Goudsche Courant, maandag 3 januari 1944

dr C ö bbels Radiorede Pi a lital la B de politie aan fifte edaan van diefstal vaa ie l oa jaen tut hokken achter twee wonin gen aan de Weaterkade cn tram z kiiogra must tuden t verroer van Venray naar Goud PniiMte tokttng slet konittadtt gdb iirt lal wowmrtéa kolait tfg mo t B aBa ul kt Biekles Over d ek vaa If fM en met 18 Il c r er 1849 Stfu de voignnde gev en vaa besjnetlelijk Lakten aangegeven Bodegraven i reodvMik en dl hlk ti Baak3o 1 rowlvonk Coudi roodvonk en OO diph herle Haaatieckt I roodvonk Moaskapellc t diphtherie Moor frochl I phtliarl Nleuwcrkerk a d UsMI 4 diphtheric Ouderkerk a d Maaei 1 dtphlberle Oudewatcr 2 diphthette Beeuwtik I roodvonk n 2 diptuhe ic Scbooaboven I diphOierte Wi ddi aveei roodvonk 4 diptheria ZeSeahuiaca 2 n nfhviiniiter O Owbbeli heeft bii d jMiwtaMMnc op Outtotunevwid een ndkircde aencht tot het Duitiche volk Het jaar 1M3 too verklaarde hij wa totdMver bet wa ijgW jaar van dezen oorlog VMM m dat iaar raocalcn wü onza xroote freel van alaodvactifheid OeggMi tn matenee en moreel ivzieht Het tdtfe ons voor de taak de voorwaarden die W4 in de vonsc oorlogs jaran hadden veroverd stevig in handen te krijgen voor onze eindoverwjn nind eu h i tegen den woedenden tomilaop van den vijand te verdedigen Dat ia o voor het grootcte deel gelukt Wutiebben oasrbij webs aar erlie en en tegenilagen moeten Incaaaeeren maar d e kunnen in geen enkel opzicht beschouwd worden als van beslissenden Invloed op den oorlog Uoor het Uile verraad van di Italiaansche konings en generaals clique i het kamp vap de Spil vcrzwaktnnet de economische en militaire kracht van een bondgenoot en het viel niet te vermijden dat het algemeen oorloytbeeld daardoor een ver achuiviiM onderging Wij moesten onze bakens achteruit zet en zoowel in het Oosten atS in het Zuiden De daarmee aamenhangende teruggaande bcwegin gen V4n onxc troepen hebben den vijand de zoo welkome gelegenheid geboden te spreken over een militaire ineenitorting Van het Bl k of zulk een ineenstorting j blyken vue in deze kweatie reeds in voorbarige overwmningsbench g ijk heeft de vijand of vïij In le er r Brms i ve r êdin ten ais ipoeclig op icomst Zljnae aan ie eval kan het Engel chp en Amerikaan De Itahaan clie per deelt mede dat 6000 kondigm i he oubhek de maatstaven voor het Jl i j vrljwllllfer In Ital order lol lnr van Ouitsche offle eren vecV n terwijt 8000 andere opgenomea atjn in eeti edf n an het Duitfche iegcr y V i t B Deer den dwang der ocn4aiwi hedea in actoren aDiv aif gewend geraakt aan de verscferaüimgen van den nwdemen pOnog Het tngelache volk Jaarent gen zat daaraan waer gewaad noeten ken De UtchtBorkxg bereidt den vuand alechta geooegeo zo 4ang hij eenzijdig IWordt hu weer sreezudig dan zullen de vreugdekreten daarover m de Londensche pers spoedig verstommen De Bntache en Anierltaansche piloten zuUen echter binnenkort in het gebeele rijksgebied tegenover een vtrdedieincikraetit komen te staan die han den ii di tot hun gemeene overvallen op Duitsche steden em haar btwgerbevoUiing meer en meer zal ontnemen Er bestaat geen oorlogswapen dat oiet op aeker tydstip een tegenwapen te voorschijn roept Zoo z il dat ook hie het geval zyn De vu u d tr t met den luchtoorlog ons bewapening potentieel slechts in zeer be perkten omvang en daarmede is de ucoesvolle voortzetting van dei oorlog voor ons absoluut gewaarborgd Wij vermoeden dat de Engelschen en Amerikanen m het komende voo jaar door een mvasie in het WeSten de proef op de som uiHen nemen Zij moeten dat immers oAidat Stalin hun opperste heer en gebieder dat zoo wil l d een truhtofter lebeireurrn J r mt 90 na u k 1 4 r Kn n n An PUA2SEL9JK NIEUWS HAASTBECHT De hew A Kraan u htU ongeluk btl werkzsamh den met drie vU c iji VAn zijn linkerhand tiKschen de fraisbank bekneld t raken In het