Goudsche Courant, vrijdag 17 december 1943

Zaterdag 18 D c 1943 B caai Marfct 31 TiMooa nts PoMrtkcning 48 W GOUDSCHEAGGUBAHT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prü 5 cen t per nummer 82 te Jaargimg No 21425 i CbarndNctmir 9 TIBTKB Oouds le Kersibeemeomarkten te Den Haag ttjn tweer begonnen V CNir Mcyar DRUKTE BU WINTERBULP Kenteolleeta en Kerstuitkecrtag Het plaatselyk bureau van Wiiiler hulp schryft Onze uverige en trouws medewerker ters hebfen deze we k een dubbele taak de Kerst collecte verzorge en de Kerst uitkecring wegbrengen b j hen die tkiarvoor m aamierking komer Het zou voor meni f er eens mo Belijk moeten zyn om het enth vusiasne van deze gioote groep medeweriien gade te slaan Bu voorbeeld toen w j de e week de waai debonnen binnen kregen en er met man eu macht gewerkt moest wonten deze van naam en adres te voorzien en m de vetachlllende wyken te verdeelen Men atond er beslist op al deze bonnen vóór Kenstmis b i de menaohen te brengen Tot Iaat m den nacht heeft men hieraan gewerkt zich gedrongen voelende die volksgenooten te helpen die dat noodig hebben en umerlyk gelukkig zorgen wat te kunnen verliohten Da dit mogelyk was dank zy trw milde gift moet ook u voldoenmg geven Daa om duiven wy met een gerust geweten daze week wt donam mH de röode bus bU u aan te komen omdat gl en wy deze week zoo tastbaar deYesuItaten van het Win terhulpwerk hebben gezien Maak u er met at met het geven vin een paar guldens maar meldt u ook als actief medewerker DIT HET OBMBENTEBLAO Talrijke Sovjetaanvallenofgeslagen I Zware afweergeveciüen hij Newel duren ooort Aanzienlijke schade te Berlijn en Bremen aangeficht Het appert ev I van de Duitscfae weennealtt deelt dd VT dtt mede de Straat vaa Kertsj bradit een IctutbatUirU v n de marine eea aleJewi tiaoh motortorpedoboot tot ii4cen en acboot e een vijaodeUiken Ixmnienwecper neer Nietnre door pantaerwaceni en ifail UaCtuigen erDeunde uiwaUen der beliïiewisten op het brufgenltoofd vMi Cbenon weiden door onze bengjigen met xware bloedige verliezen voor den vijand afgealagen hierbU woxlen 18 bólsjewutiBche pontierwa eiK atukgeaciioten De bobjewbten vielen ook tateren to het ebied van Sirowoirad op talrijke plaatsen at vrij iterke atrijdbaebten teverfeeto aan Oma tcfen aanvallen wonnen tn hevlge fevechIM vardar terrein De vQand verloor jtor U i antaerwacens en 23 stukken le t Tiuaeben Pripet en Bereslna mistakten talrijke viJaBdaiyke aanvallen 0ek in het cebied van Wdoliin werden terke aanvallen der bolsjewlsten af calacen alsmede gereedstaande troepen en eonoentraties van pantserwafens niteensesla en Ten Westen van KritaJet viel de vijand onder de besohermlnc van een fcHUtmatigen nevd londer eenig sue 0es aan In bet gebied ten Znidwesten van Newel duurden de iwate afweergeveeliten gedurende den gebeelen oag vaejri 51 vHaadeliJka pantserwagens werden in het gebied van een ataieeeorps stukgeschoten De bolsjewlsten lirriddtii kan aanvallen giste Bevordering ontalac en benoemingen De burgemeester heeft met ingang van 1 Januari den oommies Ie kUsse tevens hoofd van den gemeentelyken dienst der sleunveleenmgen en belast met het secretariaat van maalsohap peluk hulpbetoon J J Stalenberg bc vorderd tot hoofdoonunies met voormelde functies Met uigang van 1 December js m verband met een aan den gemeentearts C van Elk verleend ziekteverlof benoemd voor den tyd van één Jaar tot gemeenteTgeneesheer C H Q Goudriaan Eervol ontslag is verleend aan da onderwyzeres der eerste openbare bewaaiachool mevr C van Willigen Gavesteyn met ingang van 1 Januari Met ingang van 1 Januari is benoemd tot tydeluk onderwijzeres aan de eerste openbaie bewaarschool mej N van Rossum DE POLITIERECHTER NAAR REEUWIJK BumehUutd SZTRA BANTSOENEN BBANDSTOF EN GAS EN ELECTBICITEIT VOOR EN NA EEN BEVALLING Omtrent