Goudsche Courant, woensdag 8 december 1943

ZWITS4Ci KINDERPOEDER Ut aal strooipotder tegen schri nen en smetten Groote itrooihtts 40t Navulzakje 30c 72 hoest WD BRommns urfa alUin opda tent ut fit lAbdOaliom ri BidaMiVakom iaD bontankMl MnacbUo tcrwQlddKiMtvanlwQnt VhmM kmMM H h fi Mb knaaklUa AKKER S i fre d üti n Hoeitiiroop mDi anoop lEDIREEN ZEGT yi ï7T1E NET ECHT f Wm Hilling met Ncttte beeft bcfeikt houdt de bette bflofte In voor wat Hilling itriks weer In echte il ee xal brengen INGEZONDEN VOOBWEKPKN TOOR DB WOÉfA Geadite stadgenooten Wilt u bu een eventueel veifcuizmg ODze mu ea luet vergeten Antieke ook ouderwetsche meubelen oude gebruikte voorwerpen groote ea kleaie oude boeiien brieven asnlcon digin en enz vinden daar een uitstekende plaats en blxjven op deze manier voor onze stad bewaard Namens de comnusue van toezicht op de itedel ke musea A R v d PUTTE Peperetraat 10 Ckiuda SPORT WATERPOLO ZWEMKBB40 GOUDA UltalM v n glBter voi i AiC comb Gouwe II 4 1 Profranun t t Dbudag G Z C n Gouwe O z c m Gouw w PLAATSELIJK NIEUWS tJIT VERDEREN OMTREK LaDdboawaehool te Zoetenneer Te Zjoetenneer is een Rtjk lagere landbouwschcjod geopend met zes en veertig leerlingen BEI GAMBACHT Ds D Plaotinga t Te Baarn ia psteren op 75 j ngen leeft Xiyerleden de D PUÜiiinga em predikant der Ned Herv Kerk en oudpredikant van Bergambacht Db Plantoiga waa aanvanked k onderwijzer oa te Lopik en stond mz n meer dan i jarj dienstvervulhög auids 9 Nov 1897 ais predikant achtereenvolgens te Nijega HON Hunsatelwoude Randwijk Kockenr gen Vinkeveen Rouveen Hoo eveen Bereamibacht 1917 1920 EKburg Lmsohoten en Harmelen waar hem 1 SeptemJber 1936 eervol emeritaat werd verleend waarna hi zKtv Beam vestigde zich te Oa Plantiosa die tot den Qeett Bood behoorde bosj wsée akh In al ön gemeenten IHjzopder voor het Ciip onderwijs Tydens iljn verblijf hl BergaiHbacfct was hlJ gedelegeerde Yoor de Knmpener ni Alfclasserwaard van de Vereen voor Ohr Nat Onderwas Ook was hQ Ud van het Claasioaal beatuur van Oouda BOSKOOP Jnbilcom A S Do n dew te g 9 De hoopt de heer Antfaonte ven Tol ts gedenken dait het 25 jaar eeleden zal zljo dat h j b de firma H den Ouden ea Zoon aJa txtornkweekier in dienst trad NISCWIIIkERK A D U8SEL Predikbenri Geraf G m Vrydag 8 30 uur de Ligtenberg vea ATlaaindiiv en Ds TooravUet naar Groningen Onze oud pla genoot ds G To ror vliet predikant der Ckref Kerk t WolBieze voordien alhier h ft het beiJep naar Gronmgwi aangenomen en voor de beroepen naar Eindhoven Veenendaal Delft bedankt STOLWUK DE HEER K i DE BEUN GEHULDiOD Zondagmiddag is in het keikgebouw der Ncd Hervormde Gemeente de h K J de Beun te Gouda die gedurende 25 r directeur is gewMst van de gemengde zangvereeniging Eenegezindiheid albien gehuldigd De heer G A Huisman voorzitter der zangvereeniging nditte op hartelgkr wyzc het woord tot den jubilaris ooi m een to iaaseUjk gedicht Na de heer Huisman voerden het Na deze huldigmg volgde een con cert van d zangvereemginc Het hoofdpunt van het programma