Goudsche Courant, vrijdag 10 december 1943

Wat Waar Wanneer Gerif Kerk t Kt jn J uur ds Bi d nann U OFFICIKKLE MCDEUF EUNOEN Moerkapellc Ned Herv Kerk 11 30 n i OrFICIEELE LANOIIOU VMEOEOEEI INCEN voor do p ov rècie utri M ii STIERAANS AQ en sliar wi i x in prlnripj Me hl m ial aangeitugen voor 22 1 k g e jj ir opnieltw De 220 k g riii i dc i geleverd in hat a T wa r n l als fnksticc wordt fgcsehoft Om di den kan voor aeii stier dié on i V liM2 ouder d n I laiir was en u T Il fde is a ingefulgc i voor J2ii ii riling van dezen aanslag w j i end op voorw i rd dat hij i Januari 1U44 voor rokdoi Icjud r i müehouden tluk kan ohihtfffini wr rrt verkregetn op voorwaarde vi ii loinhourt tot I Janunri Is l i Wr rdt ei hlcr voot de flocht vcrkodK JdAn i i pc lpide voorwaorde om het dier nir voVia ir vorr Hon fok aan te houden V vi rtitnfl en wordt de onthefflng weH getrokken Wordt het 0ier als fi lii i n i ir een ander bedrijf verkochl d in uj de vorig hnudar er goed aan doen 1 nieuwen eisfnanr eon erkl iriiig i eekenen wa lrbij de e dan op den itii nislcndcn aanskig overneemt en d a slag overgeboekt kan worden in ij vo igen op den n euwen Allaan stieren met een idenlite i l pwii ti oii woruttt anngchouden terw jil drt i cw is bij levering aan het ncdri f clra n de moet worden ingeleverd e i h mi dit niet dan kodit Mm g w rht niei ig Ion annslug i i in aWr SkACHTEN VAN SCHAPEtl EN LEVWRINCSPLICHT Iiammereii of cliapi n die n li iis l Kh tin geOacht zijn worden in mindir ni i flB r icht op den aanslac verplirhtf ha i verlng 1943 v n dtengeiie te i i erhand die niet tïveringsp ichlij n T iidering te brengen op dtn a it ij emand uit de naaste om evi i hetzelfde district die wel leve J t t heeft X ij die meenen hierv n nerkir g te komen mbetell ith v r urtf i ot den Plaaiselijken IlureJiuho cJi r DK VOED Sri COMMI S SARIS VOOH Zl IDHOUJ 1D AUKEaWIJZKiINO Met Ingang van Donderdai U i uinber 1114 1 zuilen de kanlon n van het Hidrijfsrhap voor Aardappelen n De telefoonnynimert zijn van het Badrttischa voor Aardappelen 116873 voor de afdreluiR lnduslrie n 116803 AMe belanxhehbendcn wordi n drinitend verzocht zoo wtlnlg mogtlltk van deze aansluitingen gebruik te maken dioir dit de ei nii e lUnen ljn waarover v 4 t looplg kan Wf idcn beschikt De kantoren Un voor persootiliikt bezoek van Donderdag 9 December l m Woensdag 15 December IM3 gesloten niinrna Is brzoek Flccht Ir eer noodzak Itjke gevallen mqgelljk en wei vun 10 16 uuT hoofdingang l iem 4 4712 Ickaswkwi l um i airUitcn Itgtn iMt tfao4 nwt Pviar r m n i i n Uiu Tr kar AaovuMI I mif Zvudai vatuif 3 h l r l n TODtMalllni tMM Iknlc WM u Khltj met tiuelc uUata a Eaul BArbtcar iUnvuif 1 uur SaindM l uur Zondx vanaf 3 Onvln CaatlfUoi mat