Goudsche Courant, vrijdag 17 december 1943

ft dmg 17 December 1943 Bureau Markt 31 Tclctooa tutPonrekanlni 4BM0 GOUDSCH E COl BAH T NIEUWSBLAD VOOR GOUDA ÉN OMSTREKEN Pril cents per num mer 82ste Jaargaag No 21424 1 Cbctrcdacttur f TI ETER Qoufta 1 CUT fe H 1 f 1 i l a t kf Mdf Hot 1 1 II ê f Lf v H XScflSOM 1 31 1 ggflHBipX ai 1 DE tBUS VOOR DE SPIJSOLIE Dezer dagen zijn in een officieele publicatie van den gemachtigde voor de prijzen de prijzen voor de extra spijsolie bekend gemaakt Nu gebleken is dat sommige fabrikaten hooger zijn geprijsd dan de officieele prijs van ƒ 1 10 per flesch van 4 rantsoenen wordt er met nadruk op gewezen dat aflevering slechts mag geschieden tegen den officieelen prijs Winkeliejs en grossiers zullen van hun leverancier over het eventueel te veel gefactureerde een credit nota ontvangen SuccesvoUePuitsche tegenaonvallen bij Kirowograd Zware gevechten bijShlohm en Newel Innsbruck gebombardeerd liezen afgeslagen In het gevechtsgebied van Shiobin mislukten ook gisteren na heen en weer golvende gevechten alle doorbraakpogingen van den vijand Ten Zuiden van Newel zijn zware afweergeveehten tegen de met nperienre strijdkrachten aanvallende bobjewisten gaande Aan het Oostelijke front werden gisteren 76 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten tn den Westelijken sector vian het ZuidIteliaanscbe front ging de vüand gisteren aan weerszüdien van Mignano met vnü sterke strüdkraohten tot drai aanvaj over De aanvallen werden afgeslagen wiaarbu talrijke pantserwagens werden stulcgeschoten Om een verloren begane hoogte ten NooipdWesten van Mignano wordt nog gevechten Bü de voortzetting van hum in den Oostelyiken sector met steun van pontsei wagens ondernomes aaiwal leden de Britten ook gisteoren zware verhezen aan mensdien en materieel Een formatie AmerikaaKSChe bommenwerpers viel gisterenmididag de Stad Iiinsbrück aan Door biasantbommen ontstond vooral schade in woonwijken en aan cultureele gebouwen ïn dien algeloopen nacht vlogen enkele vijandelyike storimgsivliegtuigen boven het R jnlandsch Weotfaalsche mdus triegebied Het oii ert cv 4 van de Duitsdie ffggnnadit maakt Dooderdag bekend Venebeidene aanvallen der bolsje riftea op het bmegehoofd van Cherts itortten in het geeoneentreerde fweervaar ineen ADMINISTRATIEVOORSCHRIFT HETAALWAREN Op 15 Decemiber is een voorschrift in werking getreden waardoor aan kleinhandelaren en herstellers van huishoudelyike artikelenj metaalwaren enz den administra fiepUcht wordt opgelegd Zij moeten gespecificeerd aantericentng tiouden van de door hen in rekening getorachte pryzen en bewerkings kingsen heretelkosten Het voorseiirift is gepubliceerd in de Staatscourant van 10 December 1943 De uit het jaar UM ateerende Mokweersch wipmalen in den polder Alblaaaerdam Ugeheel gerestaureerd en deur dazen ingebruik enomen C NJ Hof ms 1 44 wy zyn thana in het vijfde oorlogsjaar 1 Ii vijf Jaren wordt men van knaap man en veel wat men als knaap niet beseft is thans duidelijk geworden Waar gaat het oftl Men weet het thans sender twijfel Of men weet het niet maar dan zal men er Uooit toe komen de grootheid van dezen tijd te begrijpen Nooit hebben de Germanen een grooter karis gehad om eensgezind voor hun behoud te strijden dan thans En toch blijven vejen achter en toch moeten zij beseffen waarom h t gaat Hoe staat gU er tegenover jonge Nederlander Indien gü uw