Goudsche Courant, donderdag 16 december 1943

r 4 £ fï e fl f 7 i ifg r f fl v rt Donderdag 16 Dec 1943 Bureau Markt 31 Telcfono ll i Po tn kenlng 484S0 GOUDSCHE COIB ANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prü 5 cents per nummer t I 2stt Jaargang No 21423 t OMtredactaur r TIETB Qouda Harde gevechten r in verschillende sectoren Bolsjewisten bij Kirowograd en Sjkomir teruggeworpen Verhoogde druk bi Newel Het opperbevel van de Duitsche wcermaoiit deelt dd 15 Dec mede renl Jen tUdeliJk verloren cegaan el lki pk piaataje ten NoiMcn van In den aector van Kirowofrad werden de over een breed front uitgevoerde aanvallen der bolsjewkten p bloedife wijze afgeslasen Duitsche pantaerfomatlea door de luchtmacbt op effectvolle w jxe Keateund Kingen tot fenaanvallen over braken den tegenataad ran den vijand en wierpen It enkele penetratiea Daarbij wem kei tiéléfimd heroverd In het gebied II4M Noordoosten van gjitomlr wierpen onze troepen den tterkeren vUand terug en braahten hem gevoelige verliezen toe Ten Zuldweaten van Shlobin gingen e bolajewiaten met kracbUge Infanterie terieen paotserformaties tot den verwachten aanvat over In verbitterde gevechten behaalden onze troepen een volledig afweersueoes TijdeliPc doorgedrongen vijandelijke gevechtsgroepen werden In een tegenaanval teruggeworpen De bolsjewisten leden in dezen sector bijzonder zware verlléien Veertig pantserwagena werden kapotge choten len Zuiden van NevTel versterkte de vijand lijn druk laégr jk na niedwe trijdkraehten te hebben aangevoerd Ook hier werden de aanvallen in harde S vechten afgeslagen enkele plaatseke penetraties afgegrendeld In ZuKl ItaUe viel de vijand güteren aan de AÜTiatischc kust over een smal fcxmt opnieuw aan De aanvallen der Biitten leveirdien ondanks sterken ateun v n attiUerie en vliegtuigen glocJiU op enkele plaatsen jermge tcTreinwawt op stortten echter voor het overige m t a we rvuur of m gevechten Van man tegen ipan meen De geveohten om de penetratieplekken zijn DOK aan den gang Ben formatie Duitsche gevedhtevl legtuigen viel in den nachit van IS op 14 Deoember hert vyandelijike ravitaiUeeringasteunpunt Ban aan en plaatste trrffers op de haveninstallaties Boven het Midriellandsche Zeegebied wenden gisteren zeven vljandelijJce vliegtuigen neergeïdhoten OFFEÏfSIEF DEB BOLSJEWISTEN OP KOMST I e correspondent van de N R Crt BEDE VAN Gdl BELS RgJfismLnister dr Gobbels heeft de leiders der Rljkspropagandabureaux in vergadering bijeengeroepen om hun een overzicht te geven van de politieke en militaire gebeurtenissen m het af loopen jaar en om hun nieuvue richtsnoeren voor hUn practiach werk In de gouwen te gaven Het kan niet ontkend worden zoo zeide dr Gdbbels da front en vaderland m het thans tei cmde spoedonde jaar aan biutengeWoön zware belastingen hebben blwtgestaan Ter wijl aan te fronten dethcMhaftig strijdende Dmtsehe soldaten alle vcrnietiftingsplannen van deB vUand verijdelden heeft het vkaderiand zich hun waardig betoond door tegenover de tot een brutale hevi eid opgevoerde luchtterrcur en het hiermede gepaard gaande zenuw tfensief der vijanda van Duutsohlandi een welhaast bewondenenswaardige houding aaji te vanen In de afgeloopen maanden neeft het Duitsche volk weliswaar wondien en iidteekens gekregen doch net staat onwrikbaarder dan ooit en voor de laatste beelMsing tot lieit uiterste l ereid In bet verdere verloop van zun reds paiik de minister over kweetie betreffende den luchtoorlog Aan de hand van enkele voorfceelden l ewees dr öabbela dat het Duitsche volk het ook met de moeilukste problemen weet klaar te spelen tffaarvoor het als gevolg van den Britschcn fosforoorlog tegen veouwen en kindenen geplaatst worftt en dat het weerstandsvermogen van het IXutschc volk m de vuurzee na een