Goudsche Courant, vrijdag 24 december 1943

Nieuwe regeling van het Brandweerwezen BE AUTO KEUKENTREINEN VAN VOEDSELVOORZIENING Steeds gereed Qm bij epn ramp mt te rukken t ü V Y Besmetteiyke ziekten o week van 5 tot en met U D zijn de volgende gevallen v i smettelijke ziekten aangegevi dcgraven 11 phthcrie Gouda i vonk en 6 dii httieric Moonl dipMherie Nieuwerkerk a d dipfithene Oudewater 1 föbri lans Reeuwijk 7 diphtherie hoven Z diphtheric Waddinx diphBherie Zevenhuizen 1 roe Giften iioowel ds Ka f Huls Ncd Hérv predikant n een gift van ƒ 300 gelijkcliji de len tus sch h vijfde pn plaats wijkcvangelisatie en u Diefstal Bü een in brask grti s sitrderij uun de Hoz ri t ee kg stroop en drie kg r ontvrewnd t r het brnntfpunt van het ooklrrimi t fl warm eten naar de voorgtr Units a ilitjevoerd Voor d pawLsprprcnadier dic daR In d s uK in d toopjyjavtn IlïRen Iji e n wtrm kap pen zeer welkome verfnap TlnK SS PK l Otten tellnu H H St MC telefoon Ujnen snelt een alMinberiotst StadswUk zwaor ge itfOtep honderden gezinnen diak 100 1 Het Min wmjp wordt gegeven Zet uur later worden dui en den liters pef uitgedeeld Menigeen zal zich al eenj hebben afgevraagd waar al dat eten 200 gauw vandaan koeM Onder de instantiet die in zoodanic geval gealarmeeml worden ii ook het BüÉsbureau voor de Voedselvoorziening waarvan de afdeeüng massavoeding niet lleen het beheer herft 9nr de on eve r 17Ó centrale keukeBï fet den lande Jwaar bovendjen over twee gentjotoriïeerde keukentreinen E6n daarvan taal voortdurend geMed en geladen om op bet eerste sein Üt te rukken Voor dat daartoe opdiadit wordt gegeven wOTdt naluurlUk eerst nagefaan of er in de omgeving van é ieai geen centrale keuken is lie voor het benoodigde voedsel k MirgWi Een verslaggever van het A N tatiBbt een ben aan zulk een keukentrein in vol bedrijf Deze vervingter plastte de centfrale keuken welkeaan een revisie werd onderwoipen Na eenig zoeken ontdekte hü eenkennisaahtJ4 aandoend complex Knalmode waigenB geverfd in de bekendekleur van brandweer en P T T stonden in carré opgesteld Daarboven uit tak een lange analle schools teenpül en stegen wolken stoom op Eenenei iewagcn dreunde en lanipte juist werden ketels met pap uit denmist van de keuken naar bulten geschoven Tweede colonne ontaogi gereed gekomen Twee aar geleden bescbikte het Rytifcui au alleen over een tiental veldkeukens elk met een capaciteit van 3 J0 liter die achter treJokers bJnden worden getiearkt Al sjwedig voelde men evenwel behoefte aan een keukentrem met grooter capaciteit die zich onafhankelijk van het spoorwegnet over groote afstanden Zou kunnen vei plaatsen Het idee van een autokeuken tiyin werd gtjboren 1 Mei 1942 was de eerste colonne gereed Zij bestond u t twee kookwagens die met neejklajubare laadbakken 2X odanig tegen elkaar kunnen worden geplaatst dat zij één ruimte Ycrmên een speelwagen een ketelen een waferreinigingswagen die later werden gecombineerd en een van Nederland De Rijnstreek met als centrum Imeroneen hee t dit seizoen een voor Nederland zeer opmerkelijk record op haar naam staan Van de totale tabaksproductie van Nederland heejt de Rijnstreek den ajgeloopen zomer namelijk ongeveer de heljt alleen opgebracht Juwelier in Amsterdam vermoord SCHILDERIJEN EN SIERADEN ONTVSEEAID In den nacht van Vrijdag 29 op Zaterdag 30 October j l werd de 39 jarige auto en juweelenhandelaar Karel Lieskovsky in zijn woning aan het Daniël WiHinkplein te Amsterdam op