vaderland waa achtig lief hebt neem dan de wapens ter hand en verdedig het tegen het bolsjewisme Meldt u bij de WaifenS S of den landstorm Nederland Ned Herv KertJT Aangenomen keI Rodenrij8 ds J W Berekamp te NieuwWeerdcnge Beroepen te Wierden da P J F La nena te Heliouw Te Helmond de 1 Sprelj te Gulpen G r Kerken Beroepen te Ckwterbeek tweede predlkanlsplaats da N J A van Exel te Beekbergen Te Helpmau ds H i Spier te West tJsselmoQde Ds De Blals beroepen Os A d Blois predikant der G ref Gemeent alhier ontving een betóep naar i5nkhuizen Waschgoed binnen halen Van een drooglijn achter een woning aan de De Genestetstraait is een beddensprei gestolen Twee werkbroeken en een colbertjes zijn ontvreemd wan een drooglyn achter een woning aan de J P Heyestraat VOOR DEN POLrnERECRTER rt van VtH In het gebied van Kirowograd xetten ome troepen na het alweren van fljwideli e aanvallen hnn tegenaanval voort en veroverden stormenderkand in weerwil van het taaie vDanAelljlie verzet vijandelijke plaatsen en belangrijke terreinsectoren Aan de Pripet vielen de botajewl en met itean van pantserwagens aan ZU werden met zware bloedige ver ria De vallende kolos Wonderbare kuenvondst Je bent al tweemaal wegens diefittal gestraft wees de rechter Cornells een vlschhandelaar uit Stolwijk die voor het hekje als verdachte stond knikte Dat klopt Qredes En nu die kazen Informeerde de rechter Hou j dat verhaaltje vol dat je 12 kazen Vond ll efi bij een telefoonpaal tusschen Stolwijk en Koolwijk terwijl je er maar drie dacht te vinden k Stond er zelf versteld van zd Cornells Want de jongen van Verwaal20U me er drie zwart leveren en Tc vond er twaalf En waarom verwijderde je er de rijksmerken van en verborg je de kazen Daar stond Cofnelis doch hij hield zijn twijfelachtig verweer vol Want kazen in t zwart in den handel gebracht dragen geen rijksmerk Een boer die gemerkte kaas zou verkoopen zou in de grootste moeilijkheden komen Toch hield Cornells zijn sprookje voL t Mooiste was dat genoemde Verwaal letterlijk van niets af wist noch van n verkoop van drie kazen laat staan van twaalf De officier vroeg twee maanden cel voor Cornells en de rechter die in den jongen Verwaal een voor verdachte geipakkelijk slachtoffer zag veroordeelde hem den conform den elsch En nu ga je zeker in hooger beroep ijroeg de rechter aan Cornells Cornells schudde ontkennend met het hoofd Hij berustte in zijn 2 maanden hoewel hij on schuldig zou zijn aan den diefstal van twaalf kazen ten nadeele van een boec uit de omgeving In Engeland zelf denkt men niet zoo luchthartig otier d kracht der aangekondigde Duitsche tegenmaatregelen als sommige lichtgeloovtgen tn Nederland Ameriica echter maakt zich ueintg zorgen integendeel ook de vernietiging an E h g e It c h e steden en Engelsche indttstrieéfn dient het Amerifeaansche doe Het Volk OOBBELS ENGELAND ZAL DEZEN OOKLOO MILITAIR EN FOUTIEK VERLIEZEN Rykaminister dr Gobbels voorspelt ïSogeLand dat het dezen oorlog zoowel militair ais politieik verliezen zal Hij schrijft in het iioofdartiik l in het weeióbiiad Das Reich onder het opschrift De vaUende kolos o a Engeland zal binnen afzienbaren tüd oen tovasie in bot Westen nooeten proibeeren Het heeft deze beloofd en zal er op den duur niet meer aaa kunnen ontkomen Roosevelt zal er zich voor waolhten dai oor nieuwe troepen contingenlen besohikbaar te stellen want hy staat voor een