Goudsche Courant, donderdag 9 december 1943

y aag 10 Decembei 1943 Burcao Marki 31 Telvtonn t 4S i PoMrckeoIna 4M00 GOUDSCHE COtB ANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prus 5 cenU p r nuiii inier 83ste Jaai antf Na 21418 Chefredacteuri P TIETKR gpuda ButHthtand StadtHteuws lAS STRUBUS VERTELT Over het vpgili AtadUa in de Oonan lelia Het nialla theater was gisteravond tot de laatste plaats bezet toen de heer C H Hagendoin den heer Jan P StryJïos inleidde die voor de afd Gouda der Neu ReibVèreemgmg op zun bekende bueiende en geestige wijze een voordiacht toegelicht met lichtbeelden en films hield over Met auto en vouwboot naar het vogelparadijs m de Donaudella Het gebied van de Dohroedsja waai de Donau uitmondt in de i arte Zee vormt vertelde de heer Strijbos met de uitgestrekte i t oMen een waar vogelparadja voor lepelaar reiger ooievaar jalsdholver voor de m Neder land uitstervende griel en het van de Reeuwijksche plassen bekende wouwaapje Ook de havi c de btizeld en de gier komen veel m Roemenie voor teiwyl wat de viervoeter betreft het edelhert het ever wijn de vos en de roouflon er leven Ook van zijn ervann gen met de Roemeenohe bevolking wist de hper Strijbos op onderhoudende wijze te ertellen Zeer mtenessant waren vooial de filmopnamen waann men de vogel van zeer dichtby in hun tfpische godragingen bij het broeden en het voederen der jongen kon gadeslaan wouwaapje grael aalscholver fRUCHT NA ARBEID BUEEN PE NIEUWE BONNEN Voor de komende periode van veer tien dagen zijn de bonnen SI en 52 aangewezen voor bet koopen van d gebruikelgke rantsoenen brood b eseiiuit melk taptemelk vle aeh aardappelen en tabak naar keioe terwql op bon 51 van d toeslagkaart 2 kg aardappelen kan worden betrokken Van de boterbonnen geeft 61A recht op hel koopen van een half rantsoen b o 1 r en SIB op een hall rantsoen margarine De kinderen tat 21 jaar krijnn bovendien op elk der bonnen 52A n B2B een half rantsoen margarine Deze laatste bonnen blyvefievenals bon StS waarop cooals bekend een half rantsoen bak en braadvet of margarine verIrijgbaar u geldig tot 22 Januari Daamaa t is voor kinderen tot 4 jaar op bon 4 77 een half rantsoegi boter eschiklHUir gesteld Voorts a van de kindervoedselkaart bon 51A aangewezen voor het koopen van 250 gr g o r t en bon SIB voor 250 gram rijst of gort en van de ver snaperingenkaart bon 51 voor IVO gram chocolade en bon 52 voor loO gram suikerwerken Tenslotte zijn van de algemeepe kaart geldig verklaard de bonnen 718 en 719 vqor bloem 720 voor 125 gram havermout 721 voor 12S gram gort 722 voor 100 gram volvette of 40 plus kaas 723 voor suiker 724 voor Jam 725 voor koffiesarrogaat en 728 voor vervangingsmiddelen Voor chocolade en vervangingsmiddelen wordt op 9 Januari een nieuwa bon aangewezen en woor koffiesurrogaat op 23 Januari TENTOONSTELLING KUNSTENAARS ILN DEN ARBEIDSDIENST TE AM IERDAAL GEOPEND Woensdag is m het stedelyk pwiseum te Amsterdam de tentoon lLllmg Kimstienaars zien den Arbeidsdienst oflicieel door commandant de ock geopend Een gioot aantal autoriteiten had atich in de onlvang tzaat van het museum verzameld Tot un behoorden om SS ObergruppcnJ hrc uiid Geneial der Folizet Hauter de gemachtigde van den Leider M Mculdijk de cominiaaaris van de pro litole NodI dHoUanU mr A J Backer d gevolmachtigde van den RUkbcommiaaarls voor de blad Amsttidam dr Sohidder tiuigemeest r E J Voutt General ArbeitsfAhrei Bcthma n de secietxtiis en generaal prof mr J J Schneke en mr M M Ro t van Tonnmgen en de waai nemend secret ar U igener aal Jhr mr S M S de RanlU De commandant van den NAD de heer It A c de Bock hield een rede en maakte vervolgens de uitslag van den wedstrijd bekend De eersfte ffrUs werd gewpnnen door den schilder QVim Koster de tweede door f Laszlo Hemadl Vandazura de d srde door Stephan Kip Nadat de gasten de tentoetutelUnf haddenbezichtigd werd tot slot een vfilm vertoondverva digd door