Goudsche Courant, woensdag 29 december 1943

KtU W o n d g 29 Dec 1943 Burcaai Markt 31 TaMfono tT PoMlwkanloi 4MW GOUDSCHEifeeOUCANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN f j 5 cent per nummer 82sU JMr£aiig N 21433 CtMrr lae4MiT r TIKTKR Oouda De algemeene Europeesche oorlogssituatie Uiteenzetting vqn Martin Hallenslebeiji BKKENOllfAKING Extra keuEiiiseD sjroor de Waffen SS en den Landstom ederlandp t mw Het SS Srutzkommiuido deelt m M Om aan de vele oanvraKen tesemoet te komeo m1 op 3 Janutrt nog een extrakaurlng voor de Watten SS en den Litnditorm Nederland plaaii vinden Moi kan iilch hiervoor melden bU het Enatzfconunandi Korte VUverberg B Den Haag van 10 14 uur Alle Inlichtingen otntrent dienstneming in de Waffen SS of Landstorm Nederland gevea ae Ersatzkommando s Den Haag Korte vUverberg S Amsterdam Dam 4 Alkmaar Langestraat 66 Groningen Heerestrait 46 Heerlan Saroleastraat 35 Kostelooze spoorwegbiljetten kunnen eveneens bU de bovengenoemde adressen aangevraagd worden KAMERAADSCHAPSBOND DER NED POUTIE D kolonel P J KooUnums ch f van d n algemeenen stal van het directoraat generaal van politie heeft op diena verzoek eervol ontslag verleend aan den luitenant kolonel Y de Boer te Groningen als bondslelder van den kameraadschjipsboiul der Ned poUtle Tot bondsletder is ia zijn plaats benoemd dé majoor der Staatapolitle J Heyer te Apeldoorn BU A VIER TON VOOR WINTERHVLP De Ijever BroUiera and UlUlever Botterdam heeft een bedrag von 300 000 iMscnlkbaiar gesteld voor onze mlnd r bedeelde volkagenooten opdiat him extra zorgen gedurerMle de wintermaaiiden eenigermate verldclit kunnen wordiw BoventUen heeft een groot aantal andere volkagenooten In die week nog een bedrag ven bijna een ton bijeengebracht zoodat in dat tijdvak buiten collecte om de prachtige som vsm niet minder dian 363 233 11 beschikbaar geateU la ixi ée nwand November heeft Wiaterhulp het bedrag dar collecten niet medegerekend aan giften ontvangen 2M 0 guUen HET REPAREEREN VAN AUTOMOBIELEN Voor vrachtauto s autobussen of speciale auto s met of zonder aanhangwagen die we enfi gebrek aan hertel mogelijk heden of oudci deelen buiten gebruik 7ijn kunaien de eigenaars thans aanvragen indienen voor tiet verkrijgen van friclliteiten bij het aanschaffen va i ODd rdeeIen of voor herstelmogelijkheden aaa den gemachtigde van den li hrer für Kraftfahrzeüg einsatz und Erfaasung machtigde in Nederland dr Arand Joh VermcerstT 14 te Amsterdam In de aanvragen moeten de volgende gegevens worden veimeld Provlncienummer oaam woonplaats en straat van den eigenaar van het betreffende voertuig soort voertuig fabrikaat merk type en motonurmmer chassisnummer aard dec noodzakelijke reT aratie Opgave van de ontbrekende ooderdeelen de naam moet zeer nauwketirlg worden opgegeven het beste la behalve den naam ook de nummer8 op te reven van het betreffende onderdeel 4n de catalogus voor onderdeden Voorts eventueele opmerkingen en mottveerlng HET DEPARTEMENT VAN VOLKS VOORLICHTING EN KUNSTEN IN 1943 op Donderdag 30 December a s zal Jhr mr S M S de Ranttz wnd Secretarisgeneraal van Volks voorlichting en Kunsten van 17 tot 17 45 uur over den zender Hllversnm I spreken over 3 t departemwit van Volks voorlichting en Kunsten m 1M3 KEBKN1BUWS Ned Herv Kerk Bedankt voor Heppel vacature ds J C J Dtjkstra ds B J Uataert Ueerbolte evan Useerend predikant te Ifptzum Fr Bedankt voor Oosterwokle Geld ds J de lange te Wilsum Geref Kerk Beroepen te Koudekerk a d RiJD en Steenwijk ds U Selles te Waardhuizen Geref Gemeenten Beroepen te Leiden ds A van Stuyvenberg te lerseke Oud Geref Gemeen ten Beroepen te Rotterdam T Woudwtjk leerend ouderling aldaar die dit beroep aannam VOOR DE VROUW DOE DE KINDEREN NIET TE KORT Jeugd moet groeien den Het voorliohtingsbureau van voedingsraad schrijft De extra