Goudsche Courant, dinsdag 21 december 1943

piiifclag 21 December 1943 Buraani Marki 31 Telvfono r t INMvelientiit 4 400 GOtDSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prut S centi per nummer 2tte Jaargang No 21427 Cbatradacleuri r TTKTBa Oouda DOORBRAAKPOGINGEN BIJ KIROWOGRAD WITEBSK EN NEWEL AFGESLAGEN plaatien bij Korosten en aan de Berezina heroverd Roode Kruis Kinderlegitimatiekaari Door t oorlogêgtwM Di4p m suiym mergsvsU man AsI land êitti naar vtilift fraosn f teivvs dal men vond K men V oen uriUmd htnth $ iwa syn achterblijven ra dürvrn aohterblttvon het nl t alteen itai i om een vri C3 rmai jntMjr t seU1k ook om het behotid van al wal ona raa gedurende eeuw n a il kultuiirwaarden heeft gezameld A r2 lt orh niet lan Eer en neemt dienst bij d Waffen S S of meldt u voor dan landBtonn Ned r1a Ml Landing op New Britain met nieuwe wapens Müigators Buffels en drijvende vrachtauto s Slag om Rabaul in nieuwe phase In Enuneloord de hoofdplaalK van den Noordooslpn der zUn dezer dngen de eerste woningen betrokken De eerste permanente bewoners inala leeren zich CNr Van Bulten Hel opperbevel van de Duitsciie eennacht maakt Maandag bekend Op het bruggeiüïooM van Cherson lidüben de bohjewii kcn ook gisteren TflWheidene vergeefsc he aanvallen ndernotnen Na TrU lang paoie hebben de Icicjewlelun met aterka Infanterie en pHtaWftrUdknohten hun aaavalleB 2f het brnggeahnofd Nikopol en bet mat ten Znid Weaten van DnjeproHiialifc hervat ZIJ werden In harde levedrten atgaalagni pUataelUke pesetratiaa werden algegtendeid Bti IMceavolle eigen togenaaiivallen la k t ten Zuiden Tan Nikopol tyt aware Mtoergereehten gekomen Oaarby tnide vllandelllke tenka deergeMfcolen By Ktrowogpad duurt de harde onteling voort De bolajewieken werden met zware verliezen afgeslaMn en talri ke taidn werden vernield Ilgen pantserttr jdjcraohten braken 4aor een aterke v isndeluke tankaf reerveraperrinc heen en namen een C angruk hoogtenierrein m bezit Alleen ai m hei reaAntijVan éktt enkel lager werden giateren 147 vjandelyke tanki wrnield BU plaateeluke tegenaanvallcii ui bet igtTUd ebied van Koroaten en aan f0 Berezina hebben on e tiroepen eenige plaatsen stormendeiliand genomen Ten Ooaten van Witebsk hebben de fcelajewleken na kraehUge ToorberelItag van artillerie en met ateun vani talrijke tenka getracht door ons front haen te breken ZU werden In iware levechten afgestegen Ecnige penetralies lUn afgegrendeld DaarbU werden UrrSFRAKEN VAN CHI RCHa L Over SovJet RusUmd Het Ehgelstihe weeklblad New Leader behelst een arttked dat tot opschrift draaigt Wat Chutthill werkelijk van d Sovjets denkt en waarm o a wordt gezegd Geen der m leven zOnde politici jieeft zoo vaak van politiek paard verwisseld als juist CSwiTohilL Hy bezH de gave van het holle gezwets en spreekt even gemakkelijk van den grooten strijder StaUn als van den tevoelloozen en harteloozen Stalln Hoe lang bedient Churchill zich eigenlijk van een vriendelijke taal tegenover de Sovjets Er IJn tUden geweest waarin hU sprak van de large getneene slachters van Moskou en nog in 1941 verklaarde MtJ Niemand Is een consequenter tegenStander van het communisme geweest dan Ik In de laatste 29 jaar Geen der woorden die ik In die jaren gesproken heb zal Ik terugnemen In Januari 1919 verklaarde hij in een rede te landen Van alle tyrannietJn tn de geschiedenis Is de bolsjewistische de en e de meest vernietigende en verlagende Het is zuiver humbug te beweren dat zij niet veel erger is dan het Duitsche militarisme Een paar maanden later sprak hU over het bolsjewisme als die lage combinatie van misdadigheid en roofdier Instinct Benige Jaren later sprak hij over Een vergiftigd Rusland een verpest Rusland een verkommerd Rusland een Rusland welks