Goudsche Courant, vrijdag 31 december 1943

1 t keel U i U K ee M ii I k levefe bo UW le e ia er Oeie b nat 31 Decemho Jl l r hem Am w m ee d Ml ADEIAARMODUCT = PRIMAI 5£ Mi nteMir ANIKA DANSIS de Jeugdige Nederlandsche duCnreo ii ginteravond voor bet eent f Gouda opgetreden en zl heeft er een tbouslule ontvangst genoten in een houwburg die tialf bezet vas wat ecmn In een tad waar de danskunst telittuni it niet minder waardeering Inhllld dan de volle zalen elders waar bet dansen tot de meer gebruikelijke ki tultlngen behoort Er ging groote koring uit van de gracieuse vlotte wijze waarop dit In ontplooiing zijnd talent baar dansen bracht Het lichte genre wvarin de fnschheid en de blijheid van haar jeugd opgaat ligt Anika bijzonder en zoo heeft men genotert van een dartele An der Pruhling een cwterige vertolking van Strauss Wienar Blut naast e jn vroolijk en fleurig matroosje op Schubert s marche militaire en een geestige en rake Midinetto Er waren ook stijlvolle nummers een taadere Uaderdai een lieftalUg Haauet een ultlNuidige Slavische dana en cao fraaie Mazurka Het programma dankte mede haar succes aan de zeer vantorgde aankleedmg van welgekozen coatuuBM en aan de begeleiding aan dan vleugel door Hennj Hulahoff die haar muzikale kwaUteiten verder toonde door als t tcrmeszi werken van Chopm en X szt ta qielan De daoaen waren deels ontwerpen van Anika zeil daela van Inl Gadeacow S V d Kraata Wat Waar Wanneer Oaairaaig Bieeuo Vrouwen iljii geen ne l p Mt Marie BarcU n Axel vm AmbcMST Aanvang uur Nleuwjaandag 1 ZondBg vanaf 3 uur beden geen vOofatcUlac nmtk Vbaaur Winner Blut met WUly rrltach in Maria HoUt Aanvana I uur NlauwJaarKlag en Zondag vanaf 3 uur tiadan c n voorstalllsg Maaw Dinada en Woenadag Z JO uur Het dapper kleermakertje ale BlMéoep Alles wordt weer goed met Kuireroo Kalake Aanvang S uur f uwjaarfdüg vaoaf 3 uur Zonaas 10 30 en vanaf 3 uur Itaden geen voorstelling Tar 0 aw Cabaret programma met o a JuUa Senm en Joop Penning Aanvang IHeuwjaaradag en Zondag 4 én 7 uur WcDewdag n Donderdag 7 uur ooncert flaoioikest o 1 v Ple ro SabatinJ amia fajar Cabaret programma met o a Lou Marti en Fritzi Brocker Aanvang Nieuwjaarsdag en Zondag vanaf 3 uur Maanriag vanaf 7 uur concert I Jan 9 3 $ oor Reunie Propagandadamdag damclub Gouda Jan 710 nur VrU Evangellaelie Kerk Wlnfurltung door da J W VerheiJ te Den Haag n edewerklng zangkoor S ian I nar KMne Kerk Bijbellezing ds H 8 J Kalf i Jan 7 1 uur Nienwc Schoawkarg Vierde abonnempntaconcert Rotterdamsch PhilharmonJacli Orkeet olv Piet van Mevel ollal Cor de Groot plano t na i nor Dairifi Bljrnkenwt Jonge Udmatpn Ned Herv Kerk spreker dr A Monta rne Jzn t Jan 7 3t nar me w Seboawbprg Opvoering khirlit Puckie de pAttoffelhald door rezelecliap Jan Noolj ZONDAOnDRNST DOKTORKN Bij afwciigheld van den huriarta lUn te coneulteeren Nieuwjaaradag de doktoren J H r Itemnie Fluweelenainccl U Itelef aoOS en N Tom Burgem Marlenaalnael M telet saW Zondar de doktoren J G W r Bik Bleeliennngel 59 Itelef 