Goudsche Courant, vrijdag 17 december 1943

ZWITS KINDERPOEDER J OimMaaröa baby s ftnorging Ttgen $ mittta M nodvoréenvaSdettenbald SfU d BUJABnM GOUD8CBB COIMPEHTIE la klHK Moonlrccht De DMle 4 4 K kitwe MoordncJit II NSH II 4 t Per Aeperm d A tr Il t Zuid n 6 ï 3e Uhm lAnrdrecht m De Docle in g MoonlTecbt III bewtte In de derde klaMe A d uatle de eente pluto en ui In Januu l tegen de kopploeg VM aldeelln B n r alle wunehtlnUlkbeM Belvcd i lU den trttd unbtnden om bet kamploeiuchep van Ia den wedetrQd teoordreebt De Doele peelOe Ven Amen lUn 41S canmbolee in 12 bcuiteo met een moyenne van ralm 34 ZUn hooaite ieMe ae 9 Het profifmma voor volgende week luidt Vtrr t BelvedèiT t Zuid Concordia Anü Poedel D O S Bxceletor De Spil TliaUa l Vrienden ni Belv l e III DbMcM De Tunnel Ter Gouw Belvedtre n Excelalor n DOS n Anti Pp del n ConconBa n AntI Poedel ni KO T ni BlcceBor Hl Woenadag Per Aapera ad Aatr N S H Mooidncht Thalia s Vrienden OTMNAbTUK WEDSTRIJDEN VAN TÜRNKRING Mevr Smliik van Stcyn en Van Aalst kampioenen In het veemarkt reaUurant ztin onder anaplcifn van de gymnastiekvereenlgin JCrachtaport de vaardlgheldsproeven van het Ned Gymnaatlekverbond voor den TUrnkrtng Goud en omatreken afgerfcmen Er werd van 215 deelnemers examen afgenomen van wie er ipo slaagden Aan de wadatrjjden waren verbonden de knngkamploenüchappen voor den eersten twefden en derden graad damea en hceren De derde graad behelst alleen het kring diploma voor eersten en tweeden graad is het een bonidsdiploma Kampioen bu d damea werd mevr Smink van Steyn van Krachtaport te Gouda terwtll bü de heeren W A van Aelst van Hercules te Bodegraven den titel behaalde Kampioen Ie graad dames werd mei B Baaa van Excelslar te Gouda kampioen Ie raad beeren A v Driel van TOOS te addlnxveen kampioen 3e graad dames mej If M VeraprlDe van O S S te Zevenhuizen en kampioen 3e graad heeren J Bouter van THOR te Gouderak PLAATSELIJK NIEUWS BERGAMBACHT ültvoeriog Voor een geheel gevulde zaal gaf het kinderkoor J3e Jeugdige Zangers onder leiding van den directeur den heer H Zan n een uitvoering Des middags was reeds een uitvoering gegeven voor de schoolkinderen Opgevoerd Werd de operette De Prins van Sind Tevens gold deze avond ter herdenking van het I5 Jarlg bestaan van het kinderkoor Namens het koor werd aan den heer Zanen een dingeerstok overhandigd De operette werd door de kinderen keurig uitgevoerd lÉlahandeüBg Na een ruzie had J S te Bergambacht miahandeling gepleegd voor welk feit hij door den politierechter was veroordeeld tÖW 3 boete ubs IJ dagen tiechteniE Van jul vonnis kwam verdachte b het Haa pche gerechtshof in hooger beroep De procureur generaal vond de op elpgde IrSt te laag en vorderde thans achl dagen gevangenisstraf H08K00P Beeord hnlstpr jzen De aanvoer op de bertiulstveriing was giste ren middelfnatig teiw l het aantel kooper zeer gpoo was Er werden ijnjecn besteed zooals tot lieden nog nimmer zun voorgekomen Hulst met roode bes ging tot ƒ 7 75 per kg met gele bes tot ƒ 8 75 ril ver bont toit ƒ 8 en goud bont tot ƒ 8 per kg Blauwe sparregnoen ging van ƒ 2 tot ƒ 3 eveneens per kg Skinunia a met bea brachten tot ƒ X per stuk op Doktendienst A 8 Zondag