Goudsche Courant, vrijdag 31 december 1943

Mmtm6mg UÊmmrilU4 GOUDSCHE COUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 3 m Urkt U Nteuwjo€irM proep van den FiiUrer tot het Di itsche voUc aan aü Duitschers zat fteflen xai h oorl $ f bren de crisis naderen doch w hebben h OoKe oertrowjoen haar met succes te doorstaan 1 I ruggauid cultuieel traditie In 1944 dat harde e o D FUhrer haeft tot het Duitache voOtl ruggaande culti dan val endea Nieuwjaarsoproep ge plaats daarvan een barbaar3 hheid doorbraakpogingen van den rijmS Ten Noord Westen van Retsjiza heb ben troepen van het leger onder beval Tan den generaal der pantiertroepoi Harpe in hevige gevechten die zeve dagen duurden een sinds weken b staande frontleemte gesloten en daarby sterke vijandelijke strijdkrachten vernietigd De vyand leed buitengewoon zware bloedige verliezen Er werd een groet aantal gevangenen gemaaltt 58 pantserwagens 22b stukken geschft van allerlei soort en talryke andue Wapens werden buitgeniaakt of vernietigd Aan het Zuid Italiaansche front onderram de vyand gisteren na krachtigeartil cnevoorbereidmg eenige aanvallen die voor on e tellingen ineenstortten Formaties Bntsch Am iikaansohevliegtuigen heteticn gisteren overdagGxiot Parys en verscheidene plaatsenin de bezette gebieden aangevallen E bevolk lig leed vooral in eeVn e stadswykm va i Parijs Walge iezcn Voi cns de voor oopige bet icnt hébben lieitverdedigii gsstrijukrach en by deze aanvallen 1 vyandelyke vliegtuigen meerondeels vier motbrigeAmeiikaansche bommenweiperi vernietigd Ir den strijd egi B de Briftói Ameriljaaiische scheepvaart heboèn luc4itmaeJit en marine in de maand December 35 koopvaardyschepcn met een gezanu nlyken inhoud van 225 200 brt tot zin en gebracht 24 andere bCnepen met een gezamenlyken Uihoud van 122 OOO brt werdep door bommen en torpedotreffers zoo zwaar bebcaadigd dat de ondergarg va vele dezer schepen aangenomen kan worcen Aan vyandelijke oorlcgsschepen brachten maritle en luchtmacht lof zirken 18 torpedojagers 1 motortorpedotiüot en twee kanoimecrboo en Twee kruisers 1 OOI iog L hq van middelbare grootte 1 toi pedojager en o moiorlorp doiboo ten werden zoo zwaar beschadigd dat ook een deel van deze htpen al veriorcn kan worden beschouwd De Sovjets veloren door luciitmacht en marine m heizelfde tijdvak ws ond erzeebooten vier moturtorpedoDootcn twee kanorneerbcoteii 1 ysbreker vyftien landnugstootèn aüsmede een aantal Iwhte oorlogsvaar tui en Bovendien werden talryke duikbooten twee motortorpedooocrtea en een kanosuieeiboot beschadigd voelde a zij geestelijk machteloos fi i l iil LÏ f it iJ i P t tegenover het bederf van de ZU was bij het uitbreken van den strijd i daarvan het tien of hondervoudige aan Wanneer nu de Britsche staatslieden menschen zouden kunnen vernietigen Zij verklaren dat ook heel brutaal en openlijk en wij namen er even oponlijk kennis van Wij zien daaruit dat het hier een oorlog zonder medelijden om zijn of met zijn betreft die derhalve door ons helaas ook evenzeer zonder medel den zal beantwoord moet en zal worden Want hoe groot de verschrikking thans ook moge zijn zij zou niet vergeleken kunnen worden met het afgrijselijke ongeluk Mat ons volk en daarboven uit geheel ruropa zou treffen wanneer deze misdadigerscoalitie ooit zou zegevieren Dat hun duivelsche bedoelingen van den aanvang af bestonden blijkt het duidelijkst uit de consequente afwijzing door de Britsche oorlogshitsers van de deatijd door mij gedane voorstellen tot ontwapening van de voorstellen tot afschaffing yan den bomooriog en van al mim voorstellen tot belemmering van