Goudsche Courant, vrijdag 26 november 1943

Z ter Ug 27 Nov 1943 Hurcaui Marki 3t Tclafano ntt Pnairfkcnina 4Mao GOUDSCHEACOÜBANT NIEUWSBLAD VOOR qOUDA EN O MSTREKEN Pr0i S c per numm er Ott JMrtfug No 2140 r TicnBi OMte GELDIGE BONNEN WOtm UB nBMDR MU IE HELPT tl MOVBMBm T M 11 DBrRMBU t elt raakt av hal Verbitterde gevechten bij i ilcopol en Krementsjoeg SutxetvolUt DuUadu UgenaanvaUm bil Ti crkaiq Gomel ontruimd QEBRANDkRRKT Rcnale B lassiip Sen der nienwate producten uit de iMUwMMche filmiiudio bt leefr in Remi M Ne tandSGhe pr nière het ik fW ttkv Gebrandmeritt waam IMrit W 7M Algeai Duranu de hoofdrol v4RvuU Zl wordt hiorm op uitnemeisde wt e gesican d erd door den Dui sc t n a teur Gustav Diesl die zloh In et ni u e milieu wei op zun pUarU sdiUnt te getoelen Het gegeven ne dra matisrti het s de fMchiedeïüi v i een meisie dat als gevolg VMi een missta het gevoel bU ZMh draagt dat zu voor iMsr geheele verdere lever als een nUmterwasBTd geteekMtd is De urtwei4img hiervwi ki soogii men dat an de luliaaaaohe film geveild IS sterk ntnantisdh met nu en dar trage vlakke scenes doch ook mrt momenten die titaanend en aa rg pend pel geven EIS8BS aaJn Tkalia llMater Otte n rsprs gaatide filmt vloeit over vao bruwend temperament waarvan Uarika Rokx in baar rol de verpMsoonli ing bi het boetende ontroerende fiteverhaal zcn Paul Kemp voor den himjor Buiten deze twee tredm Hans Stuwe en Umtla Grabley op den voorgrond NACBT ZONOBB APSCU Scbeawbarg Risiiiip Br M een niniantiselr egm m dece film fnet despoeische vecantieonitnioeting vantww nunsohen tuaaehen wie liefd groei menschen die elkaar onbekendzijti P bluven En dan o ykt late dat de hy een ritmeester en de tl deectoigenoate van zyn kokmei is e danIS er het drasnatiaoh confhct dat totden nacht mnder aboheiA voert omdat de soMateneer geen piaals kalaan de verwerkelukoic van da idylluDe dramstaohe spaiming van dezrolprent wordt ovengens n et ai tediep uitgewerkt en bltjft ook wat k jes in het ape de ho fdpiT inpn Han Si li ker en Amta Dammann welkeactrice een boetende tiguiir met eeireigen styt ts Kart Ltidi ig fimlii ieen strakke overste en Otto Gefauhrtoont z n talent als een uilgeteekender paard nartg S r d Kraat een aanval van vljartdeyke luohtttrydkraflbten op een vli gtiuiigileiii punt af en vemitjtigden van 65 aanvallende bok ewu ti9dtte vliegtuigen er 32 Aart het 2 id Itadiaansche front werden ook gisteren geen gevechts handelingen van beteekenis gevoerd Fonnaties Bnsdie bommenwerpers hebiben m den afgeloopen ftac t een terreiiraanval gedaan op Frankfort aan de Main en op Offenbach Ook op verscheidene andeia plaatjsen in het Run MamgMned werden bommen neergeworpen Bu lene aanvallen en boven de besette gebieden in bel We ten werden voigens nog oovolle dige rapporten 25 BrrtHctiAmeri kaainsche vliegtuigen neevgeachoten Duitsohe vlK tutgen velen m don nacht van 26 op 26 Nove nber doelen in Londen en Dover aan DE STRUD m DE BEIIGEI4 VAN BIIODEN ITAUK Da Dlcnit ut OsutsclUand mddt mt Berttin Op den rtchtervleusel van het Vuittche alweerfront tn Italië tellen de Amerikanen I nu 1 nlnda weken wanlrapiga poslnaen In het werk om de vlakt van Ca iklno in liun bezit te krUgen Dag en nacht loopen zU onder de krachUge beacherminfj van hun artillerie regimenten storm tegen de Duitsche tellingen in de bergen qn op een verzwakking van de AmerlkaaniiChe aanvaKkracht valt VDorloupig niet te rekenen Tegettlkertljd echter brtngt de tegenstander