den heer Wijnberg In deze film isTiet werk van de arbcidsmannen nietalleen m beeld gebracht doch bovendientbetit aan de Indrukken dte de kunatenaarsIn de kampen hebben opgedaan DE PRUZEN VAN BLOEMEN 4 CN SPEELGOED De opsporlngadierst van de pr abeheersch ng heeft In de afgeloopen week over het geJieele ta d bijzotKl e aandacht besteed aan de priJsen van bloemen en speelgoed In enkele degen tijds moesten bijna 300 winkeliera en bloemenvenIers geverbaUaeerd worden dte vbor een kletn gedee te itun bloemen of planten niet of onvoldoende geprijsd hadden of hun administratiepllcht niet waren nagekomen of het g ootste aantal hu goed tegen te hoogen prijs verkochten Ulteiaard leverden de 4rroote atedm ook nu weCr d e meeste verbalen op Den Heag 2t Am i e dam 24 Rotterdar 18 Bi de£c controle wAfdea voorts aan wyiingeti verkregen voor een verbaliacerend ptiedrn tegen een 90 al bioemengVossiers en tegen ongeveer 29 kweekers Ook de prUzen aan het speelgoed zlJn nog maals grondig gecontroleerd Hoewel op dit terrein reeds nLse fnaanden intensief wa gaweikt werd toch m korten töd nog weer een IM tal prnc en verbaal opgemaakt Schier kon ook gVconatateerd worden da vooral het In de T ataten tijd tn deh handel gebiachte apeelgoiéd grooteiKlf ets tegen de vastKesti lde prljieii werd veikouit Ook de kwaliteit van hef lteelgoeKl bleek door het prU regelend nfphtHütn ven de overtield zlchibaar verbeterd te zijn DE VKI IFTIGINO TE HEES WU Ltfroeraen dat in den loop van dere week tiog jtwee slachtoffers van de verg f tlging ijn overleder Het betrof een broeder uit Helmohd die den bewustep Zondag aan dton maaUlJd had deelgenomen en ziek naar hu s Aas gegaan HU ts later in een stekenhun te nlburg overleden Te VUmefen is van de aes patera die In het St Canistus z ekenhuis vertoeven een priester overleden In nitaal zlJn er thans negen personen overleden In het rlekephuï worden n g rtJf riaters erpl e d van rf i hunner is de toestind ematlR d e vier anderen maken hei nea f omttandtgheden goed iruiu OEN vnoR or wapfbn s s Vn t B LAND8TOBM KDKRLANO Ket 3 S Ersat7kommandd deelt mede Iedere ger onde Nederlander in den leeftijd van 17 40 Jaar kan zich vrijwUlig bU de hieronder vermelde adrmaeh vervoegen ten jALeinde gekeurd te worden vwor de Wallen S S of den Landstorm Nederland TtJdeni de kéurlncen worden atle lalichtlnxen verstrekt met betrekking tot de veniorgtaig van ramtlleledea dear dar opleldfeng extnlevensmtddele n ete VrljwtUigMV die om bepaa de radenen In Nederland wenschen te blijven kunnen dienst nemen bij den I anditorm Nederland of bij het SS Wachtbaiaillon te Amersfoort Öok vrttwtlllger voof de Knegsmarlne kunnen zich aanmelden Zij die tot de Germaansehe S S In Nederland toetreden willen kunnen zich eveneens ter keuring meiden personen tnssrheii 1 M Jaar die aanmeMIngnpIfecMJlit ilfn voor arbe l de kit eC worden gednrenda bnn verbinttnla liiervan vViJxesiteld Officier In de Waffen S S kan leder worden die na tenminste een jaar diensttijd zifn geschiktheid voor de officier opleiding heeft beweren Zijn schoolopleiding l niet doorslaggevend Be tls sing voor bevordering zijn k aktfi gedrag en prestatie D oproeirtng na desa kenrtog gna ledt eer in het begin van Januari 1944 10 12 43 n 15 uur Den Boieh Hotel Nbord Brabant Markt 4ft 11 12 41 U 15 uur Arnhem Caf Royal 12 12 43 11 15 uUr Zwolle Hotel GtJtenbeck 13 12 43 11 9 uur Groningen Heerestraat 46 14 12 43 10 14 uur Amsterdam Dam 4 lS 12 43 14 uur Den Haag Café Den Hout Bezuldenhout Maquette van raadel vollutuinpark De volkstuurvereenigmg Vrucht n Art eid organ Meelde gster n in het V e naTJrtrestai ftnt een ontwikkelings lingsen ontspanringsa nd die ojn de belangstelling had van de heeren P Visser en G W de Pryver uit Amaterdam voorzitter en ecrelans van het Verbond van Volkst mders in Nederland De hootdsohptel van het progc nmnia vornide de tien B iqestcmgsprocven m de Gltnculturet opgenomen op den