Goudsche Courant, woensdag 5 januari 1944

Woeiudag 5 Januari 1944 Bureaus Marki SI tra GOlJDSChE COUCANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prjj 5 cenU p er nummer 82ittc Jaargang No 21438 CiMtrtdaeteur r TTETKR Qouda Roode Kruit Kinderlegüimatiekaari BiHHetUoHd Strijd bij Sjitomir duurt voort Aanvaüen bij WUebsk en Newel afgeweerd Dttitsche successen ter zee WINTEB ULF PBOP GEERT fiET VOLKSLIED Het i een origineel idee dat Win terhuli Nederland by haar eerste rflecte in het nieuwe jaar op 8 en 10 Januari in toejuissing brengt Geen bk en jes geen ilplentjes geen poppetje e d maar e zangbiindeltje zal ditmaal worden uilwieikt aan ieder die z j i gift in ie ffcode bus met het klavei blaadje werpMHet is a R kleia boekje weinige cenXfcieters groot en met slechts enkele fcladzyden maar toch bevat het zes liedjes met nuziek in noten en cgfers t erbij fes verschalende bundeltjes bevat deze serie uitgegeven in samenwerking met de stichting Nationaal Zangfeest n L twee bundeltjes volksliederen minneliedjes jeugdliedijes kinderliedjes drinken seiietsliedieren Ben fleurig omslag vertioogt nog de aantrekkelijkheid STICHTING NEDERLANDSen VLASINSTITÜÜT Kortelings ia opgeri dit het Nederlandsoh Vlasinatituui dat officieel heet Stichttog ten t ehoeve van het onderzoek vogt de Nederlandsche vlasteelt en vlaibeweaking S N V V da voorloopig is ondergebracht in een fabrieksgebouw te Wagenmgen maar later naar een plaats in de streek waar vlas verbouwd wordt zal worden overigebracht In het bestuur van de S N V V ia opgenomen een vertegenwoordiginf van de nijverheidsorganisatie Toegepast NatuurwetensctiappeHjik Onderzoek het coörêSneerende HÓiaam voor al het teohniadi onderzoekingsweik dat ook het vezelinstituut te Delft onder haar vanen heeft waarmede een werkverdeeling is gemaakt Aan het vezelinstuut T N O blyft daarbij het vezeltechnische gebied toegewezen Voor het landbouwkundig ondeirzoek is samenwerking geregeld met het centraal instituut vx or landibouwkundig onderzoek te Wageningen dLu Hrt oweibevel van de I iitschc wei rmactit maakt X ufiag bekend In het Zuidelyk deel van het Oo teUJk front tot ten Zuiden van Kief to de NI plaatcelülM geveditsactiritejt over bet aligenieen niitic vcrloofien Ia hal fcveclitvabied vmn Sjitomirbüven de baiaJewtolMn verder aanvsUea met aterlia atrUdkracliten Z4 Ie4ea door dea taaien afweer en de c enaanvallen vol elan onxer treepen ware ▼ rUeaen Een vrU croot aaatai te lije w littt e h e taai werd daarblf venUetifd Bii WitelMk werden opoieow ondernamen vtjandelitke aanvalien afgeweord Ten N W van de atad drongen Dnitaehe Jagera oodanka taaien tegenitand en retaclieidene met iteun van tanlu onumomen vljandeltjlie tegenaanvallen verder op Ten N W van Newel sloegen onze troepen boI jewi ti che aanvallen at Ven het ZuM Italiaansche troot worden gieen büzond re v beurteni£aen gemeld In het geibied v in de Middellandsche Zee en dë bezatte Westelijke gebieden BÜn giateren Wj luohtgevediten en door afweeifgeschut 18 3rit Amerikaanache vlieftuigein neergeadioten Een Duifach achtto tel wordt vermift In dm alfieloopea naoht zijn eeniige vijandelUke toTing vliegiuigen naar West DuitschÜnd gevlogen BU de voortzetting harer aanvallen op vlJandelUIce bevelllgiasntrijdliraehtói op den Atlanttsehen Oeeaaa hebben onie duiltbooten opnleaw 6 