hier volgenii de Duitsche f rontberichten een so i t Indianentactiek in toepast tng HU zoekt de open plekken op tuaschen de DultiChe bataillors en regimenten en de leemten tusachen de Duitsche stetinpunten en probeert daarlangs telktns weer met ftoottroepen In den rug van de Dultseba troepen te komen Vooral la het gebergte van de Monte Caminc de M nt Oeeima de Monte Rotondo en In het bergmaselef dat tn het Zuiden de vlakte van Caaalno begrenal dus Juist waar de terrein gesteldheid den Dultschers het bezetten van een domloopende frontlün belet maken de Amerikanen herhaaldefljk van deze tactiek gebruik In Duitwhe militaire kringen brengt men d ze atrQdwUze In verband met de buitengewoon groote vuurgexoeligheid welke de Amerlkaansche soldaat blijkt te bezitten HU Is maar at te graag bereid om te stoppen en elk risico te vermijden wanneer hü ergene op een eenigszlns krachtiger vuur stuit dan normaal ongeaAt fot dit vuur gericht is at niet In grondige tegenstelling hiermede staat volgens de Duitsche berichten de onverschrokken houding van de Dultsrhe grenadiers die steeds beter de voordt elen van het bergachtige terrein weten te getirutlten voor bescherming tegen het krachtige trommclvuur waarmede de tegenstander ook hier zQn aanvallen steeds pleegt in te leiden S ü S sfataattuiaa aial aat ht mm dsi Mt naar da aosMiiia i loal PJC Krtagaaa Wa C N P radea oa daa gete ve rla s n a n n la wsrdi varveeii JftOtt pwMMMMiu oovsacMi coMPÉnm De TuiuHi n I Zuid n DOS n U Belvadira U Thaliaa Vrlen oen n De Spil I Aaii Pscdel II Concordia llB lved re III TltaUas Vriaoden lU xccMar Dl De paala ll Oe Spil R maadag IX i lll Anti Poedel in Oa Tunnel fil Moordrecbt ni isdag Mooi dracht De Tuimel Moor llKOT U Par Aapeia ad Astra IIMr Allpara ad Aatra m 1 Zidd lil M l g st W ss aa d a g Y drecbt Il K m l N H n PW PLAATsèLIJK NIEUIVS uuys BiHHettta GEEN KOPPELVERKOOP ROOKARTIKELEN Vele sigaienwinkeliers deelen aan hun klanten mede dat zq op een van de Ijeide per veertien dagen aange wezen boniwn slechts dan sigaretten of tabak wiUen leveren k de kooper op den anderen BOnLsigaren koopt Van officieele z de t ons medegedeeld dat een dergelgke lM delwyze omgeoorlooM is Ofschoon deze eiachen van de winkeliers voor niet sigsfenrookende klanten vele bezwaren hadden o a ook deze dat zu ineena heel hun rantsoen vi r veertien dagen moeten nemen is er in fei le weinig reden vdor den winkelier om op éeze wgze te koppelen aangezien m de naaste toekomst voorioopig de bevoorrading van den handel voor slechts gemiddeld 10 tut sigaren zal bestaan Bovendien zal indien de voorraden sigaren te groot i ochten zun middels een bon waarop alleen sigaren mogen worden Verkocht de te groot geworden voorraad Icunnen i worden geruimd STRENGE MAATREGELEN BU OVERTREDING VAN DE VOEDSELVOORZIENTNGa BEPALINGEN Zooala reeds eerder la tH kend gemaakt heWt d secretaris generaal van Landbouw en isscherU van de hem verleende tievoegdheld om ondernemers op het gebied van de voedeelvoorzientng wegens ernstige overtredingen of slechte bedrljbvoering van hun bedrtlf te ontietten en andere gebruikers hiervoor aan te wijzen In enkele gevallen gebruik gemaeltt BU de toepaaslng van dezen maatregel Is echter gebleken dat het bealult hetwelk deze materie regelt i et voldoende mogelijkheden bood Dit besluit Is daarom aangevuld De Toornauaste wUzIgtngen komen hierop neer lat aan den betreffeaden ondernemer ook liet gebrvlk van i a woaing kan arden olietd