Goudsche Courant, maandag 3 januari 1944

nfMp Bc omK aKi wiuckeade IkfcalgatfHmduwedJcki gdifc Im i il Zoo hMrt bctl Bakkerij WEVER bakt Lekkere Stroopwafelen waar Uw kioderen dol op zijn Ecfl voedzame tractalie MEMORANDUM van Firma s en Handelsmerken Sè fl ü iM EOERT jaren BEKENDOOOa PRIMA KWALITEIT NOO STEEDS HET BEST OOORBAkKEllEN HET MEEST 9MAKEUJkE BROOo PIANO OP VLEUGEL te koop gevraagd Brieven met opgaat van kletir en merk liefst met eenige omschrijving aan Mevr Smitsde Grood Wlttevrotiwensingei 41 Utrecht Tdef I24M A hwnw OBz ceUefile O r S JadC acktvOT Jhic ts lwninMc6n Run dmitMn Kladereo en Kletnkiiidcrco Goud VoMfawtrwt n HmIm ovarlMd f hMl orttwmehL tot u dicM MrvMMia aai KVl U U lua VatfM 8 iMM Oraal n Ov r JUUS VAk mOBM la tut awtrrtam nu N a VAMBgOBN PMmp o A BRBmEMAN vn Boom c waangjAW t a ananc vin Room ft p vmTbooiw ♦ VAN HOO g T L LUOTHAW I A ROODBtX H 1 I RO B O VAN HOOKN P VAN HOORN B ar C VAN HOa N i VAN MQMIM atamn C VAN HOORN N VAN BOORN J VAN HOORN S VAN HOORN OuwtnMl Klein en AditerkleinJiInderefi Ooudi 31 D 1M3 Bo chw £ 33 Ou trrurdebotelllng zal jlMt hebben Woen c S Jan a i te 2 uur v naf net starfhtila te I M op de Al BegraatpUiats tt Oouda Mr A J Ri ktwi AdvaoMt en Proeareiir hoopt op 10 Januari aj de praJctijk te hervatten Crabethstraat 43 Gouda OPENBARE SCHOOL VOOR V O L O Centrale Kopschool De lessen vangen heden aan In het gebouw Keizerrtr 41 De klassen 7 A en 8 s morgens om 8 30 uur de andere klassen om 1 30 uur Mij C 1 Va ieuveln Logopacdisto Behaiiil iug van Spraak en St mgebreken Liplezen voorSlechthoorendcn Oouda Oraaf FloriBweg 38e S Tel 3101 Boskoup Kozenlaan 6 iVtaandag i ionderdag S Spreekuur 12 1 uur Notaris F J J MOEREL te Gouda zal op Maandag 17 Janiuri 1M4 des voorm 11 uur in Hotel De Zalm aan de Markt te Gouda bij inzet en v afslag yoMtek veK koapen a Htt HUIS MET ERF a d Raam 149 te Gouda kad Sectie D no 293 groot IS c A b HatiNflSMETERF a d Heerenstr S3 te Ctouda kad Sectie E no 1731 root 1 C A Beide perc vrij van buur te anvaairden Beziditlglng de laatate drie reikdagen vóór de velling van 10 12 en 2 4 uur en op veilii Edag van 10 U u Aanvaarding op betaaldag der kooppenningen vóór of 14 Febr 1944 fad inl ten kantore van sr ing Pepentr vnd notaris W MIJ HUWKLIafKI Kr staan bij ons bemiddellngskant yr massa s Candida ten ingeschreveii waarvan de leeftijden liggen tiuichen 21 en 60 jaar Wij hebban dua ook voor V directe kenniamaldng Inl iditingen zenden Vlij kosteloos in blanco enveloppe Groote sqjjcesaen eer billijke voonvaarden BUREAU aONBKDR Titiaanotraat 4at AnuMdunCaid Bereikbaar m d toaniUjnen 16 23 en 24 Spreekuren eiken dag yan 1 6 O AttenUe Persoonlijk bezoek alleen na voorafgaand bertait DIENBtVODK GEVRAAGD voor du en nacbt la Oen og b kl gezin Goede hehMideling Zeltst kunn w rken en van g get v Br aaet opg van leeftijd godsd i aan Mevrouw Polktrti L ReaMatraat 1 Den Haa Te Mi i aangeboden NINO ttd fVUk lu Plon Weat hé m W iMo MJSfïSfir aca kt edtan iAaa aQnde k ffargnn anB m aaaldea m g m Br met ptQatog aduMiahovan at kmaamk maakt Uw laven Qker en aêlukkiger BOBBAV JHBCawnA helpt ook VI Wr v lOeria b aai A dua Z Vraagt direct kaatriooa Inlichtingen Mevr Zllderlaan Blanken Ooatfcnveo 7 aeuda vnagt et ipoed een fl dMaalNde a Mr ki de kaMmrftag oor dag b aadK mmmmkw atdidm voor iteg ai nadit van goede t l rtiten voorzien v ia gezin Goede cond Hoog Joon C O Meyer SwantéeBenaman Hilversum TroraP2 gf weg 41 b Tel K e MM kMrtlkl Met Vaar ttjt apalHm pflUg mai Mfd na