rantsoenen boter melk brood en aardappelen voor hinderen van bepaalden leeftijd zijn er niet voor niets De jeugd toch heeft het voedsel niet alleen voor de instandhouding van het lichaam en voor anbeidsvennogcn en warmte zooals d volwassenen Het kind groeit en het voedsel moet dus het kinderlichaam tevens in staat stellen zich te ontwikkelen en te versterken By de kleinsten zy n b v de bouwstoffen noodig om het beenderenstelsel stevig te maken en de tanden te vormen De oudeire kinderen groeien vooral in de tengte niéuwe cellen waaruit het lichaam wordt opgebouwd ontstaan Ki ygt een kind hiervoor geen voldoende voedingstoften en hierin voorzien juist zooveel mogelijk die extra rantsoenen dan Mitwiükelt het zich sledit wordt ziwak en loopt het gevaar spoediger ziek te wojden dan beter gevoede kinderen Zelfs de volwassene kan nog te lijden heibben van onvoldoende voeding iij zijn jeugd Geef den kinderen daarom de voedingsmiddelen waairop zy recht h b ben Profiteeri er niet zelf van Gij kunt beter met wat minder toe dan uw kinderen Voor oudejaarsavond Het VoorhchtuigsbuTeau van den Voedingsraad schrytt By oudejaarsavond hoort een gebakken gerecht Uefct in olie gebakken Een groot gezin kan alie ohe rantsoeuen by elkaar In een gietyzercn pannctie doen en in zoogenaamd diep vet bakken I men slechta met 2 ol 3 personen dan moet men d koekepau voor het bakken gebruiken Appelbelgnets 4 zure appelen 2 kopjee bloem rtilm 1 kopje water een mespunt bakpoeder Hïut margarine of olie Van bloem water bakpoeder en zout een ddk beslag maken De appelen schillen de klokhuizen met een appelboorl verwUderen De appels In schijven snijden deze door htt beslag wentelen en in de koekepan of In een gletyzeren pannetje gaar en goudbruin bakken Wat ulker en kaneelsurrogaat over de belgnets strooien Hozarenslaatje zonder vleesch 1 4 kg zuurkool 1 appel o scldertjkiiol koude gekookte aardappelen eenige savoyekoolbladeren slasaus 1 winterpeen augurkjes en uitjes uit het zuur suiker zout De zuurkool fyn snyden de appel of seldertjknol schilleïi en raspen de aardappelen en eenige augurkjes en uitjes In bkikjes snUden Zuurkool appel of kuolselderU en aardappelen met elkaar vermengen Naar smaak een lepeltje suiker aroma en een scheutje melk toevoegen De sla op een ronde met gebmpperd koolblaadjes bedekte schaal overdoen en met slAsaua bedekken Vao de winterpeen 2 zeer dCnme wUzers welkenaar verkiezing eenige minuten gekookt kunnen worden anijden en deze tr alsof zij vijf voor twaaf aangeven opleggen Van 12 plakjes augurk een rand maken zij stellen de cyler voor De iiitjea al versiering om het slaatje leggen Doorbraakpoging bij Witebsk ineengestort Krachtige drulc der Sovjets bij SJItomIr Ortona ontruimd De heiboaw nu Almumrdaun Is thana nagenoeg voltooid Op ilen Dam Is hans ook het fraaie gebouw Neflerwaard van het Kolderbestuur gereed gekomen Een kUk op den Dam met rechtset gebouw van bet polderbestuur CN F Ho Il l jit he vrUwUUgen vawk u nnttaelieii Weurainist düetoelenlngen PK Arppe O H Omtrent de aigtmeene Eunopeesche gorlo gÊtuaUe chreef gbten en de mUi lah e correspondent van bet D N B Ilartin HeU i I A en Terwül men in Duitache nvilitaire Igringen een liouidinj van rustig zeker beid bü ïdelüke gereserveerdheid aantreft zü daarenteigen des temeer ie itemmen in contrast uit het vüandeIdkc kampk die zich bezig houd met den tegenwooi digen toestand en tfttt 4a toekomataee ontwikkeling op de Oork enFeinen Men toont zich daar ÏMianf besoi d en pirobeert deze beIpr iliekl te verbergen acbter magere uooesberiohten Dvt betreft zoowel den p het Oosten begonnen winitemlag aU de kwestie der opricbting vian een nu Hid I doeltoeftend tweede f ont een fcwrenie Van wefUcer actualiteit men awi Duitsche züde overtuig is De Duitsciie oommandopoaten zün alleriregen bereid om