Goudsche Courant, vrijdag 24 december 1943

0 Zwit a Kinderpo dardiahaltaerehuidje dardiahaltaerehuidje tarkar maakt an hat baacharmttaganamet en ontatakioKan MEISJE GEVRAAGD Voor halye dagen VAN MEEL Winterdijk 5 KUNSTi ANDjEL DE PROTECTOR MEENT 124 BEURSGEBOUW ROTTERDAM Mevrouw NIENHUIS Oost haven 63 vrsact een Meisje voor halve of héele dagen Wer tster aanwezig Kersthntoonstelling wei van EUSABEIH JANZEE Geopend van 9H tot 4H 2de Kerstdag en Nieuwtaarsdag van II tot 4 uur Zoodags geiloten Jong echtpaar m baby vr gem zit en laapkamer of cit slMpksmer m gebr of vrije keuken Br no 13200 bur v d blad Meisje gevr voor de morgenuren in gezin van 2 personen Sophlastraat 28 Bet hesée trol er bestaat I IS j 5gr 4 THEESURROGAAT 10 TABLETTEN 12 CT VRAAGT UW WINKELIERl ZUIDHOLLANDSCHE KOFFIEEN THEEHANDEL ROTTERDAM JUFFROUW bra voor hulp op kantoor of in winkel voor halve dagen Brieven no 13300 bur v d blad BADEN IS GEZOND Badhuis Groenendaal Woensdag a s geopend tot s av 8 uur Oudejaarsdag geopend van 8 uur v m tot 8 uur n m Reparaties aan alle soorten speelgoed SI EEI GOEDDOKTER 7eugestraat 86 IN EN VERKOOP van gobr haarden kichels eir fornuizen J UITM VN Heerenstraat 20 9e KI K4 IS TJ Kir rubnek Geraagd Dagdionstbode 7ond gs vrij zelfsl kunn werken en koken Vollen kost Kustcrs Kleiweg 57 WÏLLFM DE BFUN Muziekschool Westhaven 39 Piano middelbaair on er WIJS Solozang Dipl Staats examen VERLOREN polshorloga merk Citizen gaande van Kievitstraat naar SI ilion Tegen bel terug te bezorgen Kievitstraat 9 Biedt zich aan net Meisje oor hulp in de huishouding Brieven no 13310 bureau van dit blad WIL DF DAMF dio geschreven heeft op adv 13014 nogmaih antwoordi nd ar steller don brief te iaat ontvange n heeft iP VFRIORFN Diegene die Donderd igmorgcn 23 Dec in vergisMng eon bruine a ltnsch heeft mcdtf cnomen uit het post kantoortje Pr Hendriksiraal wordt bel Xerz de e legen btl terug te bo orgen S C Pu cn Kievitstnat 24 JONG HULPJE GEVR vin half 9 tot 12 uur Klein gezin V d Berg Bothastraat 24 JUFFROUW VRAAGT thuiswerk öok schrijfwerk Br no 1330 bur v d blad WIE BR IT voor mij een kindervestjc J Sihild Burgvlietkndc il w glaaverzekering venorgt Jan irdir ind Markt 2 ia 2813 Agent Ned Glas verz Mij De Oudste Ao 1861 7eer billijke pren ics Vraagt prsmieopgaaf GFVONDFN Bod Strilt weg klndcrwanlie Linker exemplanr niTnemen V d I ro f 141 Reej lik VFHROOPHUI8 noelrslrnt 2 Ti Icfoon T 08 In en verkoop vin antieke en modtirjie meubilaire goederen verrekijkers microscopen enz Gevr wet hitw der Ic enwIMFNSTBODF voor hr Ie ofha ve digen of WFRKSTFRFa C Teekens L Tiendeweg 4 V wt mat Ui van dl schiioel KENOEN len foota h fl an waaj uden Hl an Wil t V Icn zi t aj moacrna en jvoH g i tg a ig en vld ligh id D von AiJ manowslr Udi d Ue vadi h produc en Lcni t spclea a til bfl en rcchtB van onv hte blM eerh rstB van z p ie het haar moi nut em het wi ooni 4 over vo tot hoogtB oetbalww elftal aaT alt m t4 t in efffiit IS Jajiiif II voclb die m d4 ar cl ir et vtUi te ontmoS VAN EID ndreMUi reugtli I greep t eTvoui it t n en d e B o rdtii rielé f t dcTtn e b cft ba htt Pf igste lid üur iwi Uft4ïti iiici Circus d In iit asNbui f oedti n dc t m Vtrdi s vjn W cmitiu t I loard ve VPl I elti ie iccoi1 De tni Mi een u tsH DAN Kt ik i Jj ItZt I Qouii 1 j ont Ukcn i l Ovir q DfOf 1 V U evtn da 1 rdr d IJ ris 1 If i oi lAl KINDERPOEDER aMOTi msaiaw 4a ufwuuA w I f HALF NEDERLAND LIJDT AAN kalkgebrek Dal i aiet vaa dtit M I b aM ua innaiL G MJu il ai au OAGRAVIT kt alaiU Kalk Viiaaiiaa D aparaal In alfa aaaa vanMuaa aa Iw aar kaauai aa laajladtif intcf kaarfaa kaaikaaiii aa illa a al ta aa kalktakaril DfiGSiSVIT o A a CnaTf Hi il a liijtli w i O AC A CV Pmifc tos AdOT C J Vi Vroeg donker dus een boek uit joogeneei s Leesbibiiotiic ek verdw Dt als sneeuw voor de zon na t gebruik van een AKKERTJK Oeen schele hoof dpt n mlgraüie meer met AKKERTJES In huls tf m nAKKEffTJE Da N tl rlandMch PunstilUi rSEUDO SCHOENMAKER GEPAKT In achttien plaatsen publiek opfclicht De Amsterdamsdie politie heeft de hand gelogd op een man den 52 jari gen zworvpnden schoenmaker J A v H gedomiciUeend te Gouda ene recidiviat oplichter die degene is geweest die ook in Gouda en omstreken lan de huizen gmg en aanbood schoenen te maken