Goudsche Courant, woensdag 29 december 1943

® SOÊ H ZWITSi KINDERPOEDER Ueaal sirooipotder ttgtn utuyittt tn tmetteH Oroolt amtfOmt 40e NmmUpIfM 30e Sfiöd TOBIBAl ntOORAMlIA VOOR ZONDAG Ned Voetbslbond DUtrlet t A ia klHt AZX BBS aftormvogeb Sparta Diatrlct II 1 klaaa A HW Gouda Quick VIOS la klaaae B VCS Olympia Sctievenaifen 08V ONA Terlaak 4 kiaaM E Haaxracbt StolwUk Wadddmeen Moonk echt Anuiwntblactw S V DOMC IMMTva 9e klaaat K HBS n ONA Ui ADO m uvs a vuc ra oidck n Baaarve 9e klaaie B Cou la In Bpaiia IH H nn DVS III Neptimui UI Fortuna O ADO IV Bseive Ie klaaae C CW n KxccWor D EainM II H rmaa DTS n Baaerve 3e kiMK H Olympla n NeptuniB IV SparU IV X r iea IV ExceMor IV HFCIV Afdeeiiac Gouda Orocp B ONA IV KBO I Olympla m asv m 11 uur Gouda rv VZP I 12 uur Om p C 2werv fa n Gmeneweg I Orocp D VEP O OvmiMa rv Onap E Amnicrat BV II Bergambacht II Oroap T Groenaweg n Zwerveia III WEEH EEN POLITIE gDCCBS Da Goudache PoUtla Sportvereeniglng wott ook den achtaten wadala Ud voor de com0eUtta van den Politie Sportbond glateren hiar met 6 3 tegipn Lelden BmmNLAND KEBKNIEUWI Ncd Herv Kerk Bedankt voor Glemendam da J Arendeen te Snawoude Oeral Kerken Beroepen te Zutphen di H A L V d Linden te Ooltgensplaat PLAATSaiJK NIEUWS PKBHKBEinilXN Oadeiaaradat rM arM Mad Berv Kark 1 uur da EwoldL Geret Kark J uur da Ttarbaak Uligetredenen Ned Herv Kerk 7 uur da Grunigt van Gouda Boikoop Ned Herv Kerk 3 uur di Jacoba Geref Kerk 3 uur da De Moor Chr Gerat Kerk 3 30 uur da Klclaan Eem Kerk 4 30 uur di Zuurdeeg Vrtjz Herv in Rem Kerk 3 uur mej da Tbomaen Geref G m 3 uur Lecadieqat Goudenk Ned Herv Kerk I uur da Van VUet in Chr school BluutrccM Ned Herv Kerk T uur da I e Voogd v d Straateu in gebouw Ned Proteatantenbond Ned Herv Gerei Evang T uur evang De Pater Gerei Kerk 30 uur ds Erdmann MoerkapeBe Ned Herv Kerk 2 30 uur ds Verkerk Gerei Gem 3 30 uur da Ho nan KoorAracJit Nad HerUr Kerk 9 uur ds Donker Gerei Kerk 7 uur ds Kalkman Herv Gerei Evang 7 uur de heer Okkerse Nleuwerkerk a d Unel Ned Herv Kerk 3 uur ds VoUenweider Gerei Kerk 3 uur cand Wtjer Gerei Oem 30 uur Lresdienst Oudcuateri Ned Herv Kerk 1 30 uur ds Steenbeek Gerei Kerk 7 uur ds Visser G el Gerp 230 uur Leeadienst Beeuwtjk Ned Rerv Kerk ReeuwtJk 2 30 uur ds Roelotsen Ned Berv Kerk Slutpwljk 7 30 uur da De Lint Gerei Kerk 3 uur da Warmenhoven StotwUk pei Herv Kerk 7 uur ds Kanis Ned Herv Evangelifiatle 2 uur da Zandt van De ft Geref Gem 7 uur Leeadlenst Wadulnaveen Ned Herv Kerk 3 30 uur ds Vroegindewei Geref Kerk 3 uur s Smldt Chr Atgesch Gem 3 30 uur ds V d Kraats Rem Kerk 7 uur ds Zuurdeeg Wet en Evangelie in Rem Kerk 3 30 uur ds Zeydner van Rotterdam Nlenwjaaridac Berganüiaclit Ned Herv Kerk 0 30 uur ds Ewoldl