Goudsche Courant, vrijdag 31 december 1943

GOUDSCHE COUBANT Prüs 5 cents per nummer 82ite Jaargang No 21 35 Cbetradaeteuf r TIGTBR Oouda Vrüda g 31 December 1943 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Kil GOUDA IN 1943 uttiaac U hel UeUtH uqh den K ct g vakgroepeii den ondememe 6 van f poeder te kunnen betrekken cafe s en restaurants verzocht om overeenkomstig de traditie op Oudejaarsavond hun bedruven zoo DE Z ARTE BORREL De verkoop van clandiestiene borrel in èafe heeft vormeni aamgenomeni I die de o erh id dwingen hieraan meer dari tot dusver haar aandacht te btst den Niet alleen worden onrechtmatig vefkiregen dranken als zwarte borrels den klanten voorgeéet ook normaal ingekochte dranken worden tegefl scjliandelukc piryzen gesrveerd De gemjchtigdfi voor de pruzen deelt lede dat thans tegen deze misstanr en krachtig zal worden opgetnetïen statcerde pnjsovertredingen m leze branche zullen aanzieniluk waarder worden gestraft dan tot nu oe m voorkomende gevallen placht te geschreden terwijl de controle op overtredingen aanmerkeluk aal worden verscherpt Men zu diua ernstig gewaarschuwd Zware Britsche verliezen in Golf van lliscaye Zes toTpedojagers gezonken téee kruisers beschadigd Duitschers verloren twee torpedohooten en torpedojager het luchtwaï en heibben ondanks zware oeh m hn hrl ir p Hiiraati Marki 31 Talcfoaa tTU Van Oad in Nieuw Wg dB mI hïi ie iaarwüstiing V SOEOER vroeier w het bii ouden nieuw loo knderi voof 6 meelten onier Al dan bj de twi lt klolulucn ep middernacht de ntl berolkte aardbol In lUn tocht rondggt d on over een denkbeeldig t e t ie van lön hemelbaan auiade j er bij de meeaten onzer dat ettlae gevoel van een achoone lei na én olcuw begin vol friaachen moed B k a plannen Ja het Nieuwe Jaarl t ion da vreugden van het Oude aog vMmcerdercn gaan of bet tou na den regen van verdriet en tegenalag weer den onneechlls van blljdiehap en ucces konen t rengaa tn zoo werd vroeger in dlaa Oud l r nacht de weemoed ovar wal heanglng meeatal overitemd Vor een hoopval optlmiim over de aigeD kanaen aan griuk en viioripoed in het nabije toe komattand te En nu WaT U ona van dat allea geMevan Bijna niet meer en een leder die inet nuchtere hardheid en zonder relfhegoochdlng om zich heen ziet weet dat wtt helaaa niet te aomber zlln Want menacheUtkerwUi geaproken weten wU nu reeda dat 1M4 een Jaar vol venchrikklng en leed zal rijn een Jaar dat wU Biet met graagte doch met huivering en hekommemia binnengaan Alle oorlogvoerenden verklaren ons dat het een tUd van groote beillsslngen zal zUn En velen willen zlchzelven en anderen In een echt monachelljk verlangen dart aoo gaarne doen gelooven dat op die gronte h ll alngen de lang verwachto vrede volgen zal Doch helaaa hebben op dit gebied de ontgoochelingpn der laatste Jaren die aan zekerheid gKnrende verwachtingen vrU aarzelend en ichuchter gemaakt WU blijven ndtuurlijk hopen wij m o e t e n hot relf doen Maar we yijn wat achroomvalliger geworden en zulk temeer waar een ieder beseft hop nog In leder geval een zee van bloed en traDen de wereld van den vrede scheidt Waarbij we niet alleen aan de gesneuvelden op de slagvelden moeten denken maar er tevens ernstig rekening mee dienen t houden dat na eenige Jaren van betrekkelijke rust ook aan de Westkuat van Furopa de ooriogsactlvitelt weer in hnoge mate opleven zal en wat dit voor diihlbevolkte gebieden ala Nederland Bclglë en NoordFrankrijk rou kunnen bcteekenen ervaren wU thans door de trieste rulnea in het Italla nache land Zeker ook deze gevechten tn het yesten aullen mlaschien naar den eenen of naar den anderen kant een bealissing verhaasten maar de vrees Is gegrond dat ook wU daarvoor als volk nog en zwaren prijs zullen moeten betalen Duisternis rondom dus achter ons en voor ons Gisteren op 30 December was het juist tien Jaar geleden dat wij als Nederlandsch volk nug weer eens In één glorieus llch tend gebeutan de volle sterkte en levenskracht varf ons volk ervoeren de wondere Kerstvlucht van de Pelikaan In recordtHd naar IndI en tenig Op 1 December S zou eerst ds Zilvermeeuw hiervoor Btarten Maar op het oogenblik van vertrek bleek de middenmolor onklaar en reparatie mocht niet meer baten Doch toen pas kregen Nedertandsch Initiatief en improviaatorlsehe