zy het tegen zwarten pnjs en als de menschen er op ingingen ipet de schoenen ver dween en ze nimmer terugbracht Hetzelfde haalde hij uit met paardehtuigen en lederen jassen De oplichter heeft een respectabelen staat van dienst want behalve in uda werd hu gezocht te Reeuwuk Waddinxveeir Gouderak Stolwyk Lekkerkerk Rotterdam Den Haag Delft Wassenaar Utreecht Zest Montfoort Leidachendam Usaelstein Arnhem Amersfoort en Vleuten Te Qouda liad h j de truc tweemaal uitgehaald Het is gebleken dat de opbchter de schoenen aan een opkooper te Utrecht verkocht De schoenen waren weg en het geld was op De dader is u het Huis van Bewaring e Rotterdam ingesloten KERSTWIJDING JONGE LIDMATEN Gisteravond hielden de jonge Iidma ten der Ned Hwvormde Kerk hun Kerstwbdingssamenkomst In I anieI Na opening door den heer Kaptein werd gezongen Gez 7 1 Het eerste gedeelle van den avond werd gevuld door declaroatie spel van een muziek ensemble met zang gemeenschappelijk zingen van Keretliederen en voorlezing van een Kerstvenaal De wadden wandeling van vader Iwersen Uit de volle aandacht waarmede de tatr jke aanwezigen luisterden bleek de waardeering voor het gebodene Hierna volgde een korte liturgische dienst iM staatde uit orgelspel voorleïiM door mr Blankert van gedeelten uit Jesa a Micha Jeremia en de Kerst geschiedenis uit Lucas 2 1 15 afee wisseld door gemeenschappelyk zingen van toppasse uke gezangen terwul ds F W G Verheul sprak naar aanleidm van den Lofzang van Zac iarias Na dankzegging werd deze avond vol wijding besloten door iet zmgen van Gezang 94 Halleluja eeuwig dank en eere Te walw Ten gevolge van de duisternis u gisteravond omstreeks 9 UUT op de Burgvlietkade tweede geJlcelte de hefr L F Verdoock van de VoBsenburchkade met z jn rywicl te water geraakt De drenkeJuig kon xich zelf redden De politie heeft de fiets opgehaald BURGERLIJKE STAND OtWtlB n Demftiber Joanne Kirel rn v n vin Ornnep en r Hevel Roerdompslr 113 13 Decem e Antonl Jacoba dr v n W Sch iien en A A de Brultn Boele kide M Dirk Adriinu in van C Spoti en A M van Waai Eoutmanslr M OadMtnuwd 11 December L Brail en t Dorlland A van der Hnevsn en W M Brenkman £ f J Tooreo en T W de Jong J J SIraub en i vai d f Poat MEDBDEELING PLAAT8ELUKEN DISTRIBirnEDIENST GOUDA SLUITING PISTBiBUTIEKAhfTOOB OP 31 OBCVBtflEB 1M3 Op Vrijdag 31 December 1 43 zal het Distri In verband hiermede zullen de levoismMdelenkaarten 2e periode IM4 aan perso nen wier tnlegvel 31 Dec 1943 is af Mtempeld op Ponéerdag 3 December U TU 2 tot 4 M imr wordden uitgereikt De aandacht van den handel wordt erop CevesVcd dat de Inlevering In de week tu schen Kerstmis en Nieuwjaar slechts in dien dn wijziging ondergaat dat handelaren en instellingen die normaal op Vrfjdag TOOT ditmaal op Dinsdag 28 December dienen in te leveren VASTE BRANDSTOrrEN VOOR V KAMEB EN PENSIONBEWONEBS Op Maandag 27 December 1943 tot en met Donderdag 30 December 1Ö43 kunnen door kamerverhuurders tusschen 9 X tot 12 30 en 14 00 tot 15 30 uur aan loket van den distnbutledien t aanvraagformulieren worden afgehaald ter verkrijging van bonnen vwa vaste brardstoffcn ten behoeve van kameren pensionbewoners voor de maanden Januari Februari Maart en Aprü 1944 De formulieren dienen zoo spoedig mogelijk In ieder geval voor Vrijdag 7 Jaonarl 1944 weer m den bneverbus van den dlstrlbutiedienat te worden gedeponeerd Na beoordeeling zal zoo spoedig mogelijk een oproep tot het afhalen van bonnen of een afwijzende beschikking aan den kamerw Yerlinnrdcr worden tocgeionden Bij h t afhalen van de bonnen dienen de dlstributieMamkaarten van de kamerhnurder ol penalMigaaten te worden medege bracht Offi emd formulieren mogen evenwel niet worden aïgehaald en ingediend voor penaltms met 10 o meer gasten of voor pensions waUrln geen hoofdbewoner aanwezig is De extra bonnen voor vaste brandstoffen zullen aan de kamu erbuurdM s of penslonhonders verstrekt worden Laatstgenoemden dienen de bonnen sf te staan aan de kamerhuurders of pensltmgasten In verband hlernwde zijn de bonnen en derhalve ook de daarop gekochte brandstoffen In principe eigendom van den huurder of pen longast en dienen deze blj eventueele verhuizing te worden medegenomen De huurder of pensiongast is evenwel verplicht de kolen te betrekken