Goudsche Courant, woensdag 29 december 1943

Donderdag 30 Dec 1943 BurMiii Markt 3t GOUDSCHE COUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prut 5 cents per nummer 82tte Jaarganü No 21434 Chetredacttur r TI ft BH Gouda Plaatsen N v Kirowograd stormenderhand veroverd Sterke Sovjet aanoaüen hij Sjitomir en Korosten Britsche ooéroal op Kanaaleiland Sercq mislukt Het joppertievel van de Duitsciie weermadit maaJcte Wocriidag ic icend Mn Naorden van Kirowotrad hebben OOM troepen ondanks taaien tegenatand van den v and verscheidene ylaataen atonnenderhand genomen en eoBeeatratiaa van d Iralsjewisten in Tcmaaeaden aanval ulteenfeslagen Ia bat feUed van Sjitomir Itectt de IfaMI iUb aanvallen versterkt In ware foveehten werden zijn aanvalalapfCB tan ZO vaa Sjitomir opge TERUGBLIK OP ifeT OUDE JAAR Maar tMni door de eeawen heen wa $ de verwachting van de toekomst sterker dm de gehechtheid aan het oude jaar ItfVnVDr A Km tv lOylQ vergunning afhankettjk M Mei eerste man PlKUJCfKJL mtl l 1S4J schappen van Landwacht be edfgd I JunJ Oud minister Pogrhuma slachtoffer van moordaanslag farste oiiupfnnlngtoord voor arbeiders van het N A f te Val Chen de mensohen elkaar lederen I I Oudejaarsavond wanneer de klok nÊ twaalf uren slaat v cer een Geluk Islir Nieuwjaar Slechte onwHHg werpt men nog even een terugblik op de voorbije pe rlode want altijd weer wit me n alle hoop over de lileveHng van klokken die geen en verwachting stellen op jet nieuwe Jaar kerkklokken aUnr omm ssarl generaal Dat 19 door alle eeuwen heen zoo geweest Schftildt op een dtenilrels verongfcuk AltUd was de verwachting tan de toekooMt i f n Ritterbusch benoemd tel sterker dan de g jhjchthUd aan het oude opvolger van Hauptaienstlei er Hchmldt xUn jaar Daarom werd het nieuwe jaar mmer benoeming tot cammlssarU eaneraai voor I met zorg dndbngd Het Is een traditie van duizenden Jar her waarvan voor de mees ten de zlnrl Fbeteekenls tenslotte verloten Is gegaan om bij de jaarwUsellng door luid rumoer te maken de booze geesten te verJagen die het nieuwe jaar rouden willen binnentreden Vijf minuten v 6 r twaalf werd daarom vuurwerk afgestoken en In den nieuweren ttjd begonnen vijf minuten voor twaalf de kerkklokken te beleren omdat kerkklokken gewijd zijn en daarom zeker In staat moeten worden geai ht booze geesten te verdrljven tn den tijd vi i handel en welvaart mengdfti zich ook de cheepsflulten in kenburg geopend 19 Juni eerste bon voor vervangingsmiddelen aan rrn It Juni betuiging van trouw dei Nedcrisndsrh nationaal socialisten aan Musse m den Dierentuin In Den Haag M juni Deschitcking ng tot cammlssarlx generaal bUzondere gevallen gescht ade up 1 December 13 Juli afkondiging van het verbod om mannelijk p rsonMl gebo sn in 1014 In dienst te hebben IT Juli Amarlkanen bombardeerder Amsterdam Nwrd IM dooden en ruim soo gi winden 13 Juli voor Iedereen IM gram versi apertngen 14 Juli nieuw houten meubelen alleen op vergunning I Augustus BeftedU ng van net eei ste bataljon an de Nederlindsche Landwacht lafer tWidstorm 1 Augf wijziging boterdlstrlbutle ft f boter half margarine 4 Aug Ovsrtjsel m erisnj Drente Gro het rumoerig concert om de bpoze geesten ningen en rnesland vooi mannen arges oten af te schrlkk en en op een afstand te houden Wed l Aug Ingatig klantenbinding voor zoo is altijd het nieuwe J ar gekoesterd lp fjoente en fruit In groot sanral gemeenten de hoop en het verlangen raar een betere Aug Ir W c Z v d Vegte benoemd tot toekomst In dezen tijd die een gigantische secretaris generaal van Waterstaat h ïuten worsteHng Is juist om de toekomst Is de etSbanden op den bon is auk 11 i mden verwachting van den komenden tUd des te Vllsstngen door luchtaanval M Aug mr steikei En al zullen er nu geen klokken Sfy tengevolge van moordaanslag op beleren en geen booten uiten en al aal er Fefcruarl overleden geen vuurwerk worden af s iDken met des I Septem ber Veeibjot Prins Hente vuriger optimisme zal men het