Goudsche Courant, donderdag 23 december 1943

GELDIGE BONNEN VOOR IE PERIODE 1944 IE HELTT 28 DECEMEBER T M 9 JANVARL Elk der volgen geeft recht op het de bonnen koepen vaa 1 ZA Brood rants BroedotGeb 1 2 B Broed 1 rants Brood of G b 1 2 Beschnlt 1 rsnta Brood Gebak of Bcsehait Sl SZ Algemeen 1 rants Brood Gebak of Bloem 13 Algemeen IZSgr Gemengd meel 04 Algemeen 125 gr GortD 1 Reserve 250 gr Gort E 1 Reserve 250 gr Ryst of Ck rt 05 Algemeen 100 gr Vermicelli 1 A 1 B Boter H ranta MaVgarin 00 Algemeen 100 gr 20 + of Magere Kaaa 1 2 Melk 1 liter Melk 1 2 Taptemelk leuterTaotemelk 1 2 A Vleeich 1 rants Vleeaeh 1 2 B Vleesch H nnta Vleesch 1 2 Aardapp 2 kg Aardappelen 01 02 Toeslag I kg Aardappelen Algemeen 500 gr Saiker Algemeen 250 gr Jam 1 Versnaper 100 gram Sulkerwerkan 01 02 Tabak 1 nuits Sigaren Tabak of Sigaretten 09 Algemeen 1 rants Eenheids diiectie het personeel en de sportvereenigmg K B O De directeur van de Mac unals Garenspmnery de heer F H Sixma heeft m gevoelvolle wooiden den verscheiden arbeider herdacht Nadat een zwager namens de familie een afscheidswoord had gesproken voerde J n slotte ds G Elzenga predikant dér Nerf Herv Gemeente het woord aan de hand van enke e Wrzen uit 1 Cor 15 Wat Waar Wanneer Ter Goaw Cabaret pro gramma met o a Willy Aliredo en De spelbrekers Aanvang Woensdag en Don i£ dag 7 uur n Dec 7 M uut Nieuwe Schoowbvrg Opvoenrg De verlo en zoon door Willem CcoBsena volkstooneti met Rlka Hopper en Willem Goossena 23 Dec 819 nnr Daniël Kerstwljdioc Jonge Udmaten Ned Herv Kerk APOTHEKERBDIEN8T 6teeds geopend des nachts alléén voor eneesmiddelen Apotheek Dec West naven 14 AFHALEN OISTRIBUTIBBESCHEIDEN Citrelkinir aan net Oiitrlbutlekactoor van levensm ddelenkaarten Ie periode 1944 morgen 9 12 30 uur Wesdljk tot en met LTzendoom X 3 30 uur Zaadno dtJk tot en met Z at INTBRKERKEIIJKE SAMENKOMSTEN IN DE KFRSTWPEK Dec 7 30 uur ffvondgebed door ft GKoenekoop Dec 7 30 en 9 uur ds J J SimtMi en daH S J Kalf zangkoor De Bl de Boodschap Alle aam okonvten in d Luthersche Ko k BURGERLUKE STAND GcbO ren 21 Dec Jannie d van T J Lugltiart enC J Vonk Lazanttkadc 22 Clara Riemke d van H Karma en K Swart OostItaven 1 25 Dec Jacob Gerrlt z van W Boer i A E de Hoog U S Zeedük 12 Getrouwd as Dee W C Boer en M D Verwed A G Steenbergen en M S Houdljk T Flutt en G de Jong M Zijlstra en C de Frankrijker J van der Weüde en B KwadUk OvT t êótn ao Dec MartlnuB Gardenicr 73 j 22 Dec Gerardus Hendncuf FrandscuaMana Kramp 3 W D opaporlngldlnut vin d PriJ brhNr chins u gesloten op 14 n 2 Dec Na dien Itatsten datym U b t adres Heemraadasinppl 323 Rotlerdam Telefoon 33 480 n 31 sao TOEWUZINOEN VOO HAVERMOUT D Plaatselijke Dl trtbutiedi niten uiu bl Inleverins van de voor bavennout Ub gewezen bonnen Algemeen MO en vir j voor gort aangewezen bonnai Algmim 731 toewijzingen voor havermout ultrelkeiL De bonnen mogen op hetzelfde opplalcvti doch gesorteerd geplakt worden tn moeten met n ontvangitbewljj MD 14J 0I in geleverd worden Tezamen met bovnu genoemde bonnen kunnen detallUften ttn aantal restantbonnen Algemeen 711 ta