de extra rantsoenen braiul tof welke men vóór een bevaUuig kan veikrugen en de extra rantsoenen gas n elecftriolteit voor hen dia hootdzakeluk op gas of eJectriciteit koken liee rsoht nog veeil milsverstaiul DaaTom volg hieronder hteromtrenit nog eens een eiiteenzetüng Veertien dagen vóór den vermoedetyiken datum van de bevalling mits deze bevaUing gedurende het wmterstooksedzoan sal plaats hebben kan men op het diatributiekantoor een aanvraag indienen ter t ekonung van een eenheid extra vaste brandstoffen Men ontvangt dan vó ir den vermoedeItjken datum van t evaUuic een rantloenbon voor één eenheid vaste brendi stoffen De daarop leverbare brandstoffen moet de iiolenihandelaar by voorrang afleveren Indnen noodig kan men m plaats van deze eeniheid vaste brandsrtoftSen gas of eleotriciteit veitaygen Men doent hiervan bu het indienen van de bedoelde aanvraag kennis te geven aan den disInbutieaimbtenaair die ia dat geval een bewus afgeeft dat op het gaa of electnciteitsbedruf moet woixlen mgeleverd Koos men gaa in plaats van de nheid brandatoöea dan ziail men de besohikking Icrijtfen over 79 M gas extra had men electriciteit noodig dan Mlgt men de beachikking over 210 kw h exitra Vervolgens kan men ven den daig der Iwvalilmig af gedurende IS maanden beschikken over 30 M of 120 kwfa lectriciteit p r periode voor de babyyasdh In principe worden dene extranntsoenen uitsluitend veratrdct aan de verbruikeri die hooUzakeI jlk op gas oif electriciteit koken en wel het rantlsoen van 30 M gas aan hen die op gas koken en bet rantsoen van 120 kwh aan decenen die uitahutend electriscb koken Br kunnen zidi echter omstandigheden voor doen dat het door de aanwezigheid van een electrisdhen boiler of een gaageyser eoonomiaoher is om ki plaats van gas electriciteit k omgekeerd te gebruiken in zoo n teval kan door den verbruiker In overleg met de belrokken gas en alectnciteitrfjedryven een regeling worden getroffen waarbu zooveel mogeUjk rekening houdend met den wenscdi van den vertwiiiker electri iteit mplaats van gas of gaa Inplaats i electncrteit voor de bMiywascfa wordt verstrekt Z j die voor kookdoelcmden uitsluitend NEOEBLANDSCHE VOLK8DIEN8T Het mlerltxiaal Itlffoonnummer X X n lpp y n het hoofdkantoor van den Neder Hndsohmi Volkadlenat en Wlnterhulp Neder land Benaartfenhoutschc eg 7 DenflHaai l met mgang van 14 December i T vertederd In M Marie POLITIEK WEEKFRAATJE De tital van het pollllek weekpraaije van x Bloktyl uit te lenden op Maandag 10 pec ml er over Hllveraum II om IS 49 uur ildt Gralrede op de lummel Rechtszitting in een boerderij Een gerechtelijk onderzoek dat reeds maanden lang de aandacht van politie en rediteriyki macht beeft bezig gehouden heeft Donderdag J l zyn beslag gekregen toen de polultrediter van KoUerdain mr J van Vollenhoven met den substituut officier van Ju lltle mr H Grasso en ais substituut griffier mr S Sleperds een rechtsrltling heeft gehouden op ds boerderij van den landbouwer N C Plomp te Heeuwtjk voorafgegaan door een onderzoek in een der vertrekken waar twee controleambte naren uit Gouda tydna hun onderzoek op de hot ve naar een vermoedelijk gepleegde clandestiene slachting door genoemde Plomp met een groot bietenmes zoutien zUn bedreigd Dat mes ou Plomp na op een stoel te zUn geklommen van een hooge kast in het vertrek hebben genomen en daatmedo zwaaieiul hebben gedreigd Ook Plomp s echtgenoi tü zou aldus de klacht van de anibtenareu den voigetsden dag toen met andere ambtenaren het onderzoek op de hoeve wert voortgtzet met i mes na eveneens op een stoel geklommen te zyn gedreigd hebben Het echtpaar Plomp heeft dit steeds pertinent ontkmd Plomp werd naar het gemeentehuis van Reeuwy4t overgebracht waar men hem gedurende drie weken In arrest heeft gehouden Toen tUdcns de behandeUn der sLtalzaak in Mei