Goudsche Courant, donderdag 2 december 1943

GOUDSGHE COUB NT dag 3 December 1943 Bureau Markt 31 Telefooo 174 Poitrekentng 48400 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Hongerden Nederland Bche VrUwiUfgert zijnDinsdag J l naar hetOostfront vertroltken hieronder bevond ziclieen groot aantal manschappen van den Land atorm Op onze foto In de Staatscouraqt van 2 December obergruppenführer RDE STRIJD BIJ KRITSJEF EN SMOLENSK Krementsjoeg n men de geoechten in heoigheid toe eBToll HD iifKh aanvalsoperoties bij Newel WUZIGING BESLVIT ALGBMCEN VESTIGINGSVERBOD Nieuwe regeling voor aanvragen vestigiDgsverguiuiing kleinbedrijf 1943 is een besluit opgenomen van den general secretamgeneraal van Handel Nü r P verheid en Scheepvaart en van Landbou w en Visscherij waarbij het besluitalgemeen vestigingsverbod kleinbedrijf 1941 in dier v oege gewijzigd wordt datin den vervolge ook takken van bedrijfwaarop de vestigingswet kleinbedrijf 1937 van toepassing is onder het besluit algemeen vestigingsverbod kleinbedrijf 1941 komen te vallen Tevengwordt daarin bepaald dat afle aanvragen tot het verkrijgen van vergunningen op grond van de vestigingswetkleinbêdrijiÉ en het besluit algemeenvestigingsvei bod kleinbedrijif voortaanbiJ één instantie n l de Kaïner vanKoophandel en Fabrieken binnen welker gebied de inrichting of onderneming ig of zal worden gevestigd moeten worden ingediend Voor het aanvragen van een vei gunning op grond van het t esl uit algemeen vestigingsvert od kleinbedrijf dient men zich tot de desbetreffende Kamer van Koophandel en Fabrieken te wettden De kaïner Vint adtriezen in bil de l evoegde adviesinstanties bedrijfsorganisatie bedrijfachappen Rij ksbureaux enz waarbij tevena nagegaan Betreft het een aanvrage tot vesüging van een talk van bedrü f waarop tevena de Vestiginigswet kleinbedrijf van toepassing is dan moet ook een aattvrage voor een vergunning op grond van de Vestigingswet kleinbedrijf wtMxlen irngediend Om nu te voonkomen dat iemand wel een v rgunnin lü aclhten de Vestigingswet kleinbedrijf maar geen v rgunninj kratihtens het besluit algetneen Veatigiiig vei od klembedrüf zou krijgeft is bepaald dat een vergunminig krachtens de Vestigingswet ittein bedrijf eerst ican wouden verleend wanneer ook een vergunning krachtens het besluH alg neen Vestigingsverbod kleinbedrijf kan worden uitgereikt Door de nieuwe regeling ia dus de l estaande ongerijmdheid dat iemand wel een vestigingsvergunning krachtens de vestigingswet Ideinbedrijf kon krijgen maar iicih desondaj nks niet kon vestiigen omdat de grondstoffenpositie een dengelijjce vtttiging niet toeliet ongedaan gemaakt De nieuwe regeliing treedt S December 1943 in w i1ciag Ifat opperbevel der Duitsdie weer m maakt Itonderda bekend fc de froote bodttt van den Dnjcpr de vijand slechu op enkele itsen met vry zwakke strijdkxach tevei eeti aan Daarentegen na 5 4e gevecfiiten ooi de penetratie SpZÜidweiten van Krementsjoee in i i id toe £ en doorKcteoken Mxlelijk bataljon werd in een Monanval vernietigd TM Tijerkaaqr hebben ome trocpea acB niceeavol TWloopendcm senJpral bet iQdeUik insesloien onder llKl T n majoor Kastner dapper AMende renadierreslraent 105 ontS naaeBen Pripct en Beresina wer TStwlMidcac ia de Torite daeen t penetraUea door tefcnaantiptthtvtn en aanvallende jMidemka feTcehtaftoepen teruc rsrpen Ten Noordwesten van de idlBf der Bereaina werden vr j ke ereedataande strijdkrachten bolajewiaten door doeltreffende igivallen der luehtmaeht en ket genawntreerde artiHerievoor Biteen llllaceB rita Weaten van KrHajef doren de 1 eveohlen voort Aan den auto van Smolenak duurt afwecrmet toenemende hevigheid voort i feaiajevriaten liepen met tt InfanMtdivlaica tot in den nacht atorm op i Duitaelw atelUnien Anxe troepen tttfen