gewapende horden niet alleen alles met de bajonet en het machinegeweer neermaaien doch ook sis zwermen typhusbaclllen de menschen overvallen en hen dooden en politieke beginselen aanhangen die zoowel de gerondhetd als de zielen van heelB volkeren vernietigen Nog In Januari 1940 had hU het over de militaire onbekwaamheid van het roode leger en de roode luchtmacht n meende hij Een leder kan zien hoe het communisme de zielen van een volk verpest boe het de natie in vredestijd neerdrukt en hongerig maaltt en hoe ontzettend en afschuwwekkend het Is in oorlogstijd In Juni 1926 sprak hO de hoop uit Ik wil den dag nog beleven waarop er ofwel in Rusland een beschaafde regeering is ofwel wij een einde maken aan de tegenwoordige huichelarij om vriendschappelijke betrekkingen te ondertiouden met mannen die niets anders willen dan ons ten val te brengen Steeds tusschen 1918 en 1940 vervolgt de New Leader heeft ChurthlU alles in het werk gesteld om een oorlog te doen ontketenen tusschen Engeland en de Sovjet Unie VoomcimeHjk beeft hU bewefkslelllgd dat 100 milIloen pondsterling is uitgegeven ter ondersteuning van de contrarevolu tlonnalren Tot 1940 heeft hij een EnjeIsch Jh sisch overleg tegengewerkt Met verbazing kan men slechts constateeren zoo besluit het Engelscheweekblad oe zwak het geheugen vande mensrhen is LUCHTAANVAL OP N W eN 2 W DUITSCHLAND Kracntlge formatlei Amenkaanache bocnRieawerpera die In den loop van den ZOaten December btaehermd door jagere naar het feblad van da DuttsOia Bocht vlogefa stietan naar aan iict D N B wordt medegedeeld op BeconcenUeerden I ultachen afiAcer De zeer aot g vliegende vlermolorlge bommcnwerpera kwamen in goed liegend vuui der luehtdnelartitleric terecht n groot aantal DuiUstha labors en jachtkruuen vlet de vtjandeltike tonnattei aan De Dultache Jagers braken öoor de beache niende Jager heen en vielen Se bommenwarpeta met groot aucces aan Tot nu loa xün reedh berichten ontvanf n aver het neerschte en van een dertigtal ViermetorlWe Amenkaanache boinnienweraira Uaariloor heeft de vtjand volgens voor oopige pgaven meer dan 300 man vliegend IWaoiveet rloren terwijl aan Duitache SMIe vnigena totxliuver ontvangen rapporten S lt ptloteii met hun Jachtvliegtuigen niet üp UA baaes xUn teruggekeerd Naar de Brllach bertchterdlenal meldt I w een officieel Londenach bericht toegegtVen dat n den aanval door vlie epd asünRen en Liberator vlleglulgen Maan gmlddas op woonwijken van plaalaen in neard Weat Dultaohland ondernomen fi ommenwerpera vermlat worden 43 boUJewlstlache tanks vemteld of bnlten geveeht gesteld Ten Zuujen en ten Noard Weeten van Newel heeft de vijand zyn doart raakaanvallen o i4c gurteren voortgezet Z j mislukten m verbrtterde gevechten eenigo doorgebioken vyandelyke gevechtsgroepen weipden vernietigd of gevangen genomen Onxe troepen heroverden m tecenaanval eenige pliaatsen en maakten daarbu verscheidene kanonnen butt Van hel Zuid Itaiiaanscha front wordt alleen activit pu van artillerie en stoottroepen gemeld Op 18 en 19 December verloor de vu and m het gebied van de H ddellandsche Zee 14 vliegtuigen In Oost Bosnië zyn bu ongunstige weers en terreinomstandigheden sterke conmiunistiache bendengroepen op nauw terrein ooeengodrongen en in harde gevechten rnietvgd of uiteengeslagen De vijand verloor meer dan 3000 dooden en 2868 gevangenen 24 stukken geschut ruim 100 auto s w o tanks en gepantserde verkenningswagene I enevcna groote hoeveeheden infanlenewapena munitie en ander oorlogsmaterieel rden buitgemaakt Vijandelyke formaties vliegers hebben gisteren opnieuw de stad lïin bmck aangevallen In felle luchtgevechten boven de Alpen en door afweergschut werden voor zoover tot dusver is vastgesteld 20 vyandelijke vliegtuigen