kracht hun groote kans eheel onvof rt ereld trokken 9mhnofr en Soer er thans met de Pelikaan op uit vlogen binnen de honderd uur van Amsterdam naar Palembang en startten weer op 27 December met ruim vijfhonderd kilogram Kerstpost voer de thuisreis En heel een volk leefde mee Bangkok Akyab Allahabad Karataji zouden ze het halen Bagdad I Rome en toen dien laatsten dag dien dertigsten December lp de mistige donke re avonduren Tienduizenden op Schiphol efi heei een volk a n de radio Parijs ge BuUodand Dr Göbbels overziet het I afffeloopen jaar bBET BRACHT ONS NIET WAT WB BBVAN VERWACHTTEN MAAR DÏN TEGENSTANDER NOG VEEL MINpEB tM3 Is voor ons een jaar der benroeividig geweest aldus sR iksininis ter dr Qabbels m zijn jongste artikel in het weeiklblad Das Reich dat een Interessante beschouwmg bij het einde van het jaar bevat Als taak van het tgeloopeil jaar voor Duitscthland noemt dr Gobbels dat de belangruktte economische en militaire posities gehandhaafd en verdedigd moesten worden welke de I uitsche weermacht In de voorafgegane groote offensieven voor de Duitsdié beveiligmg bad veroveird en die de voorwaarde vonmen voor de komende emdoverwmniag Men bad vooruit kunnen zien zoo chr jft dr GdbbelB om dat de vuand met adle middelen zou tradhten ons deze positie te cntrukken Oooh dit is hem op geeijerlei wipe gelukt Hy heeft ons weliswaar gevoelige slagen toetebraoht doch was met m staat 4aannede een funda nenteelen ommekeer m het algemene oorlogslbeeld tot stand te brengen De minister herinnert hierbij ook aan de voom nen en plannen die van vyandelyke zude voor het afgeloopen jaar waren bekend gemaakt en die zooals bu de jaarwisseling m Londen en Washington volkomen openlOk wordt Ux gegeven niet bereikt mn In dit opiicht kunnen wU hh cfarutt dr Gobbels tevreden zyn over et verloop van het oorloggjaar 1943 Het heeft ons weliswaar met gebracht wat WU er van verwacht hadden maar den vuand nog veel mmder Een bU de v ndelijke aglUtie zeer geliefd hoofdstuk ii dat der oorlogsmisdadigers De ChurchtlU en Roosevelfs weten natuurUJk heel precies dat zlj de eigenlijke veroorUkera van dc e vreeseluken oorlog zUn dat stj bam voorbereid en op het hun geschikt voorkomende HJdstlp geopend hebben en dat on hen de groote biocdsehuW rust Dal verhindert hun echter niet den aangevallene tot actfuldlge te bestempelen en een slj afproces ovar hem at te kondigen dat zij self verdienen Naluurmi slecnu In theorie In de prakHlk staan z voor den onneembaren muur van ona continent pat de Charchilll en RooaevalU da Duitsche cid ng het ergste toewenschen gelooven wü gaarne van hen maar niet omdat deie de scljuld aan den oorlog heeft maar omdat O rich met alle naar ter beschikking stasnde middelen teweer stelt egcn den door den viUnd geopenden vernletiglngsoorlog en hetgeen In Londen en Washing ton sla nog grootere misdaad beschouwd wordt zij doen dit met succes passeerd nu nu kan het elk oogenblik gebeuren Maar nog moest er eerst opnieuw tegen de wangunst van het eigen klimaat gevochten worden want de mist maakte bet de Peliluan onmogelijk om veilig op het eigen nest neer te strijken en er kwam vrees en zorg in vele harten de lien ine raakte op nu toch nog een mialukkmg na zooveel blijdschap Weer hoorde men de zwar KLM machine onzichtbaar over chlphal ronken weer mocht het niet lukken Bb toen die pracht preatatie eerst ver naar buiten vUegend liet Smirnoff zich tenslotte door het radiobaken naar binnen voeren vertrouwend op de kunde tan zijn helpers op Schiphol En daverend stormde de Pelika n het groote vliegveld op tot vlak voor een wild uitgelaten menigte terwijl alom m den lande luisterende groepen Nederlanders een traan wegbeten en hun hart aoo vreemd vol en warm voelden worden Dat konden wij Dat deden wU wij Nederlanders Wij klein volk wij werden In die dagen benijd om sooveel nationale glorie om zooveel vernieuwing van eeuwenoude energie En weer nauwer was meteen de band geworden tusschen Xndië en moederland Dat was toen Maar thans blijft ons hét emotloneerende Hallo Bandoeng ontliouden nu in 1942 ons prachtig eilandenrijk tijdelijk of voorgoed voor ons verloren ging zoomede de hoofdmacht van onze vloot in moedigen strijd reyht op een overmachtigen vijand afstocMnend en zoo door voltreffers vernietigd