het groote wijdvertakte antiinva ie i i aTaat m weiiking te stellen dat aan de geheele Euivpee cbe kust op de ontvangst der Engel cheii en Amerikanen wadht Oe inspectiereis van geneinelveld naarschalk Rommel op de evemtueele punten vian ctie en de jonfste otficieele publicatie hierover heeft voldoende aangetoond dat men aan Duit die züde gereed is dwz dat het Oultsdhe afweer en tegenaonvalsappalaat lechts no behoeft te woiden lo etnaakt De vtjand k n niet in gebreke blijven Dat is algemeen de opvattinê van Duitsche miliitairen wand dan zou t ff weldVa voor een toestand staan dien hij nog moeilijlker de baas zou kunnen worden dan ttians iiu het winteroffensief van de Sovjetaj is aangewezen op de noodige ontlasting £ en z g synduxmiseering van beide ondernemingen is naar Duitsche opvjatting een noodzakelijlcheid voor oen tegenstander Otigetwijfeld is zü jok bet belangrijkste militaire resultnait wan de conïerentie in Teheran geweisst En lies wat de vijand hierover zjgt n inmiddels godaan heeft duidt er immers op dat de poging thans nioet worden geriskeerd onder afleiding i an de weaikelijik te vormen zwaartepur ten der invasie Zal zii werkelUk geriskeerd worcien a ar van DulUche zijde alle maStregelen cenomen xUn interesseert de beantwoording van deze vraag don groot Duitschen generalen stalÉ slechts In zooverre als met tiet begin van leen Modanlge vijandelijke actie het tijdstipj gekomen ia voor die Duitsche krachtsontploolIng die mon tot dusver op den achtergrond houdt In dit verband Is ook de Ker trede van Roojvelt van belang vooral het ifeit dat de Engelschen met betere kemüs van de S evaran eener invasie het opperbevel Overen voorgenomen gtoombineerden aanval dus over iiet z g tweede front en daarmedede ultsluUdnde verantwoordelijkheid Vooreen mogelijke mislukking hebt en ovörgelaten aan de Amerlluinen De benoeilimgvan generaal Eisenhower tot chef va deInvasie is derhalve even verhelderend abhet lelt dat generaal Spaatz alweer geenEngelschman maar een Amerikaan in xekcren zin aan het hoofd gesteld is van cinv9Bleluchtvloot f Men waacht derhalve op de Ltmdeéschecommandopoateii prophylactisch e heidenIn onschuld Belde Amerikanen zullen dien tengevoljie ten glotte moeten verantwoordenwaarvan Roosevelt zeide dat bet grootej vliezen voor de geallieerden zal meebrengen JSr bestaat geen gemaklr eiUke weg na r deoverwinning en t einde is nog met in zjcht Op dezen zin van Roosevelt wordt in jDuitBone militaire kringen sterk de nadruk grlegd Men gaat In die kringen elfs xoo ver dat men op grofid der kennis van het Du sohe potentieel en van de Duitsche offensieve kraüht in vergelijking metste OiogeUJkhsden der Engelschen en Amerikanen onSovjets deze uitlating van den Amerikaanschen president gaat beschouwen als eenoptimisme dat weldra uit den droom zalworden geholpen Aan het Ooetlront De toestand in het Oosten heef zichin ieder geval niet zoo ontwikkeild alsin het plan lag van de tegenpartij Hetoptreden van de winterreserves diie nUdatgene moeten klaarspelei wat aande vroegere nnassale inspaniungen enmassale offers niet is gelukt heeft niethet groote beginsucoes opgeleverd Ervalt ofi het oogenblik zelfs een lichteontetMtnning in de gevechtspositief waarte flemen Evenwel rekent me aanDuitsdhe zijde op een verdere verscher pinü van den stormloop der Sovjets opde Duitsche stellingen en besdiouwtmen de tot dusver ondernomen winter gevedhtshandelingen slechts els eenSilekling Maar hoe men het ook bekülrt in het Oosten is de wintefoorloggeen eenzijdilg bolsjewistische aangelegeniieid De faze van de worsteling omhet initiatief is afgehxsit door 4e azevan de worsteling om het beSio vanhet initiatief i m ont er pp Ooetelijlk van Sjilomir probeept Watoetin den Duitsohen maarsohafk von Manstein van den flank uit schaakmat te zetten Het zal hem