Goudsche Courant, vrijdag 24 december 1943

GOUDSCHE A COURANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN j daf 24 December 1943 PrU 5 r ntg per mm iiner 82ste Jaargang No 21430 CtMtt lactaur T Tirrut Oouda Burctns Markt 3i Telctaoo t74S Poftreheoinfl 48400 lerlijn aan dien vooravond van Kerstmis Ernstige bezinning in het vijfde oorlogsjaar Velen moeten het feest ver van huis vieren woonplaats verwyderd zyn op korten termijn te vervoeren Een harde slag zoowel vooi ouders s voor kinderen Als de Adventskrans was epcehangen Vroeger werd de nadering van Kerstmis reeds een maand van tevoren aangekbndigd door de Adventskrans Nauwelyks was de Advent begonnen of I tegen ie burgertievolking en dart het met alleen ui de winkels maar ook tn voor al zyn toekomstige consequenties iedere huiskamer hield de Advents i ook voor de te verwachten veiigelding krans haar intrede Het is een krans de volledige histoi ische v rffl twoorvan dennengroen gesmukt met gouden delyl eid draagt Eykhcoiamlssaris RyksoumsUr l r seyss ii su irt bracht o iv uu i i weer ter felegenheld van Keratmie een bezoek m v erschlllende hoepitalen la Naderkuld aaa ds gewonde soUaten SS OberaoharfOhref Bapp IMrla R R 4M ontwikkeling van den bombardeihentsQoirlog tegen de burgerbevolkmig en draagt voor al zijn consequenties ook voor de in 1940 reeds eenmaal mgiptneden jsi in de toekomst opnaeuw t verwachten vei Mmgi de volledige historisohe verantwoordelykheid tfOOSEVELTS S ntZWIJGEN OVER DE CONFERENTIES De Washingtonsche correi wnident an de New York Times geeft uitmg aan zyn leedwezen dat president Roosevelt met aan het Congres vensliarg beeft uitgebratdit over de conferenties van Caiiro en Teheran alvorens het op Kerstreces ging Dit feit ÈBcn er toe bydraigen alidus de correspondent om de reeds sterke vendeeldheid tussohen wetgevende en uitvoerende macht nog te vergrooten Het is onvermydelijk geweest dat het aanhoudelVde sttlzwygen van Roosevelt over de poktireke btjeonderheden van deze conferenties voedsel gegeven heeft aan de geru diten over de verpüchtinrgen die de Ver Staten daar moesten aranvaarden Leden faA het Oongire hebben Wartiington roet gevoelens van bezoirgdiheid verlaten Onder Roosevelts aanhangers zelf bestaat de mdnik dat zyn beauit om het verslag to na het Kerstreces uit te stellen een fout is geweest Zy hopen nog d t het den president mogelyk zial zyn de komende Kentttoenpraak het glooiste ueei vaii ut gtiuvii uwi un waair te maken Of hy m zijn radiorede echter politieke byrzonderheden zal geven o niet de kans om ztch onverwyld tot het Coi p es te richten IS voorby waarmede Roosevelt zoo besluit de coirespondent een zeldzame mogelijkheid heeft laten v loopen om de tegeruteUinigen tuSchen wetgevende en uitvoerende marfit te ovorbruggren BRITSCHE CRI HEK OP AMEKIKAANSCHE SOLDATEN Het Amanlkaaasi e tijdsohrlft Time constateert dat de Amerlkaanache soldaten in Engeland al heel weinig populair zijn De gemiddelde Engeschman vindt rlen Yaokeesoklaat oppervlakkig Ingebeeld grof gespeend van crltlschen zin en lawaaierig Het mllitai tydsohrin Stars and Stripes noemt de volgende oorzaken voor de steeds slechter wordende stejnmtng der Snge he bevolking Jegens de Amerlkaanache soldaten de soldaten geven zich openlijk at t Vrouwen van slechte reputatie zy zijn A j chalaivt in het bijzonder ten aanzien y n ht bU zich hebben van identiteityapieren zij verwaarloozen den groetplicht zij maken misbruik van regeeringsvoertuigen en nenieti de verdulstertngsbepallngcn fUet in acht De Time wUst er voorts op dat de