Doaia Oorantli A Mran uur Zatardag vanaf tx uur tomót 90 vanaf 3 mr Zaterilaf uur matloae lajret Cabarat proframma mat a inuir Albartl an Da twM txilitat Aanvaat Zaïardaf 4 uur rMsUltlk hrropcalac üoDdaf vaaa 1 uur Maawla 7 uur r Cabarat pröcranima mal oji John Klaaa an Luta Boa Aauvang Zaunlai Waanadaf en Doiutanlaf T uut Zondaf 4 m 1 uur II Bac 2 mt KaïMwHnlaat BrandhoutvalUnf door deurwaarder R van Blokland U Hac tj aar NUawa tchoawburc m tfarnatlaaa opvoartog Da n aalmaii duilt 4aB draMi aao door uwnaalfroep Elpore uit I n l Iaaf U Dac a r Kaaatmln Slamppotmaaittld veer Winierhulp APOTH BtBIOIINIT AFLEVERir G VAN MM K Indien de op een bedrijf ge onnen melk wordt af eievetd aan de vi f cnde met name genoemde bedrijven zijn dt e verpllch indien da veehouder dit wenscht 13 pet van dl geleverde hoevi elheid De genoenide pficentagefc wcr ien pW veehouder en per week aar elioiuien Het tshef Uivelbedrijf du ni l lot gevlaan hefgeer Aaon den eener verhouder inlric er grieve 1If wordl aan een anderen vtel oudi r extra Ijevtliikhaar te stf llen DU yi t A ook voor ihel Inhalen van het ir ecu voon fKa inde week te welniK geleverde U Rt NOVEEVOF D R T Georganlaeeider die een bon voor rundveeVf eder ontvür ttn dienen di n bon v K r 15 Dec 1943 bij di n leverancier In te leveren in verband m I lMbevoorV dinp van fabr kanlrn en TCtrW ien De toewijzing 1 bestemd voor de gi iieete ta periode waarom het geleldeblljet K idig is tot 1 M i 1Ö44 BUREAU HETII ENVKRWrHKrNDE INDUlTRilE Bezoekers van hel Bureau voor de Metalenverwerkenda Industrie te Den Haag kunnen voorlaan alechla voorden ontvangen op werk dagen lol 4 u ir nm Op Z terdag kunnen geen bezoeken worden afgVwai lit Dit geldt voor alle bl het bureau iri februlk naa4a laopand dea nacAta allMn voor MBiaamnTiltlen Apotheek C Grendel allMn Handrlkatraai Uc AraALKM DMTBIBUTltBKSCBeiOBN IJttretkln aan net DlAtrlbutlekantoor van levenamtttdflrnkaarten e periode 11 44 j morgen Ï I2 M uur Kop lol en met Kwlit irOJtVRBINU LUIÜTEHVEaUUNNINGEN iBlavartng hjtatarvergunnlngen verbeurd verkUmrde radlooatvaiigtoeatellen aan het poatkantoor lot en mat Maandag letter V In DIPLOMA ZWKMMEN Voor het peraonaal van Goedewangen a MoUandachc pijpenan aardewerktabiieken dat aan wekettjkachan xwemavond heeft la In het SpaarderalMd diploma zwemmen geluttlden Alle candldaten zUn getlaagd en wel vpor diploma A en B de damea S Th Smltskamp A N Rietveld J P Schoonderwotrd t A Drofl C A Schrlirk C O WiUemae B M Gorlt en H W de Ki izer en de heerpn H M van Veen B J Hageman D Broer T BrltaetniTier C Blom J Tak J P van Reeden W van Oa J Plak en P Droog diploma A do damei V Verboom en P C Baka Roofdradaetal J tf Weritera Rotterdam chef redacteur voor Gouda en Omatreken f