bij den brandstof f en Ie verander van den kamerveiliunrder of peoslonliottder Bonkaarten gestolen Urt de voorkamer van een woning aan de Vierde Kade ia een iboodsdiappen tasch met alle distnbirtie beschciden vwi het mt dne personen bestaande gezm verdwenen jrablIemD Op 1 Januari hoopt de heer D Hoogendoom te herdenken dat hij vij en twmtig jaar als v ootman bij het gemeentelyk woninigbe drtjf wericaaam is PREDIKBEURTEN Eerste Kerstdag Ned Herv Cemsenle St Janckerk Achterde Kerk 5 10 30 uur 6 G Blienga 3 uurGeen dienst £ Westerkerk ïmm praat 33 10 30 uur d H S J Kalf 3 uS Geen dienst Ver V Vrtjï Hervormden Peperstraat 1J8 10 30 uur mej da C J Thomsen medewerking vdn het zangktior Ver CalvUn Turfmarkt Hl 1 uur d A Melters van Utrecht Rem Geref Gemeente Keizerstraat S 10 30 uur ds 3 NIenhuis Luthersche Kerk Gouwe 134 tO uurds J J Simon Oud Katholieke Kerk Gouwe 107 9 en 3 30 uur pastoor G P GL kes Geret Kerk Tui f narkl 60 10 30 uur ds G Koenekoop 3 80 uur Kerstzanjfdienst en meditaMes door ds J P C ten Brink en ds G Koenekoop zang door het evangeUsatie zangkoor r i Gem SlaUonaweg 10 uur ds A de BInIs uur Chr Geref Kerk Gouwe 141 10 ds A Pubois 2 a uur Kerst eest Ned G€r f Gemeente Turfmarkt M a 10 en 3 uur ds Joh van Welzen Vrije Fvaagelische Gemeente 7etipestr 3B S uur KerstwIJdInRSdienst 10 uur Kerstdienst en 4 uur opwekkingssamenkomst In aHe diensten da H C Leep Geloofsgemeenschap Leger des He is Turfmrakt 111 6uur Kerstgedachten lOuur Heillglnpsdiensl 3 uur Jeugrimiddag met Kerstoefentngen 7 uur Kerstgiorie Zondag Tweede Kerstdag Ned Herv Gemeente S Janskerk Achter de Kerk iCuur ds G Huls Kleine Kerk Peperstraat 12 3 uur ds G Elzenga bediening H Doop Westerkerk Bmmastrast 33 10 uur da C S de Lint van Sluipv ijk 3 uur di H S J Kalf bediening H Doop Ver V Vrüz Hervormden Peperstraat 128 1030 uur ds P L Post van Rijswijk Ver Calvijn Turfmarkt 142 geen dienst Kern Geref Gemeente Keiiers raat 2 10 30 uur Is N Blokker van Utre ht Ulthenche Kerk Gouwe 134 10 uur ds J J Simon Donderdag 7 30 uur Interkerkelijk avondgebed Oud Kathoiieke Kerk Gouwe 107 10 30 en Gefef KerK Turfmarkt SO 10 uur da 4 uur pastoor G P Gtske Geref G m Stationsweg 10 en 3 uur J P C ten Brink 3 uur ds G Koenekoop ds A de BIols Chr Geref Kerk Gouwe 141 10 en 3 30 uur ds A Dubois Ned Geref Gemeente Turfmarkt 54 a 10 en 3 uur dB Joh van WelzcB Woensdag 7 30 uur ds Joh van Welzen Vrtie Evangelische Gemeente Zeugestr IP 10 uur liturgische jeugddienst 4 uur Kerst dienst Geloofi gemeenschap Leger den Hells Turfmarkt UI 10 uur Hi4 Iigingsdipnst 7 uur liturgische dienst sluiting Kerstfeest In alle diensten leiders de heer en mevrouw H Wels Jong Nederland voor Christus Spiering straat 49 7 30 uur Ke fcestvicrlng Wat Wa r Wanneer TlHÜla Tlieatet De groote wedstrijd met René Deltgen en Maria A nd rgast Aanvang 8 uur Kersfdagen vafiaf 3 uur Reunie Bioscoop De Sehouwbug Bloeeoop Vrouwen zijn geen engelen met Marte Harell en Axel von Ambesser Aanvang 8 uur Kerstdagen van f 3 iH r Dinsdag geen voorstelUog Reunie foyer Cabaret programjnaSjabo Ezebano en Fito en CokoKerstdagen vanaf 3 uur Madadïg 7 uuff concert Ier G nw Cabaret prograipm metJohn Charlie en Gloren Cfetic Aanv Zaterdag Woensdag en Donderdag 7 uurZondeg 4 en 7 uur 24 Dec 7 30 ea 9 nnr LnUiersche Vbrk Interkerkelijke sa ienkomsten spacers ds J J Simon en dB H S J Kalf medewer king zangkoor De blyde tioodschap 24 Dec 7 aur Kemonstrantscbe Kerk Mtrstwtldingsdienst Vrijz V oi grcepen opvoering van Het kleine Kerstspel ZSiDtc 2 nor Kniistniiii Kerstfeest voor de jeugd Ned Voiksd enst tv Dee 2 ur jnstmin Kindervoorstelling J e gelaarsde kat door Willem fioohficns volkstoon eel 28 Dec nor Lnlhersche Kerk Kerkconcert Gouihche OrkestvCrecnigmg onder leiding van Gijsb NIeuwland solisten GIJsb Nleiiwland orgel Toon Verbniggen oom en Frank de Weger altblokf uit J Dec It our Meuwe Schouwburg Op treden van danseres Anika 1 Jan 9 M onr Reunie rropagandadamdag damclut Gouda ZONDAGSDIINST DOKTOREN BIJ afwezigheid van den huisarts zijn teconsulteeren Eersten Keratdag de doktoren HAM EtlKman Westhavtn T te e o n 2 5821 en A J Kelt er Gouwe 168 lleletoon 3358 Tweeden Kerïtdag de doktoren J W H Helleman liange Tiendf weg 54 te let 3181 en H Reedllk Crabethstraat 