torpedobootjagers ot ilnlun gebracht Daarmede heeft de Brltseh Amerlliaansche vloot in de laaiste tien dagen door dniliboeteii tn totaal n torpedobeotjagen verloren DE 8TBUD BU SIROMIB EN WITEBSK D Corr Dtenst meMt utt Berlijn o a Verrewea de iteUngrijiutt mededeeling in hat lejei bericht van Maandag Is dat er aan het Oeslel ke front op het oogenblik slechts één zwaartepunt ligt nameÜlk by Sjitomir Het oUensIc dat generaal Bokoiofaki aan den vooravowl van het nieuwe jaar ontketeade b dat ifln nart ant had by NlkopoL U verzwakt t t plaataeltjke gevechten D Bussen hadden zeA zware aanvallen ondernomen die na een trommelvuur van eenige dagen lnz tt B en sterk uit de lucht werd ondersteund terwijl z j op de Noordelijke flank van dit front ten ZiudWeaten van Dnjepropetrofsk aanzienlijke reserves naar voren zonden Bij Nikopol hebben deze aanvallen geen succes van beteekenls gehad Bij Onjepropetrosk slaagde het roode leger er blijken het Dultsche legerbericht in hier en daar de Duitsche stellingen binnen te dringen Van bevoegde Duitsche zijde waarschuwt men er Intusschen voor uit het feit dat de Duitsche troepen er na slechts drie dagen in geslaagd zijn het vijandelijke offensief tot staan te brengen af te leideni dat generaal Rokoaofski zijn plannen heeft opgegeven Veel eerder moet men er rekening mee houden dat hij zUn strijdkrachten hergroepeert om vervolgens met nieuw g eweld loa te breken In den sector WItebak Is het offensief dat generaal Bagramyan hier op den vooravond van Kerstmis ontketende eveneens voorshands vastgeloopen ook over dit gedeelte Van het front meldt tïet Duitsche legerberlcht slechte plaatselijke gevechten De Duitsche troepen gunden zich intusschen geen verademing doch ondernamen met succes een tegenaanval tegen Russische eenheden die de Duitsche stellingen waren blnnengedrongen Het roode leger treeft er hier gelijk bekend naar om iö plaats van een frohtalen aanval op Witébsk te riskeeren deze stad met behulp van vier legeroolonnes in te sluiten om vervolgens door te stooten naar het belangrtlke apoorwegkruispunt Polosjk aan de voormalige Poolsche grens Volgens een commentaar op het Duitsche legerberlcht zijn de Duitsche troepen erin geslaagd d apoorlijn van WItebak naar Polosjk die reeds tweemaal door de Russen doorsneden was weer geheel in handen te krijgen WU2IGINGEN IN ROOSEVELTS KABINET7 Volgens den Bntgelschen nieuwsdienst verneemt de Daily Mail uit Nej r York clat bepaalde democratiache partyleiders van Boosevelt wijligingen in zün kalbinet hobtoen verkmgd Deze kweatie zou te berde wonien gebraeht zoodra het democratische partübestuur op 22 Jan bijeenkomt 0 a zou het altreden verlangd worden van Harry Hopkins en van Widkarct den minister van landbouw Hoewiel het twyfelachiig is aoo wordt in het bericht gezegd of de president Hopkins zal laten vallen OU hU tot landere wUzlgingen niet ongenegen zUn Deee wijzigingen zouden betrekking hifeben op Biddle den minister van Jiuti e Perking de vTouweUlke minister van Arbeid en Stimson den ministier van Oorlog Het aftreden van Wickard is opk niet onwaarsohyniyik daar hy by de farmers overal tk de ver Staten weinig geliefd is i 1 ENOBLAND AÏmERIKA EN MOSKOU VERDEELBM AFGHANISTAN Onder het opaiihritt Engeland de Ver Staten en Sovjet ltusland verdeelen Alghanistan ondsr elkaar publiceert hat Bulgaar ache