den oorlog respect van zijn beperking tot de werkelijk strijdende soldaten Reeds destijds hadden de inspirators van de Britsche politiek de van Sittards en consorten het besluit genomen den komenden oorlog te vperen als een oorlog van uitroeiing juist van de nietstrUdenden en wel met de middelen die ztj voor geschikter hielden nu de reeds in den wereldoorlog in strijd met het volkenrecht tegen vrouwen en kin deren toegepaste methode door het al I gemeen streven naar autarkie niet meer voldoende succes scheen t Ijeloven Overigens is het in het geheel niet besluisend hoeveel millioenen menschen de plutocratischbolsjewistische coalitie voornemens is in Duitschland uit te roeien Beslissend is wat er van Europa zou moeten worden wanneer deze coalitie gezevierend zou blijven Waar de Britsche heerschappij heden teff dage gevestigd Is zijn honger en ellende de begeleidende verschijnselen van het leven Terwijl haar leidende persoonlijkheden op brutale ont eschaBmde leugenachtige wijz zwendelen met maatregelen tot genezing van den tijd na den oorlog kunnen ztj niet bestrijden dat in de geweldige rijken die zij sedert eeuwen beheerschen millioenen en nog eens millioenen menschen jammerlijk te gronde gaan aan honger en ondervoeding nekt Volk van DuilachUnd NaUonaal SodaliatMi Nat Sac Vrouwen PartiJ eoootco Meer dan 4 aw lOn venti kcn sedert den dag waarop de mtemationale ophitaers die reeds langen Ujd tevoren op geestelijk en materieel gebied den oorlog tegen Duitschl nd hadden voorbereid emdelijlt hun oorlogsverklaringen konden overhandigen Toen Engeland en Frankrijk op 3 Sept 193 de betrekkingen met Oultschland verbraken en hierdoor den sedert lang vurig verlangden oorlog provoc eerden handelden zij In den geest van een eeuwenlange traditie Vooral Engeland leefde in dat oogenbliK in den waan zijn meer dan 300jarige praktijk in het ontketenen van Europtesche oorlogen dezen keer met een bijzonder goedkoop eigen optraden met succes te kunnen voortzetten Deze verstandige mannen van de traditiepolitiek van het Bntsche Imperialisme hadden echter enkele belangrijke feiten o er het hoofd gezien 1 Dat In dezen oorlog een totale verandering van den toestand is Ingetreden door het feit dat niet Engel md het land kan lyn dat profijt trejtt uit het herstel van een theoretisch evenwicht der krachten als resultaat van dezen oorlog maar alleen het bolsjewisn K Dat derhalve een zoogenaamd evenwicht der Eurdpeesche kracMen op den duur in het geheel niet meer kan beiitaan doch dat de noodzakeliikheid Europa te behouden tegenover hef bolsjewistische gevaar uitsluitend een kwestie is van het aa nVezig znn van een domineerende continentale mogendheid De Bntsthe opvattmr om door het handig jongleeren en vooruiisthuiven van verbonden krachten van ge al tot geval al naar behoefte en in elke riihtmg een v rplactslng van het Europeesche zwaartepunt te kunnen verkiijgen is overleefd en door de feiten der harde werkelijkheid onmogelijk geworden Want in den strijd vdn de groote naties kan Engeland als mogendheid zelfs geen eigen doorslaggevende rol meer spelen Bij een bondgenootschap van Engeland met het bolsjewisme of met de Amerikaansclfe Unie hebben deze Engeland niet noodig ma r zonder de hull v n deze statant is KngelaflB hulpeloos en onbekwaam om zijn tot dusver gevoerde traditloneele politiek voort te zetten 2 De oorlog die Engeland is begonnen in de meening zijn oude traditioneele politiek van het Europeesche evenwicht te Ininnen voortzetten werd door het internationale jodendom ondersteund en propagandistisch voorbereid maar wordt f ans agitatonsch