Van Uerton Zw kfcoKuis te Cuuda werd de gehavende lm kei hand behandeld Geskiajd Voor hft dfpk ma machine schrUvtn zijn geslaasd onze plaatagcnooten C Blonk A de Bnitn en A de Graaf Arm cekToken bij aanJfiJdlnB De iS jarige mej 7 Süaver i eid in d n vond an 1 Januari biJ het o ei steken vart da Hoogst a at door een w ielii der aan ereden Bi haar val brafc zij een arm Ex kmen boekboudeiv M O Voor het examen boekhouden M O is fee Haarlem a laagd de heer T C Merkesttjn f NIBUWERKERK AAN DEN USSEL Burgerlijke Stand f G boren ilartha JoBnra SiH la Maiia Q van J R M Teraleg e enM J W I lnkse Neelije d van A Verduyn en N Rijn Arnoldua Antonlus I van C Kool en H Q an ZuttenOndertrouwd J V d iBeig 24 j en N den Heujer 20 j te Voorburg W Verkaik 36 J Ie Capeüe a d Uisel en L Karrcman 33 J L C Sterk 27 J en A Oudijk 27 j Overleden C van WÏgcninRcn 70 j BeneemlBg Mej Van Berde kweekelin e II et akte aan de Bijzondere School Is totonderwiizercs in vasten dienst benoemd teVo Irnhov aUwieldiefaUl fi 4sveen heerenrijwiel ontvreemd dat avjtHids bij een boerderij j e pubUeik de maatstaven voor het De v heef rich grondii vergist joMeten daaifcg te wachten Ons ooHegspoaltleU door dexe gebeur IJ g j gevechten in tenissen welfaiwaar nauwer gewarde 1 met v Tgetend dat d r r rgt M betf Pf 1 ronTi v enT Sfa witV UtnebCrhaS j 7 B om in Ie n t onze kansen ep een 1 Zeer waanchtjnlijk is bet dat de volledige verwinning door de gebeur oorlog daarmede ia het komende jaar enlssen vaa dit iaar op geen enkele zijn be lisaende stadinm zal binnenwyxe nadedtg sQn beïnvloed De Engel 1 gaaa Onze omstaodigbeden voor de achen ca Amerikanen staan niet aan Overwinning aun daarbq meer dan de Bcenoer maar ver buiten Rome 0 gwutig Het ia over het algemeen een aanvalleaide bolsJewiaUscfae legers heb oadankbare taak wanneer men fn een ben niet tot aan de Duitsche Ryksxrens zoo kritieken tijd den profeet wil spe kunnen opdringen sooals lij dat gewild len Maar nooit heeft de Ouitache leien beraamd hadden Onn leger In het diag komende Kebeurtenraen met eèn Oosten biedt Integendeel verbitterden zoo seuvereine kalmte tegemoet gezien tegenstand aan een front dat ver bui als ditmaal was ge et REEtlWIJK Oinleh bcgraafftaafa Tn de plaats ven wijlen J n heer J M de Kamper heeftde burgemeester den heer W den Oudenopzichter van d algemeene bc aafplaats teReeuwijkdorp tevens tot opzichtM van deal emeene begraafplaats In d afdeelmgSluipwijk benoemd Burgerlijke Stand Geboren Gerarda Martina Maria d van G C Droog en M M Voorhout Ge rouwd L Stlgter M j en A r V Dijk 22 j Overleden Cornells Verboom 9 mnd z van P D Verboom en A v d Heuvel Dimje van den Berg S4 j eohtgenoote van E J Hanes Arie van Spengen 86 J wednr van A de Konmg BINNENLAND KEBK NIEUWS Ned Herv Kerk Beroepen te Naaldwijk W Bannlne te l eemstede Te Benschop d S Goverts te Bergvchenhoek Aan genomen naar Hiflmond ds J Sprey t Gulper Drietal te Vlaardmgen vijfde predikantsplaat d 7 van DQk te Den tïam d A A Koo haas te Dairie en ds Jac Vermaas te Huizen Geref Kerken BToepen te AmsterdarivZuid Geief Gemeenten Beraep n te Goe di J Fraanje te Barneveld voorheen te Goes Bedankt voor Leiden d A v Stuyvenberg te lervcke OFFICIEELE MEOFDt ELINGeN VFRBOD TOT VFRKOOr FN ArUtVl lNG VAN KOGCL EN RULI AGBRI Bi publicatie in de Staatscourant van 28 Dec 1943 is het verkoopen of Ceveien van kogelen loilagets met tagang van dien datum verboden Dit betreft met faet af leveren van koge of ollagers welke in e ndpioducten 7i n gemonlee d In de toekomst zullen koge en rollagere voor zoo er niet in elndproducie i genonieerd nog slechts mogen worden afgeleverd indien de kooper aaVi den v kooper inlevert W een door den Rijkstnspectcur van het Verkeer goedgekeuid zgn rood aanviaagformuHer óf een be telformuher EB 1 of BH 2 hetwelk door of na nens den Directeur van het Bureau voor