31511 en dr B J Broek uiaen CrabcthMrwt 4 telel 41i APOTBKKUSDnNIT Steeda geopend del naehta allé voor genrj mlddelen Apotheek E Grendel tot ZBterilag alléén Lange Tiendeweg an Zaterdag af alléén Pnna Hendrlkatraat 15c GBMEKNVnJiia rUBUCATOt niKSNn OUDA Dinjidag en Woensdag 4 ea 6 Januari aa aal In de AgrOetan Kapel o de Nieuwe Markt laiang acnterste deur op vertoon van de aSanlMMVt van és k ta der au van e t m T jaar per kind 30O gram druiven beschikbaar worden geaeeU tegen den vastgestelden prlja van 11 cent per 100 gram Vcrkooptüd van 17 WIT Veipakklng aaeebrangen ZVIOrLABPOLDEB HONDERD JAAK 4Mg R water werden waehtbaar land De Zuidplaapoklei de gruotale poJdet van het hoogheemraadachap Schieland viert dezer dagen zija eente eeuwleeM In de maand Juni ven het jaar 1839 is de voormalige Zuidpkü door de zorg van de commissie van beheer en toezicht ovCT die droogmaking weute by kon bestuit van 22 Juni 1925 was benoemd drooggekomen Volgens de officieele gegevens is met die droogmaking een bedrag van ruim f 3 200 000 gemoeid geweest doch daarmede was een vrij gevaarlyke waterplas van mee r dan 4000 ha in zeer vruditbaren landbouwgrond herschapen Deze voor vrijwel geheel Zuid Holland zoo gcwlehtlge gebeurtenis ia b J het verstrijken van de eerste eeuw niet onopgemerkt gebleven In de In 1939 gehouden vergadering van stemgerechtigde Ingelanden heeft het bestuur by monde van den hcemraad den heer HiJkoop dit histortsch moment herdacht en hulde gebracht aan da nagendachtents van onze voorvaderen die den durf en de energie hebben gehad om een zoo grootsctl werk Ie oitderncmen Het werk van de droogmaking heeft veertien Jaar geduurd en men heeft toen te kampen gehad met de tjroebelen van 1830 en 1831 De aanb tedlngeri geschiedde bq gedeelten doch deze Werken vielen meesU zoo tegen dat zij voor da aannemers aan wie het werk werd gegund een zoodan e atrop bleken te zijn dat zij niet meer durfden inschrijven Onwillekeurig was daarvan het resultaat dat een volgende aanbesteding mislukte Daardoor w ren er momenten dat ar geen gegadigde werden gevonden om het werk voort te letten Men vindt een vrtj uitvoerige beschrtlvingvkn het werk In liet boekje dal in Il 3 vande hand van den tegenwoordigcn opzichter vandan polder den heer J W Schuddel eura iayerachenen In de Ingelandenvergadering la er op aangedrongen om In lfM4 wanneer de polder Inderdaad honderd Jaar zal liebben götaan ergens in den polder een gedenksteen op te richten Aan het tegenwoordige bestuur la het dus om hieraan uitvoering te geven Achteraf is het el Jammer dat dH niet In IMS Is gebeurd want de tegenwoordige materialen poaitle zal thans wel een belemmering vormen om het besluit op paasende wtjta uit te voeren Hoe het ook zij de polder staat nu op 1 Janoari 1844 een eeuw onder Iwl beheer van een l estuur zooals alle andere polders Het acrste bestuur Is benoemd door Koning WUlem n btl besluit van 31 Sepl mber IM Toen zyn l enoernd tot dijkgraaf de heer Willem Userman Ud van de provinciale falen