leveren tot een maximum van 9 rantsoen 16 Alfeinecn Irante Wasch poederCS D3 E 3 Irsnte Wawk Rcsure poeder E 4 ReMfve 1 rasta TMleteeep R tl Tabak gr Sehecrxeei BIjiOBdere rantsoenen B2 C2 D2 ranta Boter E 2 Reserve Op éne txMUoi m c T da op M Deft wordeik gekodit uitgezonderd vleeaeh aa aardappelen AJÖ bonnen zitjn veertien degen geUlf uitgezonderd MB 92A SSB Boter 12 Decenber Vm a Januari Oe 10 Algemeen C3 D3 S3 BI ttieuTe 30 December t m 3È Jenuert R 01 Tabak 28 December t m 2B A wfl BooMredactnri J O WejaUn Raitemimi ehcf redacteur nor Oouda n Oimbrekai r Ttetar Gouda Verantwoordeltlk voor U dnrtantlln U Akkendllk Rotterdam mu eefiler N V Rotterdamieb Nleuwibli RoCtcTdan aOVDSGUE VEEMARKT 23 Deceftiber Aangevoerd 112 biggen ƒ 4 l r week hanifêl matig 51 runderen 38 nüchtert kalveren 3 graskaWercn 106 schapen alle overgenomen door de N V C 1 En ovumttftn is liet KERST Wat zei U dat het met t Kerstfeest van t Jaar alles minder was dan vroeger Nu ja de verpakking de emballage ii er niet meer zooals voorheen maar ons Kerstfeest 1943 is toch nog even royaal als t allereerste Kerstfeest dat Jozef in Mana vierden in Bethlehem s stal Want het bracht ons Jezus Christus de Zaligmaker Daam jr gaan we booren met de Kerstdagen in de kerkdiensteri die U morgen hier m de courant ziet aangekondigd Komt U ook WQk I Ned Herv Gemeente r REUNIE Gouda Oosthaven 17 Teleloon 2027 Van Vrijdag t m Wa n d g de uitgesproken KersKilm De vader dér armen Anwalt der Armen met OTOMAR KORBELAR De film voor Iedereen die gelooft aan menschelijke goedheid schoonheid en romantiek De dicptreflende geschiedenis van een longmeisjedat meen klooster wordt opgevoed Toegang boten 14 jaar Plaatsbespr dringend aanbevalen dagel van II I2en2 4u Attentie Zondag 2e Kerslochlend lOJO u eveneensDE VADER DER RMEN 14 jaar Beide Kerstdagen aanvang der voorstellingen als op Zondag LETWELi Op onze bilietten werd abusieveli k Maandag niet vermeld maar ook dèn la er gelegenheid te genieten van onze praehtfllm V J Schouwburg Bioscoop Van Vrijdag 24 t m Woensdag 28 Dec bsKalv E n seliitlarand Kcrstproflramnia in aan lamniig arnicrda aaai V ILLY FORST s nieuwnte regie succes VROUWEN ZIJN GEEN ENGELEN Fraden sind keine Engel Een WIENSlm vol geest en gezellige muziek met MARTE HARELL AXEL V AMBESSER Een film zooalt alleen WILLV FORST die maken kani V Toegang boven 14 jaar Plaaltbaaprakan op werkdagen van II tol 12 30 uur n beide Kerstdagen van 10 tot 12 uur niet per telefoon Cabaret TER GOUW Gouda Buitengewoon Kerst programnMi Zaterdag tB Dao jt Woaxsdag 29 Dao Zondag 16 Daa Domiarëag SO Oaa Aai vang 7 uur ZONDAQMIDOAa MATINK 4 e aO uur JOHN CHARLIE Imitator Soelteekenaar SLOREN CETTE Vrouwelijken Buikspreekster PROFESSOR MULLEN Fenomenale OoochelMf AMUSEMENTSiORKEST o I V PIETRO ABATINI Een Keratpregramma Woor groot en klein Zaterdag en Zondag entree 90 cent per persoon Wbensdag en Donderdag vrij entree Rc erveer tijdig Uw tafel Telefoon 2253 O nUtSONEELSAVOND TJiM Sbakespeare Twee edellieden van Venma ofgeToert Er IS een zeer te waardeeren streven k ni aar ooi op