J I de verklaringen van ambtenaren twytelachtig werden geacht tegenover de positieve verklaringen der poUtie volgde tegt i een huiuW een vervolging wegens meineed waarvan de betrokktne wi rd vrijgesproken Het kardinale punt In de verklaring was dat t oer Plomp op een stoel was geklommenen het mes van de kast had genomen endaarmede waaiend op e n dor ambten eiv ou z Jn afgekomen In tegenwoordigheid vand n ander Htt ondeirzock heeft thaxis uitgemaakt dat de kast waarom het hier g atnlot zóó hoog ia dat men een stoel noodlgheeft om er Iels af te halen Bovendien dater nimmer op de aangeduide kast een mesheeft gelegen doch wel op een an de andera ztjtto van demteUden muts staandekast Tenslotte dat het vertrekje te klein Is om er zwaaiend met een mes leioand tegemoet te komen Nadat dit was vastscateld werd een openbare terechtzitting gehouden In de woonkamer van boer Plomp Het geheel boot een onaewoon tafereel b J lyt zien van de heeren In toga met witte hef gekleed Na een uitvoerige behandeling der zaken heeft de politierechter overeenkomstig den eisch van het O M den boer en de boerin vrijgesproken Zoowel het OM ala de politierechter was van oordeel dat én uit de remjltaten van het onderzoek op de boerderij èn tdt de verklaringen van de getuigen en mede omdat een der ambtenaren zijn verklsctng van de bedreiging door Plomp te hebben gezien heeft Ingetrokken Is gebleken dat de sankLachten onjuist zijn geweest Wanneer zoo zelde mr v Vollenhoven bIJ het uitspreken van zUn vontils de tenlastegcleitïle fd n Inderdsad beweren waren geworden zou spreker ulct geaarzeld hebben een gevoelige vrijheidsstraf op te leggen omdat de taak van den controleur In deren lijd rwaar genoeg Is en hy dus recht heeft op bescherming der rechterlijke macht Hier zijn echter smbteruwrsverklarlngen waarop geen staat valt te maken Het deed pr leed dat hier ambtenaren zijn opgetreden dl weinig opvatting van htm pHent hebben getoond te bezitten BÜRGERLUKf STAND oekoreni 10 Dee Emllianus Alexander Joscphus K van C n A Plnkse en M I flipse van Raerlestraar 19 Ondertieawd 3 Kult en A O Kerkhoven J P Mul en W G H de Jon Overleden Cornells Johsnnes de Groot 84 J 19 Deo 14 Dec Chrlstensis Josefine Maria Slgrter 9 d I ll II WANNEER VERDUISTEREN Tot 1 Deeember moet verduisterd worden van 1610 tot S SO n It Dee Maan op 23 23 onder 12 4 1 Dee Maan op 21 23 onder 13 OS 20 Dee Maan op O 29 onder 13 2S Korfbal ALLE WE STRIIOEN VOOR ZOtm 0 AS AFGELAST Naar b bestuur vaa den Neder dschen Korfbalbond ons mededeelt alle eompetitlewadstrUden voor adag ms afgelast HET NIEUWE TEaiPL Verbouw van peulvruchten en haver vrij ren ook nit tot het gabied teil Westenen Nootdwesten van Newel Plaatselijke aanvallen op aen voontltspringenden stelUngsector ten Znlflen van Leningrad nislokten met iware verlieten voor den vijand Aan iwt Zuid Italiaansciie front duren de fweengevectiten aan weerszoen van Venafro voort In den Oosteluken sector zetten Hritaohe strydterachten door sterke trtillerie en kuAtstrvdkradhten steu4id hun aanvallen voort Tvdens veraitterde gevechten behaalde de vijand m weerwil van zware bloedige offers slechts gennge terremwinst JDe be oogde doarbraak mulUJkte Talrijke pantserwagens van den vyand werden vemietigd 10 Britsch Amerilcaanedie vlie uigen werden neergeschoten Fonnaties vyandeluke vliogtuigen vlogen overdag boven de Ihiitsche Bocht en wierpen een groot aantal tirisanten brandJMaunen neer op woonwyken van jfwcbUlende Noord westiDuitsdhe plaatsen Hierdcior cmtstooden vooral in Bremen zware vernielingen Onvervangbare cuHuuxmoniimenten werden vernietigd In de avonduren deden formaties BrltsebAmerlkaansehe bonunjsnwerpen opnieuw een zwaren terrënraaaval op de BiJkshoofstad Er o itstond avizienlijite schade Strijdkrachten van de luchtverdediging vei tigden ondanlu