Goudsche Courant, maandag 20 december 1943

OÉ POST GLUNDERT wani al bulallanda laall hij oor llch an il n gailn aan oaii Call Kolmla baalald Va oKla a aontriooautn a4 N vuuAui n AM 2aeé Uó etfKMl 6EBR TEN HOEVE ROHERDAM Tal 38427 OEN HAAG Tal 333298 Sftód OTMNAITIH 0BUK WCBKPBOOIIAMMA VAN DBN TUBNKRINO D Zowtegochtend elioiidcn urvtr l rloü vul df n TurnIcHnii Gouda en OmstrckMi v niam uit da laarverataüen e n opgewakt tvrnleven n een funatl financieel raaultsai De baeren C Slappendal en B Wasuwt Merdatt ala iMatuumHlan harkoaen en da baar J aan T n eren ala tM van Aa tachnlaeha comnKiale Baakiten werd tar liardenkin van het 13jarig bafltaan van den Kring in Juni een ultvaarfnf mat da daaraan verbonden weC trtJdan ta Ooada la onan la aa r e n mat ia Noven ber een zoaluttvoerlng ala llultatuk Voorla zullen voortur nl i r n taaaatald en door mlddal van bat vaa dl hawd4pk ma de athlatiekbeoefenlng weer In t leven eroapen al worden Ook lal het bondaklauetumen Ie 2c en 3e klaaae en het diplomattimen voor dan ea en beeren op t werkprsiramnM eplaatat warden Het examen voor hat vaartfl baklad pk ma voor adaplranten batkwt da vcr aderln weer in verschillende gemeenten ta houden VOETBAI OITgl aEM VAN ZONDAO Dlirtrict I lata kitue DW 8 HermeiDV a a i Dlatrlct II lala Uana i Oool Blonw Wtl PLAAtSELIJK NIEUWS BOSKOOP OVEKVAL OP RAADHUIS EN DISTRIBUTIEKANTOOR MocdiK optreden der bewakers Tien gewapende bandieten hebben meldt de N R Crt op 15 December een overval gepleegd op het raadhuia en het distributiekantoor van Boskoop Vcrmoodelijk is het hun bedoeling gcweeiit zich op deze misdadige wuze irieeiiter te meken van distribulietoesdhpiden Echter it dit pUn op een totale mislukking uitgcloopen Onder levensgevaar hebben de twee bewakers van het distributiekantoor kans gezien de indringers tegen te houden en alarm te slaan Voor dit dappere en kordate gedrag zijn zU Vrijdag ten gemeentehuize in tegen n rdigheid van den burgemeester overheidswege onderschelden Met welk een brutaliteit de indringers te weirk zi n gedaan moge hieruit blijken dat zij niet geaarzeld hebben van hun schietwapenen geJmiilc te maken toen de situatie zMh ongunstig voor hen begon te ontwikkelen Want terwijl de eene bewaker ofschoon hem een revolver op de borst werd jezet hoegenaamd n iet te bewegen was den toegang tot het inwendige van het gei ouw vru te geven gelukte het den andere een handsirene t grijpen en daarmee een alarmsignaal te geven Op dezen laatsten bewaker werden toen vier schoten gelost die geluikki B een van Ue duel troffen omdat de nun uUngs dekking zooht Mhter c n tuaschenmuur In het Ixsef dat de overval op dat moment als mislukt moest worden beschouwrd liebben de onverlaten vervolgens een goed lieenkomon gezocht Het gedrag van de beide bewakers getuigt van veel moed en groote phchtsbetraobting In feite echter heb ben zu veel meer gedaan d n allecin maar hun plicbt vervuJlcn Z j hebben de bcvolkmif van Boskoop voor een groot onheil kunnen behoeden Men nerinnen rich dat