afschuwelijke wijze van het leven beroofd De TeL meldt hieromtrent nog het volgende Het slachitoffer werd in zijn woning gevonden met een steekwond in de hartstreek en ernstige verwondingen aan het hoofd waaruit viel af te leiden dat de man met een hard voorwerp was aangevallen en neergeslagen Voorts bleek uit het onderzoek dat het motief tot dezen moord waarschUnlyk roof is geweest Men vond alttians verschillende kamers in wanorde Her en der lagen lysten van schilderijen waarvan de doeken eenvoudig waren loege neden verspreid Na een nauwketsrig onderzoek heeft de pt Utie kunnen vaststellen dat de dader ot daders behalve een B 0ot aantal scCilderijen ringen en horloges hebben ontvreemd Projectiel op zandzuiger ontploft DRIE GEWONDEN Dinsdagmiddag is bij het verrichten van werkzaamheden op den niiger Sliedrccht 9 liggende in de tweede petroleumhaven te Rotterdam n projectiel ontploft waardoor drie misnnen meer of minder ernstig werden gewond Het vaartuig had aind vervoerd dat uit de Waalliaven opgubaggerd w M Bij dit baggerwerk was eon proJeètiel van klein kVliber in de haalpi akoBMn en beklethd geraakt tusséhen éta fatier van den centrifugaalpomp ati jartge i m Ö eep gegeven oogenfcllk ontplofteprojectiel met het gevolg dat de Itrjarige stoker T Vleuge de 28 matroos J Spruyt en de 66tiigbaas C G Sluy allen wo Sliedre t getroffen wer QS Dreente liep verwondingen op Ml hoofd linkerarm en becncn De tweed bekwam een schedeIbasisfractaur D de derde brak een zijner fceeMn De gewonden zyn naw het h veni i ken uis vervoeid en daar ter 1WH l ging opgenomen magazljnwegen De acbt kookketeli badden een irtioud van e 400 Uier In een jaar tijds is in desen trein een millioen liter eten bereid Twee WMBdrn geleden no te een tweede eol me In bcdrttf gesteld welke Dit seven wagens bestaat en waarbt dlle slaapwagens werden in gedeeld voor de vaste kern van het penoneel een paar koks monteurs en electiieiens De Mhi ketels van dezen trein hebben een inhoud van 600 liter e Doortoepassing van ïto Jminjectie voor deinvoering waatvan voojal de heer S van der Bent van genoemd R jksbureai heeft geüverJ kunnen de maaltüden bovendien i korter tyd bereidworden Aan de eigenlijke botnbardecnentscolonne wordt nig een otmoepwagenmeegegeven voor iet bekendmaken perluidspreker van uitdeelpoaten enz Leider van deze keiKentceinen is de heerDurkstra Ener e wagen en kenken De energie wajwis van beide treinen zyn zoo ingericfit dat zij zoo noodig onafliankeiyk van krach toen tjales elec triciteit zuiver water en stoom kunhen leveren Verschillende installaties wer den daartoe ingetxniwd Zoo kan electrisdic stroom worden opgewekt door een op een automotor gekoppeld aggiregaat en kan water dat b v uit een riviertje opgezogen womdtr volkomen worden gezuiverd kteurloos en reukloos gemaakt De keukenwagens zijn o a nog toegerust met een aardappelschilmadiine een groentensnymachine spoelbakken vooTverwarminge en stoominstellaties Enorme hoeveefteden aardoppelen kunnen boven in de wagens worden gestort De haast elkaar opgestelde wagens vormen een gelieel waarvan de mWdengang met tentaeil wordt overdekt Kijk dit noemen we een stoominjeotie zoo veiitelde de kok aan den verslaggever en hij diraaide een kraan open Sissend blies de stoom door een gat in den wand in een geopenden ketel en hulde het inwendige van de vreemdsoortige kcrmistent m dichten mist Uit een slang gutste ergens water over de stalen grondpia ten zulk een geplas en