45 telef 31321 APOfHEKERSDieNST Steeds geopend des rachls alléén voor genemm ddelin Tot Zsterdag Apotheek De Westhaven 14 art Zate tUng af apotheek E Grendel alléén Lange Tiendeweg 9 St Praciainina Tqreeden erstdag Ked Voctbalbo id District L klasM HBS Xerxt District li ie klaane A HW EUnkwUk BMT Quick Gouda Vek x r ie klasse B ONA VCS ilste Kerstdag Oiympia Cromvllet 4e klasse E Waddinxveen DONK Mdor kecht HaaatweJil T Deacrva 2e klane A HBS U AIM m vuc m Hw n Quick n tosA ii Reserve ie klasse B Neptuniö ni De Musscbén n RFC lU Foatuoa U Feijen oord IV Gouda Hl SparUJIII SVV Hl Resesrve 2e klacse C CVy HXerxes Hl H DVS n Excelsior IH ODS n Emma n Reserve 2e klasse C CVV n Emma JU SparU rv Olympia U Neplun IV ONA m I OGRAMIWA 2 JANUARI Voor 3 Januari zijn ingelnccht de wedstrijden O N A Terlaak Waddanxveen Moordrecht en Ammerstolsche 8 V D O N K Voor 9 Januari is Bodegreverv Haastcecht uitgesteld Blijkbaar gaat bodegraven zich terugtrekken ONA VCS Be competWe wedMrod O N A V C S wordt Eersten Kerstdag gespeeld Inplaati van Zondag BCUAJlTiSr TER GOUW KAU IOEN In 2e klasse De Tuqnel II en De Spil titelhooders Voor de competitie van het district Gouda werden gespeeld Ie klasse Belvédère t Zuid 3 5 Concordia Anti Poedel 6 2 DOS i Excelsior 6 2 De Tunned Ter Gouw 1 t Per Aspe a KSH 4 4 Moordrecht HiaUa s Vrienden 4 2e klasse De Spil Thalia s Vrlendan II 7 1 t Zuid II Moordrcclïi H O Belvédère II Excelsior II 8 2 DOS II Anti Poedel II 4 4 De Tunnel II NSH X 6 2 3e klaase Thalia s Vrienden III Belvédère III 4 4 KOT m Excelsior III 6 2 In de eerste klasse A is de besIUsing gi vaUen Ter Gouw is kampioen gewordc Thahas Vrienden behield door het gelyke spel met Moordrecht de tweede plaats De laatste plaats wordt bezet door De Tunnel die niet veel kana meer heef hiervan al te komen In afdeeling B vergrootte Het Zuid door een geflatteerd overwinning op Belvédère haar voorsprong Toch is deze n et van dien aard dat de spanning Uit deze afdee llng IS verdwenen KOT Belvédère en DOS hbbben eveneens een mooie k ns Concordia behaalde een mooie 2 overwinning op Anti Poedel Wie van die twee ploegen de onderste plaats zal bezetten valt nog niet te zeggen Excelsior speelde een zeer slechten wadstrUd tegen DOS Een harer spelen noteerde zelfc een moyenne van 1 wat nog niet in de competitie 13 voorgekomen In de tweede klasse A l ehaa de De Tun nel n het kampioenschap dóór NSH met 6 2 te versdaan In afdeellng B s+onden De Spil en Belvédère n gelijk Belve re won met 6 3 maar De Spil boekte een overwinning van 7 1 waardoor de laatste plo £ beslag legde op het kampioenschap In Januari zal de eindstrijd beginnen om het kampioenschap van ledere klasse n verL 0 15 0 f 18 43 1 18 13 0 20 40 0 20 4 0 26 24 1 15 49 0 11 48 0 20 40 0 21 38 1 22 35 0 25 30 2e klasse A ewDe Tunnel n 16 NSH II 21 Moordrecht H 21 Per Aspera ad Astra II 20 KOT II M Het Zuid n IJ 2c klasse 6 De pil 24 Belvédère n 34 Excelsior II 20 Anti Poedel n 19 Thaha s Vrienden U 17 DOS n 15 SCHAKEN KAMmOENSCHAP VAN GOUDA t e eindstrijd om het persoonhjk kamploen SChap van Gouda Is begonnen De volgende spelers heötlen zich in de voorwedstrijden voor dezen eindstrijd geklasseerd 1 P Roggeveen 2 A Rietdijk 3 J Jager 4 H Meyer 5 T Rook 6 A Bruggeman Dé eerste uitslagen zijn P Roggeveen A Rietdijk i J J Jager P Roggeveen HESSEMAKER Voor de huishoudelijke wintercompetitie van Messemaker werden de volgende wed strijden gespeeld groep I J Jager J M Naerebout 1 0 B A de Mink A Bruggeman 0 1 I C Kamer J J Jager 1 0 P Roggeveenn B A de Jong 1 0 groep II F P Oomens A H Kujik 0 1 J Hardus W H M v Geelen 1 fl J Breukhoven L Joos en 0 1 P Hekker P Laleber 0 1 groep nr A R Smit J Baggerman 0 1 J Hamerslag A de Jong 1 O J Baggerman J Hamerslag 1 O PREDIKBEURTEN Eerste Kerstdag Bergambacht Ned Herv Kerk S 30 uur ds Ewoldt 130 uur Kerstfeest Geref Kerk 10 uur ds Terhaak Ultgetredenen Ned Herv Kerk 10 uur Leesdienst Boekoop Ned Herv Kerk ft 30 uur ds Jacobs 3 uur Ker twijdlng Geref Kerk 9 30 uur ds Moor 3 uur Kerstwijding Chr Geref Kerk 10 en 3 30 uur ds Kleisen Kern Kerk 10 uur ds Zuurdeeg Geref Gem 10 en 3 uur leesdienst Gouderak Ned Herv Kerk 9 30 uur ds Van Vhet 2 uur Kerstfeest Hiuutrecht Ned Hefv Kerk 10 uur ds De Voogd V d S raaten