Goudsche Courant, woensdag 8 december 1943

Woensdag 8 Dec 1943 Bureau Marki 31 Tcicfooo r 4S Po tr kenln 400 GOUDSCHE COUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prji S cento per num mer 82ste Jaarganl No 21416 ClMtndaetMir f THri BH Oouda qnvalleh ten N O Ifon Kertsj gestaakt Verhittende gevechten in Dnjeprbocht Hevige strijd in Zuid Italié IL ► pen l t It N wrurt Incn Hen TIE f iunciö Imi van Jpn niiijr 1 10 ut an tot fcrnoflmd PT I icwait f 30 aagd oude ueslro 8 jl 2fn flO M It ong di 13 Idrmk liet opperbevel der Duitsche weerImcW l elt dd 7 diezer mede op 4e Knm Betten die boUjewiïten wn v rgee che anvallen ten NoordJJJUn van Kertgj gistermiddag niet gfêr voort De aanval van RoemeenZ troepen op het vyandelijlie lanSrgshoold ten Zuiden van Kertsj otalct goedie vorderingen ji de groote bocht van den Dnjepr Ugef de vijand gisteren aanvallem ma doorbraakpogingen mislulcten in Jïrbitterde gevechten Ten ZuidiwesKD van d Dnepropetofak werd in den Menaanval een vyandielij Ice gevechtsmiep op kleine resten na vernietigd fjn Zuidwesten wan Krementsjoeg fingen oiizie troepen aanvallen van llBrke vUandelijfee in anterie en pant Kntrü lta achtep m hevige gevechten ip Bij Tekrkassy deden de boUjewis pi gisteren lecMs eenige vtU ïwakke Bivalleh In het gebied ten Nocrd 0 ten van SjitoiniT namen Duitsche tafanterie en pantserstrijdkrachten jn Sen aanval verscheidene plaatsen Van de geheele rest van het OosteHjke Ironit wordt slechts plaatselijke aivechtsactiviteit gemeld De luchtdicht deed met goed gevolg aanvallenlp den Sovjetaanvoer op straat enooorwegen alsmede op troepenconimtiratiês in het gebied van Kiëf Het KhteakiadeT 52 heeft op 4 December Mn BOOOste overwinning in fle lucht fcelvaald In Zuid Italié werden de gevechten 4b het heuvelachtilp terrein ten Zuidiwesten van Mignano hevig Zware jmvaUen van muneriek ste wAmerifcaamsche troepen wisseKfèn af met gen tegenaanvallen in den loop waarvan eenige hoogten meermalen wn bezitter winelden De gevechten I jn nog in voUen goog Van den Oostelijken sector van het front worden Itvendige voorpoetengevechten gemeld Dl Dietrich over de strategie van de bluf REDE VOOR DE DUITSCHE PERS Reidhspresseohef dr Dietrich heeft p een Kriesatibeitstagufiig van de Dttitsdie pere een redevoering uitgesproken over den zenuwoorlog ren iea vyand den toekomstweg van BuropB en de sociale voorwaarden ener toekomstige ordeninjf Naar dr Dietrich verklaarde vojmt de groole algemeen lijn van de politieke oorlogvoering der tegenstanders Tan DuitscMand op het oogénblik in den grootst mogel jken omvang de itrategje van de bluf Roosevelts veWtodit voor d tjg ibevryding der wereld i gevolgd éoor le koorts van de na oorloigsohe plannen door de suggestie alsof de oorlojg reeds door het onophoudelijk opstelSen vin pro ramma voor qa den ojorlog zou gewonnen zijn De conferentie van Moskou heeft hier een eerste hoogtepunt gelbracht van deze door pbrasen fritenmerkte agitatie aaraohter in werkelijkheid een achriiklbarend gemis un denklbeelden en kan uitwegen tertxxrgen gaat Zoowel de plutocra üsehluiplMiitlMba wea ale de bolaje wMisohe weoen van d tüeasenstrijd 00 betoogde dr Dietriöh zouden de raenschheÜ m eUiende en wanhoop jOmpelen Achter beide vertieft zioh il apocalyptische sctiTikwekkendiheid e chaos Het denkbeeld waarvoor de Wanden van Duitechland in weikeRkheid vechten ia neat hy zeide niet lên wereld van eten eeuwigen vrede Baar het ihythme van den eeuw igen Inlog Si r hield zich vervolgens bezig tiet het Duitsche economische stelseï I Wanneer het bolsjewleme er fe Maa ziJn plannen te verwezenlijiken pn zou hét bolsjewi ttische £ uroi a pn uitbuitingskolaow van den laa len rang der Joodsch bolsjewistis he JrereldheerBchappij worden zoo vefBaanle dr Dietrich verden Het tot Itgen het bolsjewisme te vechten of Jnder te gaan ken Buiope op den empel eemer de ceheele wereld omptttenide soeiaal revolutionaiiie ontfikkeUitg niet ontgtan Wanneer de bewoners van het Britliie eiland zich Vbam sen aan de 9mA van le naadcfe weikeUUMU Muden afvragen waaiveor zü eigenlijk vediten dan zou het bun naar dr Dietrich opmerkte volkomen duidelijk worden dat zij allen met uitJodoring der misdadige clique van M oorlogswinsbnakers tMgen hun n belangen zich in den oorlog be Oden en dat zij vedhten voor datlene dat zü zelf niet willen knmers j le Engelschen sti yden op het oogen tegen een vyand die bereid geweest is hun alai vrieai datgene te artx rgen dat tij ean hun bon feooot zullen vcrlieeö Vrye haiKl voof Sët bolsjewisme in wopa dat b naar dr Dietrich verder toogde xitwr Roosevelt sinds lang troefkaart in zyn wereldpolitieke Jel Dat deze troef tegelijk ook tegen Bageland wordt uitgespeeld en GrootWittannië verz raJct m de eigenlijke Mende gedadite ven dit spel Im srs Roosevelt wil door het bolsje taie Europe la Itet krachtcentrum 2 i nationele j p Htlefce ToMceiren zelfs Undig eoonomiecben factor gWooven wa mede hü echter tevens gPBland uitwAiakelt en dH land om g drukt naar een tweederangsrol i JB pleikiteii vmi w l ieer M4i Voor dit doel voert bet Ame guaneebe volk deoen oorlof tegen pe zoo opnstaiteei de de Rekjhs Op 5 en e December werden boven de Middeltandsche Zee en boven het bezette gebied in bet Westen 25 vyandelijke vliegtuigen neergeschoten waaiYnder 17 zware viermotorige bommenwerpers VAN DE FRONTEN Omtrent den miliiauen toe fnd wondt In Duitsche mllttair klingen vernomen Het ongumtlge weer beperkte am hetOostel ke tront ok Zoodég den omvangvJm de geveelrtahMidellngfm van beida partijen In get ttJdelUk weder tot zwaartepuntgeworden gevechtaveld In de jgroote bochtvan den Dniepr was d aanvalsgolf derbolsjewuten bijzonder iterk ten NoordOosten van Kriwoi Rog n ten Zuiden enZuidWMten van Kreinentaloeg Hier vindenondanks da moeilijke verkeers en waeniomstandtghed i zware he n n watfr golvende gevechten plaats Bij Kertsj vaerd de strijd voortgezet metnet resultaat dat hej dan Roenieenschentroepen met ateun van Duitsche warewapens gelukte het bruggehoofd ten Zuidenvan KertaJ verder te verkleinen zoodet nogslechts e4 n kleine kuststrook is overgebleven De positie van den vUend ten Noordenyan de stad is onveranderd Bilikhanr de vijand wegens de verliezen op den voorafgaanden dag Maandag ziia aanvallen niethernieuwen Ten Noorden van Perekop blUkt uit dewaarneming tat de vijand daar troepen enmaterieel verzamelt en voorbereidlngen voornieuwe aanvallen treft Het tijdstip van dezeoperaties kan echter nog niet worden bepaakl Ton Oosten van Slltomlr verUeirhet begfn van een Dultaohe aanvalsotidernemintf auccetvol Aan het Italiaansotie front heeft zich het zwaartepunt der gevechten van den Oostelljken vleugel neör het Westen verplaatst waar in het geibied van het vilfde leger hevige en afwissel ule gevechten om den Monte Carmine en andere posities werden geleverd De groote stomüoop van het achtste leger met het doel btj de eerste poging de Duitsche verd igingslinle omver te rermen is over het geheel gnomen voorloopig niet gelukt Wel worden nog hevige gevecliten geleverd in het gebied van de rivier Moro Vooral het optzeden van de luchtmacht werd döor de wecrsomstandiRheden belemmerd 0e tot mi toe geleverde gevechten worden nog steeds bcRchouwd als gevechten in het voorterrein zoodat de verdedlgingskracht