Goudsche Courant, vrijdag 24 december 1943

üaa ndag 27 Dec 1943 BorMtii Marki 31 P MUrtwnl n 00 GÖUDSCHE COUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUPA EN OMSTREKEN Prü S cftnl p er nummer 62st Jaargang No 21131 Chefredacteur F T1BTER Oouds Winterslag woedt IH1 verminderd voort Zware strijd in verschillende sectoren Duitsche vorderingen bij Retsjiza Straotgevochton In Ortona Nieuw terrouroonval op BorUin liet oppertievol vm de I u t e f gaoackt maakt Vrydiarg het vol nnflt bekend tw Z eii van lUropol m het miM v o lUnowotftad en tea Zmim2g ea vMi Ti caagr kwam bet iaym riedita tot pteeisel be enade Z cfaiten Teo Ooatco van S itonur en Sb Shudooiten vaa Koroaten stortten twricke aanrallen der Sovjet InJ 15 vvandeUike pantaerwa ens erden vermeld Ten Noordweaten van Betfiiza maakte de etgen aanval onéu taaien tegenstand van de SovMl nieuws vondortogen Vyiandeluke SsvaUen op bruigigenhoofd aan Berezina werden onder zware verUHen algeslagen en 32 Sovjet jyanifHVt eiu stukgesc oten Ten NoordlOlten van SJlobin gingen de Sovjets flit v i sdieuiene duvisiêa tot den aan ml over Hier zyn zware geveeihten gang In het stnudgebied S ebsk zette de vvand gisteren Itèrice aanvallen voort In vg tanerde Êwchten werden plaataelykep ictrat afgegrendeld en 71 vij ndeluke pMitaerwaigens vernietigd In d gevechten ten Zuidooftten van Klroiroind hebben zich 4e Il SileilKhe pantMrvvl ie onder bevel van den generaaljSurttwr von Wlettenrhedm en de 13e AHmSrUfche paaitaerdivtole onder bevel van den Ewnutlnujaor üatiser bijzonder ooder den In d NoordeHJlw Uezee vielen op timai vma 23 December S Sovjet motor booten een DuitKh konvooi zonaar jKL In een kortea feilen itrljd wt drie Sovjet motortorpedobooten tot zingebracht en de belde aiulei e k r arttlIreflera zwaw beacbadlgd Aan t Zuld ItaMaanache iront heerschte riren mat met uitzondering van den secvan Ortona Ton Zuiden en Zuldweaten TCtt d atad Ortona mialukten oolc gisteren He vUaaulcUJIte aanvallen hoewel zU onaerateund werden door aterlc artlUerlevuur Soar aantMTWUfa tn MvUegera m d CvecWên heeft zich de Ie dlviaia valechermïem onder bevel van den lultenant gene IMl HeldTich door voorbeeldige taodvaatlg keld bijronder onderatllelden fel den nacht van If J4 December vlekn ver cheU enc BrlAphe groepen motortorredobooten met oB r teuniin v n Jachtbommenwerpera in diefl NoOTdelIJken ultRang M het Kanaal hsrtuuMeliJk een Dultsch konvooi aan dat tevoren door Engelsche kawiaen voor den atrijd op grooten afstand londer auccas waa beschoten Een Brltsche motortorpedoboot werd tot zinken gelwacht twee andere venten sm zwaar beschadigd dat zij als verloren beschouwd kunnen worsen Het DuWache konvooi bereikte voKaIIi tn winder noemenswaardige schade zijn havm van bestemming Duitsche marine en kiistbatterijen bechoten doelen In Dover Kerstrede van dr Göbbelt ie Krc rranschman dei laatste waarschu GOUD8CUE ORKESTVEREENIGINO Keratconcert In de Intieme beslotenheid van de Luthersche kerk gaf de Goudsche Orkestvereeniging gistermiddag een kerstconcert De heer Toon Verbruggen verleende als hoom solist medewerking terwijl de heer Frank de Weger op alt blokfluit enkele soli ten gehoore bracht Het geheel sjond onder leidmg van den heei Gijsbert Nieuwland Jr die als organist zich ook nog soliitisch deed hooren Hit programma opende met de ou erture Iphigenia in Aulis van Glu het tweede nummer was een UJjromptu voor hoorn en orkest vaiyfX Mattijs la een Pastorale van W Mullei voffden twee composities va i G F Handel eerst het Concerto No 4 voor orgel en orkest daarna de Sonate voor alt blokfluit en orgel Een volksUol met koraal uit Suite No 1 van P van Mever werd gevolgd door een zeer goed gespeelde fantasie uit Mozart s Die Zauberflote Het concert eindigde met een door den heer Nieuwland op orgel uitgevoerde suite Kerstfeest van Jan Zwart Ondanks de somtijds voorkomende onvolkomenheden in de uitvoering kan het geheel als geslaagd beschouwd worden De Goudsche Orkestvereeniging heeft ook met dit concert getoond dat het haar ernst is