persodeelsavonden waarop verschillende bedxgven hun medev erkers plegen te vereanigen goede kunst te brengen en zoo bood de directie van de plateelbakkenj JZuid HoUand kisteravond in den reeds m een stemmig en kurtg Kerstkeed gestoken Schouwburg een voor stellmg van Twee edellieden van Verma blijspel van Shakespeare waarvan het Noord HoUandsche Tooineel van Jan C de Vos de opvoering verzorgde Een klassiek werk dus voor de toeschouwers een ongewoon gfnre dat hen eens in een andere tooneelsfeer bracht en voor de spelens een moeiluke opgave Zy hebben het lutstAend gespeeld en beheerschten bewonderenswaardig den dialoog in dichtvorm Willy Groenendaal Adry Dozy Henry van Loon Ton van Otterloo Henk Sluyter wat teeken de hij prachtig den dwazen Thuno Karel Baars en Willem v d Veer vertolkten de voornaamste rollen De beide dames werden met eer bouquet anjers gehuldigd De aankleeding met decors en costuums was zeer verzorgd en verdient grooten lof S V d Kraatg Vooraf heeft een der directeuren van de P Z H de heer J Lammer het woord tot de aanwezigen gericht gewaagd van een moeilijk maar alles bueen toch bevredigend jaar en een voortschrijding van de sociale voor ziening voor het personeel medegedeeld DE BEER G MOOLENAAK TERAARDEBESTELD Op de Algemeene begraafplaats is gistermiddag de teraardebeateUing gesciued van het stoffelijk ovenschot van den heer G Moolenaar die Vrydagavond na het verlaten van de Garenspinnery waar lm werkzaam was door de duisternis jnisleid m den Turfsingel is geraakt De baar werd gedragen door een deputatie van het fabnekspersonecl en was gedekt met bloemstukken van de Verloofd ORÉ VAN VLIET en WIM STEENLAND Oouda 26 December 1943 Bloemendaal 76 Raam 144 ONTEIGENING In bet bclanc der Tolka Verloofd J 8 VAN HOUn ENINGE en J SWANINK Gouda Krugerlaan 65 Utrecht i cidscheweg 19 26 December 1943 Geen ontvangdag Belangrijk Melcana bericht Hierdoor maken wij bekend dat op beide Kentdafen en op Nieuwjaarsdag geen melk of mtlkpruducten zullen worden bezorgd bezamenlijke Melcani Slijters bnlsvesting De Burgemeester van Nieuwcrkerfc a d Usael maakt bekend dat van 24 December tot en met 22 Januari a a ter secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage zal liggen een uitgewerkt voorloopig goedgekeurd plan van onteigening met uitvoerige kaarten en grondteekeningen en verdere besoheiden De onteigening wordt oeoogd ten name van de Gemeente Nieuwerkerk a d IJssel voor de uitvoering van het plan Berm weg Belanghebbenden kunnen uiterlijk veeï tien dagen na verloop van den termijn van nedèrleggiBg hun bezwaren chriftehjk aan mij opgeven Nieuwerkerk a d IJssel 23 December 1943 De Burgemeester voornoemd F JAS Steeds voorradig diverse VEEHOUDERS in District 9H Het kantoor van de P B H te Bergambacht is op 27 28 en 29 Dece iber 1943 de ge hele dag en Vr dac 24 en SI December 1943 na uur gesloten DE PLAATSELIJK BUREAU90UDER VAN DISTRICT 9 H Schalen met bloembollen Fen ideaal KEiiSTGESCHENK zonder bon DeBOUOSGHEZAADWINKEL Th VERBREE EN ZOON Bleekerssingel 82 Tel J479 Gouda l è OOK NU i goede kaas naar 7i5 L TEEKENS V