proeftuin m Naaldwijk en gemaakt met de bedoeling voorlichting te geven bu de toepassmg van kunstniest in den tuinbouw De film wferd mgeleid door den heer I JV J W Gysbers te Den Haag assistent J van dftn Rijfca tuinibouwoonsulent Voorts kwam op dezen avond tot uitfcig het streven van Vrucht na Art eid naar een pera ia i nl modelvoQcstumpark waarvoor het kader der v rterigmg een spaarfonda be staat Er viel te bewonderen een nruquetto van zoo n HMrtelUng door den hec F Barmentloo vervaardigd en toegelicht waarin 40 tuBwn aan gelegd zijn ieder met e n tuinhuisje om dat complex heen een laantje met sieiiboanien beplant en aan de voorzijd er van een eel en recreattegelegeniioid en een vereeniguigsge bouw in hetzelJde vertjand was ook een min atuuT modeI tumhui je toon gesteld BUEENKOMST iONG HERVORMDEN Inleiding over Onae bclijdei Gisterenavond is een tweede komst m dit wmterseiioen van de jonge lidmaten der Kerii De heer P Six hieM Wn inleidihig over Onae belijdei s Hydeelde zun onderwerp m tweo deelen in n 1 geloof en bclydeni waart h J voor wat geloof betreft o a aanhaalde Hefbr U 3at geloof nu u een vaste grond der dingen die rWn hoopt en L yeenoudien Herv Ipemlleton Nadruk verboden De reis om dé wereld in tachtig toren Een verhaal uit d eerst tijden van het vliegwezen doói W C COENEN 22 D Graaf Ro rt ui Oraa en Leo klonunen het m da cabine aiabter den de duidelyke huiaje en wn zyn hoogtem pas en yn VREDEGeRECHTSHOF en ije op en verdwenen bei taon zette zich nuppel bestudeerde kaait In het kompaseen loatsten blik op er zi n wone komdere instrumenten Fem BRANDSTICHTING DOOR LID NEDERLAND8CHR VHm In W A RUSTKAMER TE LEIDEN Verdaehia P had In dan nacht vW op 10 Mei 1W2 brand iw tcht Ir de W A Tuat kamer op de Buiiht la Leiden Van het vofinl van den vrederechlar waa vardaohte bU het hof in beroep gakomen Aan het deilbelreflend arrest Vap IMI hof ia het volgenda on leand Hoewel van oordeel zijnde dat brandstichting tn eigendommen van politieke tegenatandera woai an verdachte llch mede scliuldlg heeft gemaakt In het algemeen als een hoogat malig mlsdrUt dat met en leer zware atraf vergolden moet word n behoort te worden aangemerkt acht hel hof In dll bUronder geval omatandleheden avilMllf welke de oplegging oener lichtere Mral aan verdachte recht aardlgen Verdachte heett als Ud van de voormaltRt NedtTlandacha Unie en ala zoodanig daatUii weikz iam In een harer gebniWen wëalln propagandbmateriaal waa opgeslaipen moetfn ondervinden dat door politieke tegenatani ers der Nederlandiche Unie bedoeld male rlaat werd vernield HIei egenover heeft verdachte het pl n opgevat illn politieke tegeu itandera met gelijke munt te batalen wt cha ve hIJ In d ruitkamor der W A gi vestlfd in de Burcht te Lelden tIJ het onk met w mig doeltreffend middelen brand heeft gesticht Hel hof beachmiwl brandetlchting met oogmei ken ala hlerbcdoeld bepaaldelijk In do phaie van den polllleken atrlld waarin Ij plaat vond mede ak uiting welk met de toenmalige straitre olutte In verband staat Wel acht hu hof de daad van zoodanl ernstlgen aard dat met hat oog op het iTaaraan verhondeti gevaar voor da algemeene velll eUl daartegenover met kracht behoort te arden opgetreden warby echter een In de hier iedoe de rev ilutlonalre omstandlghedfn zelve gegronde bijzondere mantrtaf van Baoordeeling aangelegd bahoort Ie worden Dit brengt mede ddt het door verdachte gepleeide strafbare feit uit een oogptmt van atrafwaardtghoid he n mlUjiler zwaar aangerekend behoort te worden dan onder normale omstandigheden en thans nu vun ct aa r olutic geen aprake meer kar zün geboden zou IJn Het hof veroordeeld Terdachte P tot ge vangen straf voor den IMd var 11 maande onder aftrek van den tijd door hem la prev ntie e hechtenis doorgebracht Daar de f tijd reeds meer dan 11 maanden bedroeg ging dchter den persman naar binnen en ten slotte kwam Moring het trapje op en buktW om door het deurtje heen