Ned Herv Geref Evang 9 30 uurt evai g De Pater 2 uur Kerstfeest Geref Ke k 9 30 uur ds Erdmann Vrijdag 24 Dec 1 uur Kerstzangavond e fcv ds Visser van Oudewater mede werking twee zangkorei o 1 v ds Erdmann Moerkapelle Ned Herv Kerk 9 30 uur de Verkerk 2 30 uur Kestfeestviennij oor de Zonoagsschool Geref Gem 9 30 en 2 30 uur ds Hofman Moordrecht Ned Herv Kerk 10 u ir ds I onker f30 uur Kerslfeestviering Geref Kerk 10 uur ds Kalkman Herv Geref Evang Ift uur de heer Okkerse Nieuwtrkerk a d IJssel Ned Herv Kerk 10 uur ris VoHenweider 2 uur Kerstfeestviermg voor de Zondag school Geref Kerk 8 30 uur cand Stel van Delfshaven 2 uurKerslfees Geref Gem 10 uur Leesdienst frtideuater Ned Herv Kerk 9 30 uur ds Steenbeek 2 uur Kerstfeest Zondagsschool Geref Ke k 10 uur ds Visser 7 uur ïtforstbiJeenKomst sprekers ds Visser Erdniann van Haastrecht medewerking Eanglraor en mevr Ritman v Rijn plano ref jEem 8 45 en 2 45 uUr Lcesdien t Iprv fin Oudewater Vooruit 2 30 uur Kers tf e es euwUk Ned Herv Kerk ReeuwUk 3Ö uur ds Roe ofc n 2 30 uur Kerstfee t Ned Herv Kert Slujpwyk 10 uur ds DefLirt 2 uur Kerstfeest Geref Kerk uur ds WarmenhovenStolwyk Ned Herv Kerfc 10 uur geen di nst 1 30 uur Kerstfeest van de ZondagsscÉM T Ned Hérv Evangelisatie 9 30 uui ri OÖÊS TcrlouW van Groot Am ntrs 6 uur Klfi Ueestvierlng voor de Zondagsschool Geref Gèm 9 30 en 6 30 uur r €esdicnst Waddlhxvcen Ned Herv Kerk 910 unr ds Vroepmdeweij 3 uur Kerstfe st Geref Kerk 10 uur ds Smldt 2 30 uur Kerstfeest t hr Algesch Gem fl 30 uur ds v d Kraats Rem Kerk 3 uur Kerstfeest Wet enEvan Vie m Rem Kerk 9 30 uur de heer V d Berk van alKenburg Zondas Tweede Kerstdag Bergambacht Ned HWrv Kerk 9 30 en uu d Fwoldt G re Kerk 10 en 3 uur ds Terhaak Ultgetredenen Ned Herv Kerk 10 en 3 uur Lepsdtenst Maandag 7 tiur ds LIgtenberg van Vlaardingen Boskoop Ned Herv Ke k 9J0 uur ds J8cob 3 uur ds Bleshaar van B nf 1 ui en Geref Kerk 9 30 en 3 uur ds DeMoor Chr Geref Kerk 10 en 310 uuris Kleisen Vriiz Herv in Ren Ktrk 0 uur 4le heer Schouwink in Delffe Geref Gem 16 pn 3 uur Leesd enst Oende ak N Herv Kerk uur ds Van Vliet 2 30 uur de heer Ma Te van IfayT woude Haastrecht Ned Ilerv Ke k 10 uur ds Dp Vooiïd v d S r en 2 uit Kr stree f in het gebou van ri n Ned Pro r tantm hond Ned Heiv Geref Fvare 130 en 2 uur evanu DeP iter Oereï Kerif t 30 en 2 uur dl Rrdpiann Ned Herv Kerk 3S ur de beer Van Teljlingen vaa Leiden 2 30 uur ds Verkerk Geref Gem S 30 en 30 uur ds Hofman Moordrecht Ncd Herv Kera 10 uur ds Donker Geref Kerk 10 en 3 uur ds Kalkman Herv Geref Evang 9 30 en 2 uur de heer Okkerse Nienwerkerk a d Hsse Ned Herv Kerk 10 en 3 uur ds VoUenwelder Geref Kerk 9 30 en 3 uur cand Stel van Delfshaven Geref Gem 9 30 en 3 uur Leesdienst Ottdewater Ned Herv Kerk 9 30 en 2 30 uur ds De Leeuw Polsbroek Geref Kerk I 10 en 2 30 uur ds Vis r Geref Gem 9 45 en 2 45 uur Leesdienst Vrtfi Herv m OudKatholleke Kerk 11 udr ds NIenhuis van Gouda Reenwljk Ned Herv Kerk Rceuwijk 9 30 uur ds Roelofsen 2 30 uur ds VroegindeweU van Waddlnxveen Ned Herv Kerk Sluipwljk 10 uur dienst 3 uur ds De Lint 3eref Kerk 10 en 3 uur ds Warmenhoven Stolwijk Ned Herv Kerk 10 uur ds Kanis Ncd Herv EvangellsaUe 9 30 en 6 30 uur de heer Teriouw van Groot Ammers Geref Gem 9 30 en 6 30 uur Leesdienst Waddlnxveen Ned Herv Kerk 9 30 uur ds Vroegindeweij 3 30 uur ds Roelofsen van ReeuwUk Geref Kerk 10 uur ds Smldt S uur ds Bovendorp van Zevenhuizen Chr Afgesch Gem 9 30 en 30 uur ds v d Kraats Rem Kerk it uur ds Van Roljen van Leiden Wet en Evaigelie In Rem Keïk 11 30 uur ds D Bel V n Schiedam BOSKOOP Doktendtenat Eerste Kerstdag dokter A J Zwartendtlk tHeL 395 Tweede Kerst dag dokter T de Jong telef 40 OFFÏCIEELE MEDEDEELINGEN BXX EMOOLLEN EN KNOLLEN REGISTRATIE Het Bedrijfschap voor 3iert producten zal aan telers van bloembollen en boenr knoUen registratieformulferen voor het tee jaar 1943 1944 toezenden door middel waar van iedere teler aan het Bedrijfschap moet opgeven alle perceelen waarop hetzij door hemzelf hetzij voor zijn rekening en risico op contract door derden ollen resp knollen van hyacutAen tulpen arcissen crocu sen bol iriseen muscan s scllla s chionodoxa g en jmdere bol en knolgewpssen worden geteeld In de rubriek andere bol en knolgewassen moeten