TIeter Gouda Verantwoordelijk voor da advartantlin L Akkarsduk Rotterdam Uit weefster NV Rottertlamach Nleuwablafl panden Rloüwslraat 142 170 172 174 t ê enRottardam I Bankaplate 4 an 1 98ia DIT UiKimatigkurtJg veer Uw kMerMi De waarheid fa niet altQd ▼ riendel k maar s4 moet worden g exe d KHendlge toeataji den ontstaan wanneer b rampen noch üe pomie nochdeUokterfl Dochbebulpzameom standers Uw kinderen ivinnen ihuU Iprengea Vepgeet tuch niet een le ttimatiekaartie voor leder kind b de afdeelin bevolitl ig vande gemeente aecretaHe aan te vragen + r tjs ÏOct p r tuk ViKir hrn dic dU htttcBg ntft kiiniipn bctalfin bentaut xeki rnhfld tot kf Bti l M Z it rMtrékking r WUMTlE ti li HEDERUHOSCHÉ ROODE KRUIS tien machtige Mroom draagt uw levenachip De kracMen van uw onderbewustzijn voeren u naar ieder doel dat u zich stelt Leer die krachten toe ie passé met de tchriftel Succeicursus TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Vraag kmt grmita prospaclui mU hmni voor succas gubormn SICCES IISTITIDI AMERSFOORT MD 25 cueuET jErieiir touDn IS Dat Zalardag II Oae Waanadafl Zandag It Oaa Oandardag lederen avond 7 uur en nndagmiddag 4 uur tot 6 uur Q l v Bureau Variété Ëïerzee JOHN KLOOS de b e e Hollandscbe Calwretier en ConicrCncier LIDA BOS Nedrrlandsche karakter humoriste HARRISSON dr bckciidr lungleur en caenivichtskunstenaaf I ETRO SABATINI met ii n mu emeiil orke t Kan uilalaiiaad muaamanta praaramaBa t ntreeprii8 Zaterdag en Zondag SO cent per persoon WoenS4lag en Donderdag vt tirtrea lederen Zaterdac nieuw programma Prima Consumplir lok I laiis kuni U Muziek en Zang beoefenen en wij hebben nog een zeer groote voorraad in ZANS M HUnEKAlBUMS en Zm m HuzialiaiMinars in notenschrilt en Klavarskribo Koinl U eens kijken naar hetgeen nog leverbaar is Het zal U heusch meevallen Hees Co N V Kleiweg M GOUDA Tel 2110 da i ROTTERRAMSCHE BANKVEREENIGING OtTMBAM MiSrVMlAM Cheque en Bankgiroverkeer SNttL EN EENVOUDIG ClK ata g ldi oriia0C aaa xcflCUtii fcMimUarca gra it Vraagt lall litiagea bil cca öazcr 190 KANTOREN IN NEUERLANO NU IS HET WEER TIJD Llw vruchtboomcn te laten snoeien Tegen billlijk tarief doen wij dat yoor U Stuur even een briefkaart aan M VERIMEIJ s Gravenbroekschev g F 77 Reeuwijk en U ontvangt alle gewenschte inlictftingen Gedocht d Heer controleur NET KOSTHUIS G v Bruchem Bermweglaan 86 Capelle aan den IJssel Malson Verhoeff Hoogstr 23 vraagt een NET MEISJE v huishouding en winkel van e 2 uur en DIENSTBODE evraagd Werkmelsje aanw IK HOORDE iegl Mtna Bakgraag op Vaal e n ongen aan i n vriendje verleUcn 9 Ufen bakte Moeder pannekoeken jöh tiikké groote Ah fiini Doel ma Moeder v k I Natuur i k omdal Mocdar mei Par ko nicik botM en eiaren spaarH Gevr een NET DAGMEI8JE