hen blo f terus en behaal H zoodoende giatcren een nieuw Ten Zutdweaten en ten Weaten van Mlwel verliepen eiger aanvialsoi eralili in weerwil van Ivet taaie vijandeIfte verzet succesvol Boven het Oostuïk front werden in November 865 lvjetvlie tuigen waarvan M door pnatiea van iiet leger neergeachoten iïpitein Barithorn froepaoammandant W een jachteakader behaalde zün ilbate overwinning in de ludit Aan het Zuirf Italiaansche front nam jt vüwdelyke aanvalsactiviteit in den Ooatelyicein aector tüdelUk af Slechts I een punt vielen Britache strydlcrachi i gesteund door pantserwagens fitrmaal achtereenvolgens onze steltogen aan Zij werden bloedig afgeihgen eenige pantserwagens werden lÉikgesdioten Duitsohe alagvliegers tsten trcffeirs op vüandelülce batteij n aan den mond van de Sangro en fttnietigden een aanzienlijk aantal ito s In luchtgevechten werden acht juidelijke vliegtuièen neergeadioten Tormaties Amerikaansche vliegtuim deden gisteren overdag een aanMl op West Duitschland en lieten wmmen op eenige plaatseh vallen By Conferentie Churchill Roosevelt Stalin begonnen De Britache beriebtendienat meldt fat Churchill Booaevelt en Stalin te Tebris in Iran zi n aangekomen De MBlerentie tnsschen de staatslieden is M iend Het D N B veineeint uit Istanboel Sedert Il November dus den dag waarop Roosenlt en Churchill met hun delegaties Cain net onbekende bestemming hebben verlaten kttft het radiostation van Teheran zijn uitmlingen gestaakt Hierin ziet men een beWvestiglng van de berichten vorens welke i Sovjot Engelsch Amerikaanschfe oonferenUl op Iraansch grondgebied zal worden gekouden Het motief dat Stalin Kussiach ge kled niet heeft wlUen verlaten en derhalve U Anglu Amenkaansohe staatslieden op aiansch grondgebied verwacht is in Istan boei met in goede s irde gevalten omdat hiermede tot uitdrukktnc is gebracht dat de kuUige besetting van Noord Iran door btjet troepen niet van tijdelijken aard is KCh neerkomt op een annexatie Naar nit Liaiabon verluidt wordt fa eonferenUe te Tdiecan volgens lere berichten In Tebrla vandaar Mindlgd In den loep van den dag Vlrdt een commi qai venvaeht AANVAL OP BBRLUN Hevige luehtalac geleverd Brltgche vliegtuigen hebben in de Wonduren van 2 December de Rijksteofdstad aangevallen zoo meldt t BN B Daarbt leed de vijand zeer tttare verliezen aan viermotorlga IjomVpiwerperi en vliegend personeel Tot H uur deg avonda werd met ttelllgheld t neerschieten van ruim 30 bRramen arperü gemeld Uit de puinen der tnieMe vljandelijka bommenwerpers Wtrden tot dusver 146 dooda Britsche TOgera geborgen t nei D N B verneemt nog de volgende inderheden de eerste faze van den aanval dl xwaar Tloemd wordt zag men IS groote Iwmmenrpers brandend neervallen Dit afweeracf groeide naamnte de aanval langer rde zoodat een uur voor middernacht t zekerheid kou worden gemeld dat meer SO bommenwerpers waren neergeschoten otc formaties Duitsche nachtjagers legvan den rand van Berlijn tot aan de I en nog verder een scherm op alle hoogI ter verdediging van de hoofdstad W h naderen en terngkeercn der bemawerpers en vooral even het geheeld M vasi Oroot Berllbi entwlkkeMe lieh irheii M anr en HM anr een taehcslag hevtg ais naat seMen to waargenomen rn zag de voortieeldlte samenwerkiru gscien afweergeschut en zoeklichten en yrd e btjrva zonoer tussehenruimte het Sjjon en machmegewcervuur der Duitache Sntjagers un den helderen sterrenhemel Sjwdden van een veelkleurig lIcKt vielen jle JJwche bommenwerpers als laaiende fakkels 2 k nog v6 r tH het doel bereikt CHOLERA IN BBNOALKN minister voor IwM pwrdag voor het Ijigerhuis verklaard al3 Britsche nieuwsdienst dat hij tot itjn ï mnr miileiliim dat na den hongers Ï een erlüU elMera epldemle in en 1 oautaan rnVctober bedroegen de r allen door rKV ra gemiddlld 934 