Goudsche Courant, dinsdag 14 december 1943

ChefredacteurW W TIETKR Gouda Nr gUWSBLAD VOOR GOU A EN OMSTREi EN ƒ umtHtoHd ifiing uitsche successen n N O van Sjitomir Sterke Soojet druk bij Kirowograd en Tijerkassy Offensief ten Z van Newel g i oppnixtMül van de DuiUche ehe 6lttc infanteriedivisie onder bevel Productieproblemen der Ver Staten Schepen vol Italiaonsche werkkrachten worden uitgezonden Boruch met no oorlogtcho reorganlsotie belait gonnKht maakt d d Omadag bekend M het friHad vaa Klrowoitad en fSüttiTT verttcritte de v and i MMi t dmk Er ontetonden ver0u4ê ao voartdarende fevaebten kat verlMf waanraa de boi J Kism daor iware bio dife offeta op Itla plaataen lerreta konden ver00mt De ated Tljarkaaajr welker ipdibv vllaM ki wekenlang genMm tovergeota Inahtto to omalal m I m it Uapmt aaaht door J treepen evereoiihnmatig het be mI BtnilBd li het aaavalsgoUad ton NoorOooaIK van Sittoaiir salvarden onia troem den Waateltlkeii oever vaa de Siwef vaa uiieengaalagen vljandegW afdaollagen Vbb tot It DeaemIV verloor de vijand daar MM geMUenen en rond 11 Mt dooden 927 gkfcen geaehnt ZM pantaerwagena en gr ot aantal llehto en iware Inipiiriiwapena warden buitgemaakt tf vtnilatlgdjBU daa gevechton hebIp tWfc de nüringaelM late pairtsor ilMa ander bevel van luitonantpatfMl Krilger en da Brandenburg KOEN OVER DB JONOBTI CONriBENTIEB Dl Bntsohe minister van Buitenland to Zaken heeft bU de openlivg der MMttoi ov den ootuoig in iiet üSiaelUtgerhuis een rade gehouden Mrin hÜ naar de Britacbe berichtenêiml melidt ook g ee p r ü ken heeft over dt jongste nmfercntiee der geallievr n Wen vorkJaarde dat de oento der Iskle coniferentiea t Cairo alnnedt it conferentie v n Teheraji geheel en 4 In h t tenken stonden van de mili angeleg nihed fl Bden verklaar k dat hel op deae coïiferpnties gelukt i de miUtalre aangelegenhédon deir IliUieerden in een compleet en ocnlattend voorbemekllngsstadium onder l brengen zooala töt dusver in dezen nrbg door de geallteerden nog niet VM bereikt Met betrek kin tot den strijd der tailleerden tegen Japan zeide Eden WU moeten Japan bestrijden tot het bitttre einde onf eatiht de koeten en éKi tyd die hiervoor noodi njn Uen verklaarde vender dat hu uitdndtklng fraf aan zUn hoop dat deze rekm en den nrondolilg zouden Ktmen voor een toekomstige samen rkkif tusschcn Onoot BTittannié de S vj JrUnle de Ver Staten en Turkije Hij noemde het ondeihoud met ten Turicsdhen president 7eer bemoe Ugend Met betrekking tot de toeetiand m aeKosl vif bevpotigde Bdein In hoofd aslt dat Groot Brittiniii Tito met alle kisclit steujit en hiemroor de toeetemiiAiK der SovjeU en de Ver Staten kieft Ben Britichs missie onder lei ng van het parlementslidi lultaumt IHöxjy Maclean zal met de Sovjet lie bil Tlto samenwerken OvcriIRis stelt Qroot Brittannlë poffinigen in bt werk om alle J w o lavi3che krm fa dia togeh den n en chappel iken l Mid willen strijden te vereeniijen Vwvolgens gat Edi n toe dal Bngpland in Griiekenland naar eenzelfde doel llrseft Hnumeereiiil 2eid hij diat da diric iwfepenitles Oroot BrlttinnlB en naar m ifelooMa ook zyn géallieemden wri hebben aangemoedigd maar dat T toch ee n reden voor een liehtvaar optimisme bestaat Het eekoizen zal in de komende maanden van veirtx ndien naties g weldlee brfnnimgwï vergien Groot BritfanTië list zich geplaatst voor een rwa e Itsk Tfn aanzuMi van de gevechten in l ll veiklaarde Eden d rt toegegeven Wet worden dat de optnersöh ötêr ge leerde legers In de dorde n vlenle nd van