terreuraanvial gestaald wxMXit Sen Hubert Km b ro i ft el uiUP cvcndn 11 flp Duit rhc Rilkspo t ter gelegenheidvan den hoi det l t r Kcboortedag 111 Dec van tien beroem len Dul Hchen arts prof drRniji rl Koch Helnrlch Hoffmann Wanneeé de emdovarwinnmg behaald 18 zoo besloot dr Gobbel zullen leed an nopd die de vyand over ons bpa t spoedig overwonnen worden Blijvend voor de gescluerfenu ia alleen de houding waannede wij arose vrulieid verdedigen In deze weken en maanden sdir ven wij een iroenwol hoofdstuk van onae gesdiiedenis te Berlyn telefoneerde Dimsdaigavond De Duitsche verkenning heeft veradiillende bijzonderheden vastgesteld die wuzen op grootsoheepsohe voorbereidingen van de Sovjet Ruasen voor een winteroiffensief tuasdhen Leningrad en Newel Tot deze conclusie fi yben niet m het minst bugedragen de Russische verkennui en stoottroepondememuigen weJke ten deele m regimentasterkte uitgevoerd De A J corre pondaot meldt Ven het OostelUlte front wordea hevige Sovjtt RusslALhe aaavsUen In verschillende MCturen s ineld waar Mgea de DultMïheril met succes weei stand boden De pogirmen v u het rüode leger in het getiied van Kirowograd door een omtrekkende t ewegtn de£e stad af te anijdcn acht men van Dult8Ch Ude voorsHamis veredeld De Duitsche tegenaanvallen in dezen sector hebben den opmarsctt der Rus sen die tot de aankomst der Duitsche reserves vrtj diep de Duitsche stellingen hadden kunnen binnendringen tot staan gebracht aUioAwel de strijd hier nog steeds voortduurt De boKjewtsten strei en er blikbaar naar met de troepen die Tsjerkaasy be£et hebben tn verbinding te komen De Dultsch aanvallen ten Westen van Klef die zoowel naar ii t Oosten als tLaar t NoordeA gericht zijn jiebben tot nieuwe terreinwinst geleid ondanks het feit dat ook d Kussen In de en rector aanvallen ondernemen De Sovjet Russlsche troepen zijn hier thans van den Westelijken oevef van de rivier de Teteref verdreven Fr sdhljnt een zekere wlsaelwerklng te bestaan tusschen den strijd In dezen sector en dun In de bocli van den Dnjepr Wordt bijvoorbeeld de Sovjet Russische druk In het gebied van Kirowograd veigroot dan schijnt dit ten koste van den s ctoi van Kief te gaan waar de Dultschers dan kan hebben tegi nstander terug te dringen Een nieuw zw iartepunt van het front het geibied van jlobin het spoorwegknoop punt halverwege Gomel en Bobroeiak Nadat de Rusben sedert gerulmen tijd in den drie hoek gevormd door Pripet Dnjepr en Bere rlna een sterke troepenmacht hadden ge oottcentreerO zUn zU hier tot den van Duitsche zijde verwachten aanval overgegaan Alle aanvallen konden tot dusver worden afgeslagen yEvemnln hadden de SovjetRussische aanvallen ten Zuiden van Newel succes Zij we4 den alle na hevigen atrii j verijdeld Aan het front tusschen Newel en Leningrad la het nog steeds rustu Wellawaai huhben d bolsjewisten hier vsc tl d tot aanvallen ondernomtn doch ae e héddcn kennelijk het doel het front naar zwakkt plekken In het Dultjche front al te tasten liet Is nauweUJk a n te nemen dat de rust In den komenden winter zsl voori duren Met de Intrede van de vorst doen zloh hier volkomen gewijzigde omstandig heden voor De vele moerassen In dit deel van het front worden dan min of meer vn gemotoriseerde strlidkrachteiv begaanbaar en het is te varwachten dat het So jet Rusii sohe opperbevel zal trachten rich deze om standlgheid ten nuUe te maken Van Duit che zijde wordt In elk g vBl zeer met deze mogelijkheid rekening gehouden dutHChtof ADMINISTRATIEVOORSCHRIFT BEROEPSGOEDERENVtRVOER LANGS DEN WEG Op 1 Januari 1944 treedt een voorschrift m werking waardoor aan allen d ie t eroepgoed eren vervoer langs den weg verrichten de verplichting wordt opgelegd een administratie te voeren De wijze waarop deze adimmistratie moet worden gehouden wordt