niet gelukken De pogingen der vjets gaan hier niet alleen in de richting van het vejldspoor Kief Sjitomir doch ook nato het Noordwesten en Zuidoosten Er zijn nieuwe bolsjewistische concetitraties gevonden Derhalve zullen hjier nog iwafe en uiterst zware gevech staan Aan Duitsche zijde is voorbereid raarte BiJ Witöbsk ligt het tweede punt van het Sovjet otfensief Opmerkelijik is in tegenstelling tot het stni eeld ia de beide yorige winters ook hier Duitsche tegenaanvallen aan den gang zyn hier in een gebiedi waarvan men moest aannranen dat het t uitsluitend aanvalsdomein zou zijn van de bolsjewieken Vooral echter loopt de Duitsche tegenactie ten Noorden van Kirowograd en ten Noordwesten van Restjitza verder Heitzelfde geldt van het strijdgebied ten Noorden iran KriwoiBog De Duitsdie actie ten Westen van Retsjitza schijnt overigens op het oogenblik er meer op afgesteld te zyn den terreinwinst van d 3i laatsten tyd te verstericen De totale mdmik van het Oostelijke front is dat ondaniks het kennelijke ontzien van de eigen strijdkrachten de Duitschers ddtfhaal actief in den winteratrijd staan en dat de Sovjets weer een nieuwe periode van de aderlating ingaan niet eqhter in de door hen gewenschte periode van den eindstrijd Zil schijnt wanneer men de Duitsche bewegingen aapdachtig gadeslaat geen territoriale aankelegenheid te zijn doch uitsluitend een kwestie van het ontstaan van het gunstigste oogenbl ik dus een ikwesfie van tijd een kwestie van het riip wordeii van de algemeene situatie in deti breedsten zin des Het is iten slotte een wereld WOOTds oorlog DE STBUD Oi JNlEUW BRITTANNIli Naar de Brifsohe berichtendienstuit het geallieerde hoofdkwartier opNieuiwGuinoa jneldt hebben devooiuitgesfhoven Amerikaansche verkenningstroepen in het gebied vanAsTswe op NieuwtBrittannië waar 14 da n geleden de eerste AmerikaanscJm troepen aan land gingen zich alsgevolg van den druk der Japanschetegenaanvallen moeten terugtrekken Eenheden der Japaiische marine hebben inde periode van 15 tot 27 December in hetgebied van Nieuw Bi ikiannlé volgens Domei meer dan 118 vijandelijke oorlogsschepen transportschepen en fkdere schepen tot zinken gebracht Zwaa beschadigd werdenmeer dan 19 schepen 12 vliegtuigen werdenneergeschoten VERKLARINGEN VAN ROOSEVELT Op de persconferentie van gisteren heeft president Roosevelt naar uit Washington wordt gemeld verklaard dat in Cairo en Teheran slechts prtnclpleele vraagstukken vanwolitieken aard zijn opgehelderd de uitwe i in bi nderheden moet nog gede Vraag wat hH dacht van de rede van 8 antwoordde Roosevelt dat hij deze e nog niet gelezen had doch dat het zeker en te ztjQ dat de herbouw der wereld geschieden rondom de vaste kern der vereanigde naties In ieder geval mogen de Vereenigde staten aldus zeide hij zich nooit meer een mihtair of economische isolationisme veroorloven De eerste taak na den oorlog is dit te waarborgen Een JournaUst stelde toen de vraag of daar voor een vierde ambtsperiode van Roosevelt noodig was Roosevelt gaf een ontwijken antwoord door te zeggen Dit zou een al te kleine vraag worden CARMEN ALS NEGER OPERA In het Broadway theater te New York heeft apl opvoering van Bizet s opera Carmen Baats gehad met volledige neger bezetting Uit de titelrol had men een arbeidster in epn psrAchute fabnek gemaakt Escamiiio trad of t B bokser en de ongelukkige Don José bleek tot sergeant van het Amerikaansche leger te zOh bevorderd van Bizet s oorspronkelijke opzet was bij dit alles slechts weinig overgebleven Met smalrelnosheden gelijk deze stellen de Ver Staten zich als cultuurland voor heel de wereld zeil aan de kaak C D De Brilsche ambassadeur te Lissabon heeft generaal Carmona den president van de Portugeesche republiek in opdracht van den Engelschen koning hei grootkruis overhandigd in de orde van de