met haar streven het muzlekdilcttantisme in onze tad op hooger peil te l rengen Ad Interim commandant der Urlt che Invasletrftept n l h ie ten sj st TOor ooien t ho eert verrassing rnlg z ns verwonderd I men 7 r l ï ï IT l ï ïi ïl Pral en Folkestone BrMaclM b tiune ws fp n onteraamea In it vrosf cMsaOnsaa nm N Decemker er en tarrennuunal p e bevMktac vmn Berlijn In eenlge stadsteeleB wer auizienlllke B bade aanffsrldit Bovendien bombaraéerde de vijami stelaelma lg Oe eerl ed aardlgsta DuttMlw plaatsen van kunst en uMuiir te Aken Dom en raaffinus werden waae bascliadtfd e krontegnaat werd verItfetlgri trljdkrachten er hichtverdedlging Schoten onder bUzonder moellUke atweer nstandlglieden voor loeiveir tot dusver vaststaat 19 vijandelijke bommenwerper omkaïr Het legerbericht van Zaterdag luidde Ten Oosten van Sjltomir g gen de kolaiewlsten met sterke infanterie en antsentrijdkrachten over een breed ront tot den aanval over Zware keen en weer golvende gevechten in ket verloop waarvan totdiisver 58 ijandelUke pantserwagen werden tuligeiohoten cUn gaande Tea Noordweaten van Resjitia blijven onae troepen hun aanval voort aetten Een riviersector werd In weerwil van het taaie vUandeltjke verzet veroverd en verscheidene plaatsen lonnenderband genomen Ten Noord ostan van SJlobin doren de harde fweergevech en voort Fogingen der kolajewisten om een pcnetratieplek an den voricen dag te vergrooten werden In een tegenaanval met doeltretfenden steun van eigen artillerie verddeld In het gebied van Witebsk versterkte de vUand i drak aaazienIQk Da pdriagende aanvalswiggen der bolsje wisten konden opgevangen worden waarbQ 44 vIJuidelIJke pantserwagens cmletigd werden Aan het overige Oostelijke front kwamen geen belangrijke gevechtshan dellngm voor In Zuid Ualie zette de v iaiwl ook stèren zijn stetrtce aanvallen in den sector van Ortona voort In enikele penetrati leldcen zun zware gevechten gaande In den centralen en Westelijken sector verliep de dag ïonder bljizondeTe tebeuTtenisaai Het opperbevel van de Dultschs weennaoht maakte gisteren b end foor liet Staatsbeilrllf der Poolerljrn Velerra le en TeMimle zal mei ingani van Januari a In de Zeeheldenaerle een post ge van M nt Worden ultsMivcn PTT CMF De wintkrslyg In het Oosten werd eek ep den eenten ILerstdag met onvenrinderde hevtgheld vAirtgexet Aan het brnggenhoofd van Nikopol en ten Znldwestöi van Dnjepropetrotsk barratten de Sovjets hun aanvallen In feUe gavaehtan misloktcn 71 vliandeltike pantserwagens wenlen stnkgesehoten waarvafi alleeen 66 binnen het bereik van een divisie infanterie In ket strUdgeMed van Sjitomir breidde de vQand lijn met superieure strijdkrachten ondernomen aanvallen tot nieuwe sectoren uit Vijandelijke aanvalsspitsen die onse stellingen waren binnengedrongea werden In verbitterde gevechten opgevangen Ten Noordwesten ttn Retsjiza won de eigen aanval verder aan terrein In den r van SJlobin zuiverden onze green in een tegenaanval een vljanielljke penetratie Ten Noordwesten van Kritsjef ging de vijand met vnj sterke strijdkrachten tot den aanval over HU werd afgeslagen een plaatsende penetratie werd gezuiverd In het gebied van WitAk duurt de zware strijd voort Pagingen van de Sovjets hun penetratie te verbreeden en een doorbraak te foreeeren werden door ingrijpende reserves verijdeld In Znid Italie duren de zware gevechten in den sector van Ortona voort in een tegenaanval werd een beiongrljk hoogtepnnt heroverd In Ortona self zijn verbitterde straatgevediten aan den gang Aan de rest van het front verliep de dag kalm met uitzondering van vrij zwakke vijandelijke aanvallen ten Noordwesten van Mlgnano Op 24 D scember probeerde een uit Engelsohen en Fransciien bestaande xmmandotiroep onze draadhindepnissen aan de kust van het Kanaal te naderen De troep werd in de pan gehakt aanvallen van Engelsch Amerikaansohe formaties vliegtuigen op dien eersten Kerstdag op de stad Bolzano en eenige plaatsen in het gebied van Noond Italie wend i 5 vijandelijke vliegtuigen neergeschoren Duikbooten brachten de