geplens be hoort bü iedere keukeri van eenigen omvang Zonder onibberlaarzen of klofrtpen moet je er niet komen In ieder geval is het een geruststelling te weten dat de keukentreinen van Voedselv 5orz lening dag en nacht klaar staam om door bom bardenienl getroffenen onmiddellijk aan voedsel te helpen Verkoop en afleverinfes VAN 25 DECEMBER T M 5 JANUARI In verband met de inventarisatie van de voorraden schoenen hier te lande is in de periode van 25 December tot en met 5 Januari 1944 het koopen verkoopen en afleveren van alle soorten schoenen in èen uitgebreidstcn Zin met inbegrip van pantoffeLs en leerïoos schoeisel verboden ook al zou hiervoor eöi geldige schbenenbon worden geleverd In verband hiermede Is de geldigheidsduur van de schoenbonnen die in genoemden periode verloopen verlengd tot en met 12 Janiiari 1944 zonder dat hiervoor afstempeling van den bon door den distributiedienst noodig Is JUWELIER IN DEN BOSCH BEROOFD Een brutale diefstal is Dinsdag gepleegd bü den juwelier L Verbiruggen te iSen Bosch Het viel den juwelier op dat een klant die nog niet fehol pen was plotseling de zaak verliet hetgeen voor he n aanleiding was een haastig onderzoek in te stellen Hij kwam daarbij tot de ontdekking dat een schild met 25 ringen sp ioi loos verdwenen was Onmiddellijk werd de jjolitie gewaarsdiuwd die overging tot arrestatie van een anderen ijezocker die contact had gehad met den vermoedelijken dief en die waarschijrrlijk om de aandacht af te leiden een horloge ter reparatie had aangeboden Het onderzoek gaf de politie de ovcir tuiging dat de broer van den aangehoudene de hand in het sipel had gehad Men slaagde er in ook dezen man die door den winkelier als den zoo haastig verdwenen bezoeker werd harkend eenige uren later te arresteeren De gestolen ringen die een waarde van duizenden guldens vertegenwoordigen werden echter niet gevonden De twéé broers H V en M V beiden goede bekenden van de politie blijven hardnekkig ontkennen iets met de zaak te maken te hebben D bedrijfsriut geldt niet teft v evacuatie maatregelen Het departement van Handel Nijverheid en Scbeefwasrt vestigt er de aandacht op dat weikzkamheden samenhangende met van overheidswege bevolen evacuatiemiaatregelen niet onder de bedrjjifsrust tusscben Kerstmis en Nieuwjaar vallen Meubeltransporten en dergelijke wettzaemheden mogen derhalve worden uitgevoerd OLIE STROOP EN VERSNAPE RINGEN VOOR GRENSGANGEKS EN ARBEIDERS MET VERLOF De cenXrale persdienat van t N derl iulBCb Arbeidfifront meUU Op aandringen vaa het Nederlandfiche Arbeldsfront werd aan den wensch van een giroote groep NederLaDdachc arbeiden die tildelijlc In het buitenland vertoeven en thane met Ker t en Oudejaors verlof in Nederland verblijven atanog tegemoetgekomen Het betreft hier de ventnkktng van de extra Kerstrwitaoenen spüaoUe stroop en uil eTWerlcen waarvoor deM groep van Nederlandehe arbeiders aanvankelljlc nJet in aanmerking tou komen Thana zullen mede dank zti de bemoeiei asen van het Nederlandache Arbeldafrtm de navolgend categorieën alanog deze toewijzing ontvangen A de z g week enagangerv B de Oat bau ai beider die met wachtgeld in N derl nd vertoeven C da met verlof zijtid Jongens en metsjee van djen Oermaanachen Landdlenst en verder de v rlofgantiera cUe tUdena de Keraiperlod In Nederland vertoeven Tenalotte ontvan ren Nedertandeche mijn rkers dde In DuitMhlaAd werken doch llajKelljka naar Nederland terugkeeren voor zoover zij in het bezit zijn