de tengevolge van de weersomstandigheden moeilijke voorwaarden voor den afweer voor zodver tot dusver is vastgesteld 38 der iuuivaltende Brilseh Ameiikaaiische bommenwerpers Dezer dagen is vanwege het departement van I andbouw en Visscheri het Teeltplan Akkerbouw 1944 bekend gemaakt Volgens dit teeltplan zullen op bouwland en gescheurd grasland de volgende gewassen onbeperkt als hooWgewas mogen worden verbouwd tarwe gerst rogge haver korreImais peulvruchten brfwudei Waalache boonen koolzaad raapeaad blauwmaanzaad vlas aardappelen fabrieksen oonsumptieaardappelen suikerbieten cichorei kanariezaad karwu In afwyking van het vorige Jaar la dua voor oogst 1 44 de veibouw van peulvruchten behalve Waalache boonen en haver geheel vry Eveiula vorig Jaar zullen de telers van korrelmals een bepaald gedeelte voor eigen gebruik mogen behouden Aan de verbouwers van vlas zal wederom het recht worden gegeven per 1000 kg geleverd gerepeld vlas een bepaalde hoeveelheid Uimen te koopen Om de teeN ven suikerbieten aan te moedigen zal wederom een suikerpremle worden toegekend Nadere gegevens zullen nbg bekend gemaakt worden Om den verbouw van aardappelen te bevorderen zal aan de verbouwers van aardappelen een suikerpremle worden toegekend Nadere bUzonderheden zullen nog bekend gemaakt worden De uitzaai van karwQ Is vrU zonder dat echter de garantie gegeven kan worden dat deze karwij in 1946 ook in zQn geheel zal mogen blijven staan De oppervlakte boekweit mag per bedrijf niet meer bedrairen den 5 are Waalscfae boonen mogen slechts verbouwd worden wanneer een contract Is afgesloten met een daartoe bevoegden handelaar en de teler In het bezit ia van een teeltvergunning De verboden gewassen zijn spelt en evene De teeM van gele en bruhie mosterd la beperkt toefiestaaa Slechts wénneer een contract is afgesloten met de otwlervakifroep eerstehjmdBhandel In en export van lilnnenlandsche granen peulvruchten en zaden zal een teettverguimlng worden uitgereikt Dit geldt ftiet voor de gele moeterd als nood e was Deze la toegestaan nadat de productiecommissaris hiervoor toestemming heeft Begeven Ruwvoedergewassen VERTBAAGDE OVEBKOMST VAN POSTPAKKETTEN VOOR KERSTMIS PTT betreurt het ook voor Kfwtmis geen extra maatregelen te kunrjen nemen om een vlot vervoer van pqa iakketten te verzekeren Rekening moet worden gehouden met een vertraging van verscheidene dagen Daarom wordt aangeraden de verzendinig zooveel mogelijk te beperken In geen geval moeten waren die spoedig aan bederf onderhevig zun worden ingesloten Van PTT zyde zal streng worden gelet op stevige en doelmatige veit ak kmg zorgvuldige adresseermga zoowe op het pakket zelf als op de adreskaart Ten zeerste wordt aanbevolen een tweede adres m bet pakket te sluiten waarop levens naatn en adres van den afzender is vermeld DE STEM DER SS Luistert op Zondae 19 Oeoember van 1130 tot 1145 uur over den zender Hilversum 1 op golflengte 415 meter naar de stem der SS onderwerp Joelifeest OEKRAÏNE SIGARETTEN D dienst iwrszaken van het Nsderlandiche Oost lostltuut maakt bekend dat te bozmen 2 tot en mat 6 van de r k de bonkaart en 3 tot en met 4 van de blauwe bonkaart met Ingang van Maandag SO December recht gev n op leder een pakje Oekrame aigaretten te betrekken bU denzellden wmkelier waar bon één waa Ingeleverd Ook dlegpnen die uiterlijk 1 Dec hun kaart voor een pakle alaarettea bU een winkelier Inleverden kun nen het hun toekomende pakje bIJ denrelr den winkelier belrekken In verband met de unfekondlfde bedrijfaslultlng bestaat de mogeUJktield dat gezien het groole aantal lendlngen de fabriek ommige wlnkelleri niet tgdlg zal kunni n bevoorraden Hierover behoeft geenerlel ongerustheid t be itaan aaar de bevoorrading In leder feva doorgang zal vinden De aangewezen txmnen xtjn geldig tot 1 Februari 1M4 De oppervlakte