hoog loon en gi ede kost of FLINKE WERKSTER drie dagen p week Mevr Kaars Westhaven M PAüM HET BESTE ADRES voor in en verkoop van d handseh gaadaren is nog Steeds VAN BCUZEKOM ttauara 77 Talalaan 2 SAO Pc l i io lm I m De Heer en Mevrouw GAARLANDT Hupkes geven met groote blijdschap kennla van de geboorte van hun Zobn KAKEL HENDRIK Botterdann B Dec 1943 RamlehKtraat 6 F Tot onze groote droefheid overleed heden ten hulje van zijn kinderen na een kortstondig ziekt ed onze beste Vader Behuwd Groot Ovcrgrftotvadci PIETER rÈnKE PREVO in dtn ouderdom van ruim 80 jaar G MKYER Prevo J MKYEK Wed J IHOENEWEG Prevo AfeR I REVO FR I REVO Hoogtivling IZ fREVÖ A H 1 REVOhIc Hoop T PREVO V W M DE VROOM Prevo A DE VROOM P K PREVO Klein en Achterkleinkinderen Gouda 9 Dec 1943 Vrouwesteeg 28 De teraardetiestelling zal geschieden Dinsdag 14 Dec 2 45 uur op de Alg Begraafplaats te Gouda Vertrek vanaf de woning pl m 2 uur Voor Uw deelneming en de bloemen ontvangen bij het overlijden van onzen lieven lorgzamen Vader BRNST HnJMENBERG tit 28 September 1943 en van onie onvergetelijke Moeder WILHELMINA MARTINA BRIJMENBERG Mi Hoora op 28 November 1943 betuigen wij ü onzen hartelijken dank Delft J HEIJMENBERG Mr MiêX SAir AUnA rtuH loo M warrmo m en Echtgenoote Den Haac A HEfjMpiBERG JOH R HEIJMENiaERG En het is door nu zöo gazallia o word nt Van de obligatlcltening ten kstc van het Dlaconcssenhuli De WUk IsaHfelMt Mevrouw Simsom Willem de Zwijgerlaan 22 Alp enaan deiiRHn vraatt vAorjttirect naoM nmtTitooi oof lieele d éii i ventueel ook inw Werkster aanwezig rianti Groot Atturanti co ic rn toakt ni Medewerkers tot oploifÜng tot NJBKt iiispecteDr Goede oorui zichien Br n na 8242 Advoriantiobwoov Kouzonkomp peitbut 23 OvorKhio MABVEBGADERING VAN OBADJA De Ned Herv knapenveceeniging op Geref grondalag Oba ja had van hear jaarveirgadering gisterMi in UaJïiël g oudcn MT avond Vol afwis aeling g ni uakt De opening geschiedde ditmaal niet door da Kali veriiindend wa doch door den voorzitter den heer j J Teeuwen Me daema een inleiding Hield oveir a Simsan Het jaarverslig werd op t zeer originele wüae door R Hendriksen voorgelezen Hierna volgden in bonte fwitseling muziek t zang declamatie behandeling van verschillende onderwerpen alsmede een voordracht Ook werden schaduwbeelden verto id die zieer in den geeat vielen VOE rBAI PROGRAKIMA VOOR ZONDAG ed Voetbalbond 6lf tflct J Ie kla ae Hermfy DV Sparta De Volewtjttrer Stnrmyogell ApOiEDO Xerxes DfC HBS DWS Dia t riet II la klaiiae Haarlenv t Gooi Blauw Wit VUC Ernma PHC VSV Feljenoord HTC A ax 2e klai M A UVS HVV GoudaElink wi k UV V BMT VDI Velox 3e klasse B Terlaak Cromvltel Scheveningen Postdiil ven i VCS Laakkwiirtler DGA ONA Olympla esv 4e kUsae E Waddinxvern