met meer gevoc d ten iMita van de Engelsche belangen doch voor Me overwinning van joodsche weiflddictatuur Engeland dat zoo vaak de volkeren heeft gebruikt als instrument van zijn gewetenlooze Europeesche doelstelling Is thans zelf geworden tot het uitsluitend instrument van nog gewetenlooler machten Onverschilhg hoe deze oorlog zal afloopen de Britsche machtspocltie moet in ieder geval aan t einde van den oorlog nog zwakker zijn dan naar aanleiding hiervan gelooven het beste met de wolven verder te kunnen meehuilen dan zullen zij daardoor pas goed geen wijziging in deze door de natuur gegeven ontwikkeling kunnen tot stand brengen De internationale jood hitst tot dezen sUijd niet op opdat Engeland als werelSmacht zal overblijven of ook maar zijn wereldmachtspositie zal behouden maar hij voert hem uitsluitend opdat Europa zal worden gebolsjewiseerd en wel met inbegrip van Engeland Het bondgenootsctrap dat Engejiand met satan gesloten heeft zal zoo afloopen als derge jke zielsverkoopingen totdusver altijd nog zijn afgeloopen niet Groot Bri tannlè zal den bolsjewistischen duivel temmen maar het bolsjewistische gif 1 Engeland zelf steeds i ieer aanvreten en eindelijk naar het verval doen den t Wat ons Dtutschland mijn volksgenooten aangaat wij weten dat fijn bestaan alleen dat van Europa waarborgt Dat wil zeggen elke ineenstorting van Ditftschland zou bet cintioent l erDoven van een 2H duizend jaar te a ii€ie heelt lïi de Oosten een iwarcn PK 8cheercr AU St De e feil eo wia ttmld rperiaix la OptndcB er ealltoeHtea en in stellen waarvan siedtui diegene zich een voorstelling kan maken die het bolsjewistische Oosten kent Dat het in dezen oorlog niet om overwinnaar en overwonnene gaat zooals in vroege oorlogen heb ik reeds vaak gezegd Ik acht mij echter voor mijn geweten verplicht hM juist in dezen oproep ter gelegenheid vart het nieuwe jaar nog eens met bijzonderen nadruk uit te spreken Daarbij maken op mij geen Indruk de van haal vervulde wensthen v n de officieele Engelsche politiek De Britsche voamemeffll met het Duilache vofk Wanneer de toonaangevende Britsche politici verlangen dal het grootste deel van het Duitsche volk uitgeroeid zal worden dat men ons volk evenaW het Poolsche de kindeten ontnemen moet om ze naar Rusland te zenden om Ie worden opgevoed dwz om ze om het leven te brengen dat men eenige tientallen inill oenen Duitsthe arbeiders naar Siöeriè moet overbrengen wanneer Britsche Disbchoppen bidden dat de bestraffing van het Duitsche volk de eerstvolgende tientallen jaren aanMiet bolsjewisme loever rouwd moge worden wanneer men l in 1 iigelsche blad n sthnjft dat men dttmail hopehtk door geenerle humanit Jj vliegingen dangeiast de gerec ifTTheid vriien loop 7al lateh en het door Engeland en Frankrijk zelf aangexjilen Duitschland zoo Riteen zal stheuiefi en tiuh igen dat hjél z ch m eeuwen niet meer kan ierheffen dan IS dat zeker oprecht gemeerid doth op zich zelf niet be i ssend Want ook wnnrcor v i hiet deze onverbloemde uitlalir en ah een waarliiljj satanische Britsche gezindheid rouifn vernemen hel ocn wij Idoende inzicht om te weten wat ons lot en dat van Luropa zou moeten ijn wanneer ons deze oorlog onbewapeiid had en ast en WIJ derhiijlpi niet m itaat zouden zijn geweest hem te winnen Overigens is alles wat in de hersenen MauweHJloi hebben nj Zuid Iab beaet of reed z n ui gedwongen bun eigen soldaten het betredien van bepnalde gelueden te verbiedini Hief omdat da r typhus heerscht maar oindii het Ungzame verhon rwi nn deze menïchen tot toestanden teMtt aan welker aanblik men jieUi den meest verharden