vani de Duitsche hoofdgevechtsllnie nog niet la gebleken Ba gB9 MnneUMi £aBSBMMBBI pressedief Een andere keuze dan die tujiischen de bolsjewiaeering van het continent en de nieuwe ordening van Ihiropa in het teeken van de Ehittsohe overwinning bestaat ex niet De overwinmng der Europeesdhe naties onder de leiding van I uitschland is de eenige weg die naar de toekotnst wiJBt Het Duitsche volk weel zoo zeide dr Dietrich dat het in dezen strüd omzijn of hiet zijn dm opgang of ondergang om leven oi dood gaat Daarom strijdt het met inspanning van alle krachten van alle energieën en met nooitverrwakkende volharding Laat de vijandelijke propaganda zich maar verder van de strategie van de fakif bedienen zoo zeide apr de tijd zalkomen waarin zij zelf den zenuw oorlog zal heMien dien zij ons heeft toebedacht v DE beblunscHe dierentuin Tydens de jongste terreuraanvallen op de RUkshootdstad is de Zaak glsche Oerten btjztmder eroetlg getroffen Talrijke dieren gln n verloren Het olifantenhuLs w d geheel vermeld en van de negen olifanten werden er achi gedood Ook het aquarium kreeg een voltreffer zoodet onder de puinhoopen daarvaifc doode alUgators krokodillen en reuzenslan ien liggen In het loofd erenhuis dat everfeens zwasr getroffen werd zijn vele leeuwen tijgers en luipaarden om hst leven gttkompn Een Ijsbeer moest worden afgemöekt Alle giraffen op een na werden gedood Ook vele herten antilojien en apen zijn verteren gegaan Bovendien werd het vogelhuls gedeeltelijk vernield PEARL ilABBOR Naar de Brltache berichtendienst uit Wasbliijtton meldt heeft de Senaat een moUeffoedoekeurd volgen welke de termijn waarin schoutbiJ nacht Klmmel en lultenaot generaAl Walter Short wegens de gebeurtenlseen van Pearl Harbor ter verentwoordinf voor den ktUga aed kunnen worden geroepen met see maanden vecienedwordt V4 r de etammlng over deie motte verlangde Clark dat de minleteri van Biarlne anOorlog Knox en Stlmaon ter verantwoordlne zouden worden geroepen aangezien zU de bevelhebben van Peerl Harbor niet onmMdeUtJk Wfgtmt pllchtsvenulm hebben laten verhooren Stlmaon en Kaox aldus xelde Clark hebben zich schuldig gemaakt aan pn haodeU ke pUcbtiveniiklng door het onderzoek door den krUgareed op de lange been te aehutven De motie van den Senaat Is later ook door het Hula ven Afgevaardigden aangeaomen en vervolgene doorgezonden naar het Witte Hul Weer wordt aan zönde Jongens de meigeltjkheid gebedeh zich te melden voor de wearsportkampen voor d Germaansche JeuM Juist In den Winter bieden dese lUI Hn door hun prachtige ligging In de OtUtushe bergitreken e n groote en onvergete ke belevenis In sneeuw en zon Waar kan tk mU melden voor het Germaansche veersportk8mp7 f Aan de volgende adressen Utrecht Koningslaen B Maastricht Vrijthof 25 Goes Vlolenetraat 44 Orontaigen Oroola Markt 14 Assen Rolderstraat 4S Rotterdam CendrachtsWeg 3i Eindhoven Keizersgracht S Hengelo Drnhierstraet S AnMeroam Wlllem sparliweg MS Leeuwar Haag Nassaupleln 6 den Emmakade 48 Den BiUHUtlMtd KERSTFEESTEN VOOR KINDEttflN WAARVAN DE VADER IN HET BUITENLAND WE KZAAI IS Evenals het vorige jaar worden door de gemeenschap Vreugde en Arbeid van het Nederlandsche Arbeidsfront in samenwerking met den Nederlandschen Volksdienst Kerstfeesten georganiseerd voor die kinderen waarvan de va4er in het buitenland werkzaam is Aan jongens en meisjes van 6tot en met 13 jaar zullen biereen paar mooie uurtjes geboden worden terwijl d Kerstman die persoonlijk tegenwoordig zal zijn gschenkjes en verrassingen zal uitdeelen Alhoewel vader thans ver van zijn kinderen verwijderd is wordt hij toch niet vergeten Tijdens deze Kerstfeesten