Amerikaansctie boldaten fn vergelTjking met de Engelsche een veel te hooge soltllj krijgen iietgeen afgunst wekt Dan klagen Engeltcht boeren er over dat Amerikaansche tanks hun land als oefen4errem gebruiken Men merkt spottend op dst men luchtaanvallen heeft doorstaan maar thans voor de AmerU kanren moet wijken Het Amerikaansche blad zegt tenslotte dat de zenuwen der Engel schen door den langdurigen oorlog buitengewoon prikkelbaar zyn geworden BRlTSCHE LUCHTAANVAL OP BERLUN In de ochtenduren van 24 December op deri dag van Hplligenabend heeft de Brltsche luchtmacht een hoofdzakelijk tegen Berlijn gerichten terreuraanval ondernomen Naar het D N B verneeoit werden vooral arbeldei wHken getroffen Uit de eemte berichten blijkt reeds dat Duitsche nachtJagers in samenwetking met hel luchtdoelgeschut Ijoven B rlijn en op den heen en terugweg der vlitgtuigen een aanzienlijk aantal viermotoi Ige bonunenwerpers hebben neergeschoten CASET GOUVERNEUR VAN BENGALEN De Briteche minister zonder portefeuille In het midden Oosten Casey Is benoemd tot rïouverneur van de provincie Bengalen zoo meldt de Britsche berichtendlen Deze benoeming die het uittreden van Casey uit het oorlogskabinet tengevolge zal hebben zal echter niet van klacht worden voor hij in Bengalen is aangekomen hetgeen waarschijnlijk eind Januari het geval zal zUn NIEUWE TAAK VOOR SPEER WEDEROPBOUW VAN DUITSCHE STEDfN De Fühper twefl RIJksmuiister Speer als taak voor na den oortog belast met dtn wederopbouw def steden die dioor de bommenlerreur zyn getroffen zoo intldt het DNB Met het ontwerpen van plannen en de voorbereiding van dezen wederopbouw zal terstond begonnen worden Rljksrnlnisier Speer zal daajtoe de be lo Duitsche stedenbouwers die v ïor den oorlog bewijzen gegeven hebben vai byzonder geschikt te zUn voor het werk vin den stedenbouw om zich vereenigen en voor die taak gebriuken HET NIEUWE SOVJET RUSSISCHE VOLKSLIED Het eommunlkllsche orgaan Daily Worker merkt volgene den Brltschen berichten dienst ten aanzlm an de Instelling van een nieuw SovjetRusslsch volkslied op dat hutten da Sovjet Unie de InternaUonalo met den ouden tekst nl blijven voorlhestaan Het lied zal den strijdzang blijven va atie ontterdrukten en door aUe arbeiders der geheele wereW Te ongen worden als ultdrukktBg der taHdaritelt I In pensions en kamenrerhuarbedrUven In een dezer dagen m de Staatscourant üpgenom n beschikking van d seoretarissen generaal van Handiel Nijw verheid en Scheepvaart en vnn Lend botrw en Visscher is de bepalinig oj gpnomen welke ook geldt voor d pensions dat het eicploitanten vaa gebraik van ztjn wiining kan worden kamervertiuuribedryven veiboden ia ontzegd De gevolgen van bedrijfsont voor korter d n vijf dagen achtereen aan een en d enzielfden persoon tegiea betalifi te vedmrrai BEKENDMAKING Extra keuringen voor de Waf f en Sd en den Landstorm Nederland Het SS Eriatzkommando d eU mede Om Ban de vele aanvragen tegemoet t komen lal op 3 Januari nog een extrakeuring voor de Watfen SS en den Landstorm Nederland plaats vinden Men kan zich hiervoor melden bO het Ëiaatxkommando Korte Vijverberg 5 t en Maag van 10 14 uur Alle Inlichtingen omtrent dienitnemli g in de Waffen SS of Uhndalonm Ncdorland strenge maatregelen tot de orde to j j n d i E tz c nry o Doorbraakpogingen bij Sjitomir mislukt HeuveUerrein hij Kirowograd veroverd i Aanvallen In Z Italië afgeslagen Het opperbevel van de Duitsche haaldelyk met sterken steun Van 1 OUT xuUen lk a pUkvel m jf tfn Inbovrru fin In tnt Ita de Ven in ld toor V eO medewerker van den Coirt Kientiedienst