ruwvoederg wassen waaronder ktover en kunstweide per bedrijf beperkt tot de oppervlakte welke m 1943 rechtens met deze gewassen beteeld mocht worden Bedrijven die In 1943 door scheuren van grasland boven de verplichte oppervlakte meer ruwvoedergewa Ben hebben moeten telen mogen dit derhalve voor 1944 wederom doen Uitibreidinf van de oppervlakte niwvoedergewassen op bouwland is slechts mogelgk met een oppervlakte geluk aan die waarvoor voor 1944 grasland wordt gescheurd zonder dat daarvoor een scheurpremie is aangevraa Een uitbreiding van de gezamenlijke oppervlakte bluvend grasland kunstwelde en groenvoedergewassen op bouwland is dua niet toegestaan De teelt van landtiouwzaden is voor eiken teler vrU tot een oppervlakte van ten hoogste S are in totaal Voor een grootere opper vlakte Is een teeKvergunnlng noodlg Van spurrie serradella tupinen en wtkkeiXv kan onder bepaalde voorwaarden teelt op eigen rekening en risico worden toegestsan Het verbouwen vaA pootaardappelen op contract Is slechta toegestaan wanneer hier voor toestemming la verleend door het bedrijfschap voor zaalzaad en pootgoed voor akker en weidebouw Het afnioalen van onrijp trmsa en onrijpe oliehoudende zaden la verboden met uitzondering van alIomaU en sntjrogge en rogge voor stioobend De sndrogge moet echter vóór 10 Mei IB44 gemaald zijn Afmaaien of omploegen van oliehoudende zaden Is slechts toegestaan wanneer het gewaa als mislukt Is te beschouwen en voor hM afmaaien of omploegen toestemming verkregen ia van den productJerommis ris Betreffende de verplichte teelt van oliegewassen 7ljn rseda eerder rlchtlltnen gepubliceerd Het ligt In de h Hloellng ook In 44 oen oltcpremle te verstrekken De productiecommiR aris Is gerechtigd In bllrondere gevallen afwijking van bovengenoeTTïde bepalingen toe te staan Belanghebbenden mogen w J voor nadere bijzonderheden verwijzen naar de betreffende offlcteele mededeelingen EERSTF SANEFRINGSBESLlirr ASSIJBANTIETlISSCHENPEKStiNfcN 1578 IM 3ekomm r u Germanen om het onffeluk van anderen en wendt tiet boven uw hoofd igcnde gevaar af dpor uw naburen te rechter tijd te hulp te komen Vertaling uit het lattjn van het motto bt een der eerste uitgaven der rede van PhlHps van Marnlx heer van St Aldegonde In het Jaair 1578 gehouden op den Rijksdag te Worms 1S78 1S43 Zooveel dagen In een jaar zoovel Jaren Is het geleden dat de stem ven het bloed zich deed hooren vereeniirt u Germanen En then luider dan ooit klinkt de wekroep Op Germanen voor Germanjet Zet u In weerbare man tegen het wereklgevaar bolsjewisme voor een vrt Oermaanech ri k 4 ejdt u voor da lkffen S 8 of steK u beschikSaar lp den I andstorm Nederland DAQBLADJUBILEUM 1 Januari lal de Nieuwe Rotte rdamiche Courant een eeuw bestaan Op December 1943 is in de Nederlandsche Staatscourant afgekondigd het vierde beslurt van den secretarisgeneptéal voor Buzondfre Economische Z dcen tot uitvoering en ÏSoonomische Zaken tot uitvoering en aaiivuUin g van het besluU no 218 1941 betreffende het verzckenngïwezen Door dat besluit wordt de grondslag gelegd voor de saneeruig van het beroep van de assurantielusBchenpcrsonen makelaars in assurantiën aasurantiebezorgers assurantieagenten en sommige gevolmachtigden Voor de voltooiing van de saneering zullen nog aanvullende besluiten moeten volgen Daarom kan dit besluit worden aangeduid ais het eerste saneeringstbesluit assurantietusaohenpersonen S A De voornaamste redenen waarom tot sanee ring van het beroep van da assurantletusschenpersonen wordt overgegaan zUn de volgende het gebruik om provisie te geven aanIedereen die maar een enkel pobtje aanbrengt beteekent een enoime geidverbpilling zoruler dat daarttgcnovereenlge reëele arbeid staat dat gebruik stelt houge elschen aan deadministratie en den buitendienst van demaatschappijen door dat