blad D o e m a het volgoode bericht VH iBtanboel jyUit bevoegde bron jvordt vernome i dat Engeland de Ver Staten ene Sovjet Rusland op de conferentie van Teherah besloten hebben een gemeenschappeItlkea eisch te stellen aan Afghanistan om hun belangen en ooneeasles aldaar die van den zelfden aard zijn als die In Iran in veiligheid te brengen De Ver Staten zouden hierbij de petroleumponcessles en haar afzetgebieden voor zich opelschen Sovjet Rusland de overige grondstoffeii en goederen terwUl Engeland Oe concessie der c Mltrole zou verlangen over het geheek post en telegraafverkeer van Afghanistan Daar Engeland levendig belang stelt in de Noordelijke gtenien van Indl en de basohennlng daarvan verlangt het ook het monopolie van all verkeersmiddelen en wegen van Afghanistan Als compensatie voor deze elaotaen zouden Engeland Amerika en de Sovjet Uoie zich bereid verklaren de tekenwoordlge regeering van Afghaiiistan te erkennen haar volledige onafhankeUlkheld tn alle kwiestiea van leger handel eo flnanclCn te verleenen BijjKt Indienen van deze eischan zuUen de naUes een gemeenachappeltike verklaaflaggen ver de onafhankelijkheid Itlk aan die jegens Iran Men verwacht t zij hun plan ten aanzien van Afghanistan In de eerste dagen van het nieuw Jaar zullen uitvoeren DE SLAG OM BERUJN In 19 weken 13 groote luchtaanvallen Kranig houding der bevolking De slag om Beïlijn wordt naar de Oorrespondentiedienst i ldt door de Britsche luchtmadht met onvenninderde hevigheid ook in het nieuwe jaiar voortgezet De eerste twee dagen van 1944 brachten eveneens luchtaanvallen op de Rijkshoofdstad die weliswaar zoowel wat het aantal opereerende bombardementsvliegtuigen als het totaal gewicht aan afgeworpen bonunen aanging hoogstens halt zoo iwaar walen als die van 2 November en 29 Deoemiber de zwaarste die Berlijn ooit te verduren heeft gehad doch die niettemin nog emstrig genoeg waren en dan ook van bevoegde zijde als middel zwaar betiteld worden T e slag otn Berlyn duurt nu precies negentien weken in welken d er dertien groote luchtaanvallen hebben plaats gevonden namelyk op 23 Aug 1 en 3 September 18 22 23 en 27 November 2 16 24 en 29 December en 1 en 2 Januari De autoritraten spelen sllewiinst verstoppertje met de Beriynsche bevolking Integendeel door middel van talryke proclamaties die niet alleen in de bladen verschynen doch ook in het opeiïtiaar worden aangeplaKt maakt men de Berlyners opmerkzaam op 4e ernstige gevaren waaraan niet alleen him persoon maar ook htm bezit bloot staat Men geeft honderden raadgevingen om deze gevaren zooveel mogelyk te verininderen terwyl men zich vooral oj het nationale bewustzijn beroept om het moreel te versterken Het moreel der Berlynsche bevolking is goed en bereidt den militairen en burgerlyken autoriteiten ongetwijfeld minder zorgen dan de leiidging ven den nood welke natuurlijk met den dag grooter wordt Het jjrobleem der levensmiddelenvoorziening is schitterend opgelost Over het geheel genomen ïan men alles krygen waarop de distributiekaarten recht geven Het onderbrengen van de daUoozen brengt ook minder moeiljj kheden met zich mede dan blykens de by vooibaat genomen maatregelen zelfs v ii officieele zyde werd verwacht De evaenatie Toen dr Gabbels den 2den Augustus zyn proclagnatie publiceerde om alle Berlynsohe küuicren en nietweiket de