kouseband Het oppert 6vel van de Duitsche weermacht deelt Dinsdag mede Jaehtvliegers hebben in de Straat van Kertsj een bolsjewistische torpedomotortxiót tot zinken göbradit Ten Zuid Weêtei van Dnjeppopetiofsk en ten ZuidOosten van K owograd zyn So vjetaanvallen dooTi tegenaanvallen afgeslagen Eigen aannrallen ten Noorden van Kirowograd ontwildcelen zidi gunstig In het geTechtsgebied van Sjitomir hield de krachtige dmk van den vtfand ook gisteren aan Twintig vljnpddOie pantsekwagens werden yerq fcld Ten Noord Westek van Retsjiza kpnden onze troepen na het afweren van vijandelijke tegenaanvallen hun stellingen verbeteren In het gebied van Witebsk stortten herhaalde doorbraakpogingen der liolsjewisten in verbltterde gevechten Ineen Door eigen tegenaanvallen werd DB HERBOUW VAN PDRSCHE S1WDEN De A N P corrè pondent te BerUJomeldt oia Voor de geweldige taak van den opbouw van zijn steden ziet zioH h t Duitsche volk na den oorlog in de eerste plaats gesteld Met de kalmte en de rust waarmede roen de b Hnb iifdementen opvat wordt thans reeds gewelkt aan de p lannen weUce eens de Itóses zullen zijn voor den wederopbouw In het kader van de vele groote bouwwcriten die reeds voor den oorlog tot stand kwamen en die zoowel inwendig als uitwendig een nieuwe stijl in DtiitschUmd brachten zal ook een deel van den herbouw der steSen worden uitgevoerd H zal duidelijk iijn dat Duitschland deze plannen door een centrale laitt uitweken zoodat het algemeene be M der steden niet ontsierd zal worden door stijlconglohieraten die iedel bouwmeester het hart in de borst zoU den doen omdaaien Deze centrale staat onder leiding van prof Alibetf Speer Op den vporgrond staat natuurlijk voord wat de representleve gebouwen betreft hel neo ktassiclsme dat zUn degelijkheid bewezed heeft m gebouwen van de weermacht en da marine en in MUnchen in d partijhuizen Niet ten onrechte meenen velen dat het neo klasslpisme te streng en te zakelijk is maar men mag niet vergeten dat deze stijl pas in de kinderschoenen staat en nog te weinig dragers hepft gevonden die hem varieerden Onder de jongere Duitsche bouwmeesters Is een streven bemerkbaar naar een luchtigere uitvoering die het zware en sombere waartoe het neo klaasicisme eeniszins nUgt zal moeien reduceeren in ieder geval staat vast dat men naar eenheid zal streven Vooral voor een stad als Berlijn waarin een zonderling allegaartje van bouwwerken elkaar in den weg stpnd zal dit een heele verbetering zijn Breede straten veel plantsoenen en boomAwpIanting bloen en en fonteinen zuilen het stadsbeeld verluchten De huizen zuilen niet te hoog worden veel vensters hebben en dus de antipoden zijD van de thans zoo dikwijls in Berlijn vermaledijde licht en tuch looze kasten waarin je twee maal per dag precies kan voststellen wat de buurlieden zullea eten of wanneer de juffrouw van drie hoog waschdag heeft Ook wordt in de genoemde plannen terdege rekening gehouden met het na den oorlog zeer sterk toenemende jjemotoriaeerd verkeer Een groot probleem daarbij is bijvoorbeeld de garagebouw die waarschijnlijk voor het grootste deel onder den grond zal worden uitgevoerd De planlien voor de representatieve gebouwen der regeering en der weermacht zijn op papier reeds zeer vergevorderd Prof Wilhelm Kreis heeft deze plannen in opdracht van den Ftthrer uitgewerkt De legerberichten der laatste Jaren hebbea 54 namen van Duitsclte steden genoemd die groote luchtaanvallen hebbea moeten doorstaan en d s ook zware materieele schade hebben opgeloopen Hieruit kan men zien eenigszins een voorstelling maken van den immensen arbeid welke het Duitsche volk na den oorlog wacht een arbeid echter waaraan het zich met volle overgave en volgens vaste plaimen zal w den opdat ook de uiterlijke sporen van het geleden leed zoo spodeig mogelijk verdwenen zullen zij