laatste dagen op den Atlantischen Oceaan en m die Mtddellanidsche Zee 5 sdiepen tot zinken met een geaamenlyken inhoud van 34 500 brt en torpedeerden een ander schip uit beschermende schepen van konvooien en dudtlboot jachtschepen werden 9 vijandelijke torpedojageri en konvooischepen tot zinken gebracht Boordafweengeschut der marme haalde boven de Golf van Biscaye een vhegboot van het type Sunderland omlaag DE STRIJD IN HET OOSTEN Aan een bericht van den Berlijnschen correspondent van de N R C ontleenen wIJ De strijd aan het OoateliJIce front is sedert 23 December aanzienlijk In omvang toegenomen Op den Eersten Kerstdag moesten de Duitschera uit verschillende sectoren be langrijke VersterRIngen van de Ruwische aanvallen melden en deze operaties zijn den Tweeden Kerstdag 7elf nog uitf ebreld De brandpunten van den slag zUn Sjitomir en Witetfók Te Berlijn neemt men aan dat de actie bij Sjitomir derhalve is begonnen om dst de Duitsche bedreiging in het gebied van de Teteref nog niet geparalllseerd was en de aanvallers nu op deze wijze willen trschten het plan van de Dultschers te door kruisen Men meldt zeer sterke Russische troepenconcentraties In deze omstreken maar ook het legerl ericht van Zondag spreekt reeds van de qltbreldlng vAn de aanvallen der SovjetRusssn in andere sectoren van dit frontgedeelte In dit verband wordt gewaagd van superieure strijdkrachten van de aanvallers het gebied van WItebsk wordt ten Oosten en ten Noord Westen van de stad hevis vochten De Russen her halen energiek nun pogingen om door de Duitsche Unies heen te breken KlaarblllkeUjk zHn nog niet al deze pogingen verijdeld want het he t dat zij Voor het grt otste deel werden opgevangen Intusschen la het wel zeker dat de Russen in de Duitsche stellingen zijn g penetreerd De Berlijnache militaire Instanties houden er ook rekening mee dat de Rusaische doorbraakpogingen zullen worden voortaezet EISENHOWER BEVELHEBBER VOOR TWEEDE FRONT Naar de Bngelsohe niouw ienat uit Hydeiraiik New York mfeldt heeft president Roosevelt Vrijdag do benoeming bekend gemaakt van generaal Eiserihower tot bevefcebber der EnigelachAimerikaansohe strijdikrachten voor het tweede front Gen xaal Karl Sp iatz zal het bevel voeren ovei de gezjimenluke Amenkaamsche bombardementsstryidkraöhten dto te en Duitschland opereeren I Naar de Elngeliche nieuwsdienst meldt IS te lionden fficreelM elkend gemaakt dat generasA S ir VHenrjr Miaitland Wilson is benoemd tot opperaten geallieerden bevelhöbbw in he gebied van de MiddcUandsche Zet Omtrent de wijziiginigen in het geallieeNie opperbevel meldt de EngelSf A e nieuwsdienst verder dat generaal sir Hapoki Alexander is benoemd tot opperbeveliheilitoer der geallieerde legers in Italië Tot op z vellhebiber vm de Britscho legcrgmep onderEjsenhower wetxi benoemd generaal eiT Biematxl Montgomery Biauienikort zullen er beveMjtebber worden benoemd M Stockholma Tldnlngen ichrUft zoo nuJdl t DNB dat volfjtiia Am rlk aanscfte berichten In de Ver Staten bcvreemdlnKIs gewekt door het f it dat Alexander dtetn Amerika ali de ffrootate strateeg derWeatt lljke mogend lieden wordt beschouwdgepafistferd U bij de benoeming der commandanten voor de tnvaiile slng vrnietrzina verwontierd Is ook ovur de bf noemlng van Maltland Wilson tot opvolger van EtsenhotMlir ala cmnmaadant van den Mlddeltandsch n Zeeaector Nair d Britach berichtendlenat uH CaVro meldt It de onttlagaanvrage van ge Bwraal ZlvkowttsJ den Jo goalav Lichen mvelhebber aanvaard Overtgfni too meldt het Zweeasche blad worde df benopiTi gen in Londen dnik be proken De b oi mlng van Montgomery tot BOODSCHAP VAN DEN FOHRER Ryksmmister dr GobbeU heeft als alle jaren op 24 Dcember tot het Duitsche volk gesproken Hu wees er op dat het Kerstfeest terwul het vroeger m vredestud het feest vmi de fanuhe was thans op het hoogtepunt van den oorlog voor millioenen Dultschers als het ware bet feest der gescheidenen ia geworden Diutsch verlangen zal m dit uur ui alle richtingen door het Ryk en naar verre streken gaan om de beminde en minnende