Geref Kerk 10 uur d Terhaak Uitgetredenen Ned Herv Kerk 30 uur ds Grlsnlgt van Gouda Boikoop Ned Herv Kerk tJO uur da Jaeoba Gerei Kerk 10 uur ds v d Stoel C9ir Geref Kerk 10 uur ds Kletsen Gerl Gem 10 uur Leesdienst Qonderak Ned Herv Kerk IJO uur da Van Vliet Haastrecht Ned Herv Geref Evang 9 30 uur evang De Pater Geret Kerk 9 30 uur ds Erdmann Moerkapelle Ned Herv Kerk 9 30 uur da Verkerk bevestiging ouderling en diaken Gerei Gem 9 30 uur ds Hofman Moordreclit Geref Kerk 10 uur ds Kalkman Herv Geref Evang 10 uur de heer Okkerse Nienwetkerk a d Usael Ned Herv Kerk 10 uur da VoUenweider 1 uur sanddlenst met medewerking van Chr gemengd koor De Lotstem en kinderkoor spreker da ingel van Bottwdam Geref Gam 9Jt uur cand WHa Geref Oem IM uur leeadianst OMkiwater Nad Herv Kerk 9 90 uur da Steenbeek Geref Kerk 10 uur ds Vlaaar Geref Gem 9 30 uur leesdienat BaenrOk Ned Herv Kerk Reeuwtjk 19 mr da Boelofaen Ned Herv Kerk Sliitewttk 10 uur da d Llat Oaref Kerk 10 uur da Warmenhoven MalwUk Geref Cem 9 10 uur leeadlenst Waddinxveea Ned Berv Kark 9J0 uuri da VroeglndcweU Geref Kerk 10 uur ds Smidt Chr Afgesdi Oam 10 uur da v d Kraata Kondat Bergaaibacht Ned Herv Kerk 9 30 en 1 uur ds Bwoldt Geref Kerk 10 en 3 uur da Terhaak Uitgetredenen Ned Rerv Kerk 9 30 en 3 nur ds Grisnlgt van Gouda Boskoop Ned Herv Kerk 9 90 uur da Jacobs 3 uur da Ktttsener van Bodegraven Geref Kerk 9 30 uur ds De Moor 3 uur da v d Stoel Chr Geref Kerk 10 en 3 30 uur ds Kleisen Geref Gem 10 en 3 uur Leeadlenst Oaoderak Ned Herv Kerk 9 30 en 110 uur ds Van VUet aastrecht Ned Rerv Kerk 10 uur ds De Voogd v d Straaten doopsbedienlng Ned Herv Geret Evang 9 90 en 1 uur evang De Pater Geref Kerk 9 30 en 2 uur ds Erdmann Moerkapelle Ned Herv Kerf 9 30 uur da Verkerk dooppbedlenlng tX uur de heer Matse van Hazerswoude Geref Gera 9 30 eA 2 30 uur ds Hofman Moordrecht Ned Herv Kerk 10 uur ds Donkea Geref Kerk 10 en 3 uur ds Kalkman Rerv Geref Evang 9 30 en 2 uur de heer Olürerse Nleuwerkerk a d Useel Ned Herv Kerk 10 uuri cand Sterk 3 uur ds VoUenweider Geref Kerk 9 30 uur Leeadlenst 3 uur ds Bovendorp van Zevenhuizen lievestlglng ouderlingen en diakenen Geref Gen 9 30 en 3 uur Leesdienat Ovdewster Ned Herv Kerk 9 30 en 2 30 uur ds Steenbeek Geret Kerk fl 30 éh 30 uur ds Vlaaer Geref Gem O 30 en uur Leesdienat ReevwUk Ned Herv Kerk Reeuwijk 0 30 uur ds Vroeglndewelj van Waddmxveen 2 30 uur da Roelofsen Ned H v KerkSlulpwtlk 10 en 3 uur Dienst Géref Kerk 10 en 3 uur Dienst tolwUk Ned Herv Kerk 10 hir da Kanis Ned Herv Evangelisatie OTO en 0 30 uur de heer v d Hoeven van WaddlBïrveen Geref Gem 9 90 en 0 3 Ouur Leesdienat WadiKnxveen Ned Herv Kerk 9 30 uw da Roelnfsen van Recuwljk 3 30 uur da VroegirdewetJ Geref Kerk 