Goudsche Courant, dinsdag 28 december 1943

tws p n g 28 December 1943 Burtatti Markt 3t Tittliiiw n GOUDSCHEsfeCOUEANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prut 5 cenli per nummer 82aU Ja rfaii Ne 31432 r Tirra onkkt BUmehlohd t e oorlog in het Verre Oosten Verklaringen van miniMerpresident Tojo en admiraal Sjimada OBGANISATIE COMMISSiC WOLTEKSOM OPGEHEVEN De NederlmdBche Staatscourant vao 23 December 1943 bevat een bealult het z g zevende uttvoermgsbesluit van den secretans generaal van Handel Ny verheid en Scheepvaart waaifcu de organisatiecoromissie voor den opIxHrw van een zelftitandige organisatie ter ontwikkeling van het bedrgifsleven de z g commissie Woltersom wordt opgeheven De liaar nog resteerende bevoegdheden zgn overgedragen aan den raad voor het t edr rfsleven De organisatie oommlaaie werd in het najaar van IIMO Ingeatekl en heett bi éaa auuladlen verloopen tild vrijwel het eeheela Nederlandache bedr fileven georgKlaeeni Naarmate de verschiDende hooldgröcpen tet roagdheden der örganiaBtla ani niaaie grootcndeeis vitandeUfce eenhedeai fy oL gepténber In de nüb eTd van Flwnnllat De moordvereenlglage Een Coto van den Amerlkaanachen vUeger Kenneth D Williams uit Charlotte Noord Caro Una ia 4 Scott Avenue geb U Mei 1S22 Wilhams wei 1 U BrenKïr s WSdag i ei na 11 uur l lg e Groot Mackenstedt afgeschoten KB behoort tot de vtlandelUke terreunrbegen die hun bommen op vrouwen en Kinderen en op de woonwijken van Duitacha steden warpe Het eskader waarvan z n vliegtuig een Boe ng Fortress n deel uitmaakte draagt officieel den naam Murder incorporated In het Hollandach vertaald Moordveroejüging i ffmann Stapf i Uitblad mtgibncht over de laaMe en vetklaand dat bet r Mpuuche leCer in nauWi nt e nte miniatcr Tojo heeft in de agMiK zitting van iwt Japensche fa g Mfauic al rainiiter van Oorlog port ui Bebn SdTt DN B uit ToWo in che leger in nauW aa k£i met de marine zun alnt ijcbe oSoiaiev ateUin en overal in e Mratii at lada beobt in baoden Ssudt en ventertct otfdtnooa eenige iizKingen van weoug belang in zeken MOtoreii ttM m jpJaatafevoDden Da Iêmuüu itrwikrachln Iwbbeii tf Motf v MfMdiilk in MX antAlm Srïrifcfcw 1 drl oiMraUcMbladen n L op Ia iiloaiouelluxl op d BlnntrekArchl S ai l t OoiMii van Hieuw Outoaa is raoporMcida Oat In hat fabled dar aMiitfitanitf da vMaad op n October ÏZaenhald laland taaatt op het eUaad Mono aurop op 1 November landingaoperattei M een ttaifce row atrUdln aelitan onder amvool van oologiMbepen en luchtatrljdErMMB by Torokma kas de Waatkiut van wufalnvlUa voted X e Japansche legereen SÜhi ondamaman na xMi l a aea t a r geinaakt ia Hebben van bet haovaltemaln en de lun laaiearhrn teHe tegeneanvaUcn op de aelanda aaUiadaa a met iteva van de Japaniche arioe werd aan Japanadie eenbeld in den gtg van Aan vtfaad aan land gezet en den ad een veniletlfeode slag toegebracht toto verklaarde verder dat de vOand BÓrtdunad vereterldagen ontvangt en dat aim EWara geveebten In dezen aectw aan ün gang tUa Da Bianiarek Areliipal Omtrent de opentlea op de Blamarck rl rapporteerde de mlnUter dat de t W oortogabodema en tairtjke kMne troepen heeft aangevoerd en op 15 iber een landing ten uitvoer heett ge ta den Ooete en lectoc bi Kaap SSi De apanjche eenUèdaii zUn teratond met ÊÊÜ t enaanvallen begonnen met ateun van lelitchtatrljdkraohten van leger en