te komen Hy wuifde da mtnljte toe Morgen gaat dit vliegtuig een rei om de wereld maken nep hy luidl en over twee weken mun ien no eerder zal het hier ti g zyn Het zaïl een nieuw record van snelheid vestigenen een tijdperk van vervoer en handel inlUKienr Tot weerriens vrienden Hoe staat het mit Rollaid vroeg iemand onder d omstaiider yn piloot zal in öns kielzogvaren scbreetnyde Moring lachendten anltwoord Alles klaar Robertson nep Mormi Ocf schroeven begonnen te draaien te zoemen te brullen en het vliegtuig rem over het void verliet den gron d en steigerde d lucht in H X FDSTUK vn Bael wegen door de lacht Robertson voelde zich nooit geluk Wigwr dan waimeer hij In de lucht ai Zelfs nu by alle onaekeiheid ov t Tascha s lot weHte aan zyn hart knaagde voelde hj een mnige vreugde over de volmaakte gehoorzaamheid der machine aan den genngsten druk zifner handen Het vliegtuig voldeed glÉlfre aan d buitensporige eischcn dopr Moring en De Graa geateki Dat was een heerlijke belofte van ilagen Ze zouden dost Sib Ti6 tydig genoeg bereikpa om Taaoha te hulp te komen en dan er vttTte nde het Ctkenloof bQ I kniis van hftt IJreren Krui dpMiirmftUirer Hans Dorr ren ewnmandantcn van d SS aélerïf geUstte het hof de nnml MelIUk Invrijhelda ntng van veroordeeld BN FT 1 41 4 Mm un dit 6 K kan ah 10 Uur 4T7a 1 trn n oor da witilad 7 he r Kl Z I 211 te old H ok t 1 10 DISTRIBUTIENIEUWS Sovjets Z W van Dnjepropetrofsk teruggeworpen Duitsche vorderingen bij Sjitomir en Korosten gel opperbevel van de Duitsche frniacht maükt DoiKlcrdag baktnd Ten Zuid Weatcn van b jeprupeU iak werden de onder de beseber af o btcil mtst aanvallende Jl e vUandelOke trydkracliten te geworpcn In het gebitd ten Zuid Westen van ntnentajoeg leverden onze trot pen4ai gebaelen dag verbitterde gevechMi met de ateed weer jlomiloopende teiaiewiaten Bij den afweer van dezen aanval oden talrijke Sovjet pantse wagen lUkgesohoten to het gevacbUfcbied ten NoordOMten van SJilaair en t n Zuiden van ganMien bood de vi uid tegen onze MivaUai hardnekkigen tegenatknd nader echter te kunnen verhinderen onre troepen verder oprukten ta den centraien MCta vielen de Ml wlatM tuaa flien Pripet en Bere0t afaahede ten Zuid Westen van llltojef wederem vergeefs aan B l eenige Aleir e peqetraties zun de eveihten nog aan den gan 9u een Mte ig e eigen Aahiv l peratie aan de ïpet werden fangenen gemaakt en kuit hehaald Eep plaatselijke aarval fan onze troepen ten We ten van Smoifüti bereikte de bevolen doelen ïn Mcrwil vanf het ongunstige weer deed il lüohtanaoht met aterke formaties verdag ei de nacht met goed gevolg imvall op vij ndelijke troepenjontpntnétles en roarschbewegingen m het geb ed van Newjpl Zij schopt gis tiren alleen al in dit gebied 33 SovjetY iegt jige i neer Kak het Zuid ltaliaanjche front ÉMMMBamwnaaHBMnMalBMBn Iwam het in den Weiteltjken en in den Oostelijken ï ctor tot gevechten van geringcren omvang Vuandel ke aan vallen werden afgeslagen en eenige kleine penetraties die de voorgaande djgen ontstaan waren door tegenaanvallen van onze troepen opgeheven Om een tje Iglop ten Zuw Westen van Venafro wordt nog gevochten Boven het front heerschti c en levendige wederzijdsche iychtactie Daarbij werden hier vooral door luchtdoelgeschut 16 en in de i t van het Mtddellandsdie Zeegebied z vyandeluke vhegttugen neergeschoten Bij de Fware gevechten van de afgeloopen dagen heeft de 26ste pantaerdivia e onder bevel van luitenant generaal Freiherr von Lüttwitz door haar vooibeeldige houding en standvastigheid alle doorbraakpogingen der Brit ten in den OoStelijken aectbr van het ZuidIlaliaanBche front yerydeld DE OPERATIES OP lUEN BALKAN In nitlitalra knn en t Berlijn erd rlateran vernomen dat deze flaatate dagen deopcral e tegen de bandletfhn In den Balkangroole vüidermgen hebl i n gemaakt Desteden Prljepolie Pleiiva No a Varoa enBtiïdarevo op het grondnbled van Montenegro Herdea door de pultache troepen