nader in uitvoermigsvoorschnften door den gemachtigde voor de prifzen vastgesteld welke voorschriften door de vakgroep goederenvervoer langs den weg aan de betrokkenen worden bekend gemaakt AFZWAAIENDE N A D LICHTING ONTGINT N O POLDEK De persdienst van den NAD meldt om De afswaaiende lichting van den Nederlandjghen Arbeidsdienst vormt en met t onderschatten hoeveelheid artwidskraichten De Rijksoommissans heeft naar aanleiding van zijn Wflardeermg voor het werk van de arbeidsniannen een regeling getroffen waardoor de art eidsmannen na hun diensttijd niet naar Duitschland beihoeveh voor werk doch in eiigen land aan noodzakelyken oilbeid in dien st Van ons volk kunnen werken In de eerste plaats is hiervoor de NoordOostpolder aangewezen OVEB VERDRAAGZAAMHEID In de aene Btandende Kwestieshou t Max Blokzijl op Donderdag 16 Decemiber over Hilversum 1 om 18 45 uur een praatje getiteld Over vcovdraagzaamiieid IK HOü VAN HOLLAND Wie houdt er nu met vÉn zijn geboortegrond Wie Is er nu niet gehecht aan de plaats waar htj U opgegroeid Sn wie zou hat kunnen dulden dat die grond eenmaal door den bolsjewiek vertrapt zal orden Niemand I Geen enkele onder u Maar wie staat er borg voor dat dit nooit oftenlmmer zal geschieden wie anders dan de v ldaten van den FHlhrer en onder hen r k de mannen van de WaffenS S Sluit u aan meldt u bl de Waffen S S of bu den Landstorm Nederland OEKRAINE SIGABETTEN De dienst perszaken van het Nederlandsche Oost Instituut meldt ons De bonnen nummer 1 van de roode en blauwe bonkaarten alsmede de speciale kaarten welke recht geven op den aankoop van een pakje Oekraine sigaretten biyven tot l Januari 1944 geldig en kunQcn tot dien datum blJ de daartoe aangewezen winkeliers worden ingeleverd Het aantal bonnen dat de winkeliers op 16 December hebben ontvaiifcen dienen zij volgens de In hun bezit zijnde voorschriften bij de fabriek In te 7 nden Op basis hiervan zullen zij worden bevoorraad Op de bonnen welke ftj na 16 December olStvangen zullen zU op een nadei te bepalen datum sigaretten ontvangen Zn dienen er echter voor te zorgen dat deze bonnen eveneens op opplalrvenen geplakt uiterHJk 3 Januari 1944 lp het bezit der fabriek zMn Tenslotte kan nog worden medegedeeld dat over rechthebbenden bU de Wauet SS en haar formaties binnenkort nadere gegevens bekend zuUan worden gemaakt Het nubllek wordt dringend verzocht niet te schrtj en aan of t telefoneeren rost het Nederlands he Oost Instituut daar dit evenals persoon ijk bezoek de werkzaamheden zeei betem nert Stadsniuws DE HEER J BIK GEHULDIGD 25 Jaar op hetzelfde not tiskanto H De heer J Bik heidadit gisteren ziin 25 janige werkzaamheid op het notariskantoor waarvan than de heer F J J Moerei als vierde notaris dien de jubilaris heeft medegemaakt het hoofd IS De jutoilecrende iboekihouder heeft z n feest thuis gevierd waar allereerst notaris Moereï den trouwen medewerxer kwam geUikwenschen onder aanbieding van een l loemenhulde en een geschenk van Iblyvende waaide Cliënten van het kantoor mr van echelen en vrienden hadden eveneens bloemen gestuurd het pnj aenbuT dU zijnd een plant en van vele zyden ontving de jubilaris voorts gelukwensdhen ca van de andere notarissen te d r stede OPTREDEN VAN ASOKA Do magisühe magno en mnemoteöhnisciie experimenten waarmede gisteravond Asoka een niet eng talryk publiek m den Schouwibung m vert zmg bacht bestonden m het uitvoeren van beipaalde opda achten het gevoelloos flfaken van zyn medewerker Yayn wien daarna als sterkste staaltge drie dolkjes door hand en arm werden g token het door magnetiseeren laten verdwynen van punen hoofdpyn kiespun riheumatiek chronische jeuk op het dijibeen en het aan de eigenaars lèrugibezongen van biuten zijn voorkennis in enveloppen gestoken voorwerpen atanede aardige