in de forrnuheren worden ingevuld 11e daarin niet met name genoemde bol en knolgewassen uitgezonderd anemonen dahUa t gladiolen leüet en ranonkela welke In het aanstaande vooiÏMr moeten worden opgegeven ledere teler moet de in to aal door hemzeU en op contract door derden voor iijn rekening en risjco beteelde oi pervlakten reflstreeren Aangezien de termijn voor het indienen van verzoeken tot overschrijving van teeltrecht loopt tot 1 Februari 1944 en de registratieformulieren reeds op 2 Januari 1944 bU het bedrijfschap moeten zUn ingeleverd la het mogelijk dat op laat ïemden datum reeds ingediende of r dien d m te dienen verzoeken eerst na den 2den Jiiiuari 1944 door het bedrijf sciap worden behandeld Indien telers het o er te nemen teeltrecht reeds hebben berlan of voor het teeltjaar 1943 1944 alsnog iuUen gebruiken moeten zij in elk geval de hetroffende oppervlakte op hun eigen naam ree treeren Voorts zullen gelijktijdig met de ret istratiefbrmulieren aan telers lijsten voorden toegezonden waarin een opgave wordt git raaitd van de met verschillende variëteiten van hyacinthen tulpen narcissen chionodoxa crocussen galanthussen irissen muscan s ej scillas beteelde oppervlakten Van Ik der varièteiten afzonderijk moet de daarmede In het teeltjaar 1943 1944 beplante oppervlaKtPn In R nlandsche Roeden worden ncegeve De verzending van registratieformulieren en soortenlijsten zal In d week van ao t m 24 Dec 1943 gesoh eden Aan telers die de formulieren niet mochten hebben ontvangen wordt fn hun eigen belang aangeraden deze formul eren bij het Bedrijf schap voor Sierteeltproducten Trompstr 73 s Gravenhage aan te vragen onder opgave q4 en zdb ja onder we k nummer men bb het bedrijfschap is geregistreerd DLXTSCBE BÜTTER EN MARGARINE D aillisten moeten op de Duitscbe bonnen voor Butter uitsluitend boter en op de Duitsche bonnen vota mar ganne uitsluitend margarine afleveren Bij Inlevering van de bonnen voor Butter zullen de distnbu ledïensten toewijzingen of rantsoenbonnen voor boter uit reiken en bij inlevering van de bonnen voor margarine toewijzingen of rantsoenboAnen voor margarine RANTSOENVERHOOGING VERVANGINGSMIDBELFN A Gevraagd hulp in de huisbeuding voor heele ofjj ilvedagen J de Jong Jwest haven 1 Tel 2736 neggeloopen 17 Dec 1 een wit hondje met doi kerbruinen kop Tegen bel lerus te bez A Blom Zwarteweg 1 Verlortn een zwarte damesglace handschoen linker Gaande vjn poslkinloor naar Gouwe T tgcn bel terug te be Gouwe 133 VERLOREN i d Prins llendnkstraat 1 p wallen 2 kl dameswantèfK Tegen goefle bel terug Ie bezoffien aan G Prin s Wc sterkaile it Nette nerlister gevraagd voor 2 halve of 1 dag cr weck Kreeuwen Ti m irkt HA BoeKbIndertJ D ï Lceuwfn Turfsinpol 23 Het belerea ire voor inbinden van allesoorten boekep jTargangen mu iek UW DRUKWFRK IS OOJD als IMUOLZ het dotl Walcstraat no 3 Gouda Op den eerstvolgend en bon voor vervang ngsmiddelcn welke op 9 Januari a s wordt bekend gemaakt zal een grootere hoeveelheid van de op dezen bon verkrijgbare artikelen kunnen worden afgeleverd dan tot dusverre het geval was Ten emde den han del in rtaat te stellen op genoemden datum deze grootere hoeveelheden af te leveren geven de toewijzingen reeds met ingang van 27 December as op het koopen hiervan recht Per rantsoen vervang ngsmiddelcn 7u I n de handelaren de hieronder vermelde Joe eelheden kunnen betrel ken hetzij 150 gram spijsöroma soeparoma of pij s en soeparpma vroeger 50 gram hetzij 100 grani f uix 2S blokjes bouillonblokjes extractblokjes bouillon tabletten korrels poeder en pasta extract tabletten korre s poeder en pasta of soeppasta vroeger 50 gram hetzij 150 gram soepblokjes tabletten korrels en poeder of soep gedroogd of soep tn drogen vorm met uitzondering van vTmleelIlsoen vroeger l i gram hefïy 150 gram juspasta juablokjes tabletten korrels en poeder vroeger ÏOO gram het zij 150 gram van die prodncTen welke kunnen worden of zouden kunnen worden ge bruikt voor de vergrooting van het oüe vet ot botervolume of voor de vervancing van olie vet boter hotersaus o oom vroe ger 100 p am hetzij 250 gram plantenextract vroeger 125 gram heflj 2 W gram pikante caus en ketchup vroefer 2M prarr hetzij 40fl gram van h t vervanpinpsmidf ei vonr mayonnaise vroeger 200 