den veldtocht niet heeleWal TOO opzienbarende afstanden ft afgelegd als In de beide eerste li and n der gevechten ÏJden ver iMTde dit met er op te wijzen dat jlans de fisuwste plaate van het Ita sns he schiereiland wasbereHct waar Appenijncn zidh bijna uitstrekken 1 kust tot kust Waar geen bergen zijn men overstroom liHten in hun laaU de Duitschers buHen d ze voordeekl tMiiten gewoon goed uit De jBrltach Ajaarlkaanaoha verllesen ia Italië Jhdar worill meld Edsn hcett nur d Ktarhe brrlrhtcndlcnit nuldl In h t rrhult ook d Brltsch n Amcrtkaiinachp ni in bU da verhtan In 1UII bakcnd J akt volsrna des verkUrlng hebben Britten vanaf den daf der landlns tot niet IJ November 11 dooden MO ma n n J1J3 vermlaten In totaal 19 mt verloren De vcrilaien dar Amerikanen Wagen naar Cden bawaarda ISO dooden W ewonden en MS vacmlaten In totaal IS man ITAUAANSrftE KINDFRFN NAAR Dl SOVJKT lINir 7uid Ilallaanache kinderen luaachen IJ laar wier oudere door dk Anslogyrlkaanache autoriteiten voAr den arbeld JMl H n oBBfrnepan en naar Enseland S l1a de Ver Staten ol Alaaka Sn saporteerd xuUen vofflena een vooratal van Snvjel verteiienwtiordlger In de com e V r ItaW naar da Sovjet Unie wor2 erord n Mat dit plan herhalen da Bfwieken naar d lender van Rome In rhand opmerkt hun reed lijden den rhen l urilernorlos lMg pa l methode Heen In fr iirn iteren m an t rven 1p an fhe klnder a lulHn than da I van Itallaanicha rl rtderi In de insen der Sovjet Itnla In communKn i e l o evoad vrorden en iveleMavei vreemd van hun oud ra en hun an l tMTTven van hun s dien t De T van Rome haan In de irharpate t enrotaiteerd t len dit door li ahehiiweltik hartaari ma gebrandte plan Kaaraan naar hiJ htar aan lo rich o k de A irio Amerikanen llehlls heliben rmaaki van kolonel Hcheuerpfiug ilch bQaon der onderscheiden Ten Zuiden van Newal vielen de wlsjewisten na krachtige voorl erei ding door de artillerie met vencheldene divisies en sterke paniserstrijdkrachten aan ZfJ werden afgeslagen BakelB plaataelUke penetraties werden affeegrandeld andere ia een togenaanval opgeheven Talrqke pantoerwagens btevm stukgeachoten op het slagveld slian Aan het Zuid Italiaanadie front v rltei de dM met ultzoiKlenng van plaatselijke geveohtsactie a n de Adriatische kust ook guteren kalm FomuiUee vyemdelij ke bommenwerpcn vlogen giateren m de middaguren onder de bescïhenmmg van mist en het dichte wolkendek naar NoordweatOuitsohland Talrijke brisant en tnvndibomnien veroorzaakten schade in woonwytcen van verschillende plaatsen Elf v andol e vUe tuicen warden neergesolHitea bi den atgeloopen nacht wierpen v andeluke st ingsvliegtuiigen bommen op het Runaoh Westfaal£che industriegebied SMVTS OVK9 DEN DUUR VAN DEN OORLOa jaet tw front sal komen Naar de Engelsohe nieuwsdienst tlit Pretoria meldt h eft de Zuid AWkraansche pramior Smuto Dinsdag aan journalisten verklaard Eenige deskundigen ziJTi van meenJng dat de oorlog aan het begin van het volgend jaar zal afloopen Ik ben daarentegen geneigd tetwat voorzichtiger aankondigingen te doen De Duitsohe gewapende strijdkrachten vechten nog ftltud goed en in Duitschland heeft iKti gi cn revoJutionair partij gevwmd isooals hv m het jaar 1918 Alvorens Japan klein te krijgen hetgeen naar mijn meening niet uitsluitend tot stand k n worden gel r clit door de tactiek van het eilandhuppelen ii het vanzelfsprekend het plan van d fealUeerden eerst den oorlog ta Europa te doen eindigen SnTuts spntk ook over het onderiwerp tweede front en verklaarde dat het