te Beriyn tdtoTjil dd Deceraber Berlyo t ereidt zuti voor op de nennt van Kervtinij het vyfde Keratfeest smds het uitbreken van gen oorlog Er Ugt iets onzej baars treurigi in h t woord Kriegsweia dbtan Kervtnui u m heel DuitaoiUand teeda het lamihefeest tq uitnemendbekl geweeat Op Ii ltfenabend den vooravond B Kentmu wanneer de eigen fce vierinc plaats vond sloten de irinkeli reeds vroeg m den mid 14 Hm vier uur zag men vr wel en itervelinif meer op straat UiterU om zes tiur werenl alle aafé fen reftauranta schouwfbur en en bioscopen gesloten gomoii groote t atauTanta aven UB diner met muziek en dans voor de eeiicamen Waken vhn tevoren HWSt men ztjn tafeltje bestellen om r tataar heel weinig van dergeipïe Junggesellen Wechneohtsfeier nien Bn deigenen die er in arren Ie naar tioe gm an werden door liemand beavd al sag het menu erlOg zoo aantreklceluk uit al was de if nog zoo goed en speelde er nog Ko p uitstekende kapel Want op den wowvond van Kerstmis behoorde men ji den vertj ouwden familiekriiiig te Jongens die carrière hoopten teMken in de groot stad jonge meisjoi dte haar ouderl ke huis hadden nrlaten om elden een zelfstandigkataan op tt bouwen telden hrni lütfte geld na aan een spoorweglokièt n naar huis te fcunnen gaan Jong huwden spaarden desnoods een heelJMT luvg om de Kerstdagen in de uderUjke woning door te kunnen hengen i Het vyfde oorlojjikeTstteest ziet er bwl and rs uit Het is in de eerste rluls een feest van ernstige bezinMDg en in vele gevallen van droeve hannnerjnc Sr ia practisdi geen Duitoch gezin waar niet een of meer plaitsen aan den feestdisch leegstaan V le van die plaatsen zullen ook voor l tijd lee bluverk staan De radio zal taer met beèiulp van tieraduiaenden Mters telefoondraad een verbinding M stand brengen met de meest afgelegen deelen van het front Deze uitladingen waarbij de stemmen van booderden Duitsche soldaten aan alle tenten en van vrouwen en moeders Nn soldaten uit alk Durtsche staden tterklmken heibben steeds een groot acces gehad maar natuurlyk kunnen to honderden bUJde stemmen die BiUioenen leege plaatsen niet vullen Een rdsyergunning vereischt De dipastische beperking van het ipoorwegverkeer Waartoe de oorlog iwingit maakt het uitenaand onmogelijk Wer dte gaarne met Kerslmas op ii is urn willen gaan zonder meer te veriioeren Smdb eenige jaren reeds past Ben in Duitsohliand de methode toe kt men in tijden van groote drukte by k spoonwegen Kerstmis Paschen lomervacfttvtjes Zijlassiuig karlen Utgeeft waaroit nauwkeurig staat aan legeven op welken dng en met wblkcn tem men mag reizen In de praktyk voldeed dit systeem lohter met heelemaal Wie immers m Ie gelegenheid was een halven dag in Ie ry te staan voOr een statioai of een fatoiuieau kreeg zonder meer zoo n kaart terwyl uegenen die daar geen W voor had thuis moest blyven ook 1 kón hU moreel nog zooveel recht op len i eia doen geJden Daarom heeft Bet dntmaal zyn toevlucht genomen W andere n aatregelen Degene die Bch meer dan 100 kilometer van zijn oonplaaits wil verwjjdeiren en daartoe Joigens de desbetreffende bepalingen W recht heeft moet zich naar het poolitiébureau begeven waar hem mits ly kan aantoonen dat hy er recht op leeft een reisyepgunndng wondt verIti kt MenMïbpt hieirmedc vooral te wfeiken mi alle arbeiders die ijioHftiteel door de gevaren uit de lucht Pdoemd zijn aUeen te leven hun aar Riders geëvacueerde vrouwen Bmen bezoeken Ook vu van h a l Uud on lAen oidirteiv de vertl irwiS Kei tkaarïi n P K Bo r H H 8t I Helaas is het niet mogelijk gebleken ook de geëvacueerde fcinderen