Goudsche Courant, donderdag 30 december 1943

rBEDUUtEl BnN OMteJufdhc Herv G m nu tt Jftiukcrk Achttr Kerk i uw M S J lUM V f V VrtJz Hervormden Prpcntrtat I3i T mr R i u C P Tlianilirii mwicwerking ha 0 rtf f in nto Kciurslrftat X 1 uur d J NimiiuU UrfkMMtw Kark Gauw IM T uur kJ f UM Oa KathoU k lUtk G u m 4 nar Mbnr O P GbikM OarH Kerk Turtmarkl H Ml uur Ak P C un Brink Oaraf Otm SUUonawcf 1 uur tf A d CItr Gtttl KMtk Gous 141 iM uur A Duboii Ned Ccrrl Gemcciit Turfmarkt Ma t vat d lab an Welxn ▼ r a BvanielUche Ccin nlc Zcufeitr 7 ur ds H C Lttp aalaobfcTneanicliip Xcfer d Hcili T irfmarkt 111 7 uur Over tcnkinc L ulerB de beer en mevrouw II Wels Niaawjaandaf Hed Herv Ccrneentr 5t Jsiukerk Achter t Kerk S l 3B uur d G Hull Oud Keinolirke Kerk Gouwe 107 10 30 uur a toar G P OUkei Geref Kerk Tur iiuiikt W 10 uur d 9 Koenckoop Oerel Gem Statloiuwec IA uur da A de Chr Ceref Kerk Gouwe 141 14 uur m A Duboli Mcd Gerer Gerr cenlp Turfmarkt M a M uur dk Joh van Weleen Vrtje Evangelicche Gemeente Zaugectr 30 M nur dt H C Leep IJelODlaKerrveenschap Xeeer dc Heilf lirlniarkt 111 7 uur n m VerlOMlnfKlIenat terlder de heer en mevrotnv H Wels Eondac Med Herv Gemeente St Janakerk Achter da Kerk 9 10 uur ds X V J Japchen van Waarder 3 uur da H S J Kalt Westerkerk Emmaatraat 33 10 uur da Jali GerrltE van Arnhem jeugddlcnat 3 uur G Hula Var Vrtji Hervormden Pcperilraat 120 10 30 uur da J D V d Veen van nijswijk Rem Geref Gemeente Keizerstraat X 1030 uur de J Nlenhuir Lulhertche Kerk Gouwe 19t 10 uur da J J Simon Donderdag 7 30 inir Inter kerkelijk avondgebed Oud Knihülleke Kerk Gouwe 107 10 30 en 4 uuv pafctoor G P Gtskei Oeref Kerk T irfmarkt 00 10 uur da taXDZDEEUNGmi PLAATSELIJKX DISTBIBUTIEDIBNSTEN flOtUA MackUfiaiaa wlateropalat aardappelea Personen die op de in hun beiU zUnde machtigingen opiJagaardappelen geen Interaardappclcn hebïïen kunnen betrekken worden in de gelegenheid geiteld deie macbtiffln cn te rullen tefen aardappelkaarten op Waeaadag S en Oeadardag Jaaiaari 1044 telkens des namiddags van 1 4 30 uur aan de loketten 3 en 5 van den distributiedienst KING BAA8TKECHT Omru len van machtigingen ops agaardappelen kan plaats hcbb i te Berkenwoude op Maandag 3 Januari Stelwtjk op DmsdaK 4 Jarruan Haastrecht op Donderdag 6 Januari en Gouderak evencena op Donde dag t Jafluarl J P C ten Brink 3 uur ds G Koenckoop Qeref Gem Stationsiaeg 10 en 3 uur de A de Blols Chr Geref Kerk Gouwe 141 10 en 3 30 uur ds A Dubois Ned Geref Gemeente Turfmarkt S4a 10 en 3 uur ds Joh van Welzen Woensdag 7ja uur ds Joh van Welzen VrOe Bvangell Che Gemeente Zeugestr 30 10 en 4 uur d H C Leep v m H Avondmaal Dlnrdag 7 30 uur ds J W VerhelJ van Den Haaf winteravondUen t koorzang Celooff gemeenschap leger des Hells Turfmarkf 111 10 uur Heil glngsdienst 7 uur Verlossing idiennt Donderdag 7 30 uur HelliginK dienst In alle diensten leiders de heer en mevrouw H Wels Jong Nederland voor Christus Spieringstraat 49 7 30 ujr