worden de kinderen in de gelegenheid gesteld om een Kerstgroeten een Kerëtverrassing aan hun vader te zenden Kasten zijn aan dit alle niet verbonden terwijl ook feet lidmaatschap van het Arbeidsfront niet verplicht is Bovengenoemde Kerstfeesten zullen worden georganiseerd in de navolgende plaatsen Alkmaar Amersfoort Amsterdam Arnhem Brtda Deven ter Eindhoven Enschede s Gravenhage Groningen Ha lem Heerlen Hengelo s Hertogenboech Hilversum LeeNWarden Leiden Middelburg Rotterdam Schiedam Steenwijk Tilburg Utrecht Zutphen Naar wiJ vernemen zijn reeds vele aanmeldingen binnengdtomen Inschrijfformulieren voor deelneming aan deze Kerstfeesten zijn verkrijg baar bij de plaatselijke kantoren van het Nederlandsche Arbeidsfront in b envermelde plaatsen ZELFVOORZIENING VOOR GEITENnOlTDERS Blykeng een bekendmaikuig zoudien de geitierahouders wat de melk betreft voortaan ook ondiu de zelfvoorziening vallen en bU de geitenmelk geen melkibonn i meer ter beschikkmg krijgen Toen dit bekend werd heeft het bestuur der Ned commissie voor geitenfokkerU bij de betreffende mstantie er de aandacht op gevestigd dat door dezen maatregel ée geitenhouders enkele maanden te weinig melk zouden hebben en 2 è 3 maanden geheel zon ier melk zouden zitten iresp enkele maLnden vdór en gedurende den drSbgstal Hierop werd genoenod bestuur bericht dat den geiteiihouders gedurende den tijd dat de geiten droog staan door het distributiekantoor voor ten hoogste 12 weken mellcb u en kunnen worden uitgereikt Houders van ge iten kunnen derhalve wanneer hun dieren droog gezet zullen wolden aan het betrokk n distrritoutiefcantoar meikbonnen aanvragen KERSTVACANTIE R BJI 8 De secretaris generaal van Opvoeding Wetenschap en Kultuurbesoherming heeft bepaald dat de KerstvaCMiUe van de Rijks hoogere burgerscholen zal aanvangen op 16 Decerabeor na ajnoop van den schooltijd en zal eindigen den avond van 10 Januari MU8SERT TERUG De Leider is van zijn reis naar den Fiihrer in Utrecht teruggekeerd waar hü zijn gewone werkzaamheden beeft hervat KMtKNUU S Ned Herv Kerk Aangenomen naar Rotterdam Oharlois vijfde predikantsplaats da R Bljlsma te Hellendoorn Benoemd tot hulppredikant te Rotterdam da J J v d Wall te M cie Beroepen te Naaldwijk dl mr H van EwIJck te poortigaal Geref Kerken Tweetal te achledam vierde predikantsplaata ds F E Hpekatra te Velzen en ds D Veenhuizen te Aalten Ohr Geref Kerk Bedankt voor Bunschoten ds J P Qeels te Aalsmeer Geref Gemeenten Beroepea te Genemulden ds D Ugtenberg te VlSardingen die bedankte voor Aalst m Rotterdam Zuid Oud Geref Gem Bedankt vodr Dordrecht ds B Hennephof te a Gi avenhage Doopsgaz Broederachap B ro pen te s Gravenhage vac wijlen da P Vis ds O T Hylkema te Buaeum itadsHieutirt 8T NICÖLAAS VERRASSINa VAN N D VOLKSDIENST Torren tl or behoeftige geefainen Gisteren heeft de Nederlandsche Volksdienst aan 150 behoeftige gezinnen te dezer stede circa 15000 turven Krati verstrekt Dit was mogelijk doordat d gemeentelijke instanties ten voll hebben medegewerkt om deze uprise mogelijk te maken Wederom heeft een ing ene een bedrag vaiv MO voor de lysi coUecte v or Wintei ulp geschonken Men dil et oed dit voorbeeld te volgen BTAMépOTMAALIUD WINTERHULF Wintcrhulp lOrganiseert in samenwerking met óe N S V wederom een stamppotmaalmd te houden a s Zaterdag om 6 uiir in de smaakvol versierde zaal Kiinstmin Koop tydig uw kiaarten bij onderstaande adressen J P V di H vel Burg Martenasingel 133 Hi Ji Revet Moordr Verlaat Ma a IJ y Blitterswijk Kleiweg 11 M flotpers Fluweelenaingel 3i BURGE LpiËE STAND irVLe Johannea i van Ajuvaa Dulvendljk eij Dr van de Water jivakade t Cornelta