elkaar drik m zaelaml beschoten 4 opvarendenwènachen een gelukkig Nieuwjaar Moge verdronken 14 Sept proclamatie van Mua1144 den zoozeer begeerden viede brengen sert geen bloed met bloed van gUzelaarsOnder die omstandigheden slechta onwillig vergelden 30 Sept negentien doodvonnissenzal men een terugblik Villen slaan op het voltrokken wegois den moord op generaatoude jaar dat hard was ïooals men van een Seyffardt en anderenoorlogsjaar 4Uet anders Ncan verwachten 1 October Bewapenmg van K B rs na het plegen van vijftig moordaanslagen op NSB ers n acht maanden Ift Oct lis dooden en ruim 100 gewonden door bonunen op een sUd in het Ooaten II Oct verbeurdverklaring huisraad Indien radio niet voor October Is ingeleverd 30 Oct verklaring van Ir Louwes dat onze ultvor ona 7 i o van l Tebruarl Mussert benoemt Gemach onze voeding koat SS Oct rookverbod op tigden 4 Febr sluiting van schouwburgen balcona van electrtsche treinen opgeheven en bioscopen gedurende ine dagen In ver 17 Oct acht dood en 4X gewonden door trambotslng bU Spiikenlaae Oct verblljfaverbod voor Overïjael Cffi l rland Drente Oroningen en Prlealand opgeheven Invoering wekelUktchenvriJen middag voor hulaperaoneel wijziging kaasil 1rtbutle en gebakranuo n 1 November MedeJeellng lan den RUkscomml sarla in een i ade dat de Dultiche missie geen machtspolitieke plannen tot wereldverovering nastreeft looala het amerikanisme en bolsjewisme die uitgaan naar onderdrukking van de volken maar in d verwezenlUklng van een nieuwe op het gmael van de sociale rechtvaardigheid opgebouwde orde haar tAak ilet I Nov aankondiging dat met Ingang van 1 Maart 1H4 al II Nov beperking van verpaic e artikelen tS Nov groot aitntal textlel arMkelen voortaan slaehts op special vergunning verkrtJgtMar dertien dooden en 2S ewonlen door luchtaanval op een veertKWt 20 Nov slagers mogesi geen tKMilllon meer bcetden extra olie stroop en sulkerwerk jls Sinterklaas en Kerstverrassing aangekondigd M Nov scheermesjes op den bon 1 December Extra sigaretten voor strijders en werkers tn n t Ooaten I Dec Invoering idenMteltskaartJes voor kinderen beneden de 19 Jaar 11 December Mussert doet bU de vlcrhig van het n Jarl bestaan van de N 3 B mededeellng van een verkla ring van den rührer Zoo kan ook niet hel voornemen bestaan de Nede leiders te denatlonalUeeren hun Nederlandsch karakter te ontnemen maar het komt e op aan met de overige Germaansche volkeren te volbrengen wat gemeenschappelijk mo t worden ge 1 Mei Mogelijkheid van rontante bela llng van lioete aan de pollttf t Mei verpUch ttng tot aanmelding voor d n arbeldsinzet n BKK vj it v wuiuvii a 3 Mel afkondiging verorden ng InïiMt In daan wtj mogen den volkeren jiiet alle vr vering vat radio tnestellgh V Ver het af held ontnemen integendeel wij mo n van d Uitoefening van Mn b ro p van hun zooveel mogelijk vrtjhelft laten nieuw giengen aatme ig waren te meer omdat de kranten zooveel ophef v n de vlucht hadden gemaakt De zes mannen dite Robertson uit de lucht reeds hadden gezien kwamen naar het vliegtuig toegesneld Bent u mynheer Harting vroe hy aan den man die de leidmg vaiihet troepje scheen te hebben Jawel antwoordde deze bent u Robertson Robertson knikte van ja en beide mannen scheidden elkaar stevig de hand Hoe staat het met de machmevan RoHard vroeg Robertson Die IS een half uur geleden gedaald kreeg Mj ten antwoord Op de een of andiere manier is het genidit verspreid dat u ook op het veld van Rollard zoudit landen en alle menschen zijn dan ook daaiheen gegaan Wanneer stijgt u weer cfp Zoodra we benzme en olie hebben ingenomen en de madime hebben nagezien JLT hebt hier immers alle benoodigdheden Ook zuurstofcylmders en zoo meer Alles M jn menschen zullen voor de machme zorgen dan kunt u met de bemanning ondertusschen eten HJr taat een warme maaityd voor u inde tent klaar en ik herb een auto omu naar Trepassey te brengen waar een boodschap voor manheer Morifig zoiidt afgeven Ik ga met by