Goudsche Courant, woensdag 8 december 1943

Donderdag 9 Dec 1943 Bureau Markt 31 T rt€tna I74S PoÊÊnktttin 4MO0 GOUDSCHE COUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prji 5 cent per nummer 82ste Jaargang No jt4 7 ChafrwiactMiT F TIBTER Gouda landingshoofd ten Z fan Kertsj opgeruimd Hemge gevechten gaande bij Krementsjoeg pgitfcli togsnaanToI b Sjitomir n Koroitan naakt goede Torderiügeiii De handhaving vanden arheidsvrede De gemachtigde voor den Arbeid over ijn taak De loonvorming en de sociale rechtvaardigheid ii f OXl I l 6 I Vm llJk f boven 4 in H tarn bl o K ii In k nan muTj llh mot v r hel Olljn I t ll breuk Mpi lle 7 M I Mil r ten l m ttoer en oertlni gsrine ernain trchent voor Ja da Icn get opperbevel van te DuiUche l rmaoht maakt d d B dner bekend jtf ét Krim hebben fonhalies van H leide Roemeensche eavalerie divuie fer bevel van den reeds met hel Serkniia onderscheiden luitenant Infill Teadarin gef teund door Ctoehe artilierie èn atormüewhut Cïede dMr Duitaehc Boemeenscbe lïriiatiMb luehtatrijdltracbteB het JLadetiJlie landinKshootd ten Zuiden a Keitii opKeruimd In dnedaagsche zware govechlen i0den de bolsiewiatiache landmgafor Bltiet vernietigd en ongeveer 2000 Kf uilfncn gefnaakt Lichte Duitsche tstrijdkrachten droegen lx t dit uc IKbIj Onder zeer moeilijke omalandigjulen venjdelden zy een geieg kle raliUiileenng der SovjetUndingstroepen lUe bokjewMtischè pogingen om het IHigevlüilen landmgahoofd in den lidit vèn 6 op 7 December Ie ontr i eC werden verhinderd 7 vijan elijke p lgen weixien daarbu tot mken Mirarbt Daarmede heiaben onze m de riat van Kertsj opereerend e vloolKrtjdikr obtep geduretwie de zeeblokkide die 35 dagen duurde motoilka onnwi booten 2 motortorpedobooten r ileepbooten 2 ll ters en 23 laniBisvaartiuiigen vernietigd en talrijke irifl e bei adisd Vijandelijke ontllltlngsaanvallen gisteren ondernomen van 4 et biniggenhoofd ten NoordH ten v i Kertaj uitt njislukten h de TMte bocht vaa ei Onjepr nmbidertOle vijandelijke aanvsla ttlTileit aaaiutalljk Daarentegen ble trn de boUJewiitennteB Zuid Westen tn Krementijocf net eooneentreer Door Americanitnte en boIsje loisme verfloott en tiersUntiert zirb een volk aan zun laagste iiutmcten tot het bemerkt dat ittt letden moet tot algeheele Klivemietigtng J Flenttf NA DE CONFEBENTie VAN T RERA De Sovjetbelancen Inzake de rsnditaten Naar United Press uit Cairo meldt llouden d jongste onderhandelingen IIr Anglo Amerikaansohe staatsleiders llelangrüke veranderingen met Zich Hunnen brengen voor de verschillende Itltgeweken regeeringen daar Roose f lt en diurohiU blijikbaar het vitale ICovjetRussische belaiig b j de Westellvke grenaetaten der Sovjet Unie hebIten crkejia Een rooggeplaatate ingeItchte persoonlijkheid he ft dienaan unde veifclaaid Stalin heeft acht liiiUioen tnenschen verlorei Wanneer Iaën hem ondervraagt over Finland Ik Baltiache staten Polen enz geeft hij IteLdis slechts hetzelfde antwoo deze Itdtt miUiocn slachtoffers Zijn Anglo lAmerdcaansche bondgenootcn zullen lila antwoord wel nauwelijks een even llWBftr wegend argument naar voiren lunneii bröigen Beepreklnfen van Chnrehlli te Cairo Nmt de BilUche bericbteudlenat uit Cairo Ml li t CltuTchlU den Britschen gezant Synl j eneraal majoor Sir Edward Speara regant van Inik Abdoet Illeh en het Itictie ud van de advUe rt nde commissie f geallfeerden voor Itallt Harold Mac lüan ontmoet D Sovjet ambaasadeur te a Wluogradot die nog te Catro vertieeft naar verder