staaltje van telepathie OUDERAVOND SCHOOL q Gisteren belegde de oudercommmie van Bdhool C m bet VeemarktrestaUrSnit een ouderavond Onder de cf tweehonderd bezoekers was ook de thouder van onderwya de heer W irs Als leden der oudercommissie w den de heeen D G Nederhorst en H P Korevaar herkozen Het voopnaamBte deed van den avond bestond uit een lezing door jihr dr V H v d Bergh uit Heemstede twer fien wandeling over Curasao enTang de petroleumvelden van Venezuela Met kaart en lidhlbeelden lichtte de spreker zün betoog toe UIT HET GEMEENTEBLAD Benoeming van diie onderWijzeressen De burgemeester heeft benoemd lot onderwijzeres aan de openbare opleidinigseqhool C raej A C de Klerk tydiêUjk onderwiizeres t sGraven hage tot onderwuzeres aan de Centrale Sopsohool mej A M van Dooni tydelyk onderwuzeres te Arnhem eft tot ondei wyzeret aan de openbare opletdrogssohooil B mej A M P Verv stoep tijdelyk xiorierwijzeree te tJouderak Met ingang van 1 December ia de kleike 2e klasse ter secretarie me A C van Mourik op arbeidsovereenkomat werlczaam voor een jaar beAoemd tot kleflke ie kla e ter secretanie Pa op waschgoed Van de drooghjn acnter een woning aan de Karekietstraat af zijn m de avonduren eenige wa whgoederen ontvreemd Diefstal Uit een leegstaande woping aan de Kr gerlaan zijn twee houten verduisteiïhgspbten ontvreemd ECONOMI8C HE RECHTER De economische irethter te Rotterdan heeft den veekojjpman J v Vliet te Roeuwijk wegens het gelegenheid geven tot het frauduleus slachten van schapen en het verkoopen van vleesch daarvan afkomstig zonder bon veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf met aftrek der preventieve hechtenis De rletsntlders A Gelderblom en Q M de Keizer belden te Gouderak zijnveroordeeld wegens het vervreemdenvan varkensvleesclj afkomstig vanfrauduleuze slachting resp tut ƒ 10 en ƒ 25 boete subsidiair 5 en 15 dagenhechtenis J3e glaaslliper O van der Starre te Waddlnxveen is wegens het verkoopen van rUwlelbonnen tegen shag en geld veroordeeld tof een week gevangenisstraf BURGERLIJTKE TAND Geboren ia December Hans zn van C Dortland en en A Book Gr Jacobastr 13 14 December Gerardus Antonius Wilhelmus zn van O A Kraan en J P M ZulJderwUk Gr Florlsweg öl Oetrovwdt 15 December J L Hornis en W LïkerveK A Bi thof en N E Dtlksman OTerteOent 13 December Pletar Rond I Ï4 December Pletar Marlnus da Groot J Wat Waar Wanneer Ter Ctoaw Cabsret programma met o a Jotui Kloos en Lida Bos Aanvang 7 uur 1 Dec 7 30 uur Nieuwe Schouwburg VoorstelUng in theater abonnement KiiltureeU Contactraad opvoering van Gif door N V Het Residentie Tooneel 11 Dee t 30 uur Het Blauwe Kluis Bijoenkomst Ned Bond van aquarlumhouders Biologa Naturae spreker IC Werner over Het kameraquarium Dee 3 uur Wetteikerk KerstwijdlngevangeMaallevereeniging Bethel sprekersd H van D ken Gzn en ds H S J Kalf D c 10 uur The Corner JaarvergaderingTumkring Gouda en omstreken 19 Dee 2 uur KniutmUi VroolUke kinden W A frontzorgactle 19 en 24 Dec 7 uur Remonstrantsche Kerk Kerstwijdlngsdlonst Vrijz Prot groepen opvoering van Het kleine Karstspel APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachu alléén voor geneesmiddelen Apotheek P Weljer Gouwe 131 AFHALEN DISTRIBUTIEBESCffEIDEN Uitreiking aan het Distributiekantoor van levensmiddelenkaarten Ie periode 19441 morgen 9 12 30 uur Rhca tot en met Set olta INLCVmiNa LUISgrEBVEBO NNINtJEN Inlevering luatarvergunainr as varbaurd postkantoor tot an mat 7 t rda iatara RECHTBANK TE ROTTEKDAM IMishandeUng van een deurnaarder Krachtens een door den kantonrechter te Gouda op 28 Augustus j 1 gewezen vonnis ging de deurwaarder B J N Akkersdijk te Gouda op 1 October naar Nieuwerkerk a d IJssel om den 29 jar veehoudersknecht D van B B wonende op sGravenweg aldair met gezin en meubilair