DE STERKTE DER INVASIE LEdERS Naar Reuter uit Washington meldt hefbiben de chefs der staven van leger en vloot Dinsdag een gezamenlijike verklaring gepubüceerd waarin gezegd werd dat de nauwkeurige getalsverhouding tusschcn de Aaneri kaansche en de Britsche soldarten die in NoordwestEuropa voor den strijd zouden aantreden een miliiair ge heim was waaraan geen bekendheid kon worden gegeven De Canadeesche minister van Defensie Ralston heeft medegedeeld dat 200 000 Canadeezen gereed staan om aan de invasie deel te nemen wanneerc het tijdstap daartoe zal zyn geikomen Naar de Engelsche nieuwsdienst uit net geallieerde hoofdkwartier m Noord Afrika meWt werd Dinsdag bekend gemaakt dat onda het bev van luitenant cneraal H D G Crcrer een Canadeesdi corps op het oorlogstooneel van de Middellandsdie Zee is gevormd Benesj dis zich op de terugi is van Moskou bevindt U naar de Britsche berichtendienst meldt Dinsdag te Teharan aangekomen de vijand op verscheidene ponten teruggeworpen In de succesvolle afweengevechten ten Zuiden van Sjlobin heeft zich de versterkte ThürinigBohHessisflije infante riedivisie onder bevel van luitenantgeneraal Giiaf von Oriola bijzonder onderscheiden I Aan t Zuid Italiaansdie front kwam het in den Westelijken sector slechts tot geve Aten van plaatselyke beteekenis Ten Noorden van Venafro ginig by een aanval van numeriek veel sterkere vijandelijke strijdikraohten een hoogte na zwaren strijd verloren In het gebied van O na hebben onze tipoepen nadat ziJ den vijand inde verbitterde gevechten der laatste dagen de zwaarste verliezen aan menschen en rqaterieel hadden toegebracht dé ruïnes van Ortona owtnuipKi en nieuwe stellingen dicht ten Noordwesten van 4e stad betmokken ilaUóitieuwt Dr MEMORIAM C A KIEVID Stille medewerker aan vele toaneelavonden Tot de nanten van hen die in 1643 heengingen behoort die van een Rotterdammer die hier evenals bi vele andere plavtsen in ons land in stiHe wericte en och vele vrienden had Het Is de naam van wijlen den heer C A Kievid een naam bekend bij vele stadgenooten die zich op de een of andere wyze voor het dilettantentooneel interesseeren Een Imap vakman grimeur costumier beschaafd en bescheiden mensch die waar hü kwam zich vrienden nvaakte en die zoo heel veel heeft bijigedragen om meerdere opvoeringen hier ter stede te doen slagen Wij herinneren ons de uitvoeringen van de inmiddels ter ziele gegane tooneelclulb De Goudsbloem waarbij de heer Kievid achter de schermen van het Goudsche amateurstooneel zyn intree hier ter stede deed Voorts by de H B S en gymnasiumtoon eela vonden waar men zyn weiverzorgd werk kon bewonderen de Ërasmus herdenking de herdenking van het vijfjarig bestaan van de OpenLeeszaal en by zooveel andere voorstellingen gjrf zijn werk de vtreischte sfeer Op een donkeren avond eenige werken geleden heeft het ongeluk hem getz offen Door de duisternis mislekl stapte hy a het station te s Graven hage mis en geraaikte onder den trein met het noodlottige doodelijk gevolg ï e Goudsdhe towneelamateurs zullen hem die ondanks zijn gevorderden leeftijd en de ramp die hem en zyn zaak in Mei 1940 had getroffen zoo energiek weer de hand a an de ploeg had gestagen in waardeering en vriendschap herdenken S OBLIGATIELEENINO ƒ Ba OOO GEREF GEMEENTE De Gereformeerde Gemeente heeft de inschrijving opengesteld op een 3 obligatieleening van ƒ 80 000 in stukken van ƒ 1000 ƒ 500 ƒ 250 ƒ 100 en ƒ 50 tegen den koers Vam 100 l e opbrengst dezer leening zal aangewend worden tot aflossing per 3 Januari 1944 van de 41i obilgatieleening 1936 oorspronkelijk groot 80 000 pro relto 72 000 en van de 3Vs oblogatieleening 1938 oorspronke lijk groot 15 000 pro reato 13 750 De houders van de obtig atles dezer leeningen hebtien recht vrn voorkeur eventueeel volgt daarna verdeeling op vrije tnschrtjvingen