vrouwen te evscueeren stond menigeen daar vry eceptisch tegenover Tbana verheugt iedere man die zjijn vrouw en kindren in veili id weet ondanks de bezwaren welke zijn onbestorven Yfeduwnaarsdwp in tijden van distributie met zich med lH ngt zidi over zyn indertyd genoraem besluit om aan den oproep van dr Göbbels gehoor te geven Natuurlyk hébben velen hun kinderen by zich ge houden De evacuatie geschiedde nanoelyk zonder eenigen dwang Nu het wetkelyk ernst is geworden heeft vrywel iedere Berlijner de mogelijkheid aangegrepen om alsnog z n mouw ep kinderen te evacueeren Het Roode Kruis heeft nog vóór de sijig om Berlyn begon van elke woning afzonderlü k een nauwk e u rig e lyet opge maakt met het aantal personen dat er in werkelijkheid woont geëvacueerde gezinsleden werden uiteraard niet meegeteM en het aantal personen dat er in geval van nood kan woiden ondergebracht Heeft nu een nieuwe aanval wederooi duizenden en duizenden van have en goed beroofd dan stopt men niet dadelyk deze gedupeerden in woningen waar nog plaats voor eenige medebewoners is doch men laat eetst het eigen mitiatief zyn gan gaan Op deze maner vindt een belangrijk percentage 20 tot 30 pro ent een onderdak bij vrienden kennissen of familieleden Er bestaan ook talrijke overeenkomsten als word jü uitgebomd dan kom je naar my word ik tiitgeibomd dan kom ik naar jou Intusschen zet ik de helft van mijn spullen in jouw kelder en ik neem de zorg op my voor de helft van jouw spullen Woniiigvraagstuk Het ligt echter voor de htod dat het ovetlievelen van gedupeerden naar Itroniqgen Mie nog intact of althans nog bewoonbaar zijn helaas zijn natuurlijke gren heeft Hoe meer woningen er verdwijnen hoe grooter hetgemiddelde aantal j upeerden p alsnog beschikJbare AyoonTuimte wordt terwijl bovendien het aantal gedupeerden steeds meer stygt en het aantal beschikbare woningen steeds meer daalt bi zeer moeilijke omstandigheden verkeeren tenslotte degenen wier woning nog staat maar doorgetolazen is Deze nieuwe uitdrukking wil zeggen dal ontploffende hichtmijnenof rware bommen niet alleen de ruiten ntaar bovendien meestatl ook nog de raamkozijnen en de deuren hebben weggeHikt terwyl dikwijls ook de scheidingsmuren tussclJen de verschillende kamers geheel weggftlagenof opengereten zijn Reparatie ispractiwh otaaogéiijk omdat daaraaneen leger van arbeiders dagen lang werk zou hebben Men spijkert dus die venstepga n zoo goed mogelijk dicht als bet kan met hout hetgeen tochniet verhindert dat de tocht aan aUe kanten naar binnen komt terwijl verwarming zinloos is gemorden Het dak dat voor luchtdruk nög gevoeliger blijkt te zyn dan het glas der vensters geeft den regen en de natte sieeuwvrijen toegang Overigens vertieugtmen zich nog over dit griepweer wanteen normale Berlijnsche wiriter met 15 tot 20 graden vorst zou oiider deze omstandigheden tot een catastrofeleiden Met een perfide methodiek zyn de Engelschen die tot dusver hun slagen in miUioenen brandbommen zochten er geleidelijk toe overgaan tneer en meer brisantbommen af tf werpen De Berlü isohe bevolking wordt op een harde proef gesteld I leye waarnemer moet echter verktoen dat zU zich kranig houdt De nervositeit welke een begrypelyke reactie was vooral op de weengaloos rware slagen van 22 en 23 Novemiber neemt eerder af dan toe terwyl toch duidelijk geneg blijkt dat