wordt gemekt bedingen gevoerd met t Sovjet Ruwlactie vsn de advlaeerenxie comfnl Ble voor lli d t eeUleerdcn WUJlniky De diplomatieke correapondent ven het dr Siegfried Horn acIirUtt dat een la til tocmaangevenée Dultache potltieke tngeh op het over de beapreklngen van den Titachen president met Churchill en RooUltMgeven coimnuntque nog met bete Oncetwttfeld houdt dit verband met telt dat U Berlttn den êuthentteke Initatl van dit communique wordt atracht GAAT WOROSilLOF NAAR LONDBNT Ter bespreking vaa tweede front J eUa eUehte miutelre kringen te Waapiton deelen volgens 8 PT mede dal de ftaelw MtMra XUia Wor jlk f een b r a aim LonAen lal tirangen Teumen met ptaclM en AoMrUtaanaeh mmtaln autorta uu all er de lnv tepl nnen geaault ken Ia de genoemde kringen bêstut er m geen twtjfel meer over de oprlehttng ii het veftlbeaproken tweede front De poJwe beloften van mlnlater CordeU Huil 9 Moakou over deze esagelegenheid ctin r de mllluli ohete te Teheran lierliuld twveetlgd LORD IVOOLTaN OVAl WEDEBOPBOCWKWESTIES JJTaar de I oii cnsche end r meld heeft In tHoogerhula lord Wooltou Woerwda ztjn J te rede aai mtntiter voor wederopbouwJra lem n ultgraproken Men moet nie gwmen met de leuM Jiulun voor ome en PM telde hU voordat het volatrekt JJM la det deie huilen ook In feite ter hePwlilng taan De aoclale plannen van laKe Scott etc ilJn welluwaar leer ult2 f i en overtuigend geweeet maar de re Wtag kan de verantwoordelijkheid op het genhiik niet op ilch nemen KU lou haar ï nt achenden wanneer xy dero rapporten J u aanvaardt n Woollon vervolgde Ik 5r taar dus dat de regeerlag op het oogenff ntei l ereid la de plannen te erkennen Jjannrr Engeland het volk n aoclaile ver 2 rtn 70U willen geven ou het er hard moeten werken Oi Bruaehe admlrautelt heeft het ver H ld gemukl na den torpedojeger rlnn Voigena den Brltaehkn berlchtmdlenil Tsjang Kal 3jek o de terugrel uit r e bMpreklac gevoerd met lord 1 Mounibatter k l i aovjei herlchtendlenet meldt Lf N KraaalUilkaf haaoetnd tot getaot der iet Unie op Ualaod de krachten xware aanvallen ondemenien om hun penetratie uit te breiden Hevige gevechten zijn nog gaande Bijeen eigen t enaanvai werd in iveerwil van een hardneictdg vijandeiyk Verzet terrein dat tijdelijk verloren was gegfun heroverd t In bet gebied ten Nuord Oi ten van Sjitomir en ten Zuiden van Korosten maakt de eigen tegenaanval goede vor delingen tegen hardneiikjg venet der beUJewiaten Talrijke plaatsen werden stormenderhand genomen en vijandelijke strijdkrachte uiteengeslagen Aan de re t van het Oostelijlre front vonden levendiger plaatseJuke gevechten plaats tusschen Pripjet en Bere ina ten Westen van Kntsjef en ten Westen van Newel Van 4 tot 7 December werden boven het Oostelyke fi ont in luchtgevechten en door afvyeergeschut 115 Sovjetvliegtuigen neergeschoten Tien Duitsche vliegtuigen woorden vermist In den Westelijken sector van bet ZuidItaliaanmhl tront verflauwde de geveohfsactiviteit jjisteren weer Slechts op twee penetratieplaatsen ontstaan bij de gevechten van den vongen dag duiirden fle gevechten nog voort Op de linkervleuigel van het front wierp de vgand sterke ti ydkrachten in den aanval tegen onze stellingen aan te Oostelijke hellingen van hel K jella gebergte Zij wer en in zWare gevechten bloedig afgeslagen I uikboQt n hebben uit convooien en bu de a ib eTvoSging van afzonderluk vanende schepen in den Atlantischen Oceaan en de Middellandsche Zee 7 schepen met een gezamenlijken inhoud van 