de heer D van Leeuwen Mantels regtolen Uit de gang van een won mg aan de Gkniwe zun gisteravond twee daroesmantels waarvan een van een logee ontvreemd De dader heeft iieh vermoedelijk met een valKJien sleutel toegang veraciiaft BUU AKTEN OOl DSCBE COMPETrrn De uitslagen van deze week zijn Ie klasse A Ter Gouw Per Aapera 4 4 NSH Moordrecht 4 4 De Tunnel Per Aspera t 4 Ie klaase B t Zuid Concordia 0 2 Anti Poedel DOe 4 4 KOT Belvedère 1 7 3e klasse A Belvedère lil D08 In 0 8 t Zuid in Spil n 4 4 Anti Poedel m KOT lU 4 4 Anti Poedel IH Thalla a rienden III 4 4 Voor de aanstaande weck luidt het programma Maandag Bxceisior t Zuid Doele Ter Gouw Bchredère Concordia DOS UI Bxcclalor Dl KampioeoswedatrUd 2e klasse Tunnel lISpU I Dinsdag 1U T AivH fMdal xeeiaior m Concordia m Wocoadag KampioeaawcdstrtJd Sc Moordrecht in Belvedère lU PIAATSELUK NIEUWS HAASTBECHT Afschc4d mej Mulder Onze oudplaats genoote mcj G Mulder die sinds 1920 onder wtjzeres aan de St Jozefschool te Schipluiden was en nu als zoodanig aan de R K school voor voortgezet lager onderwijs Ie Haastrecht Is benoemd heeft m een b ecnkonnst van leerlingen en kerk en schoolbestuur afscheid genomen Pastoor H J A Theisen wees op de vele opofferingen welke de onderwijzeres zich in de veertien Jaar dat zij te Schipluiden werkzaam was heeft getroost doordat zij twee klassen gel k verzorgde Namens kerken schoolbestuur vverden mej Mulder boeken aangeboden Het hoofd der achool de heer J Lafet er sprak namens het personeel en overhandigde mej Mulder een foto van de school Namens de leerlingen bood Coba Ammerlaan een geschenk ip couvert an Ten slotte werd een afscreldslied gezongen BEEUWUK Gooden hmldspaar Het echtpaar Marinua van der Starre en AdJiand GroineschctJ herdacht Woensdag de SO jar ge echtvereerugiug Het ie een bekende Ret uwljksche familie De 72 jarige bnudegom oefent het bedirijf van visscher en vlachhandelaar uit en hij iB er dagelijks voor in oe weer De bruid ia 60 jaar er ook flisik en gezond Bruid alB bruidegom zijn echte SIulpwUkets in welke voormalige gemeente zij belden geboren en getrouwd zijn Na hun huwelijk hebtïen zil twee jaar m Stolw k gewoond waarna zij naar Reeuw uk Sluipwijk terugkwamen en nu wonen ztj al 30 Jaren In hun huisje aan den sGravenbroek Bcheweg met op het erf ééa van de in ona land nog zoo zeldzaam vreorkomentle z g Uekelders Het echtpaar heeft zes kladeren gehad van wie er nog vier In leven zijn Drie hunner kinderen ztjn gehuv d en schonken hun ouders vijf kleinkinderen Het gouden paar ontvring vele schrlftelllke en peraoonlijke gehikw enschen en werd In de bloemetjes gezet Met de kinderen en verdere famll la het heuglijke feit herdacht MECWERKERK A D USSEL U koalJaen gestolen Van een op het Ptjnackerpleln te Rotterdam staande vlachtauto la ten nadeele van een p elier uit Nieuwerkerk a d IJsael een kist met vijf en twintig geslachte konijnen ontvreemd MARKTBERICHTEN VEEMAKKT COUDA 30 Dec Aaneevoerd 410 