tweede front zal kotnen COMIT TITO DOOR DE SOVJETUNIE ERKEND B emlsraoten reap opi ofiitiekArnp baachouwlng wordt Tia etn owr n d oittwlkkellu van htrt ooini é H t InionnMiebuteiiu der Sovjet U ila publlcaerl een olftcteelen oommraUar van Moakou op da sebturlenlason In Rel Zuid Slaviaeha emlsraotei lu dnw r itcht vim TttoapKmaala gaoonst iteerd dat het ronviLéTlto or d Sovjet Unie arkend la Oaann t en heeft anaraal MlhalloivltiJ niets andeis dan een n g tlev houding der SovJ tUiHa ontmoet D SavietreiKerlng bóatt Uuna boaloten n inlutalre misala naw THo ta zrndan tot het Inwlnnin van nauwkeuriger toUchllngen D Coar Dleiwt meldt uit Bcrlyn De bewapemivg pro 4ucti der Ver Staten loopt op volle toeren moAT heeft keniMrU ik haar hoojfte punt nog met bereikt ofechoon ziob Jntussohcn ook aan gene zyde van den Atiaiitbchen Ocettftn de groot moeilyikheid bogiïd voor te doen d een uitvloei el 15 van de v6r gaande techniseerm c van den ooailog het tekort aan menadien VoIg B Amonkaansche cgfere oefenen eu in de Ver Staten momenteel 62 niUlioen men chen een beroep uit De bewapenuig industrie alieen al vergt echter op korten tenmijn nog anderllialf millioen arbeider die niet ter beachtkking staun Op die inanior is het te bogrypen dat er momenteel eohepen vol ItahaamscHe werkfcnachten naar Amenka worden geaonden Terwyl ech ter de Amerikanen naar builien veel ophef maken van hun e nne product zien zij zich gedwon Otneriuil VeldmaJirM luilk Van Ruatf t l overtuigt tich bU een bvzlchttflnx viin d n MldrlelIandKch T Wa viin da fwe0rp r at hfld en de gevtchtskra ht van de verdedig nffwerken an Trarkrljki MlddrlUnd sche ffku t D9 genei aa vcldmaarachalk bQ wm beNprekIng In n tettor van een dlvUla PK MooamUIlerWb n voor het bmneniatul gi ote aant te besteden aan de na oorlogsche pioblemen raairvoor zy zioh dioor hun stexfc gestegen mduMriëei potentieel zien geplaatat Vooral de it efdei dde iw ovGial weric ktmnen kry en en m VSRKLARING VAN VAN tjihELKbRKlN Bij de iviering van het 12 jarig i estaan éet NSB heeft ie plaativervangende leider van Geelkerken om elk misverstand te voorkomen en de dienaangaande telkens weer opduikende geruchten te reerle en de stellige verklannfr afgelegd dat geen Nederl ind4r onvjywillig zal behoeven mee te vechter heigatn strtjdig zou zyn met den Crermaanschen geest DE PRUf VO K DE EXTRA 8PU30LIE Voor de spiiaolie die bO wijze van extra Korstrantsoen bebchikibaar is gesteld zgn tbima de pru en bekend genvaakt weUce aUera in dit blad in een officieele pUblioatie ziJn opgenonven Met nadruk wordt er op gewezen dat voor deae op de reeds inge leveirde b nnen algemeen 708 reserve M 73 en i eserve M 69 verkrijgbare olie m geen geval andere prijzen mogen wonlen gervraagd of betaald terwul ook g teit andere sUtiogelden mogen worden verlangd Men doet er bovendien goed aan er op toe te zien dat b los uitgewogen obe de juiste hoeveelheid wordt uitgeschon ken DENKT AAN UW MINDER BEDEELDE VOLKSGENOOTEN Ifi de weck van 29 November tot en met 4 Deoemlber heeft ons volk een bedrag van ƒ 84 031 49 bu en g ibracht de in die vtreek g44touden slraatoollecte niet meegerekend om de geldeltjike moeilialdieden gedurende de wintemtaandcnjbu onze muider bedeelde volksigenooten te helpen overwinnen Wmteihulp draagt ock thans weerzorg dat deze galden te betteoHier p aatse komon VERZEKERINGEN Niet ieder kan bemiddeling verltenen Met Ings g van M Dacainbar ta t t varbodea aan vorzakcrUigioveieankomat aan ta gaan waarby bemtddaling la varlaafid