Goudsche Courant, zaterdag 4 december 1943

G0UDSCHEAGOU6ANT NIEUWSBLAD VCX Hf GOUDA EN OMSTREKEN Ma andag 6 Dec imJ BttrcMt Mirki 3t TatMoQo V i PaMVkenIcif 4MM Prü 5 ceqti per n ummer 82 le Jaargang Mo 21 4U F TimEI Gouda Hevige aanvallen op Ie Krim afgeslagen Zware gevechten tusMchen Pripet en Berezina dmen voort Vierde afweerslag bii Smolensk geëindigd Jet upfterbevel van d Ouitacfae Noerdwestea van KertaJ oit tat hevicc etfinachl deelt Zaterdag mede Op alles voorbereid Dichte nevel tusschende stellingen maakt het voor de bolajewistengemakkelijker om naderbij U sluipen daaromIs voor de posten In de voorste loopgravendo uiterste opmerkzaamlieid geboden Dehanügranaten liggen steeds voor het weroen ger èèl Tl mann H H Si I P K n rrid en Rifx hH BMriil l r IW7t len K nn p Griend en lllnen 7 fn ivordcn ll chl xijQ n IulllnKtn diK I uk lechlü in Itjit i n W r 1 4 m I RtitlerdifTt lOnutrcken Itli voor J Vrdam Ult bier en pr oplei P van g 77 EN Rc thee senbw t 50 tAi Vierde Floris Iraat 100 ouwdoowagen r ƒ 10 I 7 itraat 8 II i tstr 69 Iiuisorgel ichrijfjcentsffe strijk egersen h noten nent ƒ 1750 Floris baard pijpen Te zien IM Ver ade 27 en bo J Uil Ifaddinx te InkjrBrugweg onder Staats ja den ZaldelIJkea aecloii vaa he OMlelJike front kwam het alleen ten l westen van Kreawntajoei en by mcrkan tot rQ groato gaveehtaimdaitagai AUe viiandeii ke aanuilen waden t9 geringe iMaataelUke Mctratiea na aCgaaiagen Op één taata aUn geveekien met een doorge Cëïwn vijandelilke afdeeltaig aan den Taaaefcen Pripjet en Bercaina dronmi de boiajewiaten meenaalcif onac IcIUngen binnen ZQ werden ccbtet h een onmlddelllik ondemomen tenaaanval weer temggeworpen Ten talen van Krttajel aün hevige ge wbten aèet vr atwke door paataermgena gestennda v andel lM turm Im aan den gang Ia het gevecbtagebied ten Weaten na Smolénak nderaamen de boUJetialea op den vierden dag van den inoten Iweerslag t idena een diehte laeeawjaclit opnieuw hevige aanval E die iQ in weerwil vaa de idUgen verlieien tot aan liet vallen rii de iteraia itoeA a r keifeMidea Ule aanvallen Wfitit m Uaedif afgeAwen en een leb Naortai vm dea Btoweg doorgebroken vijandelijke Meeling werd vernietigd Ten Westen van Newel leverden de eigen aanvallen plaalselijlie terreinViest op Sterke vuandeiu e tegenaanvallen mialukten fiierbu werbeu 24 Svvjetpantserw eni vernietigd en 4 mdere aUikgescfaot n la den WeatelUI aeeioi van het taid Ilallaansehe front lün op talrijke plaatsen hevige gevechtea aan den fui I ultsGb reafervetroepei hieven nkele penktraiies op en maakten daarkij gevangenen Op den nlteisteo llnktrvleugel vèn oaa fnmt werden de iterke aanvallen vap bet aobt EngelKhe legefla een lingieotor opgerangea j i l fcUometei verder aur aobtfMn Ugt FqrtnatiM Briteciie bonunenwerpera hpbbpn in de vroege morgemiren van vandaag een teireuraanval gedaan op Leipzig In het stadsgebied we den woonwijlten opodMire gebouwen kun st en cultuutmonunienten zwaar getroffen Andere vjjwndelljke vliegtuigen vlogen over de rljikahoofdstad Hinder chade aan te richten Tot dusver IS vastgesteld dat 28 vüan ielijice Iwmmenwerpera zup neergeschoiteii Batterijen verdragend gcsdiiit beant woordden gisteren het vuur van Engelrhe batterijen aan de overzyde van hvi Kanaal en beeeiioten met goede Uitwerking beJ kn rU c doelen in Dover Deal en Folk atone Het opperbeve 1 der DuitBche weerijacht deelde Zondag mede Op de Krim gtaigen de bolajewisten llHeren na krachtige arttllerlevoorbertlding en geslewd door talrijke p n lerwagens van hon landiagshootd ten Onderhoud tusschen Turkschen president en Roosevjelt Volgens een bericbt van d BaseIer Nachrichtan zou de TuikKhe regeering stapp i hebben ondernomen om een sunenkooist tot stand I hrengen tusschen den Turkschen