atuka waarvan 112 biggen ƒ 4 per week handel matig 46 runderen 43nuchtere kalveren 4 graakalveren en StflTachapen alle overgenomen door de N V C OFFICIEELS MEDEDEELINGEN M£LKTOEWMZINGEN Tot duaverre ontvingen meikhandelaren In het z g volle metkgebied b inlevering van tapteinelkbonnen waarop zij vol e melk hadden afgeleverd taptemelktoewijzingen voor een aantal rantsoenen overeenkomende met het aantal ingeleverde bonnen In verband met de tijdelijke verlaging van het melkrantsoen in dit volle melkgebied dwz enkele afgelegen gebieden van ona lard o a het grootste deel van Zeeland en een klein deel van Limburg tot ién liter vol e melk per bon zullen zij met Ingang van j Januari a £ in plaats van taptemelktoewijzingen melkCoewlJliBgen ontvangen en wel voor elke 3o taptemelkbonnen een toewijzing voor 20 rantsoenen melk Handelaren die zoowel in het bovengenctemde gebied volle melk aU daarbuiten taptemelk afleveren ditnen bij in everlng van bun bonne i bj den distributiedienst op te geen voor hoeveel bonnen zlj een toewtjzing voor melk en voor hoeveel bonnen zij een toewijzing voor taptemelk wenKchen te ontvangen ZIJ moeten hierbij rekering houdenTef het aaptal klanten aan hetwelk zij optaptemelkbonne voile melk afleveren Zi dienen melktoev zmgen voor zoover zij zelfproducent zijn zorgvuldig Ie beviaren danwel deze waaa eer zij peen producent zijnftai de productnltn van wie zij volle melkt etrekken af te geven evenals tot dusverrepefcchledde met de taptemelktoewijzingen Deverantwoording ricor dp producenten tegenover het Bedrijfschap voor Zuivel diptit uitsluitend te geschieden aan de hand vandt melktoewijzingen Taptemelkloewijzingenir ogen deze producenten niet meer aannemenOp de melktoev hringen moeten zij één li ervohe melk per rantioen afleveren 4961 BVKEAD EN TEFKFNARTIKELEN gCHRIJFGEREEDSlHAP Blijkens de Staat scourant van 23 Dec 1943 i met Ingang v an dien datum het vervaar dlgcn zonder vergunning van geheel of gedeelleltlk metalen bureau of hrijfartike len schrljfgereed chap en teekenartikelen of van onderdeden daarvan vart oden OndervcrvaariUgmg wordt ook verataan het samen stellen uit onderdaelan Voar het afmakenvan da fabricage waarmede op het tiidstipvan inwerkingtreding van het verbod reedswas aangevangen is nog een termijn van Jmaanden toegestaan Aan de ondernemingen welke zich met het vervaardigen van be lloelde producten l eslghouden is een algemeene vergunning verleend voor de uitvoeniig van opdrachten tiestemd voor uitvoernaar andere landen dan Dultachland hetprotectoraat Bohtmen en Moravlë bet Generaal Gouvernemiiit Eizas I otharingen Luxemburg en de bezette gebieden van Frankrijk Belgitf Noorwegen Denemarken enServië voor loover hiervoor door den centralen dienst voo in en uitvoer verstrektegrondstoffen certificaten aanwezig zfin Inbijzonder dimgende gevallen kunnen uitzon deringwergunningen worden verleend doorden directeur van het bureau voor de melalen verwerkende Industrie