het Kerstfeest bi hvm ouders te laten vieren Het bleek niet doenlijk de mUlioenen kinderen die uit Rijnland en Ruhrgebied uit Noordwest en ZuldwestDuitschland alsmede uit Berlijn Hannover en naar veiliger treken zijn overgebracht en die in zeer vele gevallen vijfhonderd tot dui end kilometer van hun eigenlijke linten roode kaarsen en met zilverpoe der bestoven dennenappels De Zondagen van de Advent hadden ieder hun eigen naam koperen Zondag bronzen Zondag zilveren ndag en gouden Zondag Vooral de gouden Zondag de laatste Zondag voor Kerstmis was een volksfeest Alle winkels waren dan geopend en stralend van licht stapelden zij in hun étalages de schatten op waarmede zij de dichte drommen van voorbijgangerS tot koopen trachtten te verleiden Hieraan heeft de oorlog al dadelijk een einde gemaakt door de verduistering Later toen de voorrade meer en meer inkrompen bleven de winkels ook op gouden Zondag gesloten De distributie deed de rest De Kerstgans die ook op d tafel der minder bedeelden zelden ontürak verdween De marsepein eveneens Een zeer groot probleem vormt het speelgoed dat in Öuitschland sinds geruimen tijd op kaarten wordt verkocht en wet op kindertextielkaarten zoodat alleen de ouders uit de beperkte voo raden iets voor hun kinderen kunnen koopen Het legef en de Hitler jeugd knutselen allerlei kleinigheden voor de kleintjes Ook in sommige fabrieken heeft men de arbeiders een paar uur per week aan het werk gezet voor het vervaardigen van apeelgoed uit afval De Kerstmarkt te Berlijn De Keiwtmarkt was steeds een Duitsche specialiteit Te Berlyn werd zy gehouden in den Ltjstgarten achter het voormaiiig keizerlyk paleis De kern er van vormden kramen met speelgoed en lekkèm n waaronder harten van peperkctek die de meisjes aan een rood lint om den hals mee naar huis droegen het meest karakteRstiek waren Ro id dere kern was echter een ware kermis opgebouwd met dozynen schi ttenten die in Duitschland even zeer het symbool van een echte kermis zyn als ten pnzent de oUebollenkramen Onnoodig te xeggen un vr vsrcUit f u ookt tu ten waren met in kolossale letten de naam er op van de brouwery die daar bmnen tegen een schappelyken prys haa product aan den man bracht Even groot als de hoeveel heden bier die op een Kerstmarkt worden omgezet waren de hoeveel berden warme wot 3t die er worden gegeten Hoe eigenaardig het ook moge klmken in het Uiterst beperkte kader dat de Kerstmarkten in den loop der oorlogsjaren overal is gaan kenmerken hebben zich de warme worstjes nog bet langst weten te handhaven maar ten slotte bleken zy toch ook met beslaand tegen het feit dat het wekeluksche vleeschranfcoen geleideHjk van 500 gram afbrokkelde tot 50 Men bedenke zich nog wel tweemaal voor mra thans een l n van vyftig gram lecsch inruilt voor een gloeiend heete Bockwurst met een kwart mosterd Het straatbeeld dat wHtj althans te Berljjn ditmaal voor het eerst moeten missen is de landel in Kerstboomen Om een of andere reden gaf de Berlyner er de voorkeur aan om zyn Kerstboom desavonds te gaan koopen wanneer al de ent rme stapels hoornen die men overal In de stad kon zien door flakkerende toortsen spookachtig verlicht werden Dit jaar hebt en de spoorw en helaas belangrykerdingen te doen dan het vervoeren van Kerstboomen zoodat Wy het zonder moeten stellen i weermaoht deelt Donderde m de Aan het brugigehoofd van Nirkopol zyn verscheidenie vxy zwakke aanvallen der bolsjew eken afgeslagen Ten Zuld Oosten van Kirowogradhebben onze troepen bun aanvallenvoortgezet en een belangr k hi uvelterrein genomen Verder