verkiezingscampagne waarin iedere doode Amerikaansohe soldaat mee zal kiezen doordat hij minstens hondemd of zelfs duizend stemmen tegen Roosevelt uitbipei gt Dus zal Eii geland door den zuren appel moeten bijten en zelf den bk edi n lalt van dezen oiffei gang moeten aigen De invasie zal mislukken maar naar wü mr Churchill kennen eerst wanneer Engeland s troerpenreserves uitgeput en uitgebloeid zyn Dat ia de Britsohe nederlaaig op het slagveld die op den voet gevolgd M 1 worden door de Britsdhe nederlaag in de wereldpolitiek Deze vxxxruitziohten zyn voor Engeland zoo vervolgt dr Gdbibels allesbetialve verlokkend Dodh niemand zal willen beweren dat het ze niet heeft verdiend De Britsdie plutocratie draagt in groote mate Bdiuld aan die onidceteniing van dezeii oorlog Drtmaal moet in tegenstelling met vele andere oorlogen die deze verloopen bovenste laag over Europa heeft sclbraGht het Engelsche volk het gelag betalen Dat eohü nt men aan de overzijde ook vaag te vermoeden De eenvoudige mensdi heeft met recht liet gevoel dat Engeland door dezen oorlog m een im sse is geraaikt en dat ïUn tegenwoordige leiding in het geheel geen aanstalten maakt om het daaruit te brengen doch het er nog dieper en reddeloozer in brengt Zwarte dagen br en daarmede voor het Britsche wereldrük aan Men heeft wind gezaaM in de hoo dat deze alechto over den vüand zal waaien Nu zal men stotm oogsten die ov T Engeland zelf zal losbarsten Eindeloos leed zal het komende jaar over ontelbare Britsche gezinnen kamen Dat zou nog te dragen zün wanneer het land er door gediend werd en er zid een nieuwe toekomst voor zou openen Doch het tegendeel zal het geval zijn Het EtigekMhe volk toch al numeriek het kleinste der oorlogvoerende landen zal daarbU zijn mar Vfllfhten door bloedver iadiMeuMS C S DE GROOT t Oud diiccteur van de Bank van Leening Op 84 j frigeo leeftijd is gisteren overleden de heer C J de Groot oudditectaur van de voonn Bank van Leeniilg De heer De Gioot is 47 jaar lang van 1 Septemiber 1877 tot 1 Octctoer 1924 by de opJieffing aan deze in de Agnletenkapel op de Nieu we Mm gevestigde gemeentelijke Instelling veHbonden geweest eêret als sohrij ver daarna als zilverpandbewaaider en de laatste M jaar als directeur Sinds 32 Jaar was de heer De Groot ouderling van dë Ned Herv Gemeente die hij ook heeft gediend als medewerker bij de kerkelij ke adjhinlstratie en aU beheerder van de centrale kas Hij was voorts ook vele jaren secretaris van de afd Gouda van het Ned Bijibelgenootschap De teraaTdeb lelling zal Maandag te half drie op de AJg Begraafplaats geschieden 1 N STUKJE HISTORIE VERDWIJNT lies inboeten en vriend en vijand zullen zijn lot voor kennisgeving aannemen Deze oorlog zal meer dan een beslissing brciKgen y vormt een totale ommekeer in onze tot nu toe gehuldigde opvattingen en voorstellingen der verdeeling van de wereld Hy is in den waairiten zin een revolutionaire oopleg en het wereldlbeeld zal nadat hy zal zyn afgel open nog nauw Ujl s iets gelyken op dat toen de volken den oorlog begonnen Wy staan aan het begm Engeland aan het einde WQ zullen omiioag komen Engeland zal vallen Om deze bewering te staven haalt dr Göbbels de rede van den Zuid Ikaanschen minister president Smuts en het communiqué van Teheran aan De Zuid Afrikaansche premier zoo zegt hij o a heeft onlangs de Britsche openbare meening niets meer of minder medegedeeld dan dat