de Rijksoverheid iriat m verband met de steeds veelvuldiger voonkotnendc overvallen op distributiekantoren onlangs de bepaling heeft uitgevaardiigd dat de geheele gemeentelijke bevolking zonder distriiibutiebcechcidcn komt te zitten wanneer er niet inderdaad omstiige pogingen warden gedaan om een ter plaatse gesohicdcnden overval te verhinderen Welnu waren de bewakers in dit geval minder resoluut en gewetensvol in hun optreden geweest voorwaar het ibu er in dcn komenden ti d slecht hebben uitgezien met de levensmiddelenvoorriening van de Boakoopsche burgerij Deze heeft dus wel alle reden om den beiden dapperen nannen dankbaar te ziJn Van hun kant hebbeh de bevoegde automiteiten die uitersand ook elle belang hebben bi het richtige functionnceren van het distributu apparaat reeds van hun crkenlcl Ulklheid ge tiiigenis afgclcigd TydeiM de korte plechtigheid m het raadhuis zijn de mannen woorden van lof toegezwaaid voor hun kranige houding en is aan ted 3r hun ner by wijze van belooning een bedrag van 500 ter hemd gesteld In de officieele toespraak werden de bandieten v m het bovenomschreven kaliber een hetreuTenswaairdig veiv chijnsel genoemd voor een aeer gecultiveerd land ala het onze De bew kers van het distributiekantoor te Boskoop hebben evenwel het bewij geleverd dat de goede en goedwiUendc menschen het wel klaar weten t spelen met hun slechtere broeders I BargaflUka Itaad EliMbeth Maria A van I O RomUn en C O Meijer Hani Benjamin t van A W tar Braake en C A Zwagerman Cornell i van H de Pater an C van Eu Hendrlka Margaretha MarU d van G A Vertil en M Jaapera Willem Petrui I Vin J O de WW en M A Verleun Ondertrouwd Tb Louwen en A Snabal W Spijker en O de Jong Getrouwd C Varboom S J an A Rooftman 29 J OUDEWATER Oroentenwlakel sssioten De gr H nt nhandeiaar ü A Schoondcrwoerd te Oudewjter die eenigen tijd geleden d K r den inspecteur voor de Prusbeheersching te Gravcnhage tot 250 boete en 1 maand l êdrijfWuiting was veroordeeld en hiervan in hooger beroep is gegaan ia door het hoofd van de Pnjsljehecrsching veroordeeld tot 6 maanden sluiting van winke en ontzegging beroep Het boetebedrag ia ongewtjzisd gebleven doch de proceskosten die Schoonderwoerd moet betalen bedragen thans ƒ 200 HAASTRECHT BurgerlUke stand Geboren Wilhelmina Jofeanna Maria d van H Compeer en E Juhaaz Hufbertas z van M Kraan en C A Oud uk Theodorus Wilhelinus z van H Steenkamer en C J Murk Ondertrouwd G E L Jansen 33 j en W L van Diike 22 J Dooim Gehuwd D J Hiemslra 29 J te Heertiugowaard en G van Zoclen 25 J J A van Bijren 39 te Blaricum en P D Hakkenberg 30 j Overleden J M de Jong 58 j echtgenoote vai J A Matzc J Vcrbree 52 J echtgenoot van J M Borst wonende te Benschop REEUWIJK BurgerlUke Stand Geboren Hendrik Willem z van L Iloogerbrugge en A Verboom Adrlanus Hendrlkua z van Th W Nederhoff en M Stolwljk Marrigje d van D L Schakel en M M Koutstaal Geertje d van D van Zwol en A Hekman DirkjeWijna Astrid d van P van t Horfg enW J van Roon Theodorus z van P J V d Hoorn en