neergeschoten Duitsche vliegtuigen hebben ui denafgeloopen rwcht en in de ochtenduren van heden bommen van zwaarkaliber op doelen tn ZuidOost Enge land geworpen Eeiv eigen Srliegtuigwordt vermist De Catt Dienst meldt uit Berlyn D opperbevclhc ibcT der geaJliecrde strudknadhten m het Zuidwesten van den Stillen Oceaan generaal Mac Arthur heeft m ryn legerljeridit van Donderdag medegedeeld dat Asnenkansche troepen zun geland op het eiland New Brilam m de Bismarckarehipel Deze mededeelmg werd bevestigd door een communiqué van het keizerlgke Japansche hoofdkwartier dat m den nac it van Zaterdag op Zondag Ie gepubliceerd Zoowel uit JapanscJhe als uit geallieerde bron zun er intusschen te Berlijn beriditen ontvangen welke een vru goed beeld geven van het verloop der operaties Het tïelangrUke Japanache atcunpunt Rabaul ligt op de Noordelijke lAjnt van liet eiland New Britain het vroegere Nieuw Pomineren Men zal zioh herinneren dat de Japanners reeds dadelijk na de luchtgevechten bO Bougainville op de Salomon eiLanden meldjn hebben gemaakt van een zeer sterile geallieenie vlootooncentratie m deze wateren waaraan geen ander strategisch doel kon worden toegesoheven dan een fronlalen aanval op New Britaui Deze aanval bleef toen m de trweede helft van Novemiber uit en een andere steike vlootformatie die uitsluitend mt Amerikaansche oorlogsbodcms bestiond ondeniam een verrassenden aanval op Mak ui en Tarawa in de groep der GUbert ilanden waarvan de Japanners zich indertyd direct na Pearl Hartxir meester hadden gemaakt De kleine Japanache garnizoenen boden hardjieikkigen weerstand zy vochten tot den laajsten n sn en de Anverü nen hebben geen enkelen gevangepé gemaakt maar dit kon met verhinderen dat het eene eiland na het andere bezet werd en na twee weken konden Emgelsche anvbtcnaren het burgerlyk bestuur op de Gdberteilanden weer overnemen Afleidingsmanoeuvre Van deze nieuw verworven baiea uit begonnen do Amerikanen thans zware luchtaanvallen op de Marshall eilanden die editei In de 20 Jaar dat zIj onder Japanacl mandaat waren geplaaut heel wat hechter Iw teatigd ilJn dan zulka met de Gllbort ellanden het geval kon zijn Of de zware raida der Amenkaanache luchtvaart bedoeld waren ali een poging om eventueel ook ba venaaaing de Marahall eilanden te bezetten is uiteraard moellUk te zeggen maar het lijkt waarachijfk ijk dat hier meer aprake 19 geweest van afleidlngMnanoeuvres daar het offensief der Auatraliache troepen aan do golf van Hoean in el Noord Oostenh van NieuwGulnaïa dat tezelfdertijd met groote energie werd voortgezet duldelgk genoeg aantoonde dat MaoArthur zijn plannon ten aanzien van de Blüinarcllarchlpol allorminal had opgegeven De aanval op New Britain werd Voorafgegaan door hel zwaante bombardemeni hetjarelk tot dusverre In het Verre Oottcn heeft plasta gehad en dat gerltht waa legen Gasmata het uitgestrekte Japansche luchtaeunpunt op de Zuidkust van New Britain In den nacht van J I DInadag op Woensdag voer de Amerlkaanache landingavloot tot vlak onder de kuit van New Britain om bij BiHHehtOHd BEKENDMAKING Exiva keuringen voor do WAffen IHI on den lAodstorm Noderland H t SS Enatzkomniando deelt mede Om aan de vele aanvragen tegemoet te komen tal op 3 Januari nog een extrakeuring voor de Waffen SS rn den l ntf U nn Nederland plaats vinden Men keii 7tch hiervoor meldeQ bU het Ersatzkommaiw do Kurte VUverberg 5 Deu Haag van i y H uur Alle UQichttngen omtreat dteiutMmtni In cfe Waflen SS of Landatorm NederUnd even de Eraatxkominando s Den Haag Korte Uverberg 5 Amaterdam Dam 4 Alkmaar I angeitrBat se GroninKen Heerestraat 4B Heerlen Saroleaitraat 25 Kestelouze apoorwegblU tten kunnen eveneeiia bU d bovengmoemde adreaaen aangevraacd worden ZONNEWENDE TUDSWENDK De 8 S