ondergaande maar met de vlag In top Weer zijn we inmiddels een jaar verder gekomen en zijn tn 1943 de beproevingen en ontberingen er door de harde oorlogswet weer in velerlei opzicht nijpender op geworden Zeker er zijn volkeren die nog een zwaarderen last te dragen krijgen dan wU Maar die volkeren kunnen zich nog sterken door tie gedachte dat leder offer ook de eigen raak ten goede komt terwijl de mee e Nederlandera den krachtacHenkenden gloed van deze overtuiging door de ontwikkeling der oorlogsomstandigheden missen Wat zij missen zun heuach niet bovenal de oliebollen en de glazen bisschopwim de biefstukjcs en de boterkoekjes de reisjes naar Liuem en het nieuwe colbertcostuum Doch veel meer dan dit alles ontberen zij de vrije vaart over de oceanen de vlucht van de K L M vogels en het eigen leven en werken hier en overzee Aan al deze dingen denken zll op dezen Oudejaarsavond en zU roepen in gedach ten heel dicht en i uw bij zich al de verwanten en de vrienden die om eenigerlei reden niet bi hen kunnen aanzitten rondom de vertrouwde huiskamertafel Dit klinkt allemaal erg aomber en daar ta dan ook alle reden voor Maar toch toch kan er nog rooais wij ook reeda een Jaar geleden schreven reden tot blijdschap zijn over de houding van den eenvoudigen Nederlandschen menach ala m e n s c h We denken daarbij niet an de kleine groep van de verwende eeuwigontevredenen maar aan de groote massa van ona volk aan de harde eenvoudige wetlters En wij herhalen wat wij al eerder opmerkten in een Oudejaarsavondartikel Laat ons nu eens éénmaal de vraag onbesproken laten of het standpunt van dien mensch politiek oezien op het oogenblik juist is of niet doch laten wij er enkel op letten hoe hij zich In zijn porsoon ijk leven in dezen zwaren tijd gedraagt We nu een ieder weet het de Nederiandache mensch bluft zich waardig en beheeracht gedragen hij Is niet door den stormw nd omvergeworpen of van zijn anker geslagen doch heeft rich reif weten te bewaren ei te handhaven Nederlandera als straks de klok twialf uren slaat denkt dan voor alles in eerb ed aan uw volk Uw volk met rijn fouten en gebreken maar m t zi n ruetige fierheid n dagen van beproeving en nood A lB volk moeten wiJ door deze donkere tijden heen Als wil endrachtig zijn zullen wij er komen ook Ér bestaat geen misdaad tegen de mensche lUk id cultuur en beschaving zoo consta teert dr Gdbbels die de vijand in dezen oorlog niet heeft gepleegd Hij laat mlllioe nen honger lUden cVi honderdduizenden van honger omkomen alleen om hen daarmc t politiek tot Inactiviteit te doemen Hij ver moordt vrouwen en kinderen reeksgewljze omd t hij hoopt door dit ten hemel schreiende bsrbarisma hun mannen en vaders murw te maken In hun vastbeiadenheid tot den strlitl en hon psychisch tot wanhoop te brengen Het in ruim 3000 jaar verzamelde eerwaardige cultuurbezit van ons vasteland noemt hij prentbriefkaartenrommel en laat hlJ be zaaien met brisantt ommen en bussen phosphor Wie heeft hier het recht te spreken van oorlogsihlsdaden en den eisch te stellen tot een historisch strafgereoht da vijand of WU Cecn middel laat de vijand onbeproefd o ons op een dwaalspoor te brengen ten aan zien van onze zending om ons door zijn ge meene en cynische strijdwijze murw ttmaken en onze harten te doen wankelen Hetafgeloqpen jaar echter bewijst weer eeiMdat hem dit nooit gelukken zal MlUioenen Dullsche soldaten heffen bijwisseling des jaars in den geest htmweren op mlUloenen Duitsche boerenzeisen en millloenen Duitsche arbeiders hamers Achter hen sta n millloenen Duitsche moeders die ViumJ kinderen optiHensmeekend en elschencT tegellJk Dat is denieuwe levende generatie van ons volk diehet rijk lu haar bescherming neemt zöoaisvoor haar ongetelde millloenen dit bobbengedaan Zwak en gedeemoedlgd werd het onsdoor onze vaderen In handen gegeven Bteilen machtig willen wij het eens doorgevaan onze kleinkinderen Daarvoor strijdenen over Innen wij In deaen oorlog 1 Iedernieuw Jaar moet daarvoor een nieuw bewijsvormen CSeechenk van Venta In September van het vorige jaar was het SOO jaar geleden dat Venlo stadsrechten verkreeg Venlo heeft eeuwen ang behoord tot het hertogdom Gelre Hel genietntcbestuur dier stad heeft daarhi aanleidms gevonden om eenlgen gemeenten die vn eger