de Metalen Verwerkrnde Industrie door de Rüstungsinspektion Niedeflande of door den Zen traiauftrag stelle is goedgekeurd n U ontvangt van ons ni t allean 100 gram puddingpoeder maar bovendien de allerbeste Waliteii Want Van Houten s puddingpoedera zijn op de meest zorgvuldige wijze uit de beste grondstoffen samengesteld fn vmt tehl lltnde tmêken samm 1 1 Van Hauteii s PUDQINGPOEDERS X tt in H gufta zaktn voorrmUf IK ZAG legt Mi va BakgrMg hoe op le hun houdichool de mehje hel recent peonelcoekea cn Densjet In hun kooltboeli verenderden Boler melk eieren werd met n filnehe haal doorgestreept Daarvoor In de plaal liT am loep PaMlitt bloem en ateri WORDT DE GROEI VAN UW VEE DOOR VEELUIZEN GEREMD farlact vernietigt alia veeluizan Niat 44n bli fl ar var I fferfact b aan poeder Doordoor n koo voWen tan gavolga van da bahondaling witgeslotan Per k s I 3 33 fvoor IS slwks vaal PAé K0 en belangen len onse eigenlitke leef ruimte is gelegen De door Churchill aangekondigdeamphibische operaties zijn uitgebleven en zullen wanneer zij zooaNsteeds weer gedreigd wordt plaatsvinden in alle plaatsen van Europaeen pw te Duitsche weermacht aantreffen In een woord het wegvallenvan een bondgenoot uit on s strijdendfront heeft bns weliswaar groote ensom gevaarlilke moeilijkheden bereid maar wiJ hebben die den kopweten in te drukken en dat is tenslotte dat den doorslag geeftOver een afloop vaa den oorW g lieslisaenniet wenachPn tn voornemens mspr alleenfeiten De vijand H er ook In het afgeloopeniaar niet 11 gaslaagd u oda i K feiten testellen tn een omvang dal ziJ onze ourlosvoerlnu In et n eastntlee e functie kondentreffen De vijand heeft zich op onzen mlUtatren en mo eelen tegen tand de tandenkB iolgebelen Wat dat voor het verdereverkiop vm den oorlog beleekent valt voorkwpig niet te overzien Dat betreft vooalons 0 teH k front Onze so daton hebbendas In de z are fevechtei van het afgeloopen jaar en proef afgelesd van hunstandvastigheid die alles wat In dit oo tehttotdttsver la feproateerd v r in den schaduwplaatst Elke strijdende Duitsche soldaa derhalve ook one hart dul end maal dichterbÜ dan d bijzondere dagbladseh i ersvan en zekere pers die ona in het bestegeval goed adviezen geven maar overigensnainwelljks een woord van erkenteliSkheid endank vinden voor een heidhaft gen en offerv ar4ltMl trtjd en oue oermacht voertook voer ea handiiavlu van bet levci hun oer olkentn Het bolsjewisme Het gevaar v u o t bolaiewiame isaaidoor gansch Kurapa wordt bedreigd kon ook In het afgeloopen Jaar met succes woidtn vci bannen Wanneer de Sovjcia gciooCd hadden lot onze grena te kunnen opdi ingen dan lullen de Jongste gevechten ver in t Ook n hun inn ddc s we geeeid hei l h e itdel hun desbetreffende hoop was Eeuwig zal het ath de giootstt fcnandt van deze eeuw worden bestempeld dot Engeland en d Vercenlgd Staten zich verbonden met het bolsjewisme om hun van haat vervulden strijd tegen hèt accbiedvraardige continent Mt een millutr sueees t nukan Zt luUen ook daarmede de overwinning met behalen m tegetideal hoogstens zuUen zij de bestaans grondalagen vasi hun eigen volken ondermijnen meUeimn kgt daarin voor ona en voor Europa een enoim gevaar en wO moeten alle kracht bijeenl pen om aast dat gevaar het hoofd t bieden Volkomen doelkioa la hst om daiatbtt te rekenen p de hulp van andere volkeren en staten die eveneens bedMlgd worden Zu zien weliswaar vaak bet gevaar m maai geen macht tei wereld kan ben er uw brengen ieU draartegen te doen Zü gelijken d arbt op bet kowjlitje diat geh p iolu ecid naar de slang kijkt tot bel versiondii woedt Wd zyn duB m hoofdaaak op osmeaU aaagtfwasteii uin oezeii bUijd om ona leven en om bet leven v ll ons conuneni inet succes te voeren Uat kumisin wq ook D ecoconus iM en militaire kracht van Het Kijk is vciasMkeu mei hrt begin vaa den oorlog toen wu usenovei