man denkt eraen wa r hU Eloh ook bevindt Rn hU voelt xtch dMT ver weg aan liet Ooatfeont gedragen door die prachtige gemeenachawgedachte d r SS Sn wmral In d aimen vóór joelfeedt vó6r aonnewende valt het hem aoma zwaar zQn pUcht te doen zijn plicht voor de groote nermaansche meenudiap Maar dan denkt hIJ aan rUn QermAan tche vooroudwrs deden wat hIj kead ac lertwe wel behoud varf Zoudl glJ et t n di t van7elfa0ri uitzondering gin toei ten atrijil vnoir hi GermaacuK e land i Wy koesteren m het jeheel met den ujensch om over een door thiit$chland beheerscht Europa te heertchen W j koesteren slechts den lensch dnt tr werkel ik slechts een Enro peetch een an zyn JEuropee J ch zending betnusl Europa onttUtat Dr Seyts Inquart Neden landm dan wlllan het aanbreken van den dag met de landings operaties te beginnen Dere landing had In zooverre een volkomen nieuw karakter dat de Amerikanen er op de Salomonseilanden en ook op de Gilberts en de Aleoeten steeda In geslaagd ryn de Japanache verdediging te verrassen en aan land te gaan op een punt waar zij geen tegenatand van eenige tMta kenis ondervonden Op die inanier waren zi In de gelegenheid eerst traepen en materieel aan land te zetten en stellingen op Ie werpen om vervotgena tot het offenalef over te gaan Verrassing uitgesloten Op Nnw Britain was de kans op een vei raaaenden ajfcuval by voorbaat verkeken daar de Japanners voor de keuze ataan om het strategisch nnachatbare vloot en luchtïteunpuni RabJUl te tiouden of zich bij dan doorbiuak van hun buitenste verdediginii 801 del ntei te leggen en zich terug ie tiek ken op Ned Oost Indiè en de PhtlippUnen wcuhalve zij al liet mogeiyke hadden gedaan om een krachtige bezetting op hel eiland te ciincentreeren De Amenkaanache aanval richtte zich tegen het Zuidelukate punt van New Britain Kaap Marcus De operalies werden gedekt door eun luohtparaplulc die werd fevorind door vliegtuigen welke naar het schttnl niet van vliegdelucliepen maar van de paa veroverde steumpunleii l ae en FlncIkhartMiur op Nieuw Guinea opiilepcn Klaarblijkelijk om gtecn al te groote risico s te imipen tegenoSïrïH vlte0tuigen der JapansCTle marine die nog altijd van het weliswaar zwaar nbonibardeeide maar daaiom no scenszinli utlgesohjkeldc Gasmata uit kunnen opereven tieten dt Amerik men ditmaal hun sllwchepen en zware kruisers thuis om dë JSIHingBbooten uitsluitend te laten dekken I iiirtwailliil ei nige lichte kruisers Het welslag hunner landingsonflerneming letten een ho stwaarsuhlinlijk goed verde liKde kust vertrouwden ZIJ toe aat Ktheel nieuw inalerieei De Japanneis van hun kant gebruikten den list den vijand zoo lang mogelijk m het onzekere te laten omttent hun sterkte en hun opatelling Terwijl de vliegtuigen der Japanache niailne de landingavloot bestookten loate de kustverdediging g en schot totdat de Amerikanen met hun eigenlijke landln operalies begonnen De ibilrervleugel der Amerikanen die lie Oostelijke zUde vaji Kaap Martus moest beatormen kwam In een vernietigend vmir te Hggen en leed voSgens AmerlkaAnache berichten uiterst cware verHcxen zie punt Z van het communiqué van het kelzerUJke JapaoMche hoofdkwarUer De rechtervleugel kwam er evenlveC beter af en kon zUn aanval met nieuwe wapenen tot oistplooting krengen Terwijl de Amerlkaaneche oorlogabodema de Japaneclie batterijen zoo goed en soo kwaad ala het ging tai bedwang hielden zetten nieuwe ampMble tanks Mt den naam dragen van AWraton en Buffeli koers naar da kuat Ueae tanks drijven en kunnen ïlch hl het water b Ji a even a el vootttewegen aSa aan tend Met de snefvtturkanonnen hunner pantaerkeepels onteainen zU den tegeiAtansler de vrijheid van hasidelen met behulp waarvan het afslaan van een landing met al te beawaarltJk ta Versinscn