Engeland zijn imperiale wereldpositie aan de Ver Staten zal afstaan en dat Europa onder heerschappij van den Sovjet Russischen kolos zal kpmen Het was kenmerkend dat het communiqué van Teheran dat door de drie die zichzelf den sierenden bijnaam de groeten hebben gegeven was onderteekend als laatste de onderteekening van Churchill droeg Deze plaats neemt Groot Brittannlë ook in de natuurlijke rangorde in Smuts was slechts zoo voorbarig dit openlijk uit te spreken Koft en goed Engeland staat thans voor het alarmeerende feit dat het In plaats van voor Danlzig voor zijn leven vecht dat nog meer door zijn vrienden en bondgenooten dan door zljn vijanden bedreigd wordt Wij beleven in dezen oorlog eep van de geweldigste verschijnselen der moderne geschiedenis de langzame verbrokkeling van het Britsche wereldrijk en het aanvaarden der nalatenschap door aan de ruimte vreemde machten die in ons continent in het beste geval eep voorwerp van hun plutocratische resp bolsjewistische tbuiting zien Groot Brittannië heeft geen mai nen geen schepen en ook geen geld Het is afhankelijk van de genade zijn bondgenooten Meer nog het heeft zich met huid en haar aan hen vei kocht De Engelsche staatslieden mogel ook v der hun wraakUtanieèn tegej het Rijk en het nationaal sociallsi afdraaien Dat verandert niets aan h t feit dat het Britsche wereldrijk in den uitverkoop zit dat zijn vrleni en vijanden hetedan een of anderen dag gemeenschappelijk zullen verorberen en dat men alleen nog niet weet wie daarbij het leeuwenaandeel zal wegdragcnT Ook in Londen vallen stemmen te vernemen die de vrees uiten dat Engeland ook wanneer het dezen oorlog militair zou winnen hem politiek zal verliezen Als er een ding vaststaat dan ditwel wij geloovafr zelfs te kunnen voorspellen dat het den oorlog zoowel militair als politiek zal verliezen CHURCHILL ZIEK Naar de Britsohe berichtendienst meldt heeft de plaatsveryangende Brillsdie minister president Attlee in het Lagerhuis medegedeeld dat Oliurohill koude heeft gevat en bedlegerig Tol op Goudsche Rijpad meer dan 350 Jaar oud Met den tol op het Goudsche Rypad die 1 Januaiii a s bij overdracht van den wegAnan de gemeente Gouda aan de gemeentem Boskoop en Alphen a d Rijn wordt opgeheven aldus schrijft de Noderlandeehe Toeristenbond A N W B gaat een Jol veirdwünen waarvoor aafi de gemeente Gouda reeds in 1588 concessie w rd verleend Was deze tol met twee tolboomen onder de gemecrtcn Boskoop en Aipxhen vroeger reeds een sta in denr weg nu het Goudsche Ryipad een onderdeel is geworden van dien weg Gouda Boskoop Gouwsluis Oostizyde AarHkanaai van bet provinciale wegenplan heeft de opheffing des te grootere beteekenis Er bestaan thans in Zuidhollarad nog Tie wegtollen met vier tolboomen en vijf brugtollen meit twee tolboomen bij nadere beschouwing blijkbaar me ir diepte en degelijkheid Zyn gclaBt stond op dat oogenblik bijzonder 6lr ff en ernstig om dat iljn gedachten w weg ie Sibenlë verwijlden en bezig waren niet de moeilijkheden weltte hem daar wachtten Hij zag er misschien niet uit a s iemand diie opgewassen is tegen een uiterste kraditproef zooals Trossart maar men moest ilin krachten dan otxk nJet alleen naar zijn uiteiilijk bcoordeelen En Rolterd was een te goed mensohenkenner om zich door het uiteriyk te laten misleiden tenzy zijn eigen verlangens een dergelyike vergissing begunstigden Robertson keek de Tsaal