naar het Noorden werd een Sovjet Russische gevechtsgroep ingesloten en vemieUga In het gebie4 van Sjitomir liJn metv sterke str jdkr ch en vaib infantcHV en tanks ondernomen vijandelijke rioorbraakpogmgen na liardnekfcige gevechten mislakt 76 tanks der bols jewieken werden vernield f Ten Noord Mesten van Resjftza hebben onze troepen na afweer van vyandelijke tegenaanvallen de bolsjewieken verder teruggeworpen In den sector van Witebsk heeft de vyand zich gisttren beperkt tot plaatselyke aanvalten die afg lagen werden Het tweede bataiUon van het regiment grenadiers 528 onder leiding van kapt Dormann heeft zich m de zware aan valsen af weergevechten ten uid Westen van Slobm byzonder goed gthouden Ia Zuid ltalie beeft de vijand her Sündermann over 4 n bombardementsoorlog J1NGELAND DRAAGT DE VERANTWOORDELUKBEID Men moet meer vrouwen en kinderen dooden dan de vyand wanneer men zich beschermen wil by deze Lager huisverklarmg van den toenmaligen Bntschen piiemieir Boldwm knoopte gis teren de plaatsvervangende rschef der Ryksregeenng Sun ermami aan voor verklaringen ten overstaan van iHutenlandsche jouiïialisten zoo meldt t ÖNB Aan de hand van documentaire bewyoen oonatateende Sündermann dart Engeland alleen schuld heeft aan bet uilteeken en de ontwikkeling van den bombardementsoorlog Süwtermaun n fn op zich het b wys vooc de schuld te leveren en greep dearbij o m teruc op de verklarios van Brrttsche etaet lieden ii het Li erbuu en het GenceflctM volkeiiboadiprotoool ven de Jarea 1939 1939 waerUL leoonetMeeni wordt dat Bncelaiid reedi la die Jaren gebruik maakte van bombardethentavHeKtulgen om zijtk heerschappij In IndM en In het midden Ooten in stand t hou ïen Bultcnsewoon verhelderend waa vooral een bij de In Tranlo ijk gevonden documenten In haaden der Dultscen geval len aaoteekoning betreffende de BrltschFraneche besprekingen der g nerale ctaven van 3 April 1936 waaruit blijkt dat de belde toenmalige geallieerden gedurende de tweede phaae van den onder oogen gesienen oorlog hun bombardementawapen op hei Z tritsche achterland m werldng moeaten stellen ten einde diermede tot de ultelndeiyke Ineenstorting van den Duitschen tegenstand btf te dragen t at Engeland de drijvende kracht la geweeet en oog is bu de openinc van den luchtoorkig op het civiele achrterland bttlkt otu bbelzinnlg uit het eveneene ki Frankrijk revooden protocol der beepreking van Chamt erbaiR en Daladier van 17 Nov 1939 Oe richtlija van yt protocol opvolgende bombardeerden Engelsche bomtnenwerperf voor de eerate maal op 13 Januari 1940 Dultsch gebied nadat zij reede op S Septem ber 1909 de eerste bommen hadden geworpen op burgers tn de Deenache stad E bjerg Op 10 Mei MHO volgde de eerste vrij groote Bi Itsche hichtoveival Hy was gericht op Frei burg in BrelsKau 83 burgers wenien gedood Daarop volKden de eerate luchtaanvallen op groote steden om op 17 18 Mei 1940 op Hamburg waarbU 29 burgers werden gedood Deae overvallen varen uitgevoerd ondanks de officieele I ultjche waarschuwing op 29 April 1940 waarin gerefereerd werd aan de Brltache txjmlMrdementaaanvalIen op de steden Helligenhafen Helde en Wenning sttdrt IntuMchen had het Brltscha hichtwapen de Franche oldaten op de slagveMen in het Weeten alleen aan hun tot overgehieen Het was lederen nacht alleen txiven Duitsche ste den en dorpen verschenen en had lukraak bommen geworpen op de burgerljevolking Na een vergeefsch wachten van bijna twee maanden was het thans de onvermUdelijke pUch van het Duitsch luchtwapen van zyn kint van repliek te dienen Het zag ook thans nog