48 OOG ton lot zuiken gebracht 4 BütMniohd RUWE KAÏTF KONIJNEEN HAZEVKLLEN Prepareertnc voor particuliere doclelnd4n niet toegestaan Er wordt van bevoegde zijde nogmaals de aandacht op gevestigd dat het verboden is ruwe katte konijneen hazevellen e d te bereiden of te doen tjereiden voor particuliere doeleinden Uitzonderingen op dit voorschrift worden met toegelaten Tegen overtreding hiervan zal streng worden opgetreden Alle ruwe vellen als bovenbedoeld moeten binnen drie dagen nadat zij zijn afgestroopt of 8p andere wijze afgedaan verkocht en afgeleverd worden aan een erkenden opkooper of aan een bij het rijksbureau voor huiden en leder ingeschreven handelaar in huiden Voor dezen verkoop heeft mert zulks in tegenstelling met hetgeen uit n eerder gepubliceerd bericht zou kunnen worden opgemaakt géén speciale toesfemming van bet rijk sbureatk noodig De gemachtigde voor den Arbeid de heer C J van Rgst heeft dezer dagen m de dagelijêuEche petrsconferentie het een en ander verteld over de plaats dUf zijn instan tie inneemt en de taak di h 9p zkh heeft genomen Het arbeidsrecht vóór 1M2 en na M t betrékklxic tot de pl at van h t Instituut van den gemachtlgdic voor den Arbeid tn het fttaatsbeiitel merkte de heer Van RU t op dat het oude arbeidsrecht van vóór 1042 uitfjaat van de gedachte dat de inIioud van een arbeidsovereenkomst tn beginsel en zjuüc V n de betrokken partijen is aanvankelijk werknemerrcn werkgevv afitmdMTltJk later toen de vakbevireglag en de werkgeveraorganlMties groeiden In een of ider grooter verband Kon men niet tot overeenstemming komen dkQ waren staking en uitalultlng of In jnlndftr matige gevallen gespannen varhoudlagen In dh bedrUven hettferolg Dit waa d eenlge w iz waarop belaafhabbendan hun Inzichten omtrent wat bllHJk en noodukelUlc was konden doorzetten De rUkabemlddeUar ia 1023 Incesteld had slechts een bemiddelende taak Na Mei IM werd ttt BBders Staktnc en uitsluiting werdtti verboden Om geen onrechtvaardig he len te doen ont taan werd toen aan het eoU ït van rifksbemlddelaara een zekere b Alssth 8bevo Edheld gegeven 1q loonconfUcten De owfidd ging eiioa over xalf regels vaat te t Uen tav Iconen en arbetdsvoorwkarden als partijen niet la overleg tot overeenatemnOng konden komen De gedachte van partUen is echter ateeds meer op den achtergrond gedrongen De vakbonden en werkgeversorganisaties werden onder toezicht gesteld en tenslotte bU decreet van den RUkscommiasaris d d 20 April 1942 in beginsel samengesmolten Vaa partijen kan men nn X Mei 1M2 niet meer spreken De loonvorming la daarmede In een nieuw stadium gekomen In pittïts van subsidiair treedt d overheid sindsdien uitsluitend zelf op als regelgevende InsUntle Tegelijk heeft zU de taak om toe te zien op de naleving van de uitgevaardigde voorschriften logisch nu partijen zelf daar niet meer voor geschikt Zijn en de onderlinge verbondenheid nog niet sterk genoeg la om een naleving In eigen krtng te waarborgen Aan dit al Is In vo nviM2 uitdrukking gegeven Deze draagt den RemachUgde voor den Arbeid op den arheidsvrede te handhaven dus te orgen voor een toestand van rechtvaardigheid en zekexheld in de ondamemlngen en noemt ate eeft énr middelen daartoe da uitvaardiging van regelingen van arbeidsvoorwaarden Ku is de uitvoering vaa tteza taak geenazlDS gemakkelijk o a omdA den gemachtigde buna alle gegevens ontbraken om tot een goeds loonvorming te geraken De benoodlgde gegevens moeten voor een groot deel komen uit het bedrijf