A v d Bosch Wllhelmina Johanna d van W F Buimiken O J v d Vlugt Loop der bevolking Ingekomen G M Kwak uit Rotterdam in sGra venbroekscheweg E 147 J BontenbalHuijsman uit Waddinxveen in Reewal D 103a P J V Leeuwen uit Krimpen a d IJsssel In Platteweg H 238a C M van Dalen uit Tiel in Reewal D 106 D van Dlnter uit Rijswijk In sGraven broekscheweg E 147 J G v d Wolf uit Gouda In Weth Venteweg H 167 J Th Vendrig uit WiUeskop in Achterwillens H 7 Vertrokken U AloserU naar Vlijmen N B Langstraat 141 J E Verlaan naar Hazerswoude Dorpstraat D 217 E Mulder naar Haastrecht BB Groote Haven C 7 D J Hllbranda naar Hoorn Groote Noord tS C A Ijikerveld naar Tienhuven Hoogendijk 25 W Toor naar Gouda Groeneweg 33 BINNENLAND KCmKNIRdWI Ned Herv Kerk Orletal te DetCt vac dl T Lekkarkerkerk da J W v d I lndrn te KiKitwUk dl J V Blledregt ta Bleikenagriaf en dn W Tukker te Klburü Aan tenuini n de benoeming tul butppied te Airuttertlam aU Jeugdprcdikitnt dn J t Konlngnberger aldaar Beroepen te Zwolle vac wUdcn dr G Horiaua de Haaa di U de Hoer te Oudkerk Gerei Kerken Viertal te Naaldwijk Ivac dr J L Koole da t t Culenbrandcr te TwUfel da S D lankhuyipn Ie Zoulkamj dB G I eene te SladBkanajtl en da II RhUn la Rboden L Pekelderweg Tweetal te Zutpren da H A I v d Linden Ie Mm rihpluata en da J J de VrleN te Vrouwenpolder Tweetal te Amaterrtam Zuld Ivac wUlen dr K Slatama da Jac Jonker ta SchlebroekHllli geriberg en dn E C van Tevlingen te IJirmlden Ooht Chr Gercf Kerk Beroepen Ie n llerdamCenliuin da M lloltroii te Hllvti uni OFFICIEELE MKUEOEKUNOBN VEKBnOIKKKNFRUZKN aSOKTWJVTfcltVISl ll Aan GonaumenUii inugtn voor de onderataunde aooiten zoelwatervlach per l a kg ten hoogate de daarachter vermelde 1 r n worden berekend Alver 0J2 grondel O M voorn en kolblel tot 290 gr 0 28 voorn en kolblel 230 ijr en zwaarder an aei peling 0 30 braaem bliek biel meun aneep en winde lot r s kg 0 30 brasem blal meun anrep en wlnda boven Va kg barbeel en kroeakarper 0 4I rivierprik O M tnuek 0 09 karper 0 39 teelt 0 4 inoekbaari 0 70 baara tuffl bot 70 Veracha aal an paling boven 2M gr 1 41 1SS2S0 gr ƒ O M 70 12 gr van I J tn t m 14 Aug en 62 r l2B rr van 15 Aug t m KDec 0 82 tot 70 gr van 1 Jan t m WAug en tot 2 i gr van 10 Aug t m 31 Dec min 28 cm I 0 34 Gerookte of gestoomde aUen paling boven 100 gr 1 4I I0O 300 gr M OO g 100 gr van 1 Jan l m 14 Aug en 4 K loo gr van 13 Aug t m 31 Dac 1 69 tot 90 gr van 1 Jan t m 14 Aug en tot 40 gr van 19 Aug l m 1 Dac 1 20 gerookte rivlerprik 1 20 Bericht No 232 iBCTIB PRUSVOKMINd THEMIB De aectle PrUavormlng Chemie van den Dlenat vai den Ocniachtlgde voor de PrUzen la van Laan Copea van Cattenburgh 131 a Ie Gravenbaga veiplaatat naar MAdoeraalraat 8 cvenaena t a GravenhSga Hat nieuwe telefoonnummer la 307344 PCmOLIUMKOOETOESTEUJ N EN PETHOLEUMEACBELS Volgcna aen In da Staataoourant van 17 Dec IMS opgenomen bekendmaking la met Ingang van dien datum het vervaardigen zonder vergunning van petroleumkooktoeatelten en petroleumkachela attmede van onderdcelen