hoofdsteden van de kwartieren van Gelre waren een gedenkbord aan te bieden Op dit fraaie bord dat vervaardigd is in de techniek van het Tegelsch bont is hertog Belnoud de Tweede te paard in volle wapenrusting afgebeeld Aan de achterzijde is een ta het Lattin gesteld opschrift aangebraclll waarvan de vertaling luidt U t vriendschap aangeboden door de gemeente Venlo aan de gemeenten Nijmegen Roermond Zutphen en Arnhem de hoofdsteden van de vier kwartieren van het voormalig hertogdom Gelre en aan de gemeente Maastricht thans hoofdstad van de Nederlandbche provincie Limburg CNF WP Zeylmaker é Bi me Ua td VOOB DDIT8CHERS TEB KENNISNEMING De oommissftris generaal voor Je openbare veiligheid en hoogere SS egi politieletder inaakt bekend Ingevolge te verordening van den Rijikïconimiasaraj voor het bezette Nederlandsdie gebuid betreffende d registratie der Duilscher zun alle In Nederland woonachtige Duitschers verplicht II bu het voor hain wootiplaats bevoegde registratiebutieau aan te melden Het 1 gebleken dat een aantal Ruks duitschers tengevolge van onbekend heid met de verordening in het b jizonder bu vemui mg binnen Nederland en naar het buitenland de bepalingen dezer verordening met naleven He K p dea alve alle tot aanmelding geIfouden personen onder verwijzing naar de bij de verordening bedreigde straffen op zioh bu het bureau van den politie officier by den gevolmachtigïB van den Ruiksoommissaris voor de piovmci htmn ir wt onpIaat bu vestiging uit het buitemtond bu vertiuizing binnan Nederland en bu vertrek naar het buitenland schrifteluk of mondeling aafn te malden Deze verplichting geldt ook voor personen die tot het Duitsche volik behoo len maair in het onzekere zun betreffende hun nationaliteit of als statenloos worden aangemerkt De verplichting tot aanmelding geidt eveneen voor Duitscherg uu het vroegere Oo tenruk voor Sudetenduitschers len voor Volksduitschers uit de Oostgebieden De ve iplichting tot aanmelding bestaat ook voor het geval dat personen ter vervulling van hun dienstplicht voor de weermarfit worden opgeroe aj minderjang n is de wettehjk verflEgenwoordiger eveneens wanneer hl feelf geen Duitscher is voOr de nakommg an deze vei pUchting tot aanmelding verantwoordeluk Aanmelding kan mede geschieden bu de hulpregistratiebureaux bu de Ortsigruppen d r N DAP Get Rairtar SS Obe igrupenfuhrer und general der Polizei CAFE S EN RESTAURANTS or OUDEJAARSAVOND De voorzitter van Bedrufshoreca heeft met instemmmg der betrokken Hei opperbevel van de Duitsche Heermacht maakte Donderdag in een extra bericht bekend BU de gisteren gemelde ffevechten van verscheidene dagen in de Golf van Biscaye hee t de Britsehe marine door de Duitsche zeestrildkrachten zware verlieren geleden Onze on4er bevel van den kapitein ter zee £ rdmenger staande torpedojagers en torpedobooten hebben in felle en langdurige gevechten de Britsche kruisers xla8gow en Enterprise beschadigd en een daarvan in brand geschoten Duitsche onderzeebooten mengden zich in den strtid en toirpedeerden in kloekmoedig uitgevoerde aanvallen zes Britsche torpedojagers De ondergang van vijf torpedojagers kon ondnbbelzmnig worden waargenomen De ondergang van den zesden torpedojager is eveneens als zeker aan te nemen In het verloop van deze gezamenlijke operaties ngen na heldhaftigen strj tegen de met hun artillerie superieure kruisers een Duitsche torpedojager en twee torpedobooten met de vlag in top ten onder Gedeelten van hun bemanningen werden gered £ en andere Britsche torpedojager werd door Duitsche onderzeebooten in den grond geboord In de wateren van de Newfoundlandsche banken Daarmede heeft de Britsche marine opnieuw een verlies te betreuren van 7 torpedojagers die z voor convoyeeringsdoeleindon dringend noodig heeft Het opperbevel vaji de Duitsche weermacht maafct Donderdag bekend Ten Noorden van Kirowograd heeftde eigen aanval ook gisteren nieuwevorderliigen gemaakt I De Laider van bet Nederiandache volk zal op Nieuwjaarsdag van 1145 1 15 uur over den zender Hilversum l een Nieuwjaars ede tot het NederlaodactM voUc uitspreken i welke rede de Leider drie voor het Nederlandsche voUc belangrijke wenschen tot uitdrukking zal tirengen POUTIEK WEEKPRAATJE Op Maandaig 3 Januan is bet poktiek weakpraatje van Max Blokzyl