leven zelf Het 7 echter ongetwijreld lederen voorultzlenden bedrijfsleider duidelijk ztjn dat een ffoed geordende loonpolitiek a n zeer belang rtjke factor vormt voor het welcljn vao het geheet van de aan hem toevartrotifwda belangen VERLENGING AMÉTSFERIODE VAN AMBTENAULN MOGU UK Op grond van artikel 2 der Verordening no 137 40 betreffende dj ifgeluig van de re tspositie irechtsliche und finanMelle Verhaltmsse van ambtenaren en overig personeel alsmede van bepaaüde beeedigde personen heeft de Rukscomraissaris de secretarissengeneraal van de dtpaitementen van Algemeen Bestuur alsmede de hoofden der met onder een departement ressorteerde centrèle instanties gemachtigd de ambtsperiode van ambtenallen die op grond der bestaande vooi i hriften wegens het berei ken vai den pensioengerechtigden leeftijd uit den overheidsdienst ontslagen zouden worden lot het bereikenvan d n 70 jarigen leeftijd te verlengen indien dit in een bepaald geval in het t elang van de dienst is ledere verlengmg van de ambtsperiode vaneen ambtenaar beboeft goedkeuringvan den Bi ikscommissari9 voor het bezette Nederlandscshe gebied com missarisgeneraal voor Bestuur enJustitie 1 Deze bcsehikkmg geldt niet ten aannen van politie amblenaren m den zin van artikel 1 der verordenimg Bezoldigmg politie lt 3 Zondags geen trams te amsterdam Weer word aan gezonde jongens de mogelijkheid geboden zich te melden voor de wee sporlkampen voor de Germaanache Jeugd Juistv in den winter bieden deze kampen door hun prachtige ligging to de Duitsche bergstreken een groote en onvergetelijke belevenis in sneeuw en zon Waar kan Ik mtJ melden voor het Germaan wmmamai mmmmmasssmmmÊmmitiamÊmmm Te beginnen Zondag 12 December zullen te Amste dam voorloopig op Zondagen geen trams ten dienste van het publiek uden Op eereten Kerstdag en op Nieuwjaarsdag blijft de dienst dertialve gehandhaara eoht niet op den tweeden Kerstdag Op utrerkdagen blyft de dienst onveranderd AANGIFfE VAN BEDRMFS pf INRldHTINGSBESTANDDEELEN VERVOER MET D EN BSS TREINEN or KERStMIS In het tijdvak v u 19 December 1M3 t m 3 Januart 1 44 zijn de treinen D SU D 111 O 117 OMW 1 2 SrR 15 SFR tU en S F H aiT uitsluitend opengeate d voor reiEieers ae r het buitenland KKURINOEN VOO DR WAWWWK t 8 EN LANDSTORM NEOERLANO T t S S Ersatzkommando deelt mede ledere gezande Nederlander in den leeftijd van n tS Jaar kan zich vrijwlUIg b J de hieronder vermelde adressen vervoegea teneinde gekeurd la worden voor de Waf fen S S of den Landatorm Nederland TUdeni de keurtngen worden ale InHchUngea verKrekt t betcekkiog tot de veniorglng van famlUeledefi duur der opleiding extra levenamlddelen etc Vrywilliger die om liepaalde redenen in Nederland wenachen te blijven kuiwen dienst nemen 19U den Landstorm Nederlsnd of btj het S S WachtbatalUon te Amersfoort Ook vrijwilligers voor de Krlegsmarlne kunnen cich aanmelden Zij die tot de Geima nsohe S S in Nederland toetreden willen kuimen zich eveneens ter keuring melden Peraonea tusschen IS X Jaar die aannwMtogepltchti itm voor arbeldirtnzet worden gedurende hun verbintenis hiervan vrijgesteld Officier in de Weffen S S ksn leder worden die na tenminste een Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiers opleiding heeft t ewe7en IJn schoolopleiding is niet doorsUggeveiul Bciltssing voor bevordering zijn Jtarakter gedrag en prestatie Oe pr ping im dese keaHag geerhiedt eerst in het begin van Januari 1M4 10 lï 43 11 19 uur Den Bosch Hotel Nonrd Brsbant