rond en begaf zloh meit Gras naar Mortng DeM stond op schudde beidgn de hand en stelde hem aan het gezelschap waarwmee hy had zitteji praten voor Robertson s staat van dienst was ook een open boek maar zonder een geheim hoofdstuk Hy stond hoog in aanzien en de mcesten kenden hem wel van gezicht Moring nam hem teraljde en duwde hem grinnikend eenige papieren in de hand Daar heb je alle inlichtingen dieik oveir den Hoogvlieger van Rolland in handen heb kunnen krijsen Een mijner agenten heeft ze voor tweemille weten los te krijgen van een van Rollard fnonteuTs Misschien kun je er je vooiyieel mep doen RoberUson Rollard weet ook alles van de inrichting van den Arend nf Nie tlegenstaande alle vtwrzorgBmaatregelen van D Graaf Is er toch in de werkplaatsen van Hammond een spion geweestNu taan we tenminste celilk Kom ga eemsevm mee naar Rollard Een ooR blik mijnheer Moring zei Robertson de papieren bij zien st end Al i ik het goed hf b begrepfn dan rekent u vooral cp uw metischen Dat wil dus zeggen dat u het wint als tk de eerste nen die de weield binnen twee weken rond vlir Wordt rvolgd Wat Waar Wanneer Raunte Tbaater OpvoerlM Jubllimmrevut met De drie Anmabella cn De twee Sttffans Aanvang 7 30 uur Zaterdag 2 S 30 eg S uur Zondag 3 S 30 en uur Zondag 10 30 uuf film Verlaten met Conne Luohatre Schouwburg nhiwaop Aniielle met LulaeUirlch en Karl Ludwlg Diehl Aanvang Buur Zondag vanaf 3 uur heden geen voor telllng Thaltta ThMtM Havanmuzlek met Jefke Bruynlnckx en Serre van Eeckhout Aanvang 8 uur Zaterdag 2 30 en 8 uur Zondag vanaf 3 uur Ter Gouw Cabaret programnia met o a Wllly Alfredo en De apelbrokers Aanvang Zaterdag Woensdag en Donderdag 7 uur Zotvdag 4 en 7 uur Helmie foyer Cabarot programma met oa Jan Hoda s dansorkest en Henk BooVholt Aanvans Zaferdag vanaf 4 en Zondag van af 3 uur Maanda f v naf 7 iiiti concc rt 18 nee Z M uur Het Blauwe Kruli Bijeenkomst Ned Bond van aquarumihooclers Biologe Naturae spreker K Werner over Het kameraquarlum 18 Dec J uur Westerkerk Keralwlldlng evangellsatlevcreenlglng Bethel sprekersds H van Dijken Gzn en di H S J Kalf l Dee 10 uur The tomcr Janivergadering Tiirrikrlng Gou ia en omslrekrn 1 Der 2 n r Kunstmin Vroolljk klndtr midd a W A fromzorgncttc 19 en 24 Dec 7 uur Remwtlrantsrhé Kerk KerstwIJdlngKlIenst Vrljz Prot groepen opvoe ing van I et kleine Kerslspel ArOTHEKRRSDIKNST Steeds geopend des nachts alK én voor geneeeaniddelen Apotheek P WeUer Gouwe 131 AFHALEN DISTRiaU nKRKaCHKIDKN Ultrelkinff aan net DlfltrlbutlekaiLtoor van levensmiddelenkaarten Ie periode 1944 morgen B 1S 90 uur Schout tot en metsiljk hu s INLEVeRDIO LUISIKBVtBaUNKINalN Inleverlnf luisterverguualDgen v aurd vei klaarde radio ontvanstocatelnm WANNEER VERDÜISTERN Tet IS December moet verdoUierd worden van UM tot I M u 17 Dee Maan ap S2 19 onder It tt IHDecMaan op K3 onder 12 46 1 Bee Maan ep M I8S onder 11 05 een ont 1 In de linkcrlong heeft ziel stek mg ontwikkeld LDCHTAANVAL Of DEN PIRAEUS Bij een aanval van EngeliCh Am lrlk anF che vliegtuigen op dep Phaeus de havenstad van Athene zijn naar gcm ld wordt tt personen Cedood en meer dan 100 gewond De bommen kwamTn terecht op een dicht bevolkte arbeiderswijk en vernietigden me r dan lOO hulzen li WH voor ScR winter De unkomtt r f rdmi en achoelMl oor den winler u ti i pbtu l ni8 wan door dwe beschul ui verliest de grlmmlje koude van den u ler In het Oo ten