tnl nomt n VooV d pieriod van If December tot m met 2fi December ii voor het koopan vantf un vrflvet tc 40 + I in buih iche of Htfveiche ka l gn al amet n 722 geldtg verklaard Op de ranUoenbonnen dienen gedurenrfe deze periode eveneeos de vettesoorten t worden fKeteverd Voorts l opelk der boniien bcter 52 A en SZ B voorpersonen viif Si Jaar i MnvtiIIendlantvwn vm 125 fram jnargarine verkrijgbaar Aangezl bon toetiUig 52 van d toes ag kaart voor aaidappelen ter verkrl ttini van een nJeuwW kaart moeat Mtirden laieleverd is bon toë id 51 voor iieir koopeiiJ van de dubbele hüeveelheld di dus t kg aardappelefi geldig vwklaard OELblOHPmSOUlIit petvolelm ƒ BONN SN VIOILeNOD De ge ighetdsduur der met 44 verlidhtmg eiv 45 vprïichting gemerkte bonn n der bonkaart S 121 Is tot en met 2S December IMS verlwigd De boimeu geven Soala beker d elk recht op het koopjQ van n liter petroleum Tijdens de gavechten li bb n de communlaten groot varliezen geladen 1400 doeden en 800 gevangenen Aan wapens verloren zU 4 tanks en 18 majchinegeweren Een groote op lasplaata voor bevoorrading is in de handen van da Duitscners fevallcn Tttden de lauUte dagen tieiipen bondi n de atad Travmk is Bosnië adiigevallep en zware ver llezan opKeloopen Dé t end n die In de e streek opeitflerdea u ren voornetnens S rajerfro te w overen en aldus iiitatelten4e winterkwat tieren te bciyiachtlcen noemde deelnemen ongegrond oorlog 20U gak Menemei dzjogU HFNEMENDZOGI OE TEVREDEN OVFR BESPREKINGEN TE CAIRO Mfkakou verwacht onmid Uljke vorming van tweetront Da StoUtlioi nsché torreapondeni van da B c 1 11 n e r B ó rsenzattung constateert op grond van ultgebteida InfouiidUes dai t n slotte alléén de Sovjeta geheel tevreden zyn met de jr aultaten vmn de Lunteientl te Teheraf In Motikou tracht men met te verbergen dat thans lai k zij da concesaidi dei Westelijke mogendhtütii overeenstemming In het geallieeide kaïpp bereikt is n dit verband trekt de verklaitng vain den te Caiiu vettoevenden correspond nt van de New York Times den heer SulztMrger d aandacht Deze correspondent intent tt weten dat de sovjets taai vasthielden aan hun oilde eiscben betreffen Xut opa en dat da EiTgelstlie en Amenkaaaache gedelegeerden i oor deze eischtn gecapitult eid liebben Oaae gosjectlscha eisrhea hebben bctrckktiqt o t directe grensproblemen xuottla bet afa an an bepaalde deelen van ftnlaiitf de umevcrinK vaa alU naltiarhe tanden vaW ei IKele Poolscbe en Roemeenache sebie n en d oprlrhSing van mültalra steunpunten tb wulgarUe t rta souden de Sosjels Refflseht liebben r tfe kleine Kuropei srhe aUten geen onderUnge verdragen aonden afslul ii Naar rie Stockholmsche correspondent Van da Berliner Bdrsenzeitung verklaart bleek Sulrberger da laatste maagden goed geïnformeerd te zijn ten aanzien van dt Britse he en Amerlkaansche conecsj ies aan de laitenlandache politiek ongewijzigd De sperwle trein waarmede de Turksohe pregident laniet Inóno en de mister van Bultenlandscne Zaken lïeneimendajogloe uit Adana ztpi ver ftUcen m m Ankara aangekomen Menemendzjngloe Jieeft Woensdagavond te Ankara de vertegenwoort i er der Turkscdie en geallieeTde pen mtvangen en tegeiM ver hen een verklarinig afgelegd OVCT de besprekirgen I Cairo KVNsr EN LETTEREN i OFENBAAR COMCBKT TS e QRitVKNHAOR Het departem nt van Volksvoorllchtlng en Kunaten deelt mede dat ep Zlondag 12 Dec as te 11 uur ipreciey in het kader der kultureele RoIuieyilJeenxonMten een concert zal plaats vinden waaraiui ntedewerking ver leenen Meriran Krebbera vioiri en Mannug Flipse piano Het progi dimna verme dt werken Voorm len Sonate twep tifereelen utt l i Luiden Badlngs aurlce Van den Sigtenhortt Mever te gezichten op den Foejl Yaina Schubert Fantaste Sihtimann Adagio en P ganlnt Caprice No i 14 17 34V De Ingang voor de Rolzaal 1 op het BIn nenhof t i hover het departe elit van Waterstaat De toegang is vrij vyk belangstellenden OUftTA Dft VOf POOLMAN t De ouA