Riouwstraat 1B2Den Haag Verzoekers moeten hun aan vragen goed gemotiveerd en van gegevenvooizlen in duplo indiener a indien zIJbetrekking hebben op weermat hts en Ver lagerungs opdrachten bil den Dultschengevolmachtigde b J het Rijksbureau voor vervterkende industrieën Riouwstraat 170 DenHaag b In andere gevallen door tutscher komst van het secretariaat der bedrijfsgroepwaartoe verzoeker behoort 41 STALEN PIJKF VOO PIJPBEUGEIS Blljkena een bekendmaking van den directeur van het bureau voor tie metalenvei werkende Induhtne in de Staatscourant van 28 Dec 1943 i het aan fabnkdnien met ingang van dien datum veitioden anderestalen spijkers voor pbpbeupels te vervaardigen dan met gesneden punten en lenskopin de volgende lengten en diktenlergte 10 23 ao 40 SO 60 mm dikte 3 3 2 2 221 2 2 2 mmdiam Gedurende 2 maanden na d n datum is de vervaardiging van spijkers irmveiboden uitvoeringen lengten en dikten flkhler nog toegestaan indien dit geschiedt laadaaivoor op dat tijdstip voorradig onbewelKt of gedeel lelijk bewerkt materiaal VoortLlls het fabri kanten verboden stalen spijke A voor pijpbeugels te verknopen en af tt Iwfcren anders dan verpakt in donzen of 7akken nhoudende 100 stuks of in giootc verpakkingen van 11 zakken ell bevattende 100 stuift in èén pakket Deze verpakkingen mogea niet van een etiket zijn voorzien zij behnoren ecMer wel het aantal cti de grootte dr r spijkers te vet me4den Tenslotte kunnen b Uitzonde ringsvergunning aan te vragen bij bovenpf noemden directeur afwijkingen van vorenomschreven regeling worden toegestaan Ver ziekers moeten hun aanvragtn goed gemotiveerd en van gegevens voorzien duplo indienen a voor zoover het wee mathts en Verlagerurgs opdrachten tie i ï Dultschen gevolmachtigd huhet Bljkiburtau voor verwerkende uir tneën RiouwMraat 170 Den Haag b vl zoover het exporlopdracht belrirt tusschenkumst van den ctnt aien dienstUien uitvoer Piel Heinplein 4 Den H c In alle andere ivalien door lusnikonut van hel jccreta i ia der bedrntsar waartoe verzoeker behooii 4i4 VBKVAARDI IN S kRB IO SIGARKN Ku A TTIi lAAN MiK l BUJkena een in de Slaatscourant v a Dec 1943 opgenomen bektndniakloj 1 mat Ingang van dien datum de vervastü d Vaa algaren en alga ettenaanateki r ai tlke Wort zonder verguniüng verbodi 1 Het verbod geld voor alle opdrachtei Fmovergangttemljn van 2 maaiidtn is toti staan voor het opgebruiken vaa op het luo tip van Inwerkingtreding van het verU laanwezig onbenerkl of gedeeltelijk beweiktmateriaal voar de fabricage van sigaren rtgarettenianstekers In uHzondpring gi i a len kan een vergunnkig wnrdin verlei i ddoor den direceteur van het Bureau voor i eMetalenverwerkende Industrie Riouwsir 182 Dtn Haag Verzoekers moeten hun a nvraag goed gemotiveerd en van gegev svoorzien in dupki Indienen a voor zoo 1 rhet weeiii nchts en Verlagerurgs updrdfl ten betreft bl den IXillschen gevoknailitigde bij het Rijksbureau voor verwerkem eInduatrieen Riouwstraat 170 Den