systeem wordt de vorming vaneen gezonde en deskundige grtiep vanassurantletusacheppersonen die hun taakals vertrouwenslleden van de verrekerdennaar behooren kunnen vervullen belemmerd door dat systeem wordt de lenuitvoerlegging van maatregelen ter verbeteringvan het verzekeringswezen zooats b vtarletblndlngen en verboden van provisie s afstand aanmerkelijk bemoeilijkt Do ir het sancering besluit wordt het beroep dèr assurantie tusschenpcrsoon op 24 Dec 1B43 gesloten verklaard Personen die na dien datum tot dat beroep wenschen toe laten te worden moeten eerst een toclatirtfïsontheffing vrsgen welke slechts zal worden afilegeven als zd aan vestlgingseischen voldoen Hoewel de verei c iten voor de be mtoelating uitermate lidht 7un m het torii te verwachten dat een groot gedeflte van het enorme aantal pro visietrekkers door het ganecrinj e sluit zal worden uitgeschakeld Des kundigen schatten het aantal uitReschakelden ze t op minsten 40 000 personen Welnwsar betreft dit nage ï ndTv e m SSlSg l e S Ï Uitsluitend paramen die slechts dl de boehttfa kust bsstatermeri 1 enkele maal een post afsluiten P K Teschendort H H i dooh het ia duidelyk dat die personen tezamen een met onaanzienvjke productie kunnen naken Over de nehtlynen voor de ontheffingen zal de secretaris generaal m het algemeen vooraf advies inwinnen van den VerzekerinigM aad waarm ook de verzekeringsondernemingen vertegenwoordigd zun In ieder geval zal een algemeene ontheffuig verleend Worden tot 1 April 1944 en de voorbereidende maatregelen voor de mvoermg van het besluit te kunnen treffen Dit beteekent dus dat tot 1 April 1944 iedereen nog m assurantiën mag bemiddelen provisie mag cmtvangen of provisie mag bedmgcn De aanmelding bu cle bedrijfsgroep makelasirs m assurantiën assurantiebezorgers en assurantieagenten moet g dhicden op een aanroëldingBformulier dat by die bedrtjifsgroep verkry Mar is DfSTSiBt T EW EaWS SPIISOLIE MAG WORDEN AFGELEVERD Naar men ons vaa bevoegde z jde meedeelt is het tbans toegestaan het extra rantsoen van 180 gram sfijsolie waarvoor men den bon algemeen 708 heeft Ingeleverd af te leveren UOen niet ƒ 1 28 Van verschlllendft zijde wot den klachten gehoord dat sommige wlnkellera ondsnks de In de bladen gedane mededeeling dat spijs olie in heele fle chen van vitr rantsoenen voor 1 10 per fltsch moet worden verkocht toch tegen IJS per flesch afleveren Deze pril die door de fabrikanten op de etiketten is gedrukt berust op een abuis De korte tUd van voorbereiding Is hier de oorraak dat dit ahuls niet meer hersteld kon word n lii ners alles Is in het werk gesteld om aflevering voor de Kerstdagen nog mogelijk te maken Men rij dus gewaarschuwd hiervan geen misbruik te maken daar hiertegen zal worden opgetreden Thans zten wij reeds duidelijk t de beginselen twigens welke het f nteutoe Europo en in dit Europa t het meuwe Germaansche ge i meemchapsgebted moet toorden f gevormd Het eente beginsel ts j voor eilc Europeetch coUe de vnjhtid om volgent den etgm aard te fcunnen leven Het tweede beginsel de tierpltchting tot f het gemeemchappelyke optreden t van alle krachten txSor de oerdedlgtng on het gemeenschap pelyke pebied Dr Sej ss Inquart StadimeuufS ONGELUK DOOR DE DUISTERNIS Man in den Turfsingel verdronken Gisteravond omstreeks tien uur is in de Turfaingelgracht een voetgan ger de 5S arige aitwider der Oarenspmnerij O Moolenaar uit de Heerenstraat verdronken Het slachtoffer kwam van zyn werit en wilde Wu baar over den sui en via de Veerstraat naar huis giaagi Door de duisternis heeft hu zich m den weg vergist en is zonder dat iemand het ongeluk beróerkte m het water gelooI en Hedenmorgen Is mabu d Rabathbrug het bdhaiam dryvende gevonden ONZE BIOSCOPEN Havenmuiiek m Thalia Theater Het is een rustiig gemoedelyk verteld verhaal van de belevenissen