De ieenmg zal in 25 Jaar worden afgelost behoudens recht tot verplichte of algeheel aflossing De kerkeraad verbindt zich zoolang de 3 leening in haar geheel niet is afgelost De tegenwoordige bezittingen bestaatkde uit kerkgebouw vergaderlnkaÉt met kosterswoning pastorie en drie woonhuizen niet met hypotheek te bezwaren Bu verkoop van een gedeelte der tegenwoordige onroerende goederen zal de opbrengst daar V nabesteed worden tot aCoadat Fietsen in donker neergeiet Sr zijm twee rijwialen ontvreemd die de eigenaars des avoivds omstreeks 6 uur onbjBheeird even buiten hadden neergezet een damesfiets onafgesloten Onder de Boompjes en een heerenf jets Achter de Kerk Staatspractljkdiploma Voor het staatspractijkdiploma voor handel en administratie is te Utire dit geslaagd de heer J C Baars Feuilleton Nadruk verboden De reis om de wereld in tachtig uren Een verhaal uit de eerste tijden van het vliegwezetj door W C COENEN ssy Niemand heeft iets uitgehaald zei llij Ik heb de machine zelf bewaakt van jet oogemblik van de landing at tot aan ons vertreik Ik h b zej de tanks gevuld Het is één van die dingen waar niets aan te doen is besloot hiJ wysgeerig gelaten Fem die Detrort nu niet meer kon bereiken zond taUooze rajiogrammen het luchtruim in iiopend dat ze aan Morning door andiren zotiden worden doargegeven Mrpperond leunde hy achterover op zyn itplaats En plotseling boog hü zich in de uHerste spanning voorover en duwde twee zakdoeken tegen de oöratukken van zijn koptelefoon om alle geluid van builen te dampen Tenslotte sprong hij oveireind wieip de koptelefoon af en begon uit te varen Wie moppejit daar zöö achiterin vix eig Robertson Ik heb daa met een beridhit vanTpoaaart opgevangen riep Fem nijdiguUy Dfe machine van Rolterd bevindtzioh boven Maine en vordert snel aine schreeuwde hij naar e ikaart grijpend Dat wil zeggen dat hijal minstens zetfionderd mijd van Detroit af is Ik wou dat ik zoo n goede radik had als die IVxissart Bedaar nu toch man zei de rustige attem uit den luurstoeL Van nu al zuUcn we hets X k wel goed doenl De Arendi vmjg al weer op groote hoogte Roberteofl tuurde naar den stalen wijzer die ziiin lichtendi lijntje over het meer heen trok in noordelyike richiting Ze mSakten nu meer dan drie hondeid mUl per uut en waren aardig op weg een deel van hun verloren tijd in te halen Alles werkte waeir voortreffelijk De machine geleek op eei schip dat door de regehmïitige passaatwinden wordt voortgestuwd en er viel niet veel ariders te doen dan gestadig koeiB te houden Oc toeréntellere toonden aan dat de schroeven hun maximum aantal omwentelingen haalden Robertson stond zijn plaats aan Gras af Férn reikte hem het logboek over hy schroefde zijn vulpenhouder open en maakte enkele aanteékeningen Helder weer Matige wind uH Z O Vertrek 7 20 uur v m Vond snelleluchtstrooming N N O rictotin op 9 000 meter JubUc bU Vlmly OpS Januwt zal de iieer C Hey voonnan aldeelin vloeibare en vetopipssende zeepen den dag herdenken waarop hU vóör 25 jaar in dienst tr d by de JÏ V T P Viruly Co s Stoomzeepiiederii J e Hamer Op 5 januari zal de heer H D Janssen wejkraeester SS jaar aan dit bedrijf vertmnden zijn Weer boerefcool gerooid bi het Nieuwe Park zynsesti atiruiken boere kool gestolen i BURGERLUKC STAND Oekevea pee l lntje d van van Gelder eaJ BIroekhuisen 4e Kadt 120 Gerrlt t van K G van EUk en A H W Brouwerde Koning M Tiendeweg J2 Deo Du k z van A Harthoom an D Browwer Sophiastraat 72 Teunij z van J de Boom en W J Broekhulsen Gr Florls weg 60 Teunls Leonardus z van T vanGeat en H C S Gibbon Tollonatraat 63 Annigje d van K Kok en S J van Heet vin der Palmstraat 140 Qulrlnus Jacobua r van J D van der Meer en A Vonk Willens 6 29 Dec Allda Wllbelmlna tarla d van C J DIneldorp en M M Hogendoom Bosch weg 25 Adrlanus Hendricus Johannea s van H