gram hetzij 400 gram van het vervangingsmiddel voor slasaus ongewijzigd Hoewelldeze hoeveelheden eerst aan het mibHek öï den per 9 Januari ce dfg te verklaren ban dienen ta worden geleverd dieren de detail len deze reed met ingang van 27 December as on de ranf oenbonnen voor vervangingsmiddelen af te leveren AFELEVEUTNG OPSLA GAARD APPELEN Daar nog tot en met I Januari 1944 opslagaardappelen afgeleverd mogen worden op de Machtigingen Opslagaardappclen kunnen bandelaren deze machtigingen uiterlijk op Maandag 3 Januari 1944 bij den plaatseliikcn distrJbutledien t Inleveren ter verkrifglng van een aardapneltoewyzing inelke van een zegel is voorzien DR PRIJS VAN SCHOOFSTROO Voor schoofstroo geldt de Strooprljzoiverordening 1943 De Gemachtige voor de Prijzen deelt mede dat in afwachting van het tot stand komen van een wijtieing verordening niet tot vervolging zal worden overgegaan indien te rekenen van 1 December 1943 f door producenten de tot dusverre geldende priis len hoogste met 6 per 1000 kg wordt verhoogd VARKENSHAAR De directeur van het Rijksbureau voor Wol en Lompen wlj t huistiagers er op dat zij ten aanzien van het varkenshaar dat bij door hen verrichte slachtingen valt als volgt dienen te handelen 1 Dit haar van den varkenshouder bij wien een hul slarhttng plaats heeft over te n men en te verzamelen 2 Het verzamelde haar zorgvuldig te bewaren en wel zoo dat broelTng en rotting worden voorkomen 3 het verzamelde haér t z t tegen de vastgestelde prijzen te verkoopen aan de door den directeur van het Rijksbureau voor Wol en Lompen aan te wijzen instanties welke in een nadere publicatie worden bekend ge maakt Met het Bedrijfschap voor Vee en V eeseh is overeengekomen dat indien huls lagers niet aan bovenstaande voorschriften voldoen de erkenning als hui slager door dit bedrijfschap kan worden ngelrokken INLEVERING PUNT DRAAD EN GLADDE DRAAD De Directeur Generaal van den Landbouw maakt In opdracht van den Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden bekend dat deze beveelt dat iedere gebruiker van grasland of kunstweide In Nederland met uitzondering van de provincies Noord Hpl land Zuid Holland en Zeeland per hec tare grasland of kunstweide tien meter puntdraad en 15 meter gladde draad gebruikt of bestemd voor afrastering heeft in te leveren voor 1 Februari 1944 op tijd en plaats vrtor iedere gen eenle door den burgemeester nader vast 4e stellen en bekend te maken In plaats van gladde draad mag puntdraad ingeleverd worden De afzonderlijke stukken draad aanwez e is Indien op 1 Februari I M min ite veerlig meter af te leveren In rollen van hoogstens 300 meter Vaor de Ingeleverde draad zal een verpoeding worden uitgekeerd op den grondslag van 75 van de waarde van nieuw draad Het niet of niet volledig of niet tijdig voldoen aan bovenomschreven verplichting za naar de directeur generaal van den landbouw bekend heeft gemaakt als sabotage van het door de weermarht gegeven bevel worden aangemerkt en als zoodanig worden bestraft onverminderd de Invorde rinp van het net of t weinig ingeleverde op ko ten van den nalatige De njl slandbouwconsulenten zijn leder vpor hun arrfbtsge bied bevoegd In daarvoor raar hun oordeel n aanmerking komende geval en algeheele frf gedeeltelijke vriistelllng van boven om ïcbreven verplichting tot Inleverinp te ver leenen VrijsteU nfi zal alleen worden ver eend In uitzonderingsgevallen wa rb 1 kan worden aangetoond dat geen of vrijwel pe n draad aanweizgis Indien op 1 Februari 1944 eecn beslissing op het beroep U genomen Is r bntrf vpnp verplicht tot In everlng orFiciecï E LANDBOMIVftiEDEDEEUNeEN VOOR 0 £ P iOV ZUID O LAND ONGEMEnKTE KOEIEN De veehouders zijn verp h vroegtij dig aan huo P B H mede ie dee en dat het rund dat uj wenschen te evercn het oormerk heeft vet oren daar voor o ge merkte runderen geen geleidebilje kaï worden afgegeven en het dikwijls niet meer mogelijk is het betreffende rund Ujdig van een oormerk te voorzien zoodat de levenrg dan een week uitgca c d moiL worden Met het oog op een ree mat ge vleeschvooi ziening is dit o gewenscbt en kan voor deze nalatigheid geen uitstel van levering pieer worden toegestaan en moet de betrokken veehouder een andere koe leveren Ind cn te la t word geeverd zal het boetesyi