marine wteniiave gevechten zUn tnana In dezen lector au den gang 0a aunlffter van Oorlog weea er verder op de vtlenil sedert eind Octol er door geloaibineerde formatlaa bonunenwerpers en a rs aanvallen heett gedaan op de Japanküa stelUngen bU Rabeul De japansche iuchtatrUdkfachten van het leger heUien In E werking met die vaij de marine da verdedlftng uitgevoerd en sedert eb d ker sün door legereenheden alleen al agaver IM vt andel fce vliegtuigen ntergenhoten Nieuw Gntaea Omtrent de gevechtahandelingen op Nieuw Guinea lelde de minister dat de Japansche troepen Septenl geland waren tatatoad hebtien aangevallen De vtlend bracht snel versterkingen en landaa Mar la den rug der JaiMoacbe troepen isaarop de situatie In dezen aector t kar lar kreeg van een ravltallleerlngaooTlag supply war Toio lelde dat in dit gebied de eeuge traoaportmogeltlkheid bet overzeeBctae transport la Ben geheime transportver bindbtg werd onder dekking Van den nacht ondanlb de aanvallen van vttandelijke oppervlaktetfchepen In stand gehouden In dezen aector werden sedert de tweede helft van October meer tyn M vUandemke torpedobooten tot zinken f ebracfat BbauL Ten aanzien tan den seotor Birma zeide Tojo De troepen van liet Japansche leger tieibben sinds September versdbiillende vijandelijke machinaties ki dien aectoa vertiinderd In het verloop van de recente gevechten waarbij TV oengking gepirobeerd heeft het Noorden van Binma te heroveren bedroeg het aantal dooden dat de V j and op de slagvelden achterliet en de gemaakte gevangenen ongeveer 15 000 nvan terwijl gel ktüdig een groots hoeveelheid wapens en oorkicmiaterieel werd buitgemaakt De aanvaiiwt vac v jandelijikie vli tuigen in Bimui zün sinds het einde van de moeason sterk toegenomen en in totaal vleten maandelijks meer dan 3000 vyandelijke vliegtuigen de Japanaahe achterwaairtsche stellingen in Binna aan In dit vei iand legde Tojo n dBuk op de prestaties van de legerlucbtroacht biJ de blokkeeruiig der iuchtroutes van Ihdië naar Tsjoengkittg en bij de bestrijding van den vijiUMl in ien sector China Ih een commentaar op de gebeurtenisaen aan het Ohiineesoh oorlof tooneei meldde Tojo dat de Japansche fonnaiiea met opmerkelijk succes onalgetnoken zuiveriogsopetaties uitvoeren I j ooemda vooral de hertstapera in No rd CSiina en de inneming van Tsjangtclu Hü maakte bekend dat sinds eind October het Japansche leger in ongereer 4000 gevedhten het hoofd gooden heeft aan meer dan 600 000 aoldaten van den tegenstander Tojo constateerdo voorts dat Engeland en Amerika hun luchtstrydkrachten ia 3 ine versterlct beftiben en dat in totaal per maand meer dan 500 TÜegtuigen d Japansche stelUngen aanvallen D ze vijandelijke aanvelen 1 door fonnatien legervli tuigrat algeslagett Tojo rappOTteerde ten slotte nog dat sinds de tweede helft van October in totaal on ceveer 120 vijandelijke vliegtuigen zijn neergeschoten vernietigd of beschadigd terwijl aan Japansche zijde ongeveer 20 mrachkies verloren gingen In dit iveitoand verklaarde hij dat met het oog op de groote beteekenis van de luditoperalies in China de leiding van Ijet keizerUjke leger besloten heeft vernietigende aanvallen te ondernemen op a vyandelyke luchlmactH en haar volledig te jpróide tie richten Tojo besloot twy rapport met woorden van kil aan ke naatiea van het leger die ztjn opgeiw i ter verdediging