van een Duitache btjalagkaart voor zwaren rbeld een dubbel nmtaoen olie 13e wijze waarop de dlatrtbutle vao de toegewezen artikelen zal plaats vinden zal dezer dagen nog nader worden bekend gemaakt Werp jeen scherp tusschen de a lappeUchiIIenf HEKBERT GJLLE de comtnandeut der Wikingers S S PX JuJdlM2 D WUcinc stormt naar bét Zuiden l e Doa wordt oveivchreden £ eft aldeeltn verk nsi ni der dfvlftle sta t d t rufviedend vijandelijke cohMniet uiteen eu verhiudei uUiuê een geordend terugtocht vaa dien v and naar het Ziiiden Verder stoot deze afdeeUng najir voren steeds verder ZU schenkt geen aanctecht aan de eierke vtjandelijke troepen die aan beide zijden van den doorbraakplaata zijn blijven slaan Rakowo Tawiitschki Botswodny en AiKlironoif wqrden in hardi n strijd genomen lu de elndelooze r en krUgsgevan j nen bevlnd en ïich soldaten van tien vei± chillcnde vyindeüjke dlvleice OnhoudtMMr g £at de aanval V orw arta Dee Ie n veax een Sovjet armee worden uit JegorUkskaja geworpen met kraclitig voorwaai tsdringen wordt Sredny Jegorlijk bereikt De verkeruu TiifdeeUnS staat volkomen op zich zcït mmler voeling met de n lringende eigen divijsie Naast en achter haar bewegen zic storke vijandelijke krachten De vijand weet waarom het gaat en valt In den nacht telkens en telkens weer verbeten met frisch tn den strUd gevoerde brigad r aam Maar de aanvallen worden woedend afgejïlafjcn a zelfs groote deeien van een pantsercorps worden vernietigd Deze koene 5g n eedoogenlooze fitoot diep in het hfirt lin bijna tot aan den Koebsn De mwtootcnde eigen divisie gelukt het spoedig d rivier over te steken l ider van deze suocesvolle onderneming is de 4r Jariife commandeur van e n artil lerieregiment In den eersten wereldoortog werd hij met het üzeren kruis eerste en twee klasse beloond het Diiilsche krtils In RouÜ verwierf hij reeds In t Oosten Thans woTg hem het ridderkruis bij het Ijzeren kruBT verleend Bukken wU terug op de afgeboopen gevechten dan vinden v ii hem altoo aan het hoofd vatt zijn troepen hetzij ate eenvoudig soldaat als ch f van een batterij of zooas thans all batal oascommandeiir Zichzelf nJet ont7 iend la hy een voorbeeld van elan en bezieling sleept hij ïijn mannen mee en draaagl door zijn vaKttieradenheld In besltssfnde mate ertoe bij dat de opeatia ten Zuiden vaa de Don zoo ongekiofHJk snel gelukt zijn Datladt frontsoldaat Herbert Ollle MeT 1943 Dt Wlklnr stormt wrder naar de Doh a De divisie commandeur wordt weggeroepen 2 ja opvoger neemt d leidinc van de roemrijke óiviMfu waarin vrlJwllUgeni uit alle Germaaciachc landen trtjden over ala een zwaar en veranlwiKM deliJk erfdeel Evenals voorheen vtaat hij met zün fansche persoonijkheld ai den dienst van ilJn ndeuwi n taak ver ult hem uit de rijkdom wsn zijn karakt r en uit zijn ervaringen Hij heeft begrip voor zijn mannen dde sinds het b n van den veldtocM In het Oosten ta Sovjet Husland staan Hij weet dat deze mannen hun vaderland hebben verlaten met het doel voor een vereenlfid Europa te strijden en nu ver van beschaving en cultuur In gebieden staan waarin strijd pp rustdagen evenals In tijden van hoogsten Inzet levensvoorwaarde Is Daarom helpt hij hen zooveel mogelijk zelfs uit de onmoRelijkste vervalen hut nog een ecnigszlns bewoftnbaar kwartier te maken Men moot het vaderland in zich dragen la een graag gebruikt woord van hem dat hij zelf d€w r houding en leefwijze tracht waar te maken HeMot en d zorgen van ïijn mannen vinden