president Ismet Jnönö en president Roosevelt Aan dieze tamenkomst zou len zoo m Idt heit blad verdef ook de Turksohe ministerpresident Sarad joegloe en de minister van BuitenUndsohe Zaken Menemendsjogkie naar mogelijkheid deelnemen De Ameriliaansche ambassadeur te Ankaira Stemhardt zou voorts van de Iteksche fegeering het verzoek gekregen hebken een ontmoeting te arrangeeren llmchen de leidende Turicsche staatsUrïen en piresidant Roosevelt In politieke kringen te Istamboel Terwaoht men dat binnenkort een oomrouniqllé zal worden uitgegeven over eeffSlunenkoimt tusschen Roosevelt ChurAlU en tanet Inönö Het feit van de ontmoeting is in Istamboel Venwei nog niet bevestigd bmet mönö naar Cairo Hoewel niet officieel medegedeeld il smds VrUdag in p dittek9 en diptoontieke krhigen van Ankara bekend Ut Inönö zicïi naar C3 ïro begeven heeft om daat een ontmoeting te hebbén met president Roosevelt Ter be hei mmg van de reis werd Vrijdag ehtend een fluiting ingevoerd van de hinnen en buitenlandsclie beriditen rbindingen die Zaterdagmiddag weer eiwl opgeheven In politieke kringen ziet men in de feis van Inönö een aanvulling op jlp reis van Menemendsjogloe naar Caïfo aar hy in de eerste dagen van No ember een ontmoeting heeft gs ad mei Eden na diens t ni eer uit Mos ou Aangezien Roos relt zich nu eenpaal op Itet oogenblik dicht bQ Tur U bevindt acht men het niet onge oon dot er thans een ontmoeting P aats vindt tusschen hem en den preWent van de Turksche republiek In urksche kringen wordt niet aangeno jen dat uit deze ontmoeting een wurging zal voortvloeien van de tot dus er gevolgde Turksche builenlandsche 8 reMi nde ile conierentM in Iran HSirflft Swukowlttl in h t JoegosU ïisch blad O V o V r e BI e onder het opschrift 0e jw fsrontle d r watthoplKMi dal StaMa met J xitiu den oorlog te wtllcn bekorten ilJn MBBnooten het mes op de kesl heeft f e van hen etacht dot ilJ Turkde over l nwren StaIJn heeft haaat De RUn ll Ji veel te ver wi d Balkan dichter b J Wmltrof en BenesJ ilJn ót eirpert van I un voor den Balkan naar wie hy met t anrallea over Zy werden met sware verUaaea afgeaiagen en 13 pantserwageaa werdca daarbU atakgeaehotea Roemeenache troepen vielen het iandingshoofd ten Zuiden van Kertsj aan braken door de vyandelyke stellingen en stootten tot aan de kust door Sterke formaties der luchtmacht ateunden met goed gevote de gevechten aai weerszijden van Kertsj ArtilItricbooten der marine vielen in de Straat van Kertsj een ravita lleeringa transport der bolsjewialen bestemd voor het Zuideluke landingshoofd aan en brachten twee motorkanonnerbooten een sleepboot een met munitie geladen lichter en S andere vaartuigen tot rinken In de groote bocht van den Dnjepr en aan den midden Dnjepr kwam het afgezien van plaatseUike gevechten alechts m het gebied van Isjerkassy tot levendiger strijd Sovjenanvallen t Westen en ten Zuidwesten van de stad miïhikien De Zuidelyk van Tsjerkassy doorgebrtricsn vijandelijke strijdkrachten werden grootendêels vernietigd Tuaschen Pripet en Berezina duren de zware gevechten voort Ten Westen van Kritsjef werd n tijdelijk verloren t gane stellingaaeclof door een tegenaanval neroverd Ia het geveehlagebled vaa Smoleaak hcbimi de Üblsjewistea onder dea indrak van hun zware verlieaeh aan Bieaaehen i materieel en van het vnichteloadr van hna doorbraakpogingen gisteren niet meer aangevallen Daarmede is de vierde afweerslag aaa den autoweg van Smole k wederom met leen volledig Daitseh sneces geëindigd Aan het Zuid ItaUaansche front namen de vijandelijke aanvallen en het zware artillerievuur in hevigheid af vergeleken met de voorgaande dagen In den Westelyken sector stortten aanvallen van Amenkaansche troepen op eenige atellingasecttn en met buitengewoon zware