Goudsche Courant, vrijdag 24 december 1943

VIKING man ward mocM kQ n boogp M om lilfi lichaam bindan lan ttktn van iWJdvaardighald Bind ook oon boogpaai om vw ftckaam m A do idH ifteliJko Svecwxurtui TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE dlo Al MAN In waUtar roopl fkofi on iWidvaardia jpaakL Vrêëg hmi graiii prospaclus U bant voor suooof ffaboran SOCCES ilSTITyUT AMERSroORT AFD 2S Ook thans kunt U Muziek m Zang beoefenen en M hebben nog een zeer groote voorraad in ZANa an MUZIEKAUiUMS en Zaa an Muzlskaummsrs in notenschrilt en Klavarakribo Comt U eens kijken naar hetgeen nog leverbaai is Het zal U heusch meevallen I H8es Co N V KlelwcR M OOUDA Tel 2110 GORDIJNEN worden voorloopig f niet in behandeling genomen i KHO Tt WMMN UwfÜM wal wonlf uifitete i thottmS MÜuhMcI STOOMWASSCHERIJ Uui oude gramoioonplaten hebben wparde I Wij geven 35 4 45 et p plaat Afhalen gratis HEES CO GOUDA Muziekinstr handei N V KLEIWCQ 64 Wohr direct eoraagd Courantenbezofger Aanmelden Bureau Qoudsche Courant Markt 31 Voor de vele blylsen van belansitellmg ondervonden tnj ds ziekte en het overlijden van mijD innig geUefde Vtoaw en onze geliefde Zurter en Behuwdzuster ej MAUA VBMU AAIJW geb Tsa der Btenc betuigen wiJ u onzen fiarte U ken dank Uit aller naam W B VERBLAAUW Coiida Deceml er 1IH3 Scleringstraat 199 Voor de vele blijken Ban belangftelling en deemem ng ondervonden bi het overlijden van mijn geliefde Zuster betuig Ik mijn harteUJken dank UeJ C A C van Dongen Bolding Oouda Snoijatraat 75 Liquldateuren der N V D MeailM Kaanen fabriek JkfMi te UqnMatie f evMtigd ta Oonda maken bekend dat heden ten kantore der vennootachap Buurtje 1 te Gouda en tan kantore van het Handelsregister te Gouda ter visie werd gelegd de rekening en verantwoording yolgens art M e Wetboek van Koophandel De liquidat uren Gouda 21 December 1943 Llquidateuren der N V KenlaklUke Stearine Kaaraentabrlek Gouda In Uaoidatle gevestlcJ te Oonda maken t ekend dat heden ten kantore der vennootachap Buurtje 1 te Gouda en tan kantore van het Handelsregister te Gouda ter visie werd gelegd de rekening en verantwoording volgens art 56 e Wettraek van Koophandel De llquidateuren Oouda 21 December 1943 BELANGRIJK VEEBOELHUU TE BERGAMBACHT Notaris H E V e Ks t e e g te Bergambacht zal op Woensdag op 29 December 1943 des voormiddags 10 uur aan de bouwmanswoning Denk en Werk te Bergambacht in Zuldhroek E 211 bewoond door en ten verzoeke van den heer D C Oskam wegens beëindiging van het bedrijf in het openbaar om contant geld verkoopen ST stuks boomvee bestaande uit 32 melk of kalfkoelen 10 klamvaarzen 14 pinken 1 tweejarige stier s Morgens voor den verkoop te zien Koopers moeten hun veeboekjes medebrengen Alleen op aankoopvergunnin en kan worden gekocht vervoertiewljzen aanwezig Dr B BIOEIHOIZEN tieeft a f Maandag van 8 9 f een spreekuur maar wel van 2 uur Tandarts H Muller APWtZia van 25 December tol en met 3 linuari Waarnemen door Collegae Iets origineels voor de Kerstdagen vindt U bij fa O LUIJERINK Kleiweg 38 Zie etalage StJisiphsIfBtsliüisSiiisrb