af van een nabootsrmg der vljandelyke methode van het kT ken van woonblokken en bomlbairdeerde uitsluitend milutaire doelen Cpdm éf Anili A n r njrhi bewermsign onSgnee iae Sündermann nadruikelijk dal het Duitsche l uchtwapen voor 20 Juni 1940 geen luditoperatie ten uitvoer heeft gelegd welke met redhtstreeks in contact SB5B KERSTMIS Bn Kerstmis la gekomen Het Feeat van H Jonge Llctal Waarop de menechheid eteede weer Vol hoop haar blikken richt Hert Feest van etille vreugde Vol Ingetogenheid Van bevende ontroering En groote teederhcld Het Feest van de Geboorte Van t Wonder In den atal H t Feest van alle Tijden Dat eeuwig blijven lal De boom spraldt breed zijn takken De kaarsenachijn tri tiacht En weer ral t menSfrosiiD hooreo Het lied van Engelenkor Er la een Kind geborenl O Stille HeU ge Nadit BLWEN tanks en slagrUegers In den seitor van Ortona aangevallen Alle aani allen werden in verbitterde geveehen onder zware verliezen voor den vtjind afgeslagen Vijf tanks werden vernield Aan de rest van het ont verliep de da3 rustig Voor de Noorsohe koiat hebben yf Britsohe torpedovliegtuigen een Dl itsche duikboot en een klein vaartuig ebmarine met verscheidene torpedo s v r geef aahgevallen Twee der aanvalldnde vliegtuigen werden v anictigd epn Jcrde in brand geschoten Amerikaansohe bommenwerpers drongen gisteren overdfji onder bescherming van zware bewolking door naar N W Duitschland Door Inchtverdedigingsstrydki ac iten uiteengedrevtn en belemmerd m het geconcentreerd aanvallen WM i p de vyand luloraak brasant en jrandibomn op verscheidene plaatsen 28 der aanvallende vliegtuigen WO 21 zwaKe bon menwerpers werden neergeschoten Vier andere tO stellen verloor de vyand borven de bezette Westelyke geb edcn Gisteren m de avonduren vlogen eenige vyandrelyike storingsyliegtuigen naar het Hynland £ otïlW Duitsche gevechtsvUergtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bommen np Eastbourne stond met een operatie der troepen op den f orui Zelfs de hoofdsteden Kopenhagen Osk Den Haag Brussel en Paiijs werden zonder luchtaanval mgenomen Zelfs de vesting Warschau was eerst aangevallen toen zy door Duitsche troepen ingesloten tevergeeft tutgenoodigd was om zich over te geven en bovendien een terrayn van 2i uur ter ontruiming van de stad door de burgenbevoliking was venrtreken Het geheele eorpe diplomartiiiue te Warschau was geituige van deee correcte gebeurtenissen Het lukrake neerwerpen van bommen op vo eodzame dorpen zooals in 1940 of het werpen van tapyiten zooals dit in 1943 tot de tactiek der RAF behoort voant een uitsluitend deel der Britsdhe gedachtenwereld Aangezien de vwsde Duitsche man nen als soldaten aan het front staan zyn de meeste slachtoffers van den lut toorlog vrouwen en kinderen Br zyn DuitiKhe steden waann 70 pet der veTmoorden vrouwen en kinderen en slechts 30 pet mianinen waren Ontzetting uit het boerenbedrijf De Bnrtsche oortogvoeirmg staat aedert de iionigerblokkade van den wereldoorlag en tiian opnieuw m de positie van den aangeklaagde naar Sündermann verkliainde wergens gewonen moord op Iwinderddrulzenden nietstrydende mannen vrouwen en kinderen De plaatsvervangende perschef der Ryksrcgeermg besloot zyn vertklarwg met de woorden Engeland is alleen sehuMig aan het uitbreken eirt INGRIJPENDB MAATREGELEN BU ERNSTIGE OVEETEEDINGEN Het was in JuM van het vorige Jaar dat den secretarisgeneraal van landbouw an VIsBChertJ bijzondere twvoegdheden werden toegekend ten t ehoeve van de voedselvoorziening Boeren die aan hun verplichtingen ten aanzien van de voedselvDor2iening