van Amerlbuaeche JourluUeten die de operaUet bt wonen katcn Intnsechea doorschemeren dat de AHégaloni en de Buffels mlsathlen toch nog In zee terugsedreven zouden zUn als het Mvt mogeHJk was geweeüt ze mt t een intern artlllertevuur te dekken Dit vuur kwam uK kanonnen die ot drijvende vrachtauto s waren gemonteerd Deae auto s kunnen zich vry nel door het water TOortbaiii en en hebben netuuriyk het groote voordeel dat zlJ ook meteen blJ de operaUei te land kunsien worden gebruikt Ofschoon nog lechta wnunlera gegevens ter beschikking ataan mag worden aangenomen dat wU hier te doen hebben met een even biteressanlc ab geduchte nieuwe vinding Nadat de Amerikanen er dank zIJ hun artllVerlatlsch overwicht In w ren geilMgd de Weetelllke ijde van Kaap Marciia te fll flut f m siliaiil i H ailii w IM IS Jaar aas klsSartliaiMallakaan aaat A i i i ll m k iH w H NwaSlaa vaa Mkalan GaaMaalaaaaraaaaMn taM BOTolkiM SiiUall alim ran w kal Nad BMda Knla r a r e 10 MbKanaaimdaa kawa l aaa ERI9BT VOORHOEVE ONTHEVEN ALS PERS EN PROPAGANDA LEWER Da persdienst der NM B meldt D h r F I nat Voorhoeve la op ctjn verroak wegena ffeMMid ei Sir denBn eervol ontheven van zijti functie ala leider der hoofdafdeelliig pers en propaganda v a het hoofdkwartier In 7 n pLaatii n benoemd de heer 11 J Leeuwenberg gcniachtlgde van den Leider voor NuordUrabant bezetten moesten de Japanuera die de landing op de OoatelUke iU hadden afgeslagen zich terugtrekken om een omsingeling te ontgaan Op die manier waren de Amorikaaosche troepen tn het beril ven een landingshoofd dat zU binnen korten tijd konden iillbrelden en veraterken Over het verder verloop van den atryd Is niets van beleekenia bekend De Amerikanen e sinds begin Augimtus van het vorig Jaar stuk voor tuk de Salomonseiland en hebben bezet omdat zy alleen lang dien moeizamen weg lot Rebaul konden doordiringen rullen thana reker allea op allea zetten nu ztj het doet van zeventien ma i den harden stryd by wijze van spreken voor oogen zien Aan den anderen ksuit behoeft men slerhts Japanache persstemmen Ce lezen om te zien dat men t Tokio heel goed beseft dat ile ml Vim Rabaul geUJk zou lUan met het wegvallen van een hockfiijler uH het Japan tche verdedlrlngasvateem In OoH AeiS 700 j hel ie kesrllprn dat iMn U BerUIn ala zyn maeoing té kennen geeft dnt de siag mn Mew Brit in nog lenK niet beeH Is en dat de Amerikanen heg Japeni eha fan Usme ufien leceen kennen seesis cU hst neg nergens hebben ontmoet Frontale aanval ep de PhUlppUnetii In het xichf Nacier wordt genwtd X e berlooMMi omtreat den hUyd op New BD lttain bflj tchaamih Uu J pan he beril hien va af ta lelden ttat de Anii Ti koaiiM he kmdiiigstroepen op Uuugaln il e een lueuw offensief zijn begonnen kenneiyk om de Japesaners te dwingen hun slrydkrachten t veraplinteM 11 Amerlkaani cHe berichten laten dooiact i meren d it de tectlactic teruglacht der Japanadie troepen op New tltf iti itn tol stajui la gekomtn De J paiuu rs Irokken zich terug toen zU d oprlchUng van een Ameriksatuch kuidlngshoofd by kaap Marcus uiet konden voorkomen Tliaiu schijnen tij echtoi verder lendiitvwMirts een front gevormd ie hebtien wa hua dan lift voordeel zou opleveren van ei n stryd In de rimboe waarin zij meer tivaimg hcbliLii dan de Amoalkaiu n Welihwaer Vait er In de A nerikaanach openlkare meening een atorke jstiooming waai te nemen tea gimate an e n vloolftjtle tegen RabiHil maar hal lykt twyfclachtig o de U S n vy bereid Is hel offer van eeolge kapitale eenhedtii te brengen welke een deigelykc ondernc tnln f teil n de duikbomen lorjiedovlilegtulgen der Japölu che niiwlne zeker ou kosten De openbare nieenlrig in de V S gaat zeifs nog vwdot in Jiaar eisctii n en ziJ wortM daarby niet alteen genli iiiid door ei