van liCandsjoekwo en Noordelijk Japan SaceeaMo ter lee aland kwamen Twerden de bevoegdhei overgedragen in verband daarmede knl ana nu het geheel werk vrijwel voltooid Is ook de organlaaUe commiaate zelve worden opgebeveiL FOUTIEK JAAKOVEBZICHT MAX BLOKZIil Op Donderdag a s zal tlax Blok iji niet een brandende kwestie behandelen Hü zal over den zender Hilversum 1 dien w Hid van 18 3Q uur t 19 uut zijn poUtiek jaaroverzicht t itspreken Koers Oost Eeuwen geleden trokken Nedierlandache boeren en haskdelAars naar bet OoMen en veetiffden rtcfa in de ateden f bouwden zich boerenhoeven Stetien ale Danzig en ACarienwerder laten nog heden den Nederlaiid schen invloed in hun bouwetij 1 herkennen Ook nu trekken weer jonge pioniera naar het Oosten In Daozlg en Bromtwrg kan men ben ba het blauwe jeuffdatormhemd ontmoeten In toitaal bevinden zich reeds SCO Nedcrlamtocbe Jon na en meisjes In den Gérmaanechen Landdienst om het boerenwerfe weer te leeren Later zullen zij zich eigjan hoeven bouwen en mede den grondslag leggen voor een nieuwen Gennaanschen boerenatand in deze get le lten De jongeais en meiajea zDn ondergebracht in kampen onder Nederlandache Mdng Over enkele weken begint de opleidiM ven kampleldersieten voor ken Gernuu schen t an UiesMt Zij die meeoen hiervoor geaehlkt te zijn kunnen itch voor opMdlug meMen bt den OermaaiMchen Landdtedat KonlnCBlaan Utrecht Admiraal Sjimada de Jaipanociie miniiter van Marine heeft in iiet L gerhul bekend gemaakt dat de wUexen der geaUieenden Ier zee de laatate twee maanden bedroegen tot zinken gebracht 16 vU ksmpsohepen S alagschepen 26 kruisers 1 torpedojaèer 11 duikbooten 33 tran xurtache pen zwaar braotiadigd 8 vtiegkampadiepen 4 alagschepen 26 kruisers 8 lio ipedoj gers 15 tranaportschepen Bovendien werden 916 vqandelüke vliegtuigen neesigesciioten In denzelfden tüd verloren de Japanners 2 torpedojagera die tot ainken gebracht werden en 2 kruisers die licht jieachadigd werden terwijl bovendien 200 Japütsdie vliegtuigen verloren gingen Rl sdag ncont resoluties aan De Eijkadag heeft gisteren eenstemmig verscheidene resoluties aangenomen waarin le dankbaarheid van het Japansche volk jegens de Japansche strijdkrachten tot uitdrukkuiig wordt gebracht Dn de resoluties wordt de waardeering uitgesproken voor de grooile overwinningen die de Japansche troepen op de ver van elkaar verwijderde liggende oorlogstooneelen hebben bdiaald Ten slotte wondt de vastberadeniieid van het thuiafroint tot uiting gebracht om ook ztitMTzüds alle krachten in te spannen voor een zegevierend einde van den Groot Ooslaziatischen oorlog OE INSPECTIETOCHT VAN BOMMEL MEDEDEEUNO VANDEN FÜIIR80K0E0FFIZIER Het S3 Kraatzkommando deelt mede I Het spreekuur van den FUhraorgeofflcier dat ledere nWoensdag te Den Haag Kort Vijverberg 9 gehouden wordt lél op Woensdag S December niet plaatévinden Het eerstvolgende spreekuur Is weer op Woensdag 5 lanuarl 1M4 Na de uitvoerige besprekingen die generaalveldmaarachalk Rommel met generaalveld maarachalk Van Rundstedt heeft gehad heeft Rommel zich In de afgeloopen week naar het D N £ verneemt op de hoogte gesteld van de paraatheid In het Westelijk fiuropeesche gebied Op de nauwkeurige Inspectie van de Of het bodgste technische niveau gebrachte Installaties volgden talrijlce bespreküv en met de plaatselijke commandoposten SflS Zware gevechten