Haagl hvoor zoover het export opdrachten betrildoor tiwschenkomst van den centralen dlei tvoor Inen uitvoer Piel HelnpMn O f c nHaag e in andere gevallen cU or tuhachei komst van htl secretauaat der bedTlC gfo waartoe de verzoeker behoort 4 f4 BLIIPSf rilJVEIN SLUPSTI KNIIN 8CHUI RUNNEN I N SlHUUItPAPVR Ondernemingen ingeschreven bil het Ri 1 bureau voor glas keramiek en houtpnodi ten die slijpschljven of Blljpateen n geh of gedeeltciiik vervaardigd van kiel za kwarts a raril silicum carbide en of rorm 1 schuurlinnen of schuurpapier vervaard 1 koopen voorhanden of in voorraad hebt gebruiken verbruiken bewerken vervM ken te koop aanbieden verkoopen aflei 1 ren of deze behandelingen doen verrlchti dienen daartoe Vergunn ng te vragen s dedlrectle van het Rijksbureau jyoomsieirfl hiip 4 5 Boofdrcdsctcurv J O Weyaters Kuiteraam chef redacteur oor Gouda en Omatraken F Tieter Gouda Verantwoordelijk voor da advertentWn U Akkersdijk Rotterdam Uit er NV nnMerda isch Nieuwsblad Rotterdam Besluit het oude ITIGt OOCl begin het nieuwe jaar i Schouwburg BlescM op GEPROILONGEERD van ZATERUAQ 1 tm DINSDAG 4 Januari Hoe lang duurt deze winter uog vraagt Ds Leep spreekt D V Zeugestraat 38 Oudalaarsavond 7 30 uur over Geen tijd meer NIauwiaaramergen 10 uur Het zal wel zijn Zandag 2 Jan 4 u Heeft het levert nog waarde N B DInadagavand 4 Januari 7 30 u spreekt D V Ds J W VERHFII van den Haag over De Klop op de Deur De Vrije Evang Gemeente Vereen van Vrijz Ned Hervormden GODSDIENSTOEFENING Oudejaarsavond 7 uur in de Kleine Kerk Peperstraat 128 Mej da C P TI omaon Medew van zang soliste WILLY FORSTt nlMwite ra lMuecMl OMKH SIND Mi tHCIU L UU t AMBESSEfl IMR80THiaSCHtR 10I6AN6 14 JAAS Re prekcnvan 11 12 30 Zonrfagv t 12uur REUNIE Gouda Oosthaven 17 Telefoon 2027 Van Zaterdag I lol en met Woensdag 5 Januati 1944 NIEUWJAARSPROGRAMMA 1944 De Amii anic Fmsche film AfJUs wo fdJt wuc ótd Flucht und lleimketir met Kuliervo Kalske Toegang boven 18 j Plaatsbespreken dringend aanbevolen HIeuwiaaradag en Zaudag i 3 9 30 en 8 uur Werkdagen 8 ur Zondagmorgen 10 30 uur Mes wdtdi wetc oed Oebr entreeprijzen f OU 1 18 jaar HAAST V nu nog verduister ingskartoa verkrijgbaar 100 X 70 è ƒ 0 50 Boekbindenj Broer Nieuwe Haven 326 DeK 1 K i N T i Ki rübriek Te koop gevraagd een pendu esiel met gongslag J W Tillemans Nesse 48 Waddinyveen Volkstuinders wij leveren U vlug yroeg vertrouwd Vraagt nu reeds onre zaadprijscoui anlen Zaden agentuur Kiilster Sr Vossiusstraat Te kpop gevraagd 1 GROOTE POP De Ko ïter Wilviss raat 1 Te koop geviaagd een 2 persoons bedsprei m goeden st lal Buurman F W Reitzstr 4 ify Verloofd BV8ANNB FRANKEN en GCNTHER MIKETTA Den Haag Tot ons leedwezen verleed heden zachr en kalm voorzien van de Il H Sacramenten der Stervenden onze geliefde Vader Behuwd Groot en Ovcrgro tvadcr de Hctr MARTINUH DEKKER Weduwnaar van Mevr Anna Maria Prinsenbcrg in den gczcgenden ouderdom van 93 jaar Namen tie amilie A DEKKER Goiidd 