terwUI hem tevens een Inlevetlng EUelit voor het kedrUtsvee en den bvlrllfsivenurle kan worden opgelegd Voqrti zijn de gevolgen ten aanzien van de paeht geregeld terwijl de mogelijkheid is leapand om een bewindvoerder op het be Wr f te plaatsen lUe tn da ptaata treedt van den vroegcren eigenaar De ondet a e m eri op het gebied van de voedeelvoonlentng zon ar nogmaals op ge wezen dat de overheid niet zal aarzelen In ernaUge gevallen dezen atrengen maab egel la toepassing te brengen OPENSTELLING P08TINRICBTINGEN Op Zeterdag 4 December zullen de po rtInrichtingen gedurende de gewone uren geopend zijn Er wordt geen extra gelegenheid geboden om daarna nog postpaketten aan te bieden zooala andere Jaren ebruikelok was DE CELDIGHEIDSDDDR DER PETBOLEDMBONNEN VERLENGD De geldigheidsduur der met i verlichting ï ♦ verlichting gemerkte bonnen der bonkaert S III en der met S verllchtlnr gemerkte bonnen der bonkaart JSl is verlengd t m II Dec IMI Deae bonnen geyeii elk rtchl op het koopen van 4n Utar petroleum DE AFLEVERING VAN HET VLRESf R Hoewel de vleeachbonnen 4S en 50 reeds op Vrijdag bekend ztjn gemaakt Is het afleveren op dez bonnen doar den kleinhandel tS m Decemaar a toege OELDIOHEID8DITVR VAN DEN CHOCOLAOKBON VBBLENGD f Wtiur van da bonnen Verniaperingen 47 Wilke op hat fcoopea van iï Lf la lol en met II December as vartengd Bit oppert evel van de Duitsche ygMOtaoht maakt Vnjdag bekend JMB kei brunenlioetd Nikopol en fa it groet bocht vu den Dnjepr imém tammUtm er bolijewtatcn In Mffeitterde tot tfe daiiteraii voortduiinde cercelilai In koofduuk iffesfalSaT Op de penetnticplek ZdMf lttm VM Krementojoet wordt noc wdlf geveektea 0e vtMnd vniooT daar guteren 112 imttotwagena Hiervan heeft het fitr pastaerjagerre unent 656 onder reierveluitenantjkolonel voo JunMfekü alleen C4 pantserwagens itukjMcfaoten Een buzondere prestatie richtte hi rt U kiitenan t Kretscti r die met z tormgeodiut 21 f jtndelUke ptntwrwagens v mieti lï Htermede heeft het regiment in de Kilte vier maanden 634 pantaerwacn 610 ituicken geschut vemie ft JU TiJerkaMT In het gebied ten Vesten van Klef en bU Korosten mUIriiten talrilke vOandelUke aanvallen Beer eigen tegenaanvallen werden fmeheiden vHandeUjke afdeeUngen k de PM gehrkt een vUmdelUk brugpdioold aan deie xüde van den fajepr opgeruimd en verscbeldene ksoderden gevangenen gemaakt b bet gebied van Gomel doren de liude en heen en weergolveide gefcehten In het oaovenaehtelijke terMia iuaaehen Dnjepr en Fripet voort N sUd xelf die ledr t vri langen ti d il de voorste geveehtsiinie lag Is na Wkle vemMIng ontruimd Pogingen ttr bolsJwIstAi on do penetratie ten Ksordwesten van Gomel uit te brelka werden in iware gevechten ver leld en doorgebroken vi andelUke tfdeellngen in een tegenaanval vernielen NoordWesten van Nowel verfc ven ovue grenadaers bij het voortien v n hun dioor iuikbommenwer n doeltreffend geeteunden aanval len vuand onder voortdurenden a irear v ii sterke tegenaanvallen weer Ik veisrfieidene piaatsen en adioten itrv pantaerwagena stuk Aan het front van de Noordel lke Uizes sloegen Duitsche jagers en iMhtctoelai tillerie van de luchtmacht WEER EEN AANVAL OP BEBLlflN In den avond van den 2 en November hebben tic Bntteo wederom een Isrreuraanva op da Rtjkgtywfdstad aodemomen Zu kozen naar het biiB verneemt wcgena de weersHnstandlghedieft en tot misleiding van de Duitsche luchtverdediging een S weg over Zuid Weat Duitschland Duitsche nachtjagers vielen