rel d i aa gi D j nen oouak ep taM Zw twoM het Mkl VanRIJNJ dk mosltnl httpU JÊ Tk laiin tl I lii II Uw oude gramofoonplaten htfeban waard t Wil geven 3Si45ct p plaat Afhalen gratis HEES CO 60UDA Muziekinatr handei N V KLCIWEQ 64 fiéa der dingen die men nooit in zija leven vergeet was oók de kostelijke smaak van de goudbruine Piccolo Honingkoek Om nooit i to vergoten I Pieco i Oio koek Repareer nM zelf Loot Uw HuiahoudotJnduslriamachina vakkundig nasian door TH RICKEN IMllll eHINEHtttOEL Zoufmonatfoat 4 Gouda Qndardailan Naaldan Uroote Matüichappij van Leven en Volksverzekering vraagt voor OOUDA een FUNK EN ACTJEF PERSOON om als incasseenier werkzaam te lijn Voor geschikte kracht oede vooruitzichten IrtevcB onder no Q 9331 bur V d UM ANIIiiaS ilSSISIEITE gevraagd voor halve dagen H O WERKMAN Arts Oouderak Mfinkeljuffrouw gevraagd liefst mei vak bekend Schuttelaar Zoatman iraat of Werkster gevrMnU KOCH de la Ref laan as fiRANOKASTEN Nog eenlge groote en kleine brandfeaatoo te koop Prifien aOO tol ƒ iOOOl dama Utrecktacbaatraat H AaisterdaM Td aOMT Na e iHir 8797e B avtoai id op groot kantoor Jongst stflMMle vr Ilr nu C 9314 bur v M QEVkAAQI ten Werkster Aanmetdeo Concierge AlV Z CrabeMntoaai 6Sb OEVRAAOD Moderno Klndor of Wandalwagen RAhMS Uttjdewater Ki tlMTCS 103 Tol csao oooa THALIA Emn praohtvolla enac ne rinaa k KoataÏHka muziefc en zang t Ultormata geestige humor Een boelende handeling Wadi U vcrecnird in Willy Forst s iriomph WIENER BLUT Een Mitan Fitin dar Tobia mei Wllly Fritssh üaria Holst Theo Llligen ilsns Moser snz enz TOBOAMO BOVEN 14 JAMI i Dit piachtweri nog 3 dagen a avondo Voor de feugd a middaga hall dria Het dapikeré Kteermakertfe en Jan Kloaaooai en de Toovonaar Kloamboam £ BONTVEILING op IS an ie JANUARI in de GuudriKZafl van DIE HAOHC PAPESTRAAT E OEN HAAQ De kledingstukken zullen door onze mannequins worden getoond ioederen voor deze veiling kunnen dagelijks worden ingebracht Veilingoftdérnemjng GOIÏRECT Prins Hendrikstraat 54 Den Haag TELEFOON H H WINKELIERS Wi zoeken in aile plïal en van Nederland WEDER VERKOOPERS van het Jumbo handnaai apparaat voor het repareereii van kleeden schoenen pantoffels raatten rijwielbanden actetasschen enz Practisch en onmiübaar in dezen tijd Varkeepprlia SS ent Winkeliers hpoge korting Hiaatseliike alléënvefkoop niet uRgestoten Vraagt inlichtingen bij L E WE N 8 T El N afd üftgios Heimietensiraat 5 Amsterdam Centrum helpen U bij rhetimatiek ischiaa pijnen en scheuten in ledematen en geHrirliten b spit givep verkondheid en senaw of hoofdpijnen té 20 tabl en alechts 60 cta In alle spotfaekin en drogittetijeo verkrijgbaar Laat ons ook üw ervaringen weten I erhe UMi Sanita Agentsciiaf Naamnkade 373 Amaterdam bt r U K O koffiesurrögAat 2UID HOLLANDSCHE KOFFIE EN THEEHA+40EL ROTTERDAM TONDER ZEEP I Ook voor het reinigeo van het vaat v erk en de pannen it Klokpoedsr nu het bette remi gtmiddel Ge bruik Klekposdsr voor de keuken of RvordoMo AppréloiMa voor direct gavroaad in Uen Haag Voor beallst goede kracht zeer hoog aalaria TrelBkostcn worden vergoed Vaste pret Ufc werkkring Eventueel ook voor halve dagen ofgedMlie der week Brieven onder no BftiSaaa ADVERTtg TIE8im DIE HAOHEy PLh M II PEN H A AG Fobrteks n HondelÉkaotoor vfoagt een geroutineerde 1 Kontowbedieade m of vr j Mulo e type diploma vareiacht Elgeahoadig geschreven sollicitaties worden gootne ingewacht onder no G 9321 bureau van dit blad Machinefabriek vr bekwame DRAAIERS BOORDERS SMKinN PLAATWERKERS BANKWEBKBB8 