ovar den zender Hil Versum 1 getiteld Het iMeuwe jaair EXTRA KEURINGEN VOOR DE WAFFEN S8 EN LANDSTORM NEDERLAND Het SS Eraatzkommando deelt mede Om aan de vele aanvragen tegemoet te komen zal op 3 Jan nog eeii extra keuring voor de Waflen SS en den Landstorm Neder land plaats vinden Deze keuringen znlleft worden gehouden In het gebouw van Aat Eriatakommando Korte VUverberg S Oen Haag van 14 u Alle Inllchtingcsi ohitrent de dienstneming In de Waffen bSll of Landstorm Nederland geven de Ersatzkommando s Den Haag Korte Vijverberg 5 Amsterdam Dam 4 Alkmaar Langestraat S6 Groningen Heerestraat 46 Heerlen Saroleastraat 25 BU bovengenoemde adressen sijn eveneens koatelooac spoorwcgbiljetten voqr de lieen én tengrels verkrijgbaar DISTRIBVTIENIEUWS CarameldTrank voor kinderen RESEjRVEBONNEN INLEVEREN BIJ DEN J1ETAILU8T Het was aanvankehjk de bedoeling om ter vervanging van de cacao voor de kinderen van O 14 Jaar nog m den herfst een carameldrank m distributie te brengen De voorbereiding heeft echter mede doordat hiervoor ook andere producten iijn ingeschakeld zooveel tijd gevorderd dat aan dit voornemen eerst thans uitvoering kan worden gegeven Op de hiervoor aan te wijzen bonnen zal een poeder verkrygbaar worden gestoeld waaruit een naar caramel cacao of anijs smakende drank kah worden bereid Ter verkrijging van dit poeder noet het publiek de bonnen reserve c 5 reserve d 5 of reserve e S bij den detaillist gedurende het tijdvak van 1 tot en met 8 Januari 1944 vóórlnleveren De detaillist zal op basis van de door hem ontvangen bonnen worden bevoorraad Degene die zijn bon met vóór Inlevert kan er niet van verzekerd zijn te zijner tijd het De aflevering door deh winkeber aan het publiek mag van 3 tot en met 19 Febr 44 geschieden waartoe een aparte atleveringsbon zal worden bekend gemaakt De af te leveren hoeveelheid bedraagt 300 gram per bon Het ligt in de bedoeling dit rantsojen eens per acht weken beschikbaar te itellen De thans beschikbaar gestelde hj e eelheid is bestemd voor de periode van 26 December 1943 tot en met 19 Febr 1944 GENERATOR ANTHRACIET EN TURF IN JANUARI 1944 Wi zol zeggen Of er ocer een half jtlar of eerder nog toet ien hut m Londen zal staan Wy wetefi het met Jfisschien i over een jaar I ondeni eén ruïne Mussert Van 1 tot en met 31 Januari 1944 geeft elk der met de woorden generalor anöuiaciet vsjt en twintigste periode gemerkte bonnen jecht op het koopen van éen hectohter max 75 kg anthracietnootjei 4 of 5 terwijl gedurende hetzelfdie tudvak eUc der met de woorden generator tu f vuf en twintigste periode gemerkte bonnen irecht geeft op het koopen van 50 stuks baggerturf In het gevechtsgebied van SJitomir duurt de zware worstelmg waarin van beide kanten versterkingen werden geworpen met toenemende felheid voort 72 tanks werden stuk geschoten De stad Korosten werd na harde gevechten opgegeven Bij Wttebsk z n opnieuw ondernomen doorbraakpogingen van de bolsjewieken mislukt door den taaien weerstand van onze troepen Plaatsel e penetraties werden afgegrendeld of in tegenaanval opgeheven 28 vijandelijke tanks werden neergeschoten Zware artillerie van het l€ er heeft voor den oorlog belangryke doelen in Lenmigrad met goed effect besohoten Aan het Zuid Italiaans6he front k ten Zuid Westen van Mmtumo een vyandeUïk steunpunt venuetigd de bezetting werd gevangen genomen en buit werd binnengebracht Heirfuialde aanvallen van den vijand ten Noordwesten van Venafro en aan de Adiiatiscïie kust mislflkten m verbitterde gevechten Een nieuwe terreoiaanval van Britsche formaties bommenwerpers In de avonduren van gisteren op Berlijn heeft verscheidene gebiedim der rijkshoofdstad zwaar getroffen Er werden vernielingen voonü in woonwijken veroorzaakt StoringsaanvaUen werden voorts gericht op eenige pjaatsen ia WestDu itsch land belemimermg door de weersomstan digiheden volgens heUgeen tot dusver IS geconstateerd 23 der aa nvallende bommenwerpers neergeschoten NaohtjageTs en afweergesdhut van HET afgekxypen jaar stond ook m Gouda en omgevmg onder snerken invloed van de oorlogsomstandigheden die 2X owel op het algemeeie als op het pcrsoonlyke leven haan empel dirukten en door de totale oonloglfoea mig nog sterker voelbaar wacen dan m de voorgaande jaren Daarnaast mag met dankbaarheid