dier artikelen verboden Belanghebbenden worden verwezen naar de publicatie in d a vakpera en het Bureau voor da Metalenverwarkende Induatrla Rlouwitr 183 Den Kaag Voor 9n llalhabbar la Kegt Kolmla dan ook a Ul S c Kia iiaaooTHaNeii m v KEG december M dagen kindetvoedutg f i ckéi e kost vooi kei kind i Hootdradaetaur 3 O Wtjaura Hoiieiain ehef radaouur voor Gouda an Qmatritta r TIatar OouA VarantwoordalOk vooi 6 advartenUSn L AkkertdUk Rotterdam Ulu lei taler N V Rottardamacb NIauwiblal Rottaidam Heden overleed geheel onverwachts n een korte ongesteldheid in het Dlaconessenhuis De Wijk on7e lieve Man Vader Behuwd Grootvader DIRK E REK In den ouderdom van 83 jaar A DK REK Sllvlus J DK HEK CH DE RFIK de Jong A DE REK P H DE REK LabI en Kleinkinderen Gouda 18 Dec 1943 Kjrnomclksloot 74 Tijd Adr Raam 165 De teraardcbestelling zal plaats hebl en Woensdag 22 December a s te 11 4ü uur vanaf het woonhuis te 12 uur vanaf het Dlaconessenhuis De Wijk te 12 30 uur op de Algemeene Begraafplaats Heden overleed onze geliefde Zuster JOHANNA BOKHOVEN In den ouderdom van 85 jaar Uit aller naam W BOKHOVEN Gouda 18 Dec 1943 RegentesseplanIsoen 11 Na een Ungdurlg amartaUJk doch geduldig gedragen Iflden nam de Heere heden tot zich In Zt n Heerlllkheld onze lieve Vrouw Moeder Bahuwd Grooten Overgroatmoader CATRAKINA REIJN In den ouderdom van 78 laar Gouda S LUITJE8 D UirrJKS 8 l UITJKR v leeuwen H LurrJES P I UITJia van der BUI Alkmaar Il r KirvS LulUea A J KUY8 Gouda om RROER Luitlea A BROEK J LIJITJES M c j LurrjEs Roodbol M S FERWERDA Luillea G C ERWIRDA S LITITJES E I UITJKS Boot Klein en Arhlvrkleinkinderen Gouda 10 Dec 1043 Viirstnianiilraat Ï4 l e leraardeheittelImK rat DV ilaam hehlien ft nderdag 23 December a s X49 uur o t tie Algemeene Begraafplaats e Gouda Vertrek vanaf Vorslnianslr 24 plni 2 HUP INNPIXTIE I O UOUDA De Insperlcur van het LO in de in ipectie Gouda maakt bekend dit hij op Woenslla 22 Derrmber B S VKRIIINnCRD t preekinir Ie houden Mevrouw Qii int Kleiweg 7 vraagt een fllake DlrosIlMde voor dag of dag en nacht ïlleen voor bet Ijovenhuis Zelfst kunn w en koken Gevr in DoktemiJe m m 2 kinderen Ilalp tu de hslsh Ier asaulenlie van de huisvrouw riicn ltKi li en wcik ter a n i is Mt r H O Werkman Dorp lrjat 0 G iuderak TABAKSNIJAPPARAAT snijdt Uw tabak als engelenhaar I a ts Levering binnen rweken Octrooi wordt aangevraagd Bij afname van 50 stuks 25 korting Giro 452817 Allcenverkoop voorjMederland UVA Nieuwe Vijzelstraat 3 AmaterdamC a Hsbl U bij verhuizing of bij het opruimen van de zolder te veel msubaUn Dan is het juiste adres niQtf KOOPT ALLE l Qouwc 8 Oduda Pianostemmen psr abannemsnl A V d Heyden Nwe Hlnnenweg2l lB Hofterdam Tcl 3tt 87 MEUBELS TAFELS DOOZEN NAAI Uroote sorteering In alle pri en LEWENSTEIN KLIIWCQ M ÜOIIDA TtL 3690 lUcsisfUUUH in alle malen af te geven van I 5J tot 12 M lengte Bcttell nog direct C VAN VLIET HERKFNWOUDE Tel 230 Uevraagd bekwaam Schotnmaktrsknacht Adres A Perdijk P W Reitzstraal 1 3 Oouda uevrsagd BANKETBAKKER