geallieerden nldaat op den duur niet kan bkotstellen Bovendien wanneer het de piufoCTiitisch bolsjewistische wereld tot nu toe niet mogelijk was m landen els Amen ka waar twaalf menschen per vierkante küonveter wonen milUoenen arbeid en brood te verzekeren wanneer het t bolsjewisme met gelukt is in den loo van z n dictatuur dertig milltoen menschen te behoeden voor verhongering hcewel er op lederen Europeeseben Rus negentien maal zooveel grond is als m Duitschland wanneer de Engelsch n in Indië miet slechts 75 menschen per vierkante kilon etei met Icuiwien verhinderen dat millioen n verhongeren dan zoii het dichtbevolkte Europeesche bied in gevel van een bolsjewisiiachpluto cratisch overwinning met slechts een maatgchap eltik ineenstorting bele ven zooato sedert den storm van de volksverhuizing niet h ft p aats ge von en doch ook een economische catastrophe van niet voor te stellen omvang Dot Engeland net a aan dezen we reldoorlog ten offer zal vallen willen en kunnen zij die slechts haat en een waarlijk met voor te stellen boosaardigheid als eenigen raadgever voor liun handelen hebben niet mzien Het gevaar oor Eurtpa is enorm Het Tal niet verzacht worden door het feit dat zekere Britsche of Amerikaan sche instanties j eds i ns verklaren dat na dezen oorlog een derae wereldoorlog met kan ui blijven de oorlog tusschen de plutocraten ondpr elkan der en tusschen en gemeenschappelijk met het oolsjewisme Het is bovendien Vvor de mensch held onverschillig of zij ten ondergaat ond r joodsch kapitakstiscl of joodsch bolsjewistische dic a uur of dus dez slaven der menschheid drn de sterenbanier de Union jack of de Sovjet Mag opgelegd krygpn In elk geval voor hen die bet le=d dragen s het van weinig belang Ons geheele leven ons streven en ons bestaan is beproefd Het is ons duidelijk dat dcM oorlog derhalve ijok alle vroegere ïentmingeti die voortkwamen uit een zuiver menschelnke humaniteit veiwaarlooit omdat er wanneer hij n einde is geen overwinnaars en overwonnene doch slechts overlevenden en vernietigden zulten zijn Wanneer het bovendien in een ooïlog mogelijk is dat men zich eiglenlijk in deze bruutheid voor de eerste maal in de geschiedenis uitdruklijk specialiseert op den oorlog tegen vrouwen en kinderen en zichzelf den eerenaam moordenaar geeft dan kan daaraan alleen reeds afgemeten worden w t het lot van de verliezende partij zal zijn want men zegt met dat dit slechts zoo en zooveel tienduizenderfAinderen of zoo en zooveel tienduizenden vrou j wen en meisjes toegedacht is Neen want dit is hetgene dat m de oogen van de tegenwoordige Eng lschen en de achter hen staande lieden het eenigst beklagenswaardige ii Zij zouden meer dan gelukkig zijn wanneer zij m plaats van deze Engelsche di ten als theore joodsche wet h plan gcpiovoccji d v w d dooj h reldbrandstichters en hun trawantenbolsjewisme reed lang Ajle jractyk j kkon te brengen Hoe ïwaar derhalve deae ons qpgediwongtii oorlog op zjchzelf is hy stsaf desondanks in g en verhouding tot het iat dat alten treffen aotj in gevBl van een nederlaag Er is dus slechts een oatagijrisch bevel voor ons v lk mogslijk nL dezen oorlog onder alle omstandigheden en met alle middelen ot een zegevierenden te maken Iedere oorlog op deze weield heeft eens een einde genomen derhalve za ook deïe oorlog met eeuwig duren Dat het Duitsche vclk in het j ar 1918 misl d door de leugenachtige ft azen van een Amerikaanschen president nveende door vry willig de wapens neer te leggen het einde te kunnen bespoe digen heelt luet slechts Duitschland m het grootste ongeluk gestort doch IS ook mede schuldig aan