10 en 3 uur ds Smldt Chr Afgeach Gem 10 en 3 30 uur ds v d Kraata Wet en Evangelie in Rem Kerk 9 30 uur ds KalmUn van Woerden BOSKOOP OoktendieiisL NieuwjMrsdag dokter C H Flkn telef SB Zondag dokter A J Zwartendijk telef 355 Bureeriyke Stand Geboren Wittielmina Maria d van C v d Vbrt en C H RavcsteiD Overleden Sophia Jobanaa WindhoTst 32 j Willem van der Laan 83 ji Willetn Frane Genmi Mastenbroek SS jaar Getrouwd A Jongerius 26 j en A Oud Ijk 25 jaar Zell Hnip 50 Jaar Op 1 Januari zal het vijftig jaar geleden zijn dat op initiatief van de helren P Koster Mz en A van Hetjnindcn de onderlinge waarborg MiJ 3 i enfo id ZelfHulp werd opigericiit Gedtirende deze halve eeuw is het fonds voor menig jezin een zegen gewensrtit SCHOONHOVEN Slachtoffer van dnigtemis Maandagmorgen om half zeven te de 56jarige L H Hoogendoom dekknecht bü de Re ederü op de Lek toen hy zich naar zyn werk begaf op den Oude Singel door de duisternis misleid te water geraakt In bewusteloo zen toestand is de drenkeling dié veel modderwater bmnengeltregen had op den kant gcfcracht Des middag is hu aan de gevolgen overleden Jabilenm De heer G Veldhuis tooopt 1 Januari 25 jaar in gemeentedienist te zijn Aïoivankelük was hü agent van politie ds 1927 is hij gemeenteibode REEI7WIJK Loop Aer bevolking Ingekomen A BouhuUa Hoogerdijk uit Waddinxveen in Weth Venteweg H 120 C Lauwers uit BGravenhage in Weth Venteweg H 196 C de Bruin uit Waddinxveen in Zoutmansweg E 25 L G Voorhout uit Waddinxveen hi Raadhul£weg E lOS H v d Waal uit Waddinxveen in AcherwiUens H 21 P J Droogh uit Waddiiucveen iji Zoutinaneweg E 30 A A Reparon uit Gouda kl Weth Venteweg H 13S Vertrokken N W Douwens naar Rotterdam Matheneaserweg 131a A c v Kralingen naar Rotterdam Kleiweg 128 A Verkaïk naar Waddinxveen Bodegr Straatweg 39 L Stlgter naar Gouda F W Reydtstr SS A V d Vaart naar Rdswijk C v Neeklaan 200 C de Jong naar Groot Ammera Achterland C 100 A J Guldemond naar Schiedam Burg Knappertlaan 20ga L M e Pater den Boon naar Bergambacht BoventMTTg D 10 A Kroon Moshagen naar aGravenhage RederiJkerstr lac A Krikke naar Steenwijk Onnastraat H STOLWUK Restaaratiefonds Bil de Keilc voogdij der Ned Herv Gmeente is tot heden ƒ 3080 binnengekomen ten bete van het lestairratiefonds der kerk DISTRIBVTIENIEVWS INLEGVELLBN BEWAREN De thana in gcbrnlk lijnde inlegvellen van de distributlesiamkaarten moeten lorgvuldig bewaard worden ook nadat alle bonnen daarvan door den distribuUedlenst itSn verwijderd Penenen die te lijner tijd het inlegvel niet kunnen overlenen bicngen lith daardoor in ematige mociUfkheden DE EXTRA RANTSOENBONNEN BIJ ONTSLAG UIT N A D EN ANDERE ORGANISATIES Personen die hun distributieljeschetden voor de periode van 3B Nov t m 25 