harlen te zoeken en te verbinden Niemand van ons heeft ook maar in het minst de neiging om dit uur van een meemoedl gescheiden zijn tot een uur van rouw te maken Daarvoor zijn wij allen veel te hard geworden WiJ hebben in dezen oorlog veel verloren maar ook veel gewonnen Als wy armer zijn geworden aan ulteriyke goederen is onze schat aan innerlijk bezit greater geworden wy leven in een tijd van de wedergel3oorte der wereld Er is een terk hart voor noodig om dezen tyd te begrijpen en te verstaan In de geschiedenis brengt elke geboorte haar weeën Maar het ge7onae instinct geeft Jongen volken ook steeds weer de kracht om dat te dragen Hoeveel bewijzen van onsterfelijken levensmoed hebben wij Dultschers niet In het afgeloopen jaar wederom geleverd Ons volk heeft zichzelf overtroffen en zooveel roem en eer ver gaard dat wij ons voor geen eeuw van onze geschiedenis behoeven te schamen In het bijtonder gedacht de minister degehen die treuren om het verlies van een zoon een kind van hun vrouw van man of vader die aan het front of in het uit d lucht bedreigde gebied hun leven hebben geofferd voor het leven van het volk Juist zll die alles voor het vaderland hebben geofferd hebben het recht van ons te verlangen dat de komende overwinning het prij ige en van zooveel bloed en leven ook 7a 1 beloonen Slechts moede en zieke volken hebben geen beirrlp meer voor den zin van een zoo heldhaftlgen offerwe als het Duitsche volk aat Wat i eteekent daartegen over het door de slagen van den oorlog in menig opzicht primitiever geworden leven Het versterkt ons weerstandsvermogen ons nationale pllchts gevoel en onze vastbeslotenheid om door deren oorlog een radicale wending in ons historisch lot tot stand te brengen wy msrcheeren thans met lichte bagage Velen onder ons hebben niet veel meer te ver liezen Het verlies van hun goed heeft hen slechts harder en strydvaai iger gemaakt De vijand heeft er geen denkbeeld van welk een kracht daarmede itvhet Duitsche volk s wakker geroepen Wellicht 7al hIj die kracht in het komende voorlaar ondervinden bi een militair treffen met onze weermacht in het Westen wy zullen het Rflk in onze mannelijke beschermirM nemen als er gevaar dreigt en het als wy eenmaal oud en moede geworden zyn toevertrouwen aan de handen van een jeugd die ons flverlg navolgt opdat het noo t zal vergaan Dat zyn de gedachten van diepe bezlnnning die ong op den vyfden oorlogskerstavond bezielen Het Is geen feest van den vrede maar volgens den wil van onze vyanden een feest van den oorlog Maar het moét ons brengen tot den vrede een schoenen en gelukkigen vrede die wil willen bevechten voor onszelf en voor onze kinderen De minister bracht vervolgens den groet van den rührer aan het Duitsche voTk over Zooals hy aldus dr Göbbels thans in den geest by zyn volk Is zoo Is zyn volk by hem Onze groet aan hem Is tevens ook otize denk en onze gelofte Onre vflanden staan tegenover een volk dat thans nog slechts denkt aan de zekere overwinning Op leven en dood aan het Ryk toegewyd r taan wij onwrikbaar om den Führer geschaard Het vaste geloof In de komende overwinning Is het wapen van ons harl De hardheid van den tyd vindt ons bereid Wy zullen de hardheid van onz enwil daartegenover stellen Wie zou er aan willen twyfelen dat de hardheid van onze wil de hardheid van den tijd overwint Daarvoor zyn slechts geduld en volharding noodig hardheid van hart wat intelligentie en een onwrikbaar moed Wil wilier alles op ons nemen nooit echter de schande die voortvloeit uit de laffe gezinaheid KERSTBOODSCHAP VAN ROOSEVELT Roosevelt heeft volgens den Britschen berichtendienst in een Kerstboodschap verklaard dat men zich aan geallieerde zijde moet voorbereide nop nog veel meer ictd op slachtoffers en i ersoonIl ke tragedieen Etbeslaan voor het Amerlkaanache volk meer dan genoeg redenenen om tot het inzicht te komen dat deze oorlog een taaie en vernietigende oorlog la Roosevelt zelde voorts dat de oorlog thans een stadium bereikt waarin men zien moet voorbereiden op lange verlieslijsten van ge