bij Sjitomir en Witebsk Duitsche aanval bij Retsjiza vordert Slagschip Scharnhorst verloren geqaan Het oppert evel der Duitsche weermocht deelt d d Maandag mede Bü het faniggehootd van I opol en ten Zuidwesten van Dnjepropetrof zijn vijandelijke aanvallen afgeslagen In het gebied van Sjitomir hebben ie bolsjewieken nieuwe sterke formaties infanterie en tanks in den slag geworpen Zware en wisselvallige gevechten zijn aan den gang Ten Noordwesten van Resjitsa heeft ise aanval tegen hardnekkigen vijandelijken tegenstand verdere terreinwinst opgeleverd Bij WUebsk duurt de afweenlag met onverminderde hevigheid voort De doorbraakpogingen van den vijand aUn ook gisteren mbinkt Eenige penetraties werden afgegrendeld aanvalstoppen der bolsjewieken In tegenaanval teruggeworpen De vijand verloor hierbij 40 tanks Bü de afweergevediten ten Zuidwesten van Djepropetrofsk heelt het Berlijn Brandenlburgsche regiment grenadien no 477 zich onder leidingvan koL Mauraus sdiitterend gehouden Aan het Zuid ItaUaansche front heeft de vüand atechts hier en daar vergeelsche aanvallen ondernomen De zware straaitgevechten in de stad Oav tona duren nog steeds voort Aan de Da lmstische kust is t eiland Korci van communistische benden gezuiverd Hierby hebben onze troepen in harde gevechten ruim 50O bandiieiten vemieUgd en verscheidene kanonnen benevens talrijke wapens munitie en kleine voertuigen als buit binnengebracHt p 26 December heeft een formatie Duitsche zeestrijdkrachten onder commando van schout bü nacht Bey op de Noordelijke IJszee een voor de Sovjetunie bestemd oonvool aangevallen en dit zoowel als den vijandelijken beveiUgingsstrijdkracbten zware schade toegebracht V Ia langdurige gevechten met verre superieue Engelsehe leestrljdkrachten Is bet onder commando van den kapitein sur See HIntze staande slagschip Scharnhorst na heldhafUgen strijd vurend tot de laatste granaat gezonken DE ONDERGANG VAN D 8CHABNHOBST Urenlange strijd tegen groote overmacht Over den aanval op het voor Moermansk bestamde vijandelijke konvooi heeft het opperbevel van de Duitsche marine nog db volgende bijzonderheden medegedeeld Reeds eenige dagen tevoren had de Duitsche luchtverkenning een vijandelijk konvooi opgemerkt dat op weg was naar Moermansk Het had oorlogsmaterieel en levensmiddelen voor het Sövjetiront aan boord Een gevechtagroep der Duitsche vloot werd tegen dit konvooi in den strijd gebracht en ter hoogte van de Noordkaap trof men den vUand aan Tegen 11 nor la den ocbtend van H Dec kwajB bK slagschip Schamborat waarop zich de commandant der topedojageri schout bIJ nacht Bey als bevettiebber der gevechtsgroep tand Ingescheept ia gevechtecositact met de vtJaadeltlke bewakbgivloot dia bestond nlt fcnileen en torpedojagers BU specht weer waa het ilcfat beperkt Kort na bet begin van den rtrUd greep ook een swaar vijandelijk oorlogaschlp ba In het verdere verloop slaagde de vIJand er In b J verraselng ns g meer zware strUdkracbten bijeen te brengen die tengev e van het slecJite zicht te voren niet geilen waren Na vetacheldene uren van leer zwaden strijd werd de Scharnhorst dte onder bevel van kapltelnter see Hintze stond door de vIJanactUke oorlagaacbepen omaingeld Tegen hatf acht des avonds zonlThet slagschip met de vkg tal tep nadat het tot de hiatste grauuit vurend den vijand zware scha Ie had toegabracht De