Dec 1943 wegena onulag uit den N A D Landstorm e d hebben terugontvangen en tol dusver nog geen rantaoenbonnen ter verkrijging van het extra rantaoen raapolte suLkerwerk en stroop hebt en ontvangen kunnen deze alsnog tot 7 Januari 1944 bti den distribuUedlenst van hun oonpUats verkrijgen Zlj die vóór 36 Nov 1943 de bonkaarten voor de fwaaltde periode 1943 waaraan zich bonnen algcfneen 706 TO7 en 71J8 bevonden tot hun beschikk r g hadden en deze bonnen derhalve tijdig bij den winkelier konden inleveren komen uiteraard met voor verstrekking van rantaoenbonnen in aanmerking OVDEWATER Burgerlijke Stand Geboren MartinuB Petrus Antoni is z van P M van de Ven en J van Hastenbew Getrouwd A L van Vliet 31 jr en A C M Nederend 29 jr Overleden Maria EhsafceHi Weenink 79 jr ongehuwd Johannes v Hoorn 87 jr ongehuwd MARKTBBRICHTEU SAAIMAKKT WOEBDEN Dec Heden geen aanvoer MEDEDEEUNGEN PLAATSELIJKE DISTRIBUTIEDIENSTEN HAASTRECHT Na ottielking bookaartni voor de Ma perloae l M il Dec 1943 e Jaa 1 44 Op Vrijdag 31 December 1943 zal op het distfibuUekantoor te Haastrecht van M tot 10 35 uur na ultreikrng gehouden worden van bonkaarten voedingsmiddelen en tabakskaarten n AOELAAR PROOUCT = PRIMAI fi ity llir HtHMaaxtf Oanh ar aan dal U mal tpoad Uw sehaariaapbon I InlavaH 1 Uw lavarancler wairt bon I varva l 31 Dac a i Bagin Janufri moal Uw lavaranclar op iljn bauri do I bonnan lnlavaran Z€ o n KfUEBELHOiST vervelend eixverir hetend Zorg daarom er v r er dadelijk vanaf te komen door de beproefde aiymoplossende snel hoestVerdrijvende Abdgslroop Vaiioudi btpntfd bi kant iriip bronchitis astlima AKKBR S ABDUSIKOOP s Werelds bei te Hoestsiroop Boo dradaetaiir J O eratars Bolterdam chefredacteur voor Gouda en Oiaatrckai 9 Tleter Gouda VerantwoordelQk voor da advartaotMn L AkkaradIJk Rotterdam Uiteers er N V Rotterdanucb NIauvrablad Rottardam Denk om uw rantsoent Denk om de Yiteminenl N THIE Rhlinvie Fttlhairaal t Aouda Bevraagd aan Melsja voor winkciwerkzaamhrden r taeele of halvedagen H P van Wijngaarden Kleiweg 77 JMaison Vertoef Hoogsti 23 vraagt flinke Darde Bediende boven 16 j en noMe Laariing Heden overleed na een kortstondig lijden onze lieve Vader Behuwd Groot Overgrootvader Broer en Oom de Heer ARIE JONKHEID Weduwnaar van Mevr Judith Starrenburg in den ouderdom van 87 Jaar Nimens de familie Wod K A EMEIS van SchijndeL Gouda 27 Dec 1943 Kattensingel 34 De teraardet estelling zal plaats hebben Donderdag 30 December a s op de Algemeene Begraafplaats te Gouda Vertrek v an het sterfhuis te 1 uur DANKBETUIGING Ondergeteekende betuigt langs dezen weg zijn dank ▼ oor de goede zorgen door de E H B O verleend bij net ongeluk van zijn dochtertje J Heijm Kersseboom Nleuwerkerk a d IJssel 29 