veel van haar kracht P K EtnMdW C N r aan het tot en met Zaterdag ktters poalkantoor X Y Z f Bedrijfssluiting tusschen Kerstmis en Nieuwjaar In verband met de huidige bijzondere situatie in het bedrijfsleven is bepaald dat alle bedrijven op de in de periode van Z3 D e c e m b e r 1943 na beëindiging der werkzaamheden tot en met t J nu i 1944 gelegen werkdagen zullen moeten zijn gesloten behoudens de hierna te noemen uitzonderingen Bedrijven welke zich bezighouden met het voortbrengen van grondstoffen voorzoover zy niet reeds vallen onder 3 Openbare nutsbedrijven gas wateirleidmg en electriciteitsbedryven Bedryven welke voor de voedselvoorziening werkzaam zijn voorzoover zy ni£t door het betrokken bedrijfschap schriftelijk zijn aangewezen om gedurende genoeirade periode of een gedeelte daarvan te sl Uiten Contmu bedryven waarby tijdelijke sluiting sch nie aan de outillage of aan de beweijkiïig zijnde goederen zou veroorzaken voorzoover zyniet reeds vallen onder 3 Bedt iijven werkzaam op h gebied van het personen en goederenvervoer Bedrijven welke zich ftiet den deailhandel bezighouden voor zooverzy niet reeds vallen onder 3 Bank en verzekeringsbedrijven Bedryven welke rechtstreeks door de bevoegde Duitsche instanties worden aangewezen Door de voorgeschreven arbeidsnist zal geen vertraging bij het laden en lossen van verkeersmiddelen mogoi optredoi Bet volledig gebruik van alle verke smlddelen mag in deze periode in geen geval worden gestoord Met het oog hierop dienen de bedrijven er voor zorg te dragen dat gedurende de eestdagoi en de daartnöelien liggende overige rustdagen geen opeenbooping van goederen op de stations en overslagplaatsen voor het verkeer te watra ontstaat IlT gevallen dat twijfel mocht bestsian omtrent de vraag of een bedrijf al dan niet onder dfe hierboven genoemde uitzonderingen valt zal men zich schriftelijk tot de hjema genoemde instanties moeten wenden welke een bïhdende beslissing terzake zullen geven a De directeur van het of vooreen der betrokken Rijksbureau x voor handel en nyverheid beslist ofeen bedrijf behoort tot de aub 1 2 4 of 6 bedoelde tenzy dat bedrijf werkzaam is op het gebied van de bouwnijverheid b Die algemeen gemachtigde voorden Wederopbouw en de bouwnijverheid beslist of een bedrijf dat werkzaam is op het gebied van de bouwnijverheid behoort tot de ub 1 4 of 6 bedoelde c De directeur generaal van de Voedselvoorziening beslist of en bcdriif behoort tot de sub 3 bedoelde d Het hoofd van de afdeeUng vervoerwezen van het departement van Waterstaat besMst of een bedrijf behoort tot de sub 5 bedoelde e Het hoofd van de afdeeling geldwezen van het departement van Financiën beslist of een bedrijf behoort tot de sub 7 bedoelde NIEITWE REGELING VOOR DE CENTRALE KEUKENS Het curatorium van de centrale keukens heeft beslopen om wyziging te brengen in de voorwaa idenv waaraan voldaan moet wonden om deel te kunnen nemen aan de centrale keukcnvoeduiig Tevens kcAnt met ingang van 1 Januari 1944 de deelname ft ƒ 0 30 per portie te vervallen zioodat alleen de prils van ƒ 0 10 per portie gehand haafd blyft Om in aanmerking vqo deelneming aan de centrale keukenvocding te komen moet het inkomen van den aan vrager beneden een bepaalden norm liggen Deze norm is niet in alle plaatsen gelijk doch is afhankelijk gesteld van de girootte alanede het z g stadsof plattelandskarakter der gemeente Bovendien