niet in leder geval met ia voldoende mate voldeden dan wel In hel algemeen schromeiyk telcortechoten bij de vervulling van hun taak medewerking aan de voedseivoorrientag Rebben sindsdien voor velen van hen op gevoelige wijze keunta gemaakt met de toepaasing van dexe bijzondere bevoegdheden van de overtield De btjzoadete tievoegdheden liehelsden daC de seoretarla generaal van Landbouw en Viascherll la gevallen waarin laDdtxjuwers en veehouders hun verplichtingen tot Indaa wel tot aflevering van de voortbrengaelen van den akkerbouw en van d veehouderij niet nakomen de tnieverin van andere producten kan opleggen la zeer ernettge gevallen b v in gev en waarbij groote hoeveelheden landbouwproducten zijn achtergehouden en frauduleus in den zwarten handel zijn gebracht kan overtreders van de voedselvoorxieninggbepaltng n en voorsciirtften het get ruik van hun gronden of bedrtj gebouwen geheel of gedeeïtelijk worden ontzegd hetgeen practisch neerlgomt op ontzetting uit het bedrijf Ook alechte bedrtjfsvoenng kan er toe Leiden dat de betrokkenen niet tuiger tot deelneming aan de verzorging van da voedeelvoorzien ig worden toegelaten Niet te ontkennen valt dat zich daarbij moeilijkheden hebben voorgedaan want het bestuit dat den secre tarisgeneraal de bijzondere bevoegdheden toekent bleek niet alle bij b rijfsontzetting optredende elementen te regelen Dezer dagan is daarom het l ewuata zetting ten aanzien van de pacht zijn eveneens geregeld Kon er tot dusverre bij de overheid met het oog op de moeilijkheden die zich bij Ie toepassing van den strengen maatregel van bedrijfsontzetting konden voordoen eenige aarzeling worden verwacht voortaan ii een dergeliike verwachting ongegrond De overheid verlangt de volle medewerking om da voedselvoorziening van het Nederlandsche volk zoo oed nijpgelljk te regelen Zij zal met aarzelen degenen die op grove wijze tegenwerken met die de praktijk aanwees v88m fl Voorop gesteld diept te worden dat thans de mogeHjkljeid Is geopend een bewindvoerder te bënqemen die in de plaat treedt van den t oegeren eigenaar Men begrypt wel dat daarmede eventueele moeilijkheden ondervangen kunnen worden Verder kan voortaan den ondernemer die door den maatregel tot bedrijfsontzetting wordt getroffen een Inleverlngspücht worden opgelegd vaor het bedrtjfsvee en den bednjfsinventarls terwijl hem ook het roepen Mijn Pijpenrek Mijn pijpenrek hangt jarenlang Al lokkend voor mijn neus Er hangen zeven pijpen In Van teen en hout naar keu Ik heb er lieel wat uit geroOm me pleiler te doem Nu rook Ik er nog maar uit i En lei ilJn me peneloem Ik heb een pijp wearblj Ik chreef En un het dichten ging Dan ging hij honderd malen uit Door de l egee tertng En WM dan mijn gedicht geslaagd Dan tond ik gnuivend pp En zoog Ik uit mijn ulte pUp Een ntcoUne prop Een doorKaifc tijo Ik er bIJ Van meeJcnutnf 1 die pijp Waarnaar Ik blJ Wn krant of boek Zoo al vaniclv grUp Ik heb hem keuUg doorgerookt Steeds bang voor ongeluk En als hlJ heerlijk brulntjes U Dmi valt hIJ zeker tuk Een nouawarmertje heb Ik ook Voor bulten op de tri t Het U een eoort van ohl pe lurk Die blJ mUn baardje taat Ook i er een van porcelein Die altijd la verstopt Bn dan een Frlesrhe dte teada snurkt Bn netje la bedopt Die pijpen zlfen miJ troostend aan Wat al herlralerlng Van heel véél rorn en heel veel goads Dat eenmaal kwam en ging Oeen portorico rook Ik meer Maar daaraan lieb ik lak Ik top mijn nu dlAiatdoeode pijp MET HOIXAN0SCHE TABAK t j R sPECNHorr Kerstgr oet van Mutsert AAN DE NEDERLANDSCUK ARBEIDERS IN DUITSCHI ND De Westf