Wemhard Maria z van C Lafeber en G M Balvert v d Palmstraat 153 Des Clazina Theodora Wllhelmlna d van n van Bergen en C Tom Vondelstraat V Johannes Anthonlu z van A GravesMJn en C Vrfeswljk A de Vlichmarkt S3 Eleonora d van J Kunnen en A H Boman Willens ïc Gerard z van A van Mulden en C de Jong Tulnstraat W Deo Johannee Maria z van H J van Winden en Q C Helnabroek M Tiendeweg OnieHrenr Das W van Loon en K J M van den Bot K K n voor MQ posC In de vuoriite Unie Deze machlnegeweerpost kreeg kort geleden als onderscheiding het E K II Het wss aan zijn waakzaamheid te danken dat een onder dekking van den ochtendnevel beproefde vijandelijke aanval reeds bU de draadversperring tot mislukking werd gebracht P K Noacfc Atl HI TWEE BERUCHTE INBREKERS GEPAKT Met gestolen gdiaktbal in de hand op de vliieht De politi t Alkmaar heeft de hand f elegd op een l aar beruchte dieven ie in drie maanden tyd circa dertig inbraken gepleegd hadden te Alkmaar Heilop Zeist Ermelo Waspik en Raamsdonkveer en die tevens de d aders wairen van Bier ter stede op een nacht in October in de wonmgen van de families Ruys en Rietveld op den hoek Bungemeesifer Martenssmgel F W Reitzstraat uitgevoerde inbraken waarby zy o a alle distributiebesdieiden van tieide gezinnen Van totaal zestien perjbnen een geldsbedrag van iruim ƒ 100 twee fietsen horloges portemonnaies en damestasschen hadden gestolen Er was ook een poging tot inbraak gedaan ten huize van ie naastwonende familie Flux maar een schreeuwend kind had hen gestoord De arrestanten zijn twee broers de 28jiirige Alkmaairsche timmerman D T uitbreker uit de gevangenis waar hij vijf jaar moest ondergaan en de 24 jarige Rottendamsche chauffeur M T De oudste had een textielkaart bij zich ten name van een lid der Gouische faimilie die ongewenscht bezoek had gehad en toen vM het VEirband niet moeilijk te leggen De twee waien des avonds met in JnaakplanneiL naar Gouda gekomel hadden hier wat rondgencusd kwamen toevallig over den Martenssmgel vonden de buurt voor hun doel erg geschikt hepen een brandgang dooir klommen over de eerste de beste schutting die ze tegen kwamen en zoo geheel willekeurig waren zij bij de gedupeende families terechtgekomen Het was echter nog te vroeg de tKwoners waren nog niet naar bed en toen hebben de heeren van de nood een deugd gentaakt en zich een uurtje in een der schuurtjes achter de huizen te slapen gelegd Toen de bewoners in slaap verzonken wanen spooiktm de twee in de huizen rond foroearden sloten legden metnassen op de grintpaden om het geluki van hun voetstappen te dempen stalen wat hen voor de hand kwam en nomen en passant lekkemyen die zy tevens vonden kaas een snykoek twee gehaktballen Een der dieven kreeg het koud en zetti den hoed van een dochter des huizes op Plotseling hoorden ziJ iemand boven loopen Met de gehaktballen nog m de hand en de een met de dameshoed nog op vlogen zii het huis uil sprongen op de twee klaar gezette fietsen en gingen er vandoor Maar hun Itist tot inbreköi was nog niet geheel bevredigd op weg naar Rotterdam reden zij over Ouderkerk a4 tlssel en pleegde ook daar een inbraak welke o e twee konijnen oplevenle die zij thuis sladttten en opaten De In Oottda bemachtifde buit hadden zij een peer dagen later in Amsterdam veikocht en het geld opgemaakt Twee weken later wa da Jongste inbreker in Goud tettlggeweest en toen had hij een bejaarden man in de SL Josephsbiaet gedupeerd door uit een schuurtje achter de woning diens fiets waarop de l enaiaeelde z n brood njoest veirdienen te stelen Een paar onderdeelen van het rijwieJ zyn in i eail8ggenomen WDfrastLEzmo voo VRUB EVANGEUSCHE GEMEEim