dokter C H FUm telef 38 GOCDERAK SI T H O B In de halfjaarl ksche veigadenng ven de gymnastiek en abtletiekvereeniging T H OJI ble k dat de vereenoging TH OR bleek dat de vereeniguig ondanks verschil lende moeiUjkineden haar peil behoudt Besloten werd in den aanstaanden zomer met een heereniploeg aan de competitie van de Goudsche Athetiek Commissie deel te nemen De uitvoeringen werden vastgesteld op 4 en 11 Maart te Gouderak en 10 A ril Tweeden Paasohdag te Mooi drecht CaecJUa De muziëkvereemging Caecilia gaf een uitvoering Het muzikale gedeelte dat onder leiduig stond van den heer Gyab Nieuwland te Gouda weid vlot en goed uitgevoerd kon een vooruitgang worden geconstateerd Na de pauze werd opgevoerd het blij spel Jlet wonderkind Hcnkie door Jac Braun waarom hartelylk werd gelachen NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Kfatderoperette De kinderzangvereeniging onder leiding van den heer G de Vries voerde de kinder operette Gdudhaartje en de Troubadour op Het stuk werd goed gespeeld De costuums waren prachtig BurgerlUke stand Geboren Jacobus z van J Verburg en K Sterkenburg Antonia Catharina Jacofoa Johanna d van C A van Loon en N Bos Jacobus A itDniua z van A Kool en A Segers Omdeirtrouwd C P van Heusden 28 j te Capelle a d IJsseil en M Raaphorst 24 j Overleden J Tenlu 74 j Aagje Kanman 3 j OITDEWAIXR BnrgerlUke Stand Overleden C J van den IJssel 77 j wedn van C Rietveld soboonhoven BUksontvanger veroordeeld Wegens verduistering ven ongeveer ƒ 17 000 ten nadeele van bet Ruk had de neditbank te Rotterdam den 42jarigen ontvanger der darecte belastingen mvoerrechten accijnzen te Sohoomhoven J A W veroordeeld tot anderbaU jaar gevangenisstiaf waaitiu mede in overweging was genomen dat verdachte els ambtenaar registere uitsluitend bestemd tot controle van de administratie vaJsch heeft opgemaakt Verdachte had hiertegen hooger beroep aangeteekend Het gerechtshof te s GÏravenhage heeft in deze zaak amnest gewezen en met vemi igmg van het vonnis dor Rotterdamsche rechtbank verdachte tot een jaar en dne maanden gevangenasstraf met aftrek van zes maanden preventief veroordeeld STOLWUK Geslaagd Voor het examen voor machineechryven te Utrecht slaagden de dames M en G v d Berg WOERDEN Weerden beeft lO SM inwoners Woensdag is de 10 000ste inwoner geboren die den naam draagt van An tonius Hermanus Gerardus Houdijk en woont Singel 52 Burgemeester van Kempen heeft den jonggeborene een spaarbankboekje met Sen bedrag van ƒ 100 namens de gemeente geschonken waddinxveen Burgerlijke stand Geboren Marjo Carina d van Dirii Both en J E ven der Feust Klffl a d van K Bouter en G Rietveld Jozias J 4iannes z van M Rottier en J C C de Veü Dirkje d van A Tamerus en A van Tol Joanna Maria d van J A Schumacher en J C van Stiaalcn Hans Willem z van H J Grootendoxst en A M J Durieux IE LANDBOUWMEDEDEE JEM VOOR Dl PROVINCIE ZUIDHOLLAND UITGEVEN VAN OROND VOOR VOLKSTUINEN Ingevolge een wijziging van de Bodem oductie Beschikking 164S vollistuincn wordt eer ieder die ioinIm vergunning van den Provmcialen Voedselcommlssaris grond voor vollfstuinen aan anderen gratl of tegen betaling In gebruik geeft thans bedreigd met de straffen van het