GOUDA In verband met de komende feestdagen Is de eerstvolgende ZITtlNO op Zaterdag 8 Januari 1 44 Voor dringende aangelegenheden zich te vervoegen GOUWE 70 Kantoor Moons en Co Bil de Nadarlandaoha KulhAirkamer te Gravenhage kunnen direct worden geplaatst atn ervaren stenotypiste eenige typistes eenige asnk vr krachten Brieven met opgave van opleiding levensloop referenties enz te zenden aan de Afd Personeelsziken Laan Copes van Cattenburcl 1 Den Haag Nooilgtdagl ipMigoed mooi en sterk No ilgedagt gerttduhap vèkiiftinswerkii N0OITGED16T Am sUcfea no KhuiKBiacrk i VWnwapnabwMiniiwf 1IIII Wij hebban eon bep rkl yoofrooji Kerstboom verlichting U k nt onz zaaktf lX ihjx mMi Oofthaven 19 Gouda Telefoon 2392 Reparatie Inrichting JUL echt Kerstfeest vieren Leefden wc Biet alsof Chriatus nooit op deze aarde ia geweest Komt en hoort wat ook Kerstfeest 1943 ons heeft te zeggen Kerkdiensten der Ned Hervormde Oemeentc Kerkdag Sin4 Janskerk bl de Markt 10 30 half tlf Ds Q ELZENQA Westerkerk Emmastraat Korta Akkeren 10 30 half elf Da H S J KALF Zondag 2e Kerstdag i Siat lanskerk tO uur Dl OERH HULS Westerkerk 10 uur D E S DE LINT van Sluipwijk Sint Janskerk 3 aur Ds Q ELZENOA Westerkerk 3 uur Dg H S J KALF WIJKCOMMISSIE WIIK I Tysaehsn liaak ea De kalender die elk Jaar werd iertpreid kon dit keer niet verschenen KERKDIENSTEN Zengeslraat SS Ie Kerstdag 6 uur v m 10 uur v m u r 4 uur n m Nacht Wijdingsure Zang I n Windselen Zang 2e Kerstdag Zang 10 uur v m Liturg eugddienst Een vreemde ontvangkamer 4 uur n m Mysterje STADOENOOTEN Oe Heiland is gabonka de Koning van t heelal Gezegend KerstfestH II DE VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE Vereenigin g van Vrijzinnig Ned Hervormden aODSDIENSTOEFENINGEN om lO èo uur in de KLKINE KKRK Peperstraat 128 Eerste Kerstdag Me i s C P THOMSEN Medewerking DDklA HET NEDERLANDSCHE iDnA TECHNICUM t ARNHEM leidt clirlfteliiic op voor alle tosinische aaameas an beroepen Bouwkund Wey en W terbou¥rkunde Werktuigbouwkunde Electro techniek Chemltdie techniekZuivel techniek Moderne rSclima van bet Zangkoor Zondag Tweede Kerstdag D P L L POST RUswijk Elkaa dog 1 haolapaltfa Konlna condiHa Ma4ar Juitt wat Uw konilnan ondar da huldtga oantondlgltadan noodle hobbon KoniRO kwaakt gaioada kom jnan Vorhooflt hun waaratondtvarmo gen an voorkomt hiordoOr vala iJaktan an itarfgavatlan Door Dioranartian aanbavolan Vraag protpectuS 153 n PBNA ARNHEM Zaktas 6 85 et voldoand voor ca 6 wakan bl Uw Drogist an bij dan Pharmoc Groothandel Sportschool GOfIDA Turimarkt 69 Tel 3026 lessen voor 4 meergevei era KPNINO van Dlitsdagavond lesseti voor beginnelingen van 8 m 9 30 uur Woensdagavond 8 tot 9 30 uur BAKSEN ontwikkelt het lichaam en scherpt den get er is geen sport waarbij lichaam en geest In nailwer samenwerking zijn BOKSEN boudt lichaam en geest gezond srvUf JI DeGruyter ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING OTTBllOAU AHSTUUMUI Xlieque en Baokgiroverkeer SNBL BN EENVOUDIG fien Ckaqacs ea geldstorllagea tbaaa ScsclvrlJ Pormalle ea gratis Vraagt laUchliagea b cea owtaa 