andere Duitsche strijdkrachten die aan de oiwratle deelnamen leden geen verliezen Over liet lot der bemuuiing van de Scharnhorst zullen de verwanten mededeeling krijgen zoodra rffpporten zUn ontvangen BadIO New Tork heett medeeedeeld dat de BrHiebe admiralttelt bekend heett gemaakt dat tt Brltsche vliegtuigen verloren zUn gegaan In den atrUd tegen bet slagschip Schamiiorst Ook lUn torpedojagers verloren gegaan De Nachtauagabe schrijft Het ftlagsdilp SclMrnhorst Is In een moedigen en voor de totale oorlogvoering van Duitschland belangrijken strijd voor den vijand gebleven De Duitsche marine heeft altljdl groote en kleine eenheden ook bulten den duikbootoorlog voor de belemmering ven den vijandelijken aanvoer naar de oorlogstooneelen ter besciiilkking gesteld Een onderneming van dezen aard Is onder de om standdgheden die de Noordelijke Ijszee biedt altijd met het gevaar van vrij groote verliezen verbonden Het slagschip Scharnhorst Is overeenkomstig zijn meest oereigen taak in den strijd tegen den vijand die daardoor in belangrijke operaties belemmerd werd door een verre superieure vijandelijke strijdmacht na een heldhaftigen strijd vernietigd Voor zoover men volgen de voorloopige berichten kan oordeelcn stond het slagschip In de besUssende uren alleen tegenover de overmacht van den vijand De commandent heeft den strijd aanvaerd zijn taek n zijn pUcht inziende De heMhaftige bemanning va het schip heeft tot de laatete granaat gevuurd De SchamlKirst is met wapperende vlag gezonken Het Duitsche volk buigt in rouw het hoofd voor de heklhattlge strijders van het gezonken stagschip en zdet met trot tfiaar een marltke die In onvcrvannt optreden In bet kader van de totale plannen dar DuMadbite oorlocvoeiiiia haar idtdit doai wen van der stapels tabak Cj jr BchlmnMlIpennbigb DISTAIBUTIENtCl WS Er bestaat nog geen vormgeving voor Het Germaansclia Ryk Voorlooptgi u het een begrip Het duidt aan dat de Geu nuiansche volleen één leefruimte hebben dat zij lotsDerbonden ziJn Het beteelcent niet een overheertching t an het eene iiollc over het andere OnCtoafcend Volk BANTSOEN VERVANOINGSHIDiDELEN WOBDT VERGROOT UIT HET GEMEENTEBLAD Op den nieuwen bon voor vervangingsmiddelen welke 9 Januari zal worden aangewezen zal een grootere hoeveelheid vervanginganiddelien kunnen worden gekocht dan tot dusverre bet geval is Zoo zal men oji in plaats van 50 150 gram spgsanoroa in plaats van 50 gram 100 gram bouilloniblokjes in plaats van 100 gram 150 gram soepfblokjes in plaats van 100 gram 150 gram juspasba kunnen ontvangen Gemeente archivaris vertrekt De burfemccater heeft aan mej dr M A C BC van Hattum met Ingang van 1 Januari op baar verzoek eenyl ontsbg verleend uit haar fuDctIa van gemeente archivaris fMej van Hattum Is aan de NaUonale BibUotheek bi Den Haag benoemd Da heer W Sanders wethouder la voor het jaar 1944 wederom aangewezen als geoommltteerd ier gemeente btJ de N V Coudsche Waterleidblg Maatschappij De ttJdeltJke klerk Ie klaase ter secretarM J A vao Camp la met Inaang van 1 Januari be w Mdei d tot tjunct commles ter secretarie in tljdelljken dienst Gedurende het tijdvak 1 Jenuarl I Mei la G A Nijhuis te Zaandam tienoemd tot ttJdelijk onderwijzer aV de openbare lagere school no 7 Voor het jaar U44 Is benoemd ala geneeskundige belast met d n doodschouw de dlrectetu van den gemeentelijken