gepiaatst waitu t iioin gegroeid iuiopa bevüldt zich voor t üioot ael l in on banden De vijand zaï wel geiii niiduel onoenoeW talen om ona in nel kouiaiia jaar lie i ent eele sleuntitn van oLux ooriogvoe ma uil handen te SAfcan maar Ikiaitoe moet luj sooals ac oms auüslanoigbedsin op het oojienbUk zyn den gevaai ll ken sproi wagen kn het Wesien dien bq totdUBver altijd met succes heett welen te ontgaan Ru piobeeit Man voorkwiug te vvivsn ien door een otfeni i UU d lUCht dat sooala elkeen weel en iooala u vgand heel openlijk uieeeeft moer geticbl m tegen ons OOI iogsmoreel d n legen oDs ooriogs potentieel wsnueei ik over lucbtolleiialet spreek dan to disae uitdrukking een ie r hoüeUlVe en geraerveeroe omscnrDvtng voor een volkonien onsoldaleske slrudmettiode die In de geèdtiedenls haacs gelijke uiel kent lu gemeèllMsd en ruvkCeui Dat zal de door de ceu n heen onvergeten blijvende tweede Bciialftde van de Engelschen en Amerikanen lijrf dal II zooaia ui den eerste wer ldoot k g met foafor tegen vrouwen en k uderen xun opgetreden Wat den IfMui ia den er ten wereldnor iog i gelukt dat S l bem in en tweeden wereldoorlog atet gelukken De beproevtes lehittaeiid doontaan el is overbodig daaroveir nog woot den te verhezen Ons voUc heeft in het af 1943 de beproeving zoo schitteirenddoorataan dat de voand zun daaraanCekBot pte verwachtingen defmitief kanbegraven Ona volk m de nachtctqtar vuiinloiinen met tuteengevallenzooaia onie vuanden da hocfiten en e ten daoii ii een va te en pnwrkbare gemeaisch geworden Datia de koatbaMte ieer van bet Mar 1941 Het li t derhalve voor de hand aan te memen dat de Engelsche en Amerikaansche soldaten in liet komende voorjaar nog verbaasd zullen opkijken ZK kunnen dan hun dank t euiigen aan hun regeeringen die ben in haar verblinding dit bloedige onpeluk m stUFfn Een doorstae ev nd element van de overwinning is het b wustrljn van eigen recht Dat tiezltten wij i vo len omvaie Wil ween heel nauwkeunr waarom wij Buropa verdedigen Maar ich de Engel schen en nog veel minder ue Amerikanen weten waarom zi het aanvaliii Daarbh zullen zi de groot te of ers aan bloed moeten brengen Men sterft r et graag voo een staatsbestel waarin klassenhoogmoed en eigendunk van starden leersch n aarir de arbeiders slechts koelies van de geldmacm ten zijn tn waar de toonaangevende sta tslieden echts soc aie frazen verk J grn maar aocuile daden pijnlijk vermijden Als zi in leven achter verdedigt de soldaa een staat die tn den waars er m des woords rt n eigen staat en een sociale staat Is WMinn ook de kle r man alle mMe lijkheden be7it om nTar txiren te kom waarin politiek en oo IoKvoerin slechts ziln gericht op de tie angen van he ge eele volt en niet op die van een kleme pluloeraten clique In een woord waarin het volk Zichzelf vla zhn best nen loor zijn eigen welzijn PT luk regeert Ik behoef er geeti wooid over te verliezea wiaar het m dezen striid voor ons om gaat Onze v landen heb hen ons daarover geen twiifel gelaten Wij verdedigen ons lm en Het is goed dat WIJ dat weten Een nederlaag zou ons allen vemietïgen Daartegenover staat de overwmniog die wij dooj te stTtjden kunnen en rullen behalen Zn opent ons de poort naar de definitieve vrgbeid en onafhankehiJiheid van ons volk Voor ons ligt dan een weg van den vrede en van den mien arbeid van den wederopbouw en van een diep sociaal geluk dat gelegen is in de gemeenschap van allen Vraaet meti mtj ru 1 oe de f er e deuni heet die ons naar deze overwinning ie rtt dan kan ik sleehts ten antwoord geien Het is de tronw aan ons zelf de t ouw aan de wereld die wij In gedachten helte en aai onze pnlilieke gelonfch lljdeni Het komt er in hoofdzaak op aan dat leiding en volk de zenuwen k toom houden taai envo hardend de gevaren en moeilijkheden boven komen en z ch door niets laten af bretwen van de voortzetting van l