11909 13466 13967 14004 14010 14020 14031 14 l 14123 14202 14219 14228 1420 14217 14258 14 76 14309 14394 14504 14571 14620 14627 I4SW 146S3 14670 14682 14688 14714 14720 14767 14768 14709 I4 20 14831 I4U1 14910 14961 14369 119 4 15001 15026 15051 I51I3 13161 ISI7I 15220 I9UI 15280 1532 ni 5 15140 15400 15409 1542 I543 19454 l34 Tl94Tt 154 1 15512 15 39 15542 15580 15584 15613 1 14 11693 19691 15711 I973T I9TS I560S 13810 15817 15818 15876 1 886 Ij915 15937 l 104 l 02 l 5 IMMI 16110 16115 16111 18117 16158 16 1 16282 l 0 18100 l63iriS9ia lOMl 1617 16367 l 41J l 459 1647 I650a I6 6I 16974 16825 186 11 ie662 I6605 16071 16664 18708 16712 18818 111836 IIW 16841 18844 KMI 17104 17030 17048 17078 17116 17IIH 17 1 117221 17 57 17283 17 68 17271 17311 17327 I7115VI714I 17ir 17388 1 l ll r401 17115 t74Vl 171 O mw Uw oude grattu oon plattn hobkon wiardo I Wij geven 3Si4Sct p plaat Afhalen gratis HEES CO 60UDA Mutiekinstr handel N V KLIIWta B4 IK HOORDE legl Mina Bakgraag l oc inde Iram Iwoe damei huishoudelijke problemen M lalen Ie wiiielen k Heb het druk vanmiddag zei do aan Morgen krijg k boiock on nu ga k wal bakkenen moei ik dus n pakja J O koopen vulde de ander aan 17H 7 11497 17521 17524 1 807 17817 17880 17701 11704 17714 177 1 171111 17825 17847 178 1 128 17882 17896 H904 I79n5 17972 1 1HI19 181 IJ 18191 18195 18216 18235 KIM 18240 18100 IH 170 18371 Ihl tr kyaaaa a aalM tartan leugdige en volwassen aiMlijki in vrouweKjki werkkrachten Waal work Petsooalijke of schrHteliike aanmelfling Varleronlioal IS ttmt 18511 18 28 I85II 18584 16664 IHH U i 18CM 1808 16711 18 18744 187 5 I88II 18839 I8n54 I8I79 I89I9 I88LII 18970 18978 18908 18ll l 19 110 19015 19087 I11 19148 11113 I923 192li7 11 1 10321 l 3jO 19W lOIOI IV18I 11490 IIMOT 19417 11H24 194 4 l 67 18489 11518 19675 19877 19702 imi 19643 19844 199 l 20018 200 4 Od 2 200 7 20110 201 IJ 2II1W 2II III 20238 20295 2038 20414 20429 20493 20 £ 0 ZOMI 0543 203 50 TD t 7 HOOI HH 20 ll 100 51 306WI 20 7t 20702 20700 713 2U776 20009 20621 20824 Sa 4S 20846 2ll 159 ItOTO 20 02 7tl9P 20914 2II9 8 20917 0968 illl iUli 3112 11129 21111 2II9I 21221 1 70 2l7t2 21 2111 21121 211 116a 11187 21593 21J 9 11404 21474 2M90 21517 21525 21518 21800 21811 11 II 1722 21726 21715 l7a 117 T 21760 21 1 7 21879 21890 21918 MBH OM n Peja product 21517 21525 21518 21800 21811 i N 2178 21792 21823 21 DIalriol ComultaMabureau voor d TUBERCULOSEBESTRIJDING Ooalhavon 50 e OOUO Qedurende de maanden Oae en Januari zullen de prl ekurenopMdanüagen Uonderda worden ci houden dfs morgen van I II uur 1 C c i htiulerni houdt 11 tegen Alle moeilijkheden op uw w ojost u vanzelf op U bent zeker van uw succes all u de enorme krachten van uw onderbewustzijn weet te gebruiken U leert dat met de schriftelijke Succes cursus TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Vreey fc l gratis pfO p9ciui Uitpnt voor succos p ofn SICCES IISÏITOII MIHSyOO T AFD 35 Brosil Hcnranna Virginia H H Grossiers en WinkeUers wH hjhben nog fe koop pa ie TAIMCZAAO in genoemde en andere soorten winkclprij 25 ets per pakje Priis per 1000 slukb 1 óa per 900 tuks I 31 per 290 stuks I 14 per 109 stuks 14 90 Mohster van 10 soorten I 1 Toezend franco na ontvan st an het bedrag per postwiaael of op postrekening nr S02I68 Joh M Gijselaar Binnenweg 53 Heemstede wal Uw tanllMK oaaar da amlanaifliadan naaaig K Hna kwMki gaimda koailnm Vafftaos wMntsndtvarNw § an veorhemt hiardoor vala a l a W ia aa ttarfgnaOaii Daa OiaranortMn aanBa alan lat ai a M I voldewidé yoar aa 4 wakaa l l tUw DraaW m M daa niannac Graathendal mm veelvouden van vlpr atuki d w dus J genLn veelvouden van 70 lontnoenen woid oingeleverd Oe dihiiibul editiisl al de voorde Mischtiglngtn Opslagaardappcleii uit gereikte toewijdingen voorKlen van eendlitrlbutleteffcl en het etempel van den dienitDe VBN tal afgezien van het bovenbcdriclde voorsehot uitsluitend tegen Inlevering van dere ge t gelde onrdappeltoewljTlngen opilagaardappelen afleveren Dehandelaren kunnen de bovenbedoelde tnachtlgmgen behalve op de voor hen v ctg iteldeInlevetingsdagen eenmaal per 8PUSOUK