de machme van daan zei Leo Brengt yTi eten maar hier als u zoo goed wilt zyn Robertson Gras en Fem begaven zich naar den tent en zetten zich tan tafel Er werd een flinfce portie alan Leo gebracht doe toezicht hield op h t vullen der tank Robeirtson at haastig Als Leo legt da de machinc h lemaai m orde is Karel zei hij d n moeten we o n halfvier de lucht weer m of op z iy taatst om vier uur Poa de lui dus mlfir fknk op uwe jongen Uc zal wel ovef een haM uur terug zyn Wordt vervolgd VERDUISTEREN Tot 1 lanaari moet Terduisterd worMD TU 16 3 tot 8 3 Bor 3 Dee Maan ep 1116 eader M SS 31 Dee Maan op U 47 onder 17 1 lan Mkan op 1213 onder 23 37 trtr eM KonltMEitMm lUaatrlcht Vrtfthof 21 Goes ViolenattMt 44 Crootacw Graote Markt M AMen RoMantiMt U Den Haag Nasnupleia 6 Rottevdem KendraeMsweg 35 Kindhoven Keizersgracht B Hnngelo Drlenerstraat 6 Amstcrdami WUIemiparkwei Xf8 Leftuwarden Emmak le4t Vérdar aaar het Noorden mialukten aHa balajewlatiiche aanvallen In totaal werden 41 vijandeiyke tanka ttnkgeaelioten De bolaJewiekMi letten filteren na ftarke artillerievoorbereidini en met abt fce tanlu ook In den sector van Keroaten den aanval in Verbitterde vechten lUn aan den tang BU Witebak werden ook verder alle doorbraakpoginaen van den vijand verijdeld Terstond ondernomen tegenaanvallen wierpen de boisjcwiekan op aènlfe peaetratieplekken aa iwrde gavecliten cror In Zuid Italie verliep de dag met uüxandermg van een vepgeefschen vyandelyken aanval ten Noorden van Venafro rustjg Gwleren h bben 38 Amerikaansche botnmenwerpen onder beaciierinmg van jafera aanvalien gedaan op het optWTItalia maChe gebied 20 Bommanwenpeta erden in ludhtgeveoh ten 2 andere door afwe rgeschut van het luctitwapen neergeschoten Vier Oui aotie jagvm gingen verloren Hun vlwftuJigconMnandanlen konden zich edhter met htm valacherm in veiligheid brengen Aan jie Westkusr van ItaUe weiden 2 Amerikaansche jagen veraieti d Ia de oehtandoren n 2S December hebben de Britten getracht een com BiaiMloaetie te ondernemen tegen het Kanaaleiland Seroq Dexe mislukte reeds in de dichte mUnvelden voor de knat waar d vijand bij zijn haastigen terugtocht dooden achterliet In de wateren van de Golf van BMkay zyn van 27 tot 2 December Cevechien gelevenl tusschen Duitsche torpedobootjagers en torpedobooten en EngeliOhe lichte zeestrydikrachtea De eigen en de vyandelyke luchtwapcns gre en voortdurend m de operatie UI In den loop der harde gevechten ontstonden besch digincen MO heide züden In den afgeloopen nadht hébben eentge Bntache vliegtuigen tonngaa nv Uen gedaan op West Durtsch eebied VON MAN8TEINS TACTIEK BIJ KIEF X Sovj t3 hebben aaar het gebied ten Wettan van Klei het hoofdjwaarlepunt verlefd van hun offensief zoo achrljft Marttn Hallsfwieben de militaire correspondent vaa t D N J in rJJn t eschouwlng van gisteren TerwUl In het gel led van Newel zoo vervolgt ha d doorbraaltpogingen van de aovjeta voorloopiii zU afgesluen hebbe de bom wleken in den gevechtssector van Witebak hun inapamilngen voortgezet Maar hua kracht ia toch op het oogenblik niet meer gelijk aan dJe van voor Kerattnis Hun reserves liebiwn zU nu verplaatst naar het Kei led ten Weaten v n Kle wur ttl met alle kT cht iirobeeren een succes te behalen Hun voornaamste stoot gaat in de richting Sjitomir dat zU op ZO November door den tegenUMlv van geiwraal veldmaarschalk Voo Maosteln weer veiloren hadden Tevens hebtien zU een sterke aanvalsgroep in Zuidwestelijke richting uitgestuurd naar BerdltsJeC en een andere numeriek niet minder anslenlljke groep in beweging gezet naar Rsdomyal met de taak ook Korobten weer In handen te krijgen Met Juist begrip voor deien toeetand heeft MMlteln d vereischte tegenmaatregelen aenomen De gevechten zijn uiterst vet bit tard ek wisaetvallig De Duitschers pareeren llMt hun bekende beweeglijkheid die ten deel beslaat uit offensieven afweer ten deele uit handige ultwfjkt ewéglii en en wel oddanig d daardoor de eigen