geneeskundigen en gezendheidadlenst H W dePLanque Ak plaatsvervangers zijn aangewezen de genaeekundlgen P de Boer C v n Elk J N B V d Grient H A Booaid en C 8 G Goudrlaan Onttrekking woning De burgemeeater heeft aan G C v d Hondel toestemfhlng verleend om de woning Tuhistraat 51 aan de bestemming van woning te onttrekken tfi onttrokken te houden Verpactatbi Verbat Aan K M V d BMg te Heeuwijk Is voor het tijdvak 1 Januari 1944 ott en met 31 December 194S wederom verpacht het recht tot heffing van doorvaartrechten aan bet Hoewel deze hoeveelheden eerst aan het publiek op den per 9 Januari geldig Ie verklaren bon dienen te worden geleverd dienen de detailli ten deze leeds met ingsmg Kt Dec jJ op de rantsoenbonnen rior vervangingsmiddelen af te leveren TOESLAGKAABTEN BUZONDEBE ARBEID Schippers alsmede reizende en geflvacueerde rUk9an btenaren die gedurende de v eerste week van een distributieperiode hunftttsnagv kaarten voor bUzonderen arbeid in ïtvangst moeten nemen kunnen deze kaarten ditmaal behalve in de week van December 1M3 tot en met 1 Januari 1944 ook op Bdaandag 3 en Dinsdag Januari aj bij da distributiediensten arhalen iadsHUu 9 Geslaagd Te Utrecht is gedaagd voor bet staatspractijikdiplcnna voor handel en admmistnatie onze stadgenoote mej E J Steigen BaroepeB Os A de Blo ia predikant der Geref Gemeente alhier ontving ook een tieroep naar Weikendom Diefstallen De politie hiakl aan den 24jarigen kunstschilder H G wegens diefstal van een paar schoenen ie hij in een schoenenwinkel tegelijk U het afhalen van zijn gerepaipeerde schoenen had weggenomen De schoenen zijn in besiag genomen Tijdens het vervoer van Delft naar Gouda is ten nadeele van een kaashandel een CoUi kotsttocne kaag uutvi ee m d Gelteowonder te Waddlnxveen Carolus la knecht op zijn vaders boerderij te Waddlnxveen En daar gebeurde in Sept j 1 iets wonderlijks Althans voor Carolus tot wiens stomme verbazing vijf weldoorvoede gelten het erf opwandelden Carolus dacht aan geen eigenaar of anderen rechthebbende lokte de dieren de aohuur binnen en hield zich van den domme Om te beginnen slachtte hij een der geiten terwijl hU er twee aan zekeren v Vliet voor 100 verkocht Maar voordat de kooper de dieren verder kon verhandelen was de politie gekomen en had er nog één In beslag kunnen nemen zoodat de eigenaar boer Visser drie vnn zijn verloren geiten terug krpeg Nu stond Carolus voor de rechters a h J beweerde heel onnoozeli Ik dacht dat ze geen eigenaar hadden aoo gezegd Je dacht misschien dat het ondergedoken geiten waren hielp hem de president Ik Weet niet wat ik dacht zoo gezegd En je vader had verteld m n zoon heefteen meevallertje gehad want er is eenkoppeltje gelten komen oplooijen En depolitie vond nog twee potten met 18 kg gebraden geitenvleesch Dèt ia waar zoo gezegd De officier noemde het buitengewoon schalïdalig Geiten zijn veel waard in dezentijd Carolus is echter ziekelijk en heeft eenschoon strafblad dus 6 maanden gevangenis straf zoudan genoeg penifintte voor hem zijn Toen begon Carolus te huilen als eei tnd Ik KOU maar niet zoo huilen wees depresident want voor een frauduleuze slachting krUgt men aj fl maanden minimum Dèn ga Ik in hooger beroep dreigdeCarolus Dan moet je eerst je vonnis afpachten wees hem de rechter Huilend liep Carolus da zaal uit Uitspraak 4 Januari aJi RECHTBANK TE ROTTEBOAM Ne