29 Dec 1943 Goirae 147 De H H Uitvaartdiensten zullen gehouden worden in de Parochiekerk van O L V Hemelvaart aan den Kleiweg op Maandag 3 Jan a s Ie 7 30 en 815 de stille 11 Mitsen en Ie 10 uur de ge ngcn H Mi s van Requiem waarna de begrafenis vanuit de kerk op het RK Kerkhof V Uoogenhoucklaan 128 Kucheina Oberschlesien I Januari 1944 IZH JARIG JUBILEUI Op 1 Jan 1944 hoopt onze Juf Mejuffrouw 1 A KOORNSTRA haar 12V4 jang jubileum i e herdenken Gezamerllijk Personeel Rusthuis Huize Juliana van Stolbei g Pra tijkwijziging Volstrekt eenige kennisgeving Heden overleed plotseling mijn lieve Man en onze lieve zorgzame Vader en Grootvader Dr ADOLF LE COMTE in den ouderdom van 61 jaai B J LE COMTE Broekhuis A LE COMTE Zwolle JOH GERBRANDS Stadhouder P GERBRANDS ANNEMARIEKL en JULIAANTJE N O Indie Loemadjang W O V RUDOLPHI Stadhouder S HUDOLPHI Hilvetsum 29 Dec 1943 Spieghellaan 2 De overledene is opgebaard te zijnen huize De crematie ml plaats hebben te Velzen Maandag i Januah as na aankomst van trein 1150 uur halte DriehuisWesterveld Ingaande 3 Ja 44 zal de onüergeteekende zijn patimtcn m Stolwijk Berkenwoude Zuidbroek en Bencdenberg steeds bezoeken op Maandag Woensdag en Vrijdag en zijn patiënten in Ammerstol Schoonhoven en Bovenberg steeds op Dinsdag Donderdag en Zaterdag Tevens zal in samenwerking met H Frese arts een Zondagsdienst worden ingesteld die aanvangt op Zaterdagavond 6 uur en die wekelijks in deze courant zal worden aangekondigd Alleen de arts die Zondagsdienst heeft houdt op Zaterdagavond spreekuur J H SOETEMAN arU Bergambacht Praktijkwijzlging Ingaande 3 Jan 44 zal de ondergeteekende zijn patiënten in Bovenberg Schoonhoven en Ammerstol steeds bezoeken op Maandag Woensdag en Vrijdag en zijn patiënten in Benedenberg Zuidbroek Berkenwoude Achterbroek en Beijersche steeds op Dinsdag Donderdag en Zaterdag Tevens zal in samenwerking met J H Soeteman arts een Zondagsdienst wotxlen ingesteld die aanvangt op Zaterdagavond 6 uur en die wekelijks m deze courant 2al worden aangekondigd Alleen de arts die Zondagsdienst heeft houdt op Zaterdagavond spreekuur H FRESE arts Bergambacht Moeder h nu maar wat blij dat ze enkele mudden prima aardappels in voorraad heeft Hebben is hebben En dan die kast met weck n waar genoegen I Zorgt daarom dat U m het voorjaar weer Uw stukje grond ter beschikking hebt U hebt er ook dan weer hetzelfde genot van want Vat M kt al et WI £ aSAAITZAL OOGSTEN Teflwi iliilli n w 95 wL mw wfre 495050 I n tfe HBii Afgei ew Lmmé u hvkktH e Ormmr hagm oatvmftqt Ü reu ntWefr e VoetAnftpe wetten In eJffen hi n 31 Dec 1943 feïsïï CüsteHoi Eekïwps Daar een streep door I Maar waf bleef en met ons meegaat ook hel nieuwe jaar 1944 in IS het Woord van God Komt U er eens naar hooren Vrijdag 31 Dec Sint Janskerk 3 uut Ds H S J KALF Zaterdag 1 Jan b int janskerk 10 30 uur D O HULa Zondag 2 Jan Sint Janskeik 10 uur D e V APCHEN van Waarder 3 uur Ds H S J KALF Westerkerk Emihasiraat 10 