den huldigen oorlog Want ook zonder die caputilatie van destyds aou aan den eersten werekkog een einde zyn gekomen maar dan zieker met tot ongeluk moar ten gunste van het Rijk Ditmaa is geltik kig het gevaar van ons weggenomen ten ofler te vallen aan de geluke sirenenklanken Duidelqke oogmerken van den tegenstander Hebben onze vijanden m hunoud testamentische haat zelf de oorlogsdoelen op voorbarige wijze b titaalen openajk uitgeroepen Is het kmderluk wanneer thansachteraf Engelsche en Amonkaanschebladen ont tekken en m hun domheidschrijven dat het vetsUndigei zouzijn uit propagandistisch oogpunt an dere ooi logsdoelen naar S ten te bren gen dan de eerst verkondigde Nietalleen dat het n beleedigmg van hetverstand van ons volk is het aan tekondigen dat men uit propagandistische overwegingen ans iets anderszou willen zxagen het ou ook indienhet dat van net begm if aan al gedaanzou hebben een tweede maal geenwoord van de mternationale aartszwendelaars geloven Bovendien menpoogt mat door zyn oo l gvoeringmiUwenen vrouwen en kinderen omhet leven te brengen om dan misschieiK een vrede van verzoening ofvan toenadering of van rechtvaardigheid te sQbeqken De wir van oorlogvoering lf heeft onze vijanden ontmaskerd Het IS de duixendjaiige haatvan het jodendom en vsn de daardoorgeleide plutooratisch botsjewistwctiewereld die z ch met alleen in de oor lorgvoenng uit doch die wwttieerZIJ zou kunnen seCevicren ook hetwezen van den vrede zou bepalen Tegenover deze l t eohter staat thans geen zwak burgerlUk Duitschland doch de Katranaal Socialurtischc voUcsStaat Deee haat wordt dertialve ook niet opgevangen door hiie decadente hoogere tlmnitn of klassen doch deze lyrutale aanval wordt beantwoord door de Duitsche volksgemeenschi en wel met beantwooid met fnazen van wereldburgerlijke ideologieën maar met de gezonde en fana tieke haat van een ras dat weet dat het om ztjn bestaan vedit en dat zich tenimiiKte in dit geval uitspreekt voor het oude bubelache woord oog om oog en tand oim tand Dat et joodsche doel der vernietiging vaW Buropa uitemdelylc de zekere mtroeüég van het jodendom m KuBvpa xal brémgen staat dei4i hre burte eiken wufel Dat de pogia vsa Engetschenen Aaiurikanan Ki ropa en Duitych andieor h t bolst w sine te vernietigenehet Duitscrhe voik door de Moakovtstiache wurgers te tuchtigen dat wilzeggen de boTsjèwiseenn van de An geSaksisdie w eld zelf u even zekerUi elk geval kan deze wereldhoto iiohe geweldigste oorlog van He iii den niet als een tapoi totunooi verloopeo BMtaaMe aiüirekMdaceiL Desondanks kunnen wt éen dmg vaststellen Toen de oorlog begon had men vooral in Engeland de o vertuiging dat een inwendige opstand ai Duitschland onraiddellyk tot meenïtorlrag zou moeten leiden Men sprak destijds over generaal winter over geneiaal modder over generaal honger en men hoopte steeds op het wonder van de Duitsche meenstorting In feite hebben noch generaal winter noch generaal modder noch generaal hongö het Duitsche volk en zyn hui Duitsche successen bij Witebsk V Nedge striid b Niktpol Sjitomir ontruimd Luchtaanvallen op We tt en Par s Bet onterbevel van de Ouitsdw Wii imat o sak e dag bekend Ten Noo inien van Ktrowograd wwd na aanvalsgeVechteo die vier dageo hefciben geaiiui d m weerwil van het taaie vvandeUjice Tentet en het waar oivtermynrie terrem een bres m het front gedicht Behalve talrQ4ie gevangenen werd een omivangruke bult gemaakt In de geTeehfagebieden vaa Sjitomlr ea Witebsk dkrai de zware gevechten nftt ODvermlndenle kracht voort De sqccesToife afweer van superieure boisjcwistiacbe strijdkrachten werd afdigen vo