eek In de eerste wee van November dit aantal M4 dezen aanval verloor de vijand 42 vliegtuigen in hoofdzaak zware viermotorig bommenwerpers In den afgeloopen nacht vielen Duitsche vliegtuigen doelen in ZuidEngcland aan Torpedomotorbooten brachten in den afgeloopen nacht vlak onder de Engelsche Zuidkust een schip vaa 1 000 ton dat deel uitmaakte van een krachtig beschermd Britsch kustconvooi tot zinken DE STRUD OM DE SANGBO O A NP ovreapondent te Berlijn nMllH Aan het front In Itall ituil het achtste Britsche leger op verbitterden te eiustaod en de strijd draagt hier een buitengewoon bloedig karakter Van Britsche ztj is de strUd aan de nvier de Sangro dan ook leeds verKeieken met dien aan de Somme in den vorl en wereldoorlog Het achtste leger ondarvindt In het moerasalge terrein dezeUde moeilijkheden ala toen Weliswaar la het er In gefilaagd de heuvelstelün en der Duitschers ten Noord Westen v a het Sangro dal bmaen te dringen doch de Duitsche verdedigingslinie heeft het naar men hier verklaart niet kunnen doorbreken De Eogelschen bestoken d Duitsche Unies hevig met bombardementsvliegtuigen en met t geschut der in de Adriatische Zee liggende oorlogabodems Ook in d Golf van Gaeta op den Westeittfken vleugal van het front waar het vijfde Amerikaaxuche leger tot dusverre nog niet tot den aanval Is overgegaan zijn ooacenbratles van oorlogsschepen waargenomen doch er zijn tot nu toe geen teekenen die op een landing ui den rug der Duitsche troepen zouden kuoKien wijzen Naar men m militaire kringen te Berlijn meent zuilen de geaili rden bij hun offensief ongetwijfeld emstifen hiiuler ondervinden van het feit d t Ui de mjiuid Novemlier verscheidene diepen die v raterkingen in den vorm van troepen en materieel moesten aanroeren is den grond zijn geboord X7e strijd om de Sangro heeft geleid tot twperkte voordeelen voor tirt achtste lager ómt met een froote superioriteit aen mensehen en materieel begonnen was De Duitsche leiding IteeCt thans naar gemeld wordt bMr veriledtftngshnie geconsolideerd en verloren gegaan get ied aigegrendeid Verwacht kan worden zoo verklaart men in BerUjnsche miUtaire kringen dat Mootgomory nieuwe strijdkrachten naar voren ui l r ngen om op deze ptaalB door t Duiteche front heen te breken Of echter hier reeds de Duitsche iioofdgevechtslinie in Zuid ItsUë Ugt is na alle verklaringen van den jongaten tijd niet zeker In ieder geval verwacht de Duitsche leiding nieuwe aaavalien op den Oostelljken vleugel De activiteit van het op den Westelijken vleugel staande vijfde leger wordt vanuit d Jucht waargenomen Den 295ten Noveintier is na langdtirige voorbereidingen in den Oostelljken sector de nieuwe aanval van het achtste Britsche leger l efonnen zoo meldt t D N B De Britten concentreerden hun strijdkrachten op een frofittireedle van minder dan tien kilometer en steunden den aanval door honderden vliefftuigen en de op de swaartepunten in den strijrt gebrachte artillerie De aanvallers stieten a nv nkeliik lechts op de Duitsche stelUngtroepen Na drie dagen van heen en weer golvende gevechten gehikte het den Britten ten icoete van zeer zware verliezen slechts vier Idlometer dtep door te dringen De Duitsche troepen grendelden zonder tet de vijand het kon verhinderen de pen tratlcplek af en brachten den aanval tot staan dte door den vijand den eersten Decemlwr itfet meer werd voortgezet BtHHthtOftd HET AFGESLOTEN QEBIED IN SCHEVENINGEN Met ingan van Woensdag j l kan men het afgesloten gefciedgedcelte Scheven ingen slechts betreden indien men in het bezit is van eeh Ausweis van de betixikiken miUtaire instantie Ben dergelijke Ausweia hebben noodig alle peisonen van 15 jaar af die in dit door speciale borden atgabakende gebied wonen dan wel die daar voor beroeprt ezijgheden moeten fijn De