blJ hem meer dan belangstelling zelf s in dagen van barden atrüd vindt hij tijd zich met hen bezig te houden hen raad te geven en te helt en Hij Is voor zUn Wiklngers vader en kameraad tegelijkertijd Op de verwonderde vraag van een fcullenstaander of hlJ wel tUd had voor dergelijke dingen antwoordde hïj Ja want Ik voel mij voor lederen man verantwoordeUlk Dat is de commandeur der grootgermaaiMche divisie Wiklng Herbert Oille Jult 194 T Wiklng staat aan den Donetz De groote afweerwtrljd begimt 400 man der ddvisle houden een frontsector van 32 kilometer en de doorgebroken Sovjets worden telkens weer teruggedrongen Wiking houdt stand is de 8t eotiepe melding aan het armee corps Vochten de WikinRers tijdens den voormarKch altijd vooraan zoo is tljd nn de ultwljk beweglngen hun plaats vanzelfsprekend in de achterhoede telkens wordln zij tot het ulterte Inge et nooit geiukt het den vijand onze stelselmatige bewegingen te verhinderen Het zUn dagen zooals de divlüle 7 e tot nu toe nog niet l e eefd heefl maar zij smeden de mannen en den commandeur n R ephetr aanern De divlslc ctjmniandeur IfÜBTt z jn hoofdkwartier ver naar voren en e k hevel U natiwkeurlg overleed Maar H elk bevel spreekt dt wensch ztin mannen zooveel als slechts cenf szlna mogelijk Is te sparen En als te toestand hopeloos rn uitzlcht stoon tchtint aki de officieren der d4vi ie zich tot den generaal cm raad wenden dan helpt hlJ verklarend en iitile gend En ala hij d in riuitie en zonder hartstocht maar be ijpend vraagt Zijn er nog andere moeilijkheden datt zlfn deze iitots atn weggetoovrrd Than werd hem dnor den Führer hel eikrnloof btj het rldderkrufa van het IJzeren kruis verleend Hij l GSt het telegram en ltnpiil lef zefft hij Dat de prestatiea van mljii WiUngera zoo gewaardeerd worden dat bt fijnC Dat is de Biigsdeffthrer H rhert Ollle generaat majoor bij de Waff e K S en commandeur der S S rpantser lfie Wiktdg S S Ooi oe verTlaggrver Dr ItRISTIAN ZA RP 1 Denemarken Besluit van secr genè raal van Justitie Bij besluit van den sscreterifgeneraal van Justitie betreffende het brandweerwezen ia ojn het volgende bepaald de besdieiming van de gemeetischap tegen brandgevaar brandweerwezen is de taak der politie Deze wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de verordening Organisatie politie en de voorschriften van on besluit Hoogst brandweerpolitie instantie is de ten aanzien van politicaangelegeniieden bevoegde secretaris generaal nader secrelaris generaal genoemd onder wien de uniforme leiding van en het toezKht op het brandweerwezen bU den directeurgeneraal van politie berusten MiddellMre brandweerpolitle lnstantiaa ztjn de gewestelijke politie presidenten Lagere brandweerpolitie instanties zijn In gemeenten met staatspolltie lnstantles de staatapoUtlegezagsdragers in geir eenten zonder staatspolitleln stanüe8 de burgemeetteri tn hun hoedanigheid van poUtlct ezagsdrager In gemeenten met staatapoUtic lnjctanties wordt de taak van het brandweerwezen waargenomen door de staatsbrandweer ttle onder leiding van de itaatspolitlegezagsd ragen De tot duiver in deze gemeenten iMïataande beroepRbrandweren worden In de itaatabrandweerpolitle opgenomen De secretaris generaal wUst de gemeenten aan waarin voor de taak van het brandweerwezen een gemeentelijke brandweerpolitie wordt opgelicht Deze taat onder den burgemeeeter Jn zt n hoedanigheid van politlegezagsdrager In zoover In de door den secretaris generaal overeenkomstig