zelfatandig werker en leiding kunnende geven tlr no U 900 J Bur v d blad Voor dag en nacht een MEISJE gevraagd niel beneden 18 jaar Zellsl kunnende werken Br no li 9002 Bur v d blad Ambachlsschool vraagt een FLINKE WERKSTER voor de geheele week Aanni by den directeur Voor direct georaagd een Coürantenbezorger voor Uüuda Aanmèidea Bureau Ooudsche Courant Markt 31 Uw oude gramotoonplaten hebban waardel Wil geven l ii 4 et p plaji Afhalen gralit HEES GO GOUDA Muziekinstr handel N V KLEIWCQ 84 FIJNKI JOMiKN lerslord gevra m i Bakkerij VAN lj fcUW E N Spi ermgslr M7 Bekendheid nipt het vak strekt tot aanlievcing Plaatst U raads aan Klaintfa r NIEUWE Schouwburg onderdag 23 December Aanvang Voor de vele teleurgestelden beslist laatste voorstelling WILLEM GOOSSENS Vdlkstoonèel preaentsert h H INui4 oh Suooaa aluk i De Verloren Zcsron RIko Hopper ols Vrouv Dekker Willam Ooo g n oli De Zeeiwon Verder Oreta Qoossens Theo van Ouyn Bram Roelé Ada Ulilewaard Anton Muus Jacq Gr vink e a Het auooas aluk uil hal 7 sm nala anll Spannend en boeiend van begin lot eind Hal weergaloei aueoaa van dH aisoenl Prijzen 0 75 l ƒ 1 50 ƒ 1 75 en 2 OVERAL IJITVERKOCHFE ZALEN dus bespreekt vooral vanaf Dinsdag van II tot I uur KLiiiMca loa Tal atao aouo THALIA Een beeije spanning Een beetje jolijl Een bedje aandoening Naar Vlaamsch recept gekruld en dooreengemengd lol de echt genoeglijke Jan Vanderheijden film der Aafa Havenmuziek Uilsiekend gespeeld door goede bekenden als Jalk aruyninokx aarra vaii ekheul Pal Palua J l van Laampul ar Maria Vluek Nan4 a Buyl e a en kostelijk ellluslreeid met zang en muziek Toegang bovan 14 Jaar U kunt er ook nog van genieten tol en mei Woensdagwordt ze vertoond Bespreekt Uw plaatsen aan de cassa IH uur voor iedere voorstelling Klompen Klompett Reparatie inrichting BLEEKERSSINGCL 49 Van ter reparatie te brengen klompen de zool alleen schoonmaken met water en zand IK ZAG zegl Mina iaVgraaq htia n klein meisje teleurgeiteld keek toen Moeder vertelde dal ie met Liesjes verjaardag hcusch geen taart kon bakken omdat ze daar geen eiljei voor hadi Ik ga die Moeder een pakje R o e rO m brengen ROEUOM n Pf a j rpiliKi Goad schoonmakan In Winter en Zomer bij Zon en slecht weer altyd ilaat een vilthoed ailhani een msdarna vlllliaad Niet loo n óud modische als U al zoo lang In de kast hebt liggen dis Is uil den lijd maar zoo een als wl van dien ouden kunnen maken in onze speciaal ingerlcM vervorm afdeeling Daar wordt hij omgelooverd in een charmant hoedje dat V bij elke gelegenheid llslteerl Brengt U m eens 7 Maison JOHANNA Markt 70 Bouda i rnoair PoMtiebw voorheen Moogstraat 180 Rotterdam Haagsche Modevakschool OPENING 1 JANUARI 1944 Aangesloten bij de Coflp Modevakschoul Vcreeniging U A te s Oravcnhage Opleidiog examens Leerares Coupeuse dtpl A en B cursus hulshoudslijk gebruik Dag avond club en privélessen Inlichtingen en aanmelding bij de Directrice Mej ü LAFEBER Steijnkade 5 Qouda Kerstfeest 1943 Allet wol U zoekr kunnen wij U niat bladan moor