verliezen in het afweervuur ineen In den Oostelijken sector zetten de Britten hun Hjoten aanval gisteren niet voort Een tiJdeUjk verloten gegaift iriaats werd weer door onze trcëpen genomen Bil den aanval van sterke formaties Duiiische geve tsvliegtuige op de vüandelii ke ravitailleering basis Bari in den nacht van 2 tflp 3 December zijn volgens de definitieve gegevens 4 koopvaardijschepen met een gezamenIgken inhoud van 31 000 ton waaronder een groot tankschip tot zinken gebracht Bovendien weiden 9 vrachtschepen met een gezanten lijken inhoud van 4iWXI0 ton en een oorlogsschip van middelbare grootte vernietigend getroffen Twee eigen vlicctuigen gingen verloren In de avonduren van gistereiv lieten vijandelijke stoorvliegtuigen enige Immmen vallen op Weat Duitseh gebied belde ooren luistert en die da opening derdeuren naar den Balkan al de Dardauellen lachen Wanneer Churchill spreekt vaa deOlivoorwa rdelljke capitulatie van DultachlaiMt komt den bluf Stalln zeer gelegen doordat hU ali den koristen wes naar ditdoel d opetdBg der neCncten voorstelt en tocht Da Enjelsoh gezlnde it aardlgde Jsltsjin schrtltt In het Turksche blad Tan In dat bQ de reis ven Indn l atet alleen sprake Is van een vrlendschapsbeuek maar dat er o6k besprekingen zullen worden gevoerd die de belangrUksle vraagstukken vah oorlog en naoorlogstljd betreffen en betrekking heMi n op het iQt van ae wereld en van TurkUe Het 5taat hoofd heeft het volle vertrouwen van het Turlöche voU en leidt de Turksche S tltlek met Ijzeren wtl en geniaal begrip et Turksche volk la er van overtuigd dat het met In een avontuur zal worden getrokken zoolang de Turksche belangen niet bedreigd worden Het loger is paraat doch het tou bCUAellJk zlja te beweren dat te Cairo zou word n beaIot n tot Turksche deelneming aan dan ooriotNaar Stoekholips Tldningen oit Ankara meldt heeft het bericht dat president Inöi 6 op ttn reis naar Cairo door den Sovjetembassadeor te Ankara vergeseld Is en dat veracheidene leden vin de Sovjetambasaade in het gezelsehap der Tarinehe slaaisUeden reisden tai de Tnrksehe hoofdstad veel opxien gebaard Hit het bericht in dtt bUd bl voorts dat Inönö wordt vergeseM door minister president 8aradijè loe door MeneméMsjMloe dea minister van BailenUndaeEe Zaken en Tsjakmak d hef tnu den generalen ataf Sche psrhn ters aan den Wolchof Onver moeibaar znn zij op post en m en rooit warT t r zU schieten op de bolajewisten e uit hun dekking te voorschijn komen P K Zwirner H H S ArHcan de Turksohe ambassadeur te Berlijn k gisteren per vliegtuig van Istanboel vertrokken om tich eer naar Berlijn te begeven rMff rt door Hitler Jtatrangen OerneM wordt De fühnt heeft tai sija boofdkwartier den Leider der N SJt A A Maasert voor eea vrlJ laagdarig oaderhond eatvangcn iQdens hetwelk de thans hangende vraagstnkkoi in den geest van de vert puwel Jke en hartelijke aamcnwerklng M frden bespraken BiJ iiet onderbond waren aanwezig de BUksdomnüaaaris voor de besctte Nederlandsche gebieden Bijksminhiter dr SeyssInquart de RUksminister en ehef der Rijkskanselarij dr Lammet alHoede Reichslelter Bormana voorla de pUatsvervangeade leider Vaa Geel kerken en de leider van het Arbeltsbereich der NJSHAJP ia N d riaad BHterbaseh De Berlynsche A N P correapondent meldt De Leider der N S B ir A A Mussert heeft vergesseW van den plaatavervai end leitjer van Geelkerken en het hoofd van de af deeling pers van het hoofdkwartier der N S B Blokzijl korten tijd te Berlun vertoef i en bU deze gelegenhekt een Htgedwongen gesprek gevoerd met een deel der buitenlandschs pers De hetr Mussert legde er m zijri uiteenzetting den nadruk op dat Europa wil het niet ten onder gaan één moet worden Hü onderstreepte het bolsjewistiache geVaar en zeide dat Europa