plannen steun ondervinden De orHezrti van de Soviets sttn weet enorm Evonwei Itjden ook de DuUsdie formaties die vlak tegenover de vtJandelUke concentratiepunten stonden opfvsteld en die de eerste kracht van d n aanvalssioot moesten opvangen niet onaanzienlijke verUesen PercentsgewIJze zijn zij echtar faring gering ook wanneer men ze afmeat r dB manoeuvre die de Duitschers ihêam uitvoeren HM H t voor d hand dat ziJ bevel hebben tfelcreflen In n vrij groote uitwtjklKwttM nt de vUandelUke stootkracht te laten doodbloeden een tactiek waarmede de Duitsciwrs het altUd weer hebben weten klaar te spelen aanzienlijke voordeelen te bafaalan en waardoor cij de numeriek supeTioritelt van den vüand altijd weer handig wisten t nlTelleeren Manetein Is echter niet allswi een geraffineerd tacticus doch naar de ervaring ImM heeft hij JuUt bij h l gebruik va d ruimte als wapen eigen operatim denkbeeklen DB BKITSCHK COMMANDORAIO OP SBBCQ Martin Hallensleben de niilitaire correspon dent van het O N B brengt den Britseben commandoraid tegen het Katiaaielland Btrcq In verband met de vloot en lucht oparatlas In de Qolf van Biskaje en spreekt da roecning uit dat steeds meer van dergatUke Brioche resp Amerikaansche operaties verwscht moeten worden ir arlwidache jMgwM I D w raportkampen wachten Je Daar leer Je M dlenat m sptl joacena uH aU OermunMi landen tenacn I l re fUnké NederImlacht jing n tn den leeflljfl vwi 1 tot U Jur kan aan een kamp deeUi mca IteM Ie nog h len bQ een er oBdwataaii Behalve een permanente verkenning hebl en dese vijandelijke ondernemingen het doel de Eurppeesche ku ten te verortFusten aldus schrijn hij De vijand poogt tegel k met het verkennen ven den Ouitsche Kanaal reap Atlartiichen wal een soort militairen zenuw oorlog te iïesinnen Deze actie haalt niets uit Zij zou slechts kunnen baten indien de Duitsche verkenning op haar Ijeurt niet bpichikt over middelen waardoor zij reeds bij de voortlerelding van ondernemingen van werkelijk militair belang op de hoogte is Maar de vijand moet zijn belrrfte inlossen Men moet afpachten in hoeverre hij meent door dergelijke operaties reeds een afbetahng te kunnen doen op Staiins rekening nadat Moskou de kostbare Anglo Amerikaansche campagne in Zuid Italiil niet als volwaardig vervangingsmiddel voor het tweede front heeft aanvaard In ieder geval staat vast dat men van Duitsche zijde In deze nieuwste Britsche operaties geen acties ziet die den oorlog een sneller verloop zouden kunnen geven De operaties tegen Sercq zoowel als het ze gevecht in de Golf van Biskaje zal wel voldoende duidelijk gemaakt hebben dat de Duitsche strijdkrachten overal op wacht staan en ap het beslthsende oogenblik de Juiste ontvangst liereid hebben NIEUWE TERREURAANVAL OP BERLIJN De RiJkdtoofdslad was m de late avonduren van 29 December opmeuw het doel vaa een terretiraanval van vuj sterke formaties Britsche bommen wearpers Bu een geheel dicht wolken d k wierpen de Britten naar het D N B verneemt brisant en brandbommen op de dicht t evol kte woonwijken der atad VERKLARING VAN GEALLIEERDEN RAAD VOOR ITALIK Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt heeft de consultdtteve raad der geallieerden voor Italiè Woensdag een verklanng uUge geven waartn hü zijn nauwkeurige taak In het kader van de Moskousche overeenkomst omschrijft In de verklaring wordt geaegd dat de eerste taak van den raad is zich be zig te houden met de dagelljksche vraag stukken met uitzondering van de militaire aangelegenheden en den grond ilag te leggen voor de coördineenng der politiek van de geallieerden in Italië De paad la niet be voegd definitieve beslissingen te nemen Voorts heeft de raad tot taak controle ui te oefenen op de uitvoering der wapenstilstands voorwaarden tn Italië GIRAUDS AFTREDEN VERWACHT Volgens berichten uit Algiecs kan thans van oogenblik tot oogenblik het aftreden van Gljraud aia bevelhebber der dissidente Fransche troepen orden verwacht 200 meldt de