Economisch Sanctie besluit Men kan aich dus niet aan dit voorsthrift onttrekken Nu ook de uitvoeringsvoorschriften voor het Oogstjaar 1944 zijn verschenen is als volgt bepaald Ie Alle vroeger verstrekte vergunningen om volkstuinen uit te geven woeden bij dezen ingetrokken 2e Iedereen georgani eerdcn L CO particulieren gemeenten en andere overheidsinstanties als ook verecniglngen die grond voor volkstuinen beschikbaar stelt hetzij bouwland tuinland gescheurd grasland of braakhggenden grond moet voor OoEstjaar 1944 daartoe een vergunning aanvragen bij den P V C en wel voor zoover de gronden reeds uitgegeven z n vóór IS Januari 1 44 3e Deze aanvragen moeten de volgende gegevens bevatten a an den verhuurden naam en volledig adres eventueel Org No L C O of verhuurder vorig jaar een vergunning heeft gehad b Vin hel peroeeli of het verhuurd aardappelland is of volkstuintjes betreft met groenten en aardappelen of alleen groenten de grootte in h a de aard van den grond bouwland tuinland of braakgrond de Juiste ligging ge meente en weg of dijk enz of pacht contract aanwezig Is eventueel goedgekeurd door de Grondltamer den pachtprijs per Are o Van de huurdsra i naam en volledig adres grootte van hun geMn grootte van het perceeltje Is de huurder een vereenlging dan kali de landeigenaar volstaan met den naam en volledig adres van die vereeniglng op te geven Inplant van die van alle huurders De vereéniglngen zijn verplicht de onder 3e a B o gevraagde gegevens te verstrekken al meda van wie het perceel Is gepa6bt al of niet met door de Grondkamer goedgekeurd paehtcontract Aan geen enkelen volkstuinder zal een bewijs v n Inschrijving worden uitgereikt inden de verhuurder geen vergunning heeft aangevraagd en verkregen Zijn vartwurdtrs dus nalatig dan dupeeren zij de volkstuindera DE VOEDSELCOMMISSARIS VOOR ZUID HOLLAND HEI OPEND R wieihandel RepaTatieimichting Gl el van Waas OUUWE188 lel J297 OFVÏCIItELE MEDEDEELINGEN PBUakN VOO HET VERZOLEN VAH KLOMPEN Met ingang van IS December 1943 mogth voor het aanbrengen van nieuwe loopvUkken onder k ompen ten hoogste de hlerondir genoemde prijzen aan het publiek In nke ning worden gebracht maat 19 2 en kleiner 1 0S maat ie t m aoVi 1 19 maat SI t m 33 1 1 30 mur 1 t lto W 1 40 maat XI n grooter ƒ O SMI INLEVERING TEXTIELPUNTEN VOOR 1 JANUARI tm Handelaren In texttelgoederen kunnen d van het publiek ingenomen speciale puntpn alsmede de T punten welke met Ingang van 13 Dec 1M3 ongeldig itjn verklaard ter verkrijging van toewUzIngen voor textielgoederen t m 15 Januari 1M4 bij de dtstrbutlé diensten Inleveren ISSSQ OUDE FORMULIEREN BEWIJS VAN OVERDRACHT D Rtjksijzer zal van 17 Januari 1M4 af slectijj die formulieren bewijs van overdracht D 1 behandeling nemen waarvan het gedeelte hrttemd voor naam en adres van den b steller onder aan de afschrtjvlugsstrttok Is geplaatst dik omltJnd is voorzien is van een g dni1cte zw r t stip Ongebruikte en ingevolge het boven taande vervallen formulieren kunnen tot ulterltjij 19 Januari 1944 btl RtjkstJzer Lange Houtstraat n s Gravenbage due niet btj ds Kamers van Koophandel en Fabrieken t Kei eenzelfde nantal nieuwe formulieren bewMi van overdracht D worden