was het koomummer Lauda Sl xn waarbij als solisten traden mevn van der Maas Kwak sopTaan mej J Bode alt jJe he r D Bode tenor en de heer A Kapteyn bariton Verder zong het koor nog eenige stukken afgewisseld door enkele kwartetten en duetten en door een ongelsolo van den heer P Kroon organist van de Néd Hervoimoe ktrk m het kerkgebouw dat geheel gevuld was waren o a aanwezig Surge meesti en mevr Lepelaars WADDINXVEEN Emiss N V Kempkes De N V KampkM meubelfabrieken alhier geven 27i 000 aapdeelcn In stukken yan ƒ 1000 aan toondier uit tot den ko van 123 De inschryvmg wsrdt opengesteld uitsiluitend voor houders van thans uitstaande gewone aandeelen Na deze emissie zal van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap ter grootte van S 1 000 000 een bedrag van ƒ 565 000 geplaatst en volgestort zyn Het doel der emissie is reeds nu maatregelen te nemen teneinde na den oorlog gereed te zyn om de dan te verwachten zeer groote vraag naar de producten te Impnen bevröiigen Vengrooting der gebouwen ter veykrygmg van nog ratKaieeler arbeios methoden en nog vcrdenjgaande perfectionneering der vcrwekingsmethoden zullen daartoe wenschelijk zyn De vergrooting van de liquiditeit zal verder de regelmatige uitkeering van dividend bevorderen In het laatste decennium bedroeg het dividend O 3 3 3 O 8 9 6 8 7 ter yl over de penode 1 Jum tot en met 31 December 1943 teneinde het boekjaar te doen samenvallen met het kalenderjaar zal worden voorgesteld een dividend op basis van 8 over twaajf maanden derhjlve 3Vi uit te keeren MARKTPERICHTE Veemarkt te tterdvm Aenvóer 1 ec totaal 1050 dieren waaronder 111 runderen 49 paarden 172 veulens ICS nuchtere kalveren 4 raskalveres MS acliapeii en 371 bltgcn OFFICntELE MEDEDEELINGEN a ADRESWUZIOINa Het 1nrai g van Woensdag 8 Dec 1M3 zullen de kantoren van de afdeellng Maalderijen en Bakkerijen van het Bedrljf cl ap voor Granen Zaden en Peulvmehten gevebtlgd zyn Plein 4 t a Gravenluge Ee telefoonnummers zijn 11 e 38 Ichel 11 9 62 OuitEchc AWeermacht 1 69 07 gebak 1169 3 1 rogge Daar dit voorlooplg qe eenige lijnen zUnwaarover kan worden t eschikt worden allebelanghebbenden dringend verzocht zooweinig mogelijk van deze aansluitingengebruik te maken De kantoren rijn voor persoonlijk bezoek van Woensdag B December t m Zaterdag 11 I ecember 1943 gealoten Daarna Is bezoek slechts in zéér noodzakelijke gevallen mogelMk en wel van 10 18 uur hoofdmgang Plein 4 De Secretaris van de Bedrijfschappen voor Griend en Riet Vlaa en Hennep Hooi Stroo en Ru oeder de heer Ir C S Hekma Wierda en de Secretaris van het Bedryfschap voor Veevoeder de heer Ir J J van Wljic zyn telefonisch te bereiken reBpertl€ve1 j onder de nummers 11 67 09 en 11 67 14 GELOIO VERKI ARING KUNSTME8TBOii EN i Stlkfitofbonnen vooiz len van opdruk No 4 worden met Ingang van heden geldig ver klaard eh l ehouden deze peldiftheid tot uiterlijk 31 Dec 1943 De zegels dienen vóór 24 Dec as by de leveranciers te worden Ingeleverd De fo forzuurzegels voorziet van opdruk No 1 