aanvnaigen voor deze Aiisweis iiK eten voor Niederlanders s c h r i f t e 1 ü k bij d i politieparesident te s Ora venhage postixis 264 wordeii ingediend voor Rijk sduitschers htj den PoUzeiotfizicT beim Beauftragten des ReiohskommissaTS Den Haag Plein 1813 no 4 De aandacht wordt speciaal gevestigd op het feit dat slle verzoeken met uitvoerige redenen omkleed dienen te zijn en alle volledl4 e gegevens van den verzoeker moeten bevatten beroep naam volledige voornamen geboortedetum en geboorteplaats woonplaats en straat nummer van den Duit schen pas of van het persoonsbewijs van het persoonsbewijs moet daarenboven de letter opgegeven wonlen Zij die ondainu herhaalde perspublicaties tot op heden een dergeltjk venoek nog met hebben Ingediend dienen dits alsnog in htm eigen belang te doen Itaar het gebied cningendaal in de naaste toekomst eveneens afgesloten wodt moeten venoeken om een Ausweis die recht geeft tot het tietredeo van dat gebied voor zoover de nog niet zijn Ingediend alsnog ten spoedigïte wx rden ingediend Uit slle verzoeken moet blijken voor welk gebied men een Ausweis noodig heeft WUZIOINO EINDEXAMENS OXMNiUUÜH EN BA 8 Bq bescbi ing van den secretariageneraal van Opvoeding Wetenschap n Kffltuui4 eacbennhig ia bepaald dat het programma voor het eindexamen der gymnasia en het daarmede gelijkgesteki sta tsex nen In 1944 een aantal oiMierwerpen niet zal omvattai STAATSCODSANT Bij beiluit van den secretaris generaal van Waterstaat is met Ingang van J December IM l enoemd tot directeur generaal bt dit departement de heer F D Brands De heer Brands treedt op als algemeen plaatavervsnger van den seeretarla leiMnal VBUDOM VAN STRAF VOOR DISTBIBiniEDELICTEN Behalve op het gebied van de voedaelvoorwening Krachtens een op 8 October 1942 uitgevaardigde erordetiing loe lMZ was de plicht geregeld tot Itet geven van inlichtingen op het gebied van de eoonomie De licht tot het geven van inlichtingen had etrekkintf op de aanwezige arbeidskrachten alsmede op de behoefte aan d den voorraad grondstoffen materialen jkroducten machines of ap araten almede op het doel waarvoor zij gebmikt werden Êr is geconstateerd dat bij de aanvragen mededeeMngen enz niet steeda juiste opgaven worden verstrekt Nog steeds doen zich gevallen voor waarrin voorraden worden verzwegen Dikwijls geschiedt zulks slechts vanwege het feit dat de betreffende ondernemer nog in oude voorstellingen van groote voorraden ter verzekering van zijn productt leeft en de thans geldende beginselen ten aanzien van de voorraden mdskeni De Rijkscommissarig heeft thana In het op 1 December 1943 verschenen Verorden ingervblad een verordening 113 1943 afgekotxligd waardoor aan allen die hun aanmeldiijgaplicht op het gebied van het economische leven niet hebi en vervuld de mogelijkheid wordt gegeven binnen een bepaalden termijn alle medfedeeliAgen inlichtingen enz op den juisten stano te brengen Ite verordening verzekert vrijdom van atraf voor al diegenen die dé bepalin n die op het gebied van het economache leven gelden hebben overtreden en zich daardoor strafbaar KAOIOOBOITCN AAN NID OOBLOORVBUWnxroERS Ter gelegenheid van Kerstmis en NIenwJaar De persdienst van den Nederlandsclien Omroep meldt Via een frontzender zullen met Kerstmis en Nteuwlaar rsdiogroeten van ouders vrouwen of varloofden aan liederla tlscha frontaoldaten worden uitgezonden ZV die tiiervoor in aanmerkingwillen komen geiieran oor i Dec aj hiervan per briefkaart of telefonisch No SU Hilversum kennis ta gavenaan den Nederlandschen Omroep afd iMrs en propaganda Schuttersweg t Hilversum Vermeld moetworden 1 Voor wien de groet bestemd is t Weermachtsonderdeel vsn den vrijwlUlgar en stjn dienatrang S ramille reiaUc van hen die de groet willen uitspreken 4 Adres aanvra er ster Peze