den Vijand op den lang weg naar het unvabd oel aan en wikkelden hem vooral in het gebied van Berlin m gware luchtgevechten waart u zy i iden gesteund door de lanj tevoren r armi erde luchtdoclartillerie Reeds het begin van dezen jongsten aantal op Berlyn werd volgens tot nu toe ontvangen berichten waar eno Mn dat vtJftien bommenwerpers werden neergeschoten Er komen nog teeds berichten bmnen over neergeKhaten toestellen Het resultaat van d n Bntschen Unval was dee te geringer omdat de tevergeefs verlengde heenweg slechts het medenemen wan een veel genniere hoeveelheid bommen gedoogde lan bij de laatste aanvallen op Berkln De uitwerking van den luchtaanval in den nacht van 28 en 27 November bleef daardoor ver achter by die ran de laatste terreuraanvallen CONrEBENTIE CBDBCaUiL ROOSEVEtTT Volgens de Amerikaansche zenders nu er eeo nieuwe ontmoeting Roosewlt Churchill worden vootlcJereid ter qmchronisatie van een niettw SovJtt Bussisch offensief met een mvasie oging ui West SidMIa aldus meldt de Oorr Dienst lut L p on De aangelegenhJM schtinit zoo drinfend te worden g Wt dAt men zkih tiet den tijd gtfflt ook Stalin tot het oeelnemen aan het consult te overre KNOX VOORSPELT ZWARE VERLIEZEN W PSK Naar de Engelsoha nieuwsdienst meldt ft Kno de Amerlkaansche minister van llstine Vrijdag te Washington op de pers Bitferent u verkisard Ik zou het publiek 9 zware verlieren hij de gevechten op J iwi In de Gilbert archlpet wUlen voorWelden AltAVnC CHARTKR ONJUIST h het Kngelsche ttJdachrUt World Trila a e van S October J L schreef Amerr s grondslagen vao bet Atlaatia Charter 2 volkomen enjulat Zti vomen slechta 2 wederopwarmlng der utopleche denk NMea van Wilson die tusschen da belde TweldoorlDgeti hebben geheerscht Het la tizla zich in te beelden dal zU na dezen J iHrtw lullen werken Rat Atlantic rier I derhalve een document dat slet I icnunlnc Ie met dan t4 d Uadsmeumt Onz BEKENDMAKINa VOOR RIJKSDIilTSCIOM Het Weh tiezlrkskommando Aualand iteUe Rolland deelt mede Er bestaat aanleiding er nosnsaals ep te wuu n dat alle tn hel NederUndMtw gwned w iiende of langer dan dagen VBrbUJvende inannelUke RUkadultMhert van d Uehttegen ISM en langer lich aehrinelttk M mondailnl moeten eanmelden op de AusseastaUe Hellani van bet WehrlMsltkakammanda Ausland Amiterdam Prina Hendrikkade IS nferMJ zll den Wchrpass al andere doctunanlea Ie bitrtkking hebben op den nillitalran dienst moetirt overleggen TM aanaieldSig la leader alUMiaerlni verpHclii alle persaMa met kakasrlp i penaaeal ia teast van Se waataarhi RUksdultschers die oeze aanmeUlng tot dusver echlerweie gelalen habben worden hierbU aankeapoord dit alsnog nverwljld Ie doen Wanneer hieraan geen gevolg wordt gegeven kan bestraffing volfans de krljgi wetten lovertretllng van den aanmeldingsplicht geschieden GIRO BRIEFOMSLAGEN ALLEEN VOOR GIROVERKEER Oen laatslen njd neemt het lalnulk van de robe giro omaiagen voor partletiltara corrsapondentia storende omvans aan De pepiervoorraad van dan dienst laat particulier gebruik van deze dlanatemslagen atat toe Nader is daarom Iwpaald dat daza clroonialagen uiuluitend gebruikt mogen worden voor het toezenden van opifiraebten aaa Itat centrale poatglrokantaor Daza bepaling ia opgenomen IB dan lOsawen herdruk van den gids voor rekenlll houders Op de naleving za Strang worden loege an TlBNJAJtENTBEKEN DER N S B Da Leider der N S B h ett aen 10 aiesi teeken ingesteld dat zal worden uitgereikt aan die leden van de