en tot heemraden de heeren Eliza Comelis Unico van Doorn agent van het Domein te Utrecht Gerard van Houweningen koopman Pleter Keljzer lid van de provinciale stateiren burremeester van Zevenhuizen en Govert George Snellen partlcuUer Voor liet eerst trad als ecretari pennlng meester op de heer J J Snel terwijl de eerste opzichter van den polder was de beer N Exalto Schaap gestolen Tijdens de duisten is uh een weiland aan den Moordrerfitadie Tiendew e n ooilam ont vreemd Slentel vergeten In den afgeloopen nacht zun i it een sohuutje achter een wonjng aan de Kievilstraat een hea n en een damesrijwiel gestolen De dader kon getnakkelyk in de schuur komen daar de bewoner Jen sleutel op de deur h d laten zitten Jobllenm De heer M We jens imopt 3 Januari viji en twintig jaar weriizaam te zün bij de Eerste Nederlandsche Kryitfahriek S Vingerling Giftm Een in de Ned Herv kerken gïtiouden extra oollecte voor de vtjidt predikantaplBata bractft ƒ 1069 90 op Ds £ lzenea ontnriog een gift van ƒ 100 els eersten teen voor eén wyklokaliteit k KERKNIEUWS OKEITeLMKE VOtXOKGINC DU KBtJOSGVVANGIENim Da kwkeraad der Geret Kerk vaat KraItngen heeft ds r A den Boeft afgcsUan om wcrkiaam ta ilJn ala geeateWk verzorger onder de krljgagevangencn In Diritechland Da Den Boeft zal begin Januari a s vertrekken Voor hem la rce k itm Hervormde Botterdamacha eolletB da A T W de Kluk voor gelijk doel niel goedkeuring der autoriteiten Aaar I ultachland vertrokken BEBOEPCN Oeral Kerk Beroepen te Langerak aestura ds A Vekknan eand J P Be hulpprcdiker te Veendam 3eref Gam Beroepen te Temeuzcn ds A van Stulventierg te lerseMe K Ni iltas blld PUi BERGAMBACHT GcracIrtahM De poUtlerechier te Rotterdam had J 3 alhier wegene mUhandeUti veroordeeld tüt 30 boete f ubb 13 dagen hechtenis Het Gerechtshof te s C r wenhage heeft in hooger beroep het vonrüs ticvestMEd BOSEOOr Dr Jacokf magt emerlusL Dr D Jacobs predikant bU de Kcd Herv Gem alhl r b cft tegen l U i am ervoi ein ci taat n vraagd MOORDRECHT riHiiMMii vctdroltften VoorbUgaiwefB hoorden WoerMlagavond ometreeka acht uur op De Oufle Haven ter hoos van de Gelderbchekade tt Hutterdiam glUen en om hulp roept n Het was ituldelljk dut er iemand te water was geraaht De poMti werd gewaarscïfuwd en na eenige urer dreggen heeft men het stoffelijk overscho van den SöJa ngen vrachtrUdipr J van Beek van den I Heuwerkerk €heweK te Moordrecht dè door de duMtnus misled te water was gcloopcn NIEUWBRKERK aUU US8EL Nienwe prediken Geref Keik Cendidaat A Keyner hiilpprediker te Mna V Iul hetft het beroep naar de Geref Ktrk hier ter plaatse In de vacature wegen vertrek van ds O W RUkcen naar Amelo aangcnomerL OPPICIKELE MEDËDEEUNGEN BEDRUFKMAXISCIIM VOOR 6CRAPEN Met Ingang van 1 Jaiiuarl 1M4 zullen geen schapen geboren vóór of in 1943 op de bedrijven mogen worden aangehouden boven het aantal waarvoor de de be tref fend e achapCBhouder een tg Bednjfsmaximum heeft ontYSngen Doordat na t Januari dus ook de in 1043 geboren ooilammercn onder bet Bedrtjfsmaximum