n opnieikeiyk SAntal ixiliUei iiuiar ook door sommige hooge nlanne offlcien 11 Er wordt In de Anierlkaanflclie pens eesi laiu gebroken voor et n frontal amival van d Ameiikaanache vloot op de PhlUppynen l c vunrstandara ven een dergeiyk stoutmoetliK offenkicf wUzen er op dal In het geval de Ameiikanen er In zouden sIhk u de I lillii pijnen te heroveren do veibiprtliigen d r J i pannei s met NederlandöCh Owl Indiif 11 daardoor met hun nieuw verworven oliegebleden definitief uebroken rouden zyn w it geen ander gev ilg zou kunnin hebbtn dan dat de oorkw In het Verre Oosten aanzienllik wordt bekort Hoe de Amerlkaaneche admiraliteit toffeisover de vooralasiog vrU faniaatlsch klinkende plannin taal valt ulteruard met nu te gaan Opnierketyk la het Intumcliea wat dal de AmertkasiMche vloot volgene een offiUiei oonummlqué in het begin van de vorige week to nrgegadk tot hetgeen een rechtMreeheche Uitdiagi vin de Jap inar e vloiit wordt genoemd Efn zeer sterke formatie oorlogrtmdnna waatostdet een eskader slaskchrpen is in het midden van den stillen Oceaan opgestoomd tot binn n het bereik van de Japanorhe vloot De Amerlk an che formatie waorvan 0 € Kngebche A ustrallschc rrasache en Nederlandsrhe vtooUtrildkrsMen el uitmaakten bleet erliter tevergeefs kruisen daar de JapaniiLhe admlralHeH weigerde de Japansche vtoot het bevel tot ultloopen ta geven Of liier aprake ia geweest van een werkelyke uitdaeing dan wel of hel geiieel ala bluf aangemerkt dient te worden zal de toekomst moetin leeren In elk geval bewljat dit incident wel opnieuw dat de Japmnera bealoli n zyn vaat te liouden aan het principe van 11 n fleet In being waarhy geen krachten worden verspild a n offensieve aotlee cMo toch de besllasln niet ku nen brengen m nar waarhy de vkiot In reserve wordt gehouden al laalJiU troef ter verdediging casu quo tevrna ala coMOIIdator der overwinning itadóMtuMê WUMNU AAN UNUKR UB BOOMPJES CITQEBRANO Vlam sloeg in bos met lalt Een felle brand heeft Woensdag gewoed in een huis aan Onde de Boompjes bewoond door het gezm van den heer A van Gelder die den groeten kelder onder zyn woning mgericht had ais een meubelmakery en er als eigen baas sind een paar jaar z n bedryfje in voerde In de meubel makery werd op een kachel een bus met oelluloselak gewarmd en op een gegeven oogenblik is omstreeks 10 uur in den ochtend de vlam in dit brandbare en gevaarlyke goedje geslagen De sti ekvlanj die opsloeg was zoo vervaarlyk tlat het vele houtwerk er stond voor ƒ 1200 aan afgewerkte houtit aren gereed en er lag een flinke party hout opgeslagen weldra in brand stond en toen de kelder zelf tot ren fornuis was geworden duurde het niet lang of het geheele huis stond in lichter laaie Het vuur greep zoo snel om zich heen dat de bcuoners vrywcl niets konden redden Do vlaminen sloegen weldra aan alle zijden uit het huis Tegon het water dat de brandw er met tlrie stralen m het vuur wierp was echter de brand met bestand De brandweer wist uitbreiding tot de mdcrtiaajjt ont ruimde belonding n te voork nen en had het vuur m korten tijd onder de knie Het aangetaste huis is echter met den gehoelen inboedel en al het materiaal volkomen uitgebr ind Verzekerii dekt de a hadc die alles en alles op ƒ 15000 geraamd wordt De eigenaar had nog dit geluk dat hy An busje met t 2000 dal hij by het ontstaan van den t rand gered doch in de consternatie weer verloren had na de blussehmg onbeschadigd op de Ijovenverdieping terugvond evenak een portefeuille met ƒ 200 die boven m een kast lag De politie heeft tegen den bewoner proees veibaal opgi maakt viegens het veroorzaken van brand door schuld tengevolge vsn onvoorzichtigheid t HAI F Kn O APfEI EN PER PERSOON Ker ilveirastiiag ook voOr Gouda Ook voriir Goudd geldt de