CD uit tiasatran Men noemt generaal de Tassigniy die eerst onlangs naar Algiers Is komen als Gira ida vermoedelijken opvolger Giraud heengaan zou verband houden met diepgaande meeningsverachillen tusachen dezen en generaal de Gaulle welke laatste een eeer hnks radicale koers volgt Meuwe britsche benoemingen De Brltsehe berichtendienst maakt ottittfeel bekend dat admiraal ir Bertram Raittsay benoemd ia tot opperbevelhebber der vloot ftrUdkrachten der gealtieeiden onder gene iwal Eiacnliower en luchtniaarsohalk sir Trafford Lelgih Mallory tot oppei bevelhebber der luchtsirJIJdkrachten der gefiliéerden onder generaal Cisenhower ITALIAANSCHE LANDARBEIDERS NAAR ENGELAND Volgens een bericht van de Daily Mail worden er op het oogenblik onderhandelingen gevoerd tuaschen de regeering Badogho en de Biitache instanties over een massale uitzending van Itahaansche landarbeiders naar Engeland ZooaU bekend zijn er m Groot Bnttanndë reeds duirenden Italiaan sche ki ijgsgevangenen te werk gesteld De tegenwoordige opperbevelhebber derZweedacHe weermacht generaal Thoernellzal op I April den diehst verlaten Volgens te Dagejks Nyheter zal hij wordenopgevolgd door gene ra al majoor Helge Jung Naar de Britsche berichtendienst meldtis te Londen officieel medegedeeld dat Churchill zijn tegenwoordige verblijfplaats met onbelcend doel verlaat om eenige weken rust in zonneschijn door te brengen Admiraal Robert de voormalige hoogecommissaris van Martinique ia Woensdagavond te Vichy aangekomen Hij zou hedendoor maarschalk PéUin ontvangen worden VOOR DE VROUW Selderyknol ah sla en ah groente Het Voorlichtingabureau van den Voedingsraad schrijft Het Is niet alleen de erwtensoep die lekker la als er selderiJknol In gekookt wordt Ook zuurkoolsla wint zeer tan nuuik wannaer men haa vermengt met eon rauwe gefaspta selderljknol Als groente doet de knolselcerij het ook zeer goed net ala knolraap wordt zlJ toebereid Omdat zij rijk is aan mineralen is het goed ter afwisseling eens knolseldertj als groente te gebruiken Zuurkoolsla met selderyknol 900 gr zuurkool 2 selderUknollen augurkJes of uitjes uit het zuur eenige gekookte aardappelen atijn zout aroma een lepeltje suiker De zuurkool seer fijn snQden den aelderlj knol schillen an boven de zuurkool fQn raspen Een sausje maken van fijn gewreven aardappel aztin aroma sutk r nl xout en het slaatje hiermee aanmaken Naar ver kledng kan men er wat fQn gesneden uitjes of augurkjes doormengen of ar btj wQza ran versiering opleggen Selderilknol als ffttenie 4 ael erU knollen zout aardappelmeel of een rauwe aardappel setderflgroen De selder knollen schillen in plakken snijden en deze in blokjes snUden Een bodempje Arater aan de kook brengen en hiei n de groente met wat zout aan de kook brengen en gaar koken KooktiJd 10 min Het vocht binden met wat aangemengd aardappelmeel of een rauw geraapten aardappel Het selderUgroen fiJn hakken en over de rroente strooien Bij de werde van het jaar UittHCHtOHd Zoek bU luchtalarm dekking TIEN DOODEN EN VIJF ZWAARGEWONDEN TE ROlTEltDAM l er onverwoestbaar optUnlame wen Vonee week Woenadac olmstreeka kwart voer twee is op den Groeomdaal ie Rotterdam een gnuiaat van bet atweerfeschut ontploft waardoor Uea menaclien ziin gedood en vijf zwaargewond Toen kort te voren het signaal luohtaia was gegeven stoppen de tram volgens gewoonte ter hoogte van een = 5huilkelder Ook op Jen Groenendaal by het CXatplein yrÉ dit het geval In stryd met de vtfoirschTiften begaf zich een deel van het publieik üat ook uit de naaste o agevuig was toegesneld auclh echter metin de sehuilgelegenheid lelf maan bleef er omheen staan Dit beteeikende niet alleen een owrtredmg van debestaande bepalinge op dit gebied maar tevens het spgjen met eifenleven Het Inchtdoelgeschut kwam In aettè en op een gegeven oogenblik getiewde bet fatale Een granaat van bet atweergeachut sloeg neer even nalat een schuilkelder en boorde een gat in den grond Een ontzettende