Goudsche Courant, zaterdag 27 november 1943

Wo emdag 1 Dec 1943 Bureau Markt 31 Telcfono 74S Poatrekeoln 4M09 GOUDSCHE COlJBAHT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN EM Prjj 5 c iU per num mef 82ste Jaargaog No 21410 CiMfradaciaur f TirrCR Qoute plaotselijke Duirsche accessen W v Kief Zware geoechten bij Ttjerkassy en Gomel Geallieerd offensief in Z 4tahé begonnen VIER LITER GORTPAP OF DEN PEULVRUCHTENBON Aangezien voor het tudvak van 27 Prertoria is naar Exchange meldt November tot en met U December a s HScieel medegedeeld dat de Zuid een bon voor gort is aangewezen kan AfrJcaansche premier Smuts die qg h m n desgewenscht gedurende dat tijd Bewonderenswaardige houding van Berlijnsclte bevolking fUj uiMclM kast Italiaansch 5 cm havjngeschut thans onder controle van OulUch troepen P K MendI O H get opperbevel van de Duitsche ggennacht nuakt Dinadag bekend v Vijuideluke aanvallen op oiu stel tegen op de landengte van Perekop efi zoDd resuHaat Op het brug IBihooCd Nwopol en m de groote locbt v n 4 n Dnjepr was de vyan Jke iaralabedrl vi eid gisteren Iter li meen wat zwakker YrU knebttge aaavailen deden de B ljr ten Noordooaten en ten jimrtrTan UMwtt Bog aloMdc ia jl penetniU tea Zuiden van Krepiaiijeeg BQ een meeeevoUen tegenl val werden M takken geschat MBi tgd ef buitcemaakt In het gegtd vaa njerkaiar namen de verMtea been en weergolvende geipfetea la bevigheid toe Of etgen aanvalaoperatie ten Westen IH K braeht nienwe pUateeUjke Ib de aanvals en afweergevechten k Iwt sebied van Kief en Sjitom r kabben troepen van het leger ea van tl Waff en S S onder bevel van Geite Hdobrrst Hoth de vu ndeltjke legers 0 tot een doorbraekaanval waren overgegaan in bewegel ke gevechten Mfevangen en in den tegenaffiival nar het Oosten teruggeworpen De Wsjewisten verlorsn daar m Üe petwde Van 9 t t 28 November meer dan yoOO doodcn 4800 fangenen 603 taenwagens 1505 stukken geschut 2 machmegewOTen 275 granaatpers en 554 paf tserge weren In het gevechtagebied van Gomel laort de sware wbnteUng voert Ten f ldWesten en ten WeAen van de jtad werden sterke aanvallende gefechtsgroepen van den vUand door 4ne troepen Id zware gevechten op vangen Talrijke aanvallen ten Ifeorden van Gomel mislukten Paar Mj leed de vijand door doellieffend ifweervuar en krachtige tegenaanTsllea gevoelige verliexen Ten Zaid Westen van Newel braken iBse troepen in den aanval een hard ekUgen vijandelijken tegenstand en keroverdea terrein en plaatsen Aan het Moermanfront Ioeg de betetting van een Duitsch steiuipuni een vyandelijk n aajival m een stlrud op korten atstand af Büeenkomst Churchill Roosevelt en Stalin Kenter meldt dat Churchill RooseWlt en Isjang Kai Sjek een langdarig onderhoud te Cairo achter denni hebben en thans op weg sijn naar de een of andere plaats In Iran waar ly Stalin lullen ontmoeten in den loop van deae week zal n communKiué worden uitgegevenj zoo meldit Reuter uit Cauo waarover men bet na de conferentie van CJiurchiU Roosevelt en Tsjang Kaï Sjek eens is ewtnvten Tydens de conferentie is Csiro pnactisch van de bui ten were W Itgesloten geweest Roosevelt en tlijang K Sjek die door zijn yrouw erd vergezeld ztja per vhegtuig MV Oauo gekomen CSiurctmll over De diplomatieke corre8pond£nt van het NB dr Sl glried Horn wijst erop dat op bijeenkomst van Stalin Roosevelt en Lurcmjl waarvan imnlddels ofticieel mede ellnf is geda n waarschijnlijk de op de jfoskouscjie conierentie van ministers van BuitenlBAOlche Zaken genomen besluiten Itfiaelmatig verder ontwikkeld zullen worden aieen rei omdat Engeland en de Ver lUton geilen de huidige politieke en militaire r stellatie gedwongen zijn tot concessies aan SovJet ÜBle Als huwelijksgift zoo JthrUf hIJ wordt StaHn thans oölcieel de prenlang gehandhaafde uitgeweken regee E tfen aang boden die naar An loAmeri ansche meaning de exponenL n waren van t Furopa dat Moskou thans vastbesloten is N r zijn beeld te vormen Wanneer thans fc Ver Staten door onderstaatsaecretaris Serie kort en bondig laten verklaren dat