groeten worden opgenomen in Stu41o A vsn den Nederlsndschen Omroep s Oravenlandscheweg U Hilversum resp op 8 December van 14 30 16 30 uur en op 7 Decemt er van J4 00 IS 00 uur Aaa gen eev van d Dajepr Door den veld ktjlser contralacrt een vooruitgeschoven post doorloopend den door den vijand bezetten Dnjepr oever Geen beweging ontgaat hem Zoodra er iets gaande is maakt hij alarm Alle wapens komen dan tot afweer gereed fln actie S S P K Merz O H I Polizei der Mussert de vrijwilligers die naar het front zullen vertrekken C N r Meöer T llpbben gemaakt voor zoover zU thans voldoen aan hun inlichtings en aanmeldingsplicht in de mate die beantt oordt aan de tot dusverre afgekonigde verMdening en de geheim gehouden voorraden weder aan de distnbiltie ter l e8chikkin stellen Uitgezonderd van den vrydom van straf zijn slechts dergelijke aanmelding lichtigen tegeiu wie reeds een politioneel of gerechtelijk proces hangende is in deze zaken De verordening van 1 December 1943 heeft verder geen betreklcing op stiall are feiten op het gebied van de vdedselvoorïiening Voor da onderscheiden bedrijfsgroepen binnen het bereik van het handwerk ui de secretaris generaal van Handel Nijverheid en Scheepvaart speciale maatregelen uitvaardigen die aan allen die aan de distributie deelnemen den weg wijzen dien ziJ thana moeten bewandelen om de distributie in die banen te houden die noodzakelijk zijn voor het iMhoud van a krachten en producten en de doelmatige aanwending hiervan Wie nog na afloop van de in de afzonderlijke maatregelen aangegeven termijnen zijn plichten verwaarloost zal ten strengste gestraft worden In bijzonder zware gevallen die de ooriogs en civiele economie aanzienlijk Ijenadeeien moet de overtreder er rekening mede houden dat een straf wordt opgelegd volgens de Ordnungsschutzverordnung van Mei 1942 krachtens wellce de doodstraf kan worden opgelegd INSCHRIJVING VAN EERSIX JAARS STUDENTEN 6 T en S DMcmber De eerste j aars colkiges aan de RU ksuniveiBitehten te Utrecht en Gronmgen de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam de Economische Hoogesohool te Utrecht de Landbouwhoogeschool te Wagentnigen en de Technische Hoogeschool t e Delft mJlen onmiddellijk na de KcrJlvacantie dus omstreeks half Januari 1944 beginnen De Inschrijving van eerst jaar studenten is vastgesteld op Maandag Dinsdag en Woensdag t T en 8 December aj Bij hun inschrijving ontvangen zij van het bureau van da universiteit of hoogeschool een bewijs dat hun de studie waarborgt en l escherming geeft tegen arl eid8inzet De studenten behooren zich op een van die dagen persoonlijk te melden aan het bureau van de imlversltelt of hoogeschool tegen overlegging van de vereischte papieren AFSCHEID VAN VBUWILLIGEBS VOOR HET AOSTFRONT s Gravenhage Z December Dinsdagmiddag heihfcen Mussert en SSObergruppenführer Rauter in de groote zaal van den Dierentuin te Den Haag wederom afscheid genomen van een aantal vrijwilligera ïn de groep welke als tiweede het transpert van eenige weken geleden naar het Oostfront zal volgen had een aantal reeds gediend in den Nederlandsciien LandstoTim en verschillenden waren afkomstig van het SS wachtbataljon De zaal was met vlaggendoek versierd damannen droegen een bloam op den borst Op de balcons volgden familie en kennissen de plechtigheid die mede werd bögewoonddoor 3SSturmbannführar Helle a5Ol er fUhrer Ktupp commsBdant van den Landstorm SSS rmbannfOhr r Rouhenhoft en$SOberstunnführer Deppe iden van hetSESKrsatzkommando Nadat de geladeren waren geinspecteeerd schetste Mussert den mannen In korte trekken de beteekenls van het h idige tijdsgewricht De bedreiging uit hfet Oosten die ICuropa reeds heeft weerst n gaat thans f epaard met een aanval in den rug door en ontaarden z6on van Europa Amerika Het is