N S B dte onafgebraken tien Jaar lid van de BeiACging zUn De eerste uitreiking van dit lO Jaienteeten zal geschieden op den ISden herdenkingsdag van de stichting der Beweging kBBKEUJKK BKSOCPBI Ned Herv Kerk Beroepen te Overaehie toer ds J J Polder as t te Vriesenveen Geref K rken Drietal ta Driebergen tweede predtkantsplaats da C OUhtlta te Leimuiden d T t Hock lra te Ve sen en ds G ToomvUet te Wolfhete beroepen I d Gilhuis Chr Geref Kerk Bedankt voor ZwQndiicht d W r Laman te Haarlem C Vrtje Evang Gemeenten Bedankt oor Veendam da J I van Wt ck te OMabrdkk Versnaperingen voor Sinterkliuuavond Tegen dat bet SintérkUiaavond wordt verheugt jong en oud zich op iets gezelligs op een on erwadMe verrassing ook a u er besloten dit Jaar Sint NicoUas maar niet te vieren Voor een venraasmg is te loagf n als we er maar een klem beetje moeite voor over hebben Veel ingrediënten en brandstof z jn er met voor noodig Kleine chocolade letten l ± 15 stuks 1 kopje bloem 1 kopje havermout S è S tepels suiker een snutle tottt 1 theelepel bakpoeder chocoladestroaisel op de Jiimbon verkrUgbaar Bloem ha ermout suiker lout en bakSHMder goed vermengtn Ongeveer V kopje water toevoegen en de massa kneden tot zU soepel an gialtikmatK la Van de asmsae eeUSe dunne roOetJes meken door haar met de palm van de hand over n met b oem bestoven aanrecht te rollen Een koekep in reer dun met margarine of boter besmeren Van de rolletjes lettertjes van ± 4 cm r v te en S cm breedte voriren deze In de pan leggen en plat drukken De ijSttars ipel het deksel op de pan ± 15 min ncKtJes bakken omkeeren en aan de andere söde 10 mla bakken 2i lepel chocoladaatrootsel met 3 le eto water smelten Dit papje over de t ters strijken en er no wat strooui over strooien De letters koud laten wordtr BIJ cemia aan chocoïadeatroolael leta meer autker en eventueel koekkruiden aan het daag toevoegen Groote chocolade letten 4 i 5 stuks t kopjes boem ruim i j kopje nater k ompje gist S g een snufje lout SAS lepels suiker chocoïadeatroolael ivamile af amandelesaence l Bloem suiker en zout goed vermengen De gist met een deel van het w ter aanmengen en aan de bkiem toevoegen De rest vaa het wat r erbij gieten en de irtaeaa flink kneden tot zi soepe Is net daag in een toegedekte kom 1 uur 0 een matg wsrme plaats b v in te buurt an de kathe laten rijzen naar verkiezing easence door h leeg mengen Van het deeg 4 i 3 vinger dikke rollen maken en deze op dezelfde wiue ata keine chocoladeletters In t koekepan bakken en met een Mpje van chocoiadestroolsel beameren en beatrooien Marsepeta aardappelties li s kopje havermout I k UM geko ikta aardappel 160 g 1 4 lepels suiker amandelessence of laurlerkeiaoUe koekkrulden of cacao De haverii out la de koff eraolen ma tr Bt aardappel f jn enUven Havermout aard npel suiker en aaaence zi r goe tkned n lot een geiukmatige maan Hiervan baUal es vormen en deze door wat koekkrulden of als men het nog Itaaft wat cacao draalen BIJ gebruik van koekkrulden eent pi oeven of aU niet acherp van anvaak ziFn Is d het gevaL dan da balletjes mei een zMr dun laagje omhullen DISTJUBUTiEWiEUWS VOOR DS Vl OüW Gift Ds Kalf antvmg voor de Kerkv agd i der Med Herv Gemeente ten üchoeve van Je vQfde prodikanu p aats een g f ui 100 ii t an twarheid dat ds Huls bet beroep lieeft aangenomen Predflcbmtrten aONOAO M NOVKMBE8 Ned Herv emeenle St Jtanjikerk Athlcr de Kerk t 1 uur da H RoeiaCBen vSn Reevwijlt S Qu ds P J Steenbeek van Oudewatre