in dit opzicht tot bezinning moet komen daar het anders zgn rol heeft uitgespeeld Er ieland aldus spr heeft steejjs kans gezien alle geschinen buiten zUn glanzen uit te vechten en zoo moet het ook met Buxopa zün Ten aan Ki van den toestiand in Nedeland Bfreurde de heer Mussert het voortibestaar van de tweespalt onder het volk terwijl hij de houding van de kerkelijke overheid inzake de NationaalSocialistische Beweiging laakte Omtrent het vraaigstuk der Nederlandeehe koloniën wees ir Mussert erop dat Nederland ergenljjk steeds wan Ekigelama afhankelijk is geweest sedert het tydstip waarop bet aan dit land Ceylon en de Kaapkofonie heeft moeten afstaan waardocw Engeland den toegang tot de Nederbindschftidieche kotomói beheerschte Tenslotte schetste de leider der N S B de moeiiyikiheden van de leden der beweging waarvan er tot dusver reeds honderd in igen land om het leven gebracht zijn t rwijil veleQ aan het Orëtelgk front sneuveMen Verhuizingen en meubeltransporten TOESTEMMING NOODIG In vetibiBid met het steeds toenemend tekort aan vervoermiddelen en de daarvoor benoodigde motoi brandstoffen is de noodzakelijkheid gebleken van een bijaondere regcüng voor het verrichten van venhumngen en meuibeltransporten Zooals bekend ia werd J eds geruin en tyd geled i vertwden Verhuizingen over een afstand van meer dan zestig kilometer met motorrij tuigen uit te voeren Het besrfiikbare aanta spoorwegwagons en spoo lapissiers laat evenwel niet tioe dat de verhuizingen over rooien afstand welke anders met auTtortractie zouden worden verricht nu in be langrijke mate eer spoor geschieden Ook het vervoer per sohip levert ennstige moeil ijkheden op De uitvoering van verhuizingen o weUce wipoe ook zal dus op zoo rationeel mogelijke wijze moeten geschieden Het IS daarom noodig dat voor elke mterlocale veAuiiing ooverechiUig meit welke vervDenniddelen zy zal worden vcrrldht de toestemming verkregen wordt van een instantie die bevoegd is m dezen ordenend oi te Ten Als zoodanig is door den generaal van liet de aTtemenit van Waterstaat aangewezen de chef van det afdeeling vervoerwezen van het departement van Waterstaai bureau vertiuizingen en evacuatietransporten Oranjestraat 10 sOi verAaige telephoon 116535 Voor de tpepasstng van de hier bedoelcle regeling la met Verhullingen gelijkgesteld all vervoer van geheele of gedeelteitjke Inboedels van Inventarissen van winkels bibliotheken kantoren archieven of veraameUnfm aliniede van nieuw meubelen deze laatst voonoover ly Itnga den weg worden vervoSrd Sleehia voor het vervoer als stukgoed la een uitzondering gemaakt De regeling vai de vemulzlngen waarvoor vergunningen itia verleend la opgedragen aan de Regellng oentrale meubeltransport R C M van te Vakgroep goederenvervoer langs den weg ta 1i GravenhSV f nge Lombardatraat 40 Incsvolge de bovenbedoelde regeling zal ieder die een verhuizing of daarmede gelijkgesteld transport wenscht uit te voeren waarbij dus in de éérste pUats is ta Oenken aan de meubeltransporteuft zich tenminste veertien dagen vóór den voorgenonftn datum van de verhuizing met een verzoek n toestemmtaK moeten wenden tot de Regelingcentrale meubeltranmort R CM tangt Lombardetraat 40 a Qravenhage tel S99849 die dan zal moeten beoordeelen os welke w ze en op welken dag h t vervoer zal kun nen worden verricht Allen die wenschen te verhuizen of overigens een vervoer waarvor ode hierboven uiteengezette regeling geldt wenachen te doen verrlohten zullen goed doen met het vorenstaande rekemng te houden en hun opdracht aan een vervoerder op zoodanig tijdstip te geven dat de vervoerder zün verzoek om toeetemmlns tijdig zal kunnen indienen De vele moeilijkheden die eén goederegeling van de trsnaporten als hier bedoeldoplevert maken het