150 KANTOREN IN NEDERLAND Schouwburg Bioscoop Van Vrijdag 24 t m Woensdag 29 Dec kahalva Dlnedag Een sekHlerend Kerstprogramma tal een Memnilg vofslerdo zaal Ji WILLY FORSr $ nieuwste regie succee VROUWEN ZIJN GEEN ENGELEN Frauen sind keine Engel Een WIENBlm vol geest en gezellige muziek met MARTE HARELL AXEL V AIWBESSER Een flim zooals alleen WILLY FORST die maken kan 1 Toegang boven 14 jaar Plaalsbeepreken op werkdagen van 11 tot 12 30 uuren beide Kerstdagen van 10 tot 12 uur niet per telefoon i en dat map je niet afdoen I Denk erom dat U Uw kinderen een tegitt matiekaartjt laat dragen zoodat men U weet te vinden als hun leta gebeurt Ook U dient rekening te houden met de moge IQkheld v a bomtnslag groote rampen of rechtatreekacbe oorlogshandelingen Ga nog vandaag naar de gemeente aecre tsrie afd bevolking om + legltlm tlekaasrtjes voor al Uw kinderen PrUs lu et p r tuk Voor hen die dit bedraa niet kunnen iMtalen be ta t gelegenheid tot Kostelooie verstrekking niBUCATir h NEOERUNOSCHE ROOOE KRUIS Qereformeerjie Gemeenie te Gouda Uitgifte eener S lo OBLIGATIELEENING groot f 80 000 len laste der Gereformeerde Oemeente te Gouda tegen den koers van lOO i met coupons l i i In stukken van ƒ 1000 500 250 250 ƒ 100 cn ƒ 50 De opbrengst dezer leening Is bestemd voor algeheele aflossing der uitstaande3Hen4HVi leeningen Ostum van storting en aflossing 3 an 1944 Houders van stukken der af te lossen teeniogen hebben bij inschrijving recht van voorkeur laschrljvingen op de 3 leening worden van heden a let 3 jan 1944 ingewacht bij Ds A de Blois Spoorwegstraat 57c Oouda en bij H Hoogendoom Winterdijk T Gouda Bij genoemde adressen zijn de IriVchr vingsblIjetten verkr gbaar Namens de Kerkeraad der Geref Oem Oouda D A de Blols H Hoogendoom Door hun smaak en voedzaamheid zijn siroopwafélèn de Kersttractatie bij uitnemendheid Gebr RAVENSTEIN Gouda WAARSCHUWING Het blijkt ons noodzakelijk erop te wi zen datde duurzame opneei ibare in vMreorlegsoliekwaliteit geleverde origlaeele jr PERPLEXVLOERBEDEKKING uitsluitend en alleen geleveM wordt door ons Verkoopkantoor en Toonk AaaUiaalraat 14 te Den Haag Tel 77 18 44 Voor schriftelijke aanbiedingen zich te wenden 4ot het Hoofdkantoor van Abee Parkelvloeren L V N O linde 2t te Voorburg Tel 7t 37 70 Het meest bebende adres voor ectri he Grfimofoonen GemidsinstoUaties van een betere kwaliteit KRANENBURG Vlamingstraat 29 Tel 3566 Versterkers te huur voor leder doel Gloeilampen volop zonder inlevering v oude lampen Van 23 December tot 2 Januouri worden geen goederen aangenomen wegens sluiting van ons bedrij Vanaf 3 Januari kunnen weSr goederen óm te stoomex ol te verven aangenomen worden Stoomerij en Ververij Firma Je P MUL Korte Tiendeweg 4 Tel 3257 3294 NOODVERLICHTINGSLAIMPEN Veilig doeltreüénd voordeelig voor tuinders landbouwers en dergelijke i Adn de merken JUMBO ELEXTROPHOOR n DENIXl kunnen wi U helpen De aileveiTing geschiedt vrij spoedig t CENTRUM Groenendaai 23 Gouda Telefoon 3697 STAATSBEDRUF DER P T T POSTDIENST vertraging niet n VOORKOMBK TUSSCHEN KERSTMIS EN NIEUWJAAR