Ds I b r Br ever Een elapaleeee nacht De Vrije BvanceliBche Gemeente hieW gisteren in basr keriogetoouw opnieuw een winteravond samenkoimst waarop ds J Ehter Sr uit Rotterdam aan de hand van Ester 9 1 In dienzelfden naoht week de slaap vfen den koning sprak over Een slape looze nacht Hij trok een parallel tusschen den sla peloozen naoht van koning Ahasvéros welke leidde tot verij deling van Haman s sluwe plannen en te nachten in deze Uiden waarin velen slapeloos zijn nachten waarin Jezus tot hen komt en vraagt hun zorgen en moeilijikheden in Zijn handen ts leggen bi dien nacht liet konin4 Ahasvéro het kroniekbotk helen Ook wij aldus spreker dragen een boek der gedachtenis der c6nscientie in ons en het komt er maar op aan of in dat levendboek tie naam van Jezus geschreven staat Komt besloot ds ïiiter tot Jezus Hij weet bange nachten ora te zetten in nachten van gtorie Tot slot sprak ds Leep een woord van opw klng Koor en gameentezan verrijkten deeen avcmd Slim Jannie geeft aan Stalin Europa cadeau Engehchè oorlvgvoering verliest haar zin Slim Jannie noemen ze hem in ZuidAfrilia en dan denken ze aan den ouden Jannie Smuts Toen nu ruim veertig jaar geleden de Enige sche rooinek de Boerenrepubl leken van Transvaal en OranjeVrijstaat overrompelde was Slim Jannie als een van Paul Krugers legeraan vaerdens den ovennachHgen indringer vaak met vele listtgheidjcs den baas en daar dankt hy dan cüok zyn birnaam aan Te nover hem stond in die degen in het kamp van den aanvaller een jonge Engelsdiman een zekere Winston Churchill die als oorlogscorrespondent werkzaam was en aan zyn blad eens over de in de oonoentratiekampen stervende vrouwen en kinderen der Boeren schreef dat men die vrouwen en kindqen moest tT ffen opdat de nog te velde strijdende Boer ons leert vreezen Smuts contra Ohurchill dus en zulks héél fol Miaor Bingeland heeft van dezien Zuid Aitrikaansohen vijand gelejdelyk aan een Vriend weten te maken Smiuta werd zelfh als vertegenwoordiger van het Dominion aan de Kaap een zeer gezaghebbend man in het Britschc Empire die bij alle betemgrtjke beslissingen te Londen van de partij was zoo tijdens de reis van ChurohiH naar Kalro en Teheran In die tydelijke functie heeft de Zuid i Afrikaansche generaal zich niet onbetuigd gelaten want n ar wy reeds meidden heeft hy in een rede te Londen mets meer en niets minder verijslaard dan dat Duitschland van de kaart gaat en de Sowjet Unie de nieuwe kolos zal zyn die over het Europeesche continent voortschrijdt Dit laatste vei claart ctus niet de Duitsche propaganda maar de Britsche voorman SnMits Waamtee nog nimmer zoo openlyik van officieele geallieerde zijde erkend is dat een Duitsche nederlaag leiden zal tot de voiming van één groot Sowjet blok hetwelk én Buropa èn Rusland èn Siberië omspant Smuts zegt dat dus niet om ons bang te maken of zoo iets maar hij constateert enkftl een feit Dat West Europa in dat geval nog den dans aou kunnen ontspringen door met onder Sowjet Bussische masT onder Enge jsche leiding te komen gelooft ook Smuts zelf natuurlijk niet Want bij een Duitsche nederlaag zou niet alleen in Duitsdiland ntaar natuurlyk ook in Prankry k het VoHcsfrontI en in Spanje N rin La Passionate een roode omwenteling volgen Zouden dus blyven landen als Nederland België en Denemarken Maar economisch waren zyn en blyven deze voor een niet gering deel op het Miterliggende Duitschland aangewezen Bij een Sowjetzege zal dit Duitschland echter bolsjewistisch worden eir zoodoende zou reeds de eooDcmisohe noodzaak die drie zoO juiet genoemde landen dwingen nauwe aeneluiting te zoeken by dit van Okienzaal tot Wladiwostok