uit het door hem bewoonde huisje te zetten op vordering van ffen veehouder J In t Hout uit dezelfde gemeente Op het erf gekomen zag de deurwaarder een broeder van D v B B den 20 jar losw erkman H A v B B geposteerd voor de deur Deze jongeman voegde den deurwaarder toe begrijpende waar deze voor was gekomen Er komt memand in erf het wordt met ontruimd De deurwaarder had den jongeman daarop bijt de borst gegrc ien en henv het erf afgewerkt doch daarmec c bozig was de deur geopend en wat D v B B naar buiten gestormd met een houten knuppel waarmede hij den deurwaarder slagen op het achterhoofd had toegebracht Daarop hadden belde geWoeders den wetsdienaar afgerost zoodat de deurwaarder behalve blauwe plekken aan het hoofd een tand werd mtgeslagen en een tweede los terwijl hij voorts bij de worsteling op den grond was geraakt waar hij door belde broeders met vuisten en voeten was bewerkt Voor dit optreden hsfdden belde gebroeders opgesloten in het Huls van Bewaring zich te verantwoorden Zij erkenden den deurwaarder in hun opwinding over het feit dat het gezin met de kinderen op straat zou gezet worden zonder da het was gelukt in de gemeente een andere woning te krijgen te hebben geslagen Hoen deze H A V B M bij de borst van het erf had willen duwen Het OM eischte egen ieder der gebroeders vUf maanden gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest en toewijzing van de civiele vordering van den deurwaarder ad ƒ 75 wegens dokterskosten De verdediger mr H J Krenten er op wijzend dat het gezin na 1 October wel een womng had gekregen wat met wat goeden wil ook voor dien datum had kunnen gebeuren concludeerde tot oplegging van eai zeer clemente straf tevens voor zijn beide cliënten ontslag uit de hechtenis verzoekend Na re en dupliek werd dit laatste verzoek afgewezen Goederentrein ontspoord De 48 jarlge seinhulswachter B T te Gouda had op 24 Juli j 1 verzuimd een wissel om te gooien Het gevolg vas geweest dat een rangeerende fietsentrein gedeeltelijk was ontspoord waardoor het verkeer tusschen Gouda en Utrecht korten tijd gestagneerd was geweest Verd die reeds 23 jaren in dienst der Spoorwegen is gaf het feit toe Hu il etreuirde het voargevallene Disciplinair was htj reeds gestraft met inhouding van een halven dag tractement Het O M vorderde ƒ 50 boete subsidiair 25 dagen hechtenis Ook de 46 jarige rangeef der H S uit Gouda Blond in verband met dit verzuim terecht S had den trein ge rangeerd doth zich niet overtu gd staande op de treeplank van een der middelste wagons dat zijn trein werkelijk het bedoelde baanvak opreed Tegen hem eischte het OM ƒ 30 boete subsidiair 15 dagen hechtenis Uitspraken over 14 dagen Uitspraken De recbt4 ank veroordeelde de fabrieksarbeidster A C L te Gouda wegens het veroorzal en van brand door onachtzaamheid tot ƒ 25 boete subsidiair 10 dagen hechtenis Wegens diefstal van een fieta te Gouda idie zj voor een café weggenomien en m Moordrecht verkocht hadden werden veroordeeld de 23jange A G de R te Rotterdam tot vier m indien gevangenisstraf met aftrek vaii preventieve heoh tenia en de 19 jange bakker A G K te Rotterdam tot kb maanden met aftrek De eisoh wa tegen ieder aoht maanden ntet aftrek KANTONGERECHT GOUDA Veroordeeld wegens visscheii zonder tchrlftelljka vergunning van den rechthebbende van het vlschwater A J B ta Oduekerk a d Ussel berisping P te Ouderkerk a d Ussel ƒ J 0 subs w tsch I visschen londer chrHie a e vergunning van den rachthebbenda van het v schwater J A J B te Ouderkerk a d Ussel berisping G P ta Ouderkerk a d Ussel 3 90 subs 1 w tsch W de J ta Bergambacht ƒ 1 sube 1 d h met bevel tot teruggave van het Inbaslaggenomene met een rtjwlel nlat voldoenda rechte rOden waardoor n aanrddlng ontstond D B ta Qouda 1 7 50 subs i d h zicht door een