wilt U toch Uw KERSTFEESl viaian komt don ent bij ori kijkan Wij biadan U nog aan aardige kauza KERSTCADEAUX en boven ieii leuke KIRSTSTUKJIS voor tafel n boomveniaring TA AtUUoHdi De Goudsche Bazar GOUDA KLEIWEG 78 TEL 3418 VOOR EICK WAI WILS Bloemenmagazijn Cacona Langa Qroenendaal 110 Door dezen deel Ik de geachte Ingezetenen van Gouda en Omstreken mede dat wij niim voorzien 7i n an Keralbak as Kerslatukjas en Bleamen en Planlan Kersigroan voor versiering HulsHakksn met en ronder bessen Karalbooman m prima kwaliteit hen khkie in de etalage zal U er van overtuigen Alles tegen billijke prijzen Ileiccfd aanivevclend P DE BRUIN CaTrierberijdeTS opgelet Moal U op HOUTEN WIELEN gaan rijden icholt don gelijk iet goedt oon Wij leveren houlen wielen mal ijzerbeilog Hel be ta wat lot nu toe wordt gemaakt TH PEEK GOUWE 3 5 TEL 2314 Verzilvering vaoantiebons In verband met de loonderving op eersten Kerstdag en Nieuwjaarsdag bestaat er voor ongeorganiseerde boimarbeiders gelegenheid ten hoogste vier vacantiebons v in Vakgroepen Burg en Utiliteitsbouw Wegenbouw in Onderv ikgroep Woningb v d Markt In te wisselen up Maandag 27 Woensdag 29 en Donderdag 30 December l 13 van 7 tot uur nm op Kattènsingel 86 Gouda Bij A de Wilde Kattènsingel 86 Gouda zijn opplakkiurlm verkrijgbaar voor 0 02 per stuk waarop 4 bom gejiLikt kunnen worden onder elkaar van gelijke waarde en v indezelfde Vakgroep Elke strook moet van te voren me mkl van den naam van den arbeider voorzien zijn Voorzie I tijdig viVSr de inwisseling van opplakkaarten Losse bons zullen worden geweigerd Ontvangen verscheidene aardige BUREAUX Verwacht een zending NIETEN 24x6 wtiarvoor bestellingen gaarne vrorden ingewacht Kantoormachinehandel JAN VAN DEN HEUVEL GOUDA TELEFOON 3089 Verzilvering vaoantiebons In verband met de loonderving op eersten Kerstdag m Nieuwjaarsdag t estaat er voor ongeorganiseerde bouwarbeiders gelegenheid ten hoogste vier vacantiebmn van Vakgroepen Burg en Utillteitstwuw Wegenbouw m Ondervakgroep Woningbouw v d Markt in te wisselen op Woensdag 29 Dec n m van IS tot 16 30 uur liij J Kalbergen Kerklaan O 10 te Moordrecht Loaae bolia sullen warden geweifeld Aan bovenstaand adres zijn opplakkuarten verkrijgb i ir voor 0 02 per stuk wavop 4 bons geplakt kunnen wolden onder elkaar van gelijke waarde en van dezelfitt Vakgroep Elke strook moet van te voren met Inkt van di n naam van den arbeider voorzien zijn Voorziet U tijdig vóór de inwisseling van opplakkaarten B ADEW IS EZOND PHUÏS GOUDA j DAMES EN HEEREN UCM CHU MAhNDAG a 12 EN 2 8 U DINSDAG 8 12 KN 2 fl U V OEN SDAG 8 12 EN 2 5 Ij DONDERD AG 8 12 EN 2 8 11 VRIJDAG 8 12 EN 2 9 U ZATERDAG 8 12 U M I EEN HEEREN ZATERDAG 1 3Ü 6 U ALLÉÉN DAMESZATERDAG 7 U T a KUIl BAD 30 MIN 30 CT IXUM4KUIPÜAD GROOT 45 MIN 45 f l SPHOKIHAD 20 MIN 15 C I K1 R JK1HAD GR 30 MIN 25 flSl RüEIBAD DyilB 45 MIN 3S CTBADDÜLK 10 CT HEDEfilPNDSlHE HIOOEHSTdHOSBQNKI Welk nul een Bankrekening U bieden kan Daarover lichten wij U gaarne vrijblijvend in Alle BANKZAKEN I