Markt 8 Il lt 43 II U uur Arnhem Caf Soyal II l 3 11 19 uur Zwolle Hotel Gljtenbeek n l 4 11 19 uur Oreninfan Heerestraat 4S 1412 43 ia 14 uur Amsterdam Dam 4 ISl2 43 14 uur Den Haag Café Den Hout Bezutdenhout De catanissaris generaal voor Fi niancien en Economie hwft op grond van artikel 1 mAM 8 m van de artikelen 3 en 5 van de metaeWeTordenrng 79 1942 ibepaaW dat alle cafe s druven wellü maeltydcn verstrekken en huisvestiocAedrij ven hun geii elen voorraad bèdlijfc en wrichtinigsbeitanddeelen achriftelijk moeien mfeven bg de bedrijfsgroep botel café reetawrant pension en a nverwante bédri ven Nassau Zuilensteinstiraat £ 2 Den Haaj Welke bedrufs en uvrichtingsbeetanddeeton onder de verpliohtimg tot langifte vallen is natrwkeuri vast legd in byeojïdere richtsnoeren vwi de Hauptabteiung gewerbliohe Wb oheft Hellerat MetaJlntobiIisienaig De bedrijfaKToep sendt haar leden deze ridhtanoeen met de aangiftefoimulieren per post toe De aangifteforniuljeren moeten binnen 14 dagen n de ontvang mgevulrd aan de bedrufagroep worden toegezonden Sedrijven die geen Ud ven de bedrijfsgroep zun moeten binnen 4 dagen na het versohuWn VEm deze besdhdckinc aan giftei ormülierèn en nohtsnoeren by de t edrufsgrot p aaflWagen daar deze bedryftjgrofcp belast IS met de behandeling De bedrijfsgroep zad in haar op 11 Decemiber 1943 verschijinend vakoijgaan een nauwkeurige toelichting t etreffende de uttvoenng van den umigiftepUdit geven SiodèHieuMt JEn Ueaoeh wandelde met Ood Gisteravond hield da H S J Kalf ppediikant der Ned Hierv Gemeente in de Kieme Kerk zun tweede ttybelleimg m dit seizoen AI tekst had hu geluraen vera 24 van Oen 6 en Henoch wandelde met God De predtkant etelde tegenover elkaar het geloot van Benodb het ècfate eloot ea dat van velen die zujh voor geloovifeh uitgeven maar cm niet kunnen zeegen dat zU wandelen met God HU legde er den nadnut op dat er gesproken wondt van wandelen du nret een voortjokJtere i op den weig dodh een gestadig t iu ven roet Ood Is het voor U al aajn lev n vnMg geworden vtoeig spreker aan de gemeente het hoe al ik wandelen met God Weten wjj dat wy de brug tekort komen die God met den meiidh verbindt den Middelaar Het is nu adventstud en straks zal het zun dn vervulling de geboorte van den Zaligmaker Dan is de brug Belegd tussdhen God en den mensOh Hl meneohen een welibehagan en God nam Henoch weg God vwfcreekt den ban van den dood Die God vreest sal volkomen zalig worden de dood kan niet op tegen ie Ataiadit van de gen de God beéfloot d Kalf die emdiigde met aan te h len uit Gezang 274 de woorden BIJBELLEZING VAN DS KALF JCen balanfrUk aspect van den arbeid vormt In de huidige omatandlgheden ulter aard d toepassing van twstult no 120 1942 betref f end den loonstop Het doel van den loonatop Is te voorkomen dat d looncn onnoodlg hoog worden opgedreven ttu er alom gebrek Is aan arbeidskrachten doet de wet van vraag en aanbod zich gelden op de arbeidsmarkt en het loonniveau heeft dan ook een stijgende tendens Dit Is natuurlijk zeer gevaarlijk voor onze volksbulshuudintg In oork catUd aan esien de productie van gebruiksgoederen taada geringer wordt waardoor het gevaar voor Inillatie Bleeds grooter wordt Dit gevaar moet vermeden worden an wel In het belang van het geheele volk De loonstop beteekent nu niet dat de lootten absoluut zoo moeten blijven als zlJ zIJ u Integendeel er Kan wel Iets worden gedaan De Inkomens dia onder het bestaansmbiimum Uggen moeten worden opgetrokken terwt het