biyven tot ader order geldig OELDIGRFID VAN I FVFRtNGSBONNEN VOOR Rl NDFRFN VOOR BFT OFITPI LF I AND De leverlngMKinnpn voor rundereai zullen met ingang van 6 December a s voor Wet ge heele land geldig zijn zoodaf een veehouder op ledere ovemameplaats in Nederland aan zyn l verlnrsiplicht k n voldoen Door dere regeling ia het moeilijker geworden te be palpn welk Kwantum vleesch op een bepaalde markt zal worden aangevoerd Met het oog op de vleeachdifftr Iwtie ia dit echter wel noodzakelijk Bepaald is dat voor leder rund dat geleverd wordt d s ook bij vrijwillige aanbieding een lastgeving tot levering afgegeven Joor den P B H aan de marktadmlnistTatie moet worden overhandigd Verder moeten de v rvoerbewiizea voor r ndvee bestemd voor de si markt uiterlijk op den Vrijdagmo n voorafgaar t aan de week van ieverlr g vóór 12 uur bIJ den PBH zfln afgehaald terwtd na dit tijdstip geen vervocrbe vyzen Ijestemd voor levering In de volgende iveek kunnen worden afgegeven Dt P B H a zullen op de tijdig aartgevraagde geieidebiljctten ais de plaats van bestemming lachtveemarkt vermelden daar runderen aangevoerd op ge ldeblljetten waarop dit niet is aangegeven j iet op een ove namemarkt zullen worden toegelaten zoodat zlJ naar het bedrijf van herkomst moeten worden teruggezonden Dt veehouI dtra wordt In bun eigen belang aangeraden aan het bovWsUande hun voH aai Uct schenken 1 MAANZAAD VERWFRKEN VmilODev Het gebruiken of verweikon vai i Is ook by de broodbereldlng niet m irlSüï BU overtreding van de desbetreffende TOEWUi voEN VOOR RAAFOUl Detaillisten kun n de voor raapohe un gewezen bonnen A gemeen 706 Woensdag 15 Dec ai bU de Phat eniwDistributieditnsten Inliveren ter vttltrtiKiSvan vcttoewijzlngen wazrvan de link tbovtühoek 1 verwijderd er welke zoowii aan Svooraij achterzyde zijn voorïie i stempel van den distributiediii l Zooibbekend geven de e toewyzlngen i i ijjjïrecht op het kcjpen va raapolie fcuwi kunnen de ar detaillliten ontvsnuen rritsnibonnen nog m Vrydag 17 Dec t s bh n diensten te verkryging an toew ij i jf u leveren Grossiers kunnen de boi t e L zy event aeel overhouden recht trptk tM den fab ikant opzenden tot een a nmi van 9 s uks De fabrikanten dleSt cli mttdeze b nnen te veranttvoorden tepi vtr httBedry schap voor Margarine Vettti ti OllinDe de aiilisten mogen ten hoogs f re ïtintbonne i aan de grossiers opzendf i Detail listen of grossiers kunnen vt i bteukvan dl hun toegezonden ble srhm rnapolieeen beperkte vergoeding onivanRen ntdienen biertoe in hun ijezit zynde marcarij toewij7ingen bij den Distrlbutleri nM van d hun toegezonden fiesschcn raapollfkunn n koopen Deze vergoeding kan inthr ste Wn procent van het van 29 Nov t m 3 Dec 1943 ingeleverde aantal rirtsoenfnraapolie bedragen terwyi geen verRoeainizal worden gegeven voor de n rtfarinetoewyzingen welke geruild zyn jüi BoofdredacteuT J O weyvten R ittefdiir chef redacteur voor Oouda tn Omstreken r Tleter Gotida Verantwoordeigk Voor 4i advertentlCo ti Akkersdtlk Rotterdam OH eef ter