dfwr een paraoon dia cleh niet heeft aaftigeine d bU da t edrUfsKri ap makelaaie In aaauiantltin aaitlii antlel a£orKera an auurantle agenten Evtneena ta hat varbodan proviala ta geven of ta iMloven aan zulk een parsoon Voor nadere bljzonderhedan wordt varw z n naar het bealult van den secietarla ganaraat van het departement van BUzondera EO wiomIscha Zaken opgetinm n In de Staatacoiirant van 9 Decambar J I en naar de dezer dagan in da dagbladta gcpubUcaarda offlolasla madadaeUng KERKNIKUWg Ned Harr Kerk Beroepen t Rottardam DeUahavan vacature da S H J JaitiLi d J J HIetkarnp ta Vlisalngen Benrwmd tot Jeugffpredlkant te Amnterdsni ds J C KomngHwrien aldaar Beroepen ta Almelo vatature ds J P A Ie Koyi da O J H O nnlikk ta Nieuw an SI Jonaland ISeroapen ta Rotterdam PatJanoord vacatura ds P KUftenbeU ds G Samaon te Hoornaar Geref Kerken Aangenomen near Watargraafamaer als teaman spredikaat ds J Wrlstera ta Helino ul Chr Oaret Kerk Bedankt voor U k ds D Drieasen te Rotterdam Zuid het algemeen zeer hooge loonen ver dienen m vele gevallen meer dan 500 dollar in de maand maken zich ernstig ongerufat over de wiklooehetd di vrywel onvermijdelijk al zyn wan neer de Ameukaansclie mdiuwtrie wetr op vredesbasis wordt overgeeohakeki De regeering van Washington tracht aan den eenen kant de opentbare met ning gerust te stellen door het doen vim beloften maar wekt ook aan de a ndere zijde den mdruk oat du na oorlog ohe probleem ernstig onder die oogt n wordit gezien doo het oprichten van allorlei touivaux onrunmiee oomité i enz Opmerkalltk is hal dat Roos veU tn dezen Ztjn yartrouwenaman Bernard Banich op den AToorgrond heeft Keschoven Baruoli la welifwaar zeer bevriend met Rooaavalt maar dat neamt niet weg dat Banich In wezen een t D and r ti van de New Deal en een BxpoiwS j n de Jiig buil naai Dat Roosevelt thans B n etrdeS lder van het bureau voi r mc UUatla van wcriikra t n met de studie der na oorlogachm i Borg ni atle van het Atn rlkaanscl t productieapparaat heeft helaxt kan niet anders Inhouden dan dat de Invloed der Amerlkaaniane regeeiing In de Amerlkaaiuche Industrie zob tpoadlg en zoo drutiBCh mogelijk ui wbrden bMnoeld Hel ligt voor a hand dat iulka door d leiders van bat Amerlkaanacha bedrU leven van harte woKlt toegejuttfpt Het kapitaal dat de AmertkaanHche regevlng tn gedurende den oorlog opfferlchta üaAutrlcfin haalt gestoken H n 1 reeds tot btSyen de 15 mllHard dollar fteitejïen terwijl de parllcutlere InvesteerlnHen nog geen 4 mmjard bedragan De par icliuaUi f t r Amcrlkaanacbe regeerltïg In miriiairlen dollars 7 jn als volgt verdeeld vllegtuiffindustrla 3 scheepsbouw 2 exploRtove stoffen 2B IJzer en staallnduntrle I 2 non ferro metalen 1 1 ohmnlcalU n 1 1 Als de oorlog eenmaal voorbU zal rUn is de AmerlkssnAche regeering elgeruires van de synihetltfcha rub arproductie voor 160 pro nt malifneKlum B3 procent vliegtiiiRen 90 protent aluminium OO procent werktuig machfene SO procent Sommige der beCrettende bedrijven zijn niet alleen elKendom der regeer ing maar woidrn ü k tlnir haar geleld nit zijn de 7 g Gogo bed Ijvon government owned and opWated Andere bedrUven zUn wetlsv aar eigendom der rri eerlnK maar worden door particulieren geleld Dit rijn de Oopo berlrtl ven goverrwnent own d and private operated De regeeriniHJibadrljven 7ljn In aoninilge takjcen van proffuctle resp In sommige deelt n van tiet land zoo tilrljk dat de psi ticuMere bedrijven er eenviudtg door worden overschaduwd De voorraden der Amèrikaannehe