erlandsche jongens 1 De Oermaansche weersportkampen wachten je Daar leer Je b J dlehst en spel jongens uit all Germaanscbe landen kennen ledere flinke Nederlandache Jongen in den leeftUd van U tot IB jear kan aan een kamp deeklemen Meld je nog heden blJ een der onderstaande adressen Feuilleton Nadruk verboden De reis om de wereld in tachtig uren Een verhaal uit de eerste tijden van het vliegwezen door W C COENEN 32 Moring keek op zijn horloge Bijna zeven uur zei hüi geef den fotografen nog even een kansje Robertson dan kun je opstijgen Roode Kruis Kinderlegitimatiekaórt Trossart en zijn mannen zagen er in hun vliegpaJdcen uit als voorweowldlijke monsters dré gereed stonden de slinksctoe plannen T an Bollard te volvoeren Ze klauterden moeizaam in hun machine en de Hoogvlieger bood een prachtig schouwspel toen hy over den grond rolde m steeds sneller vaart ks raakte en gierend ten hemel steeg als een geweldige vogel De toeschou wems braken in luide toejuidhingeo los Het was precies zeven uur Trossart was in elk geval hot eerst opgestegen cmgeacht hoe het verder tijdens den wedstrijd eou gaan Kom nu toch Robca tson riep Morinig ongedurig Hy engerde zich er aan dat de machine van HoUard ook maar d i geringsten voorsprong had De fotografen Waren klaar en Robertson kon veSaritkenr Hij schudde Moring nogni ls de hand A Als ik djpze race niét vwjr u win zei hij dan zal Gras het doen Wat mü ook in Oost Siberië mag overkomen mijnheer Moring het zal geen gevaar voor uw weds ijd opleveren dat beloof ik u Uitstekend maar tódh reken ik op Jou persoonlijk antwoordde Moring Prenit dat van het begin af goed in je geheugen In h t hoUt van den nacht IPordl verichrikking gebracht En men vbiehl aU een haas ergens heSen Raken kind ren verstrooid Met hun kaoftje gelooid Weet men nu waar se heen ifn venfivenen Daders rToegdea vraagl oortlw kbidcrew M IS laar aea klwIstlagltlBallahaait aaa a w af wl iM wtiliafc M Mli Boefdea dM len fleMSanlsic inmHstu aCi BafeHlIag Afiliisaagsbeslars taa h Nad Roode Krals BobertBon keerde zich naar Ö Graaf om en greep zijn hand tjeet Je zult geen neden hebben om tetobben over de manier waarop jouwvUegtuig wordt behandeld De CÏraaf zei hy geruststellend en hartelyk Daar ben ik volkomen van over tuigd Robertson antwoordde de ingenieur Veel succes hooi Gras en Leo waren reeds ingestapt Ceo draaide één oer spandraden van de vleugels nog even wat aan Robertson klom naar binnen wuifde de achteaftiijwenden voor het laatst toe én sloot de deur achter zirfi De schroeven begonnen te draaien Sneller ensneller De machine roMe over het veld kwam los van den grmid en steegsierlijk da ittd i in Rreuwtjkactie en Skilpwtjkache r m per laar Vwkeai vaa Aan 1 Sdiuttelaar la verkodM een aan da Buaken Hueutiaat hoek Bosboom Tot aawtkede gelegen perceel grand ter groetla van MS M VOOB DEN KANTONBKOanB gehaalniniiliii Er was een nieuwe verschoning onder de getuigen een ambtenarea van den diatrlbuticdienst te Boakoop en het was een vriendelijk en aardig meiske dat geluk een bloem m ee doiren hiin leven gaf aan t verlrtk dat deftig audiènliezaal van den kantonrechter Iteet maar een kale kille zaal is Zij was er als getuige in een zaak van ongeoorloofd sclK olverzuim aa dat moge op het eerste gehoor watvreemd klinken maar het was hat toch niet Vele der talrijke oudei die tegenwoordig terechtstaan