N V Rotterdamscb Nieuwsblad Rotterdam L pttlt Het ireenn Distributie Scheermesjes Levert Uw tabaksbon R 14 in ter veikrqging van scheermesies bi M A WE6ENWIJS WIIUSTRAAT 6 Brandhoutveiiing te Qouda op terrein Wed v d Sprong Karnemelksloot op Zaterdag II Daeember a Deurw R v BLOKLAND Gouda Denk aan de grenis van uw rantsoen I H H WINKELIERS Voor Scheermesjes Engros natuurlijk bii Fa Chr EIKENBOOM Rotleidom Rusihofloan 42 Zend de noodige gegevens bi ons in i Elkeh dog 1 H i M lape H te Kdiiino conditiepoedef Juut weit Uw kOAi AM onder d heidige omstandigheden noodlg Kantno kweekt gezonde konitneih Verhoogt hwn weentondtverMOgen en voorkoni hierdoor veto iiehlen en Bterfgevolten Door Dterenorhen oonbev en Zokiei A 83 et votdooNde voor ca 6 weken bi Uw Dwgitt en bi den Phormoc OfoottMndoL KPNINO loilennboBieliaatea tafel te koop gevraagd Schriftelijke aanbiedingen aan I y d REE Flatgebouw Herman Robbeisstraat 96 8 Rotterdam Groot ultgcversbedrilf zoek aCDEWERKKIIS in alle plaatsen des lands Hooge provisie Brieven met Uitvoerige inlichtingen no Q 8659 bur van dit blad Mevr van Mechelen Markt 58 vraagt een FLINKE HULP in de liuish Niet beneden 18 jaar Voor dag of dag en nacht Gevraagd een net Dagnielaie hoog loon en goede kost of lllnke Werka ar drie dagen per week Mevr Kaars Weat haven 36 Zatefdagmiddal 4 nor van het geheel gerestaureerde Foyer cabaret Wcgini tterlgeval iijn onze magazynen en kantoor a s Vrifdog gesloten I Gebr Tcm der Tooren Groothandel in I abaksarlikelen Verloofd DINA GEL DERBI OM en I BERNARD WASSING Gouda 8 Dec 1943 Wijde Poort 13 fli M SMl nan3MSS M i Zoo de Heere wil hopen den 15en December as onze geliefde Ouders Behuwden Grootoude rs P VAN DAM en N VAN DAM Veenendaal hun 45 jange echtvereeniglng te herdenken Dat dj nog lang gespaard mogen blijven Is de wensch van hun dankbare Kinderen Schuwden Kleinkinderen Rceuwyk D 4 Dec 1943 Den IBert Dec hojpen onze geliefde Ouders en J Grootouders JOH V d PANNE en J V d PANNJE van Tilburg hun 25 arige echtvereenlgmg te herdenken Dat zij nog lang gespaard mogen blijven Is de wensch van him dankbare Kinderen en Kleinkind Moordrecht Dec 1943 Dorpstraat K U Htdcn ging van ons been tot haar Heer en Heiland onu llcvt Moeder Behuwd en Grootmoeder Behuwdautter tn Tantt PIETKBNKIXA MANSCBOT Weduwe van Cysbertus Johannes vanjlu Togt hl den ouderdom van 80 j i n Medt namen dt ramllli ZwUndrecbt t H HORNIS Van der Togt W M G HORNIS I ordreeht jrOH V N DER Tly T Gouda VAN LEEirWKN Van der Toft M G VAN UtKUWIN Boskoop O J VAN OER TOGT M C J VAN DER TOGT Staalman Amsterdam O VAN DER TOGT H A VAN DER TOGT Olastrt ZwMndrtcbt W VAN DER TOGT J P VAN DER TOGT Borsjc Beverwyk H SPRUIT Van der Togt p B spRurr Zwyndrecht f VAN DER TOGT A C VAN DER TOGT Korthals en Kleinkinderen Dordrecht DtetmbÏT 1941 Kon WUhelmlntstraat SI Dt begrafenis is bepaald op Vrtjdag 10 December a s ten 1148 ure an het woonhuis Heden overleed te Baarn in de volle verzekerdlieid des geloofs onze lieve Vader Behuwd en Grootvader DIRK