We lerkerfc Cmmastraat 33 19 uur d G EIrenga i inu de J H r Ranima van AB e rdain Ver V Vrilz Hervormden Peparür W 3 uur ds oh P v MUilem van ZuidbroekRem 0 ral lleineente Xetzerstraat 3 IS 30 uur dl N lmls l4ltherache Kerk Ckiuwe 134 M uur da J J Slmor DondanUg TJa uur Interkerke dk Avondgebed Jud KaHwlMie Kark Oauaia lOT M 31 en 4 uür paataor G P Glsfcea Geref Kerk Tu markt O 10 en 3 uur ds J P C ten Brink Geref Ocmeenle SUttaaaweg l an S uur da A da Blots Chr Geral Kerk Oouara l l IS en 3 311 tAir da A OuboU Ned Qa f Gemeente Turfmarkt Ma 10 er 3 mar ds Joh van WeUen Wtivnadas 7 30 uur Joh v n Wellen Vrije EvaBgeitsclie Cameenie Zeugeslr 33 10 uur a Bes sanaingadlansi aar ds H C Leep Jrugddlenal Dorderdsg I uur BlJballatlng en Mdstand Gelooffigemeensphap I ec r les Hei s Turfmarkt III ld uur KetUgu Sadle 7 uur Ver n ing9dtenst Donderdag 730 uur lfei i gtn rtlenst In a e diensten e teia de bee en mevrouw H J Jong Nederland voor 3iris s SalarIngstraat 4 t JO uur de heer D van Leeuwen Wat Waar Wanneer Bennie Bl as eee p Oebrattdmeikt naat DoilsDurantI en Ouatav DIaaall Aanvaim O v Zaterdag vanal 3 31 uur Zoadag 10 30 envaisaf 3 uur f Sekauwkarg Mesraap Nacht zunde abrheld met Anna Dammann en Karl Lu wtg Dieh I Aanvang s uur Zondag v aas f 3u TMMa Thaaise Halaaas Mut Imat Msnka Rltkk en Paul Kempl Aasn MIg g uur 2oiidag vanaf 3 uur Tar Oanw Cabaret programma met a s OIrk BUmendUk en Silvia Auvaag Saleidag Woenadag asi Ooaderdag 7 uur li e erta g 4 en 7 uur aemUe larar Caharat pragramma ma o a duo Pander en nanlia Meeaier Aanvang ZaterdM vanaf 4 uur bondag vanaf 3 uur Maandag vanaf 7 uur concert R Kav f 1BW VaaèS M iaelsaraaSt Bonte svnnd athleUek en gymaaaMekvaraetiigtng Virea et Celerltas 30 Nav tl ar De Zalm OlMrnhara verkooplag woonhuizen door saurls 3 aa Kianenburg 30 Nav 330 aar KnaaaUn Openbwa wkonpiDg auwbiuire en huiahondalUke soe det n door deuiwaardar B J N Akkers duk 30 Nov 11 at leawa Sehaawkarg Darde voarstelllag thealerabonnenient KuMuiaale Cotttaetraad opvoartag van Het gttiote nummer door getelechap Boubar 3 Der 4 0 ttur Spaardarsbad Afzwaaileeai Vreugde en Arbeid Dee 7 30 ar NIeawe Srkaawkarg Opvoering revue 7o moet het ijn met o a ChrU de la Mir en Dlcky l xirnboa ZONDA 5 IENST onTOBKN BQ afwezigheid vas den hulAarta zyn van Zaterdagmiddag 3 tot Kondagavosd 13 ut t te Loiuuilee en de doktoren J W H HeUe man ange TIendewag M Itelefooa IISII i A J Ketller Go we IS teefoon XIOSI POTIIKK SDIBNST Steeds geopend dea aaehu allOSn voor ifenee mlddelenl Apotheek t Grendel allOen Iptftifce TlendoM g O WINTI aaKVOuaaADtNa AABDAPPM gN x r Afhsien van n scht gingen viMir den van len wtntervoorraad aardaiipelea l lieksnliMr van 2 3 uur Maai dag telleis D P P C II Dinedag letters I J K Woenedag Mtera L M N O Ook Se leaaalarm werkte voor anze wl i emeensctiaji I ez r dagen had in Den Haag de uit reik fg plaats van oogst bewUzen aan Jeugdstnr mers die minsten S weken hebben meegehol pen kil het binnenhalen van den oogst Cli r Traaael Donderdag letters P O a R T VrUdag lette V W X T Z lllllllW 1 tii ii iiii Werp gren sehrrfi luasckea dr anrdappelxrA tbar trsata BraadaiOab Iraats Braad al Oeb I raala jBraad Oekak M BMCbW 1 nata Besa L Gebak M 111 AIcMB tgt f aa l iackt a 71t Algaa IMgtiVsnaleclii iliA riaiSisaiB tsag r Gart éMmk4vaa ZSaffr B Bt af OeH WraakL Margartaa Wigr M f M Maw M M Melk fHmarl W Ta taa IM liter Taptainelk 4t MA Vlaaaek 1 raats VItewh M SM Vlaaaek M i 0 