de vorige alinea aangewezen gemeenten beroepsbrandweren aanwezig ztJn worden deze In de gemeentelijke brandweerpolitle opgenomen In gemeenten zonder staat of gemeentelijke brandweerpolitle bedient de burgemeester In zijn hoedanigheid van poiitiegezjigsdrager zleh bij de uitvoering van de taak van het brandweerwczen van de TrtJwlliige brandweren pllchtbrandweren en aangewezen brandweren Deze brandweren zUn technische hulporganen der politie VoOT de bulten het gebied van een gemeente te verrichten bestrijding van brandRevaar worden afdeellngen der staatsbrandweerpolltie opgrrirht Deze staan rechtstreeks onder den directeur generaal van politie Taak der brandwecrpolitieiiutantles De directeur generaal van politie neemt alle maatregelen om te bewerkstellfgen dat aan brandgevaar en andere rampen tijdig en krachtig het hoofd kan worden geboden Hij zorgt verder voor de vervulling van de taak die wordt gesteld aan d brandweerpolitle en aan de brandweren bij de uitvoering der luchtbescherming In gemeenten met staatspolitieinstanties behoort de aanschaffing en het onderhoud van de voor de brandweerpolitie en de brandweren benoo Nederlasidsehe Jongens I De Cermaansche weertportkanipm wachten je Haai leer je bij dienst en spel jon ena uit all Cermaansche landen kennen ledere ttinki Nederh mdfiche Jonden in den leeftijd van Ifl lot 18 Jaar kan aan een kamp deelnemt n Meld Je nog heden bij een der onderstaande adressen Feuilleton Nadruk verboden De reis fm de wereld in tachtig uren Een verhaal uit de eerste tyden van het vliegwezen door W C COENEN 31 Htj draaide zich om en schudde zijn eersten bestuurder de hand Op hetzelfde oogeniblik stak iemand een stel groote voetzoekers af ter eere van het begin van de wereldvlucht Hoe voel je je vroeg Moiing Zoo lekker als kip mijnheer was Robertson s anlwfcord Daar zie je ok weJ na Tir uit Opalle landingsterreuien m1 er voor jou en je bemanning ml i fi gezorgd al ies wat julli noodig hebt is er ook vo r eventueele reparaües En je hebt ergeon cent vooir te bitalen Ma ir in hetgeheime kastje zitten toch nog eenigegoudstukken goud is overal gangbaar voor onvoorziene uitgaven Beschik er vrij over naar gotddunkcn Doe je best zooveel mogelijk tijdensde vjpcht draadloos met mij in verbindirfg te blijven en het spreekt vanzelf dat tk van elke landingsplaats eenkort irapport per telegraaf wil hebben En kijk goed uit of er geen vuilestreken worden uitgehaald Ik verwacht geen gemeene streken antwoordde Robertson Maar toch7 al ik op mijn hoede ztjn Ik hoop zóóver uit de buurt van den Hoogvlieger te kimneri blijven dat de eejii c éie in staat is mij een gemeene poetste bakken daartoe z lfs in de vertegeen gelegenheid krijgt In de cab itie kun je vior van del cste automatische pistolen vinden dievoor g 5ed geld te krn i gen zijjn deeldeMoring hem mee En ik heb lgra r datje op gemeene streken vqgirbereidbent want dat zie ik er heü sch vim komen Rollard heeft m achter demouw Jfn llrossart Irrengt alles welvoiir lami ten uitvoer Ik weet al geruimen tijd dat èr iets liroeit maarik ben er niet achter kunnen komen wat het ei plijk is Vooral tusschenhier en Newfoundland ïou ik graaghefeben dat je bijzonder goed op jehoede was Na je landing aldaar staik er op dat je pec soonlijk naar het postkantoor m Trepa gaat en medaar xricht steurt of a l y Roed atgoloopen is Zul jè dat d en Zeker als dat een gerusi ellincvoor u kan j ijn digde voertuigen en bluschmaterlecl alsmede