B Oauiir 85 GEVRAAGD Appelbollen Oliebollen Beignets e bsfcfr n van KOt PHANS BAKHEEL MCISJI voor heele of halve dagen voor bovenhuis H P van WSrtgaarden Kleiweg 77 Het hnwciyk en een gezelllf tehuis maken Uw leven rijker en gelukkiger Bur Discrefia helpt ook U Fr van Mierisstr 82 A dam Z Spr u 9 12 7 9 Vooniaamste be taling eerst na Ufc tfuwelijk Vraagt direct kgstaoos inl in blanco envcldpwÉr REUNIE oTs h v n CABARET IN DK FOVBIi S tcdcud IUcst c6 cd f h a MAANOABAVONDmitTuur Foyer Concert Sjabo Szebano met Napalitaaniche Zang en Cubaaniche Rumba s D 3 lowns PITO en COKO Dol komische parodie itai MRiH von attraetlts rLi Wat MtêXf l£i é HAAS7 NV vAr DooQ le ANC fiS s ff FCNES eegvOL iKi NiEriitAnR iH yai tn ons Amusamantsorkest Maf e ni npUi Vrt tntrit De kerstprogramma s In Reunie klinken als kerstklokkenl Wi inhui $ op BI HEZEN uaot spaart zijn choen n voor de straat KORT s Schoenenmagazijnen GOUDA Kleiweg O BUtSUM Kapelstraat bi Nassaiflaan 9 PlAAfSELUK NIEÜlfifS wljzmg van het Evacualiebureau Irir BOSKOOP Mr W E G Mactenbroek t Te dezer plaatse is ap 69 jarigen leeftijd overleden mr W F G Mastenbroek oud directeur van de N V Haagsche Assurantie Compagnie voor brend enz van 1805 De overledene was ridder In de Orde van Oranje Naasaü Het stotfaiyk overschot ia heden op Oud Eik en Duinen te s Gravenhage teraardeiMsteld Rxamen R og4uttscbe Lo Te Amsterdam Is geslaagd voor d fichfx lakte van het exemen Hot ultsche M O de hc A J Oortffi Ben Op deie toew Elng kunn m de sleutels worden In ontvangst genomen op bet Evacuatlcbureau alwaar eveneens het transport zal worden geregeld oorzoover de bewenen niet self voor hun verhuizing zorgen De Burgemeester van Gouda E A A UERA DISTRIBUTIB VAJf APPBIJeN Butaroma gcic uu poeder smaakt ca geurt preciesalsgesmoltenbot r Het Plaatselijk Verdeelkantoor voor Groenten en rruit te Gouda deelt in aansluiting op zUn publicatie betreffende de verstrekking van een i j K G appelen per hoofd het volgende mede 1 BERKENWOUDE De appelen zijn aan de kleinhandelaren tn de gemeente ter beschikking gesteld zoodat dus ultvoerihg gegeven kan worden aan de voorgenomen regeling om de appelen op Vrydag 24 December IM3 aan de irgetchreven klanten af te leveren Bij een veehouder In dCM gemeente zijn des na ts In de welde twee schapen ge6la dit De hulden en de Ingewanden zQn door de daders achter gelateo GOVDERAK OoncMt De muzlekvereenlging D H T S G uit BerkeriiWoude gaf hier een gastconcert De zaal was tot m alle hoeken gevuld Na het muzikale gedeelte dat onder leiding stond van den neer C Körevaar werd opgevoerd het blijspel Als ma aan de touwtjes trekt dat eveneens uitstekend werd vertolkt Op 8 Januari lal de muiiekvereeniging Ceacilia van hier te Berkenr woude een tegenbezoek brengen Alhumona juspoed r sorgtoa voor vele sotrtpn pikante jus en fi ine muspi Voor zooveel noodig wordt nog verwezen naar de bovenbedoelde publicatie opgenomen in dp p aat eltjke dagbladen tn het bijzonder wat het cmder Ie t m 3e vermelde betreft GEMEENT GOUDA De BURGEMEESTER DER GEMEENTE GOUDA brengt ter openbare kehnis