exploale volgde welke de qenscben binnen den schnilkelder niet deerde maar naiwü hjk wel degenen die bulten stondon Het is ondoenlijk het tafereel te béscbryven dat zich na de ontploffiég aan de oogen vertoonde Acht menschen waren op alag gedood terwtfl leven anderen ernstig gewend om hu J riepen Daarom slecht een Kbrt vluchtig overzicht Si Januari Prof dr Ooedewaagen opgevolgd door mr Reydon aU aecrttarls generaal van Volkavoorllchting en Kunvten M Jan Staatspolltlek oKretarlaat der N S B Ingeschakeld In openbaar bes uur Onmiddellyk werden auto s van den geneeskundigen di st onCboden die de slachtoffers naa het ziekenhuta Cloolsinpgel vervoerden Later op den dag Zijn daar nog twee van de gewonden overleden zoodat het aantal dooden tot tien is gestegen band met het einde van don strijd om sta llngrad S Febr luitenant generaal Seyffardt gevallen als slachtoffer van revolveraanalag vervroegd sluitingsuur in Noord en zutdHoUsnd I Febr moordaanilag op mr Reydon zijn echtgenoote doodgeschoten 10 Febr laatste twee kolenbo inen aangewezen IV Febr 44 dooden en 00 gewonden bi luchtaanval op atad in het Noordon u Febr af kondiglng van de verordening voor de totale concentratie der artwidikrachten ook in Nederland 2 Maart Weer s avonds elf uur binnen Inplaata van tien uur In Noord en Zuid Holland vergunning verelscht vior ontslag en ÏT kinderen gedood In Den Briel door lucht nval I Maart Gerardus Mooym n onder chelden met het Rldderlrrui li Murt oprichting Nederlandtche Landwacht 14 Maart bankblllttlan van ƒ sa en INO Ingcirolc iMft It Maart bultenlajidaché poat algeven aan hel loket II Maart VeMctirantaoen verlaagd Tan SM op m gram per week II April il Dooden door luchtaanval op een itad In t Wenen II April alachatflng ilgarettenkaart voor vrouwen en inoepkaart voor volwaaaenen 1 April bekendmaking geheele voormalige Nederlandsche leger op nieuw in krljesiïevangenschap 30 April af kondiglng Pontile standrecht a avonds I uur binnen 9 Mei I uur binnen II Mei weer elf uur binnen De namen van de sla 3ib ffers zijd A Stoltenberg nian SO jaar J Batist man 57 jaarr J SJpëksnijdier man S9 jaa A van Diejaji man 21 jaar W F Putten man 5 jaar H van Leer vrouw 17 jaar Groenendijk man leeftyd onbekend L Boer man 51 jaar t van den Heuvel man 61 jaar H Hol man 55 jaar Zwaargewond we den in het zidcenhuis opgenomen H Frank man 20 jaar aflcomstig uit Doorn A W van Leer vrouw 20 jaar W Hamels man 67 jaar A Zwanenburg man 14 jaar Reynaart man 41 jaar Of een na zijn alle slachtoffers afkomstig uit Rotterdam Het Voorgevallene moge een zeer e mstige waarschuwing zijn voor dat deel van het publiek dat nog steeds verruimt bij Itichtalarm de voorgeschreven dekking te zoeken NIEUWJAARSREDE VAN DEN LEIDER De persdienst der N SJB deelt mede Op Nieuwjaarsdag zal de Leider van het Nederlandsohe volk een Nieuwjaarsrede uitspreken die over den zende Hilversum 1 zal worden uitgezonden van 12 45 tot 13 15 uur EXTRA KEURINGEN VOOR DE WAFFEN SS £ N LANDSTORM NEDERLAND H t SS Erbatzkon n araa deelt mede Feuilleton Om aan de vele aanvragen tegemoet te komen zal op 3 Jan nog een xtra keurlns voor de Waffen SS en den L and torm Nederland plaats vinden Nadruk verboden De re om de wereld in tachtig uren Een verhaal lut de eeiste tuden vanhet vliegwezen dcor W C COEKEN 34 Oeie keuringen iiUlen wortlan gehtman In liet gebouw van liet Eraataitommand korte Vijvertleu 5 Den Maag van 10 14 u AUe liUiciitin n omtrent de diem tnemln in de Waften bS at Landstorm Nederland geven de Srsalakommando Den Haag Korte Vijvelberg 5 Amsterdam Oam 4 Alkmaar Langealraat S Groningen Heeraitiaat 48 Heerlen Saroleastraat 29 BU bovengenoaiada adtUHB lUn weneelu koitekooM ipoorwegbiliccteii voor é heen en terugreis vprltrügbaar DE BEVOUKINO VAN NEDERLAND Bttim 15 0M meer vrouwen dan mannen Blijkens de dezer dagen door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubUceertla aarcUfurs voor Nederlönd IMl tiHS be diioeg c je