aan wal van drie jeugdige varenagezellen van wie er een tengevolge van een hsmdige mokkelaaretruc onibewust in een smokkelaffaire wordt betrokken die zyn rommance leelyk m de war stuurt Hoewel een beetje vlak gciiouden weet de rolprent wel te boeien Lenige vioolijke tooneeltjes en i at geestige bykomsti lieden geven er kleur en leven aan en de muzikale en vocale Illustratie is goed geslaagd De voonaamste rollen zyn m handen van beproefde krachten ala Pnta Vaerewyok Maria Vmok Jef Bruynmckx Pol PoUis Sene van HJeckhout JeC Lcen put Sr Nasdje Buyl ANNEUE Schouwburg Bioscoop De boeiende film Annelie wordt in reprise vertoond De mhoud van dit fitanwerk wordt uitatekend tot uitdrukking gebnacht in den ondertHtl De geschiedenis van een leven waar hier de levensgang wordt geteckend van een vrouw Luise yilrioh spctlt prachtig den tiilelnol Karl Ludwig Diehl en Werner Krauss zgn de andere hoofdnolspelers DE TBOUWE DOKTEBSFIETS Een uur nadat de diefstallen geploegd waren heeft de politie hier aangehouden den 56 jarigen boekdrukker Uit Den Haag en den 31jarigen reinger M J T uit Rotterdam die in Woerden ieder een hcerenfiels gestolen hadden en er op weg naar huis waren zpodat de rywielen meteen in beslag genomen konden worden Een der karretjes is een doktersfiets die ook vier weken geleden gestolen maar toen eveneens terecht gekomen was TEBAARDEBESTELLING VAN DEN HEER P ROND PZN Na een door dr P D TJalsma uit Rotterdam vroeger predikant der Goudsche gemeente die den wegens oagcateidiheid verhinderden piaalaeliJken voorganger da Nien huls verving gelelc rouwdienst In de Remonstrantsche Ketk het waa voor de eerste maal da deze nieuV Ingestelde kar kelijke plechtigheid tetiouden werd la gIsternLiddag op de Algemeene Begraafplaats het stoffelijk overschat vaa den heer P Hond Pzn oprichter en oud eigensar van de tegenwoordige N V Uzeriumdei P Rond Pzn en lid van het kerkbestuur der Rem Geref Gemeente aan de sarde toevertrouwd Met de lamlHe volgden het personeel der firma en tiet kerkbestuur de bttar waarop aMen ook bkiemen ten afscheid legden Aan de groeve hebben de heer A P Vermey namens het kerkbestuur de heer G W Aberson schoonzoon en medeKlireLteur der vennootechap de heer H H Kok uit Zwolle als neef en de heer W Ver hut namens het personer der firma woorden van dank en waardeerlng gesproken De heer P Rood Jr bedankte voor de laatste eer ssn zUn vader bewezen Dr TJalma bad tens kitte het Onze Vader en sprak een kort votum tilt JUBILfUM VABICTE Reunie Theater Met Is al twaalf en een half jaar geleden dst een stomme film bet Reunie bestaan als theater Inzette en de plaats die het Jublleerende bedrijf sioh in het stedelijk amui emeptsleven heeft verworven wordt wel het duidelijkst hierdoor getoond dat men de variété artisten van tnterna ionale reputatie die men vroeger op de film aanschouwde deze week In levende lijve voor zich ziet op het tooneel waar zif In een vanété progranitna van formaat glans bijzetlen aan het koperen feest Dat 7 jn De drie Nelvina met verb uffende acrobatiek In sierlijke en gracleuse uitvoering De twee Steffans de befaamde muzikale clowns die een nummer maken dst als een s evlge hutspot in de msag staat en De drie Anna liella s vrootijke melskes die zoo ultersj vlot en zwierig hun zang en dans brengen Ook de overige nummers mogen er zijn De twee Conrala s dansen De drie Adlers Inspelen de mondsccordeon en de jeugdige tadgenoot Marten Theussen maakt zIJn debuut op de accordeon Joop van Leeuwen blijft ditmaal wat op den achtergrond en verzorgt met Rienus de Wilde het komische gedeelte dezen keer In een psar aardige schetsjes in het droogkomjache genre dat hem ongetwijfeld beter ligt Henk van Laar praat de n immers aan elkaar en was gister avond de woordvoerder bij de huldiglnji van dmn mede lubileerenden directeur