ook itiogelljk la het Inkomen te verffrooten door het Invoeren yan doelmatige prestatlaktoustelsels De verhouding met bèdrUfAleiden Sen afzonderlUk woord wljdda tpr aan de verhouding tusschen den gemactftlgde voor den Arbeid en da afzonderlijke bedrljfileiden Het feit dat het zlJn Uak Is leidinggevend op t treden bU de loonvorming brengt vanzelf een grooten Invloed mede op het loon dat kan worden verdiend Daarbij hecht spr er echter groots waarde aan de gienzén der bevoegdheden zuiver te trekken en wilde hlJ er met nadruk op wijzen dat ook de bedrijfsleider hier een eigen taak heeft te vervullen met name wat betreft de Juiste beloonloft van de bekwaamheid en de vlUt van de afzonderlijke arbeiders In de onderneming HU immers Is de verantwoordelijke man In het bedrijf doch niet tleohts verajitwoordelUk voor een goeda winst doch levens verantwoordelijk vpor e n goede sociale vernoudicg In het bedrUf en uiteindelijk verantwoordelijk tegenover de gemeenschap dus tegenover het gaheele vulk waarvan hij deel uitmaakt Eerst indien na overleg met den leider van het bedrlif en socialen voorman de moeilijkheden in het bedrijf geen oplossing vinden en Indien ook na overleg met het Nedcrlandsche Arbeldsfront of d n Neder and9Chen Landstand de arheidsvrede In gevaar komt dan is het üt beurt van den gemachtigde voor den Arbeid om in ta grijpen Za da zaak dan eenm ia aan hem voorgel d dan volgt aan minutieus onderzoek Dit onderzoek wordt volkomen objectie gedaan want de gemachtigfJi voor den Arbeid moet als vertegenwoordlKer van deo staat het algemeen belang dienen wiarult volgt dat deguie die retdit heeft ook recht krUgt Het Is lUi niet zoo dat spr altUd wacht totdat r zich moailUkheden voordoen fotegendetl hIJ nwet ar door 7ijn voortdurende werkzaamheid voor waken dat zich geen geschtUen zullen voordoen Hij moet dus ook K reventlcf handelen en dtt geschiedt door et voortdurend contact met hai Nederlandscha Arbeldsfront en den Nederlandaehen LAndatanA ale wel door mtddel van ziJn contaciambtenarao Da heer Van Rijst baaloot xtfn uiteenzet er r audit Mtdi vaa twt ID 177 sebouwdr pUixiifat van h t y f en nd r bewhlkkUxMi die Mdsri l So O J i vcmter IMS ilJn ultgevurdttd 1 rb d C N J tuw sche weer portkamp Aan de volgende adresaen Utrecht Koningslaan 0 Maastricht VrUtlrt f 25 Goes Vioitnstiaat 44 Groningen Groote Markt 24 Assen Rolderstt aat 45 Rotterdam Eendracht weg 35 ElndKoven Keizersgracht S Hengelo Dnenerstraat tt Amsterdam WlUemsparkvieg 180 Leeuwarden Emmakade 48 Den Haag Nassaupleln 6 I Kagmt sterkt opnieuw den moedl Den wandelstaf geheven Om hemelwaarts te streven Zóó wordt het einde goed VOOR DEN KANTONSfeCBTEB OBfemotlveerd aan de noodrem getrokken t Was een noodgeval sprak een 57 jatige Haagsche rbeider die ui een verkeenden trein plaats genomen en Jn Gouda aan de noodrem getrokken h en hu motiveerde zuif opvatting nvet te zeggen dat hij iich hongerig voelde en dat hü do r het omi eizen ti laat thuis komende een flauwte zou hebben kunnen kragen Maar dat is tóch geen noodgeval vOnd de ambtetvaar van het OM mr Ellenr stel ie voor dat ieder dw zich flauw voelt aan de noodj em ging trekken De Hagenaar was een breedsprakig man en vertelde omstamdlg dat het eigenlijk de schuld wai van den tremb tuivder die een vertceerde miormatie had gegeven t Was geen geval van nood endus hödt u van de noodrem af te bleven tidus het O M dat wees op dakosten van het toppfrn en 4o boete subs 20 dagen hechtenis vorderde Bc