bevolking van ons Und op 31 De cembei 1M2 9 076 290 zielen 9 007 7 2 op 31 Dp fcmber 1941 waarvan 4 530 41B mannen en 4 545 32 vrouwen Van de provmcles had Zul Holland het groofaste aantal inwoners nl 1 142 322 daarop volgt Nooid HoUand met IBM 657 Inwoners Ala derde volgt In de rif NoordBra bant met 1 087 390 zielen daarop Gelderland met 970 296 en als vijfde Limburg met 643 180 Inwoners Zeeland staat onderaan in de rfl der provincies met 257 922 zielen Op 31 Decembei 1942 telde ona land acht gemeenten met nffier dan 100 000 Inwoner nl Amsterdam 790 900 Rotterdam 616 910 sGravenfaage 507 331 Utrecht 170 860 Haarlem 144 Groningen 125 766 Eindhoven 122 136 e i Ttlburg 103 407 Inwoners Het geboorbeoverschot bedroeg In 1941 lOSMl in 1941 92 M3 Het aanUl i wone per km luid tmk oeg on 31 December 1941 274J Op 31 DeCk 1040 3711 KADEROPLEIDING VOOR DEN GERMAANSCHEN LANDDIENST In het Gebied Danzig West Pruisen bevinden zich 500 Nederlandsche jongens en meisjes die daar het boerenwerk leeren om later boer of boerin of handwerksman te worden In het gebied dat Nederland voor kolonisatie zal worden toegewezen Ze zijn daar ondergebracht in een 20 tal kampen vaa 1 § tot 20 Jongens of meibjes Deze kampen staan onder leiding van kaderleden van den Natlonalfen Jeugdstorm Eind November begint de opleiding voor kampleiders en leidsters voor den Inzet van 1944 Zij die zich geroepen voelen aich hiervoor aan te melden kunnen dit doen ook al zijn zU nog geen lid van den Jeugdstorm Aanmelden en nadere inlichtingen bij den Germaanschen Landdlenst Komngslaan 9 Utrecht DE OEKRAINE SIGARETTEN De dienst perswezen van het Ned Oost Instituut deelt mede In verband met het feit dat de bevoorrading der winkeliers door de bedrijfssluiting eenige vertilging ondervonden heeft blijven de bonnenj l der roode en blauwe bonkaarten tA een nader bekend te maken tijdstip Cildig Ztj kunnen dus ook na 1 Januari 1944 blJ de winkeliers worden Ingeleverd die zich hierop bU de fabrieken kunnen doen bevoorraden DE STEM DER SS Op 1 ianuarl van U 30 tot IS utf de Voorman der GermaafMch SS tn Nederland SJ5 Stendertehführer reUmeyer een Nieuw jaanttoeepraek over den eender Hilversum I golflengte 415 meter Om jMtlf tien bevond de Arend zich boven BninswK en om half elf vlogen ze over de St Laiuvnsbaai Fe in haalde d nauwkeurige landuigskaart te voorschun en schoof die in den c to raa Moring en Rollard hadden behalve in Newfoundland langs den vijftigsten noordelijken breedtegraad genietischappelijike landingsterreinen en uorradenstations opgericht tn Newfoundland hadden ze echter om c e een of andere reden afzonderlijke landingsterreinen verkozen De plaatselijke gesteldheid wa daar z6ó d t het moeilyk viel geschikte landiihigSpliBatsen te vinden doch de vertegenwooirdiger van 14o ui was eain geslaagd op enkele t ijlen afstands van Cape Race een geschikte uitge trekte vlakte te vinden m de buurt van Trepassey Het veld van Rollard lag slechts enkele my len verderop m de richting van St Jdhn Tem boog ZKh over Gras heen en hield zijn oogen strak op de naald van den cartograaf gevestigd Je moe t maar dalen Gras zei hü we zjjn dicht bu St Mary s Baad en binnenkort zal ik de landingskaart er wel in moeten schuiven In enkele Gras begon te dalen minuten haalde Fëm heel handig d i iliiönd spoedig van tafel op gewone kaart uit het toestel en schoof er de landinggkaart vpor in do plaats De luiken warden geopend en de elec trische lampen uitgedraaid Onder het vliegtuig oitrolde zich het landschap van Newfoundland en het duunde met lang of de omtrekken van het lan dingsterrtm werden herkenbaar Het was aangeigevcn met een g oote witte Pijl die de windrichting aanwees Ter WANNEER zyde van het veld bevond zich een tent en nfcn zag éen half dozijn kJeine gedaanten ate mieren dooreen krioelen Gras Ukadde uitstekend en bracht de madilne vlak voor de tent tot sWstanid iotiertson ke op zijn horloge Het HIP S halféén volgens den tijd m