Kerstvefrassmg dal een half kilogram appelen per KKifd zal worden beschikbaar gesteld ne appelen uilen vtilnjg iir zyn by den leveraniicr by wi n men den groenlenbon voor de thans loopende ponode heeft ingeleverd Het is ht t streven de appelen a s Vrydag te disIrrbueeipn dit wordt in ons blad van Donderdag bediend gemaakt Voor byzonderheden over deze welkoms Kersl tractatie loze men de publicatie van hot p aitselinke vertJeelkantoor voor groenten en fruit ehie s m dit nummer DE HEER C J DE HROOT TERAARDEBESTILD Op de Algimeme Begniafplaats drcKgen gistermiddag de leden van den kerkeraad lan de Ned Herv gemeenle het stoffeiyk overschot van den heer C J de Groot ouddirec leur van de voormalige Bank van Loenmg die gedurende 32 jaar hun mede ouderling was geweest naar zyn laatste rustplaats Te voren had in Feuilleton Nadruk verboden De reis om de wereld in tachtig uren Een verhaal mt de eerste tijden van het vliegwezen door W C COENEN 29 HOOFDSTUK IX Het onbekende hoofdstuk Rollard wilde Jan Mering geen hand geven Du kwam imKlat er twintig jaar gikxien ie was gebeurd met bepaalde aandeelta De Kleine Grauwe Vo8 was haatdiagetiid en dit voorode een zwakken nek van zyn anders toch bree I karaktt r En het hjd er wi 1 wat van weg dat Robert Hin om Monng te wreken op zyn beurt de hand van Trossairt had gewehgerd Dit Wekte Moring a nieuws gieright ld Zoodra de zaak met den kolonel dan ook was afgehandeld nam hy Koberlson in een rustig hoekje terzyde Zeg RoberUson waarom heb Jeruzie met TVnssarf vroeg hy De beituurder kricg een kleur Er zyn van die dingen waaroverje liever ntei praat mynherr Morm antwoiirdde hy Dit is er éen van Ikhoop dat u het me met kwalyk zultnetnen Naluuiilijk nat als e er zoo oveidenkt Rot ertson verwydenle zich o n een partutje biljart ti gaan spek ïi Even later lenterdo Gras het zaaltje binntn en bi iion de stjhiltleryen aan den wand te bekyken Zyn aandacht weo d byzon der getrokkegi dw i een sehildory waarop de machine was nfRfbeeld watimit Iwee vliegers di tijds den Atlanti ïche Oceaan voorspoedig waren overgestoken BIJ het hooren mn yn naam keek hy om en zag ho Morimg hem wenkte Hy ging naar hem toe en zette leh op een stoel naast hem neeir Wal IS er tussr hen Rfïlicilvin enTrossa t voorgevallfn Gr is vroegMoriiiK Ik p Ioof dal ik toch wel enige reden en recht lii b dit te vragen Gras kee k onirustig rond J 1 dat geloof ik ook wel mynheer Moung antwoordde h i Robertson hooft arnJf s groot gelijk gehad die band van Tro s ii t te weigeren Ik ru hctrtIMe hi bben ge 1aan fK k alzoudt u me daarom il iloten hebtoenvan deze wp Wvliirht Is het zoo ti g Vertel dan eeHk waatTini Gras Het klui k met vragend mter doch het sterfhuis ds O W F Verheul een wydingjwourd geeproken Aan da groeve herdacht de heer J A Smit namenji den kerkeraad de toewydmg de weikzaamhcid en de bcreidlieui van den heer de Groot op het gebied van het kerkelijk leven Da H S J Kalf laa hierna Openbaring 20 11 en 12 eni leprak een woord van troost en bemoediging Ken dankwoord voor do belangstelling namene de familie besloot de plechtigheid M GARDENIER f Gisteravond is m het Dia onessenIjuis De Wyk na een korte ongesteldiheid op 73 jangen leeftyd overleden de heer M Gardenier die vroeger tientallen jaren voomtan op de drukkerli vao ona blad is gieweest HU was een man van beaohaving die zich in de moderne arbeideröbeweginfc waarvan hy een dar oudite leden was heeft beyverd en vooral een belangrijk aandeel had m het biblioliheckwei Het stoffelyk overschot zal Vrijdagmidd ig half drie op de al begraafriaats aan de aarxle worden tocver trouwd Wat Waar Wanneer Schouwhtttg Blaacoep Annelle mat Lulae Ulrlch en Karl Ludwig Dflehl Aanvsnï S uur Tlulta Theater Havenmuilek mat Jefke BruyninCKx