Moordrecht Bodegraven Schoonhoven Gouderak Stolwljk Ammer5lol he SV DONk Rea 2e klasir A Laakkwartier II HBS II DHC III ADO III ONA U UVS U VUC III Qulck II HW II Schcvenlngeifll He 2e klawe B SVV n RFC III Neptunua III Feilenoord IV ADO IV Fortune II Sparta lll hc Musschen II Gouda III Herme DVS lU Rei 2e klawe C Xerxes III RFC II Excelalor III CVV II Emma II Hermea DVS II Feljencord Hl ODS II Sparta II Gouda III Raa Ie klaaae H GSV II Sparta TV ONA m Xerxe IV 11 IS uur RFC IV Neptunua rv VOC II Excelalor IV Afdeelint Qoada 2 Stbuur ds Verkerk Geref Cem 90 i 2 30 uur ds Hofman v Moordracht Ned Herv Kerk 10 uur ds Donker Geref Kerk 10 en 3 uurids Kalkman Herv Geref Evanu 9 30 en 1 uur de heer Okkerae i Nieuwerkerk a d IJssel Ned Herv Kerk 10 en 3 uur ds Vollenwelder Oeref Kerk 1 30 en 2 30 uur cnnd Keizer van Man sluls Geref Cem 9 10 en S uur l t tyn t Oodewalar Ned Herv Kerk n 2 30 uur dh Enkelaar van Krlmp n i il f k Geref Kerk B 30 en 230 une dR V Her Geref Gem 9 45 en 2 4fi uur I e flrn Vrljz Hei v In Ourt Kath Kerk 2 30 lUr d De Voogd v d Stranten v in Hnasirf ht Reenwtlk Ned Herv Kerk Reeuvllk 030 uur da Roelofr n 2 30 uur eand De Zeeuw van Boskoop Nrd Herv Kirk Slulpwllk 10 en 3 uur ds Be I lnt Geref Kerkï 10 en 3 nr ds Wa menhnven ds Kanis Nèd Herv Evang 9 3 en StolwIJk Ned llerv Krrk 10 uur ITO luir de heer Vroi rlndpweiJ van MlddelhnrnlB Geref Cem 30 en 4 30 uur Leesdlerjgt Oroap A Bergambacht I Lekkcrkerk ni Groot AnmiAia I Haastrecht 11 Groep B DONK II ONA IV KBO I Ckiuda rV GSV 111 VEP I I uur Groep C Groeneweg I Gouderak II Nleuwarkark l 2ïwervers II I Groep D Olympia IV Waddlnxveen II It uur Gouda V DONK IH 11 uur VOOR SSn JAAR GC8CHORST De Bodegraven apeler S van Giilik die In en wcdetJtld D O N K Bodegruvun den flcheldererlitereen trap en klappen gaf hetgeen tot het ataken van de ontmoeting leidde Ie geechOTSt voor zea jaar tot 5 Oi t 1D49 DAMMEN N DAMOAQ De damclub Coudli organiseert ter gelegenheid van haar 3S jarlg bestaan op I Januari een prupaganda damdag met vrlje deelneming WATERPOLO O Z C OP TOURNOOI SCHOONHOVEN PredikaRt beroepen Hel kiisfollege der Ned I rv iTmdr Gwi enle heeft in de vacature van dp J H Gunning thans bér n peh ds J Arcndscr te Suawoude Tietjenk Ps Aircntsen werd in 1907 góboriti en in 1930 candidaat in Qroningen torn 2 Aprfl 10 39 te Suawöurie Tif tjerk in iiin eer site en rp heden eeriige giymecnte warden bevestigd De beroepen ganger die tot de Geref riejitinü jn Ned H nrv kerk l ehoort oittvrng ook een beroep van GieMKndani Nctier Hardingsveld MOORDRECHT Burgerlijke stand Gebm en Dirkje Dina d van J Heiraevoort en H van Noort Het eerste zevental van de Goudschk Zwemkring neemt met Maaa Rotterdam L Z C Lelden A Z UTO Amsterdam