van Reunie den heer T J v d Tooren die volop tn ds bl lemetjes werd gezet o a met een bloenistuk van het departement van Volksvoorllchting en Kunsten een gedenkbord In Delfsch blauw vsn rijn personeel kreeg en een hsrtelijk applaus van de volle zaal waarin ook burgemeester Llera aanwezig was Al met al een waardig en pakkend variété programma dat nog wat vaart gebruiken kan en die ook wel krij n zal en dan zal eveneens de microfoon wel gewend z n die bij de prfmlére van al die sterren wat verlegen werd In de veryorgde aankleeding vsn het geheel krUgt ook het oog het zijne S V d Kraats PREDIKBEURTEN Zondag 19 December Ned Herv Omeente St Janskerk Achte de Kerk 5 10 uur ds H S J Kalf bevcsUginS van ds O Huls 2 30 uur ds G Huls intrede Westerkerk Emmastraat 3 10 uur ds F W G Verheul Jeugddienst 9 uur geen dienst Ver V Vrljz Hervormden Peperstr I2fl 10 30 um prof dr R Casimlr vsn Den Haag Rem Gcref Gemeente Kelrerstraat 2 10 30 uur ds J Ntenhuls Luthersche Kerk Gouwe 134 10 uur ds J J Simon Donderdag 7 30 uur Interkerkelijk avondgebed Oud Kalholieke Kerk Gouwe 107 10 90 en 4 uur pastoor G P Giskes Geref Kerk Turfmarkt 80 10 uur ds J P C ten Brink 9 uur ds O Koenekoop Geref Omeente Stationsweg 10 en 3 uur ds A de Blols Chr Geref Kerk Gouwe 141 10 en 3 30 uur ds A Dubois Ned Geref Gemeente Turfmarkt Ma IO en 3 uur ds Joh van Welzen Woensdag 7 30 uur ds Joh van Welzen Vrije Evangelische Gemeente Zeugestr 3S 10 en 4 uur ds J Enter Jr van Zeist Donderdag R 15 uur Bijbellezing en bidstond Geloofsgemeenschap Leger des Hells Turfmarkjlll 10 uur Helliglngsdlenst 9uurBy ondere dienst voor de rijpere Jeugd 7 uur Adventswljdlngsdienst verschillendesprekers Donderdag 7 30 uur Helllglngldlenst In alle diensten leiders de heer enmevrouw H WeU Jong Nederlsnd voor C3irlstus Spieringstraat 40 7 90 uur de heer D van Leeuwen Wat Waar Wanneer Reunie Thiater Opvoerina Jitblleumrevue met De drie ArtnahclU s en De twee Steffans Aanvang 7 10 uur Zaterdag 5 30 en 8 uur Zondag 3 5 30 en 8 uur 7nndag 10 TO uuri film Verlaten met Corlne I uohalre icbonwburg Bloeroop Annelie met Lulse nirlch en Karl Ludwig DIehl Aanvang 6uur Zondag vanaf 1 uur Thaaa Theater Havenmuzte met Jefke Bruyninckjc en Serre van Beckhnut Asnvang 8 uur Zondag vanaf 9 uur Ter Ooiiw Cabaret programma met o a Willy Alfredo en De spelbrekers Aanvang Zaterdag Woenedag en Donderdag 7 uur Zondag 4 en 7 uur Reünie lover Cabaret programma met o Jan Rods 8 dansorkest en Henk Bviokholt Aanvang Zaterdelf vanaf 4 en Zondag van af 3 uur Maan tag vanaf 7 uur roncert IS Dec 10 uur The Corner Jaarvergadering Tumkrlng Gouda en omstreken IS Dec 2 nur Kunstmin Vrooiyke klndermldttag W A frontjlVrcactlc IS en 24 Der 7 uur Remonsiranlarhe Kerk Kerstwljdlngsdlenst Vrijz Prut groepen opvoering van Het kleine KersKiiW SI Dee 7 30 onr Ter Douw Bileenkonrwt Nstuurkundig fïennotschsp lezing met lichtbeelden dr Ir H L lïinger ovr De theorie vsn Wegener 23 Der 2 uur Nieuwe grhonwboTg Kindervoorstc llng Vreugde n Arbeid 23 Der 3 uur Veemarkt restSurant Kerst wijding Ned Chr Vrnuwpntiond Dec 7 30 uur Nieuwe Schsmwbnrg opvoering De verloren zoon door WillemOoossens vnlkstw neel met Rlka Hopper enWillem Goossena Dec 2 uur ReusHe Theateri Ktndervodrsteinhg Vreucde en Arbeid Dee 2 nur Kunstmin Kerstfeest voor deJeugd Ned Volksdlenst ZONDAOSDfENST DOKTOREN BIJ afwezigheid van den hulsarts zijn van ZaterJagmiddag 3 tot Zondsgsvond 12 uur va oonsulteeren de d ktoren P de Boer Oouwe 113 telefoon 13731 en C H O Ooudrlaan waamsmer van dokter van Clkl Ksttenalngel 7 telefoon 2MI APOTHEKERSOIKNST Steeds geopend des nachts slléén voor geneesmiddelen Apotheek Dee Weet haven 14 ArHAIBN DISTBtBUTIKBKSCnEIDIN Oltrelkhif san het Olstributlekantoor vsn levensm ddelenksarten Ie periode IM4 I Maandag S 12 30 uur Smal tot en met Szabd 1