December 1943 Verhuisd O J VAN NIEUWPOOST van Punt 13 naar Krugerlaan 41 ▼ an Simon de Wit is nog steeds verzorgd en smakelijk InderdaadI Onze kaas il altijd goed ook 28 plus Dezelfde kaaavakmenschen ▼ an vódr den oorlog beliandelen de Simon de Wit s kaas ook nu en er Is voorraad n aorteering NGELSCH Hebt U plannen werkelijk foad Eng te leeren ƒ 3 p m Ik zal het U leeren Br no G 225 bur v tl bl ORGEL Ic lioop gevraagd Brieven met opg van merk en prijs aan P Webcf Maaskadt l Ma ft dim AaHbimtUng aan PIANO S il VLEUGELS Enkala vlaugala Modarna Plano s bl Itlaiaa an greola Mdallaii Da basia marken prachilga heutsoorla n Ul voorraad leverbaar Cnoomraat 1 3 UELFT Appetbollen Oliebollen Beignefs g bêkkmi van KOOPMANS BAKMEEL 6sen waarschuwing naar © belangnike punten om Uw naaimachine bij ons te laten repareeren Punt 1 Reparaties worden tegen normale prijzen uitgevoerd Punt 2 Zoo noodig vooruit prijsopgaaf en dat zal U meevallen Punt 3 Jaren eivaring op het gebied van reparatie van alle naaimachines Punt 4 WS repareeren leder merk Punt 6 Zie onze verscheidenheid aan onderdeden in de étalages Punt S Naaimachine naalden voorradig 10 et per stuk Punt 7 D kunt ons telefonisch bereiken onder no 3489 Punt Let op het juiste adres f Q WIEZER Naainuchinemonteur Laai TiMdtwaï 71 Ttl l4n aMda nhaR dog I H elapalt a Kanino cendiflapoeder Jvht wol Uw kenijMe ofMlar de kwldiga eimlondigkeden noodig hebban Koninokwa lit gezond fconiinea Vofhooflt hun weentt vormo gan en voorkomt hierdoor vale xiakten en ttsrfgevellen Door Oiaranortfon oanbavelen Zakiei è 13 et voMoenda voer e A wakan bij U Drogii on bil de Pharmoc Oroollmnd KflNINO Nerva Nova xenuwsterkend middel Verkrijgbaar btj Anton Coops DROGIST Wijdstraat 3l PIANO Ie koop gevraagd Brieven met opgave van merk en prija ian H A van Elswqk Nozemanstfaat 14a Rolteniam FIIIUE UmErUHEI acviiAAao HERFST U TIENOEWEQ 43 uepoFGeeN zeep 1 N KLOKPpeOER maakt alks schoon Een goede werkster houtjt niet van half werk Daarom he ft zij als de boel een i goéde beurt krijgt altijd Klokpoeder vbij de hand IK ZAG zegt Mina Bakgraag ho n Moeder van een gróót gezin voor n fprnuii panne koeken stond te bakken Dat doet ze vaker want pannekoekan tUin in de maag en ze spaart melk en aiaren batpaarl botert Mal Pankol PANM reten n Peja product Voigef Als kraaien duiven ol btzanten loch nat voljentlen lijn komt dal omdat U hel laaifoed akt met Morkil heeft bchanifcld Anderen doen dat wel en daarom blijvtn IC daar wri Doe t dus ook En ooismet dan tevens met Ccretan waardoor U ook teen schi roea onderrindl van Khinmtls of triiniiekien J F DE WITH makelaar taxa tcur landbouwkundige vraagt te koop LANDERIJEN HUIZEN ZAKEN ENZ Heeft veel gelden voor Ie hypotheek