n een maal Inffslaïen er die de luiste dcblek l r J ï f Plnlselmp hc wolkendek dat de zon verduistert en de hemel zi t er wee stralend uil Zoo al het 1 ü A oorkiï zijn F onl en vader I SSS is fS l 1 zich zelf overtrffjfen De porff s als de polit ek leidster van het volk te voorschlin jetretten en op het niveau van haar groo e prestaties Zij leverde voor hel optreden van mlllinenen jan hel Duikntie froAt een offer in bloed JTi J overtreft heteeen elders van het o volk verlangd moest worden Om den Fuhrer gesc d staan wii volk der Duitschers aan het emde van dit haide oorlogsiaar en zetten wii moedig den stan in de nog onbekende toekom Wii weten het zal onze toe komst znn Het tot schenkt haar ons met WIJ moeten er voor vechten Dat willen wij doen fiei en verfceten wachten Wfl dien viiand af of hij bn nacht en mbt onze steden besluipt of htl in het Oosten met een overmac it van tnensctien en materiaal op ons frwit storm toopt of hij m het Zuiden bebl0f de koppen haalt of dat hij ten len stormloop waagt op den Atlantisch m wal Overal waar hij fP ons optreedt staan aan het tront DtiitjcHe mannen tejfenovor Item en in het vaaeHantJ raar die mannen ontbreken staan yrotrwen knapen en meJsjee Hel jaar 1944 zal ons bereid vulden DiSTRlBUTIENIEVWS GENCBATOIWLOKJES Van i J UATi tot en met 31 Maartgeven de met periode g gemerktebonnen als bedoeld in art 2 van degeneratortytekjesbeschftkmg 19É2 no 1 recht op hH koopen van 50 kftgeneratonbi dcjM Tcgcnower het ieder voor zhh üU stiijdroep der oude wereld heft de nieuwe den haren cn llen voor allen ütt Beginselen van Sètionaal Socuiltsme door dr J H Carp Su e tea i OiVOErBN TOT LIHSTMACHT MABINE EN AIMHOBES IN BSWAPENING8INDU3TR1E In den aaniang van bet n euwe jaar hebben de verschillende leidende Duitsche persoonlijkheden oproepen gelicht lOt het Duitsche volk RijksmaarM haU Hermann Coring nchtte zicb daarbij ook tot de leden van de luchtmacht admiraal Dixuu tot de marine minister Speer tot de arbeiders in de bewapeningsindus rie de algemeen gevolmacfatlgde voor de tewerkstelling Sauckel tot de builenlandsche arbeidsters en arbriders terwijl de Reichsfuhrer S S Rijksminister van Binnenlandsche Zakei Heinricfat Himmler zich in zijn dagorder speciaal tot de Waffen SS en de politie wendde GEVOLGKN VAN SI AANSCHEN BDSGEBOOUUM OBUQUIDEERD In een interxieu heeft de heer Angel Sanï directeur geneiaal der Spaansche ge ange nissen aangekondigd dat generaal Fraaoo voornemens 1 alle doodstraffen naar aan letdii van de gebeurtenissen van 1S3I1 af te kdiaffen hetgeen zou iie taakene n dAt Aa rechterlijke gevolgtn van den burgeroorlog vol edig word n geliquideerd Ter gelegenheid van Keratmis ztjn de ï raffen an 2li0 ter dood veroordeelden reeds gewijzigd Thans wordt overgegaan tot de herziening van de processen Tan 800 andere ter dood verooi deelden Angel Sanz besloot met de verklaring dat het vraagstuk van de Tan che politl ke gevarmen S5 ra£fen opgeloct lal ziln in Haart as Op 20 Decen ber j I is de Landcegruppenlelter der N S D A P in Bel ti AdoU Schulze In de omgeving van Lourdcs ia een aard beving geregistreerd dte tiental seconden Uadswêumê Zn VEREN JVBBLARIS BIJ WONINGBEDRIJF De heer D HooKendoorn gehuldigd De heer D Hoogendoom herdacht Zaterdag het feit dat hg 25 jaar werkzashn is geweest als voorman timmerman bij het gemeenteijljk woningbedrijf Te voren was de heer Hoogendoom leeds vier jaar in dtenst van meentewerken Het jubileum is in huisehjken kring gevierd s Morgens jÈVamen he personeel en de opzichters gelukwenschen waarbij de h er G J Bos zich in een waarH pfende toespraak de tolk van alLen n te en d n jubilaris eenige boekweiten aanbood Bloemstukken van con ties uit de bouwwereld getuigden van medelev en met dit jub leuiji J bF HEFR J T d BOSCH 25 J4AR KOORZANGER l waardeering onderrMiden eren herdacht d h T J v d