de Volkeren van Europa door de Ver Staten niet ndwongen zullen worden de vele uitgeweken Meeringen en vluchtelingengroepen te kennen daar het de zaak van deze volken Il hun eigen legeeringen te kiezen is dat een politiek niet te overschatten conceasie aan l SovjetRusfiischen eisch om de EuropeeJche voHcen door vertegenwoordigers die Mkou aangenaam zijn over hun lot te l n besllisen Dat beteekent niet meer JJ mtntfer dan het practlsch pri si e en van Wpa aan het bolsjewisme Wat tot nu door jyotliitziende politic werd Ingezien wordt BUS officieel door Waablngton beveatisd Oeen vredCitpogin n Be oorreapondent van Ie N R CrL Berlijn tneWde Maandagavond 61 de Withelmetraese spreekt men el klem gerutSiten tegen voiigenE e DiatBcJiland v het Vattcaan J edespolauigen cmdemeem t wor n als volko ien belaohel geWBsohetsL Deze gentchten lioudea larbl elyk vertwmd met don lucht g op de Rukshoofdsiad De spewiatiw m kwestie woi den besohouwd een manoeuvre van de geallieerden ssende Hi de voopbereidmg van de oferentie van dwe tufisohen RooseWt ChvrchiU en Stalin 1 hooge mate interessant Ia de rol die gor de te Berlijn heerschenne opvaUmg jottou bU de voorbereiding vai het lucht nsict heeft gespee d zoo melSt de Berl 2 van Het Hbid Algemeen neemt men aal de bombardementen deel uitmakei 1 nillllaire p ogram dat te Moskou is gestild Verschillende neutrale berlchtt O verder en brengen 2 00 11 arde nenten in verband met de a s S mof t lig tusschen Roo evétt Stalin en urcl 11 in het NabHe Oosten S ns ten veel verbreide lezing la bet JJwaUnd mn StaHn aks laafite voorwaarde jy t tot stand komen van deze Ooot ïjojejfll en rhnrchui zeer geweo chte conr hebben geïischt dat het geallieerde pw ipen Berlijn 70U verwoesten Ï rhi te Berlijn de mogclllkheld dat de rijde van Moskou een dergelijke druk fc f e tt Kl niet uitgesloten omdat voor de iels de vernietiging rf ernstige oeschadiCS van de Duitsche hoofdstad verschillend EI r ordrelen lou kunnen meebrengen jpnu duelt men te BerlHn niet zoozeer op Sovjet Rusland ge nie militaire onllaSIlng door d seallleer In luctJIgevectiten werden gisteren by twee eigen erltezen 49 Sovjetvlj gtuigen vernietigd Majoor RaJI groepscommandant btj een jachteskader behaalde op 28 November aan het Oostelyke front rijn 2S0ete overwmning in de liK it Ia Zuid Ilalie ging de vijand gisteren na lievige actiUerievoorliereiding en met stewa van ster sterke formaties vüegtuigea aan onsen Oosteii en vleugei in het Ssngro dai tot den verwachten aanval over Zware gevechten xijn nog in vollea gang b de andere trentse ftoren werden plaatselijke aanvallen van vrij xwaltke vUuideliike strijdkraohteo afgeslagen Volgens de definitieve rapporten li b den uuivsl op M November door Duitsche torpedoVTtegtuisen op een vQandeiyk troepen convooi voor de Algerljnsche kust ondernomen nog een vierde groot schip tot zinken gebracht toodat de totale veriie n van den vyand bi descn aanvat zyn gestegen tot 4 transportschepen met een gezamenltjken Inhoud van 50 000 br t Formaties Amenkaansche vliegtuigen drongen gisteren overdag onder bescherming van het wolkendek het gebied der Duitsche Bocht binnen en Vielen de stad Bremen aan Er ontstonden schade aan gebouwen en geringe verliezen aan menschenlevens In verbitterde luchtgevèchten alsmede door het afwoergschut werden 33 vijandelijke vliegtuigen waaronder een groot aantal zware viermotorige bommenwerpers neergeschoten Voorts verloor dJ vyand 6 vliegtuigen boven het bezette gebied in het Westen Boven den Atlantischefi Oceaan werd giste n een gnmte vliegboot door DuitKhe jagers met grooten actieraonus neergeschoten In den afgeloop n nacht lieten vyandelijke rtor ngsvliegtuigen Iuk raak eenige bommen op West Duitsch gebied vallen In zware gevechten hebben Duitsche duikbooten in den Atlantischen Oceaan iij de Middellandsche Zee en in de Zwarte Zee 8 schepen nnet een gezamenlijken inhoud van 36 000 brt 2 torpedojagers 1 fKgat en een duikboot tot zinken gebWht Een lichte kruiser werd door toipedotreffers be schadigd