GROOTE HOEVEaHEDEN STUKKEN AfCEVBJ AAN OE LOKEHEN POST NOC TIJDIGER DAN ANDERS I TELEGRAAFDIENST geen ge LUKWENSCHEN OOK NIET BIJ OE jPkAR WISSELING GIRODIENST dringend verzoek TOT BEPERKING VAN OPDRACHTEN QNHi IDDELUJK na NIEUWJAAR areete xaal elehade Oeuda KUNSTMIN Groot KindepfeestI 2ê Ksrttilag Anvng 2 uur prtoiia Het boeiende en meest spannende sprookje Toor groot en klein Jk gdaacsdc Itoi Tooneelspcl in 5 bedcijven door WILLEM eOOSSENS VOLKSTOONEEL Vele roedesnelendenl Pracht costuumsl UITBUNDIQE VROOLIJKHIIDI leder kind zal vol spanning medeleven met deavonturen van de Oeiavsdc Kat de booze toovenaar deMarkies van Carabas de Koning en zijn hofnar enz enz Qaen poppenkast deeh eehl teoneel 1 Een middag om nooit te vergeten Prijzen 4060 90 en ƒ 1 25 Plaatsbespreken Zaterdag 25 December van 1 4 uur Zondag 26 December vanaf II uur aan de zaal N THIE Rhilnvia Feilliatraat 2 Bouda Het kan nog lang koud blijven voaarschuvit Btel eeaa voor dat U dan atfaka aonder brandBtof alt Dan nd maar liever een beetje minder stoken en voortdurend opletten dat uw voorraad niet tè hard Blinkt Reken Uit hoelang U nog met uw kolen moet doen sluit de deuren telkens achter tl verwarm één kamer en stook zuinig sulnig flUnlgl Speolaal ingericht voor het repareeren en medernlaeeren van iiontmantels en het maken van Bontgarnituren Bontwanten Bontmutsen en Bontmoffen Haal nicer Murinlt uit minilt r kolcii üerAd U er aan Uw voorraad Schrijfmachinelinten en Carbonpapier tijdig aan te vullen Wil hebben voorraad Ook in STOELVILTEN tegen kleedingslijtage lanthormachinehandel JAN VAN DEN HEUVEL aouda Tetetoon 3089 494 STAATSLOTERIJ 1 TBEKKINO VAN W0KN8DA0 S OECKMBKK MO DEB0E KL S 1 TJUBKKINO BO0CUI BUZEN SMO eiTB t sooo 13681 t IJXIO 111 lit iieo S700 7761 t loan 19023 ISIHS 1D851 40 8888 142Öè 20639 lm lOOSa 14023L UI5 100 2773 4801 6463 908S 1980 igW7 11897 PRUZEN VAN r 45 IStS n3Z7 lOM lOIW 102 115S 1202 1250 1298 1300 1131 138S 1397 1390 1433 1528 1S45 1598 1 51 4 1813 ISM 1707 1729 1757 1833 1828 IBSI 1833 1848 1874 1917 1948 laSI 1968 1974 Ï031 20M 1073 ÏÜTS 2121 2134 2143 1189 1218 32 18 Hts 1303 3329 1314 1430 isoa BOT 2541 2583 1577 2580 39 2990 2823 3831 2631 16 4 2707 2715 2738 J754 2778 2843 2161 2984 2998 3021 so o 3083 S09T 3110 3117 3124 1129 3138 3MI 3259 3283 131 1321 3327 xm 1378 3387 3439 1489 3558 39W 3880 3891 370O 370S 3780 3783 1817 381 3827 SS48 3878 3SI3 3937 3983 3990 a9g 3998 4041 4061 4072 4098 4I 30 4IM 4144 4150 4196 4178 4233 42 iO 4279 4281 4301 4309 1354 4358 4198 4370 4399 4429 4461 4460 4578 4997 4602 4874 E712 4722 4737 4784 4801 487 49SS 4961 4978 4987 9018 5057 064 5091 9008 5115 6135 51W ueo 9288 5327 5341 5151 5359 1 763 5387 5431 5488 9489 5491 9M 8591 5584 S56 5i80 9853 K64 5724 5748 9772 9792 9901 0114 597J 6023 6028 6046 073 niii 8114 lil 6148 8184 8181 S1S4 620 1 6212 6230 6244 6281 8285 6311 S33a 8453 6411 691S IISIO 8960 mei 6572 6584 0620 8841 6885 aSBS 8693 mm 6831 S8S0 8920 6840 6953 6963 6971 7018 7024 7051 TO78 7095 ïin 7120 7157 7171 7207 7214 7268 7789 7273 nas 7338 711 1384 