van kleeding uitrusting alarmInrichtingen en kazernes tot de taak van den staat in de overige gemeenten tot de taak van de gemeente Bij de bedrijfsbrandweren benut deze taak bij de leiding van het bedrijf Voor de aanschaffing en de Instandhouding van bluschwatervoorzteningen zorgen in ieder geval de gemeenten voor zoover deze installaties niet bi uitsluiting voor de brandbestrijding dienen De secretaris generaal vaardigt voor zoover dit besluit niet anders bepaalt de ter uitvoering van dit besluit noodzakelijke voorschriften uit in het bijzonder betreffende de organisatie van het brandweerwczen in gemeenten in de inrichtingen voor het verkeer en in de industriebedrijven met inbegrip van uniforme bepalingen over de preventieve brandbestrijding de branc houw en het vegen van schoorsteenen Dit besluit treedt in werking op 1 Januari 1B44 Het wordt aangehaald als besluit brandweerwezen 1943 Het boijsewtstne t wat het KKU en wat het zal blijt en zoolang het niet met wortel en tteel is ttttgetjjetd Geen camoujlage verandert daar tets aan Geen zg n ontbinding t an de Komintern geen zoogenaamd herstel an kerkdiensten in de SoxefetVnie Men wil tn Moskou de wereldrevolutie en men kan daar in JVew Yorfc en in Londen niets aan veranderen Daar wordt met vuur gespeeld Max Blokzijl DISTRIBUTIENIEUWS rVSDtINE VOOR NEDESLANDSCHE DIABETICI Door b niddelin £ van h t Nederiandsctie Roode Knux is een iioeveelhekl Aineriikaan ci insuline ter beschikking van de Nederlandsche diabetk i gesteld Het liet in de bedoeling met de distributie van deze insuline in Fetouari 1944 te beginnen Vermoedelijk zal de beB ikibaTe hoeveelheid voldoende zyn om deze ook gedurende Maart en wellicht ook gedeeltelijk in April voort te leften De gebruiker van protamine zink insuline vallen buiten deze regeling KVNST EN LETTEREN B Cnypesi Jaar De toonkunstenaar Hubert Cuypers viert Tweeden Kerstdag Ujn zeventigsten verjaardag Utrecht Konjngslaan 9 Maastricht Vrijthof 25 Goce Violenetraat 44 Gr nin cn GTOOIe Markt J4 Aasen Rolderstraat is Den Haag Nossauplein H ilterdam Eendrachtïweg 35 Eindhoven Keizersgracht B HenMlo Drienerstraat Amsterdam Willemsparkweg 18 Leeuwarden Emmakade 48 Rollard zal heuach geen flauwijheden door Ttoasart laten uithalin vervolgde Moring Als hij iett doet dan is het ieta geweldigs dat onherïtelbaar is Van het eerste oogenblik af heeft RoUard er op gestaan dat we onzen piloten in alles de vrye han zouden laten Daaruit begreep ik tl dadelyk dat hü de een of andere mirderwaairdige taktiek op het oog had Als hy zoo Segint rond te schaueion en het heeft over ieder hfet spel op zijn manier te laten spelen dan weet ik dat hij hinderlagen legt en het er op aanstuurt me van achlfren aan te vallen AU Rolla id het op die manier opvat dan heeft hij we pen goeden leidervoor zijn zaak uitgekozen En daarom zou ik je zoo fraagvooral dit luidelijk maken vervolgdeMoring dat jé op gemeene strekenvom bereid moet zijn Je ziet ik neemer den tüd voor je dit op het hart te rukken Die ouwe Rol ontziet niets of iemand Als hij een goeden slag weet te slaan en dcor slink sche streken aan Trossart een voorsprong op jou iwzorgl moeten we van onzen kant daarover niet gaan klagen Als het noodig ix moeten we hem met gelijke wapenen zien te ve slaan Ik wil daarmee niet zx ggen Robertson dat jij ook schurkenstreken moet gaan uithalen omdat Trossart dat misschien zal doen ik bedoel alileen dat je van Tros ïart gemeene streken kunt