Voort werden 5 vfjandcluke vliegtuigen die belast waren met de bescherming der convooien door onze duikbooten neergeschoten den maar vooral hierop dar een zwaar Dom bardement van Berlijn het Kreml vlak vóór den aanvang van de coifferentie Roosevelt Stalin Churchill de nagenoeg zekere oveJ tuiging zou geven dat achter zijn rug geen Duitsch Brltache onderhandelingen worden gevoerd oogenblik in Londen vertoeft in strigd met de vaak gekoesterde verwachtingen niet naar de Ver St ten zal gaan 1 8MÜTS NIET NAAR DE V S De ANP örrespond€nt te Berlyo meldt De Bljkshcofdstad heeft reed verS iende lochtaanvallen meegemaakt doch zij ia nog nooit zoo ernstig getroffen ais de vorige week In de eerste plaats is bet de burgerbevolking die van de gevolgen e lijden heeft doch met een opmerkelijke gelatenheid heeft zij de ramp want hiervan mag men wel spreken gedragen en wat zU de laatste dagen gepresteerd heeft Is bewonderenswaar Terstond na de bombardementen zyn overal m de randende stad de bewoners in de door het vermeiende virur aangeitaste wuken aan het vrtxk getogen om te redden wat er te redden viel Vaak ook is door tudi mgrOp n nog tijdens het bombardement veel gered wat anders onherroepelyik verloren zou zyn gegaan en er is waartuk h denmoed toe noodig om wanneer het brand en brjsaintbojnmen regent de betrekkel e veili eid van een schuilkelder te verlaten om een ingeslagen brpndibom te blusschen Het IS bu de door de En kchen gevolgde meltiode van bombaitdeereii met öiixlerg te verwachten dan dat ook getooirwen die votH de oorlogvoering niet van h t minste belafig zyin verloren gaan en groot is dan 0 W het aantal kerken theaters en onvervtani bare ddtuurmonumenten die aan de bommen ten offer zyn gevallen De tallooie bewoners der Kykshoofdstad die have en goed hebben verloren en vaal mets meer bezitten dan Itetgen zy aan het lichaam hebben zuti liefdcryk opgenomen door hen die lot nu toe meer geluk heb en gehad De oproepen der overtieid die San het gemeenschapsgevipel der bevolkmg appeljceren zijn dan ook welhaast overbodig De gezmnen die verwanten en vaak ook vreemden m hun woning hebbap opgenomen zijn talryker dan d welke nog alleen over him Tïonnig kunnen beschikken en zoo IS het ook met de leden d r biutenUindsche pers waartoe ook vele getrof fenen beïiooren Met man en maoht gewerkt Ongeloofljke prestaties z n tot dusv eeds verricht op het gbied van hèt opn imlngswerk Wanneer men de aangnu hte schade de vorige week zag de allooze ruïnes de uitgebrande BuutCh tand BENOEMINGEN BIJ DEN NED LANDWACHT Van Geelkerkn taispectear generaal Feldme er en Zondervan uii pectear s Gravenhage 30 Nov Het Rtjkscommissaridat deelt mede De Rukscoiraniisaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft in overleg roet den leid jipr N S B op vooistei van den HdMéftn SS und Polueifuhrer en commistóns generaal iroor de Veiligheüd den plaatsvervangenden leider der KSB van Geelkerken benoemd tot inspecteui generaal en den Voorman der Geimaansch SS in Nederland SS SUandartefuhrer Feidmeyer alsmede den commandant der W A Zondervan tot inspecteurs van den Nederlandscben Landwaoht NED ARBEIDSDIENST Ten emde teleursteJmg te voorkom i deelt de staf N A 9 mede dat de aanmeWmg voor vrijwillige dienstneming m de kampen welke begin Juli 1944 aanvatigen van heden af weder openstaat tot 15 April 1944 Jongelieden tusschen 17 en 24 jaar moeten ï ch verbinden voor éen jaar behalve zg die solliciteeren naar een aanstellii J in opentoaren dienst of by het byzondei onderwys Deze laatste vea mden zkh voor een half jaar Tevens wordt er nogmaals mef nadruk op gewezen dat zij die in eenig studiejaar tb student wenschen te worden ingeschreven of eeiiig examen wenschen af te leggen bij een universiteit of hoogeschool Indien zU den leeftqd van 18 Jaar hebben bereikt vóór 1 Juni vo rafgaande aan dat studiejaar hun a befalsd nstplicht vervuld moeten hebben Het vero ent daarom aanbeveling na gedaan eindexamen H B S of Gymnasium eerst vry willig den arbeidsdienstplicht van een half jaar