Detroit en volgens de klok van Trepaasey pngeveer h 4fdne Leo liet het tirapje akken en Robertson kwam de cabine uit Het w a wel vreegnd d t er geen Het groote zandsteenen beeld van d Miue op het giaf van Tollens te Rijswijk Is oot inuerking van weer en wind danig geliavend ruodat het In overleg met Monumentenzo blnrenkort verwljdertl en vermoedelijk overgebracht zal worden naar Ji t plaatseli kmuseum CNJStuwt DISTRIBÜTIBNIEÜWS INLEVERING VAM HONDEN EN EN KATTENBROODKAARTEN Alle tot dusver uftgereikte distributiekaarten voor honden en katteabrood moeten vóór 15 Januari 1944 worden ingezonden aan het bedryfschap voor veevoeder sectie b yzondere diergroepen plem 4 fe s CJfavenhage Van de ip te zenden voedekaarten dienen te worden verwijderd en dus n i e t te worden ingezonden de bonnen nas 3 en 22 en 23 welke zullen wordei aangewezen voor het betrekken van honden en kattenbrood m de maanden Januafi Februari en Maart 1944 Aan de uj te zemien voederkaarten dienen te warden verde bon no 4 By ontbreken van dezoi bon of by mzendmg ni J5 Januari 1944 zal m geen geval een nieuw voederkaart worden verttrdct Op d m te zenden voed kaarten moeten mdien adreswyziging heeft pkiats gehad de fuiste adresscjn worden vermeld Nieuwe voedenkaarteb kunnen uitsluitend wonden verstrakt aan houders van honden en katteil welke voor byzondere doeleinden worden gehouden zooals blmdengeleidrfionden trekhonden bedrytskatten enz enx en mede aan een beperkt aantal houders van fokdieren en enkele houden van zeer groote rassen m de beide laatste gevallen m overleg met dea raad van beheer op kynologisch gehied Daarentéisen worden aan particuliere houders vèn honden en katten geen voederkaarten verstrekt De voor een voederkaart ill aanmeikmg komende houders van honden en katten ontvangen na mzendmg der thans m hun brêit zynde voederkaart een invulformulier Correspondentie over deze aangelegenheid kan naar vaa bevoegde zyd wordt medegedeeld niet worden gevoerd Bonaanwiiibig Van l t m 31 Jan 1M4 worden op bon No I van de voederkaarten voor honden dezelfda hoeveelheden hondenbrood be chlkbaar gesteld ala op den bon voor de afgeioopea periode Op bon No S van de voederkaart oor hoodtnbrood gioep KJ wordt voor vermeld periode li s kg kattenbrood IMschlkbaar gesteld Na 11 Jan is bon Ho van vermelde kaarten fmgeldig l De strijd i an het iMtionaalsocialtsme gaat tegen hen die op jrond van historisclie oj anderjin vcrfcrcoen rechten de beschifclctn0smacht over het fcapjtaat ten nadeel van hei nat omi e bejang en de sociale rechtva irai0heid uitoefenen De Wed Volfcthuuhouding J itadsMeuws DR A LE COMTK t Oud geneesheer te Gouda Op ei jamgen leettyd is gistemacht te zynen huize te Hilversum plotsebn overleden dr A Ie Comte specialist voor inwendige en tropische zielrten aldaar die vroeger te CJouda de medische praktijk uitgeoefend heeft Dr Ia Comte was eerst arts te Lserdam en iaama te dezer stede waarna hy zich in Indie ging specialweeren op tropische ziekten Hy was er o a direc teuT van het Elisabeth ziefcenhuig te Sitoebondo In 1924 repatrieerde hy en vestigde zich te Hilversum Hy was hier o a sinds eenige jaren voorrittef van het Algemeen Ziekenfonds Hilversum Het stoffelijk overschot zal Maandag gecremeerd worden na aankomst van trein 11 50 uwr hilte DnehuisWestearveld KINDEREN KRUGEN DRUIVEN Het bedryfschap voor groenten en fruit zal volgende week hier t r stede druiven distrinieeren voor kinderen van O tot en met 7 jaar m een hoeveelheid van 2 ons per kind In da krant van morgen zullen in een officièele publicatie de byzondeiSedeBI worden bekend gemaakt R Ph O Het Rotterdamsoh Phiiharmonisch Orkest zal 5 Januari hier het vierde abonnementscondfert geven met piet van Mever ala dirigent eo Car de Groot piano als soU t Uitgevoerd zullen worden d Symphoiue ui Eb dW van W A Mozart de HoUan Sühe Rhapsodie van Ger Bocdiiri Gia tannia gotioa van Ccnn T vpftf eat hat Vijfde pianocpnoert van L vaa Beethoven