motorrijtuig latan voorttrekk n A V H te Haasü ocht 3 subi 1 d h T V to Bergambacht 5 subs 1 w tsclll venten uhder schriftelijke vergunning I J J v S ta s GriVenhage 5 aubs 2 ll J H vote a Gravenhaga 6 subs f d h nietl toonen van het paraoonsbewUil W C R VS belden ta Gouda eji D C V te Woerden ieder 1 50 subs 1 d h j zonder daartoe gerechtigd te zijn loopen op graiperken van een openbaar plantsoen D C V te Woerden 7 50 subs B d h uit baldigheld slaan op da Jaloezieën van een bewoond t and J C P ta SchoonIjlfren I 4 subs 2 d h j rijden met een rUwiel sender afgeschermde brandende koplamp P O M Nlauwpoort 3 subs l w tsch rooken In e n afdeeling Verleiden ta Rooken van een rljtuigafdeellng der Ned Spoorwegen C Z te 8 Oravenhage J L K zonder bekende woon of verblijfplaats hier te lande C S te Utrecht lader 2 50 subs 1 d b zonder schrlftelijka vergunning van d nburgemeester van RceuwUk kamtjeeren Ineenvaartuig nachtverblijf houden in eefLvaartuigen voor 24 uur s nachts in de openlucht ver bltlven A V D te Krimpen a d UisJl eerstetwee feiten onlslaï van rechtsvervolging laatste fett vrflspraafci rijden met een rijwiel zo der goada voeren achterverllchting L J te Gouda 3 subs 1 w tsch an 2 iibs 1 w tsch P T L ta Willemstad M W ta Boskoop A V d E H ta Gouda ledar t r auba 9 d h en 1 IK subs 1 dli Da iaartUkscha schooasnaak van de poUM alvotcft en rsarten is noodzakelijk vooreen goede afwaterlna E n arbeider aan hetwerk in West Frlesland CNF Kuiper Rljwleldlet aangehouden De poUtie heeft hier den 17 jarigen M S uit Oudewater ungehouden die m zuil woonplaats i fiets gestolen had Het ryiwiel is m een stalling te dezer stede m beslag genomen VERONTBEINIGINO VAN WBGEN EN WATEREN Overwegende dat het ter verkrijging van een strenger toezicht op de verontreiniging van openbare wegen en openbare wateren noodzakelijk is uitbreiding te geven aan het aantal ambtenaren dat met het opsporen van overtredingen is belast heeft de burgemeester da algetneene politieverordening zoodanig gewijzigd dat behalve d illrecteur en da opzlèhter ook de onderbaas van den gemeentelijken relnisbigsdlenst bevoegd Is procetverbaal op ta maken Da wijzlfiln I la onmiddellijk In warkmg getreden Baamettelljke dekten Ov r d week van 28 Nov t m 4 Dec zijn de volgende gevallen van besmettelljka ziekten aangegeven Bodegraven 2 dtphtherle Boskoop 1 roodvonk en dtphtherle Gouda 5 roodvonk en 20 dtphtherle Lange Ruige Welde 2 diphtherleMoerkapelle 1 diphtheria Moordrecht T diphtheric Nieuwerkerk a d IJssel 1 roodvonk en 5 diphtherle Oudewater 1 roodvonk ReeuwUk 2 diphtherle Schoonhoven 3diphtheric StolwtJk 1 roodvonk Zevenhuizen roodvonk en 3 djphtherie VOOR pEN KANTONRECHTER Kan aan de bepalingen van het broodbesluit worden voldaan Heef een bakkai het droge stof gehalta van zijn brood In de hand of ftiet and re woorden kan hij aan de bepalingen van het broodbesluit voldoen Aluds de vraag onlangs in een zaak tegen een Goudschen bakker gerezen onderstreept door een opmerking van den raadsman dat blijkens een profonderzoek elders ts gebleken dat bij brooden van één baksel het gewicht aan droge tof sterk kan varleeren van een stuk beneden tot een stuk twvcn de wettelijke grens In verband hiermede hoorde da rechterthans als deskundige den directeur van denKëiirlngsdtenst van Waren te Rotterdam drJ D Jansen die verklaarde dat hetonmogelijk is alle brooden op een haar nageljjk toe doai ztjn Er zal UJd een kleinespreiding In ffiet gewicht zijn die grooterwordt naarmate de bakker min of meerslordig werkt De gerezen vragen beantwoordde de deskimdlge t av atlgend Vooreen haaltje bloem moet een bakker bannenvoor BS brooden ln ev en maar hij kan er 89 uithalen en van al deze brooden Jtan zooals herhaalde malen Is geconstateerd hetgehalte aan droge stof