tooneelspeelster Gusta de Vos pjolman K 7 jaar oud te Hilversum overleden Haar stoff ltik overschot Woensdag verascht zonder dat aan le plechliigiitid ruchtbaarheid waa gegeven Sovjet ï nle 0 Tenslotte vrijst de rorrespondent er nog op aat men In de Ver Staten geneled la te geloo en dat In het komende voorjaar van hc4 Oosten en Westen uit teRelDkertljd een groot omastef ugaai Europa ontfentomen aal worden fn Moskou blijkt men eehl r te verwachten dat de vorming van un tweede front In bet Wenten van Puropi elk oogenMlk verwacht kan worden irn dit versckil tal opvatting concludeert de eot respondent dsit ook In mHltalre aangelegenhi den geen volledige overeenXTemmlng bereikt werd De A N P correspondent te Berliln meWt o a Ouksche mmtatre krincen houden erastigrekening met de mogelijkheid dat alB nltvtoelsel van de conferentie te Teheranbinnen Itorten ttjd wellieM zelfs not dazenwinter een Invaale beproefd sal worden lietaltop den Balkan hetzU in Noord of In ZnldrninkTljk Op een dergelljfce Inva leoofIng verktan men van Duttaohe zllde volkomen voorbereidte zUn ia deze zelfs gname te zuilen zienMen heiinnert in dit verband aan de genomen verdedigingsmaatregelen Ook de l eTetnng van een reeks eilanden in de Kn1l lMZee sordl als beu Ijs aangehaald dat hetDuitsche opperbevel ook op den Balkan metalle evenltialltelten rekening heeft willenhouden De rol van Turkije gezien in verband met een evenliieele Invatie op denBalkan is voorloopig nog volkomen bepaalddoor de recente verklaritfgen van MonemenAcjogloe Rr Is tot dantr niets 4 t ar op wUst dat TnrkUe actief aan de IJde er gealHeerden Min den oorlog ml gaan iaelnenien Geen afstand van steunpunten Na de beaprekmgen tusschen den Bntachen en Turkichen minister van Buitenlandsche Zaken m Cairo heeft een zitting plaats gehad van het Turkache kabinet dte m er dan 10 utiA heeft geduurd aldiu wordt gemeld a it de geallieoden steunpunten H fe staan ia toen negatief beslist De conferentie van Cairo loo zeide til en leiiHe den nadruk op icdtr woord i een van de beUhgrgkïte geUurfenisaen der hutbige fa e v in i wrlog Wij komen buitengewoon tevreden over om beaprnkuigen terug Wo hebben daar over alle aspecten van de politiek en van d n oorlog gt ipyiken en deze de revue laten paslaercn Oij weet onigetwiiteld dat de uitnoodigin aan de Turkache regcc ring tot de conferentie uitgegaan i ran Engelapd de Vereenigde Stalen M de SÖvjet Unie De SovjetregecrifVg kad door Wysjirrsky verte gen woord igd lullen worden doch deae k n niet P t arriveeren en ia eeral Woensdag oihtand te Calio aa ekoinen Ik kan U mtuwchen verzekeren dat de Sovjet Unie ook zonder Wy Jmsky Itrtwezic waa Wy heibtoen alle aspecten en proh Rn n roet een vaaik meedoofenlooze Mn KKi ANDBCHS Mil VTAULtM IN J PA1N CUB iLRUGflG NGLN i H pp sGraveahage 9 Det Het knfo miti Jbuioau vaa hel NeücrLand ch Hoode fKruia KoiU Voorhout 14 te s friavui 8hags outvinK bericht onUiLnt de volgen Cde kriijgiigttvaugenen In JapuucHe keiu g pen J j aemen La albinua jok albrech h ailei wiily vaaaiphen fa UmgdecluJu Iwa al R tiug aibeig jw aathouysz tlMMtor aiiu k auibruaiue duguateujua luitenant w vun K baaren jacob debakker aa banbalkom i o K baron Jh baatiaoana htiicirLk dtpet r w i t K deb er hg bedierdepraiue eol iaisaer tif C Iwkker ec beile tg benjamuiaz joh iu K berendhuju en cornelii vdrukfiberg tw K binkhuljw n je Mnkhuystu eal bittei Uer C r niharti ieid dodh met be ip on rtioht Wy hebben veel vernomen iM wy niet wisten Onze gact eeren M hun beurt hebben van vSe dmgcn m hun onibekcifl waren kennis gei men Wij zün ader fct hen zy Ider tot ons gekomen bpdat wy elItlnder toeter begrijpen wat onze beléigen en onxe mogelykitieden aanMat Daar al onze besprekin gen het ilimpel van dezen geeet droegen IHnden wU Cairo in een atmosfeer ln volkomen haTteljjMieid verlaten Bt kan u region dat wU bU on liesprekitiigen aldua Menenvendzjogbe de nditUincn van ixaxe