Kijn 25 ar g lidmaafschap van het zangkoor der parocfaiekerk O L Vrouwe Hemelvaart KIet egkerk an we k koor hy de laatste negen jaar d recteur Js Nadat s morgens kape aan N Hoek de Hoogmis tot m tenue van den jiAiilaris had ot f ra gen volgde m Centraj een intieme hukl ing waar eliereervt deke n J F A Bots den juoïlarw lof toezuaaide voor het door hen verrichte werk Na nens h t zangkoor bood de ice v orzitter de heer A J Dess ng een schilderij aan en naan ns het jongens koor een knusbeey i erd r voerden het moord het e r Ki de heer J Dce iing en de heer W Fo rsJiovel namens de zangers terwijl en deiratatie uit Woerden een rook amittuur ibood Veï n niaa vt£n gebruik vao de g le genheid om den heer v d Bo£ch per soonlijk be complunenteeren Dl BI08CX ntN FInaeh werk In Ronnie Kr wordt deze week m HeunieBios coop een rolprent vertoond van Finsche origine De film draagt den titelAlies vvordl weer goed en bevat degeschiedenis van een ong nan vanhet platteland die in de groote stad m dit geval Helsinki Kijn gelukzoekt TenMotte wordt liij met schadeen schande wi en keert terug naarZijn geboortegrond Het verhaal is simpel en wordt zonder smuk verteld de film bevat wemig dialoog daarentegen vele scenes die qua spel op behoorliik peil ïtaan Enkele malen valtbovendien zeer goede foto afie te bewonderen Kulleryo Kalfke speelt dehoofdrol I In de andere bioscopen gaan oude bekenden door fWilH Forst geregisseerd films Thaha Theoter brengt nogmaals Wiener Blut met WiUy Fritsch Mafia Ho1 t Hans Moser en Theo Lmgen de Schouwburg Bioscoop prolongeert Vrouwen zyn geen engelen met Marte HareU Axel von Ambesser en Rtchard Romanawiky 5 V d Kxaats WIVTERHÜLP HOUDT COLLECTE Zmg er deel nw g luk Zmg en deel uw gelvkt Onder deze euze houdt Winteriiulp Nederland op 8 en 10 Januan een collecte Men zingt immers als men gelulckig is Om dat zingen makkelijker te maken heeft WHN een aaird g zangbundeltje laten saamstellen dal aan iedereen die een offertje bf ngt voor Winterhu zkl worden uitgereikt Wanneer Gy dus offert kunnen ook anderen zingen en al zyn zy nie 200 geluUcig om uit volle bont te kunnen zing i zingen zullen zij toch ZoT t gij er voor dat dit onzic htbare en niet te hoeren koor zoo groot mogelyk Is UITKEEKING 1942 UIT HET GEMEENTEFONDS De Uitkeering u t bet Gemeentefonds over het uitkeeringsjaar 1M2 is voor de gemeenten uit deze streek als volgt bepaald Ammefstol 2946 Bergambacht ƒ 10 224 Berkenwoude 2370 Bodegraven ƒ 18 S31 Boskoop ƒ 21 3 5 Gouda 97 J62 Gouderak ƒ 5491 Haastrecht ƒ 6378 Hekendorp 2 6 Lange Ruige Weide 2152 Moerkapelle 2774 Moordrecht ƒ 8317 Nleuwerkerk a d Us l 16 4S1 Oudewat 9ie7 Papekop 1156 ReeuwxjK 13 3M Schoonhoven 13B18 Stolwijk TS13 Vttst 1186 Waddlittvam t ZIJOS Eevenhuizen MOl Wat Waar Wanneer Schouwkug BiMtacp Vrouwaa itls geos e i am w Matte Hwe I m Axd mi AnAcsser Aaavarg a uur nalU TluiUr W ener Blut met wttly Frttaen ta luiia Hotit Aanvang tur Dinsdag en Woeaadag xss uu Het dapper klecrmSIwftle at BlMCOjp Allca wOriM weer goed met KuBervo Kahatet Aanvang I uur Ter CSU WOHisdag tn Donderdag I uur oonce t dansorkest o 1 1 P etro Sabatmi Kc nic fo e Maandag vanaf 7 uur concert Jan M uur Vrijt evangelische KerkWioleriezlng door da J W Verb I DenHaag medcwerklitg zaagkoor Jan 1 M nnr Nieuwe Schouwburg Vierdeaboonemetitseoneert Rottrrdanueb l hllhaimoniscfe Orkast olv Piet vaa llev r aollat Cor de Gfloot piano i itm s nar Klefa Kafk BijbeUezIng d H S J Kalf S iaa 7 3f unr Nieuwe Srbouwburg Opvoering klueht PuckK de ptaMi a mU door gezelschap Jau NooiJ Jan S uur OaaWI Bijenkomst Jaag Udmat n Ned Herv Kerk prekei k A Montagne Izn S Jan 7 3 vat Caatral LeaiiW voor ied eisvciecniirliig door J J A Thoolen over Honcarye net HchtbeeUen en fllio 7 An 7 M uur Gebouw Amleltla Bijeenkomst Ned Maatschappij voor tuinbouw en plantkunde vertooning tabaksfikn