te vervullen alvorens verder te studeeren ook al is men nog geen 19 jaar Aanmelding van aanstaande studenten dieirt eveneens vóór 15 April 1944 te geschieden ZIJ die In 1944 niet voor hun emdexainen slagen maar zich reeds hadden aangemeld worden op verzoek van hun verbintenis ofitheven Verdere Inlichtingen verstrekken de aanmeldlngsbureaux o a te Utrecht Den Haagen Rotterdam RADIOPRAATJE MAX BLOKZUL In de serie Brandende Kwesties spfeV t Max Blokzijl op Donderdag 2 December over Hilversum I om IS 49 uur De titel van ztln praatje is Een Nederland ch ooggetuige in West Duitschland MEER DAN EEN T0N VOOR WINTERHUI P Ia slechts één week tijd nl ln de period van 13 20 November is voor onze minder bedeelde volksgenooten een be rag bijeengebracht van 102 652 BS Deze mooie som wordit gevormd door giften van enkele centen tot bedragen ven duizenden giï dena VoQfta Is hierin niet begrepen Aa opbrengst van collecten STAATSOOUBANT De secretaris generaal van Sociale Zaken heeft G F H Schutte tandarts te Bioemendaal benoemd tot cohii iisaris belast met het toezicht van da tandhsolkundlgen vak op den voor peulvruchten aange wezen bon algemeen 711 aangevuld met het vereischte aantal tapt melkbcmnen 4 Imter gortpap Oetreknen DlSTRIBdftkfriEVWS R amwagens en de nu eenmaal onvermydelyke verwarring van het eerste oogenblik dan staat men versteld van de snelheid Ivaarmede alles weder in eenigszins ordeluke banen wordt ge leid al IS natuurluk ook veel onherstelbare schade aangericht om alleen maar te spreken van het vele menscheluke leed Aaa d Met man en macht is gewerkt om in de eerste plaats bet verkeer voor een zoo ilitgestrekte stad ala Berlgn van het allergrootste belang weder op gang te brengen en het op merkeluk groote aantal voetgangers van de eerste dagen na het bombardement 13 dan ook reeds grqotendeels weder door de openbare verkeersmiddelen opgenomen Jffaar het herstel van tramlijnen meettijd Vergt is een compensatie aanwezig m den vorm van een grooter aantal auto s veel grooter dan men in jaren in de Duitsche hoofdstad heeft genen Hierdoor heeft men ook de levenamiddelenvoorzienmg een kwetsbaar pu it voor een stad met den omvang van Bprlun in een zoodenigen omvang kunnen verzekeren d niemaad honger heeft moeten Iqden De Leider der N s B bracht Maandag een bezoek aan de tentoonstelling De Jeugdherberg van morgen m hetStedeltjk HuiKnim teAmsterdam Stapf Rechtbank te R dam DIEFSTAL VAN FIETSBN mj DE KED SPOORWEGEN TE GOUDA Op een dag In Augustus j 1 kreeg de 2S j3rle rtiwielhersteller M A v W ta Gouda in zijn zaak bezoek van zqn S2 jarigen schoonvader P D eveneens te Gouda die blok wachter b de Ned Spoorwegen ts Deze bracht hem een rijwiel met de bedoeling dat V W dit zou verkoopen Het moest 600 opbrengen De schoonzoon zou er 100 aan kutenen verdienen tb Middags kwam de schoonvader terug en ad v W verteld dal het rijwiel by de Spoorwegen gestegen vrak Een paar dagen later wai er door den schoonvader een tweede flets gebracht evene s met de bedoeling deze door v W te laten verkoopen Het zaakje liep echter scheef B4j de politie bekende de blokwa hter P D dat hQ weliswaar de fietsen had gestolen doch dat hij op het idee van zijn eersten diefstal zou zijn gebracht door den 47 jarigen adjunct commtes bij de Ned Spoorwegen v n het btatioon Gouda G W die hem toen er een rywieltrein was aangekomen b het uitladen der fietsen zou hebben gezegd Jo pik een flets Ik sal je cüeiurt wel waarnemen Toen d fiets was verkocht zsfii de blokwachter aan zijn chef W 200 an de opbrengst gegeven hebben Voor de retelers hield de blokwachter 1 ztin bekentenis en zijn beschuldiging tegen zijn chef W vol eVenals hlJ dat steeds in de inétructio heeft gedaan De schoduoon v W gaf toe dat hijs middags wist dat het rijwiel door zijnschoonvader s morgens gebracht op hetstation was gastolen De adjunct commiesl G W ontkende pertinent bij deze fietsendiefstallen betrokken t zijn HU spfak als zi n meenmg uit dat D hem in deze zaak betrokken had om zich achter hem Is chef te dekken