MAarda fk tkg Wm JMtlH Ikg TU MtmfL nacr Jaa 1 Vsnaaper IHgraa Hatterwnkaa i$ M Tabak Irsata SJcarea Tabak af ClgaretiM tn i 7 ê u w Oa atz bonnen mag reeds a tl l la m ai oedasi sehoebi uitsauiadsta tel uit I A AWibMiian ma veertien geioaaard t m Ml a Reierva II October l n 11 Dectmb r Eerstvolgende banaan wtjzinf ea It DeeemI voor le a tikelen uitgeioilderd vermtcall op M Gbca ber Zaapiwnnen saMII tol en mat November Scbaaatepboa gridig lol en met Daa MMMBfftBLUKE UBKTIuN 0 T de vea van 1 tm en me W Nov ie a de volgende geva i van beemetteUtke ziekten MKigacevrn BergambacH I nod vonk en 1 dtpbtberic Bodagrav r 3 dtphthaMa Gouda 3 roodsoBk en M diph tene Ckniderak 3 dipMbacie Hekaodocp I dlphUierM Laag Kug Weida 3 diphUierie Moordrectii 11 diplithe ie Maawcrkark a d Usae 4 a p iibarie uu ierk rk d Usael dtphihene Oudewater 7 dlphliwrie Raeuw@k 3 dv e terte en 3 diphtbane Schoaahoven 3 dlpntharle Widdtnzeaen t dnenterle 1 roodvook aa 4 diphtbarla Zaveabalien t aiph erle VIT HET GEMEENTEBLAD bur emeestar heeft baaletMi medewer king Ie eileenen voar de oansfbafting vaa eermldde er o r de 7e en Se klasse der Graaf Jar van waauschaal voor da aaa chaffing san boeken vcar bat Se leerlaar der blJaorAre neutrale sch Mt en oer de geleidetUke tnvaertng van de acbrutmethoda virbanden Mohaghrttt voor de bijzondere nautraie Khool Aan i Dealen a em verlag B Ingevalga de Dran wH verleend voor dan verkaöp 11 slullestd var aleolsaivrti n drank la he k aln Ic ds beredenvoarloceliteH van het perrtel Vleide Kade 3I Bl ROEBLUKE STAND Dijasel JarTna ro laar 34 Nov AP te Adrtana d van R had en C P Hootmrf ci WIBepa d van J C Terlou en B BaOaoiarAr 1 Ka Adnana Helena d vanen A Vem eH Varken n rkt 7 Kanz van K J Vltuiera ee J Hoegee NiBaoitaan van f A Ie Jottg en C and Pretortap eln 34 Ai riana iobgt na Maria J van B V d Horde en A M B edl O de Boompjea 34 3 v fiphju Jol an van W üenwOer en A v d l efc Javakadr 4 30 Nr Aetérd Jan tan J relt el enM A I Priem Baelekade Ml a a g s i lraued 31 Wov Predarik K tevaar n Pietc re ta CoratUa Snaterve Grego uk Care Harte Vo en Came ia Maria van I m Steenhoven M Nov Leendart Piet Slinger and 3 d PletroswUa tiarla v HM wed van f Louwe Fettilleton Nadnik verbodea De reiê om de wereid in tachtig téren Een y rhaal jiM de ewste t idea vaa het tiegwcjwn door W C COSNEN V I Ic zaï u bat eerst ontvangen heeren De anderen moeten maar acJtten ael Su Ik wsM wei itat u hier scHidt2U0 Knmt maar mee In bei privttantoor van dan frooten l man hielden t een contWenlie Robertson vouwte een hmdhairt waar tip de lad Vema stond 9p Mf i uit j A S u wilt dat ik de Arend voor u bestuur muiwiber Moring rei hit brsiiat dan tnoei u Kv edvinden dat ikhu r eer Imding doe Motmt bestudeerde bet afgelsgegf punt door tya laqnet tltjn vertaganwom dlgrrs hebbandaar geen vootraadatation gevestigd zd Mi Het aal naluta wel nietaltiid lukken daar e anden waar we aorradcn hebbesi opgeatagcn maarwaarvoor ia het goed onnoodig riskote nemen dbor ir een piaaUje alsYirrmo la daieoT Boberlsun begon iv v Tascha te var tellen Ferst twlri k het p2 4il van Mortng maar lang imi rhaVid kiaaidc hel op eii hegiin htj belangstelling fc tonnen Toen Bobt snn fnet HjA vttreniitting gereed j leunde Mrfi ing acdlerovtr in run stoe vn spitste naJenkend i lippen Stel Je nu eens voce dat oo ntroep Dprorrliftgea op de A end aaahet sobietan gaat en er een wrak vanmaaktl zet hg Dat lou n e n mooie IkicI warden Ik iti Rollard