geoonstateerd worden dat de stad voor aan raikuig door het diirecte o 3irlogsgeweld gespaand bleef Tijdsmaatregelen De rbeldsinzet vroeg ook hier u erkkrachten De klokken van kerken en van het lUdhula werden in verbond met ktokJtenvordering uitgenomen de waardevolste exemplaren en het arllUm bleven behouden Br werden luch beschermiB cursuaavou den gehouden waarvan het bezoeken voor leder verplichtend was De radio foestellen moesten woeden ingeleverd Er werd een klaotenbtadlng van groentenen ftmlt Ingevoerd De rclnii ing d4en t verminderde het ophalen van huisvuil van twee tot eenmaialper week j Het aantal paarden voor trofiwrütuigen werd tol één beperkt Gemeentelijk bestuur Tot tard kwam een MsVktbebouwlnga verordening die een harmonische bebouwingvan het Marktplein Jïgelt Eveneenb werdenvastgesteld een plan tot heraientng van hetuitbreidii spUn voor het noordel lï ennoordwestelijk stadsdeel boven GraafFlorlsweg Van Bergen Uzendoornpark enNieuwe Gouwe en een uftbreidingsplan voorhet landelijk deel der gemeente ter voorkoming van ongewen iehte bebouwing Voorachotlen werden verleend aan twee wcmingbouwvereeniginifen ten behoeve van denvoorgenon en bouw van 169 arbeiderswonlr gen Een verordening tot bestrijdingvan or rein werd vastgesteld V r personeelin overheidsdienst werd de 4A urIge werkweek ingevoerd Tijdelijk gold een verordenJng die verbood zonder vergunnmg eenwoning geheel of ten deele te huren of teverhuren Aan de heeren E A Polet en C H Koe mans werd ontMag als wethoudT Ib memériam S aipenoofen H F Schermer no arid Eduard An heunis beeldhouwer AE Steensma bestuurslid van instellingen D l Waeenaar directeur kantoor Gouda Ned Mlddenstandsbank L H A J f Quant kerk netsteparochie H Josenh en oud bestuu sJ d van mstelllngen P Pannevis oud d lec tu Sleepdienst Haarlemmermeer dn A V c Linden lee aar RH BS Nellv toeters Van Ba en Blanken kunstenaren P Rond Pzn oud directeur IJzerhandel I Rond Pzn Oud stadgenooten Frits Klein bloesem oudexninitant Ons Genoegen ds Th Scharten oud prediV pt Evanp Luth Ge meente J H B Soaantlerman oud directeur voormahee Stede hke Muziekschool en oud orean it Smt Jan ke k dr D E Bosselaaf nud rector StedeUik GyqinBBfum de Joh S I npen oud pred kant Geref Kerk N F Csmbler van Nooten oud n tarK dr A Ie Comte oud geneesheer Benoem mgen Met N Verkerk tot adjunc directrice Van Iterson ziekenhuis mr H H Kirchheiner tot gnffif r bij het kantorgerechi W Kaste lein tot stationschef te Santpoort B J H fn Dam tot burgemepster van Maas luis en Rozenburg G van Genderen tot directeu kantoor Gouda Ned Midden ta ndsban F J J Moerei en G J var Wi igen tot notaris J v d Beke CalenfeU tot burge meester van Wijk bi Duurstede C I v d Weele tot burg n ee ter van Sa van Gent de gemeenfearchlvaris mej dr M A C M v n Haltum aan de Nationale Bibliotheek oud stadsenoot dr J Gonda tot gewoon hoogJeeraar in de farulteit der etteren en wösbegeerte van Rijksuniversiteit te Utrecht Geestelijk leven BtJ de Ned Herv Gemepte werd een vijfde t redikant plaat gesticht bezet door ds G Huls by de Geref JCerk een tweede predikant p atts beret door ds G Koenekoop Ds H an DQken Gzn predikant Ned Herv Gemeente nam afscheid regens efCitaa In de s rt Janskerk werd en koorkerk voor btjzordere cUensten in gebrttik genomen Ingevoerd werden het InterkerkeUtk avond eebed m den zomer in de Sint Janskerk In den wirtcr in de luthersche Kerk ultiPaat d = van het comit voor mterkerkeliik samen werking dat mede een boete en bededag voor den nood der tijden hield 4n inter kerkelijke dventsdiens en Instelde Onderwijs De eiihsidteerlng van bijzondere bewai r scholen uerd hcrstCid De Ambachts chool en de Huishoudschool bereikten een volle Iwzet ttng aan leerlingen Het learooster van de Ambarhi i chool werd met het vak Duitse uil ebrp d Een eemeenttlljke comml s voor het schoolrwemmen werd lnge 1eld D schooljeugd werd verrast met een zendin sinaasappelen als geschenk van het Spaansche Vide Knili Er we d een jaar vrijstellin van dt betkltng van settootgeld voor het lager onderwas verleend PoHUe Het commissariaat van politie werd opgeheven Commissaris C Hesp werd tot commissaris der staatsrecherche bij de recherche hoofdafdveling te Findhoven be noemd Tot nieuwen korpscoiiimandant hter ter stede