regeering worden als achter onuitpulte litk beschreven en omvatten strikt g n mrn allis van lee ch tot sctioenen van schepen 4o1 vliegtuigen Het probleem dat Baruch thann op te lo nf n krijgt zou volgena de Fconomist rijn het Heratal van het Initiatief der particuliere ondernemer da liquidatie óct fabrieken eq voorradwi der reifaerlng de overschakeling van de oorlngs op de vredettproductia bin nen rnn kor mngrUJkan tHd en on 1er stn ringen t veroorrjikan In het productieproces en tPrtslolte rt beperking der werkloosheid tot het mtnlmuni SlcuUnieims GOUDA NIEUWE PREDIKANT AfKbeM ds üala In Ter Aar Wogcna vertrek naar Gouda waar hi de nieuw geitidite predikanb plaaU gaat beretl n nam ds Gerh Hul na een 3 i jaiig verbluf Zondag afsolieid van de N d Her Ge meen te van Langer en Kortcraar gonif cnte Ter Aar De groöte opkomst bewees v hoe gezien de cheKlcnde prediker by zyn gemeente was Onder de aanwezigen waren de burgemeester ze rlngcoUega en de voongamgor der Evangelisatie te Nieuwveen de heer A van Söherpcn eel Na het neenschappelUik xingen van p 68 14 en 16 en gnbed beipaal de da Hiria zgn gelhoor hij Habakuk 3 ab d De woorden Uw werk o Heere betioud dat In het leven Hlj besloot zi a predicatie met het doen ztiigpn van pa 1 iS 4 waarna hy voorging in dankgelbed Hicma wendde de scheidende voorganiger sidi tot den burgemeester coUe ga s kertcejijke instiarties en gtmeente 1 Tol ds Huls richHen het woord dsP A A Klüsener van Bodegravenalt praetor van den ruig Weenden ends J H de Vree alj consulent dergemtcnte ni als vriend Hu vertolkteden dank wan kerkeraad kerkvoogduen de geitcele gemeenfte voor hetfieen d Huls voor allen is geweest Da Huls wist keide preker twee strooniingen tot elkamder te brengen en was zoo doende de gehoele gemttnte ten eegen De getnaente zonf ds Hub hierna taande toe de legenbede uit p 121 VROEGE RVENINOEN OM GODOA D heer P Tan Balem vertMI w van Voor den oudheidikundigcn krmg Die Goude een vereeniging welker ledental reeds gegroeid is tot 438 sprak de heer l van Balen gisteravond in flet Blauwe Kruis over D vroegere ververangen in de om geving van onze stad en de Goudache turfdlagers en turftonsters Spreker vertelde eerst hoc het veen ontstaan is op de zandlaag die nu 15 tot 17 meter diep ligt maar eens de beflding vormde van machtige rivic ren die achter de duinen een groo zoetwatertneer deden ontstaan Hti eerste bericht over het gebruik van turf al Srandstof dateert uit 1220 OmstrciKs 1400 is men om m de t hoefte aan brandstof te voorzien Van de vele bierbrouwerijen die Gouda toen telde hier in de omgeving op groote scbaal met turfstckift begon j en Aan de hand vui kaarten maakte de heer van Balen duldeluk hoe door de turfwinnlng ontsaggeluk groote plassen ontstonden als de uidplas bg Wuddinxveen de Noordpias bu Ha yerswdude en In 1672 begonnen de vervenmg die leidden tot het ontstaan van de Reeuwuksche plassen De heer v Balen becijferde dat in dien tud hier ter stede voor industrie en hulsbrwnd gemiddeld 25 milliocn turven per jaar werden gebruikt Nog talrijke andere bu mdernedcn deelde preker in zun interessant en uitvoe rig betoog fiocle o m dat h t tellen met streepjes dat m n nu nog tur ven noemt afkomstig is van de turftelsters of tonster wier taak t was uit dr meest in Turfmarkt of Turf singel liggende schepen de turven te lossen Caod RQper Do heer C P T Rijper tol 1 November j 1 Iiulpprediker bl de r er f kerk hier ter stede en smdtfdiei te Aalten met standplaats Li htenvoorde i door