boven het gesteldegewicht liggen Een bakker kan concludeerdedr Jansen zeer wel aan de etschen van hetbroodbesluit voldoen hn daarbij met tijnbonnen wel degelijk uitkomen Na deze toelichting handhaafde het H M waargenomen door mr W Ellens zljnVeeds inleiden elich van 100 sube 25 dHen Mr J L J A van Mechelen persisteerde d Feuilleton Nadruk verboden De reis om de wereld in tachtig uren n verhaal rik de eerste tuden van lét vIiegwezH door W C COENEN 26 jj Wat me ook overkomt Dmtel die piloot van RoUard zal liarder te vechten hebben dan hiJ ooit in zijn leven heeft gedaan verk laaide llpl eirtaon i e lM t Jan Moring weet wat fl aan me heeft tn IvU is méér dan feïmoedig voor me geweest De zal er voor zorgen dat hiJ er geen schade van heefti Dien avond zat de vUeger m een kamer op de Helen Avenue Hij kon Nielsen niet over ïUn hoop en vopwaohtingen spreken maar hij nam me i vrouw Trouw m vertrouwen En toen hij dat had gedaan werd hy bang dat hij daarmee glad verkeerd had gehandeld Mevrouw Trouw vond het plan llesljehalve hoopgevend en ze was er van overtuigd dat RobetrtsoiV m den strijd met die Russische tiandieten va t en zeker zou wonden venmootd Toen h j den ook afscheid niam waa allo hoop bit zijn vonge l ezoek in mevrouw Trouw gewekt totaal verdiwnen RoSertson zorfit Gras op In hun hotel em lamen bejjaven ze zich volgen msfiructi s van Morm g naar de Viiegersclub De zalen van iiet clubgebouw waren dmuk l ezocht door vliegers vliegsportbeoefenaars en journalisten Jan Mopng was er aaiiwezig evenals RoUard Beide groote zaïkenmenschen zouden dr air hun pnvéchèque ten bedrage van een mülioen deponeeren als aanvuUmg van de reeds honderd vijftig duizend gulden In de kringen der vliegwcreld wai iets van zó6 groot belang nog niet voorgekomenTwee schatrijke mannea die sedert ze tot macht waren gekomen elkaani tegenstandePB wanen geweest hadden meer dan een miUioen op het spel gezet Dat was echter nog niet alles HoeveeJ hadden dfe multi miUionaira wellicht reed besteed aan de voorbereldmg van hun stout planT Hun wed ver was het onderwerp van alle gepirekken Sedert het oo blik wa op Jan Moring zijn belangsfeUing In het vervoerwezen was gaan toonen h d hy telkens en telken weer het hoofd tegen Rollard gestooten Ze bekampten elkaar als zwaardvechten In d arena van den geldhandel en lot nog toe waren ze legen elkaar opgewassen gefbleken Nu zouden ze hun zijn pMdool en daarop varoordeelda do kantonrechter mr J A van Broiikhoist da bakker tot O subs lu dagen ala stjn oordaal ulttprakend dat het broodbesluit kan wotdM toegepast zonder dat ar vodr da bakkers eaa onredeltjke kant aaniit dcch daarnaast tas aanzien van da strafmaat ovarwegand dat m deze niet van opaat maar van lordlCheM gebleken is In Bergambaeht taat een hois Het Uatsta bedrUt diende van de bekenita zaak uit Bei gambacht waai aan huiseigenaar die met zijn huurder lUet op één staal zat het raam op zolder had verwijderd waardoor blUkena de dagvaarding gevaar oor dv geitfndheld en da veiligheid voor het gezla van huurder dat da kamer ondar den zoldar bewoonde als gevolg van regen en wind koa ontsuan De ambtaoaar van het O M blaat bU i4b elsch van 50 subs 30 dagen maar da rechter vond 15 subs 5 dagen voIdo nd daar hU geen ernst van het fett en ook hal gevaar voor de geaondheld schsde voor da veihgheid oordeelde hU niet aanwezig niet zoo groot achtte en voorla In aanmerklnc nam dat hier tn deza zaak met haar voorgeschiedenis van wederztjdschft pjigarü sprake was Het gold hier niet slleen een raam dae aaiTNtoota maar het werd een hula des aanstoots daar de eigenaar voorts mo 9t terechtstaan omdat hij aan de wonlna aan reeks veranderingen zonder vergunning had lateis asnbrengen Het O M vroeg hiervoor 3M boete subs 30 dagen hechtenis De gemachUgde zette