voor de toekomst noodzakelijk dat het Duitsche en het Nederlandsche volk elkaar vinden M het gemeenschappelijk gevaar Het speet spreker dst nog niet alle Nederlandera dit besetten en sommige ouders en verwanten van dese matmen zelfs ndg n et begrijpen waarom si gaan Br jcal echter een tfld komen dat men hen zal erkennen als pioniers van ons volk pioniers voor een Europa waarin sociale gerechtigheid zal heersenen Na dat het muziekkorps van het SSwacht bataljon het Wilhelmus hsd gespeeld dankte SS Obergruppenführer Rauter namens den Reichsführer SS de mannen voor hun daad Zij toonen hierdoor de Germaanache leveasruimte te willen l evelllgen meti inzet wan hun leven HU hoopte dat zU zich aven trouw en dapper souden gedragen als Ifun duUenden voorgangers en wenschte hutKe4 behouden terugkomst toe in het vsderlsfhd Met een groet aan den Flihrer en hetspelen der Duitsche liedeften werd de bijeenkomst bestoten DE STEM DOt SS liudgtert op Zonda S Decemiber van 11 30 tot 11 48 uur ov r den lender Hilrvensiun 1 op goKlenffte $ 15 meter naar de stem der SS De voorman der Germaanacïie S Nederland Feldroeyer beentwooWt een vraag EXTRA SIOARETTEN VOOR STRIJDERS EN WERKERS IN DE OOSTOEBIEDBN De Rijksminister voor de Oostgebledsn dr Altrad Rosenberg heeft uit waardeering voor wat zü preateeren een extra hoeveelheid tabak t r beschikking gesteld voor allen die zich direct hebben ingezet voor de verovering en den opbouw van die gebieden aUlus de heer v d Tempel leider der afdeeling voorlichting van het Oost instituut op de dagelUkachg persconferentie Deze tabak Is door da B A T Compagnie te Amsterdam tot sigaretten verwerkt en zal worden verstrekt aan de Ned vrljwlUlgers In de aS Pantserdlviste Viking aan de Nedfclanders In het N S KJC aan de Ned firma s die in hel Oosten zijn ingezet en tenslotte aan wis voor da Ned Oost Bouwmij ginds werkzaam zijn De verdeeling zal geschieden volgens de regeling die door elk der bovengenoamde groepea ia getroffen en wel op basis van honderd sigaretten per maand Bij de SS vrtJwilIiBcHf zal de verstrekkinggeschieden in de KeM of jaarwlssellngspakjes Bij de azidertf dat moeilijker omdat de julsta adressen niet altijd l ti de handzijn Dan gaan de cigarattaa naar da faniiheder bei rokkenen die da varder zullei expedieeren 9 Et zijn apeciale borkasrten vervaafdlid waarop de rechthebbenden bü speclssl d toe aangewezen winkeliers de sigsrsttaa zuilen bekomen K Til DISTRIBVTIENIEVWS DISTRIBUTIE VAN SCHEERMESJES Bon R 14 van tabakskaait Inleveren In verband met de ingevoerde distri butieregeling voor scheermesjes wordt medegedeeld dat diegenen die in het bezit zijn van een tabakskaart d us de maimen van 1 8 jaar en ouder van 6 tot en met 11 December 1943 bon R 14 van deze Icaart moeten inleveren by een kleinhandelaar in scheermesjes taieinde aldaar in een inschrijvingsregiater te worden ingeschreven Zij die in gebrdce blijiven dezen bon tijdig in te leveren kunnen niet voor het in ontvangst nemen van scheermesjes in aaiunerking komen Stodshiums DE HEER H P KOREVAAR BIJ GOEOEWAAGEN GEHULDIGD Van Jongsten bediende tat procuratiehouder Da heer H P Korevaar heeft gisteren zijn 2S jarig Jubileum herdacht in betrekking bij de N V poedewaagen s Hollandsche pijpenen aardewerkfabrieken welker procuratiehouder hij ia Werden de ochtends reeds bloemen in een speciaal gebakken vaas te zijnen huize bezorgd als een attentie van de familie Goedewaagen later op den dag toen hij In gezelschap van echtgenoote en kinderen in de directiekamer en vervolgens in een der fabriekslokalen gehuldigd werd heeft de jubilaris ook groote sympathie en waardeering ondervonden van directie en personeel Dje directeur de heer A Goedewaagen zeide dat de aanstelling van den heer Korevaar als dertienjarigen jongen vijf