zich alkrom laohei over loo n siommitei l Ik zal mun ui iite beat dnen deArenu votir zoo n ramp te behoeden sei Rottertscat Ons wen kan daar immers van afhanurn Rn dan w Hjdverlie bBMitde Muring Je imdiM vte een edatrt den jf iromt mVM hien Ik wn mettvaarin Vteciit Het loet me met rettir in Rotterlfoa Ea wie ia dieNalalis nf z Ma s Ja m Hiaastentyds Hiemt dtt Tasc a r niEDIUIEl RTEN vèOB ZOI DAG BeigaaikacBt Sed Heiv Kerk UU da E II Gerei Kerk 10 en 1 uur da rKaak Ungetredenen Ned Mrrv Kerk t w en 3 uur I eesdieaat ae s kaa a Ned Herv Kerk 030 uui da Jacfib i n m S uur de beer De Zeaufr be ei Kerk 30 en 3 uur ds De Moor c Ccref Kerk IS en 3J0 uur da Kleuea VrQl Hei iln Ham Ketki til uur 4s Mei van Sch iiiiaiA Oeref Gem 1 1 en 3 uur Leasdteiist aadarak Ned Herv Kerk lat en 131 UJ ds Van V el aaauatbt Nad Harv Kerk s uur ds De Voogd V d SIraaien Ned Herv t ere Cvan 030 uur Dlen t 3 uur evarg Mal van Hazerewaute Seraf Kerk O ï en 3 uur ds Brdmann Oerag Oem MO en Ï3 JOaerkaseHe Ned Herv Ke k OJO en 230 uur ds verkerk i uu ds Hofman Moaiataebi Ned Herv Kerk 10 uur ü Donker Geref Kerk 10 ee 3 uur dt Kalkman Herv Gezet Kvang en UU de heer Okkerae Nleawerkerk a d ISaset Ned Herv Kerk ia en 3 30 uur dl Vallanwelder Geref Kerk 030 en 3 uur eand ZQIiIca van Blokttj Ceiwr Oaai 031 en 3 uur lee enst Oudewalet Ned Rarv Kerk 0 30 en 130 u ds teenkbee Geref Kerk f en IJI uur ds Viveer Geref Gem 9 42 en 2 4 1 uur Leesdlenst Vrijz Herv tin O d tKth Kerk 130 uur mej da Thomae vao Gouda Beeawttk Ned Rere Kerk Baeuwttk V 3S uur ds De ï tl t van Slu pwtjk 3 30 uur 10 uur Dienst 3 uur da Be Unt Geref Kerk 14 en 3 lu da Warmenhovep StmwWi Ned Her Kerk 10 uur mei da Th IT er esr n iJa Zvsnge isatie 9 30 en 6Ï i de hee T r ouw van Croot Amme s flire Cf r 9 en Sn uur I eesd i t addbixvten Nrd Herv Kerk 9 m t vi uur Is V ripi weti Geref Kerk 10 en s uur ds s i Idt Chr Afgesch Gem O 3 en 3 uur ds v d Kraats Rem Kerk ie uur da Zuurdeeg Wel n Bvange la I Re n Kerk 3 43 uur ds Van Hsssel SCBOONBOVEN N ndör BiMi i WiaoIng Onz ttadKenoot de heer O A KuutenliiHf n benoemd ot arwijzer aan i e Chr Uio hool te lei oen Bot ert n iireeg een k oir Tascha is het verk imikaampje vour Natalia antw Bxkie iiij Re ztiu deie maand niet haar t rouwd zun Ha nep Moring vet ast uit Zungi Kht kUatili op en hy suk Robertson de ban i ue Dat u vtéPbel eenigeding dat loeer voor be succes van deA md bcta uAi dM idla mêm omstandigheden bü ekaar Hema me nietkwalui RobertODR dat ik deze gcveels kwestie op zoon zake ijke manier besdiouw Maar als iemaad udh tmk metzun hsrt san zijn saken geeft dan zalhu er vinmger vaar strQden dan anders Vlttttkené daal dus maar inVirma Zoinet Jg ila IVossart zult mWLudiwastok rooeten landeif en daargeldentificeeni teorden door onzefpcwle agent n en dus zul j wel meer lan genoeg van Rusland hebben voor da Je de Zee van Ocholsli en den Stillen Oceaan oversteek Manm baalde en Unge zwarte parteiMiBa uit ztm borstzak te voorsA aa nam daar drie gevouwen papieMii ttit Bén ar vba evsriiandigde hu jan Bumian en een aan Giiss En waar is de maoan rie nu overwien i het hebt gehad vraeg htf Die Neem dit dah voor l n mee ealaat het hem m tm t ijZun van iwregetuigen onderieekenen Jij ca Craskunt Jullie ssnatelling hier wel evenlezen sa nu meteen ondsrleekenen Wordt verto WANNEER VERDUISTEREN Tat Drcembiw aMct verdaia Md werdra vaa lt 4S a aar Nor Maaa aa 1 M Mier ITJI U N v Maaa op I SÜ under IT tt Nav Maaa ap Mider It n