den kerkeraad van de dezer ddgcn gemst illecrde Ger kerk van Lichtenvoorde als predikant beroepen De heer Rijper heeft dit beroep aangenomen BURGERLIJKE STAND Ueboren DeccmlMr Theodonis Johannes Mariain van J M LdKarveld an W A Koatar A Dckenstr T Decambar Johannei m van P O Taakonfen J N Stark O da Boompjai MattheuiHendrtkui AUiartUB Marta m van C terMeuten en J P M v Iparan v Swli Unatr 4 Il Decambar Johahnaa Fradvrlk in van H da wit en M W Boashalm Pr Hendrik alraat 30 Uda Stedna dr van I F H B van MaeHCrsm en J van IllamadUk Or Jacoba traat 3 Magda dr van C Uilenbroek en G H Neven Kanaalutr 21 Ellubeth dr van A van Manveld an M M van Ei Tuifalnsel 21 13 December Chriatanata lo nnt Maria dr van J F Slsner an A Briobohaty V d Palmatr SR V Overledanl II Oei embar üelena Maria v Schalen 79 Il December Ploter Willem Bo 62 13 December Franclacua VormeU M J Wat Waar Wanneer ThaHa Tkaatar Wat n achatja met Lucle EnlUah en Paul iUtrbIgar Aanvang S uur BauaU Bhncaap Gravin Caitlsllons met Dorli Diirantl Aanvang uur Ter Uouw Cabaret programma mei o a John Klnai en LIda Boi Aanvang Woensdag en Donderdag f uur 15 Uec T uur Ned era Oemerntai Karst feest voor da kinderen U Dar ji uur Ntauwe Hchoawbnrg Optreden van Anoka 19 Die 7 M au Vaamarkt Restauranti Ouderavond openbare lagere school C M Ilec 7 je uur Nieuwe Schonwburf VoorstelUni In thaotrr bonncmenl Kullureale Contactraad opvoeilng vin 011 door NV Hrl Heildirll Toonepl 18 Der 2 3 wir Het Blauwe KrnU Blleenknmitt Ned Rond van aqujirlumhoudera Biologe Naturae preker K Wcrnar over Het kameraquartUM 18 Der 3 nur Wm rkark KerftwUdIng evanpelliallevereenliïlng Brthfl sprakere da H van Dllken Crn en d II S J Kalf APOTHRK PR8DIENHT j Sleed geopend des narhls M n voor genersnilddelen Apotheek P Wefjer Gouwe 131 AFHAI N DIBTRIBUTirBFStllFIDRN Ulirelklnir aan net Distributiekantoor van levensmiddelenkaarten Ia periode 1M4morgen a I2 10 uur Peek tot en met RaUnhout aamvraagtermulleren voor achoenenbonnen mnrfïen S 13 90 en 2 ISO uur loket 11 alle letter INLKVItRINO HUSTÜBVFROllNNINnKM Inlevering luister ergunnlnaen verbeurd verktnnrde radio on n tt ette len aan het poatkanluor tot en met Donderdag letter W SERAJEWO de itad der k steilingen SS PK Aan de oeyer van den Bosnar en tegen de liellingen dw aan waarszuden hoog r zen l gt Serajewo De woningen iiggeji als zwaluwnesten geptakt tegen de wanden van de dalIcom D cht rUen zioh de huizen aaneen Daartusêcihen kronk fi amallc steegjes omhoog Moderne bouwwerken in glas en beton naast talloore slanke minairetten mot spitse torenljti die als even zoovele nfialdpunten daai boven uitsteken en de stad een eigcmaaPdig Kemei gd uiterJijk geven Haar uiterl k is echter typeerend voor het karakter der stad Hier stoeten het Oosten en het Westen met volle knaoht op elkaar In geen andeiy atad van Kroatië ja deze indruik sterk ct dan in Serajewo Hier strijdt het Morgenland hardnekkig om run bestaan tegen het Avondland dat het steeds verder wist teiiug te drin e i Doch de oude traditie freft nog en heeft zich tot op heden wt n te handliaven in dit centrum van het mohammedaansche Bosnië zU het m baar eigen centrum Maar daar vuidi men dan ook de volledige Oostersdlie sfeer Ieder stukje leven 18 nog omgeven door de romantiek van Duizend e i een naoht Het geheele kleurryke levwi speelt zioh af m de open lucht Op den hot van een nauw straatje kan nen Hassan zun dadels zien verkoiypen Een vrouw fai een ruim gewaad schrijJaigs gezeten en met een rwarten