onraoKeltflE met denvoorgesphreven termijn Vfn veertien daoende hand te llchtetv De aandacht wordt er met iwdruk op gei estlgd dat het Éanvragen van vervoerverglTnningen ul alultend dient te ge=ichieden door degenen die de verhuizing of het vervoer verrichten en njet door degenen die verhuisd wenschen te worden POUTIEK WEEKPBAATJB De titel van het politieke weekpraatje dat Max Blokzijl hedenavorid zal houden over Hilversum 1 is Pro ag irida Identiteitakcmrtjes voor kinderen beneden 15 jSar ACTIE VAN HET NBDEBLANDSCHE u tOeOE KBDIS Begin v d dit Jaar vestigde h Roode Kruis te Geneve er bij het hoofdIjestuur van het Nederlandsche KoodeKmiis de aandacht op hoe in diverselanden het initiatief was genomen om door middel van identiteitskaairtjes hetverloren radeen van kindeien in dezewoelige tijden zoo v l mogelijk tbgente gaan r czien de belangrUkhetd van ddt prob eem werd een en ander ooverwljkl voorgelegd aan het departement van Biooenlandache Zaken De Invoering dezer kaartjes werd S leua in overweging genomen en soowel ampele besprekingen met dit departement al met de rijksinspectie vaa de bëvolkingeregisters volgden Het w rd van overwegend belang geacht dat kinderen heneden d n leeftijd waarop een persoooSbewlja wordt uitgereikt In het bezit zouden kunnen worden gesteld van een Identiteitskaart waardoor in geval van twm bardementen of andere cata trophale gebeurtenissen diB herkomsrt van zoè n kind zou zijn vast te atellen De veizchrlkkiugen van den hichtooriog ataan een leder duidelijk voor den geest en zijn tevens een ernstige waarschuwing de kinderen te vrijwaren voor nog grooter ellende EU bominajagen en andere rampen welke helaaa tijdens dezen oorlog veelvuldig voorkomen is het voor de oudera of voogden meer den ooit zaak zich er op te bezinnen op welke wijze hft ezlnaverbasui en de veiligheid van het kfad zoe Md mogelijk gewaarborgd kunnen worden Toen in principe bealoten was aan het verzoek van het Nederlandsche Roode Kniis tesemoet te komen een identiteltakaartje In te voeren werd allereerst overleg gepleegd met diverse Itiatanities omtrent het model van de kaart en de gegevens die hierop moeeten worden aangeteekend Aangfzien de Neder andscS e jfd onder den leeftyd van 16 Jaar op drca 3 000 000 zielen kan worden gesteld was het een groote moeilukheid duurzaam materiaal te vinden waarvan de kaartjes konden worden vervatffdigd De oortogsomstandigüieden waren oorzaak dat geen voldoende metaal voor dit plaatje beschikbaar kon worden gesteld ïoodat ten slotte aan de gra fische inrichting Joh BSnschedé en Zonen te Haarlem opdracht word ver strekt tot het aanmaken van identiteit bewija i op wit houtvrU taai karton voorzien van londe hoeken en gestoken in onbedrukte envelopjes van echt perkament papier Met een kunstzüden geknoopt koonije van 70 on lengte kan dit om den hal worden gedragen Op de eene zijde van het kaartje staan vermeld naam en voornamen geboortedatum en volledig adres van het kind terwijil aan de ommezijde een Rood Kiijis alsmede de woorden 3cinderlegitimatiekaart en het Neder landsche Boode Kruis zün aangebracht Het kantje higevuM en uHgereikt kost met envelopje en koord slechts ƒ 0 10 en dan nog uitsluitend voor hen die thans in staat zouden worden geacht vorfr hun persoonsbewijs een gulden te betalen Aan alle anderen wordt het bewijs gratig uitgereikt De versti kkU de r kaartjes Is Caeuttatlef gesteld en getdttMt ultduttettd op aanvraag v n oudera ot voogden Deze aanvraag kan geschieden bQ de gemeente secretarissen de hoofden van teholen ol btt de afde ngsbesturen van het IMderlaBdache Roode Krlus Onv de ouders v B ha nut van een d rgelljk bewijs té doordringen ieeft het Itederlands e Rood Knila op zUh genomen de propaganda te voeren Aan da