eem wor den toegepast TIJDIG AANVRAGEN VAN XELEIDE BILJETTEN VOOR RUNDEr El L 8TEMD VOOR DE OVERNAMF MA T De ge eidebi jetten voor ru dvee U s md voor de overname markt moe en door de betrokken veehouders den Vn dag vóór de wejek van levering vóór 12 uur s middags hjj den PBH zijn afgehaald Na den Vnjdaftmorgen zullen voor de daarop volger de week geen geleide biljetten meer worden al egeven terwijl evermin uitstel van levering ver ec d zal worden Wort éen of twee weken e laat geleverd dan zal een boete van re p 5 en 10 cent per k g worden opgelegd PRUZEN VOOR NATTE PULP Voor natte pulp gelden de vo gende prtj zen a bij levering franco in schip of wa gon 4 60 per ton b bij levering franco op wagen of auto ƒ 4 S5 per ton Deze pnj zen zijn inclusief normale vergoedirg voer tusschenpcrsonen en gelden alleen voor bietenleveranciers Voor met bieten eve rancers mag deze prijs met O 25 verhoogd worden terwijl vracht en uitia dingskosten voor rekening van d n kooper zijn EXTRA VOEDERTOEWIJZINQ HENGSTEN OP NIET HAVERTCLENCE BEDRIJVEN Voor hpngsten aanwezig op niet haver telentte bedrijven welke ter voorjaars keuring worden voorgeleid wordt ct extra voedertoewijzing beschikbaar ge ste d van 100 kg paardenvoeder per hengst Ter verkiijgmg van een to wij zing Icunnen hengstenhouders zich wenden tot den F H B alwaar zij tevens ken nis kunnen nemen vah d voorwaarden aan het verkrijgen van deze t oevHjzing verbonden ONGEMERKTE RUNDEREN EN SCHAPEN De rundvee en chapenhoadera dienen nu de runderen en schapen op stal staan zich te overtuigen of alle dieren gemerkt zijn Het Is verboden om ongemerkte dieren in voorraad ie houden daarom dienen dez onverwijld ter m rkirg aan 4 n PBH te word n OMegeven PARTUEN AARDAPPELEN NIET GESCHIKT VOOR CONSUMPTIE De telers van aardappelen zijn verp icht vaó elk kwantiim door toen ge eelde aardappelen dat wegens het daarm voorkomende percentage in en of uitwendige gebreken met voor consumptie m aa merking komt en voor e ke partij benedenmaatsche aardappelen knel schriftelijk of mondeling mededeeling te doen aan den PBH in hun district Daarop vo gt ten spoedigste het bezoek van een der Opzichters van bet Bureau van den Voedseicommissans die eventueel een verklarirg afgeeft waaruit b Ijkt dat de partij aardappelen voor veevoeder is vrijgegeven Men beginne dus n et met vervcederen alvorens een dergelijke verklaring m zijn bezit is Hierop zal regelmatig controle plaats vinden en tegen telers die niet aan de verp Jchtmg hebben voldaan zal proces ver baal worden opgen ankt De VOFDSEl COniWIS AHlS VOOR ZUID HOLLAND Waarn hoofdred en stadnleuws J H Ooeterloo buitenland blnner land en spoit G G Kuni Verahtwoordelijk voor de advertentiën MeJ M v d Kruk Delft Uitgave Fa W Gaade Jong Nederland voor Cbria tas viert a s Zondag Tweeden Kerstdag s av 7 30 u haar Kerstfeest m geb Spieringstraat 49 Komt u ookeen luisteren naar de ke rstbopdschap voor alle menschen Toegang vru Spaart Uw Ieder schoenen Koopt nu schoenen op bon 2 BATA Hoogstraat 14 Iedereen eet soep met de feestdagen maar natuurliik met de fijne soepgroen ten van N W van Loon IS et p ons Let vooral op het juiste adres N W v Laon Naaierstraat 12 U spaart geld en punten Laat bij ons Uw ouden vilthoed vervormen en apprcteeren Hoeden worden alleen Maand Dinsd en Donderd aangen Na 5 uur gesloten Engelfriet Goejanverwelledijk 43 GRAMOFOONPLATEN In en verkoop Kranendonk Markt 5 DAMES Wij vervormen uw ouden vilthoed a s nieuwe moderne hoed Maison van E tk Groenendial 12 GEVRAAGD een halfwas rijwielhersteller en een roette jongen t Centrum Groenendaal 23 HAAST U Nu nog vcrduisteringskarton verkrijgbaar 100 X 70 t ƒ O SO Roekbindorij Broer Nieuwe Hiven 326 CïVRAAGD vit ns ziekte Inzeeper hilfw is of Isic bediende SMC Snel Kapper Nieuwe M irl t 17 vFrLOrTS brume fiets hmdkap iTnde an Bleekerssmgel mar Graaf Floriswog Giirne terugbcz Blet els lngel H iNC FN GFVRAAGO leeftijd 14 jiar TAN SPfF Wiles ml 12 Nel meisie zofkt Ie Gouda siaapkamfr of zit slaapkamer Br no nS Ofl ht ir v d blad Dooi net pirsóon gevr licht buitenwerlt i or 3 d igen ixr week BrleWen no 13303 Ijureiu van ditlbtad oo spoedig m geli k lelfHt huishoudster geVibi wedjv m 2 kinderen Middelb flijd BK te Nieuwkoop Br no 13307 bui v d blad