voUcipörttj hebben vaatgehouden en dat onze Ixiiteaiandedie poUtiek onveranderd ift MeeniBf Ie BerlQa cus vaa brakel Jwr bruuli bro c eb bixKns aerria al brugman aj brum arend dWbrum J de brulh Jh de bruyn douwe btturnievei deUbU Jew camerUt sa ancaspfi la i carunK JJ charita aw ct enrai d Jbg cooi 5 l meyer Ingaca fraiis thWo vandaakn 5 dcUnnoy wj vandotder d vandijlc S maVvoa dtjlutra ihl elkans aergeant g S vandenlelix gw feiria lef flortnti 5 pierre gerrilaen wt gtes ert Ui gtlde l rontkhoi st S ie i elf vanglnkel m degraal lantbert Breving é ha degroot Ja grootbluemmk albertua i gus en pieter hagemcytr laf henrotte ew é hern an bcnyamln heymana Vananrooy wh d heynen sergeant ajf hlifjera willlem hil 4 MAK J vandehoogt n JJ hoogland adrlaan clirUtiaan hooper otto hupa sergt anl J iatobs aerueant h lansen ckl janssena aw K 8MUT8 NAAV aSUID APRIKA TBRVO Kaar de Brltache berlchtemtlénst uit Cairo meldt IS generaal Smuts per vliegtuig naar Zuid Afrlka tei 4iggekeerd Te Berlyn wordt groote aandariit InciKiwken aan de verklaringen van Kenggnendzfogloe Volgens een te Berlijn beschikbare lezmg iieeft de unittar all Britach Amerikainsche mtobialiM over het resultaat der beVïklngen van Cairo beantwoord i fcor r op te wtfzen dat de Turksche Tjl f 7If 5 IwiteBjMidaohe pbUtwk voor en I ta t NlinMl onveranderd bfl j ft Een Waag of Turktje mnaohien aan den A Jacobs aergeant h Jansen cl C jmissen Ie jolly bas juia si zer Jh kircliof aergeant 1 kolomue aca kwant hel lArr VOOR DE VROUVt DK ZUURKOOL VAN KUaiM WMA Onge er B weken nadat het vat is gi la de kool Voldoende uur Wanneer maak fn cM ruikt t ztj j oed Om geen tSevoUe voedlgastoffen verloren te late kan mu at xuurkool uit eigen Iruna k ge bruiken iK nder se te wAaachen Rauwe zuurkool Is vrij rtjk aan v tamlne C Door haar te koken gaat het viianiinogehalte achteruit Het is dua leer goed de 3iuu kool rauw te gebruiken hetzij wrwerkt n ten stanxppot helztj ala alaalje btj het mlddacniaal of bU de bropdmaaltjld Men nltclt liie voor da uuikoof fijn Vermengt haar Aiaar wenach nie4 wat suiker of kun ithonlrtg n een fijn ge inipperd uitje of feen gera pteft rauwen appel Ook kan men éen handje vol zuurkool met de roode kool meekoWen inplaats vwi hieraan app s of azijn te voegen Stunppet mei rauwe nturkeel 2 kg aardappe en jy juurkool margaine eventueel taptomeJk a Hit De aardappelen boenen pitten en een paar aal dooran drn pe aardappelen met een bodempje water en hot zout aan de kook brengen en In 25 min achtjea gaar koken l e tuurkonl fijn snOJen De aardappelen gtampmi de suurkj il en de margarine toevoegen tn dr or de puree mengen Eventueel wafer of melk toevoegen De atamppot nog even door 1 deer warm laten worden en opdienen vuldin vaar gaan S m t ntï 1 I nl janesena aw jgciuit j keil S ok chrlstiaan 5 lbo h deleeuwth lemmeiia fkc leapauja ilechti jh 5 vanlier willy liopold slep lont w malle 5 paard fm maronlnr rMdolvh marthents 55 herman merlingmeyer arp meyer kapl SS tein pcj mejn bap rhiser e moorre s 5 é kapitein gafj moemam sergeant a van A4 mourik kapitem kaw muihek balthaf r é muller joliamu muller aa mathieu nleu wenhof l mh vanno de ra ogllvle frans 0 vanoortnwrssen Jt otterapow johannoa ff auffust pellencBU ga pfaff he plcpk nbost h f 1 pleters jk prlna af vandv rputten ha 0 f raedtvanoidenbarneVelt theodorus re 0 f ineeus r ros nqulst John ryndem aa sai fi mon mlf amson Jahhn sarton j vanscha § j I k pj slieker wrgeant am smlt hendrlV f f smlt pj smlla p spierenburg we staveisi i wh Kfcok frlts swftansen cornelU tolk tf I i velbe g Bhtonius Joseph haril versfeeffli jP fwp vndegel sergeant gmc vljsel wUlemi fredorlk hendrlk waersegerr hiitenantj tm vanwell avh wettera adolf weyni schenk gerrlt frWerik wl ten aergeanj whc dewlt Jan frederlk rwsrt R i 711 die inlichtingen wenschen of aan i J wHzinffen kunnen veralrekken omtrent J deze personen gelieve rich onder opgive J ivsn 700 volledig