is de gestelde norm afhankelijk van de capaciteit van de centrale keuken ter plaatse De Nederlandtche Volksdleiuit Is aangewezen om te bepalen of een aanvrager voor deelneming In aanmerktug komt Bovenvermelde norm li niet van toepailing op te D ïezintfleden van die vrouwen die werkxaam ztjn In de industrie e d en nierdoor niet In itaat sUn warme maaltijden te bereiden 2e Alleenwonende personen eveneens niet in ftaat zelf warme maaltijden te bereiden Aanvraagformulieren voor deelneming aan de centrale keuken zijn te verkrijgen bij de buurtschapshoofden van den Nederlandschen Volksdlenst alsmede de N V D kantoren rn aan de ultdeelposten van de centrale keukens Voor nieuwe deelnemers aan de centrale keukenvoeding wordt medegedeeld dat per week Ingeleverd moet worden aan dlstrtbutlebonnen 1 5 boter reap margarlnebon en 1 A aardappelbon per persoon Ten aanzien van de inlevering van den 1 5 t oter respmargarinebon wordt bekend gemaakt dat Hiervoor afgcf even kunni ii worden 10 1 50 boterrantsoenbonnetjes fhotelbonnetjes Indien men een halven boter lesp margarinebon afgeeft ontvangt men CK wissetbonnen terug welke alleen voor de centrale keuken gebruikt kunnen yorden De deelnemer kan verzoeken om het gaed In 1 50 boterbonnetjes terug te ontvangen hetgeen geschiedt Indien deze voorradig zijp VERVALSCHING VAN BONNKN VOOR VLAKGLA8 CEMENT ENZ Da algemeene gemachtigde voor den wederopbouw en voor de bouwnijverheid heeft den laa alen tijd een niet onbelangrijk aantal vervaLschIngen geconstateerd in den gesclireven lekat der bonnen voor vlakgiaa alsmeüe der z g burgeineester bonnen voor cement metselsteen dakpannen teerproduct ii dakriet enz Aan de hand van het door den Vanzelfuprekend kunnen daarnaast ook door de desbetreffende Rijksburesux nog ingrijpende maatregelen worden getroffen li ïen handelaren eii andere tusschen personen die door het aannemen van kannelUk vervalsche bonnen da dlstrlbutlabepallngen overtreden GW TEN TOONEBLE Fonkelende opvoering door ResldentieTooneeL Hat Residentie Tooneel deed gisteravond zün goeden naam weor alle eer aan met een uiterst vlotte opvoeruig voor de abonsié s van het theaterabonnement die den Schouwburg geheel bezetten van de oomedle Gif geschreven door dé vaardige en veelbelovende hand van den Nederlandsohen auteur Manc Hobnan Van twee al wat oudere zusters wcxrdt de eene vermoord op haar l gd gevonden en al direct verdenkt te toeschou Wer de andere er van de gifmengster te zijn Dit blijkt ooik inderdaad het geval eohter niet dan nadat men op gedegen wijize diparaan weer aan het twijfelen is gebracht doordat meerdiere personen door verschillende omatandigheden onder zwaiie verdenking komexi De geestige en onderhoudende wijze wiaarop Mare Holman dit niet bepaald gloednieuwe thema heeft uitgewerkt geven an dat stuk den glajis en de cSiarme van oorspronkelyikheid en frisohheid Eniny Meimiec had het succes van den vond Zy speelde op dhaimante wijize het vroolyke en onbezonnen jonge vnouwtje Van een neef van de zusters een rustige en beheersohte ver tolikinig van Guus Oster Jan van der Linden maakte van een raar soort pirofeet een zeer kluchtig type terwijl de zustens door Coba Kelling en Marie Meimier Nagtegaal goed vertolkt wenden Richard Plinu was een sdherpzinnjg inspecteur Ook de kleinere rollen kwamen door het spel van Louis Steenbergen Evert Burema Heniri Dulveman en Henk van