J Polet en C van der Pool KrugerUan 22 Pieter z van H L van Schalk en N Polet R xan Cataweg 206 Petronella Johanna Jacobs Anastatia d van P M Luk en P W Hoogstraatea L Tleodeweg 42 Dec GUsbertus Frknclscua z van H J Kraan O C Lexmond Komtjnatteg 1 Schoonderwoerd IL 8 de Wit Walvl Margaretha Sara Adrl d van C A M straat 62 Doe Arie z van A Rog en A Vink Heerenatraat 12 Dec TrUntJe Maria Cornelia d van O C Groenendtlk en M Slobbe Bogen 32 Gebrouwd 2a Dec H P van den Heuvel en S 8 d Bruijn 29 Dec W M Boon en C M Goedhart J D Btommendaal en J L de Vriaa T Hornes en J M Slobbe Overiedatt 23 Dec Margaretha Johanna ZUleman geh met L Nieuweuhuijzen 72 J Dec Cornells van der Sloot 72 J Dec Johannes de Jong fiO J Dec Arie Jonkheid 17 j Wat Waar Wanneer Thalla Theater De groote wedetrUd met René Deltgen en Marl Andergaat Aanvang 8 uur Eeuble Bioscoop E e vader der armen m t Otomar Korbelar Aanvang 6 uür SchouwHarg Bioscoop Vrouwen zgn geen engelen met Marte Harell en Axel von Ambesser Aanvang 8 uur rer Gouw Cabaret programma met o a John Charlie en Sloren Cette Aanvang Woensdag en Donderdag 7 uur 30 Deo 7 30 uur Ni nwe S ouwburg Optreden van danseret Anika 1 Jan 9 16 nu Bennie Propagandadamdag damclub Gouda APOTHrKUSDlq 48T Steeds geopend des nachts alléén voor geneesmiddelen Apotheek E Grendel alléén Lange Tiendeweg 9 4CBOENENBONNEN Uitreiking aan het Distributiekantoor van aanvraagformulieren voor schoenenbonnen morgen 9 12 30 en 2 3 30 uur loket 12 alle letters Wanneer kapitalisme en bolsje wisme zijn vernietigd is het mogelijk de wereld zoodanig te organiseeren dat er geen econo mjsehe dry eeren tot obrlogl oerinfl blijuen Wonneer slechts één dezer stelsels zou blutsen bestaan zou toch binnen 25 jaar de strijd opTiteuto ontbranden Daar I om is het noodig nu de tanden i op ellcaar te zetten en tot lat einde toe te tiolharden i De IVed Volkshuishouding j u v m BakboordmotoT onregelmatig Gedaald tot 1600 meter Leo opondeosten vleugel geklommen en benzineleiding schoongemaakt 9 5 mijl in 1 uur met defecten motor u vsn Temig op 9 000 meter Allesin orde Maak 310 miJl p u Draadiloosrappo rt van Trossart opgevangen dieboven Maine is en flinke vaart heeft 9 20 u v m Over noordelyke grens van Vermont Ongeveer 500 myl afgelegd Robentson schroefde het dopje op zijn pen en leunde achterover Fem keek over zijn scdiouder heen Vijfhonderd mijil mompelde hü ESn al twee uur voarlMJI Nog negenhonderd myi naar onavëld by Trepassey dat wil zeggen nog drie uur als er niet bijzonders gebeurt Dat gaat wel antwoondde Robertson op die manier zyn we om tien vóór half twaalf aan land half twee Newfoundlandsche tijd Als we het m aldoor zoo kunnen leveren dan ben ik best tevreden Er verliep weer een uur De modhine bleef door de ruihite vliegen met een snelheid van vyf miijl in de minuut IWbertson was er benieuwd naar geweest hoe hü en rijn kameraden een langdurige vlucht op groote hoogte en met de meeaï mogelyke snelheid zouden uithouden De cabine was electrisch verwanmd kunstmatig van zuurstof voorzien en daardoor geschikt om op een hoogte van meer dan vyf myl boven de aarde mensfhelyke wezens veiKg door de koude yle lucht te vervoeren Robertson was er verwonderd over dat hy zoo weinig onB ni ename gewaarwordingen ondenvond Gras en FePn verklaarden dat ze een beetje hoofdpyn kregen maar dat het nog niet de moeite waard was er op tg letten Leo had orders spaarzaam met zuiifelof te zyn tnaanr al te oote minigheid zou even noodlottig zijm gcvreest als al te veel vryRcvigheid Robertson liet hem een beetje meer zuurstof gevenen toen verdwi en de hoofdpün van Gras en Fem terstond Wordt vervolgd WANNEER VERDUISTEREN Tot 1 Januari moet verduisterd worden van 16 M tot 8 3 uur 2 Dee Maan op 10 38 onder 19 37 30 Deo Maan op 11 16 onder t 58 31 Deo Maan op 11 47 onder 2Ï 17