dat op ITrangparanta aard appeltapioca voor d bereiding an voor ooHog schc schoteltjea de secretarie dier gemeente gedurende 3 maanden voor een ieder Ier lezing ishedergelegd de bij zfln be uit van hedenvastgestelde verordening tot Intrekking vande Verordening Intake het huren en verhuren van woningen in de gemeente GoudaDiB £ verorden mg eedt op heden Inwerkirtt Gouda 32 December 1M3 f kMt 4ml op 4k bult i irr ir jyfcaat WA 8CROLTEN8 A rdappeime lfabrick n De Burgemeester voornoemd SPORT LIKRADe Gemeente Secretaris VAN AS lo I VOSTBAt ZEVENDE ZEGB DER POUTIK De Goudeche Politie Sportvereeraglng won Dinsdag te Wassenaar voor de competitie ven den Ned PoUtite Sportbond met 3 1 van het elftal van dien naam en be heakle aldus de zevende achtereenvolgende overwHuUnf OFFICIEELE MEDEDEEIJNGEN SLUmNO KANTOREN De kantoren vaneden Provincialen Voedsel oommlssarlg te CA avwihage zullen opVrtjd g M en 31 December 1943 g middagsom 1 uur gesloten lAjn en 27 en 28 Decemberden gehe len dag 4882 BROUWGERST QEBIEENTELUKE PUBLICATIE De termijn van aanbieding van gerst alsbrou vgerst is verlengd t m 31 Jan liM4terwtll de premie ook voor na 31 Dec 1943 aanceboden partijen onveranderd n 1 p r 100 kg blijft gehandhaafd 4681 BUREAU MOEDER EN KIND Het Adviesbureau Moeder en Kind Is ep ibe aa Dvm INSPECTIE VOOR DE PRUSBEHEERSCHTNO NAAR ROTTERDAM GEBDCENTE GOUl Opheffku blokkeertaif weoBmtmtctt en gededMtUks m tnimitkg vaa woningen Be BURGEMEESTER van GOUDA maakt bekend dat de blokkeering van woonruimten en de gedeeltelijke ontruiming van woningen worden ü ctrokken Geheel ontruimde woningen zull i voor zoover zll niet reeds zijn bezet wederom aan de oude bewoners worden teruggegeven Betrokkenen ontvangen hiervan een toe De Inspectie voor de Prljsbeheerschlng te s Gravenhage zal 1 v m de vcrptaatslng van a Gravenhage naar Rotterdam m v Vrijdag 34 Dec tot Maandag 3 an 1944 gesloten ztjn Het nieuwe adres luidt Inspectie van de rijsbeheerachtng te Rotterdam Gouveraestraat 133 te Rotterdam De telefoonnummeri niBen nad worden bekend gemaakt De Sub In ectie te Rotterdam Is van 34 Dec af eveneens gesldtcn en wordt m 1 vdien datum samengevoegd met de Inspectiete Rotterdam GEMEENTE WADDINXVEEN BEKENDMAKING Byzondere voorgevelrooUIjn De Burgemeester van Waddlnxveen brengt ter openbare Ttennis dat ter secretarie vanaf 28 dezer gedurende dertig dagen voor eenieder ter inzage is nedergelegd een ontwerp besluit met daarbij behoorende situatie teekening houdende vaststelling van een bijzondere voorgevelrooilijn lang den Kerkweg en de Dorpstraat als bedoeld in artikel 2 tweede lid der Woningwet Gedurende den tijd van de ter lnzage ligging kurmen belanghebbenden hunne bezwaren tegen het voorgenomen plan schriftelijk aan mij ter waarneming van de taak van den gemeenteraad kenbaar maken Waddlnxveen 21 December 1943 De Burgemeester voomoemo MUMSEN Goudsche Orkestvereenigmg Dirigent QIJSB NIEUWLAND Jr KERKCONCERT op TWEEDIN KBKSTDAG 3 nur In de Luthersche Kerk Gouwe 134 Solisten GUSB NIEUWLAHD orgel TOON VERBSUGGEN hoorn FRANK DE WEGER altUokflult Werken van