Zwemlust Utrecht en A Z en PC deel aan een nationaal waterpoio toumool om den Wapcnroem beker dat A Z en P C t Amersfoort a s S ondag organiseert De a a Zondag voor de wintercompetitievan den Zwemkring Rotterdam va tgeateldawaterpeluwedstrijd Merwede G Z C la verschoven nanr Zondag 20 Februari De Bodegraven combinatie die uitkwamIn de 2e klasae A heeft zich uit de competitievan den Zwemkring Gouda teruggetrokken PLAATSELIJK NIEUWS PREDlkSECRTEN VOOR ZONDAG Bergambacbt Ned Herv Kerk 9 30 en 1 uur ds Ewoldt Geref Kerk 10 en 3 uur d Terhaak Ultgetrédinrn Néd Herv Kerk 9 30 en 3 uur Leeadlenst Boakoop Ned Herv Kerk 30 en 3 uu da Jacob Geref Kerk 9 30 en 3 uur da Da Moor Chr Geref Kerk 10 fn 3 30 uur dl Klelaen Vrtlz Herv In Rem Kerk 10 uur mej da Thoniaen Geref Oem 10 en 3 uur Lecsdienst Conderak Nad Herv Kerk 9 30 en 2 30 uur de beer Mouw BaaatreekC Ned Herv Kerk 10 uur da De Voogd v d Straiten Ned Harv Geref Evanf 9 30 en S uur evang De Patar r = iiur SCHOUWBURG BIOSCOOP W hébben oen beperkte vporrootJ Van ZATERDAG II tot en met OINSUAO U Uec u Kerstboom verlichting Pitir Petarten Lottg Koeh Luis Tranksr in een dramatische sventurtnflbii vit dmktr Afrika onze f Ootthoran 19 Gouda Telefoon 2392 Strijders Reparatit lmichting tegen den dood JJIL Uermanin De geschiedenis van etn kuLiniale daad Een filnt vol spannende momenten Een üFA FiLM Toegang eiken leeftijd PLAATSBESPllEKCN Warkdag n lt l2 S0ii Zondag 1 30 uur vóór iedere voprstellini met per telefoon ï VRIJDAQ 10 DECEMBER CEEN VOORSTELLINO Weldoener der meiwelilield I Hü helpt arme buurtgenooten aao een voorscliot AlB onderpand neemt htJ de stamkaarten van hun gezin Ala ze niet op H d terugtwtalen verkoopt hfl de bescheiden die hü er op iiaalL Een winstgevend maar achacdeiyk Imlrtlf Wilt U medeplfchtig zQn door bonnen van hem te koopen 7 Neen Dat is rantsoenen stelen Smakelijke Jus met MAGGPr nishoudblbkfï Recept 2 H L iMilloa vu 2 HUtti s niii9k ii4Miikit 2e ir I kpcl t cr tl BKCf t ttfti kmIriaM ictt 7 saai I Bhl l rak rsawc utttffihjt M gr Sacll ds kater la cca kaekepaa vaef kkrM kd 1 tt f a tuL Boksen als tpoTt m als zdfoerdediging Laasen voor moorgovordordon l s Maandagsavonds van 7 30 tot 9J0 uur I Lossen voor beoinnsllngen I s Wuensdagsavonds van 7 30tot9 30uur I Inschriifgeld 2 5Ü per maand Bijlgrootere deelname kunnen de Inschrijfgelden aanmerkclp verbagd worden Inschrijvingen kunnen op de oefenavonderi plaws vinden Belangstellenden kunnen de oefeningen op Woqnsdag bijwonen rtschQol Gouda jru ctfhr rucleur Kd van deN B U X VerA f FotokoostlüM Jaarboek der fotografie oto OAEMS Zeugestrari a4 Tslol 976 Confec ie industrle vraagt kifipstor assistent knipster stikëters en afwerl sters Gunstig loonregeling Ook leerlingen