vallen ui voor verschillende bedrijven d ih den loop van IS43 verstrekte toewtjring ftlet toereikend znn Teneinde hierin te voorzien vervaRen me icaac na 1 JuMi rt 1 44 s11 in 1943 uitgegeven Bedrljfsmaxima en 7uUen voor het tijdvak van 1 Januari t m 31 December 1M4 nieuwe toewijzmgen worden verstrekt Sc apentaoudert die gedurende deze periode schapen wenschen aan te houden dienen hiertoe u o spoedig mogelijk vergunning san te vragen bQ den P B H onder vermelding van de grootte der gewenschte toewijz ng Sm 10 Jannmi 1M4 lÊP gmomótn aanvragen kunnen Mtct meer In b umdeHag woeden genamen AAMLAG SLACVrSrSAPEN 1M3 Per 1 Januari 1944 moet geheel aan den aanslag glachtschapen 1943 zl n voldaan Daar op niet bQ een stamboek Ingeschreven ram nmeren en hamels geboren m 1943 een nnslag rust van 100 mogen na 1 Jan 1944 geen ramlammeren of hamels gelwreu in 1943 op de bedrljv en aanwezig zl1n teniU er contracteK voor zlJn afg ib ten Worden op een bedrijf niet gecontractecde rammen of Tt öt Ml fll5 Zijn tlXAt iaUcAnB een J e elbeïa st mook van groote Kocv lu tti B hanwla geboren in 1943 aangetroffen dan 1 tot Inbezitneming wor4en overgegaan IIOmil ING RCNDVEELEVBIUNO AAN DE MKLKAFLEVERINO In verband met de kopprlln van de plicbte vee e ering 1944 ean ie melkafkv DPT 194J 44 dienen üe veehoudere die de bijzondere ooraakrn een alerhte melk i brengal hebben dn direct bij hun P B H t te ge fn Het droogetdan tengevolge i dachtigheid zal hierbij niet als b Xün oorzaak norden beschouwd Bij het vast cteUen van den definitieven aanalag 1M4 7 11 alleen rekening worden gehouden met her die tijdig de redenen van een aleehte mp kleverantle hebben kenbaar gennaakt War neer deze aanslag i vaatgeateld ktmn r klachten over ilecMe melkopbrenigR nui meer In behandeling worden genomen TAXATIFMARKTEN PAABOEN Gedurende de maand Januari 1944 ïUlUr de volgende taxatlemarkten worden giehou den 4 11 19 rn SS Januari te Rotterdam 7 Januari te Lelden en 10 Januari te Gorm chem Boofdredaetaur J O Waystera ftottaroam chaf redaeuur voor Gouda en Omatrcken r TIeter Gouda verantwoordeltik voor da advartentlta U Akkersdtlli Rotterdam Uit e ie N V Rotterdamsch Nieuwsblad Rotterdam Vor on van Vrijz Ned Hervormden XEDERLQHDS HENIDDENIiTQHD5B HK Veor UPS Brandktstta ea Sioteofsbriek N V UIERHAIIOEL P ROND Pi 80U0A Klompen Klompen Reparatie inrichting UIKUSSINGEL 49 Von for roporotio brengen klompen de xool oHoen Khoonmoken met water en zand 0 d Khoonmakmi Met grpute blijdschap geven wt kennis van de geboorte v n onze Dochter HANNEKE ƒ L C DEN ADEL A W DEN ADEL Huisman Hiakcrhornc A 49a 28 December 1943 Voor de liefdevolle verpleging en verzorging tijdens de ilekte en het overlijden van mUn Man in het Van ItersonZiekenhui s betuig ik mijn bartelijken dank aan Hji Doktoren en vexplegcnd pef oneel M VAN TWIGT Vet Moordrecht Dec 1943 Het Bestuur van de Coöp Boerenleenbank te Waddinxv cn maakt tiekend dat van 1 t m 8 Januan en van 10 t m 19 Januari 1944 telkens de vm van 9 12 en des D