voel me geheel onschuldig ik neem er absoluut geen genoegen mede en ga hougerop reageerde de Hagenaar hl het veitoa staat zeide de kantonrechter mr J A van Bronkhorst dat u al voor het mstappen hadt gezegd aan de noodirem te zullen trekken an dat het tireinpersoneed nog gezegd heeft er af te blyven Staat dat ar in verbaasde zich de verdachte en ht constateerde loe zulle geknoeki hebben m d r senuwe Da rechter beschouwde dei Hagelukar a een dom man die z n fout luet inziet Jen alleen omdat hy zoo dom is besloot hu met ƒ 15 subs 5 dagen te Volstaan Het sp me zeide hy maar Feuilleton NadruK verboden De rtu om de wereld in tachtig uren Een veiltaal uit de eerste tyden van het vllejrwezen door W C COENEN 21 Toen hy emdelyk het lusht uitdraaide de l leme zydietHr zorgVuldig sloot het bewaakte fa k doorging en de wachtor paèseerde die overal in bet gebouw stonden had hy veel hoop tyaig m Slberjie te kunnen zlJn om Tasoha hulp te bieden o te redden Jan Monng had zyi wereldsche fantasieën op een stevigen grondsiag gebouwd Tenzy er een ongeluk gebeupde zou de Arend vaJt en zdier een wereldrecord TOStigen Dien i aoht zag htj in zyn droomen het gell da meisje haar handen smeekend over een wyde klove van afstaod en tijd naar hem uitstrekken £ n in de stratosfeer zag hy het reusachtige vliegtuig als een meteoor den afstand venUnden en hem als Kafr redder fiteevoertn B en groote vrede en rust daalden In hem neer HiJ zou m Yerma sttoces Hetiben want het lot had hem het middel daartoe versohaft en hem tot piloot van do Aircnd gemaa1 t Ziin lot en dat van Taacha zouden ten nauwste verbonden Wyvenl Dm volgenden dag stond hy 09 zoodra het licht werd en hielp DeGraaf 1 Leo by het vullen der tank Ze namen geen volle lading van benzine en ojie me omdat ze meer passagiers moesten vervdtren maar toch was hek getjoeg om den afstand naar Detirott wel twaalf maal aan één stukaf te leggen De nio rgen gmg snel voorbij en tegen den middag bleef hun niets anders te doen over dan hetvliegtuig den hangar uit te rijden enm te stappen Het weer was schitterend want het wa een zonnige heldere d 4t en er was sledits weinig iwmd Tagen helf één waren de mannen tn de woonkeet drufc bezig hun schaarsche bagage te verzamelen en stelde een menigte persfotografen een bat daa rU gen bestaat geen hooger beroep Dan benneme uitgepiiaat besloot de Hügendai maar z n Maakzadjiiheid was nog niet ovei wint by de deur schamperde hy als je gestolen heb kan je wel in hooger berö rOLlTIBaECHTER TE ROTTKRUAM Ladeliehter betrapt Gernt een jong huisvader uit Oouda had eenige dagen geleden een heel leelyke stieafc uitgehaald om diitributieboiinen fte stelen uit de toonbanklade vani een melkzaak aan de Turfmarkt te tGouda welke bonnen hy had geruild voor vyf eieren en een fleich eau de cologne om ala Sint Nicolladisurprise aan z n vrouw te geven Hy had den diefsUl echter heel onvoorzichtig gedaan want by lit t opentrekken der lade was deze met een luiden slag op den grond terecht gekomen De winkelaerster liep naar voren ett JK daar CJerrit die gebukt bij de winkeldeur ryn been quasi pijnlijk wieel voorgevende dat hi zyn voet gestootcn had Dat klonk onwaarscbynlyk omdat er mots op dtn grond yas waaraan hH ich kon hebl en aüslooten Toen hy zag dat de winkelierster haar toonbanklddé op den grond zag liggen had hij uitgeroepen Maar dat heb ik niet g ddar ƒ Voor den rechier voerde hy aan uit armoede gehandeld te hebben en d gestolen bonnen teruggegeven te hebben