lksstaat kunnen overwinnen gewisseld met eigen tegenaanvallen De kapitalisten van die tanden meen fWaardoor UIltJlM plaatsen en omi neerende hoogttn Gènveid werden In de beide laatste dSgea werden aan het Oostelijke Sront 240 v andelyke pantserwagens vernietigd By de zware afweergevediten m het gebied van Sjitomir heeft zich de SS pantser divisie Leibstandarte SS Adolf Hitlei onder b€jlA j an den SSOber fuhrer Wisch door een voorbeeld gen strijdgeest bijzonder onderscheiden In den Westelijiken sector van het Itahaansch front werd een van zee komend in den rug van onze gevechts voorposten teh Zuid Oosten van MintuTio geland vijandelijke bataljon m een tegenaanval teruggeslagen Afin het overige ft pnt ondeiram de vijfnd na krachtige voorbe eidmg door de artill ie verscheidene plaatselijke aanvallen Terwij hij er ten Noordwesten van Venafro m slaagde een hoogte te veioveren werd hij op alle andere plaatsen b oedtg afgeslagen In den strijd tegen het vnandeltjk ravllailleermgsverkeer hebben Duj che duikboo en op den Atlantischen OceaaR en m de Middelard che Zee 5 vijandelijke schepen met n gezainenlijken inhoud van 35 0O0 brt lOt 7inken gebracht Vier andcie sohepen weiden door torpedotreffers zwa beschadigd Van de voor de bescherming m den strijd geworpen strijdkrachten v erden aan de Amerikaansche kust in het Noordelijke deel van den Atlantischen Oceaan en in de Middettandsche Zee i torp dojagerstot zinken gebracht Foi mattes Amerikaansche bommenwerpers drongen gisteren overdag bc chenrd do r jagei s tot boven West Du schland door en ondernamen een teireuraa vat op de steden Mannlieim en Ludwigsha cn Tijdens v i bitterde luchtgevechten n et onze eskader jachtvliei uigen alsmede d jor d luchtdoelartillc ie verloor de vijand boven het Rilks ebipd en de bezette geb edf n lil het Westen 19 vliegtuigen uaaronder een groot aai tal zware viermoforiee bommei werpers In de avonduren van gisteren wierpen enkele Britsche vl egtuigen bommen lieer op het Ritn and Duitsche vliegtuigen fleden starlnsaanvatler op het stadsgebied van Londen Op Nieuwjaarsdag maakte het apperibevel van de weermacht het vol gende bekend Aan bet bniggealioetd van Nlkepol hebben de Sovjets na krachtige artil lenevoorbereiding ondersteund door pantserwagens en slagvliegers bun aanvallen hervat Zij werden afgesia gen of in tegenaanvallen onder zware vijandelijke verliezen achte itgedreven Talrijke pantserwagens werden stuk geschoten Ook ten Westen van Zaporosje zijn verscheidene vjjandelijke aanvallen mislukt Ten No w den van Kirowograd werd een zich taai ver dedigende vi ndelyike gevechtsgroep den dat onze socialistische economische opvattmg in den oorlog onmiddelluk schipbreuk zou leiden Zij heeft ecJiter I juBt Hl dezen tijd der zwaarste belasting bewzen juist en sterker te zijn dan de economte van onze plutocratische tegenstanders Van een bolsjewistische economie kan buitendien slechts gesproken worden In den zm van een georganiseerden slavena fceid voor het joodsche directorium generaal te Moskou Het volgende kan thans worden vastgesteld Na meer daij vier jaren oorlog heeft het Duitsclré rijk met een vierkanten kilometer van mn bodem verloren Alleen onze vijanden noemen thans groote gedeeltei van hun voormniig bezit niet meer het hunne zelfs wanneer zij deze langs een omweg van leen en pachtverdragen als eilandsteunpnnten enz eikander wederkeerii afhandig gemaakt hebben Het Duitsche rijk is in dezen geweldigen oorlog niet alleei naar alle kanten ter beicherming van dit continent ver naar voren gedrongen doch het heeft daarbij tot nL toe nog eiken afzonderliiken