uur Ds 0H GERRITSEN Jeugddienst 3 aur Ds a HULS WIJK I NED HERV GEMEENTE Januari 1944 KLEIWU lOS Tal tcao aOUDA THALIA OUDEJAAR aESLOTEW Van Zaterdag I Januari tot en met Woensdag 5 Jannari op veler verzoek nogmaals Willy Forst s WIENER BLÜT Een Wlan Fllm der TeWa met Wiliy Fritsch Maria Holst Hans Moser Theo Lingen Dorit KreysleT Paul Henekels Een spel vol geest en humor meesleepende melodieCn en bekoorlijke verwikkelingen TOESANa BOVEN 14 JAAR Bespreekt Uw plaatsen aan de cassa IH uut voor ledcfe voorstelling Nieuwjaarsdag de voorstellingen als op Zondag CABARET IN DK FOVBR KEuNIE OOSTHAVEN 17 MAANDAB nnaf 7 aar Foyer Concert Zaterdag Nieuwjaarsdag en Zondag vanaf 2 uur I De sympathieks clown LOU M ltTI met zijn bijz Instrumenten 2 FRITZI BR OCKER Intern chansonnière van Radio Anvers APARTf FOVEB TrifirfR OE MARTINI SDans attracties KEES BORV met eenliedje en een praatje PIRATIDe vroolijke matroos HIJ EN ZIJNSCHIP PER KLAVIER AMUSEMENTS ORKEST VtH intris Prlim esntumptii Fen Reunie Nieuwjaars attractie prograihma want Reume doet zoo het wezen moet V Wil de Juftreuw die vorige week verlveerde gordijnen in de waschzak had van Sluiter deze terug bez Boelekade 6U daar het mijn g rdijnei zijn van voor aan de straat en ik nu zelf zonder gordijnen zit Voor spoedig gevraagd een WERKSTER voor ï X 3 a 4 Uur per week Katiensin el 38 Verlorea een b ezen damestsscbje inhoudend een paar kinderhandscl oentjes efi fotoetuitje Terug te bezorgen Wijdeveld Steijnkade 8 Complete baby uitzet gevr Br met prijsopgaaf J M de Graaf C 160 i Haastrecht GRAMOFQDNPL ATEN in en verkoop Kranendonk MarJ t 5 WERKSTER GEVRAAGD voor 2 dagen per week Vogelenzang 46 GEVRAAGD een halfwas rywielhersteller en een nette jongen t Centrum Groenendaal 23 WELK JONGMENSCH wil in z n vrjjen tijd en avonduren een mooi vak leeren Br no 13305 bur v d blad Twee dames vragen Duitschc conversatieles Br no 13318 bur v d blad Gevraagd Dagdienstbode Zondags vrij zelfst kunn werken en koken Vollen kost Kusters Kleiweg 57 JONGEN GEVRAAGD leeftijd 14 jaar TAN SPLE Walestraat 12 Te koop gevraagd HEERPNJEKKER gr maat Bneven aan A Koolwijk Bovenkerk B 55 Stolwijk j Uw glaavenekcrinc venorgt Jan ahderland Markt 2 tel 2813 Agent Ned Glasverz Mij D Oudbie Ao 1861 Zeer billijke premiesVraagt premieopgaaf Gevr weg huw der tegenw DIENSTBODE vooi heele of halve dagen of WERKSTER Fa C Teekens L Tiendeweg 49 Boekbinder D v Leeuwen Turfsingel 23 Het betere adres voor inbinden van alle soorten boeken jaargangen muziek VERKOOPHUI8 Doelestraat 29 Telefoon 3308 Inen verkoop van aptiekeen moderne meubilaire goederen verrekgkers microscopen enz Reparaties aan alle soorten sjpeelgoed SPEELGOEDDOKTER Zeugestraat 86 IN EN VERKOOP van gebr haarden kachels en fornuizen J UITMAN Heerenstraat 20 WILLEM DE BEUN Muziekschool Westhaven 39 Piano middelbaar onderwijs Sologang Dipl Staatsexamen Spaart Uw leder scboeocD Koopt nu schoenen op bon 2 BATA Hoogstraat 14 Een BAT