het de bedoeling is de Duitsohe hoofdstad met den grond gelijk te maken TERRECRAANVAL OP KIEL Jn de middaguren van den vierden Januari hentoen formaties Amettkaansche bommenwerpers een terrmraanval ondernomen op de stad Kiel Naar het DJ B verneemt vond de aanval plaats bU en zeer aterk bewolk NI van uit een hoogt van WM lot M meter Oe woonwljkeo n ia lulvvrsltsltswtjk werden door talrUke brand en fostorbrandbommen arnaUg getroffen Ook het Watoriache at teli ke alot Uep zeer zware schMe 9 door brandbommen Volgens de 1 nu tue beschikbare rapporten werden oor den afweer der luchtdoelartlllerie en d Ot formaties DuHsche jagers U viermoto rue Amerikaansche iwrnmenwerpers neergeschoten Het la eohlor mogelijk dat dit aantal nog stijgt Tijdens d zeer hevige luchtgevechten bU de nadering en dan terugKeer der vijandelijke formaties werden jJlVl f n l dar begeleidende jachtvliegtuigen door Duitsche jagers neergeschoten Nletrfrjaaisontvangst bt den Bykseommisearfs De Rijkscommissarl5 voor het bezette Nederlandsche gebied RUks minister Dr SeysInquart ontving op Nleuwijaarsdag vertegenwoordigers der Thiitsche Weermacht en zyn naaste medewerkers Stapf Beyn udt TVxn hef bidualarm warrf IFat d thttuwf tnrtpard Vam tou l land toch lereeht tijn gekomen KmdetlegUimalie Voor de hop det natie i Verton ouder van angnige droomen On ls a l a a tds w as j l raorUo ktoduM M IS r klwierlagMaatlakaaX aaa f i f IbM BenOüag AMealiafslMinrea ras hiS Ned Kami Knda Pf t ge 10 MlBvennageade fcensleoa WAARDEBONS WINTERHDLPWERK De Stichtinig Winterhulp Nederland verzoekt ons er no fmaals de aandacht op te willen vestigen dat de geldigbeidsduur van de door haar uitgegeven wasKdebons 1942 43 verlengid is en heel gelijk is aan die der bons Yoor het seizoen 1943 44 Winkeliers en banken wordt dus terzocbt aUe bij hen aangeboden waardebons 1942 43 te verzilveren op lezelfde wüze ajs die voor 1943 44 I POLRIEBIAN ZWAAR MISHANDELD Toen Maandagmiddag de opperwaehtmeeater van K op het politiebureau te Helmond den wegens frauduleuze slachtingen gearresteerden L H uit beverwijk in de cel wilde opaluiten werd hij door den arrestant aangevallen waanbü hij dusdanige vervroadingen aan hoofd alsmede een hersenschudding bekwam dat de politieman in emstigen toestand in het St Antonkisziekenhuis moest worden opgenomen De arrestant ontsnapte dodi kon spoedig worden gegrepen RADIOFBAAT MAX BLOKZIJL In de serie Brandende kwesties zal Max Blokzijl op Donderdag 6 Januari over Hilversum 1 om 18 45 uur zyn praatje houden waarvan de titel is Het schijnt zoo onbelangrijk NIEDEBJLANDSCHE WUTAIKEN IN JAPANSCHE KRIJOSGEVANGBIMCHAP Het Informatie bureau van het Nederlandsche Roode Kruis Korte Voorhout 14 te s Gravenhage ontving t erlcht omtrent de volgende krijgsgevangenen in Japanache kampen pc vanafaJcoude albertjacob amein wa andriesse hj anuschek Jw anton henri autoniejtw antoos cj auberlen jw basset hj bauerge bauer yi bax ne vanbeem ch beer antonadrlaan lïenig helnricht l ensbach kolonel khbergers ce bergmatm ew beri hard fh bieriha tïlimendijk hw bishop ben y blaneydavldson ügv blondeel tLmmerman a bolwijnborgen he brassinga kapitein era debree pbuennst hm calbo he tencate george cooper awa coraeile IJ creutzburj kapitein Jwc vandedum lodewijk karet diets leon duren Jsduyvis ra ematt lultanant je angelbertshendrik everaars