sneuvelden gewonden en vermisten Er bestaat ook getn gcmikkeiyke weg nair de overwinning en het elnfle van den ooi log is nog niet in zicht De vele officieren die Ik zoo zei Roosevelt op m IJ n buiten la n dsche iels heb ontmoet hebben getuigenis afHelegd van d kracht handigheid en vlndlngrijkTtttd der vljnndelijke generaals en manschappen Voorts l ckelne Roosevelt de blJ eenige Ueden In de Ver Staten heersohende meening dal een nel einde van den oorlog te verwachten en dat een overwining reed behaald ts In het verdere verloop van zUn Kerrtboodflchap verklaarde Roosevelt voo otandtr te ztjn van het toepasnen van gewld voor het handhaven van den Internationalen vrede De Ver Staten Engeland en de Sovjet Unl zijn het erover eena zoo zeide Rooi eit at eer Internationaal gezag uitgeoefend moet worden zoolang het noodig is DE SCHABNBORST GEZONKEN Het DNfe meldt Op 26 Oeceniber heeft een formatie Duitscihe zcestrijd rach ten op de Noordel ijfk e IJs e een voor de Sovjet Unie bestemd oonvóoi aangevQllen In langdtingen sttyd mot superieure Enffel wlhe zware zeeBtrljdkrachten ia daarbij hei slatgsdhïp Sdiamhorst tot de laatste granawt vurend ma heldïiaftigen strijd geizonken Het convooi en den Enijfol löhen beveihgmigsstnjdikradhten werd zware scliadf t eiipï hradht De Schamhorst was in IBia van tap l goloopen tn in 19JA voltooid Het schip had een waterverplaatslng van 26 MM ton en et n snelheid van 27 knoopen Htt voerde 9 stukken geschut vai 28 cm en 12 stukken van 15 cm Voorts bezat het 14 stukken luohtdoeigeschui van 10 H cm en 18 van 3 7 cm Er waren twee Cstapult Installaties en vier watervliegtuigen an boord Hd slagschip was 220 meter lang 30 met r breed de diep Eang bedroeg 7 5 meter De bemanning van de Schamhorst telde 1400 koppen TOESPRAAK VAN MAARSCHALK PÊTAIN rijk hoort dagelijln opnieuw VAn Vrrp x llllfo ila en van nieuw mUdaden en van h t brandende onheil der bomaanvallen waaronder rijn alcdim Ineenatorlen Vervolftent vermaande maarachalk Pétain den franachen om voortaan hun nutteloure twisten te atakefl De Franichen keeren terug naar de ernte dasen zit twisten ril haleu Ikur til nonen o overheid ill plunderen Maarschalk Pétain heeft vU d Franacha radio een Kersttoeapraak gehouden tot het rrBii che volk waarin hlJ all lYanachen aanspoorde t denken aan b t doodelltka gtvj ar waartn Frankrijk tf komen te varkeeren wannatr in FYwileiljk en buitjerootog zou uttibrek tt öT wfirineer h it cnnmiuni me zóu trlq ilfeeren Do gHlwurtenlanen dwirgen öna zoo zelde P uin oni d n wuig ter harte neemt Ondanks veel t gen spoed zoo besloot e maarschalk zUn Kerst toesprask behoud ik myn geloof aan de toekomst van FiankrUk In den tegenspoed wait door wy gejroaen zyn moeten ij elkaar broederlijk de hand reiken Luistert naar een man die alleen voor u hier Is en dJe u als een vader bemint Luitenant generaal Renato RIcci Is door den duce tot minister van staat en tot com mandant van de nieuw gevi mde repubUIceinsche nationale garde benoemd BittHCHUutd LUKRAKE AMERIKAANSCHE BOMBARDEMENTEN OP BEZETTE GEBIEDEN Formaties Araenkaansche boi4lenweipers die op 24 December profiteeixlen van de weersoma tand ighed en krachtig beschermd door ja s Bel ischNoord Fransch en N fler Undisch gebi aanvielen hebben naar het D N B verneemt de bevolking van deze gebieden aanzienlijke verliezen toegebracht In vele gevallen zyn door de iiukraak neergeworpen bommen der Amenkaansche vliegtuigen slachtoffers gevallen Talrijke arbeiders en boeren verloren door de in vele gevallen aomder zicht op den grond neergeworpen bommen hun wonitiigen en huizen DE BEMOEnNGEN VAN HET DEPARTEMENT VAN SOCIALE ZAKEN Wat doet feltel k het departement van Sociale Zakeif en wat Is zijn beteekenis Dteze vraag wordt duidelijk beantwoord m een prettig leesbaar boekje dat door het departement Is uitgegeven en tot titel draagt Verrichtingen gedurende het jaar 1942 De waarnemend scereta ls generaal ir Verwey sdireef een voorwoord en kon daarin een optimistisch geluld Jaten hooren MQ schreef o a Dat ons aller streven niet