Verd had nimmw voor O diens dienst waar genomen Op den bewusten dag en het tijdstip dat het rijwiel door D gestolen moet ziin zou htJ zich minatena twintig minuten hcvonden hebben bij een aan het station aangekomen ambulancetreitt Het bedrag van 144 i lj ztJn arrestatie op hem bevonden was de opbrengst van een konijnenverkoop Hem werd er op gewezen da hij vroeger had verklaard dat dit geld door hem was overgehouden daar zijn vrouw een kappers zaakt drtJft Verd gaf toe dat hij met den blokwachter D op goeden voet had gestaan en wel pakjes shag met hem had geruild Het O M WBtargenomen door mr R Grasso VTOttg voor den schoonzoon 4 nvaanden en oor tiin a oonvader T maanden gevangents Wra en meende dat ten opzlchle van verd G W medepflichtlgheid aan tWrfstM t ewezen was Spr vorderde S maandefi gevangwiis straf De raMkman n r H P C M iSe Witt Wtjnen t Gouda voor verd W optredend achtte geen schutd door een verküning van verd D bewezen Pleiter Vroeg vrtjapc sk en ontslag uit d preventieve hechtenis w lk laatste verzoric werd afgewezen Ook een verroek om invrijheidstelling voor verd W die feltelUk het slachtoffer is geworden door de schuld van zijn schoonvad er D werd nfg Urezen nadat mr A 3 Fokker uit Den Haag die clementie had geptett daartoe had gevraagd Mr J A Roest aa Limburg optredend voor verd D wees op s mans 24 Jarigen sta t van ltienat bt de Spoorwegen Op lilwieldjcfitel nit Twee Rottff anufcha jongens de 23 jarl racidivlat A G de R en de 19 jarige broodtukker A G K waren na ook Utrecht met een beroHc vereenl te hebben teneinde er fiek en te stelen la Gouda afgestapt waar tij voor een ctSé een flets kaapten daarmede naar Moordrecht red n en het kar retje aan eea boer verkochten Zij werden echter achtervolgd en te Nieuwerkerk d Ussel had de poUtie beide Feuilleton Nadruk verboden De reis om de wereld in tachtig aren Een verhaal uit de eerste tyd n vanhet vliegwezen door W C COENEW 16 Hier u meneer Robertson zei de jongen tegfn zyn pet tikkend Mun naam is M irk zei de vreemde tegen Robertson Ik kom uit Pierre in Zuid Dakota Uw roodhuidige vriend kon niet aan uw verzoek voldoen enheeft mu daarom in zua plaat gestuurd Denkt tt d t u het n et mt kunt doen Robertsm lam den nian van het hoofd tM de Toeten op maar vond bem oiet vertrouwenwekkend I Wat u er dan met Leo aan de hand vroeg h Km zit ctmtractueel san een garage in Pierre vast en ze willen hemmet laten gsan Maar ik weet net zooveel ala bq van de vliegerq af Bc neem aan lederen vliegtuigmotor met myn oogen dicht uit elkaair te nemen en weer m elkaar te zetten Ik heb een hiassa afflibeveljigsbneven W t u asoms even inzien Laat ze maar aan mynheer Monng zien itwoordde Robertson op wien MurV een steeds ongunstiger jndruk ma jkte Ik kan wel voor Leo maar met voor u instaan Op dat oogsnblik kwam Gras zeegen dat de wagen van Mormg vóór stond Toen de twee vtrienden z ch n ar buiten l egaven volgde Murk hen naar de zware lange auto die tegen het trdltoüstond Monng zat aöhterm en i iohtte zijn scherpe oogen op Murk terwul dezCjiet trottoir overstak Onze wend uit Zuid Dakota isniet gekomen veifclaarde Robertson toen ze met hun dneen bu de treeplank stonden Maar defe nian fyer i ons komen vertellen dat h J door hem gezonden IS Het is mU alles hetzelfda Robertson als jti er genoegen mee neemt zei Moring SKB heeren ingepikt zoodat zij het geld aan den bo r moesten terug geven terwtJl de bestolene ztjn flets weer In bezit kreeg Het O M eiachte tegen ieder 8 maaad ntgevangenisstraf met aftrek der preventievehechtenis Veroedigera rarcn mrs J A Roest van Limburg en J Bleeker die op strafvermindering aandrongen Uitspraken 13 December De diefgUUen op het itadhuis De rechtbank heeft den IS jarigen A Sawtetmt bode ten gemeentehuize van Goudadie 4S0 stal uit een Winterhulpbus aanwezig in de burgemeesterskamer en uit de gemeentedrukkery op den zolder ♦ an het gemeentehuis 50 schrijf mach inellztten en 35 doozen met cart onpapler veroordeeld tot 5 maanden gevangenisstraf met aftrek derpreventieve