Buuren goed tot hun recht De regie van Bets Ranucqi g j Bedfcman zorgde voor een vlot en afwisselend verloop alleon de verstaanbaaTheid leed wel eens dtmt het zeer snelle en soms te zachte spreken Het decor van Willem Deering was eenvoudig en doeltreffend maar droeg de spo en van de vele voorstelKngen dde aan deze reeds waren voorafgegaan A J Vermaas n KRANIGE JONGEN Deaknndige redding uit een wak Niet zoodra ligt er een vUesje ijs in de slooten of de jongens zijn er bij om te probeeren of het al houilt en veel te vlug naar den zin van don voorzich tigeren volwassene wagen de kleine bengels zich op den gladden ijsvloer Dat dit gevaarlijk is ondervond Woensdagmiddag de zeven jarige Henk de Graaff uit de Jan van Henegouwenstraat die zich ondanks mokers verbod met wat klein kornuiten op de breede spoorsloot bij de Vossenburchkade had gewaagd Op en gegeven oogenblik brokkelde het ijs rond een wrak af en Henkje die daar te dicht bij was gekomen lag te spartelen Het had er leelijk voor hem uitgezien als niet een flinke en moedige jongen de 14jarige Piet van der End van de Vossenburchkade toevallig het geschreeuw van de kameraadjes had gehoord Snel kwam hij toeloopen ging dadelijk op het üs liggen en schoof zoo naar het wrak toe waar de kleine jongen dreigde te verdrinken Met eenlge moeite gelukte het den drenkeling bij het hoofd te grijpen en zoo weer op het droge te krijgen Voor Henk zal hei hopelijk een goede les zijn en Piet verdient alle hulde voor zijn kordaat en juist optreden Feuilleton Nadruk verboden De reis om de wereld in tachtig uren Een vtrhaal uit de eerste tyden van het vliegwezen door W C COENEN 27 Als Moring het wint meende iemaind die naast RoUard stond zrl hü volgens ziJn zeggen tenminste zijn heele winst besteden aan de opriohtiiig van een nationaal oefenkamp voor logorvliegers Rotlaiid wachtte even met het stukje kauwgctn in zijn mond te steken en begoh te lachen Hij weet heel goed dat hy hef niet wiimen kan en dus kan hU veilig naar gewoonteg voor zichzelf reclame nvaken We rraienen meer op onze mensehen dan op de machines en waar vind je den gelijke van Trossart Hy wees op zyn chef pUoot die op een kleinen afstand mêl een man in vliegeirumfaiïn stond te praten Car Tiossart wa een knappe nonchalante verschijning wicns staat van dienst bij het vliegwezen in oorlogs en vredestijd een open tenminste een zoo goed als open boek was Er stond echter een hoofdstuk in dat voor hel publiek niet geschikt was doch dat aan Robertson Gras Leo en nog enkele anderen be tend y aa Als het er echter om ging een lang verkenmijigstocht ver achter de vijandeïyke Imies te maken hoe gevaarlij k ook dan was Trossart er steeds voor te vindi n geweest en zoo had hy wn liènijden iwaa xiige bekendheid vertvOTven wegens zyn moed en succes Hy had wel niet zoovct l offi Cieele ovtTwinningpn op zijn naam staan ab Robertson maar hU beweerde dat hij recht had op veel meer die nieit officieel bekend waron Hy was donker van uiterliik prachlt gebouwrd en zoo lenig als en kat m zijn bewegingen Daar heb je don bei uunder vanMorihg zei de man die ov r Moring s plannen met Rollard had esproken die kerel daar mot de grijze logen die zoo juist binnenkwam Neem hem eens goed op zei Rollard vergDiiüt iiem met Troesort en zeg dan een of ik den ovmintnMM niet oo d heb uitgekozen RoVrtson h d vel niet Mio n opvallend foed uiterlijk ils Trossart maar