zidi uitstrekkende SowjetJbtok Hoogstens zou in dat geval voor een land als Nederland misschien nog de prettige mogelijkheid bestaan Om althans een tijdlanig een soort van zelfstandigstaande brug tusschen dat Sowjetbkjk en een Engelsoh Amerikaanache Het i een vergrijp tegen liet volkenrecht bommen op barpers te tuerpen en opzettelijk fanvallen op de burperbevolkino ts Joen Chamberlain in het Laoerhuts op 21 Juni 193S ECONOMISCHE RICHTER De economische rechter te Rotterdam heeft de hulavnmw A v Wyk Toledo te Gouda wegens het verAsleelMn wn een diatributlebon veroanlwklW SO boete subiMlalr 10 dagen hecht Opzichter G T Peeeeboom te Gouda Ie wegene verboden tarvfisvervoer tot ƒ IM boete siibeldlaiT 1 dagen haehtenie vanmr SECHTBANK TE ROTTERDAM De tIetsendMMal op ket station Oeüda De rechtbank heett den Sa j rlgen bklkwaehter P D te Gouda die twee aan het vervoer der NeOorlendeche Spoorwecen toeeezttouwde fletsea had onttreemd overeenkemeUg Sen ela veroordaeirt tot T meaoden fevangenlastraf met ettrek van haA Ztjn Bchoonzoosi de W jerlea fletaenhartttOar M A y W te Gouda werd wefeitt opiethellng van de gestolen Uetaen veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf eveneens met aftrek ven het voorarrest elseh vier maanden met attrek Zlja gevangenhouding werd opgeheven De 4T jarige adjunct commlee der NeOarlandache Spoorwegen G W te Gouda die terecht stond omdat htl den bkikwachter gelegenheid zou hebben gegeven een der fietsen te stelen en bovendien 300 uit de ot brengst rou hebben aangeaomeo en teten wlen acht maanden gevengenlaalraf was gevorderd werd vrQgeeproken Uitspraken In appèlssken Da rechtbank ehandelde eenige appèlaaken tegen vonnlaaen van den CoudMhen kaatonrechter De SS jarige melkveikooper P K B uit Berkenwoude Veroordeeld wegene mettvervataRhlng tot ƒ 190 boete suhstdlelr 90 eagen hechtenis werd opnieuw veroordeeld tot 1 d f hechtenis De 44 jarige melkverkoeper H Z uit Gouda eveneens wegeas melkvet valachins v Riorteel4 tol M degen hechtenis werd opnieuw veroordeeld tot fa boete ibeidlalr 10 degen hechtenis De ReeinlDkaehs frondwsiltar D O e A O wegen overtreding dar Vogelwet veroordeeM leder tot twee goeten elk van M sutaeldlBr voor ledere boete dagen hecktenlB werden opnieuw veroordeeld elk tbttwee boeten van ƒ IS subeMMr voor MMeboete 10 dagen hechtenis j ta Oouda Zedendelict De ISj nge atoMeerder A C B jiachlecombinatie te zgn Maar Sov jetEtiropa zal den waarsehijnltjk lA gauw van meening blyiken dat het aan een dergelyken bemiddelaar heelemaal geen behoefte heeft en het daar wel zonder kan doen hetgeen ook onze opneming ia dat Sovjet gehed beleekenen zou I En om Smuts betooig over de sov jetiseering van Europa wat af te ronden komt de Amerikaanschs onderjtaatssecreUria Berle noa evenkort en bondig verklaren dat devolken van Europa door de Ver Staten niet gedwongen zullen worden m de uitgeweken regeeringen en vluchtelmgengroepen te erkennen daar het de zaak van deze volken is tuin eigenregoeringen te kleiem Of met anderewoorden de uitgeweken regeeringen blijken te anti bolsjewistisch te zijnen te zeer op handh in ven haeroude souvereiniteit te staan dan datzy nog in een nieuw Sov Eutope toruiikibaar zouden zijn Daarom moeten zij volgens dezen AmerikaanscKen politicus land voor land pleato maken voor Sovjet vrienden en voorh n die hun natiooele souveneiniteitwel in een grooter eheel willen ziea opgaan èn dus conchjideeren de geallieerden met Smuts voorop tot een SovjetEuropa Doch heeft daarmede de Engelsohe oorlogvoerüijg van thans niet geheel haar zin en beteekenis verloren Want w ar vooht Engeland tot nU toe steeds voor o beter