hechtenis elsch zeven maandenmet aftrek De 26 jange heerenka H er W v d L te Gouda die de scfarijfmachinelinten verkocht en daarvoor ƒ 10 belooning ontving en het carbonpapier poogde te verkoopen aan den leverancier van het papier werd wegens schulheling tot 2S boete subsidialr 10 dagen hechtenis veroordeeld etsch M subs ie lagen ECONOMISCHE RECHTER TE ROTTERDAM Wegens het wegnemen van veldvruchten ïUn veroordeeld de dienstbode M de Jong uit Nieuwerkerk a d ÏJasel tot 10 boete subs wekea tuchtschool en de dienstbode J Halters te Nieuwerkerk a d IJssel tot 7 M boete subs 1 w k hechtenis De pakhutsknecht A van Es te Gouda is wegens het koopen van distributiebonnen veroordeeld tot 10 boete subs 1 week hechtenis Voorts zijn de volgende inwoners Vim Waddlnxv een veroordeeld wegens het koopen van tarwe de smid M Vis tot 10 boete subs 10 da en hechtenis en de los werkman H M Brabers tot 15 boete subs 10 dagen hechtenis de landarbeider G V rbUmd wegens het wegnemen van aardappelen tot 25 boete subs 20 dagen hechtenis en de groenteboer J Tol wegens het koopen van irdappelen tM 40 boete suba SO dagen he nis BESMETTELUKE VEEZIEKTEN Gedurende October kwamen de volgende gevallen van besmettelijke veeziekten voor mond en klauwzeer bl de herkauwende dieren en de varkens Bergambacht 57 boerderijen Berkenwoude SO Bodegraven 5 Boskoop 4 Gouda 19 Goudersk 21 Haastrecht 30 Heken4orp 10 Lange Ruige Welde 1 Moerkapehe 1 Moordrecht 36 Nieuwerkerk a d IJssel 18 Ouderkerk a d Ussel 32 Oudewaler 5 Papekop 23 Reeuwijk S2 Schoonhoven 1 stolwflk g Vllst 27 Waddmxreen 44 Zcn enhuiren 19 schurft blJ de eenheevige dieren en de sclaper Bergambacht l bSerderU met S dieren Bodegraven 2 met 22 Gouderak 1 met 3 Nieuwerkerk a d IJssel I met X PapekoD 2 met 85 StoIwUk 4 met sa rotkreupel der schapen Bergambacht 1 boerderijen met O dieren varkens eat Bodegraven 1 boerderU met 7 dieren KANTONGERECHT GOUDA Veroordeeld zijn wegen visschen zonder schriftelijke vergunning van den rechthebbende van het wator W P V d W te Botlerdam J subs 1 d h uit baldadigheid ontsteken van een etzoeker A B te Netveld berls lng niet voldoen aan de Leerplichtwet A J H M te Gouda ƒ 5 subs 2 d h J V W V te Gouderak f20 subs Iflfd h H S P L K belden te Zevenhuizen ieder f 12 50 subs 5 d h C O te Woertlen ƒ 10 subs 4 d h rijden met een rijwiel zonder goede voorverllchUng L de V te Gouda A v L te Haastrecht en C V te Gouda leder 4 subs 2 d h rijden met een rijwiel zonder goede vooren achterverllchtlng K J te Waarder J M te Schoonhoven B M te Schoonhoven ƒ de R V te Nleuw rkerk a d IJssel ieder f subs 2 d h en 2 50 suba 1 d h Ik neem er geen vrede mee zei Robertson tk heb dezen man nog noon eerder gezien en Hu kwam niet verder De stroom van voetgangers op het tirottoir werd plotselwig verbroken en een kleme lenige ge Jaante wierp zich m zwijgende woede op MujIc Alle voortuj an rs i le en staan om getuigen te zyn vaii Tiet op handöi zvnde relletje Muric stiet een wilden kreet uit en begon met zijn armen woest m het rond te zwaaien Qroote goedheid dear hebben we Leo tdch nog nep Gras mt Zeg eena hwhtdtiivel schei dflarmee uit Moei je worden opgepakt Ba4 ert9on dnong zich tussdhen Murk en Leo m en trok hen met geweld van elkaar Je bent hier In een groote stad Leof Tei hu Hter gaat dat zóó maarBtel Wat 13 er aan de hami Mormg boog zich tut z n auto en zei Stap toch in Robertaoti en laten we wegrijden Hét is nu mooi genoeg Hobertson duwde Leo den wagen in Gras gooide de handbagage achterin en kpoop daarna zelf naast den chauffeur Intussohen was Muifc tusschende menigte rdwenen Robertson stapte nu ook m trok het portier dicht en de wagen re©d weg Morin g bekeek Lao Wasker tryft veel aandadit Wasker was ongeveer dertig Jaar en had d bronzen tint de zwarte oogen hetsluike zwarte haar en de hooge jukbeenderen van zim volk de OgalallaSioux Hij was een prachtig type van mannelijke kracht en zat keurig m de kleeren Mijnheer Mormg ze Robertson Dit is myn vrien Leo Waaker én der beste kenners van automobielen en