A voetbehandeling neemt ook bij U alle pijn en vermoeidheid weg Bij abonnement 75 et BATA Hoogstraat 14 U spaart geld en punten Laat bij ons Uw ouden vilthoed vervormen en appreteeren Hoeden worden alleen Maand Dmsd en Donderd aangen Na 5 uur geslo cn Engelfnet Goejanverwelledgk 43 Als U denkt Och dat zal n el lostoopen zoudt U str ks met uw kolenrantsoen wel eens kunnen vaatloopeo En daa zit U In de kou Doe dus alsof het nog heel lang koud bltjft en bigt lumig stoken Uiterst zuinig Verwarm slecht één kamer HsÉi meer Rrinte It jmindrir lipl KLEIWEG lOa Oeuda THALIA EEN PRETTIGE VACANT IE longenscn ineisjesl Dat wenschenwe mei alleen we willen er ooJ aan meewerken door jullie in de gelegenheid te stellen ie genielen van en acht leuha Hollandaehgaaprekan jaugdlilm HET DAPPERE KLEERMAKERTJE en als extra allraclie een ook Hollandsch getpioken film waar ullie om kunnen schateren JAN KLAASSEN de toovenaar Kloemboem Maandag Dinsdag en Woensdagmiddag half drie Enitta prilaan vanal tS oani Te kèop trapnaaimachinetafel In goeden staat Singer ƒ 27 vogelkooi met fonteintje en vogelbadje 1 6S 1 Groetzmlicht 120 Kerzen ƒ 1 50 H Wiegman B 49 a Stolwijk DAGMEISJE gevraagd Burg Martenjsmgel 20 WERKSTER GEVRAAGD voor Donderdag of Vrijdagmiddag Gr Jacobastr 51 DAMES WIJ vervormen uw ouden viithoed als nieuwen modernen hoed Maison van Eyik Groenendaal 12 Te koop 1 p kunstschaatsen Nooitgedagt ƒ 25 m 40 1 p voetbalschoenen m 40 15 Slecht een enkele maal gebruikt Van Zetten Zwarteweg 34 Te koop gevraagd mederne Kinderwagen tegen billijken prys Roelofs Sophiastraat 49 TE KOOP 1 paar zw damesschoenen TE KOOP een donkerblauwe damesviUhoed ƒ 2 50 en een spijlen gaslamp ƒ 7 De Beij Vierde Kade 31 HE HEEFT mijn donkerblauwe lederen mantelceintuur gevondenV Omgeving Prins Hendnkst Tegen bel terug te bez bij Den Ouden Pr Hendrikstraat 45 maal 41 f 12 50 Hornes W Tombergstr 1 Ter ruiling aangeb grijs gestreept mantelpakje z g a n maat 42 vobr in g st z winterswagger m 40 42 Hofstede C Huijgenstraat 104 tusschen 2 6 uur VERLOREN 1 p bruine glacé handschoenen Tegen bel terug te bez J Dortland C Huijgensstraat 120 TE KOOP hondenmand met hondentuigjes ƒ 7 50 en muziekstandaard ƒ 10 Vermeulen Steijnkade 14 Gevonden klnderwantje grijs met groene streep P C Bolh ilraat 38 WEGGFLOOPFN Ter i uillng aangeboden schoentjes en gummilaarsjes maat 26 voor gummilaarsjes maat 30 of grooter Mevr Pielerse Krugerlaan 187 Malthezer Leeuwtje Tegen belooning lerug te b e orgen Turfsingel 65 Wat een lekkere soep D ar O ÊRLÏ VERLOREN tus hen aterdT4 en Maandagmiddag vulpen en viilpo lopd in bruin leeren e ui Tegen bel terug te be Krugerlaan 20 zit natuurlijk soef 4rocn en in van N W v Loon Naaierstraat 12 a 15 cl p ns et voor il op het ili fe adi TcseB belooning in ichtin n t cvraigd omtrent KJ gi nin cl mieshorloge mej diiublé aimbanrlje verloren 6 November Wiltevech K v rat weg 34 UW DRUKWERK 18 GCrD als IMHOLZ het doe Waleslraat no 3 Go a