werd benoe rd kapitein S J Schadee Fr w erd een nieuwe titulatuur ingevoerd Ingesteld werd strafbeschlkkingen en aan kosten onderworpen waarschuw mgen in plaats van het proces verbaal De stijgende criminaliteit gaf druk werk voor de politie die veel succes had met de opheldering van inbraken en diefstallen Er gebeurden acht ongelukken met drxidelijken afloop waarvan drie door verdrinking ten gevolge van de dul rternis Do kantonrechter bond den strijd aan tegen brood en melk knoei erijen Brandweer De brandweer hielp Rotterdam blJ de blusschlng van een brand na bombirdement Fr Woedde een hevige brand aan de Lazaruskade waarbij een houten pakhuis een opslagplaats en een woning werden vernield Aan Onder de Boompjes brandde een w lng met meubelmakertj uit Sport N twintig jaar werden weer zaalbokswectetryden gehoud n Ingesteld werden schoolvoefbalwed trtjden Br werden voetbalwedstrijden gehouden ten bate van getroffen Rotterdamsche voetbaUers De wlelerwedetrild JDe roode van Gouda werd ta eere ho steld De heer W de Jong werd kampioen van Nederland gekleed popdiiiken Aan den heer B Wirtz werd uitgereikt de Thomson beker van de Ned Athletiek TTrle Overleden is de heer W de Ruilter te Boskoop oudvoorzitter en eeretld Van den voornutUgen Goudschen Voetbalbond Sociale zorg Winterhulp Nederland en de Nederlandsche Volksdlenst voerden hun sociaal werk uit Er werden regelmatig eenpansmaaltijden gehpuden De Vblksdienst hield met veel succes een Inzameling van geld en goederen voor de getroffenen van het bombardement van Rotterdam Winterhulp en Volksdlenbt namen een nieuw plaatse lik Lur au In ïefcrui c Aan het Gewestelijk Arbeidsbureau werd een nieuwe afdeelinfi voor ulp aan lichamelijk en geesteltJk xmvolwaardlgen bij het zoeken naar een passenden jferklng in tteld Op tnlttatlef van het if eentebestuur kreeg Gouda een Mïompenhersteller Er werd te dezer slede een fonds gevorr d voor de stichting na den oorlog van een votkttutnpark WUIen mevr EmiUne Flow r vermaakte haar bezitting i ten bedrag vaa bijna 8000 aan de Vereonlging tot bestrijding der tuberculose Kunst Het muzikale leven nam In omvang tue De Arnhemsche Orkestver een igui staakte haar volkiiconcerten die werden overgenomen tn m aantal uitgebieid door het ftotterdamscli PhUharmoni ch Orkest Het Residentie Orkest gaf hier mn er concerten De heer H C J de Man hervatte de zomer orgelconcerten tn de Sint Janskei k Toonkunst CaeciUa gaf een kerk en een zaalconcert H t St elijk Orkest l erleefd als harmoniekorps van de Gwdsche Orkestvereenigtng Er was zeer veel te doen op het gebied van amusements uitvoeringen Gouda kreeg e tweede cabaret I TentoonstelUngen I Er werden een bulavUJtteatoonstelling een jentoonstelUng van antieke tegels en tegel4clulderi en een tentoonstelling van producten geteeld door volkstuinders en een iioationale konijnententoonsteUlns gehouden Vreemdelingenverkeer Het toerisme beperkte zich voornamelijk tot den slempeltocht door eigen provincie waarin Gouda opgenomen was Ikistellingen en yereeniglngen Het Gewestelijk Arbeidsbin eau werd omg aet la een bijkantoor van het Gewestelijk Arbeidsbureeu te Leiden Het centraal viuchteLmgtntenuis werd naar Olntchot overgeplaatst Het Chr vrouweiJcoor en het Chr mannenkoor De Lofstem werden gefuseerd tot het Goudsch Chr gemengd kotyr Opgericht werd de geiteDA lcv reeni inc Verbetering zif ons doel Diversen pe Meier der NSB ir A A Mussert sprak te Gouda bo de herdenking van het tienjarig bestaan van den kruig Usselatreek Er kwamen in Gouda en omgeving zeer vele gevallen van dtphthene Vfior Inenting van kinderen van twee tot veertien Jaar werd verplicht gesteld MeUËng weid gemaakt van nieuwe plan nen voor drooglegging der ReeuwIJksche Plassen met lupoldering an de heUt en behoud van het overig gedeelte s recreatieoord In een loterij viel de ƒ W 000 in Gouda Hel tegoed van iBleggers op d Nutaspaarbank passeerde de vijf mtlioen gulden Het eerste radio werk pauzeconcert uit Gouda werd gegeven wau bij het dansorkest van Theo Ud n Maan n In eén Goudsch bedrijf speelde Besloten w erd tot ov crdfacht van het Gou teche Rijpad aan de gemeenten Bofcoop en Alphen a d Rijn met ophefflos der twee tollen Voor dappere reddilniïen werden uitgereikt de i ronzen medalle van het Camegie