tegenslag steeds weer overwonnen Het verraad van Italië De Zïvaar tegenslagen m dezen uonog he J oen ons het jaar 1943 ge bracht In de eerste piaats li onze oudste boidgenoot uitgevallen uitgevallen dpor een tehg aanhoudena en itelselmatig georganiseerd verraad van een clique aie zich met het groot kapitalist sche Westen even identiek Marxistfsche ideologie Reeds m den tijd voor het uitbieken vaneden oorlog was hét onder de on dergrondische werkzaamheid van deze rond den koning geschaarde finaneieelc generaals en po ltlC cü lue waar te nemen geweest Zoowel de moe ijk heden m Noord Afrika als die op den Balkan moesten in laatste mstantie worden toegeschreven aan de voort durende sabotageen verlammmgs poging van deze plutocratische tegensi andërs van den fascistischen volksataat Hun voortdurende sabotage slaagde er niet slechts in de aanvoeren naar Afrfta en later ook naar Italië door steeds nieuwe metihoden v an lydelulc verzet te belemmeren en aldus onzen en dep aan hun zijde staande Italiaansehen soldaten den toevloed der materieele substantie jjafÉffl le pan gehakt In het getoied van het voeren van den oorlog op denBalkan den door het Duitsche ingrijpen opgehielderden toestand stelselmatig te bemoeilyken of te verwarren Het bendewezen was uitsluitendhet product van de onderaardschepolitieke en militaire maatregelen vandeze kracrhten Evenzeer was de volledtge ineenstortmg en het ui vallender Ital aarsche foimaties in het Oosten toe te schrij ven aan de uitwerkmgen van deze crisis Hel eindelykjpenlijk gepleegde verraad aan dt nDuce en de frchaa itelooze lage samei zv ering met de vyanden moesten volgens den wil van dezen koning en zijn clique het fascisme m Italië en hetNationaal Socialistische Duituche Rijkdoen me storten In dit jaar mijii volksgenooten moesten zeer bittere en moeilyke oesiuiten genomen worden Nadat het door de woord en trouwteeuk van Fransche admiraals generaals en officieren en geallieerden gelukt was m Fransch NoordAfnka te landen moest ik trachten m allen gevalle den tyd te winnen dien wy noodig hadden on niet slecht de opstellmg vaif de tieslist noodzakeltjke nieuwe Duitsche legers ten uitvoer te brengen doch om ook dl maatregelen voor te bereiden di gesteld j uden kunnen worden tegen over den niet meer over het hoofd t zienen dreigenden afval van den konuig van Italië De latere oorlogigeschiedenia zal eens vaststellen wie m dezen tUd goed geleid heeft onze vyandeo of wij Ik geloof niet dat wanneer het lot ons ooit dergelijke mogeiijkhe en giBboden zou hAnben wy se dan zoo slechts zouden hct l en benut alt dit aan den kant van onze Het opperbevel der wsermacht deelde Zondag mede Op het bruggenhoofd van Nikopol startten berhaalde Sovjetaanvailen metzware verliezen voor den vuand vooronze stelliBgen meen Ten Zuidwestolvan Dnjepropetrofsk herbaalden debolsjcwist hun aanvallen met verscheidene divisies Op eenige penetratiepunten tijn verbitterde gevechtengaande in het gevechtsgebied van Sjitomir duurt de zware worsteling voort Vooral ten Zuidoosten van Bnroitsjef kwam het tot zware gevechten met den vijand die hevig blijft aanvaUen Bu Witebsk mislukten de vijandeldke doorbraakpogingen die gisteren met zwakkere strijdkrachten werden ondernomen De door eigien tegenaanvallen heroverd terreinsectDren werden va ve s 00 de v nf iWr nft un gezuiverd Ten Noordwesten van Newel sloegen onze troepen plaitseiyke Sowjetaanvallen bloedig af n sloegen zij gereedstaande strijdkraehlen nitUBn Van het Zuid Italiaanw he front WO dt slechts plaatselyite gevechlsactie gemeld Het Adnatische eiland Mljet werd met steun