dlische Landaszettung publicert naar gemeld w t een Kerstboodschap dM ds Leider van het Nederlendsche volk Mussert den in het Duitsche Rijk t m het byzonder in WesttaJen teweifcgesteUen Nederlanders langs deoan weg doet toekomen Landgenooten Ik verheug my zeer dat ik u lan0i dezen weg ter gelegenheid van het Kerstfeest de harteLykste groeten uit het vaderland kan overbrengen Myn onverwoestinar geloof aan de goede eigenschappen van mijn vdk geeft my de zekerheid dat steeds meer Nederlanders zich zullen uitspreken voor de gedachte dat alleen een onwrikbaar vertrouwen m Duitachland alle tegenstellingen kan overbruggen en dat de nieuwe ordening van Europa die in desen oorlog ver overd moet worden ook voor ons volk een nieuwj tydperk van bloei in h t bestek van zijn natuurlyke mogelykheden zal breng Ook al kan ik u op het oogenblik nog niets tastbaart geven toch kunt gU er ker van zyn dat uw arbeid en de bloedoffera van onze vrywilligers een toekomende plaats m de Buropeesche volkengameenachap waarborgen Nederlanders Vervult uw plicht jegens de andere buitenlandsche arbeiders op voorbeeMige wyze geheel onverschillig welke functie gy iu Duitschland uitoefent Toont een houding die zoo correct en fatsoenlek is als dM van den Duitschen soldaat in uw va GEEN LOGIES VOOR KOBTEB DAN VIJF DAGEN Langestraat 56 VJGrönJngen Hperestraat 4S Heerlen Sarokaslraat i5 Kouteloose ipourwegbiyetteu kunnen eveneunji by de bovetigenoemde adreaaen aangevraagd worden KLEINE MENU S IN RESTAURANTS Het komt den laatsten tyd regettnatiff voor dat Ifl Festauranls uitsluitend de degkaart en niet het menu aan de bczoekem wordt voorgelegd Deze handelwlj a Is voortaan verboden Een deetretreffende beschikking van de xecretArmaf n generaal vaa Handel Nüverheld en Scheepvaart tr v Landbouw en VuschorU gLuubltceerd In de StaaUiCourant van 21 December 1943 bepaalL dat Indien In een retaurant een dagkaari wordt aangehouden tevens d vaete kleloa menu hierop moeien wcvden vermeld Komen tn eea reatauraat op den dag ke a r t een of meer schotela of gerechten met vlececl vïececliwaren of wild voor dan dient op h vaste kleine menu tegen afgifte vaa co sumr ntt onn n een achotel of gerecht m vlemcH vleeechwarcn of wlUl verkrijgbaar te worden geateldy RIJKSBOEECA OPGEHEVEN Het Rijksbureau voor het hotel café resstaurant en pensloï bedrUf het zg MUkahoreca l met Ingang vaai 22 December J iüligeheven blllkena een In de StaAirtcouraatvan 21 Deceinbor 1M3 opgenomen beethlkklng van de Becretarli acn gcner a l van tlan del NUverheld en Scheepvaart en vanLdUidbouw en yiaacherIJ Het geheele terrein yamhet Rljkabureau voor zoover zOn t kep nietaan Jlen gemachtigde voor de prijzen zii opKcdragèn prljzenoontrole en pröabeheetsching ressorteert voortaan onder de ba dTljtefrro4p hotel café restauraat pcnaloatn aanverwante bedrUven kortweg BadrUf horeca genoemd MiEDEDEFUNG VAN DEN FVHR80RGE0FFIZIER Het 9S Ersatzkomm ndo deelt mede Het spreekuur van den rtthraorgeofflplerv dat ied nWoeruideg te Dtp Haati Korte Vijverberg 8 gehouden word ui op Wornadjag S December niet plMltffVlnden Hat eerstvokonde prockuur I weer op Woensdag I aauarrt 44 NIEU POSTZEGEL VAN 3f CENT Van a Jinturt aa af ui tan de poet kantf en de nieuwe zegel van 30 cent me de beèltenl van Uirnelia Tromp verkfljgbaer rijn De kleur U Uohl blauwachtig groen hel model la teand De zegela z n uitgevoerd In rotograVur dritk bfl de firma nachede 7n Haarlem nadr het egrev erde ontwerp vaa Hubert Levlgne iÖm gen Uf t X mm bMUvlak ÊJiJ t X ir a mm4i In veUrn 100 as van r k HVéX s I iWuka