Heldenfonds aan den heer D G Nederhorst en d bron7en medalHe vain de MaatschappS tot redding van dorenkelingen aan den h er J C Tybout DE OMGEVING Overleden pergonen D Blankeri Johz wethouder van Bergambacht Jol Boer raadslid en presidentkerkvoogd Ned Herv Gemeente te Bergambacht A H v d Mrist vooraanstaande fieuar in Nederlandschenj kaashandel en la let plaataeltjk leven van Bodegraven E Guld mond oud wethouder van Boskoop W de Ruijter secietajis van tentoonsteüingscomité en poiderbes uren te Boskoop L J Jansen oud gemeente ontvang van Haastrecht liigr Fortunatus Spruit O F M uit Haasirecht tl u air brSschop van Vuga en apostolisch vicaris van Luanfu Chma ir C J Rijnerse te I ekkcrkerk ingenieur bij den Provincialen Waterstaat an Zuid Ho land en hoofd van den dienst voo den aanleg van den centralen weg door ile Krimpencrwaard P V d E ik te Zewnhu zen voorzitter coöperatieve landbouwverteniging en onderlinge brandverzekenhg e Nieuwerkerk a d IJssel P X erka k te Hiliegersberg bestuursI d van dezelfde vereanigingen J Terdu oud oiiderwijze aan de tweede openbare school en vooraanstaande figuur in vereenig ngsleven te N euwerkerk a d Ussel ds J v d Sluis emeritus pfedikant der Geref Kerk van Ouderkerk a ql IJssel M S Kreft nud hoofd van de School met den B bel te Retuwtjk A Goudswaard oud hoofd van de openbare lage e school B e Reeuwllk A van Spengen oud wethouder van Reeuulik A Sytaema oud hosfd van de Herv school te Schoonhoven O van Dam oudonder w ijzer aan de openbare lagefe school te Stolwijk H Bongers bekende figuur la landbouwk n eu ie Sto wu it P A Troost oud burgemeester van Waddmxveen J A Doeleman bekende figuur op vereenigingaReb ed te Waddmxveen De voornaamste gebeurtenissen In alle ardelijke gen et nten weid de gemeentepolitie oiRgezet in rükiH otitie De klokken werden uitgenomen en later In nee re plaatsen door ene bel vervangen Bergambacht had tijdelijk ein autoclaxon aU toren Jdok Qudewater k eeg zijn carillon terug wegens umeke wijze van ophanging In samenwerking van zeven gemeenten werd opgericht een technisch bureau in de Krmipenerwaard gevestigd te Krimpen a d IJasel Diverse plaatsen kregen een dorpsboerenraad In Bergambacht werd een visschersraad geïnstalleerd Uitbreiding werd gegeven aan de ofthaaldlensten voor oude materialen en afvalstoffen Te Boskoop v erd van gemeenttwege een dienst voor zlektnveivoer Ingesteld De gemeente Zevenhu en stelde eeh centrale ligplaats voor woonschepen in De onbewaakte oveiweg ta Waddinxveen werd omgezet In een bewaakten Een ntj verheid sa vondschooï voor timmerlieden en machinale houtbewerker werd te Bergambacht geopend welke gemeente ik een houten school als noodgebouw kreeg Oudewater weid opgenonun In eon streekcommlsaie voor de bevordering van het vreemdelingenverkeer in den Zuid West hoek der provincie Utrecht Te Haastrecht Stolwijk en Zevenhuizen werden geltenfokvereenigingen opgericht In enkele grootere bedrijven in het twom1 weekersbedrtjf te Boskoop werd de viij 7Tterdagmiddag ingevoerd In Bergamb cht werd een vrouwelijke postbode aange it d Na langjarige ambtsvervulling nam de heer P H V d Berg afsche d als gemeentesecretaris onivanger van Ammerstol en de heer A Krcupfüng als gemeente secreta ls van Waddinxveen Jïenoemd werden tot gemeente seeretaris van Hekendorp de heer A Loggers van StolwHk de heer J C Snaterse en van Waddinxveen de heer H Jenné tot gemeente secretaris ontvaneer van Ammerstnl de heer T Rlnsma en van Zevenhuizen de heer A GMsenbergh De heer A P van Nes P werd benoemd tot wethouder van Boskoop De Ned Herv predikanten prof d M C van Mourlk Broekman te Moordrecht en ds TJ Tak te 7evenhtH7pn lefden hun imht wegens emerltjnt neer opvolger te Moordrecht ds A Donker Ds G W Hljksen predikant der Geref Kerk te Nieuwerkerk n d IJssel vertrok nanr Alme o Te o wMk werd en Geref Gemeente geïnstitueerd De t crkeraad der Geref Kerk van Bodegraven besloot tol instelling van een tweede predlkantsplaats BIJ een rwaren brand te Boskoop weff en hotel Neiif een girage met zes autobussen en een woning vernield WANNEER VERDUISTEREN Tot 8 Januari moet verdalsterd worden van 16 45 tot 8 45 uur 31 Dec Maan op 11 47 onder 23 17 1 Jan Maan op 12 1 onder 23 37 Z Jan Msan tfp 12 V onder 1 54 3 Jan Maan op 1100 onder O t