APOTHBKnSDIBNIT Steeds geopend fdes naehtt alteen vnor geneesmiddelen I Apotheek g Grendel ateen Frin Hendrikstraat ISc BUIUNG AARDAPPBL MACBTIGINGEV 5 en B Jan 2 4 30 uur Distributiekantoor loketten 3 en 5 Gelegenheid lot luiUng van machugingen opsiagaardappelen waarop geen winteraardapfielen zijn kunnen worden b trokken tegen aifrdappclkaarten OI TItlBlTIE VAN DRUIVEN 4 en 8 Jan 9 8 uur Agnletenkapet actite zijdel Nieuwe Mark Verkoop van 200 gram druiven voor kinderen van O tot en met 7 jaar ep vertooa van stamkaart ITIT HET GEMEENTEBLAD Oattreklilnf vtm woning De burgemeester heeft uit overweging dat het verzoek van adressante betreft een natte zeer vervallen woning welke niet weer bewoonbaar is te maken en door de huidige matenaalpositie thans niet gerestaureerd of vernieuw kan worden aan de fa E Radix toestemming verleend om de woning Nieuwe Haven 143 aan de bestemming van woning te onttrekken en onttrokken Ie houden onder voorwaarde dat zi binnen een jaar Aa beèmdiging van den oorlogstoestand voor restauratie resp vernieuwing van het betrokken perceel zorg draagt Benoeming onderwijzer Met Ingang van 1 Januari is benoemd tot onderwijzer aan de openbare lagere school no 1 de heer P B van Schaick ZilUssén thans tijdelijk onderwijzer aan die school Bcvordcrinc Met ingang van 1 Januari is de opzuhter 2e klasse bij gemeentewerken afd reiniging en ontsmettingsdienst Ml marktwezen P Kooistra bevorderd tot opzichter Ie klasse VOOR DEN KANTONRFCHTER Het geleende c wecr Ken o ertredmg die ia deaen ttjd nu het bezit van schietwapenen is ve boden zeld zaam Is kreeg de kantonrcehter ditmaal ta behandelen een jachtdel et met een land bouurer uit Waddinxvecn alt verdachte Dez was op de ha enjacht geweest met het geladen chietgev eer an een streekiager uil daa pro ncie d e off c eel erkend is en die op venuek vaa den bei kkene in het wild rüka land was komen Jagan De streekjager was pas ziek geweest en wd er moe en toen had hl het geweer op diens verzoek aan den laodbouwer afgcaUiHU Vla de j f ht had voortgezet Dat ts toch geen stitl en misbru k maken vat bevoegdheid voaé d kantonrechter mr J A vaa Bronkbor t dia den als getuige gehofrdan MreekJager c merkte dat deze raet jaffen had b ooiec uit te scheiden eeft U ons Uw bon HJUEWÉACO Ook de ambtenaar van het Op iba r Minlslei e mr W Kllens vond de houdmg van den streekjager te laken Maar hoe het zfl de landbouwer had van het geweer dien n af te bUjvea Zestig gulden boete of detiig dagen hechtenis luidde de ciibch tf soo werd ook de uUspraak M I bet ekkim € m c loraauttMm caUi wvrden uafevrMfd ow a b w i aéewKc ctad oducten b v mathlnaa lanóid natorlaal MDteren dan iB ct de aanvraag mcriedea ep n betMMwmituat ttt tnieuiAKHiwt en wel vour bet bedrüL dat iebMriltjbde lageM kib i t Out aVnvrautabwt erv dcn ingadlsM b de BetlruCaitreëp NMUiu er bet bcuetfende hvittt r sc letrt waxutcer de bettrtllbc betrbkl f beeft omv b ung In een Iseder aadscbe bciiiiellelUerv n x uiuezanderd de bcatelUniea voor het biaY rtq greerke r waiwosr vmliei stol di aer pubUcatie genoemde kp tialerege ing ge dt Heifï de bestelling betrekiktmop Wetrmachtaeipdra tc E eg t a Vegilager AuitrkKf dan behoort de Indjcnintfta gaaêliieden iccp bQ de R1 tun ilnspektJottNlcderlande Abt Z ilI of by de Zentialaurtiagstel e Genoemde aütontestei nc nen ofntrmt de bij hei ingediende lermu ereaeen beslis uig Wo den later aancevraagdvoor reparaae van deftcte etndproduLlen dan geachia de aanvrnaf éaer mUktci aneen be telfoimulttr SF i ireparatU tn weldoor den gebruiker van het emdprodi ct Detsidiening van deze aaaviageo betrekkinghebbend op voorziening in e m Nederland ohebehoefte uitgezouderd het burgerlijk wegvarkcer geM hledt bU de Vakgroep waaronder de gebiuiker ressorteert GebruUvert die et ondei een Vakjcroep reskorteer n kunnen zath indcn tot het Bureau voi