Goed loon Br onder no G 9322 bureau van dit blad lU kan niet heksten Om volle potten De Betuwe in c leveren heb ik Icege potten ooodig Houd ze du4 met vast Icvei ie in mét het andere Icege De Betuwe gltsweik MIJ Pe Se su THEATER De Levende Poppekast POPPENSPEL MET LEVENDE POPPEN komt Zaterdagmiddag 8 Januari os om 2 30 uur precies In DE NIEUWE SCHOUWBURG Opgovoerd zal worden t JAN KLAASSEN EN 0 £ STOUTEKATER FELIX HOERAH KATRIJN IS JARIG Een middag waarvan de kinderen nog lang plezier zullen hebben HUWELIÜK Dsmos SB Hssran die sen gslulckig hannnuaob fauw lijk wenachon Is sJtutsn schrijven ol rsrtrouwee naar hsl BUREAU HILVERSUM IIELMERStAAN 13 TEL 70ei HILVERSUM Ona kantoor hasft sesr vssl gosds sn 1 bsichasfds rsiatisa dot flehssl NedscjMid Heersn sondst poeiUs o inkomen rsrleéneii I Onte benuddelinft nlst Sofu f ona rol vsrtrouwsn Uw rwi j r Bohen en wiJ tullen bewijzsn dal oea f j kantoor O an dtenÏN kan fijn as dwVrouiriritke inlichtlngsn kuni U koateloos n iB hel ktnloor met de MEBST in blanco couvart ontrsngee I ZEKBKHCID t r alagea oudst alrikie gsheimboiMUeg Prijzen der plaauen 35 SO 75 cent P aati bespteken Woensdagmiddag van 3 tot 5 uur en veider dagell ks van 11 lol 12 30 uur HfEl MM z i Greia bm ik tmopde bon ook dm voofireffelyke SOPARBO AROMA VOOR UW JUS roor Adverteert in dit blad PuntenvriJ raearaoron olla tricotages PIET BREEK Kleiweg ól Tel 2126 N1E1IWE SCHOUWAORG r o4derdar niiart half CUe Kleine KaïaMI Mr Jan Noo co WWtai i USiM PÜCKIEC Klucht In drie bcdr van Bob Coaslanl Bedrjif laa mok dia aadaa Sa rniaSi 2s B lr l IfB Yroaw a de kreek aoa kaak 3e Bedryi laa eheoeaeea dte aeaè e iteglc PülltO BEUKMAN De koffllKhe hoofdrol tHlCKIE wordt gMp cld door den bekend tooneel éa Hlmkomlek JAN NO OU bekend uit de koiaitciie film TX7 to uit Polygooa Moppeolronmei Lachen ia cf0fld Toegangaprijzen van t tol 2 rechten inbegrepen Kaartverk én laatsbespr vanaf Maandag 3 jan van I i l m ® Zd gaat hel nietl NaanI maar toch gaat hel dien leant heen want wt kunnen haait geen dozen meer ktljgen Breng daarom zelf a n leeg doosie otee wanneer U bij van Buuren gebak gaat halen Wlf danken U reed bi voorbaat Wéét wat U eet eet koek en t aaket van G J vanBUUREN Zn TAABTEN rUNK CKBAKJES ENZ IB riLIALBN IN ZVID HOLLAND Hl jtllllHitliilllltllli i iiiyitiiiijiiiiiifiiiniijiiiiittiiiittjiii IF v hmliben een preuige inte reaeantP en dankbare werkkring vacant poor een actieve êociaal voelende en beechaafde jonge vrouw Sa een grondige vooroptei ding aai 9 aU I INSTRtlCTRICE I H dm acholing p zich moeten nemen van M meitjet yoor onze hamhveverij in oai nieuwe hoofftbetir f in de omgeving van Gouda S Sottiriianie moet zi n van onbe g tproken gedrag en larl en ineicht betillen om f met vrouukïi k permneel te hunnen omgaan SalafU ÏM overleg te regelen s beeftifd liytol IS jaar Brieven met patfoto M evi gelui diriflett gegevene over eehaal opleiding lètt te eenden onder na 7 IOJ Adv Bur H i V V van StatU S Co Sdned mng 1 ttd KolterJam C iiiHiiiKiwiHiiiiiiaaiiiiiiffiiiii iittüifii BAKKERIJ X WEVER NIEUWE MARKT 25 KLEIWEG 46 P de Gruyter en Zoon N V vraagt flinke nette Winkelf uffrouw niet beneden 18 jaar Persoonlijke aanmelding op Woensdag 5 Januari as tustchen 4 en 6 uur in onzen winkel Markt Gouda N VREEDERU DLUSÊL C G vAN btR GAPÜEN £ RCGEtD £ DiENSrCN Eiken Dhiadas Oandardag en Zatardofl wordt de Kleinlie Rubriek opgenomen Inrendtiig aan het Hureaii Markt 31 Oouda of bij de pla liike agenten eMers f ROTTERDAM UTRECHT OEMMAAtDEUT LElQEN