beschikbaar Ook leer lage renten Bod Straatweg 107 Gouda Telef 2373 AUTOREPARATIEBEDRIJF in dorp naby s Gravenhage zoekt een ervaren zelfstandige en actieve ADMINISTRATIEVE KRACAT te beiasten met alle aüiainiatiatie ook financiële Candidatei moeten bereid z in eventueel deel te nemen aan een p yt hologisch onderzoek bg deNEDERLANDSCHE STICHTING VOOR PSYCHOTICCHNIEK te Utrecht Brieven met uitvoerige inlichtingen eigenhandig ge schreven en vergezeld van twee nieuwe sciierpe foto p van voren en opzij voor 4 Januari aanstaande tè richten aan ADVt KT KNTiLBUREAli T h AI TA te UTRECHT met vermelding op het couvert No 3140 j V Carrietberijders opgelet Moet U op HOUTEN WIELEN goon rijden ichofl don gelijk iets goeds oon Wij levMIen houten wielen met ijzerbesiag Het besta wat to nu toe wordt gemookl TH PEEK GOUWE 3 5 TEL 2314 Een smakelijk nagerecht zoo n Van Houten s pudding Een goede pudding als dessert li m bekroning van Uw maaltijd Met Van Houteh s puddingpoeders bereidt men een uitstekenden pudding want ze is ook nu nog op de meest zorgvuldige manier uil de beste grondstoffen bereid Van Houten s PUDDINGPOEDERS fn verscfc ende smjlcce want Alidio hergeeft Uw haren bon ooripronkeliike kleur VraaM gratii btochure Overal vefktijgbiar Pnji 1 2 M pe ton HOOfDDfPÖI AlAOIN HAVENSTRA 183 ROTTERDAM Spaelaal Ingarlelil voor het reparaeraii en medamiseeren van Kontmantels en hel maken van Bontgarnituren Bontwanten Bont I mutsen en Bontmoffen S emi cuUureele InsteUIng zoekt contact met ONTWIKKELDE HEEREN Tom voor haar als Adviseur werkzaam te zijn BH gebleken geschiktheid goede yoorullzichten Brieven No O 9223 bureau van dit blad Hoe meer water U btj het eten doet hoe meer troom U gebruikt en hoe minder vitaminen behoudp blyven Kook dus alles met zeer wpl i water e met gesloten dekael h Schakel bü el ctritch koken direct op O wanneer ket gerecht ia doorgekookt Dat poort stroom maar ook vitaminen Ilsijii m r Marintf ui niinilfr ltol n MEDEDEEUNG BETREFFENDE DE 1 3 Trekking Haighlon Co In verband met de sluiting der bedrijven van 23 12 43 t m 2 1 44 worden de trekkingen der 3e klasse naar 3 en 5 Januari 1944 verschoven De data van de trekkingen der 4e en 5e klasse blijven ongewijzigd Doe kcm Mct weg dien ouden viltheed heuschoat is zonde Wij maken In onze vervormafdeellng er weer een Moderne Dames Vllthoed van Ja zeker mevrouw ook dièn oudai hoed an Uw man vervormen wij tol ean Jel damaamadelialla an haarlak xaelil vlH Hoe Ja dat IS ons er m Maar komt U eens pralen MirM70 aoii i nooa PoDliabura Maison JOHANNA voorheen Hoogstraat 189 RoltcrSam De Maatschappij De Betyvire moet voort en dat kan ze alleen wanneer U de leege potten terugstuurt Met de deksels erbij alstublieft MIJ VeBeküPC