gemgd steed tegen Het vocht dooi de eeuwen tiWn tetgen de eenwording van Surope o ndeileidmg van één Europeesehen stast Want door een dergelijke eenheid aChtte het zictv bedreigd en daarom stiPeefde het steeds naar niachtsverdéèldheid op ons continent Daarom begon Engeland ook in 1939 den oorlog tegen Duitschland omdat het in Hitler den smeder van een nieuwe Europeesche eenheid meende tCj moeten vreezen Laten we nu een fogenblik aannemen dat deze zienswyzo van Eiiig eh egoïstéKh standpunt bezien juist is Dan zou het doel van Engelands strijd dus moeten iSin een herstel van de oude Eluropeesche verdeeldheid Franfcryk contra Duitsch land Itabë contra Joogo SlaviS TsjeohoSlowakye contra Hongarye Bulgarije contra Griekenland fenzoovoort Maar ziet wat voorspelt Smut thans als resultaat van Engeland oorlogsinspanning Hy voorsjjelt juist datgene wat Engeland zich in 1939 voomam om te voorkómen namelijk de Europeesche éénheid zij het da niet onder nat socialistische onder sovjetische leiding soort regiem gaat het Lcmd niet het gaat enkel om de verwezenlyking ven politiek blok aan gene Kanaal Dat blok komtj mede dank zy de spanning Maar be niet juist te vechti Europeesch blok prehet zich Als Engeland cies het ömgekeei als oorlogsdoel s Als Engeland isflfP gaat echter niet alleen de Sovjet Unie maar ook Amerika met den buit strijken Want terwijl Smuts tevens nog verklaarde dat Engeland met eere bedekt maar arm uit den strüd zal komen deelt tegelijk de woordvoerder der Amerikaaneche regeering Hopkins mede dat de Ver Staten na den oorlog in het voile bezit van hun rijkdommen zuUefl cijnl En men constateert het failliet van het Engelache staatkundig beleid gedetineerd la wegens mieda yf tegen de zeden veroordeeld tot aea meenden geven genlastraf met aftrek van bet voorarrest De elsch waa 8 maanden f Wal Waai Wanneer ThaUa Ikaater Helases Blut met Marlkt Rtikk en Paul KempJ Aanvang 8 uur Bennie BhMcoop HuwelUk op afbetaling met Lsny Marenbach en Joh Riemann Aanvang 8 uur 8 Dec T M uur Nieuwe Schouwburg Concert Rotterdamsch PhUharmonlsch prlieat mede werking gemengd koor ToonKuiut CaecUla 8 Dee I sur Kleine Kerk BlJbeUetlng ds H S J Kalf Dee T nar Veefluukt Restanrsnt Ontwlkkellngs en ontapannliicssavond volkstulnveraenlging Vrucht na Arb ld I Dec 1 15 Bur Thalia Xbeater Bqeenkomst Ned Reisvereenlgin lezing met ülms enlichtbeelden Jan P StrIJboa over Vafelparadtjs In de Donau delta t Dee fjs eer DaiMI Jaarvergadarbic koapenveracnlglng Obadja Dee tJS Kur Bennie Bioscoop Filmavond Ned Duitsche Kultuurgemeensdiap vertoonlnf van Annatle met LAilse UlMchen Wemer Krausa 8 Dae 8J8 nar DaalU Bijeenkomst jonge lidmaten Ned Herv Kerk Inleiding ever Onze belijdenis ts Dee M nor Achter de Waag Algemeene keuring van rlJ ei voertuigen II Dec 1 18 nnr Nieawe Scheowbnrg Xladermatlaee opvoertne De speelman durftden draak aan door tooneelgroep Elporeuit Den Haag 11 Dce 8 oor Kimsfeiln Stamppotmaaltydvoor Winterhulp ArOTHKEIBSOntNST Steeds geopend dei nachta alléte voor geneesmiddelen Apotheek K Grendel allMn Prins Hendi lkstraat 18 e AFHALEN DISTBIBirmBCSCBEIDUI Uitreiking aan het Distributiekantoor ven levenemlddelenkaarten ie periode 1144 morir eiiS 30 13 90 uuri Jaarsnft tot en met Kanter aanvraagtormullarSD voor aehoenanboaaeix margen 8 30 U M an 180 uur ktket ISl letters Q T U W INLEVHBNO LVMmtVEROUNNING Inleverlag luisterverguiuitncen verbeurd verklaards radloaatvaairtoeatellen aan het postkantoor tot en met Maandag letter V WANNEER VERDUISTEREN Tot 11 DeecBiber neet ▼ erdalsterd werden van UJO t M 8 Dee Maaa o 14J1 e ider 3 W Des Maa op M 43 ender M I Dee Maae ep Ml onder 47