Gluck HSndel Mozart t Mever ej Varworind Earlc NIEUWE SCHOUWBURG Toegangskaarten i ƒ 079 bIJ Boekhandel de Ven aan de Kosterswoning en bij de Orkestleden Jai Donderdag 30 Dec Aanvang 7 30 uur THALIA KLIIiWEa 0S Tal 2230 OOUDA A N I K A Van VRIJDAG 25 tot en met WOENSDAG 29 December Een film die bij het Kerstfeest past sober zonder op smuk en weergevend de geschiedenis van eenvoudige lieden wier leven haast één ia met hun sport tai flim trillend van apanning die ten top wordt gevoerd in aan meesterlijk veriilmde kamploena wadatnjd Dé Groqte W dstrijd Das Grosse Spiel Een Bararia SIm met René Deltgen Heinz Engelmann Maria Andergast Hiide Jansen enz Taagang aHa lllldan Zaterdag Ie Kerstdag voorstellingen als op Zondag Bespreekt Uw plaatsen aan de cassa IH uur voor ledere voorstelling de Jeugdige Nederlandsche danserei Aan den vleugel Henny Hulahoff PROGRAMMA o a Wienei Blutt Job Stransa An den Friibling Grieg Matroosje Schubert Slavisthe Dans Dvorak Midinelte Lack Oude Spaansobe Dana Valverde Boerendana Weber La Giaconda Ponclelle Libelle Cbopin enz Choreografie en instudeering van ANIKA en IRIL GADESCOV Vit de pers TELEGRAAF E n met toewljdiijg en grx e ernit ultceo fendetechniek natuurlijke bevaüigheid virtuoos een Ump volle zaal Juichte haar na lederen d3na toeH£T VADERLAND ai eboren gratie opvallcnd muzikaal voortreffelijke technleldR een wonderkind RAAGSCHE COUBANT z j 11 een l egenadlgd kuratenarasje met aangetyoren itljlgevoel graüe en opmerkelijke muzikaliteit Een techniek waarom menig volwasen danser dit wooderkmd bentjden kan Viert Uw Kerstfeest In THALIA in een stemmig versierde zaal bl een prachtige meesleepende film OCHTENDBLAD Ala ooit de danskunat een wonderkind h ftgekend dan la het de kleine Anlka een openbaringPrijzen ƒ 2 50 f f 1 50 ƒ 1 Plaatsbespreken vanaf Dinsdag van 11 1 uur ze£PnAAR folge ï AU knaieo duiven ol faxanifn loch notf Tol cvreten ii n komt dtt omdat U hel uiigoed met mei Morktl beeft behandeld Anderen doen dal wel en daarom blijven tt dfl r veg Doe t dua ook Fn oniamet dan tevens met Cercaan waardoor U ook ttn acbl meer ondervindt van cbimmcli of graanziekten KlÓKPOeOiR Belden zijn blij D winkelier omdat hij waan een klant levraden heeft gasleld n de l uis vrouw omdat iij weer loo n bul go da Klolipoadar iiealt Dil rainigmgsmiddel is onmisbaar in haar keuken i helpen U bq rheumatiek ischias pijnen en scheuten in ledematen en getvrlrlitrn bij spit griep Terkoudheid en senuw of hoofdpijnen Let op de naam Ovaaltjes en prijs op de Verpakking 20 tabletten slechte 60 ets In alle ilpoiheken en drogistehjen erlcn gbaar Laat on ook Uw ervaringen wetei Sanita Agcntschapju Nassaukade 373 Am frdam De kleeren maken den man De Hoed de Dame Zeker men bewondert de dame vaak om den hoed die zij draagt Terwijl men soms een knappe vrouw niet opmerkt omdat de hoed die zij dr agt haar niet flatteert Hoe i het met Uw vilthoed Wordt het geen t d die eens te laten rverman lot een modern aharmanl modal bl ogua iburaou M Maison JOHANNA r i l i vooiheen Hoogstraat 189 Rotterdam Ken en UWer iNtlt 0 k ver aoJdXc