wat het feit met mmder ernstig maakte De officier vroeg 3 maanden gevan genisstraf met aftrek van Voorarreet en onmiddellyke gevangenneming Willem vroeg naar huis te mogen gaarr omdat zyn vrouw een baby ver wacht doch de rediter besloot hem vast te houden en legde hem tien weken gevangenisstraf op BURGERLUKE STAND Geborea I Danmber Cornells Hubertui Marls van A H Kool en G C vin ZeUt Katten ilnlTel M Oetronwd 8 Dtcember F Korevaar en P O Snatenai A wybenga en M MoUema December W van l oon en H J M vaa den Bol oyaiMdmi December Wllhelmtna Stalenberg 97 J December SImon Hl an M J g Decemt er Gcrarda Maria Heidoom li J Wat Waar Wanneer Der 7 Bar Veenaikt KeManraat Ont wlkkellngs en ontgpanntngsüavond volkatuinvereenlilns Vrucht na Arbjld I Dec 7 15 nnr Thalla Tbeater Btleenkomlt Ned Relivereenlglns leting met Jllmi enlichtbeelden J n P Stryboa over Vogelparadiji In de Donau delta Dec 7 IS aar Danltl Jaarvergadering ko penverteniglng Obadja f Der 7 SS nor Reunie Bioscoop Filmavond Ked Duitsche Kultuurfaraeenschap vertoor lng van Amnel e met Lulse much en Werner Krauss Dec S S uur DaalM BUeenkomst Jonm lidmaten Ned Herv Kerk Inleiding over AKcmieiie Onze belydenls M Dec IS uut Achter de Waag keuring van rij en voertuigen II Dec 2 M uur Nieuw Schouwbuig KInderm tinee opvoering De speelman durftden draak aan door tooueelgroep Elpor uit Den Haag 11 Dec nnr Kntutmln Btamppotmaaltyd voor Winterhulp APOTBEKIBIDnNST Sfeeda geopend det nachts all n voorgeneesmiddelen Apotheek E Grendel allétnPrins Hendrikstraat ISc AFHAI KN DISTRIBUTICBFSCHKIDEN Uitreiking aan net I latrlbutlekantoor vani leven imiddelenkaai ten 1 periode 19441 morKcn 1S30 uur Kapaan tot en met Kooijnian INLEVBEINa LUISTnVEROUNNIXaEN Inlevering luist rverguiuiln en verbeurd verklaarde radioontvangtoeelellen aan h t postkantoor tot en met Maandag lett r V tery van filmoamera s rondom hetvliegveld op Auto s volgepropt mat nieuw gi ngen zochten naar een goed plaatsle om het vertrek te kunnen gadeslaaa De menigte belangstellc iden veoxlrong zich naar alle kanten om het veld beeih Jan Moring had tot nu toe alles zooveel nvogeiyk geheim gehoudoD maar nu had hy alle slagboomen wtgge ruimd en de Zatetdagochtendbladen hadden een teng onderhoud waarin h van zyn verwaohtmgen vertelde gepubliceerd Om twee uur weirden de groot schuifdeuren van den hangar openg schoven om het reuzenvliegtuig naar buiten te brengen De Graat Fem Robertson Gras Leo en vier of vüJ monteurs duwden en trokken de groote machine hét v Id op naar een plek waar ze recht tegen den wind in stond De camera s klikten en een half dozyn fotografen kreeg verlof van naby foto s te nemen De ingenieur de marconist de geragvoerder en zijn bemanning weixien afzonder y k en in groep jes gekiekt Voalagf eveis overstelpten hen met vragen enTe midden van al die drukte kwam Jan Moring In zyn groote auto aangereuen vpTg zeId van den bekendsten journalist van heel Chicago als vertegenwoordiger van een persagentechap Het was nag wel niet de dag van Jan Moring s overwinning op dtt nieuwegefbied vut het v rvoemvezen maar toch een gebeurtenis waardoor die dag werd aangekondigd Moring scheen m wolken van enthousiasme gehuld hypraatte druk lachte vee en H t door ïün chauffeur het ééne ki Je lga na t andere de ronde doen v Wt rdt vervolgd WANNEER f VERDIHSTEREN Tot 11 December moet verdnlsterd worden van IS S 8 M nnr Dee Maan op U 4S onder MS Dee Maan ep It 13 onder 8 47 Oee ikaaii op UJW onder 717 lull