vruchteloos was blijkt uit het sterftecijfer van 1942 9 5 per duizend en het geboortecijfer 20 9 per duizen Ds vitaliteit van het volk werd behouden Wat het uitgebreide Jaaroverzicht betreft d le7er wordt niet vermoeid door een dorre opsomming van feiten of een veelheid ven CQfers Integendeel de schrijver heeft er lectuur van weten maken dte ook den met deskundigen lezer ksbi Interesseeren en hem veel wetenswaardiga Biedt Zoo wordt er o a vermeid dat in het jaar 1942 SU z miUioen tabletten vitamine C werd verstrekt in de centrale keukens niet minder dan 34 millioen Uter voedsel werd bereid de influenza en de rheumatiek dat de meest oorkomend ziekten m ons land behooren en men daaroni ls oveigegaan to in tens veering van de rheumatiek l estryding Voorts dat in 1942 19402 gevallen van diphtheric werd aangegeven tegen 1733 in 1940 maar de groote stijging van de tuberculose sterfte m 1941 en 1942 slechts In geringe mate toenam Het departement heeft echter niet alleen zijn bemoeiingen tav de volksgezondheid S aar ook de zorg voor den werkenden ensch de arbeidsbemiddeling de ontslag verprdening de loonpolitiek de uitvoering van cultuur technische werken de herziening van de RUkssteunregeling kampen voor de sociaal zwakke jeugd en tenslotte de sociale verzekering Het aantal verplicht verzekerden volgens de Ziektewet bedroeg op 31 Decern ber 1942 S390 0 n terwijl bovendien nog 1003 479 personen vrijwillig waren verzekerd Een overzicht an de taakvei decline op het departement besluit dit werkje dat wU aan een leder hartelijk ter lezing kunnen aanbe velen MEDEDEEUNGs VAN DEN FÜHRSORGEOFFIZIER Het SS Ersatzkommando deelt mede Het spreekuur vau den Ftihrsorgeofflcler dat iedere nWoensdag t Den Haag Korte Vijverberg 5 gehouden wordt zal op Woensdag 9 December niet plaatsvinden Het eerstvolgende spreekuur is weer op Woens dag 5 Januari 1944 DE TUDELIJKE VERHOOGING VAN INVALtDITEITSRENTEN ED Bü besluit van den seöretansi generaal van Sociale Zaken zal de fti 1941 mgevo de en deridien telkens verlengde tljdeiyke ver hoitging van onderscheidene invallditeita ouderdoma weduwenen weezenrenten ook voor het Jaar 1944 bestwMÜ blijven Tevens IS bepaald dat de uitgaven die de Raden van Arbeid en de erkende bednjfsverecnigm gen In het Jaar 1944 teraake van uitkeering van kraamgeld zullen doen wederom door hot Rijk zullen worden terugbetaald BEKENDMAKING Extra kearlngen voor de Waffen SS en den Landstorm Nederland Het SS Ersatzkonunando deelt mede Om aan de vele aanvragen tegemoat te komen zal op 3 Januari nog een extrakeuring voor de Waffen SS en den Land storm Nederland plaats vinden Men kan zith hiervoor melden bij het Ersotzkommando Korte Vijverberg 5 Den Haag van 10 14 uur Alle inlichtingen omtrent dienstneming in de Waffen SS of Landstorm Nederland geven de Eraatrkommando 3 Den Haag Korte Vijverberg S Amsterdam Dant 4 Alkmaar Langestraat 66 Groningen Heerestraat 4fi Heerlen Saroleastraat 25 Kostelooze spoorwegbiljetten kunnen eveneins bU de bovengenoemde adressen aaDfevraagd worden UNIFORMEN EN ONDFR CHFIDINGSTEEKENEN DER N S B Misbruik strafbaar verklaard In het VeroTdendnirenblad la een besluit opKonomen vaa den aecretttrli ktmsrael van Justitie ter beschermlntr van de unlftMTnon en ondeiTBcheUilnKsteekem n van de Natlo naal SoclaXI tlache Bewef tn der Nederlandon Hierin wordt bepaald dat kil die opzettelijk ronder toeitemminff Van den aeoreiarla generaal van d NSB uniformen deeltn v uniformen of omlerscheidin eteekeneicvan de Netlonaal Soeialutlaeh lleweglnff dy Nederlanden yt van h r ala zoodanig Irkende formaties f nevenorga airdlfft in voöirmid lu efl of In draagt wordt iï trafl ni t geven ten hooKHte duizend gulatrafbaer goatekhi feit wordt een miadrijf I ecT tarto ginenMil ven Juatltl tal In eB J In de Nodorlandechr Sto it8eoure rt te plgt ien ultvoenlnrolieelult ili oiidier lie liPrrnln staande formatie n ueveiiorganljfatlea aanwijzen HET POLITIFK WKFKPRAATJF Het poUUek weekpraatje vnn Mux Bk k Ul wordi uitgezonden Maandag 21 Di i i mber 1II43 over lillïlraum