Ingewisseld san Roofdredaeteurt 1 O Weysten Rotterdim chefredactcur voor Qouda en Omatreken r Titter Gouda Vanntwoonlalllk voor ds advertantiln U Akkandtlk Rotterdam Uil prr ier N V Bottardamscb Nteuwsblsd Rotterdam r I D V 24 Dec 1943 hopenS onze geliefde Ouders I T BOS Wi hebben en N BOS V Eijk den dag te herdenken dat zi voor 29 jaa in het huwelijk traden Hun dankbare kinderen BEP en Verloofde KLAAS en Verloofde LIES Gouda Burg Martenssingel 91 OORWARMERS Oofthaven 19 Gouda Telefoon 239 1863 1943 Op Zaterdag 18 December 1943 hoopt RENSJE DONK wonende Swanenburghs HET BESTE ADRES voor In en verkoop van 2da handeoh geederen is nog steeds van beuzekom Oouwe 77 Telefoon 2300 holje 5 te Gouda haar $ tachtigslen verjaardag te 1 herdenken Bejaard echtpaar zoekt te Uouda gemcub of ongemeub KAMERS met of zonder pension Brieven Hoojgstraat 23 Gouda Heden behaagde het den Heere van onze zijde weg te nemen onzen lieven Vader en Grootvader CORNEI IS JOH NNE8 DE GROOT Weduwnaar van Magcheltje v d Caan in den ouderdom van 84 jaar C J S V d VOORT de Groot BEP V d VOORT Gouda 16 Dec 1943 Flirweelensingel 10 Tijdelijk adres Fluweelensingel 2 Geen bezoek De teraardetiestelhng zal plaats hebben Maandag 20 December ajs te 2 u vanaf het sterfhuis te 2 30 uur op de Algem Begraafplaats te Gouda Electr Gramofoonmotor te koop gevraagd met of zonder kast BRINK Havenstraat 145 Rotterdam Telefoon 39694 iiük tlia IS kunl U Muziek en Zang beoefenen en wl hebben nog een zeer groote voorraad in ZANS en MUZIEKALBUHS en Za t an MiuirteviaiMn in noienschrilt en Klavankribo Komt U eens kijken naar hetgeen nog leverbaar is Het zal U heusch meevallen t Hees Co N V Kleiweg 54 OOUDA Tel 2110 Heden overleed zacht en kalm ten huize van den heer A M Bakker onze beste Nicht Mejuffrouw BIARGARETHA JOHANNA DORTLAND in den ou rerdom van 78 jaar Fam DORTLAND Fam BAKKER Haastrecht 16 Dec 1943 Hoogstraat C 300 VERHUISD mir Bod Straatweg 32 a VAN NOrWCOEN Makelaar en Bouwbedrl N THIE Rhijnvla Feilhsiraat 2 In het kader van ons streven ons publiek steeds het allerbeste te kunnen bieden wfrd onze FOYER gerestaureerd en vergroot velen toonden op verschillende wijzen hun waardeenng daarvoor biJ de feestelijke heropening Wy leggen iien daarvoer ksiieiyk dank en geven hen en allen die er prijs op stellen de garantie dat wij met onze Cabaretprogramina s gullen voortgaan onder het motto voor ons publiek is ket beste net goed genoeg REUNIE doet zooals het wezen moet PANNEKOEKEN DRIE IN DE PAN POFFERT gebattllcen van KOOPMANS BAKMEEL Voor LIPS Braadkasten en Sloteofabriek N V IJZERHANDEL P ROND Pz 60U0A u kent onze Reparatit lmichting SNEEUWRUIMING DE BURGEMEESTER DER GEMEENTE GOUDA verzoekt mannelijke personen van 16 jaar en ouder die bereid zijn in geval van sneeuwval hulp bij het opruimen daarvan te verleencn zich vóór 20 December a s te willen aanmelden bij den dienst van Gemeentewerken Turfmarkt 48 50 alhier en wel op werkdagen van 10 12 uur ook schriftelijke opgave 13 toegelaten Deze personen zullen zich verplichten om bij zeer zwaren sneeuwval zoodra zij worden opgeroepen gedurende 8 uur per dag tegen een Inon van ƒ 0 50 per uur werkzaam te zijn Voor het noodige