hoofden der scholen heeft het betreftendb departement verzocht met kracht t willen medewerken dat het klndarlegltlmatlebewljs In zoo groot mogeltjken krlns wordan gebezigd Om te bevorderen dat op een snelle en eenvoudige w ce vele ouders in het bedt van een aanvraagformulier worden gesteld zijn aan de schoolhoofden een aantal van dezeformulieren toegezonden met verzoek deze door het Mmderwljzend personeel aan de kinderen beneden den leeftijd van U laa uit te rellren Met het oog op de binneakoft beginnende KnstvseanUe worden de fominIleren In de week van 6 tot 11 December aan de Mndereo nitgerelkt in het belang vao ecB qpoadige aüielking iüw khiderlegHiraatlebewUsett wordt driilgend venoeht de formnlieren fa igeva1d nog vMr bet aanbreken van de Kerstvscantle op de sehool jnr det In te leveren JOODSCHB KEBKGENOOTSCBAP PEN ALS nSKcOMMERCIEELE VEREENI6INOEN EN ST ICHTINGEN BESCHOirWI In aansluiting op de 25 November j l in de dagbteden geptibliceerde bekendmaking i etreffend vorderingen op nietcammercieele Israëlietische vereenigii en en stichtingen wordt thans ter algemeene kennis gebiracht dat de hooMsynagoge te Amsterdam alsfliede i le Israëlietisehe Jood iche kerkgenootschappen en genMenten in dit geval mede als niet commerciee iC Joodsohe yerreeniginecn en stichtingen worden beschouwd Voi etto o 9 dece insteUingen kunnen deihalve eveneens voor of uiterlijk op 18 December 1843 biJ het afwikkeliiigs ureau Amaliastraat U te s Gravenliage worden ingediend Na genoemden datum zuHen geenvorderingen meer in l ehande mg worden genomen Ten aanzien van het bovenstaande geldt het bepaalde by artikel 1 der v rordenmg 230 l$ 0 van den Rijiiscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied DISTRIBUT ENIEüWS KOUSENBONflEN AANGEWEZEN Met ingang van 4 December wordt tegen inlevering van den kousenbon N van de textielkaarten V US en V 21S voor manne en vrouwe boven de 15 jaar en de daarvoor benoodigde geldige textielpunten van eerder genoemde kaarten of T punten een paar sokken resp kousen beschikbaar gesteld In verband met de bevoorrading van den handel van gokken en kousen Is het mogelijk dat met steeds sokken of kousen voorradtg zijti maar zorg wordt er voor gedragen dat ieder de in zijn haar liezit zijnde l onnen te zijner tijd zal kunnen honoreerên mits men alsdan de t eschilcking heeft over op dat oogenblik nog geldige punten Met ingang van 15 December zullen alle uitgegeven eh in omloop zijnd speciale punten toóals HG K S en T punfen ongeldig zUn GS punten blijven geldig voorzoover ij worden aangeboden met een geld lfe speciale verguiminig verbetprd beridit TWEEDE PREDIKANT8PLAAT8 INGEREF KEES BEZET af Bevestiging en intrede van ds O Koenekooiw De stichting van de tweede predikantsplaats in de Geref Kerk heeft gisteren haar bekroning gevonden in de komst van den tweeden voorganger ds G Koenekoop uit s Gravenmoer die des morgens door zijn Goudschen ambtgenoot d J P C ten Brink werd bevesUgd Deze bad als tekst gekozen MJarcus 15 16 En Hij feide tot iien gaat heen in de geheele wereld predik het evangelie aan alle creaturen Die geloofd zal heibben en gedoopt zal zün sal zalig worden maar die niet zal geloofd heibben zal verdoemd wotden Bn van Matth 28 vers 20 En ziet Ik ben met Ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld fo de uitweikinig van zijn tekst bepaade ds ten Brink de gemeente bü drie punten den Kooiing de gezanten en de burgers van het Koninkrijk Gods Welk punten hij uitvoerig be handelde Hierna richtte ds ten Brmk hartelijke woorden van welkom tot ziJn collega De gemeente zeide hij legt met mij de sleutels van het Koninkrijk Gods in Uwe handen neem met blijdschap Uw taak op U Vervolgens geschiedde de plechtige befVSiUiging door voorlezing van