PLAMTINOA Em Pred In den ouderdom van 7S IMT A D JONKER Plantinga JAC JONKER an Kleinkbidercn Gouda 7 Dec 1943 DANKBETUIGING Voer de vele blijken van tielangstclling ter gelegenheid van mijn 25 jarig Directeurschap van de Zangvereenlgin lEcnsgezmdheid te Stolwijk ontvangen betuig ik hiermede aan allen mijn harteluken dank K J DE BEUN Kempkes Meubelfabrieken N V gevestigd te WaddinxveeiT UITGIFTE van f 270 000 Aindtelan an Toonder elk groot ƒ 1000 tep volle deelende in de winst over het twekjaar 1943 loopende over het tijdvak 1 JuHi 31 December 1943 en over volgende boekjaren De inschrtjvmg op bovengenoemde aandeekn zal tegen den koers van 123 i pCt uitsluitend voor inleveraars van claims openstaan op Dinsdag 14 December 1943 an des vourmiddags 9 tot des namiddags 4 uur bij de kantoren der ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING N V te Amsterdam Rotterdam sGra venhage Gouda en Boskoop op de voorwaarden van het prospectus d d 7 December 1943 Prospectussen en inschrijvingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de kantoren van inschrijving waar tevens een beperkt aantal verslagen over het tioekjaar 1942 1943 en exemplaren van de statuten der vennootschap ter beschikking is ROTTERDAMSCHE BANKVEREEN NV Amsterdam 7 Dec 1943 VERLOREN een zwart leeren heerenhandschoen met kap omgev Korte Akkeren Tegen bel terug te bez bij J H F Remme arts Fluweelensmgel S9 VERLOREN brum bonthoedje Dinsdagmidd gaande V Spaardersbad naar Burg Martenssingel Tegen bel ter te bez Mevr v d Veer Regentesseplantsoen 32 4 roeft V mM tena dat zeggen wy in vol vtrtrouwen tot al onze klanten die ons theesurrogaat nog niet kennen omdat wy weten dat het met uiterste zorg is samengesteld Het theesurrogaat van Slmen de Wit Is een natuur product dat echte thee zoweel mogeiyk benadert Meer zwgen wy er niet van proeft U telt eens iepens wed zoekt een NETTE KAMER me4 stookgel en gebruik van keuken o degelijk pension Br no O 8678 bur v d bl tavraagd aet Meisje voor de morgenuren BINNENDIJK Gouwe 121 Te koop 2 witte Keeejee so per aluk O In t Hout Berkenweg 77 Boskoop REUNIE I r TANDTECHNIKERS Ie en 2e TANDTECHNIKER fCevraagd Hoog loon Aansename werkkring Goede gelegenheid voor hen die zich willen bekwamen in het maken van regulatie apparaten tandteehnl eh Laberalerlum J F DE RCQT Stat i w g 126 beneden Retterdam r a 1 a ERDÉL PRODUaEN l W VOOR M HUISVIIOIIWI PRUSWUZIGiHG Norm doos Ne 20 thans ISet Gwvont bus No 1 hans 13 et Groott bus No S thans S4 et DUCschvurRoodor Gowono bus No 63 Iharn 1 S et BrdmI mn Riddw Uporti vorlrrjl sbaar lofon Infava Hng nn da Migm Errfa 1 gld lmrlMr rp kki g 399 t n ERDAUproduetm dus goadi V hswnig P l n l ll iH No 39S IVI 311 dd 3 11 43 1 Bakkerij WEVER baki Lekkere Stroopwafelen waar Uw kinderen dol op zijn Een voedzame Iractalie BAKKERIJ WEVER NIEUWE MARKT 25 KLEIWEG A6 SIERLIJKE KRONEN Gezellige Huiskamerlampen Leuke Schemer en Wondlampje Artistieke hal en ganglantaarns WILLY BRENKMAN Niauwa Hovan 25 Mevrouw Stable Mauveatraat 