vliegtuigen dïe er maar bestaan r Aangenaam kennis met u te ma ken mijnheer Monng zei Leo de hand uitstek id Jan Mormg vond et een prettig gewaarwoirdmg iemand van het slag van Leo te ontmoeten Uhadt zeker een appeltie met dien Murk te schillen zei de rlïke geldman terwijl hu de donr kere hatoj achudde Waar gm het overt V Wordt vervolgd Nederland en dm oorlogskanêen WAT DE EUBOPEESCBK CHAOS OOK VOOR ONS B£TEEK£NEN ZOU Het N dtrlandfcche volk heeft ittfcda zeer V U nd ge u n legeuuver de puaüek pracHjk van de Sovjet Unie Dat ts voorst in vroËgei j ien heel duidelijk tot uitlnt Sekomen toen onze ga le eeeerden ich met die van Zwu erUnd n Portugal ttgen d ioeUting van de Sov M Ume tot den Volkenbond verklaarden nilka n utt politieke éa uit religieuze en zedelijke overwegui n D e iwijzing van het bol8jcwist jche regiem b tek ook uit het feit dat v ii ieder diploma tiek contact met Moskou weigerden en kwam tevens telkeqjare weer tot uiting b J de debatten o er de buitenluidsche po itiek ia de Tweede en Eerste Kamer Doch deze a zlng van de Sovjet Unle U bij zeer vele Nederlanden op den achtergrond gedrongen sintU wU na Uel IMO bezet Und zUn geworden en het door den In Juni 19U begonnen strtJd aan het Oostelt ke front propagandistisch monIQk werd om fa Sovjeti met de Cngc K un e i Amerlkanm tot da toekomstige bevrUders van Neder land te proclameeren S n Sovjet succes bateekende volgens dezen fedaditraganf dus tegelijk een Nedwlandsch sucoas Maar men kan vaatstaUen aldus da haar H C van Maasdljk in een artikal In Sim Waag dat zich In da laatst maaodan vty een steeds groetend aantal Nederlanden dM zich tot op heden als felle anti s beachouwt K een cek re onrust meester maakt fn verband met de ontwikkeling der militaire rituatia ta het Oosten van Europa Men begint slch te deze kringen meer en meer bezig te luüdan met de vraag hoe een chaotische toestdnd in Europa kan worden vermeden indien de bolsjewistische lefers er in slagen het Duitsche afweerfront te doorbreken en een Ineenstorting van dtt front de bol Jewistm den to ang tot d dichterbij gelegen WestEuropeesche gebieden zou openen Vooralsnog zijn deze Heden solidair in hun anti Duitschheid Ztj voelMi ïich verbonden nr t de Westersche vijanden van het nsticmaal socialistische Du tschland giet de Vereenigda Staten en vooral met Engeland en voelen zich gebonden aan de uitgeweken kcminfclljke familie ZJJ staan fel vijandig tegenover d Duitsche bezetting en zijn e isgezind In hun weiTsch het Nederlandsche gebied weer vrlJ te zien Haar het aanstormen der bolsjawisten het gestadig terugtrekken der Dultscha en verbonden legers in het Oosten de kennelljke g T l van den bolsjewistischen invloed in het amp der tegenstanders van Duitschland begint hen te doen huiveren Legt nven tjet oor te luisteren In de kringen der anti s dan draalt hun tasten naar een voorspelling voor de toekomst steeds meer om de kwfestia hoe het vacuum moet worden 0 g vangen dat tstaat bij de Duitsche ineenstorting op welke men tot nu toe heeft gehoopt maar Waarvan de gevaren voor d eigen belangen beginnen te worden onderkend De heer Van Maasdljk ziet hierin een aanvang van bexmnmg bij het Nederlandscha volk En hoewel wij hem toch vooral willen waarschuwen voor een al te groot optimKme in deze richting verdient zijn ve der betoog toch de volle aandacht HtJ ichrtJft Nederlandsche anti s schenkt dan geloof aan de berechten van de overzijde en stelt u In op eenC Duitsche Ineenstorting Wellicht revolutie ie Berlijn te Weenen te Hamburg in Süezlé iin het Roergebied Welke tendentie zullen de arbeldersmasaa s hebben Indien de toevoerertft naar de groote steden gestremd zijn hongersnood voor de deur staat Naar wien zullen de massa s luisteren met hongerige magen staande voor de putnhoopen van hun woonwijken Zullen zij na een mll taira ineenstorting een militaire dictatuur aanvaarden of zullen zij de voor het grepen liggende communistische leuzen weder op nemen leuzen jdie nauwwl jks eéa tiental Jaren geleden reaos zulk een invloec