verwachten en dat ik het aan je eigen gezonde verstand overlaat hoe je dnair tegen in wilt gaan Dat is geloof ik alles wat ik je nog te zegigen had De groote zakenman lachte zachtjes Als zoo n ding niet zoo zwaar was vervolgde hij dao had ik jouw toestel nog van een m ichinegeweer voorzien Intusschen had rtven den Arend naar hurten gehracht en tegen d n wind in gekeerd zoodflt de mia lne klaar stond om over het veld te taxiën Giras had de wielii n p hlokkej rd en was bezig de motoren vóór te verwannen Wordif ferVolgd WANNEER VERDUISTEREN Tot 25 December moet v rdijlsterd warden van 16 1 0 tnt 8 e n Za Dec Maan op 6 27 onder is sz 16 Dec Maan op 7 40 onder 16 1JL 27 Dnc Maan op iO onder 17 2oo voor £ ïi4k b7kvcm vol io niie lakkcn plaJc de SrankeertiUjeU nu tu6BcIutnnri ni vul vo 5rhat ct gevan J OTVbvongsl c i znal Lnkt in p l o l o i rcA tt yahrviiuuu JtadjtHitu w j BERICHT Het eerstvolgend nuinmer vanj Goadache Courant zal verschijn Maandag 27 December WAT DE BIOSCOPEN BRKNGIH Vrouwen t a feen engeleo De vader tier armeo De gro i wedstrtid De Schouwburg Bioscoop hutt haar programma een film staan wii van de klinkende namen van regiiiy en artisten een belofte inhoudeiiT t het nieuwste product van WiH Forst Vrouwen zyn geen er elej een alleraardigste comedie zi h spelend aan traord van een moüem oceaanstoomer Daar l x pen svn turen een kronkelenden weg hetja verteld wordt in een grappig en n verhaal vol humor en gezelligheid blonde Harti Harell Axel von Aa kener debrave Richard Romanowl en Hedwig Bleibtreu vervullen i hoofdrollen Dramatisch en ontroerend ie i film in Reunie Bioscoop Ue yidi der armen een Tsjechisch prwlui waarin Otomar Korblar en Leut i Podhajska de voornaamste sp le zijn De vader der armen is de liij naam van een sympathieker rtclili geleerde die de vriend ia van on 8 mogenden maar ten onrechte biiil gecompromitteerd en zijn eerherai voert tevens tot het geluk van lij jonge pleegdochter voor wie bet ti een blijde hereeniging met ha ir too der komt Een product alz X nut tl romantischen inslag Van sportleven aard is hel wei dat Thalia Theater vertoont groote wedstrijd om film aviïr vc i bal liefde en jalouzie dat tot hooj punt heeft een kampioensvoelLalwM strijd waarin het favoriete KINDERVREIIGDE VAN VREUGDE EN ARBEID StnusLiirgera toooen bondendr De VI rkgemeenschap Vreugde Arbeid heeft een goeden gniii daan door voor haar kindervooitl lingen waarvan er gistwen it den Schouwburg is gegeven dit Reunie hertiaald zal wonlcn engageeren het circus variété SM schap Boltini dat den kindenn zeer genoeglijken middag 1m efl zorgd Een glansnummer van licl granima was éeii alleraardigste dendressuur gebraoht doui i leden van het beixjomde circuijii der Strassburgers uit het cirtui momenteel te Amciterdiiun lrii iii i viert De kleine Vera Slra s i uri die tezamen nel haar moeder treedt is de jongste telg van de c de piste vergroeide familie Ve waren er twee leuke clowns v in de eene ook een vaardig acqpi jat xylofonist bleek te zyn Ricord i oonde de p penka st en ver i de kinderen door zijn goortieiti terwijl Bep Peters met zyn accordi een zang wedstrijd leidde Dé it van het gezclscbap Boltini ci i reerde en bradhit ais slot een uiU kend fielsn uanm DS POLDERVAART BEDA NKI VOOR GOUDA Ds J J Poldervaart predik ji l Ned Herv Gemeente te Vrie ii heeft voor het lberoepi naar Gouda vacature ensUi van Dijkij I bedankt vervulling van de door het aan dc H verleend ememtiat L ka4 A