gereedschap wordt van gemeentewege zorg gedragen Laarzen zijn evenwel niet beschikbaar Indien zich vrijwillig met een voldoend aantal sneeuwruimers beschikbaar stelt zal te zijner tijd moeten worden overgegaan tot vordering van deze diensten van de ingezetenen overeenkomstig de bepalingen van het Sneeuw ruimingsbesluit Gouda 15 December 1943 De Burgemeester voornoemd UERA DE NUTSSPAARBANK te GOUDA OOSTHAVEN 12 zal voor inleg en terugbetaling van gelden GESLOTEN zijn van Maandag 20 December tot en met Vrijdag 31 December 1943 DE JEU6DSPAARBANK ta BOUDA Molenwarf 1 is Woensdag 22 December op den gewonen tijd van 10 tot 5 uur GEOPEND maar is Woensdag 30 December o s GESLOTEN Kerstboon n in giootXtn wm 1 mettr Dus voor intieme Kerstviering thuis en voor zaalfeesten Bioemenmagazijn DE LELIE St Aathoniestracrt 9 TeL 24Ó3 Speciaal Ingarieht voor het repareeren en medernlseerah van UontmanteU en het maken van Bontgarnituren Bontwanten Bontmutsen en Bontmoffen éi Meuëe teH die kouvattem Dl uU n er altijd lUn legt de apotlieker Zoo r srleperlK gaat gevoelen neem UI Cukete BoMeme Die bevallen onder meer NarcelnoTO Bonnema die den haaitprikltel lerelond wegneemt ZtJ werken bav a olen koortaverdrijvend en pUnatlllend fliJ em tlg Kevallen eciiter Uw dokter roepen O mat NarcalnoTO Bonnema C Hg W0 HCI SCHOUWBURG BIOSCOOP Van Zaterdag IS tot en met DInadag ai Deoamber stellen wi U op veler aitdrukkelijk verzoek aog éénmaal In de gelegenheid de artistieke prestaties te bewonderen van LUISC ULRiCH l KARL LUDWia DIIHL WERNER KRAUSS in hel boeiende aangrijpende lilmw rk der UFA r Prachtige kalveren Maar hoe maakt de koe het Zijn da korte stoffen of het lange vuil niet op tijd afgekomen Is zij niet opgewekt de Qeliust slecht en de melkgift gering Don onmiddellijk Unicum geven Door Unicum komt de nageboorte of wordt de eetlust normaal en vermeerdert de melitproductie ANNELIE De geschiedenis van een leven Tal van hoogtepunten en schitlerend spel verlieffen deze film vèr hoven het gewone Regie JOSEF VON BAKY Toegang boven 14 jaar Plaatsbeaprekcni Op werlcdagen van 11 tot 12 30 uur en Zondag telkens IH ur vóór ledere voorstellint niet par Mlateen VRIJOAS 17 DECEMBER GEEN VOORSWLLINQ I Uw kleine jongen Is gezond en bij ons + In oorlog Btyd Itan er plotaeUng veel geachieden Op twmlnslag en reditatreeksclie oorlogstiandellngeD moet U voorbereid z nQebeurt er iet als Uw kind van huls Ut dan moet U direct verwittigd kunnen worden en niet In zenuwsloopende spanning zitten Dat kan alleen als Uw kinderen een leüUimotielcoart e dragen dat de gemeentaaecretarle af d bevolking U verschaft Prtta 10 et per atuk Voor hen die dit ÉMdrag niet kunnen betalen beataat gelefenheid tot koateloosa veratrekkJaaE PUBLICATIE v h NEDERUNDSCHE ROODE KRUIS MEMORANDUM vin Firma s en Handelsmerken roor NVREEDtRU MU5EL m CiG VAN biR GARDEN GEREGELDE DIENSTEN f MSs és ROTTERDAM UTRECHT DEK HAAG DELFT LEIDEN KLGIWCQ 26 GOUOA TEL 267 MANUFAITUREN BAByEOEDEREN TRICOTAGES Enssingëli TEL 3I52 3I61 Puntenvrijaaa repar aran wij olla KOUSENSOKnilr MOPHimXELEN ATIPf ARTIKHEN V g4 M handhaaft zijn kwaliteit SMAKELIJk LUCHTI6 EN BCOS tricotages PIET BREEK HOOGSTRA74T1 Kleiweg 61 Tel 2126