plegan sterotiep als r en van het thuiihoiuden der kinderen op te geven gat rek aan kleeren achoenen klompeo zoomede dat men op z n aanvragenniets hoort en daarom had de rechter in zaken tegen twee vaders uitWaddiiucveen de juffrouw van da distributie die dergelijke aenvrsgeate behandelen heeft opgeroepen omhet argumant m zijn waarde te kunnen toetsen De juffrouw vertelde dat de laatste aanvragen van de gezinnen inigewilligd waren maar dat sinds een jaar geen nieuwe verzoeken waren j aan Dat is dus wel een beetje anders merkte de rechter mr J A vanBronkhorst tot een der vaden op Die toen verstrekte schoenen ziJn al lang naar de Filistijnen orakelda de betrokkene e n ik ben geen Bothschlld om ze eiken keer te laten maken of nieuwe te koopen Met de arm iede zal het w ïschikken vond de rechter Armoedigis geen armoede t ts een rommdthuis of het is geen rommel Het O M vroeg ƒ 15 subs 8 dagen om de ouderlüke verantwoordelijMieid te onderstreej en De kantonrachter deed er de helft af en stelde meer b j herhaling in het vooruitzicht Als er Werkelijk armoede heerscht zei to hji dan krijgen de menschen vaa mfl peen boete maar als er een bebooilijk inkomen is dan dienen de oudeca zich hun plicht wust te zijn k aDea te doen om hun kinderen zooveel mogclijh in het leven mede te geven Utrecht Koningslaan 9 Maastricht VriJU hof 25 Goes Vioienatraat 44 Groningen Groote Markt i4 Aasen Rolderstraat 11 Den Haas Nassaupleta S Rotterdam Eendrachtsweg 35 Eindhoven Keizersgracht 9 Hengelo Drienerstraat 0 Amsterdam Wlllemsparkweg 186 Leeuwarden Emmakade 48 De Hoogvlieger was a l niet veet meer dan een stipje aan den nooirdooatelyiken hemel Op die manier zal myn machkvede jouwe den geheelen weg vooaiblijven riep een stem toen het gejuich der menigte was uiljgegtorven jy kunt het weten Rollard antwoordde Moring spottend HOOFDSTUK X Pech Voordat de Arend na het vcriirek uit Detroit een uur in de lucht was geweesrt veiiklaaidie Gras dat ze een onziohtbaren maar hoogst ongewensohten passagier aan boord hadden t weten Pechvogel Het vlieigtuig had dertig minuten noodig gehad om een snelle hichtstroomaiig in de goede richting te vinden en dat pas op ongeve r tienduize meter hoogte En toen do machine emdelyk als een komeet langt de vyftigmyil sectieB van den cartograaf schoot w nd een zijdeUngsche afwyking merkbaar waardoor de marfiine voortdurend naar links trok Br haperde blijkbaar ieta aan den linker motor Robertson daalde tot zestienhonderd meter en terwyl de machine njet da dwarrelwinden boven het Ontario Meer worstelde kmoop Gras door eeo mangat uit de cabine oVer den linker ondmrleugel heen om een enderzoekin te stellen en zoo mogelijk het gebrek te verhelpen Hij ontdekte dat de benzinetoevoer verst t was Voordathy het dunne buisje tuaschen de tanken den motor voldoende had gereinigd was ei eén uur verloopen en in dat uur had de Imachine nog geen honderd mijil afgel l Hois is dajt mogelyk mopperde Gras Dat is allcien te verklaren als één van die schurken van Rolland vuil in 4e tank heeft weten te gooien De ben zlne is diriemaal gezeefd voordat ze in de tankgmg Leo was in de cabine teruggekomen en iad het mangat gesloten Wordt vervolgd WANNEER VERDUISTEREN Tot 1 Januari moet verdnisterd worden van IS tot R 3 anr Dec Maan op 19 49 onder Dee Maan op 10 38 nder 19 31 30De Maan op 11 16 onder Ee S8