I om lB45Jlur Do titel van dit praatje la 4ln Nederlaiid wi l nion hel KKBKNIIiUWB Ntd Herv Kerk neroepen te Marken rind A M C Franken hult dlker te Uolterdam VroewUk Nid Proteatantmboml Aangenomen luiar SraBl cand A Kalis LOtn hulpiedtkii to WUrlngerwaard c a Oiitl Kerken Beroepen te N aUI IIK roe dr J L Koole da O Ix ene U Stad kanaal Pekelderweg te llurmolen tiiml 3 1 HO ihner hulppitdiker te Voorthulzen Clir Goref Kerk Bedankt voor Sllediichl dl C Smits te Dordrecht voorheen te Slle drerht Ned Herv Kerk Beroepen te IJaaelaleIn loez ds J W V d Unden te KootwUk Ilcdnnkt voor Utrecht vae dS Tl BriCl da D Veldkamp te De BÉIt Bedankt viw Oveuchie VBC dn O A V d Hooft ds J J IVildirvaart te Vrleaenveen Geref Oem Tweetal te Goes d J rraanle te nnineveld en ds A v Stuvvimberg lo lerueke Bedankt voor baneinuidan da H Llgtenberi te VlaardlnMn De vijfde Kerqtanli In oorlogstijd Voor alle soldaten die het geluk missen om met Kerstmlj thuia te zQn ls d veldpost overbrengster van de groetenia uit het Vaderland P K Scholx AtI H OISTRIBUTIENIEUWS j Onder den drttfc oon het oor o0S0eueI i en de intense geva ren waaraan Europa thans bloot j stoot loordcn de Germaansche J uoifcen zich ervan bewust dat er I nop een hoogere or0anis tiew rm I mopelvfclc IS don die ielfce z j I reed kenden een organiaatie I vorm welke m staat zal zyn de I urvhetd der Germaansche voU Jcen te uioarborgen I Ontuialcend Votfc EXTRA BANTSOENEN VOOR VEBLOFGANOERS Arbeiders met verlof uit het bui tenland die tijdens de Kerstperiode m Nederland vertoeven en die zich vóór 7 Januari 1944 bij de distributtediensten melden komen indien zy tenminste één week m Nederlai verbluf houden in aanmerking voor de extrarantsoenien spijsolie stroop en suikerwerken welke voor de gehesle Nederlandsche bevolkin g voor de feestdagen werden beschikbaar gesteld Hiervoor zullen zy van de distnbutiedienstien rantsoenbonnen ontvangen voor resp éen rantsoen versnapermgen en eén rantsoen jam GEAf NGD MEEL EN AARDAPPELTAPIOCA Met ingang van 25 December aji is looals reeds gemeld gemengd meel behalve w de gort en havermoutbonnen odk verkrijgbaar op de voor tarwebloem aangewezen bonnen Op de bloembonnen kan men dus 70 gram bloem of emeng meel per bon verkrygen De hoeveelheid gemengd meel welke men tegejj mlevering van een gort of havermoutbon kan koopen is gelyk aan de hoeveelheid gort of havermout welke op den bon verkrygbar wordt gesteld dus niet steeds 250 gram hetgeen men uit de vorige publicatie hierover zou kunnen opmaiken Voorts zal n en gemalen aarëappeltapioca met meer kunnen betrekken op den voor vermicelli maizena enz aangewezen bon Dit product kan men evenals de gewone aardaippel tapioca met ftigang van bovengeno nden datum uitsluitend koopen tegen inlevering van een gortbon en wel in een hoeveelheid overeenkomende met het op dien bon beschikbaar gestelde Ook hier is dus met steeds sprake van 250 gram per bon TERAAKDEBESTELLINO VAM DEN HEER M GARDbNIER Ondier groote belangstelUnig is Vrijdagmiddag het stoffelijk overschot van dtn heer M Gairdenier op de Algemeen Begraafplaats ter miste gelegd Aan de grotve we d het woord gevoerd door den heer W J de Rotte die dtn overledene herd icht als oud bt sluurder der m typografenoi gan iSotie en vei volgens door den heer W banders die de bijzondere verdiensten van den tieer Gandenier voor de EEN SPFID IN FFN HOOIBERG GtVQNDfcN Voor het tqdvak van 26 Decmber a s tot ai met 9 iannari 1944 kan men dns op den gortbon behalve gort 125 gram gemengd meel koopen of 125 gram aardappeltapioea OPSLAGMACHtlGINGEN Personen die er niet in geslaagd zijn voor opslag geschikte aardappelen te verkrijgen op de in hun bezit zijnde 4nachtigingen opslagaardappelen kunnen deze machtigingen vaif 27 December 1943 tot en met 8 Januari 1944 bij de plaatselijke distributiediensten ruilen tegen aardappelkaarten Voor iedere machtiging zal éen aardappelkaart wgrden uitgereikt waarop acht bonden voortcomen genummerd van 1 tot en met 8 welke bestemd zijn voor het koopen van aardappelen gedurende de