van de ma me vai be en pezi v rd De Rykshoofdstad is in de vroegeoch eqduren van Zondag wederomdoor een vry groot aantal Britschebommenlyerpers aangevallen Door hetluk aak laten vallen van brisant enbrandbommen ontstond m eenige deelen der stad schade vooral aan woonhuizen Enke e stoorvliegtuigen lietenbovendien bommen vallen op het RynOandsch WestfaaJache gebied LucbtverdedigiPgss¥yStïachten schoten ver volgens de tot Jiumitn ontvanjfa rapporten 30 vietnototige bomnM worpets neer ti Het in het weennaehtsbericht fl i Januari gemel de aantal van 19 bij den aanval op Gnoot P rli i neergeachoteQ vyaiHJMtlke viie t flen is wMcea aanwUtMjd rappojiten gettegeo tot SI rmgmgm tarvtn Amerikaaa Che v KraKinge bommenwetpen Sjitcwnir werden gisteren m verbit tende afweergevediten 59 pantser wagens stuk geschoten Op verscheidens plaatsen gingen onze troepen tot plaatselijke snecesvotle tegenaanvallen over In het ver loop van den sWaren afweerslag werd de stad Sjitomir weer prijs gegeven BIJ WitebsV mislukten opnieuw alle De consequenties De Duitsche leiding was gedwongen terwijl zy onverbiddehjk het noodzakehjke tegenover liet niet beslist noodzakelyke afwoog zeer harde beslissingen te nemen die voor den sol daat die zonder te zijn aangevallen vaak honderden kilometers moest terugmarcheeren zeer moeilyk te begrypcn vielen Desondanks kan leder Duitschers er van overtuigd zijn Er is niet meer geschied en er zal niet meer geschieden dan wat beslist nood zakelijik is o n de nieuwe groole en geweldige taken reoht te doen ges iedcn Dce taak bestaat slechts daarin In elk geval den oorlog win nen De opbouw van nieuwe geweldige etappenlinies het in bezit nemen van jroole spcorweg rajecten de beveiliging en de teiding daarv dwongen tot beperking aan andere fronten Deze cofnpensatie van krachten waarnaar wy streeMen kan reeds thans sis gehikt worden bea Aouwd Wanneer derhalve door reizen conferenties het aanstellen van nieuweoppert evelh bbe en door al dergelijke manoeuvres op het oogenblikgetracht moet worden by gsferekaan een anderen steun van het Russische offensief Duitschland hetj 1 nr 1 I Duitsche voBc en z jn leiding door een iechts de Voorzienigh id dankibaar zvn dat zy otas ondanks dexe harde bëpoevMigen ateedt weer de mogelykheid open het door snel handelen zw crises meester te worden schijnbaar verloren toestanden weer m het zeine te brengen en daaiPbu de uitbreiding van otue mibtaire icraditen stelselmatig ten uitvoer te breiden Het smadelibka verraad aaa 4en Duce wien Itahë alles dankt heeft met eén slag h t Duitsche Ryk en zyn leiding voor zeer moeilyke besluiten geplaatst Dat de daaruit voortvloeiende consequenties op het geheele oorlogsgebeuren mvloeid oefenden i reekt v n elf 5 l i r u S r l en w l belasten d makent u w v h w H iH l niet Uts het riiitsche volk doch verwisselt men in de eerste plaats de Duitsche leiding met die van het voormalige koninklijks Italil WANNEER VenOUtSTERENf Tot 8 lUBMl maet rerdoisteHI worden van IS 45 tot g4 S lor 1 Jan Maan op 13 M ander tM Jan Mum op l3Ja onder SM Jan Maan op 13 47 mder 3 Z Dat de Engelschen voornemens zijn in het Westen of op den Balkan een landing te doen 6f In Noorwegen Nederland Portugal Af ergens artders is voor ons niets nieuws geheel afgezien daarvan dat zij op de meeste van deze plaatsen reeds een keer zijn geweest Dat zij verder deze landingen met alle middelen die 7i bezitten willen ten uitvoer leggen spreekt wel vanzelf Dat zij daarbij ook bijzondere opnerbevelhebbers voor deze landingen aanwijzen is in de oorlogsgfeschiedenis ook niets nieuws I Zie vervolg op pag 2