34 Den Haag Tel 779936 vraagt FLINKE DIENSTBODE voor dag en naihl geheel zilfstandig en kunnende koken Goed loon goede behandeling en Zondags vrij Zonder prima getuigen onnoodig zich aan Ie melden niet vijandig tegenover de nieuwe orde Voorstellen na schriftelijke of telefonitcl e afspraak NBC DECEMBE AANBIEDING HeiirilinJsctie litekeiutub WM U dH kericM i Mmm dl UJtetrt VrI 1 DE WIHE HEL door Joseph Vetter n mei en Mctlte tpermlng en hevige ga oeler geladen ternary da pooliliaak mal een buncnganioon tuggae leve uHteeldlng van de ïm neiuwr 373 t le iI defl tn klem lorraet I 2 90 Clubpr a vcor Lecamber I 7iS BeMalnurr mer 5C4 3 2 VERKOPEN DOOR DRUKWERK Ah U dtt atei groia kennte an aakea gei h even boek habt doo gawatkl waal U hoe U het hoogste d o l kunt i rkktn an fh bepa kle mooal jkheden op ra cwe gebied in U kunt er n ut e rn hoe U etrake Üw dmliMerk moei cm werpen om o da i binn ia kragen 1 69 btai ttdan Ced ukt 09 goed paper en k t 3 geborwien I 7 iO Clubp oof te Tiber I 2 2S Beete nu i t e 10 7 NBC Anne Peutownaeir 76 toon 93 40 34 e GRAVCNHACE MederUn iche IgeWndu 11 11 kateurtabakkers II ZELF GETEELDE TABAK bereidt men longs cham weg tot goed brandende smokalijka an gaurige tobok Ook varwiidart man aan tevaal oan nicolina Iedereen kon het self doen Ptaparoot ma aebruiksGon willing voor 1 K G gedroogde oboksbtadarcn f 1 3S ftrkmpkantoor CHEBA Diarensehaloon 89 Dan Haag Voor verhoop winkaliars gevraagd ï Veak moaiUik P dikwiilt onmogelilk 1 moarwil ttean eer J U klaar I Ledige Flesschen terug bczorge anders leveren wij niet WJU koopen alle flenchen en polten worden desnoods op verzoek afgehaald Fa KULOIR an OOM Wiinhandel Grpcnendaal 58 55 53 Gouda Net meisje gevrs Koemans VerI ijssdlaan 124 Te koop gevraagd anneke meubelen goede schilderhen Ooslersche ktinstvoor werpen Perzische tapWen Van Ueuiekum Gouwe 77 TeU 239P De grenien van uw gas en electrtclteita rantsoen kunnen nu eenmaal niet strailelooa worden ovenctareden Wees daarom uiterst suinlg met as en clectriclteit soowel by bet kokeu als btt de verlicbting en bet gebruik van electrise he © apparaten Wees uw eigen grenswachter controleer den tand van de meters ge regeld dan hebt U er de minste laat van ll i il ini ir mirmlc uil mimlrr kiilrii 1918 1943 Op 18 Dae 1943 lol hal 25 iaar galedaa zl n dat wl de xaak in koloniala waran Groanendoal 62 Gouda ovarnaman an voor eigen rekening verder vooitxalten Ter galaganheid hiervan ligt hat in ons voornemen om aan da 100 oudala Inwoaara van Gevdo een veirossing ta bezorgen Hiervoor hebben wl noodig naam adres en geboortedatum dar Oudjes van biiv laovanda xeventig jaar Voor hulpbehoevenden loigi wel een lamillelid of een kennis dat het adres wordt boioigd voor 18 Decaml et a s in enveloppe bl C Nootdagraai Groanendoal 62 an wi lorgan dot U de verrassing voor de a s leastdagen thuis kiljgi Hoogacbleod C Noordegraa ZONDER MIJ GEEN SORAR BO ZONDER S0PAR30 GEEN LEKK ER E JUS SOPARBO AROMA VOOR UW SOEPEN Mmt Mldt tBSyrUI Vat i5 rlisuüi ws M