en twintig jaar geleden tot jongsten bediende wel een zeer gelukkige keus is geweest De geleidelijk tot procuratiehouder opgeklommen jubilaris heeft zich zeer toegewijd en ia een trouw en onkxeuitbaar medewerker geweest Namens de directie werden een stoel en een handt escbllderd gedenkbord aangeboden De heer B M G Loomans bracht de gelukwenschen over van de vertegenwoordigers en kantoorpersoneel waarna de heer J A van Breukelen afdee lingschef namens het en in het bijzijn van het gezamenlijk personeel een kroonlamp en een lectuurbak aanbood Voor alles heeft de heer Korevaar tenslotte bedanict diploma zwe mmen vreugde en arbeid Alle t8 eandidaten gealaaKd Aan het diploma zwemmen waarmede gisteravond in het Spaardersbad de afdeeling Vreugde en Arbeid van het Nederlandsch Arbeidsfront haar zwemciireus besloot namen elf heeren twee dames negen jongens en ze meisje deel Alle eandidaten slaagden voor diploma A de heeren H V d Hee L J Jaspers J C Sna Feuilleton Nadruk verl odén De reis om de wereld in tachtig uren Kan verhaal uit de eerat tijden vanhet vliegwezen door W C COENEN 18 Kuik daar ligt da werïcplaati daar vlak voor ons Robertson zag in de verte een particulier landingsterrein met een reusachtig vierkant gebouw dat vermoedelijk als weirk Iaats dienA en een klemer gebouw dat wel zolt dienen tot huisvesting van de werklui Beide geiMuwen waren omgeven door een ondoordruigb re prikkeldraadversperring Vóór m hek dat toegang gaf tot bei terrein vtonid een gewapende bewaker Eerat nadat Leo het stuk had onderteekend dat hem tot employé van Moring maakte mocht hü zijn vrienden door het ivék volgen ikaar de geheimzinnige werkplaats waar de Arend was gebouwd De groote zakenman scheen in verrukking te geraken bU hetéietredeh van het terrein Tot op dit oogenblik had Robertson r nog geen besef van gehad hoe volkomen de man opging in zijn plan de uiteinden der wereld tot op een afstand van enkele dagreizen bij elkaair te brengen Er ging e i rilling ova zün rug toen hiJ het bewaakte hek doorging Wat voor nieuwe wonderen zouden hem worden geopenliaard En zouden die voldoende zi om de groote geweldige onderneming te doen sl gefi CMk Gras raakte onder den indruk Hij had een kjeur en keek naar alle witen met dp grootste aandacht rt Maar Leo bleef ev flegmatiek al altijd HU wist al zijn gevoelens volkomen te beheerachen Hij kende nog niets van de plannen tot redding van Tascha en het wefk dat hun ki OoatSiberiS wachtte Mias ien dat hij die plagmen roekeloog en onui vo t1 aar sou aditen maar Ro beTtson wiat vk a dat Leo bem zou volgen waarheen hij ook ging Kom me naar de wericpl atg iet Prjit 5 cent p er nmnmer 82ste Jaargang No 21412 Chetredacttur F TIETTEH Qouda terse J Mimpen J J de Bruin a v d Maas M C Bakker K Kerk N van Eujc A Stolk en H WiltenburgL de dames E Kerk Ekkeaenboom en Ans Aart de jongraiB R Remeyer A IJsselstein D Binnendijk W da Groot R Kuit T Hageman L Vergoed M Masienbroek en D Wiezer en de njeisjes R Noomen N Noemen M V d Laan W Vergoed J Copar en N de Jong uit 75 meter rugzwemmen m de zg 1 minuut springen van da De A piroef bestaat schoolslag 50 meter met de handen m de watertrappen plaiUc Het examen werd afgenomen door de badmeesters W de Jon en J Tybout Het geheel stond oixler leiding van de heeren H F Brinkman provinciaal leWer en H Dulleraont dienstleider voor Gouda van Vreugd en Arijeid ZOO MOET HET ZUN Revna nat Chfl de la Mir Zoo moet het zijn zei op bealiate wijae de titel van het revuetje dotgisteravond in een matig bezetten Schouwburg ging maar dat kan aoo maar niet volmondig beaamd worden Chris de la Mar die alg komiek zijn stempel op het geheel drukte zou Islijfspreuk kunnen heM en Van d k hout zaagt men planken Zijn humocis grof een tikje tegen de acJiröet maar wie dat weet