kunnen geplaatst yvorden Blieven no G 8717 bureau van dit blad k i Uevraagd éoo spoedig mogelijk bij flankinslelling te Uoudf ITYPISTE tenminste In het bezit van diploma M ll L O en met uitstekende kennis van de Nederlandsche Taal Uitvoerige brieven en opgave van verlangd salaris onder no O 871 1 aan bureau van dit blad draft kiaaleiwll n verviroi 411 iatfutak taiir vaarMartad rtcna lol htl tk l tea kniy kleur httlt Oid er ctt deel at 4 lMiilh i 1 ratr de asss glad ca vacf daa de rol vta de kaaUlaa Itc SMl de Iter li a trrtsyli raa ve aardapptL Laai de M I aikL sacU ct dtt rk t kc a ca gicl rt aay vcrkletiai daar et Md Vtcg aaar tauak aaf M Kal dH rectyt iN im eK iL5 i ififiii i iiiüliü TBciuiDia VAKiaroKMsftaq TWBOE KLASSI H B BI r m MW um TMtKKlM O HOOOI rBIlUH 1 f M 30491 iisoa 3oat 1100 I203SL V 1 400 1044 a 33S tiva lan an lais t IOC 31M tm usm uML utsi Mieh inst uid rBUCEN VAN f M 1009 1017 I09S 1131 nil llM iim 1107 I17D II7S iisa isaa las im IXA I4I 1900 IM2 1963 19SS 1617 1620 r 49 10 7 1717 1730 17X1 I74J isol laao I0B5 IS90 imi low 3000 2060 5017 7 nii a S7 21 2000 2191 2194 2202 2248 2291 re 2262 I 9 1143 s i4 2410 2499 2406 2914 2947 2961 2008 lOIO 2670 £ r j i 774 Ï700 278 27h9 2Hi9 2II30 2 2937 9003 303 111 1 aim SI 77 3206 3207 32 17 323 3 86 331 1 3 104 m8 3356 3 S4IU S42fl 9472 3r 4 3592 39 0 3r 92 3704 3711 rus in 37W UM 3I 3 i il 38114 91M0 3041 02 4009 69 4077 4raii 4IM 4131 41411 420 1 tjm 42IU 4240 4274 4288 ISM 4 119 43111 4367 4t69 4 i W 44 0 4910 4 0 4 1 4987 4 904 4aii 4 28 4 i 4603 4706 4720 471 0 4 0 4703 48 0 407 4678 4S79 4 i 4MI 4046 éi 0002 9014 1016 51140 9U9I 9000 9113 9I2S m74 9711 9230 9201 9347 9 lfi 93 94110 942 9433 9436 MOS AI 7 9533 9597 9601 9610 frfi 9706 9710 97 94 875 9793 5S57 ran 9I1II7 0006 0014 HÜ34 MI60 oim 100 üllll 6112 6 22 ei7fl ltiR7 171 0227 02 J 02St 71 22 334 lU 63H3 6409 29 B V 9 I1 S7 0634 6640 6604 OOM 0710 K A 6731 6733 6738 mni mm 6620 0037 rooi OHM 0012 6m i ooeo 0077 MI68 7 mm 704 7067 7 n4 7004 7000 7i i8 7ir 7 7230 7281 2303 7407 7416 7421 7463 7 il 793 7940 7901 7000 702 7870 nm 7717 TOT 77 4 7700 7800 VHt7 702 183 3 7860 7872 788 7Mlt 7M7 7MM 6037 0130 8199 6104 81 1 0209 l 231 8 113 S3I4 MD 379 6400 0314 r i fl 44 6961 8 Ml 86 13 86 m 8661 aoiie B7 4 796 B70I £ 763 oo s 61177 8880 8 24 4 81107 8010 soio n in uo rr 004 1 S0 9 0210 i r 2 tffl7 KlU x 13 i l4 038 49l 470 4m 04 2 0496 OVffl t 19 0900 V l 8Ï26 11774 aeii 0SI2 k i 0004 9994 HD KW8 10O4I lorol 10118 tk NET J0N6MENSCH pim 16 jaar voor kantoorwerkzaamheden kunnende typen Br no U 8727 bur v d blad GEVRAAGD een Loopjongen Fa O H Schiillelaar Markt 24 Tt koop aangeboden Sohrljlburaau in goeden ftaat groot Bwlel Prijs J 175 U 0 5 Moordrecht Idverteert