uiteen dat da eigenaar een vergunning had maar dat tlldens hat werk nog allerlei niet voorziene werkzaamheden noodlg bleken Hiervoor was wel vargunning gevraagd maar nog niet verkregeit en overigens bestreed de gamachl ma dat vergunning noodig zou zUn daar liet naar zijn oordeel reparaties betrof dia Bonder maar uitgevoerd mogen worden Als men van één ruimte en kamer aanslaapkamer en een kauken maakt kan mendat toch geen reparatie noemen varwierp darechter het verweer naar aanleldlna vaavroeger behaniJelde zaken verder opmerkend dst het niet des eigenaars sterkste zUde iszic haan de wet te storen De betrokkene lawel wat erg luchthartig geweest het werkzonder vergunning te laten uitvoeren Xmspraak 125 subs 25 dagen VOOR DEN POLITIERECHTER Da inval t Is een inval van me geweest bekende een 66 jarig Qouwenaar dievoldoende ondersteuning van zijn kinderen geniet dat hü niet behoeft te gaan stelen Maar t is eenmaal zoo liet hijer op volgen Zal het in de toekomst niet meetgebeuren vroeg de rechter k Was over miJn zenuwen heen en ben nog steeds bt den dokter was lietantwoord De oude baas had uit een winkelhulj 27 pakjes soda 4 werkborsteis en S handstoffers ontvreemd En waarom wist hij zelf niet Als je nu je kostgeld hebt betaald wat heb je dan nog over Dat was meer dan vijf gulden in da week Daar rekende de officier mee en hij eischte ƒ 15 l oete subsidiair 10 dagen hechtenis Dat kost je eenige weken surrogaatrooken sprak de rechter De man knikte bedeesd Hij werd conform veroordeeld Dank u wel edelachtbare Ga heen in vrede klonk het vanachter de groene tafel W Xaten on door gescheld en ffesehreeutü tittn mdiosprefcer aan den overkant met an de wijs brengen Het keerpunt is nóg ntct beretfct Misachten komt het tn deze herfstdagen maar dan anders dan men daargindt verwacht Max BIoKiyl eindstrijd m de lucht voeren en daar moest de beslissende slag va Hen Slechts éen hunner kon als overwinnaar uil dien strijd te vooraohyn komen Morlnig die opgetogen waa over di korte vlucht van de Arend naar Detroit mookte de eene sigaar na de andpire en glimlachte rflralend tegen ïitn geheele omgeving in het vaste vertrouwen op e n gunstigen uitslag van don wedstrijd Rollaid een nietig mannetje met grijze bakkebaarden en een voorultstekendcn Romelnschen neus stond tusschen een groep aanhangers in De Kleme Girauw Vos zooals de kranttn hem noemden en teekenden öp hun sf otprenien scheen even overtuigd te wezen van ain overwinning als de Octopus zooals Monng schertsend werd genoemd van do zijne Belden hadden bi verschillende gelegenheden schandelijk veel verdiend en üt schaamteloos erkend op het aan slagbrljet voor hun lnkom tent ela tmg DocJi Moring had voor de regeering gewerkt tegen ongeveer een rijksdaalder per jaar en vorstelijke gifleo aan Hefdadigf inatellrogen geachonken RoUard had zich daartegenover in do oorlogsperiode atfct aan zijn eigen zaken gehouden en de koorden van zUn beurs stevig vastgestnkt Vrekkig in ieder opzicht wai hU meer dan verkwistend waar het er om ging Jan Mormg dwars te zitten Ik zal heni zijn mlUioenen afwinnen en daairdoor zijn hart breken zeiMormgijit zun diepen leeren faute iHvol vertrouwen tegen hen die zioh u zun nabyheid bevonden En buna op hetzelfde oogenblik beweerde RoUard Mormg gaat er aan en voorgoed als mun Hoogvlieger eenmaal mei z JT Arend heeft afgerekend RoUaird haalde uit zijn vestzukje een stukje pepermuntkauwgom en trok het papier er af De ArendI maalde hÜ snuivend Moring hhett zijn machine zekfT Arend genoemd omdat hij er zeUeok véél van houdt ziln vleugels ziplwljd mogeluk uit te slaani Wonk veMlgd WANNEER VERDUISTERN Tot 1 Deeember moet verdoisterd worden van 16 30 tot 11 30 n Dec Maan op 2115 onder 11 54 Dee Maan op 22 19 onder 12 22 DeeJMaan op 23 23 onder 12 46 m