mo reli ke gegeven d T jbetreffende krijgsgevangenen zooals 5 Grl erdlvisle Wiking rang ond rtee of wapen eboortedatun Jen laotst bekende s andp aats In Indlï jen tot bovengenoemd In form a tiebureau JIe wenden i Gewond maar toch In de eenste Unit PK BOKbel HM een bewijs der zaken die men niet ziet en verwees naar de Heidelberger Cathechismus Zondag 7 De beludenia in haar eenvoudL0sten vorin zeide de Hileider vmden wij bg Petius waar deze zegt Gu zyt de Christus Hierna gaf de heer Six een overzicht van het onstaan der belijdenis in haar tegenwoordige forijiuleenrig Jn het slot van zyn inleiding legde h j er den nadruk op dat de kem van de Aelydenia moet zyn als die van Petrus en dat men het moet aandurven deze belydenis iij het leven uit te dragen NEDERLANDSen DUITSCHE KULTUUaOEMEENSCHAF fUmavoi d met Jinnelto Luise UllrK vertoUtt de hoofdrol m de prachtige film Aanelie Dia Geschichte eihes Lebens Deze fitoi werd gisteravjtond m het Reunie theater vertoond vobr de Nedenlandach Duitsche Kultuurgemeenschap Het werk geeft weer den levensgang van een vrouw die zoowel het zoete vin het gemk als net bittere der smart proefde Naaat Luise Ullnicti spelen Wemer arl Ludwi Diehl en KaUw voornaamste rullen In bet bijprograinma werd ct a nog een aardige flirt vertoond Roovers pm de V isschen een reeks interessantS beelden uiy het dierenleven onder j pn waterspje OPHEtTING TOLLEN OP HET COUDSCBE RIJPAD yWagoverdraeht aan Boskokv en Alpkcii a d Rijn e gemeenten Gouda Boakoop eit hen ad Rijn zyri met elkaar m 1 8 getreden ovor de ovemanuig igefwiom dt or de gemeenten Boskoop en Alphen ad Ryn van het aan Gouda toebehoorende Goudache Rypad tusschen Boskoop en Alphen ad Ryn Worden de plannen verwezc iJykt en er u aanIoidin g om een gunstig ver loop der onderhandelingen te verwach ten dan zullen overeenkomstig eea door Ryk en provincie voor het verlöenen n een financieele bydrage in de overneming gestelde vooiiwaairde de beide tollen op het Rypad worden p i eheven Het is dsffbedoelmg de eigandomsoveopdracht an den weig en d ophaffmg der tollen i 1 Januaj i a s te stellen Ds de Blois Ds A de Biois i edikanf van de Geref Gemeente alhier staat op eeii tweetal Ie Weiikendiam aarde volgens de wenschen van Jan Morins omcirkelen Robertson had wel kunnen juichen van opgetogenheid to n hy de machine de lucht injoeg Hïj had ordens gekregen een snelle U Atstroorauig in oostelyke richting op te ïoeken en net zoo lang ta atygen tot hy die gevondtn had De Cjradf had daarop niet minder ernstig aangedrongen dan de bouwheer der machine die nieuwe Hichtwegcn moest openen De la mieur xat ineengedoken op een dor rieten fauteuils en keek betirlelmgs door het smalle raampje van onbreekbaar glas n iast zich en naar de afgesloten stuuroabine Hy snakte er naar iets te voelen van den triomf welke zoowel zyn als Morings deel zou wonlen De persman was reeds begonnen met het st njven ivan berichten o gat telkens velletjea papier over a n Fein die verderop in de kleine cabine aan zUn radio seintoeetel zat Fem kon in gunstige omstandi eden driehonderd myil ver uitzeiKlen rn m zijn stormgs en gehiidvrUe cMiine kon hJ met zyn koptelefoon berichten van veel grooteren afstand opvangen Maar op dezpf tocht was uitaenden zijn voolna imste bezi jheid De deur naar de stuurcabine stond open Gras zat op den stoel er vlak by en volgde Robertsons werk met de uiterste aandacht Moring zat gonoeglyk op zyn ügaar te kouwen en pr atle aan één stuk door Alleen maar om te toonen hoe gemakkelijk dit gmg in 7i n nieuwe machine Slechts ear zwak gezoem klonk tot In de cabine door Leo zat in de buurt Aer zuurstqfcylmdera en wachtte op orders om de schot ten te sluiten als ze een hoogte van drieduizend meter zouden h 4 ëcn bereikt Wordt vervolgd WANNEER VERDUISTEREN Tot II December moet verdaisterd worden van IS 30 S 30 nor Dee Maap op 16 13 onder 47 Dee Maan op 16 59 onder 1 S7 Dec Maan op 17 32 nnder 6 R