bet daartoe voongesohreven ftajinuher In den mdddagdienst deed ds G KooiekofKl zijn iiïtrede met een predikatie naar amleidinc van TI Petrus 1 19 Bn wij hebben bet profetisehwoord dat zeer wast is Wij moeten ons bezinnen op dait woord aldusspieker en daartoe liet h het licbtvallen op de omschrijving van datpnxfetisch woord en l de bü de ge meente de vraigen vook wat hebt güeraan en hoe gebruikt gy het omdie punten vervolgens in het büzonder uit te weiken Na de prediking richtte ds Ko iekoop zich adhtereenvolgens tut die gemeente welike hij erop wees dat het Woord des Hoeren de band is die gemeente en dienaar bindt tot Ds ten Brink met hairtelijke woorden vandank den keikeraad de leden van de commissie vsoi beheer en de kerkeraadsleden uit zün vorige gemeente die dezen dag aanwezig waien Büema spraken den predikant toe ds P Warmenhoven uit Beéuwük namens de classis Gouda ds J F W ïlrdSmainn uit Haastrecht en namens den Ketlkeraad ds ter Drink die den nieuwen voorganiger door de gemeente liet toezmgen Fs U 3 Dat ïHeeren zegen op U daal field keikdianten waxen druk bezocht vooiral die des middags mACHno KOfOEBTOONEEL IN DEN SOHOCWBUBG KleurrQks opvoering van Aasehepoestet Ds meest overtreffende trap van het adjectief uitstekend is amper voP dooide Mn uitdrultking te geven aan ons enthousiasme voor Jietgeen Chris Hofland met zijn veertig leerlingen van een Haagsche balletschool Zaterdagmiddag in een nagenoeg uitverkoëtrten Schouwbtxrg liiét genieten bij de opvoering v het als kinderoperette bewerkte qxrookje Asschepoester Geen enkel facet van deze vertooning die tot het mooiste behoort wat hier de laatste Jferen te zien Is geweest gaf eenige aanleiding tot critiek of het moest zijn de niet geheel tot haar recht komende pianobegeleiding maar daaraan had zooals iedere Schouwburgbezoeker zal kunnen begrijpen de heer Hofland geen schuld Da bewerking van het sprookje was uitstekend die zang zuiver en mooi de uitspraak correct en duiijelijk bet acteeren was weibluffend goed de oostuums een voortdurenc e oT ekende weelde voor het oog maar bovenal waren het de tien balletten die een büzoodere schoonheidaontroering gaven Tusschen de bedrijven door br eM St Nicolaas met zQn knecht iMp uiteraard zeer gewaardeerd bezoek A J Ver naa i Diefstallen Uit een kleedlokaal in het Spaardersbad Is van een zwemster een tasch met o a persoonsbewijs en portemonnai e ontvreemd nlt een wride aan den Willens een schaap uit een pakhuis aan ds Konijnsteeg een kleine electromotor en uit een hok achter een woning aan deffleronymus van AlC ienstraat zijn twee kmijnen gestolen AFgCBEIO BIJ M PACBTKAMER Da hasrea G dea Head m A C V d Bot treden nil Op da eersten Zaterdag der maand zetelt in de kantongerechts saal d pachtkamer om In vieelal Ingewikkdda pachtaaken een bUliike beslissing ts geven De zitting van Zaterdag j 1 was de laaute waarin de twe ledendes kundigen op landbojltwgebied de heeren G den Hoed te Bergambacht en A C V d Berg te Bleiswilk deel van dit college vai drie uitmaakten want wegens het bereiken van de leeftijdsgrens leggen zij met ingang van 1 Jan hun lidmaatschap der kamer neer De voorzitter mr J A van Bronkhorst de kantonrechter m he Goudsche kanton heeft naar aanleiding daarvan bij den aanvang der zitting de wcrlizaamheden even laten w chten om een woord van afscheid tot z n deskundig bijzitters ta spreken sn hij daed dit op een wijze die aansloot bij da gemoedelijke sfeer die aan tis znUng der pachtkamer eigen is ZUn toespraak was er een van groote waardeering voor de voortreffelijk wijze waarop ds heeren den Hoed n v d Berg zldi in de vijf jaar dat tU vai de instelling der pachtkamer af lid waren van hun taak liebt en gekwetenM oor ds toewüding waarmede zij zich onvermoeid