m van 2 5 uur s Zaterdag alleen van 9 12 uur vjn ntting zal worden gehouden votir GiintrAlé en BUackrUvIng vaa rente der Bpaartioekjcs Aanbledmgit van alle boekjes wordt dringend verzocht HEÏ BESTUUR OFKNBAKE LAGERE SCHOOL C Dt lessen vangen aan Maandag 3 Jan a s om halt twee voor de klaaaen 1 2 3 4 en In school no 4 Gouwe 103 Voor klasse Sa onderwijzer Kramer om uur in het chaftlokaal Lichtfabriek IriSang Rotterdamsche Veer en M r klasse Sb onderwijzer Da Jong om half twee evenin voormeld schaftlokaal VERMIST In den avond van den 29en Dec een blauwe Heerenregenjas een grijze Bonker en een liruine Damesmantel bruine voering Tegen hooge beloonmg lerug te bezorgen bi D Hollander Gouwe 20 Oouda VKMLOIIEN Woensdagm donker roode woUen hoofddoek Ruime belooning Barentsen Pieraonweg S NGELSCH Hebt U plannen werkelijk flacd Eng te Iceren ƒ 3 p m ik zal het U leeren Br no G J37 bur v d bl Voor dfrect georaagd CewantSRliiiZQp Aaaneldea Bureau Ooudacbc Coaraal Markt 31 Ook ihan kunt U Muziek en Zang beoefenen en wl hebben nog een zeer groote voorraad in ZANa M MUZIEKALBUHS en 2a Mi Huilaknunmari in notenschiiit en Klavarskiribo Kom tuJieps kijken naar hetgeen ni leverbaar w Het zal U heuscfi meevallen I Hees Go N V Kleiweg H l üOUDA Tel to GORaiJNEN worden vomloopig niet in b tandtliag genomen De eerste Postsegelveillsif waa een volledig succes Voor vele kavela werdea top prQsen bebaald Onze e VEILING ten overstaan van Nota JONKER zal plaats vinden in het laatst van Januari a s in RICHE Groningen Inzendingen voor deze veiling worden aangenomen tfm 31 December a s Flnaa DE WEEBD Guldeaslraat 1 B Qnningeii T let SKtS Per 2 Januari gevraagd een mtts Bakktrsknecht H K RAATELAND Groote Haven C 284 Haastrecht NETTE WERKSTER OEVRSaOD voor 1 of 2 dagen per week Adres Boelekade 175 Leeraar zoekt voor 15 an gcna Zitenfol Slaapkamer in Gouda met voll pension Br vóór S Jan F H Nitzsche Overboslaan 67 Bilthoven UvirtBirt in É Uiil Gods dienst oefening in de Klein Karh Zandao 2 Januari I lO SO uur 1 A 1 i i 1 Peperstraat 128 Ds J D V d Veen Rijswdk Nederlandsche Reisvereeniging Afdeeling GOUDA JUw over Hongarije Gaschiadenif Cultuur en Toerisma toegelicht door ichDteienda lichtbeelden en een film over Budopest da stad der Boden door den Heer J h A Thooian Voorburg op Do d rdb 6 Januari s avond half oeht In de achtarzaol van Café CENTRAL ingang Zeugestraqt Kaarten voor ledan f O 25 voor niet leden mits gemtro duceerd tot een beperkt aantal ó f O 50 van Dinsdag of verkrijgbaor bueou Goudtche Courant en dei avonds oon de zool Ik heb liever wMe pruimen Goed Bartj hokus glonpokui alle blavw pruimen SIjn wil Zóó looverl Ben AH Munvrouw ook U kunl looveren Met een ilesck GloriiM O waich de gootiteen de W C alles word prachlig schoon helder U behoeft 9r maar heat weinig m te gebruiken Alt U de ledig ll sch n it di bil v f kan l d r n voldoend bijg fi Hn TOnrERIMDIKL VOOR Oe HUISVROUW Xo fic KaI m Ê d P l H uitstek di fllalie karala kweekt l CHV1 Cïf naarUcbooBangeeat Komt