in dit blad Voor twee dagen per week gevraagd een nette Werkster J A van Elk Oo ithaven 70 6evraa§i een iet meisje voor halve dagen Zondags vrij A van Elk Oosthaven 70 a S 3 202 11 20172 30W2 2049 20M16 0 12 2m 3 ITW f 614 20007 20120 aHffl 20844 1087 200 6 311903 21069 2IMW 21128 2 1 21239 12V3 2IM i 213 7 2I4OT 51421 21919 21921 2 97 2I9 1 2I9W 2 V 21842 211M 21714 217 21J3 2174a 2174J 217 217 1181 nM4 U 10130 I0I4I 1019 10211 10216 102 16 02 I02J7 10318 104 10524 ia 64 J0 82 10610 10619 10019 106 90 ll 6 l 106 8 10V92 10ï 8 10790 im80 1063 10640 I01l 7 10066 lOOO l lOOOI 10867 108 8 1UU07 110 11070 1I W4 l i iO 11194 11179 11218 112 90 11279 112111 1 ü 113 9 n i i7 113 94 li i 2 11483 11487 11490 11900 I15 H 11926 119 14 I1M9 11963 11982 11612 1162 11067 HOOI 11609 11710 11728 11700 ll 2 IHOT ilDJO llSri i 42 I109O 11000 17093 IJIIO 12122 12137 12140 12147 l i 4 12211 12 19 i 2J4 12202 Igll 12177 12 3 12340 12343 WOD 12404 1 H40 12476 12481 litr l 1249 IJStl I2S22 12M 12043 12949 12 991 12 90 l M 121181 12883 17720 1279 IIUI 128 12 12009 12 12 4 1101 HO fl ISim 130 13137 1314 1310 1329 11241 13244 1326 1320 13203 1330 134 4 13470 l M2 1394 13 992 139 J 13 979 1398 1 04I 13044 I T002 13742 IjM 11708 l 82l 11613 13903 IWUI 13030 13004 14032 14092 14073 14093 14IH 14inO 14111 14213 14204 1410 14314 14336 1431 11174 14 14409 1441 14460 14464 14460 I44 l 144 1490 14319 14922 1492 14661 14 f 7 H 21 1 9 14783 14 76 14780 I40O3 14637 148 10 141178 14990 1 1 J Mrl 4 IW O 19081 1M02 19142 1919 U193 1 2 92 r 7 19270 19387 r 2WI V m l IOI 1 9 1 17 19412 1941 1 442 IM I V 7 l ll 11961 15367 156 ia i 1 l 79l 19774 l Kl 19635 11047 r r 6 19802 lt li3 19981 19 10 19973 H fi 180 1 1O096 l JO 10191 170 10192 16223 16228 10248 10262 10271 lOiW 16H4 10321 IWS 163 90 l 0 I642I 1644 16410 161 48 16 97 1 9 4 II ri 10620 166 2 16703 18792 16777 16780 16786 10604 16 24 16837 16890 1 1 17 inrjO 161 1 H8 4 IW70 l 17000 17012 r 017 17022 1711 17142 iVH l 171 172 4 MT Ï 1728 l Tlll 1730 172 10 r C I 17407 1 412 17466 171 I 17500 17620 1 1 17640 1V613 17677 17680 17710 17730 17742 177 9 r 68 1780 17 10 17814 1799 I7 I 1 993 180 12 18072 IBD73 l ü 18r 9 l 111008 18163 I 8IB2 18197 18210 l 2l 182 32 1247 1828 18109 18318 KllO 1 4I7 1841 la l9 189411 I8I16O 8607 18707 18717 1872 1 1 18817 18827 1 1 1 18 HgOO WO 100 92 19070 191173 19083 11101 191 0 181 3 18196 WiflO 19203 IWIJ M irai ISriOI 19309 19312 1 3I 19330 1 1421 f 429 19417 19445 1 4 ir 27 9547 1 5 S 19M9 17994 19601 19811 42 1966 19664 ll b7 196 I968J IB7ir 1977 1 10784 19BK 1 42 ll 7 l l 190 191M9 IBVrïUWTI IWM 30U1 10143 20164 lOlM 202lS 1013 ll79O 20202 289 20 i W iTO 2 T4t 9 13 203 1 1 20172 MW JO S SJiï ÏS5 S2 Ï ÏÏJ f v m usat aisttusM lUSO