STROOP EN SCJIKERWERK DetalIUaten dienen de van hun klanten niit vangen bonnen Algemeen TM Algemeen 707 en Algemeen 7 H Reserve M fifl en Refierve M 73 aan i weten ter vei krijging onderiFcheidenHJk v iil 500 gr ttro p 100 gr bUlki rwtrk en 180 gi raapuUe van 2D Nov t m 3 Dec as op de gewone Inleverlngiidagen bij den plaatselljken dtiitrit utiedienst ln 1e leveren De InJevertng dient te trenchle den ln veelvouden van 10 rantnoenen Df dien ten luUen uitreiken I bi inlevering van de bonnen A gemeen 706 toewUzingen voor Jam uaarviin de linkerbo nhüek In erul dtrd en uelke uitsluitend rriht geven rp het knopen von tUfop Aanvu ttng tot er n I onta rantsoenen diert te genchicden met bonnen Algemeen TOfi 3 bU Inlevering van de b in n Algemeen 707 toewiu lnKfn van puikeruerk Aanvul r tot een ffentHl rantarenen dient te peorhteden m t bonnen Veri naperinren 48 De bonnen Algemeen 70fl en Alfemeèn 707 moeten eramen met éfn nn vang tbeuH MD 42 62 ngeieverrt worden 3 bif inlevering van rie bonnen A enieen 708 Hejirrve M B9 en RtKerve M 73 toewljülnt en voor vet waarvan de Unkerhovenhnek verwijderd en welke loowel aan de voorTJIdp aUi aan rte aehterzllde voorzien Jn var een atempel van den dVRirlhuttedlenst De ie toewijrineen geven i it hiltend recht op i el knopen Mn raapollo De inlevering n i et chledet me e n afzonderlijk ontVüni tbewUft MD 242 01 Oifr blijvende hn m n mfveten de detalllleten dof peven aan mir ros Itri ni JulJen himdelflren die gewoon 7lln ttrtVipVn er napcrlng n teverkwip n onderifj pldjnltlk de hiïwdrtaren die pi woon 7i nboter en margarmeVtt te verknopen mog n e br nren Aïprmeen 70H ri AlPemeen 707 rfn de bonnen VAIpemeer 7f R Re erveM w en Reaepré M 71 Inleverfn Growlersontvahgen hy lnl verlng van 1r ewltzlngenwanrvfcn eenj hoek verwl derd U een verzflm Ho3h y7fng waarvan deze hoek even en verwIJderiTTa M5i ZADEN VAN OROPNVOEDEROPWASHBN Teder die koolraapzaad stoppelknollen ofherf tiapenuiad merg of voederkoolzaad enboterof Komerraapzaad voorharden of lnvoorraad heeft clrr uci blJ derden fpgesli genhoudl l9 verplicht dr e aden ter brv hikklng te houden van het Bedrijfschap r nr aalraaden Pootgoed vD r akker en weidebouw Het 1 1 dii8 vtrboden deze uden te koopen verVoopen afleveren t ntvangen vervoeren ofn eenlge andere wrf e aan de or m ddelltjkebenrhitcklng van het RedrtJfttrhap te nnt kkrn Nadere In ttuctieR volgtr te 7i n rtüd 5642 8F TIK PRIJSVORMING THFMIE De settle Piijsvormirg Chenue van dendlen t van den GemathliRde vot de Prijjun la van laan Copes var Cattenhi T$ t ni a te GiA en iagcverpta itM naar Madoeraulraat 5 eveneens te s Ornvci ► ige Hel niiuwe telefmmnumnrer Is 344 5643 A S MAANDAG 29 NOVEMBER AANVANG DER 13 PREMIETREKKiNG DER N V HAIGHTON CO De uitslagen der trekking zuilen legelmatig in DIT BLAD vertchijnen CmilET TEIÜIUW tllDI Xalerdag 17 Nov at Na I Deo 1 Deo Aanvang Woonadag 7 uur Donderdag o l v Variété Qerzee DIRK BiNNENDIJK Humorist Conferencier SILVIA bolodaiiseres NELLY DE VRIES Nederlandsch vrooliike Labareltièra HENNY ACKEMA Nederlandsch On nle Accordeon Virtuoos Pietro Sabatini s Amusements Orkest Lnlreepius Zaterdag en Zondag 50 cent per persoon Woensdag en Donderdag rt miraa londagmiddag MATINEE van 4 6 uur lEDEREN ZATEilD a VONO NIEUW PNOaRAMM Van Houten s pudding een aangename verrassing Udar Jiaaa ww aa l op zijn Imh Van Houtan i puddingpoodor Iwoft goliocht Momt zidi oor ook do volgondo ben woar to gofcfiation voor Van Houlon t puddingpoadar Want do samonstoHuig van doxo puddingpoada i ia xoo soad dal iedere liuisvrouw Eogt Van Houlon s pudding is mdordaad on aanganamo varnHtmg roor Iedereen la i arie iKand laialaa H Van Houten sp PUDDINGPOEDERS Adverteert in dit blad twtxt nfe m WW Irikten 0w r TWidi lid eiibaof Dnjepr k nd ï In 11 bwrde vwditeii Ida t Opttad li de Hoordw JSSd UdeeUn Ten areven ietten en vu ireai it Am Uazee luoh WEBB In de ber he tarreur oodem I B van de mweg J e v Biid an va vooral cware hwxien ealarv hU het al op toe ont ten werden teeds choten Het anval teverge het S re h Tal in W M vaa d De fmd Maar Marlila onfan SP n fajawa lan A I liat