eluieij voor het gezicht verkoopt haar zijden stoffen Daarnaast taait een met een fez gekroonde verkooper van gepofte kastanjes Een whooieracljtig jochie op bloote voeten en neekende bruine oogen leurt met iraetigheden Op een stoel tegen een deurpoM g leund il de Et ropeesoh gpkleede doch eveneens met een fez getooide verkooper van heerenikleedin in onverstoorbare lust op klanten te W achten Kven viTderop geeft een ouderwetsehe gramofoon een openbaar concert en lokt met de noonotnne klanken eener Ooeterwhe melodie toehoorde B En lusschen dit alles de feMe kleuren van het heerliikste fruit die het stpaaCbeeW een groote bontheU geven Doch verder gaat de todit Opeens staat ge in een nauw traatje waair een weldadige rust heerwht Het is de stnaat der goudemeden die hun kostbaartieden van een overdadige Oostersche praal ten toon stellen en rolf geduldig hun koffie tlit mocca kopjes slurpervd op koopers zitten t wachten Daar rink len reeds slagen uit de koperslagerstraat die het metaal tot sierlijke schalen of slanke karaffen dwingen Temidden van dit geroezemoes beweegt zich m bonte mervgelmg het pubKek Ook 4iier weer de grtjote Het oude marjnilMche soctdlume hetuielfc in het bvzonder negattef mgeitelil wai en is ten opzichte van het knpUalisme ziet ZV neaatiwisme oiueqnetif rfooT oedreuen in de tüoorden Rooft net geroofde der julgoirtnarxuten Voor dit communis ttschbolsjetpisme is niets heilig meer Al0 Hbid Ffuilleton Nadruk verboden De reis om de wereld in tachtig uren Een verhaal uit de eeiste tUden veohet vliegwezen door W C COEIIEN 25 HOOFDSTUK Vni Meedoogenlooie wadttver Voordd t Ro4 artson het terrem van den atrud tussoheii Leo en Tnossart had bereiUcl was RoUard diaar reeds versohenen en had zun ohef piloot m l edwang weten t kiu en Hobertson kwatn nog net op tyd om Trossart m d auto van RolUaird te zien stappen en wegrijden Als je niet opheudt met dat lUcie maken Leo zei Robertson streng dan geeft munheer Moring je Je ontilag en ial ik een andenn monitetir mottennemen Jii keat Oor Trossart nat zoo goed als ik gromde Lao Zoo n jakhdisi Ikzou zun kist wel in elkaae kunnen trappenl Hij heeft dien Muiik voor dat vuile baantje in Chicago kietaaldl Hoe we je dat Dat voel ik antwoordde Leo sohouderophialend Nu Jaat dan vomtaan aan je gevoel niet 700 ten vrgtn teugel vermaande Robertson De lui zouden gaan dtnken dat je Tossari wilde kraken wn hem buiten den wedstiryd te houden HO zooht IVait en Dtntel weer op need met hen naar het kantoor van Dinlel en had daar tn lang gesprek met den gewezen employé van het Koode Knus BuberLson vomnm van hem dat Yerma ongcrvi er tweehonderd mui ten Oosten van Chita lag dat ten tude der tsaren een vcpbannmgsoord voor velo edelen wiis geweest Tusscihcn het Baikalnieer en de Amoer kruist de Trans Slberlsohe spoorweg op een hoogte van m er dan honderd meter de Vablonoibergen Van Chita naar de grens van Mandajoeitje daailt de p rweg langY de hellingen naar den Stille Oceaan omlaajj door pn der nieeat woeste m rommitische trdje ten ooit door spoorwegmgen ieurs aange legd Ycrma r lf Ué niet aan oen spoorweg maar titn weiritan nooide hjker Het dichtatburlinde station was Olskaya ten plaat sje van enke c hon derden Inwoners De stad waaiin Hobertson belang stelde lag lang din ouden Siberischen heirw Trait tee kenda een plattegrond van Veinia en giif doaiKip aan hoe dn slsd n m He 7U ien duor nuw bergland was oiiigt De eperbaUon worSt taigaluiald duor ds manschappen van hat afwaargaaofaut aan bootd nu