het ook leeren bH Sportschool Gouda nBlaarklS9 T l iooa90a6 Alle lecfrlingen zoowel beginnelingen als gevorderden worden uitgenoodigd Maandagavond 3 Januari aavondt M uur In de sportschool aanwezig te zijn Vanaf 3 Januari kunnen weer goederen om te stoomen en te verven worden aangenomen Af levertijd Stoomgoederen biiinrn 2 weken Verfgoederen voor blauw of zwart 3 wekïn Stoomer en Ververij Fa Ja P MUL Bezorgadres K H Tiendeweg 4 T l l aw 9tVt e4 N THIE Spaalaal ingarleht voor het r par r n en madaralaaaraa van KontnianleU eif het maken van Bonlgarnituren Bontwanten Boatmiiticn ea Bontmoflcn airaal t voor woning kantoor en winkd Cen aorteering Umpen vindt U bq nUT UENKMAN Nieuwe Haven 25 Een Leidsman Wy behoeven werkelijk niet uit te leggen waarom ket noodig ia dat ieder kind tot Jongens en meisjes van 15 jaar toe voorzien moet x n van een le itimtftiefcaart e waardoor onmiddellijk contact met deouders mof el k fa als er iets gebeurt Vraag nog vandaag de ooodlge kaartjea aan b de gemeente secretarie afdeeliog twvolklng + Prtia 10 et p r stuk Voor hen dl dit brdra £ niet kunnen betalen beiltaat Kelegenhetd tot kostelooze ver ftrekktnff f PUUIGATIf X HEOERIANDSCHE ROODE KRUIS SchouiMTburg Bioscoop van TERÜAG I M IHNSOAG 4 lanuart naatabaaprakan dringend aanbevalen I Kassa geopend van 1I I2J0 uur Zondag an 10 12 uitr NIET PtR TELEFOON OOSIHAVEN 50 Tel 3001 GOU A Welk nut oen Bankrekening U bieden kon Daarovor lichten wij U gaarne vrijblijvend in All BANKZAKEN PROLONGEERT In Winter en Zomer bij Zon en sleoht weer altl d staat een vilthoed althans een madern INIi d Niet loo n ond modische ala U al zoo laag in de kast hebt liggen die la uH den t d maar zoo cen als wij van dien ouden kunnen maken lo onze speciaal ini erlrhte vervorm afdeelmg Daar wordt hij omgelooveid in een charmanthoedje dat U bij elke gelegenheid flatteert Brengt U m eens MaisonJOHANNA Jir ï r voorheen Hoossiraat I8B Kotterdam NIEUWE SCHOUWBURG Donderdag 6 Januari half 8 Gazelaeiuq JAN NOOU De Kleine Komedie Dir Jan Noolj en Willem Faaa en PUCKIE I dg pantotfeUield Klucht in diie bedr van iloN Constant Ie Bedrijf Ean iMia dia onder de pontoliel leail 2e Bedrijf Ean vronw dia de broek aan beelt 3e Bedrijf Ean acboonxoen dia naar vrada streeft Regie PETRO BEyKMAN De komische hoofdrol PUCKIE wordt ges re d door den bekenden tooneet en filmkemieb JAN NO OU bekend uit de komische film 7X7 en it Polygoons Moppentrommel Lachen is gezond Toegangsprijzen van ƒ 1 tol ƒ 2 rechten inbegrepen Kaartveik en plaatsbes r vanaf Maandag 3 Jan van 11 1 u F mÜie Cabaret TGF GOUW Zalanlag an Zandag a a aanvang 7 uur Beide dagen Matin van 4 6 30 uur Entree prijs per persoon 80 et I Jules Séron iliimori t c nfe encicr Hawaiian en Rnytnme Zmd eeklanken O Joop Penning Internationale chansons Wa n da eii Dendardagavand 7 uurveratarM danëarkaal onder leiding an Hair SabalhU Vrij eniree Tafns kunnen gereserveerd worden icl 2 53 ff Café Dicky ARKT54 ai 1 Januari lederen avond het ensemble oletijn Crossmaa