gaven Immers geen enkele maal waren zü Afwezig Met hu rustig en weloverwogeb oordeel en met hun deskundige voorlichting waren zij een baken in d oiiafzlenbare zee van het pachtrecht Mr van Bronkhorst wees er voorts op dat het oveiteg zs r vruchtdragehd Is gi eest geen enkelen keer is in de raadkamer gestemd behoeven te wordan Zeids de kantonrechter zich te hebben verheugd in zulke leden die hem als stedeling vertrouwd maakten met het plattdand in hun antwoord brachten de heeren den Hoed en v d Berg alle hulde aan mr van Bronkhorst voor de serieuze behandeling der zaken en voor dlena streven zich in de onderweri eQ In tejpferken IA de beste harmonie zijn dis belangen van den boerenstand behartigd en van hun kant dankten de aftredende loden den kantonrechter hartelijk voor de zeer prettige samenwerking 8T NICOLAAS OP BEZOEK Kinderfeest van Spoorweg Onthouden Vereenlging Met het St Nicolaasfeest dat zij Zaterdagmiddag voor de kinderen van leden donateurs en at onné g ook Ut jaar rganiseerde leverde de afdeeiing Gouda van de Vereenlging van geheelonthouders onder Naderlandsch spoor tramen utopersoneel een prestatie want er is stellig veel voor komen IcUken om een honderdvyftlgtal kindaren die mét hun begelcders de groote zaal van Het Blauw Kruis geheel vulden zoo te onthalen als daar gebeurden Buiten de rondgedeelde versnaperingen kreeg ieder kind iM g een zak met smakelüken inhoud mee naar huis Er waTen ook geschenkjee die door middel van een tombola eedktribueerd werden Met vpooUjke kinderfilms warden de aanwezigen prettig beziggehoudeiu Het liöogtepimt van den fniddag was het bezoek van St Nicolaas Het gezellige feestje hgd o m ook de belangstelling van den stationschef den f Th Bakker lid van het hoofdlur der Spoorweg Onthouders Vereeniging den heer H Molenaar en van den heer H J A van Bohemen die de plaatselUke drankbestrijdersbeweging vertegenwoordigde Wat Waar Wanneer Tkaiu nuater Melaws Blut met Marlka R k en Paul Kemp AanvaSg 8 uur Rennle Bioscoop RuwelUk op afbetaling met I eny Marenbaeh en Joh Rlemana Aanvang 6 uur SchonwliMg BlDaoa K Ben stem uit dtn aether met nae Wener en Carl Raddats Aanvang 8 uur RennM r er Maandag vanaf 7 uur concert i Dec 1 nur O N A terreln Sint Nleolaaa los i Dwars door d Kort Akheren voer Junlorea van voelbalvereenlgkig O N A T nae T nut Vrije Bvang Keikt Wlnter leitns ds J Enter Sr onderwerp Eed slapelooze nacht 1 O t i uur D Kraan BIteenkoiMt SdiMdarechteraveresnlglng groep Gouda 8 Dee 7 18 ma NIeowe SehMiWkiU g Concert Hottntdamach Phllharmonlsch Ork t mede werMns gemengd koor TooBknïMft CaecBfci 8 Dee 8 wu Kletaie Kerk BljbeUezbif ia R S J Kalt 8 Dec I ar Vewiurkt IIeaUnnuit C at wlkkriliigs en ont tanningssav nd volks titfnv r nigln Vrucht na Arbeid 8 Dee 7 IS nar Thalis Theater Bijeenkomst Ned Retsvereeniging lezing met films n llchtbeeldm Jan P Strljbos over Vogel paradtla In de Donau delta 8 Oee 7 38 vvr Ret BUvwe Kmls Jaa vergadering ktuiponvereenigtng Obanja t Dee 8 89 mr DaoMI Bljeenkooiat tonfe lidmaten Ned Rerr Keik InMdhig ov r On7 e belijdenis AroTHaKCRsnRNa steeds aiMad des nidits alMén oor geneesmiddelen Apotheek E Orendel allMn Prins Rendrlkatraat 18 c AFBALIN DISTBIBlITIEBRgCRCIDBN Uttrelkbut aan het DlatribuUekastow van levénsmMdelenkaacten Ie periode ifl44 morgen S 12 30 uur Haacken tot n met Hitman PLAATSELIJK NlEtmS ZEVENHDIZEN Bero nltgebMht In de aanstaande redïkantEvacatui by de Ned Herv Gemeente wegens het met ingang van 30 December a s aan ds Tj Tak verleend eervol emeritaat is toezegging van lieroep uHgebracht op cand D ter Steege te Rotterdam WANNEER VERDUISTEREN Tot 11 Deeember moet verAi terd wordcsi van 18 3 8J arav e Dec Maan 09 14 3t onder IJS ibecMaJU op 14 51 onder Mt g Dee Mwui ttJii ondsr S46