te waardeeren kan veel plezier aan hem beleven D tweede icomiek Piet Oroenendaal was een goede kracht evenals Dity Doornbos die met haar goede mimiek engpoote buigzaamheid der stem zekartot beter weï in staat is terwijl JoSwart beschaafd etnige liedjes zone Verder was er een daa aar de Starleys dat na een aantal himibugdan sen in zgn laatste nummer toch ook tot goede prestatie in staat bleek Br waren voortg twee uitstekende nua mers een i ienomenaal acroliatentrio de Holboms die op ongeloofiyic soepele wijze en ond er ademlooze stilt bun toeren verrichtten later ook aan een ladder en het mondaccoideon dtio de Luciano s A J Vermaas Wat Waar Wanneer TbsKa nwaUt Heisses Blut met Marika Rükk en Paul Kemp Aanvang B uur Zon dag vanaf 3 uur Zaterdag 2 30 uur DonuiM Liesje met Lucie English Remde Bioscoop Huwe ijk op afbetaling met Leny Marenbach en Job Blemann Aanvang 8 uur Zaterdag vanaf 9 30 uur Zondag 10 30 en vanaf 3 Uur Zaterdag 1 uur Doornroosje Schouwburg Btoaroav Een Stem uit daa aether met Ilse Wemer en 3arl Raddatz Aanvang B uur Zondag vanaf 3 uur Beunde foyer Cabaret rogramina met oa De twee Burley s en Jules Serotl Aanvang Zaterdag vanaf 4 uur Zondag vanaf 2 uur Maandag vanaf 7 uur concert 4 Dec 2 uur Nieuwe Schouwburg opvoering kinderoperette Asschepoester door ga zelschap van Chris Hofland 4 Dec Z uur Het Bhinwe Krols Sint Nico laasfeest Spoorweg Onthouders VereeiÜglna 4 en s Dec Gebouw Aariellia stogektrairti Nationale Kunijnententoonstelling geolsend Zaterdag iO en Zondag 1 7 uur APOTHICnSDIBNIT Steeds geopend des nachts allMn vodr geneesmiddelen Apotheek E Orendel all tl Lange Tlendeweg 9 AFHALEN DISTUBOTIEBKgCREIDEN Uitreiking aan het Distributiekantoor vaal levensmiddelerfkaarten Ie periode 19441 morgen 9 IS 30 uur Van tot en met Gazon WANNEER VERDUISTEREN Tot 4 December moet verdnlaterd worden van 16 45 IS nur Dee Maan op 1S 15 onder 23 14 Deo Maan op 13 41 onder 23 14 Dee Maan op 14 0 $ onder 0 31 Moring en ging hen voor naar het groote gelwuw dat het vliegtuig herbergde A toorrisTUK vi Een vUecwonder Van de volgende vier en twfaitig uur sliep Rcdiertson er ongeveer vier da rest van dien tüd besteedde hij aan ds bestudeerinrg van het wonderlijk vliegtuig van Jan Morii Bn het duurde niet liBtg of hij was even op togen over de machme ala Jan Moring zelt Karel Giras kon geen woordw viniden om zijin bewondarin uit t druk ken en zeUi da gtoïcijniaclM Leo maakte nu en dan een opmeiking di verried dat ook hij innerlijk ongewcntden was Everard d Graaf de uitmuntend vliegingenieur had alle instnimenteti l ehalve de cairtograaf büeencebracht en ki de cftbizie van het vliegtuig geinstalieerd Hö was niet minder dan een gMiie in zijn vak Maanden achtcn een was bil van den cenen kapitalist naar den and era gegaan om zyn droom t kunnen verwezenlijken Rollerd had hem afgewezen Dat was voor De Graaf de beste recommandatie bij Jan M ring die den ingenieur terstond zijn volle medewerkmg en steun toezegdei De Arend was met d rie motoren uitgerust om verzekerd te zün tegen d gevaren van noodlandingen Bovendien droegen ze by tot grooteA Mielkeid langer uithoudingsvermogenW zumig beid in bet gebrul De mj ine had ook een toestel waardoor de motoren zoowel met de hand als electrisch op gang kondöf worden gebracht zoodat een uitgeputte batterij geen beletael voor het starten kon vormen Bovendien was er een initrument ingebouwd dat aan de motoren on ip ijlèra lu iagen eenzelfde kracht en stabiliteit veradiafVe la in den gewonen dampiknng Br zou gebruik worden gemaact van een nieuwe gynthetisdie lyrandatof waardoor e n tweemaal zoo w t€ti afstand per liter kon wop4 i afgelegd als met gewone Ix nztne en waardoor het mogelOk werd vilftlg tnir met een majcioHrm snelheid in d lucht bWiven Wordttivcrvotgd V