eeiiste en tweede periode van 1944 De kaarten zyn uitgevoerd met een zwarten opdruk op een bruinen uchtorgTond op de kaarten welke in landgebied worden uitgereikt is bovendien het woord land gedrukt GELt FN GOEDEREN BEBRSSLUrriNG OP 31 DECEMBER De wnd secretaris gt neraal van Flnanclt n heeft bepaTld dat op Vrijdag 31 December IM3 de beurzen voor den geld en l nclsenhandel zulUn zijn gLï lottn aUnKdL dat dte dag voor dt geldliei i en als bfil ili tn afdee ng III der BeursvoorbChilften 1040 niet als werkdag zal worden beschouwd Wel kat men 250 gram gemengd meel of 250 gram aardappeltapioea koapen op de voor kinderen aangewezen bonnen D I reserve of E 1 reserve Wonderlijk avontuur rond een gestolen ie SUuUMeuwt KERSTFLI ST VOOR DE JEUGD Ned Volksdienst onthaalt eenlge bonderden kinderen Meerdere honderden kinderen vulden de KunsUnm zaal op den middaigvan den Eersten Kerstdag ter bijwoning van een Kerstfeest dat wasgeorganiseerd door den NodoilandstJien Volkïdienst Het feest wird ojnook byg woond door burBoi r e terLiera Deze sprük het oponingswoorften zette uitoon waarom wu ook mlonder de huidige nioi ilijke omstandigreden toch Ktritf st kuiuKii vu ui H sprak ook woiiidon v m dank enwaaTdeermi tot hon dia deze ft c s1 lyko buconikomist hadden geoiganitseerd De kinderen f n c n gi iuiu iiluk nkcle bojuiide Kiittluxliicii Nadul versnaperiTOtn iiin rondgedeeld kwam professor Allunl de jtu M f Op cuneuso üJe heeft een kleirmiker zün fiet e teruggekregen die hem ontstolen was toen hU het karietje dek avonds In hot dijnktr cciilge minuten ejnbeheerd maar wei op slot In de Krugerlaan had neerge e 1 De bestole ne liep gelUk door naar dt peilltle maar In de gedachte van men kan nooit weten liohtte hil onderweg met sOn zakUnlaarn eip alle fktson die hen paaaeerden Laat hU nu bIJ de De Lange van WUngaai deiwtraat tot ziln verrajeaing bemerken dat de flet die hem daar voorbtlreed zlJn eigen karretje waa HU aan het spurten en ewcn verder haalde hli den wlelrljder In Dat ia mitn OcU aldui rUn opmerking Dat kan heel goed antweMrdde de onbe kende want Ik heb de liet Jul t gevondenHet karretje lag op strait en Ik ben erl overgevallen Dan gaan we naar het bui eau besloot de bestolene en de ander maakte eerst wel oeritge iMideliktng maar verklaarde zich ten V lie bereid nude te gaan Dal wan een bravemralukje van hem want hU het tinderaoek van de rechef kwam uit dat de betrokkene de 17 Jarige kllnleer H f Iets niet gei onden msae gestolen hsd en tovein dat hÜ e ok de dader was van een In Septemlli i In een pe itlek tan een caf ip de Markt ge pleegden rlleeleldlefslal De Il II dl n had 1 It hii zijn e Iki ii karretje kf li f I in ile fkts In l gracht in de Vtlveiitriiat gegil ld waaruit het rUwtel reeda was opleel cht De illwlilen gaan naar ele eigenaars tinlR de dade t wonft naar het Huls van Hl waring te Rotterdam overgetiraeht Op Iweetal On e otid stndgenool ris J r afvber predlkunt blJ de Geref KefTk te I utterihook itaat op oen twee Si lliis ts Wanrdhul e n Voor beroep bedankt Ds H C 111 11 prenlikant d r Vriie Fvailgtli tichii Qrmi cr t heeft voor he t beroep naar Veendam bedankt genoogluko v ttie bezlgluiudt n mtl Inl te Kourtckork a rt Rijn met d i I WANNEER VI DUISTERÉN Tot U Dereriibfr moet verduisterd warden van Ib 30 tol M a 27 Der Maan up R S onder 17 U U Dee Maan OP IB 4 onder 1 IS 2 Dee MaSn p 10 onder 1 17 gooclieltoercn w iar an ook do kinderen zelf meewerkte n Ij iltT txad hl nog op als tMitkspiiker nut zijn pevp Aiuiust die met ijn graiwt on lie ljes fl oede Btcimining er n wist te houden Tusacl en de bfcsij cn dtxir wi rd nog gezonai n tn diveisê lekkernijen werden wrslnikt Itrwljl ieik r kiBjl cM n aantal cadi utjw mi de nnai huis kre eg Rüd niet zonder llrht In dt Prins IliondTikstiaat is Vii itiiicwv ii t om zes uurdt 67 jaxvgt ni vi A Q ele Jevng van Ewijk uit de Bookenlii ngslumt aangei eden doi r een ewiverlielUe bak fiels ZU kw m te vallen in kreetf Mihaafwimden an amwn en bcnw De polltie inl tijgen den biikfictsbeitugplOT nx MV M1baal opmskeiii