7414 7471 7476 7563 7622 7823 7649 7881 1741 1807 1814 18 IS SS 7899 793 7951 79m 8012 8021 ffi 8044 8041 8061 8070 8110 SMS 8374 8428 8431 8518 SaST 8871 8886 8714 8743 8780 8813 881 8831 8837 8848 88 4 8906 8938 8961 8068 118 918 9212 9264 9281 9295 9303 3U SS41 348 m 9393 S404 M21 0440 9481 9523 9938 9553 9967 SSZI 703 107 9793 9788 9783 S83t 9871 907 9909 939 9945 99SS 9960 10018 I004S 10053 10054 10060 10089 10128 10137 10142 10148 I017I lOUl 10298 I03O1 10349 10364 10375 1031 6 104 4 10519 1053 10528 10SS2 I096S 10916 lOSD 10603 10612 10641 10694 10696 107aD 10727 10737 10811 10821 10870 lUBBl 10922 10924 10957 10902 11U29 11029 11045 11076 11088 11093 11113 1114811171 11173 11174 11234 1374 11381 11390 11410 11414 1I44 11470 1140011509 11524 11576 11003111642 11868 117118 11732 11711 11740 11793 1178111808 1I8I6 11810 IiaMlll822 118 52 1IS9J 1 907 11914 11924 11928 1195612002 I20IS 12018 12041 12073 12087 12096 12101 llIM 12149 lüOS 1222612248 1224 12258 12301 12J05 12311 12312 12321 11339 12348 12374 1240912460 12467 12473 1248 9 12508 12I4I 13948 11589 ISSS 12837 11044 I267S 12875 12697 12704 12701 U72J 12753 I37il 786 11799 12848 13SS4 1290612907 12941 12943 12951 13033 1304 I30 B 3099 U144 131 13307 132J1 13271 I1 73 11201 11300 11103 13315 133 13389 1090 13469 13990 1363113690 13709 13751 13709 1JS19 13883 13947 13954 14059 14069 14018 I40U1 14097 MI57 I4I69 14178 MI94 14101 14211 M214 I41Z3 4229 14143 14144 114359 14371 14381 14391 14402 14411 14901 14909 14S81 14999 14711 1471914727 14802 14852 14889 14878 148M 14914 190PI 190M 15121 15189 1519419208 15224 15228 152 19 I5i50 15267 15268 J528S 19311 15390 19376 1940119423 15466 1541 154B9 15496 15523 15 537 15948 19619 196 19840 1584819692 15741 15754 19778 15865 15879 18058 16063 16098 l80Se lOllO 1819816217 16253 I62 5 16201 ie H7 16317 16351 16381 16441 16924 16981 1659816811 16638 16641 18701 If 7l5 16784 16793 18799 10880 J8902 16941 1898416998 16999 17041 1706 171 U 17124 17128 17139 17191 17183 17174 1717817190 17223 17227 17276 17153 17418 17440 17474 I141S 11953 17603 1781317626 176 12 17657 17 17693 17111 17721 17736 11144 11148 17179 1778617809 17821 17836 7B 17830 17811 17839 17849 I1SST I7B31 17983 1798418019 180 4 18064 IM 18017 18111 18180 18338 18141 18201 18310 18314183 56 18182 18418 IB4JS 18481 1948 18930 18931 18841 18 580 18807 1861918820 18627 18698 18749 iaf97 1879 18831 18881 ISSSS 18881 18817 18 3018967 19l 20 19049 I906X ItM 10108 19189 19194 19119 19194 19311 1910819337 19378 194M 19471 19413 19488 19490 19909 498B 19939 19989 185 819810 18626 19680 19710 19117 IVMS 191119 198M I9BSS 1993S 19998 1996919978 19961 1998a 30011 26090 10091 1017 lOlM 10119 20238 202 14 2026610171 20329 10349 10981 ISBSl lMll 10919 SHBl 10890 20848 10611 3079910789 108S3 30a64 10698 lOSW 30911 90S3S 30838 10940 11030 21061 1111911110 11143 31148 11158 21181 2U14 11193 31199 31113 21241 81189 21388 1130I 11348 21198 21443 21477 21934 2I5S9 21617 11839 21 5a 21688 Ulll 11731 11788 11789 21788 31801 21808 31839 31919 I19S1 31981 21981