en Serre van EeckhoutI Aanvan B uui C li f H programma met o s Willy AKiedo on Oe apelbrekers Aanvans Woensdag en Donderdag 7 uur ZUUoc tis uur Tef ootiw Byoenkomal atuurkundig Genootschap lezing met lichtbeetdon dr ir II L Dinger over JJe theorie van Weeener Zi Dec 7 I Ouur Het Blauwe Kmla Kent vierina NikI Horv JeugdvereeniglwfBn 22 Dec 3 uur Veema kl restaiuaiK Keratwljdlng Ned Chi Viouwenliond M Dee 7 nur Nieuwe chouwburg Tooneel avond vooi poiïooecl pleUelbakkertl 7uld Holla opvoerlntt Twee edellle J 11 vau crona dooi Noord Iiollendach Toonee 23 Dee i uur Nienwe Schouwburg Klndervoorste llng Vreujde en Arbtld 23 Dec 7 30 our Nienwe Schouwburg Opvoering De verloren zoon door WillemGoossens volkstooneel met RIka Hopper enWillem Guosaens tl Dec S IS nmt OuUl KerstwHdliw loam lidtiMilen Ved Herv Kerk 21 Dec I Dur Reunie Theater Klndcrvoor stelUna Vreuüde en Ai beid 24 Dec 7 üur RemonatraJitarhe Keek Kerst wljdingsdlenst VriJz Prol groepen opvoering van Hel kleine Kersuper 23 Dae Z unr Kunstmin Kerstfeest voor d Jeugd Ned Volksdienst APOTHEKEKSOIRNST Steeda geopend Idea nachta alléén voor Beneesmiddelenl Apotheek Dee Wealiisveu 14 AFHALEN UISTRIBUTIKBKSCHKIOKN Uitreiking aan net DUtrlbutlekanloor van levenamiddelenkaarten Ie periode 1844 morgen ll30 uur Vergeer tot en met Vllelitra aanvraagformulieren voor sclio nenl oniien inorgen lJ 3B enS 19 uur loket 11 alle letters INTIBKPKKfl IJKE SAJNFSitoMSTIN IV I K KCKSTWEEK 21 I ec 7 uur da G Klzejiga en ds H C Loep zanBkoi r Vrye Evang Cemefete Dec 7 30 uur dl J P c ten Brink en d Gerh Hu a zangkoor Vrede 33 Dec 4 uur avondgebed door de F W O Verheul 7 30 uur avondgebed door da O Koenekoop a4Dec 730en9uucd J J Slmon en da H S J Kalf r n konr De BlUde HBodschap Alle iMimenkonv ten tti de I uthersthe Kerk bevelend De tweede oestuurder wierp zyn iigaret weg en tioog zidi over de armleunmg van zyn leeien clulifauteuil heen Het IS in den grooten ootrlog votjr gevallen mynheer Moiing zei hy On escadrille had toen zyn hoofdkwartierm de buurt van l Eslrce Daar woonde en Franioh meisje Siiranme heetteze wier vader bij M ini gpsm uveld wier moediT tydens haai vlucht gefttorvtan en wioi brot r Albert door eengranaattmlRlotfing aan de Ma me blmdgeworden w i s Suzanne had nog embio r Ma irice die in Vlaandeirenvocht Maar m l Estn e verzorgde Su inne haa bi oer Albert Ze bakte heel ekkere koekjes en kwam die in eenmandje In ons kamp te koop aanbii dm Ke was het tiroetelkindje van hetOMadrille mynheer m wc haddenalUmaal en teer plekje voor haar tnons hart Robertson en ik gin ren nogaleens tiaar het stadje op bezoek by lienblinden Alheit en het meisje Op een nond troffen we Trossarl d ar o jkaan Tnossart is een waaghals Hy weet niet wat angst is Maar zyn moreel kant IS mei z ki mooi Na ons vertiek bleven Robeilvm en ik nog wat in de straat rondhangen totdat Trossart ook het huis uit kvtara en toen las Robertson heim eens flink de les Ze weiden handpemcen en Trossart kwam er biur slecht af Nu zoo 13 het begonnen We kwamen er aclitr r dal Irfissartaan Suzanne haid gevraagd of ze methem wilde trouwen Het huwelijk wi rd gesloten I atiT kwam de blmde AUKrt na ur ons k imp top gesukkeld en vroeg naar Trossa t Hijhad een revolver m zun ak want hjhad Juist vemoimen dal Tnrssart I getrouwd was en etn vrouw in Amtsrikah Ml Het 1 een afschiiwi lyke geschiedenis mynheer en lioberlson wil ernooit over pralen Ik h I u slectits heelm het kort een verkianni van hit geval gegeven maar u zult er t Kh wduit liegirypen waarom Robertson hrm geen Iwind wilde gevi n 1 Woi d vi ivolgdM WANNEER VERDUISTEREN Tol 2 1 December moet vrtduliterd worden van 18 tO tot 8 lO o Oee Maan op I 18 onder 11 45 Dec Maan op 215 onder 14 062 1 Der Maan op 1 i onder 14 2K