het sdllp na lUn nachtalUkcn tocht ln da haven la aangekocnan PK KarwHna HH tegensteUing tussohan 0 Mt en West Frissdie ki aohÜ e cestalitsgi naaat afgetobde mismaakte figuren Wel gestelde kieeding naast de meest arnretuke lompen Kuropeeache kleedinf naa jt de bontheid der Oosterscha drachten Hier gaat een heer voorbU in een langen mantel en r een deukhoed op Doch vlak daarachter loopt de Busnjaak in zijn poffende broek z jn kleurige ve t waag nd r een feligekleurde iMukbandt op het hoofd een met een tulband csnwikkelde fez Met kittige dribbelpasjea passeert ean dame in getaill rd mwnteicoatiium en een elegant dj op het hoofd Plotseling sohu een figuur in een wude harem broek voorbu een kap over het hoofd geslagen zwarten sluier voor het feAolvt waarachter een paar donkere oogen schitteren zwKioende de nlcUw gi Tigheid dubbel prikkelend Doch ook de overgang tusachen het Avond en Morgenland is hier merkbaar Vele mannen gaan geheel Euro peesch gekleed dodi bl jven de fei trouw Ook de vrouwen modemive ren zich Veelal is de harembroek verdwenen maar een nauwgetaiUeeid burnoesachtiK gewaad ig daarvoor in de plaats gekomen met rijden kousen en elegante sohoewtjes Ook de sluier IS aan het verdwuntti Deels wordt hj nog gedragen maar diikwUU wordt hu teruggeslagen als louter herinnering aan vroegere tradities Zoo is Senjewo De merki are grens tussrhen Oost en West De tegenstellingen botsen in ai hun heftigheid op elkaar Rassen en godsdiensten trachten zioh wederziid te doen gelden en door te zetten Een haerd en broedplaat van ronflicten Geen wonder dot Jiier eens de schoten vielen die de inleiding zmiden vormen van het groote drama dat thans z jn laalate acte btleett Een drama waarvan de goede afloop gewaarborjgd wordt door de aamwezigheid van het veld grus naast het brons der uniformen der Oestadsja de vemicwingsbeweging van het met ons v rl onden Kroatië S SOoirIo verslag fever Mr K J Denu Jr ven BezoiRd bekeek Robertson die teekeninK Kr scheen r aar m de buurt giV n handbreed gr nds te vinden waarop men met een vliegtuig kon da in Hy vroeg hoe TVait daarover dacht Tussohen Vermt en Olskaya ligteen kleine hwigvlakt die zoo glad is als I a biljartlnfel zei Trait Ik heb er vliegtuigen uit Chita zien dalen en opat u gen tóén rk daar de zorg voor een vluchtelingenkamp hitd Ik wil u niet graag ontmoedigen msar als mejuffnouw Nielsen zich ifi Als ik maar eenmaal in Yerma kan komen dan kom er wel uit ook zei Robertson beslist Kn ik geloof dat fk er wel een methode op weet om midden bl de stad terecht te komen HU kreeg vafi Treit een sotietakaartje van den hélrweg tuasdhen de heuvels en over de hoogvlakte i v n en m aij ta aanteekentagein an al rlin verdere inllehlingen Nn zijn gesprek met Tralt had t i nogmaals een onderihoud met DIntel E was vendor niets bUaonders gebeurd zoo vertelde de advneaait hem en de trwkwut vnn Tiwcha was naar allen schiin nog altijd even sonnber Toch was Dintel van meentng dat g in nieuws goed nieuws heteekende nohertson s plan zoonls hn ilal den nM ocint voorlegde wa trouwens een voudig genoeg als de Arem Siiberl b retkte zmi hil op de ren of andere mnnier Tasoha bevrijden Maar g ateld mi eens dot je in Yerma twee nf drie dacni moet blijv n merkte Dinlel op mi dat T liirt dan euen groote kan geven dm wwHtiijd Ie wlnnenT Wordt vervolgd WANNEER VERDUISTÉRN Tot IS Decembei moet verdolsterd worden van 16 10 tot 8 30 u IS Pee Maan op 20 lï onder U ÏI UI Deo Maan op 811 onder II 17 Dec Maan op 12 I onder IE M i