hadden dat slechts met uiterste krachtsinspanning te elfder ure een communistisch DuUschland kon warden voorkomen Leuzen die In benarde tüden bij alle volkeren op vruchtbaren bodem vallen omdat zij nelen op de gevoelras van afgunst der massa s ten aanzien van al datgene wat de moderne sanf enleving aan verschil in levensstandaard b onderscheiden bevolkingsgroepen heeft doen ontstaan Wat denkt u dat er gebeurt Indien een verslagen leger met gemotoriseerde bolsjewistische eenheden op de hielen voor een groot deel In pantserwagens van de bondgenooten de Amerikanen naar Dultschïand terugstroomt en in deren stroom zich mengen de milHoenen bultenlandsche arbeiders incli tcf het halve mtlllo i N der landers Gelooft u niet dat het in Duitschlard dan een volkomen chaos worden zou De schrtjver wijst in aansluiting daarc om op de gevaren welke in dat geval zullen ontstaan voor onze Nederlandsche voedselvoorziening vanwege een famgelegd trein verkeer en voor onze Industrie wanneer de toevoer van grondstoffen uit Dultschland plotseling stop komt ta staart om zich vervolgens af te vragen Wat zlin onze bankbiljetten onze schatkistpromessen onze andere staatsfondaen onie V erzekeringspolissen aard waniwer het achterland Dultschland op welks economla ors land noodgedwongen zoo geheel en al Werd ingesteld gedurende een vertoop van tiu btjna een viertal jaren In chaoa geraakt Wai onze herbouwclalms b v van Rotterdam op den Nederlandschen Staat Word al di vorderingen niet op hetzelfde moment waardeloos als ook In Dultschland tengf voïga ve een totalen chaos iedere hoop op e i herbouw of schadeloosstelling der duizenden ver etlgde hulren in zoovele Duitsche steden voor de belanghebbenden vervliegen zou Of gelooft men dat Uncle Sam of fngeland ons de geleden oor gsichade zullen vergoeden eii aangegane overgrooto flnancleele schulden de in d achter ons Ilgg nde oorlogsjaren zuhen honoreeren En hü schrijft voorts Wilt u Nederlandsche fli ti s ons niet toegeven dat een Ineenstorting fn Dultschland onherroepeiyk een ineenstorting ook In de thans door Dultschland bezette gebieden met zich mee 7ou brengen Wij zouden gelooft ofis als dichtbevolkt land beroofd jran het natuurlijke achterland waaraan wt nu eenmaal door onze geografische ligging onverbrekelijk zUn verbonden ten prooi vallen aan de meest gruwelijke toestanden waaromtrent zich noch de Vereenlgde Staten noch Fngeland doeltreffend zouden kynnen bekommeren ook al zouden zi j dit willen en wel omdat de e tg en problemen bij een zoodanige eventualiteit die landen zelf volkomen In beslag zMJJen nemen En Inmiddels zovitn de bolsjewisten In de dqor hen bezette Europeesche gebieden op de bfekende rigoreuze manier gebruik maken van de machteloozc of met hen uit pure onvermijdelijkheid meewcrkertde bevolklnifsgroepen die mad mlddelen organiseeren om zoo niet onmiddellijk dan torti blnnMï korten tUd het in We t Europa ontstane machtsvacuüm op te vuJrn Het zou er op neerkomen dat niet slechts de geweldige organisatie der Russiich bolsjewistische oorlogsindustrie doch tevens het Europepsche Industrleele apparaat zich ïn dienst zou moeten stellen van een verder bolsjewistisch op dringen naar het Westen toe Voor dit alles Vrmgt de b er Van MaasdMk nog eena met klem alter bezinning De sleutel tot deze twiinnlirg acht hij de overtuiging van onze lots erbolndenhelA me Dultschland en de daa ruit voortvloeien da levensnoodzaak voor het Nederlandsche volk om met een stprke en niel met een kapotgeslagen DuU TChe natie samen te jwrk n Men mag zich afvragen of rte allerwpRe nog steeds feller om rich heer Ijpcnde of ogsmentalltelt met haar felle haal en verbitterde een7l1dlSheld nog plaattt blectt voor de hierboven bepleite hezirming Doch dew overweging moge levens een aanleiding ta mear 7ljn om aJindarht voor hef artikel van den heer Van Maa dljk te vragen WANNEER VERDUISTEREN Tot 4 Deeember moet Terdntaterd wordf n ran 18 45 8 U anr 1 Dee Mum op 11 58 onder 20 3 I Deo Maan op lï 40 onder 3 Dee Maan op 13 IS onder 23J4