deMetalen Verwerkende Industrie Rmuwstraat laS Dei Haagl Worden koge erivoor repeiatle v a een defecte landbouwmachjne verlangd dan moet W ind uiinf an hft goedgekemMe f inuher SE 2 by denleve aneier een lormuUer EN 44 wordengevoecd Kogel en loUagerb welke noodlgzijü or de i itvoeiing an Weermacht oiVeriagerimgs opdrathlen tot reparatie andefette eindpioducten n oeten worden aangevraagd ondersciieideniyk bij de IW tungsInspektton Nlcderlande Abt Z IU of bil deZentralauftrag teile te s Gravenhage De ormulleren fiP zijn bij de Kamers van Koop handel en Fabrieken verkrQgbaar tegenbetaling van ƒ o 10 per stuk BU het Indtenenvan ef n betitelforniuller bij de Bedrijft ofVakgroep cq het meer genoemd bureaumoet de aanviager l elijktrtijd een bedragvan O 25 per be itelformuUer storten ofovermaken op de postiekenlni van de betreffende Bedrijfs of Vakgroep dan we vanhtt bureau waarbij op het girostrookje mr ftworden vermeld Betreft fe te fprmulitr kogellageis No f De behandelde bestelforiru ren EE wordf aan den aanvrager geretourneerd waarnade7e laatste indien de bc teltlng 1 gonl gekfurd de op bet bestelformulier gespecificeerde lagM bi rijn leverancier kan be ileMenen daarbl het geteekende beetelform jilerdient te voepen Fen en ander ontheft denkoope met van de verpllphttnif om voor h tcontlng t igewicht der betreffende lagereeen hew ijs t gn overdracht te verstrekkenDe leverancier kan op zijn beurt van hetbestel formulier ffebruik maken om de daaropvermelde lapers bij den importeur te heitellenOp ledere factuur van kogel oi lollagersmoet door den leverancier wtwden vermeldhet nummer van het be te formuner krachtenshetwelk de leverljqg geFchi It Alle be tellingen op kogel mi rollager welke op deadatum an inwerkinetredmg dezer regelingnof openstaan mogen niet worden uitgevoerdtenyy daarvoor aUnog een goedgekeurdbe te formuhpr bij den leverancier wordtmped end Voor lagers welke noodle rijnvoor auto 1 enr ten behoeve an het biireer Hk wegverkeer bltfft de huidige regelingvan kracht Ook voor het vervolg TuTleadeze laeers du moeten worden aange raa h de Riil qnepecteurs van het Verkeer doormiddel an een z g n Jlood laniraagformulier dat op de gebn lkeHHpM Jlimo t worden goedgekeurd VA C OUT VEIIING EN OPLEVFRfNO De directeur van het Staatsbosohmeheer hoofd van staatstoezicht op de ttosscben vestigt de aandacnt van belanghebbcmdtn r JDP dat degeni 1 aan v un last is vér trekt tot veiling en opievenng aa hout vó4r S Januari 1944 de desbetre feide opleve mgaverklaiingeti volledig ingevuld ën onderteekend moeten terug zenden aan den betrokken houtveste btj het Staatsbeheer De verzending kaa oogefrankeerd geschladen in de bij de verklaring gevoegde d enaienveloppen IH afzenders moeteg in den linkerbovenhoek van de oplevering verklaringen dt etfd serie letters en nummera vermelden ala op de lastgeMngen eveneens In den linker bovenhoek voorkomen WUZTCIN DiSTRiBUXlk NON FE RO MFT LFN VOOR DUmCHG OPDRACHTEN De Diiectie van het Rijkabureai voor non fen o metalen deelt mede dat voor het uitoefenen van de rechten welke kunnen worden ontleend aan Metalldeckungsbesche d na 1 Januari 1944 dour de rnlraW aoftraghstelle verstrekt een vereenvoudigde procedure m het leven w geroepen De op de hierboven genoemde Metalldeckung k eschelde t etiekktng hebbende voorschriften zijn opgenomen in circulaire no 300 d van het Rnksbureau voor noH ferro metalen Belanghebbenden welke deze ctrculaiia noft niet ontvingen wordt aangeraden eeA exemplaar aan te vragen bij de Sectie Duitsche order van genoemd Rijksbureau Lrceumplem 18 G ivenhage VergunnlnRcn tfft het verrichten van toehandtóngei op grond van genoemde Metalldeclrungsbescheide moeten worde i aangevraagd op een nieuw Formulier DO dat nastorting van OJO per stel op poetrekeolng 387U2 van t RHksbureau verkrijgbaar k DOUWE EGBERTS nPejti pioduci