mr vandereyk pa febraermanus Josephus hubertus geraedte gt gill jooeph gompertz gjc doeenhon fl degra jfd graaff hj degruiter luitenant 3e kl fjjhaag ft hakkers jt halkema fj hamming willen hendi k heek db helltng adex herculesbj herrebruch adolph hoedt Jj hoeve m vanderhoeven jwht hoogland breton vanderhorst pieter willem hoyer johan hulshofhvgj hoiurman carel lodewijk jacobus Jeekelmr jullua foppe kamaerling paul keasberry august kêrkhoff luitenant apf kist jg kleesluitenant 2e kl clj koch hf kops ie krijgsmanlultenanit ah kuyp ca laan benjamin lamnvertsvanbiuerea Johannes lammerstvanbueren Philip delanoy erwin lelde Imeiie r na leytla char fie cecar adriaan vonlutzow luitenant chrtetlaen maathuls pt marcks arie lauran marienekarel meyboom officier van gezofulheld IekL jj mledema ferry mosselman ftans JezepwUlem muller fw muller Jules anion muachIf nooy bja olmeener henrl olserh ke oosthoek Jlu vanpassen a peetoom jan pteterskarel poel peter prins mh quitz Zamuel cornelfs raven agl regouln h robljiy wa ronkeekapitein eh deroo theo vanrosaum Iho satoorderootas jw sclpio willem johan schattevoet Jw schelles ferdlnand nlcolaas scholtzfrederik carel schreuder jg schteuders luttenat 3e kl george schultz henry scoon kapitein ahw selleger aeronout deiitter a sleterlng jan august smeets ewsmitJi cj vansprangkarel sprbiger wilm steffens cj stephanuslüUls georg stiller louls stilmant hendricustnartlnus stiphout johan vansiychtelenvanderhaare kolonel albert treffef wj valetinWillem hermanus verbeet thtodor verburgtWillem george bodewtik vertioeven vb veringa Johannes verllnden ijh vermeer Jeverweert constant adolph visscher alfons evos ch vanderwaall oharlui edmund waller wr walsarlewolff luitenant af wèhlburg IfwlUems dj wip he woMf Jan wolff b I wollrabe fraiu arie van wnlngaarclen karel llgfrled vanzanten et zitter jacobus zoer adolfvantljn Zij die inlichtingen wenschen of aanwijzingen kunnen verstrekken omtrent de epersorten gelieven 7lch onder opgave vkn zoovolledig mogeliike gegevens der b reffendekrijgsgevangenen zooalf rang onderdeel ofwapen geboortedatum en laatst bekendestandplaata In Indlë enZ tot IxivengenoemdInformatiebureau te wenden KEBKNnVWI Ned Herv Kerk AaMenomen naar Rottera dam FelJenoord vacattire ds F Kijftenbelt ds G Samson te Hoornaar Naar Rotterdam Delfshaven vacature ds S J H James ds J J Hietkamp te Vlissingen Naar Naaldwijk ttrW Bamüng emeritus predikant te Heemstede Naar Zwolle vacature wijlen dr G Horreus de Haas ds H de Boer te Oudkerk Beroepen te Meppel vacature ds J C J Dijkstra ds A D Wumkes te Wolvega Driettl te Lelden vacature dr J Rlemens ds Th W Hoek te WiJhe da W H Kelder te Mtddrtbtirs ïH ds A Oskamp te Velp Geref Kerkenï Aangenomen naar Gronln geri Helpman vacature wijlen ds J W Tunderman ds H J Spier te WeatUssel monde Naar Oosterbeek tweede predikantsplaats ds N J A van Exel te Beekl ergen Be nkt voor Putten ds J J van Wageningen te Enter Tweetal te Rtiswljk tweede predikantsplaats ds H W Engelkes te Meppel en ds F E Hoekstra fé Velsen Remonstr Broedfrschap Beroepep en sangenomen naar loeiden tweede predikantsfllaala mej ds E B A Poortman te Lochem itadsHieutcs WINTERLEZING TOOB VRIIB EVANG GEMEENTE Da Verber over J e klep op de deur In haar kenkgebou Cir hield gisteravond de Vrye Evangelische Gemeente weer een wintersainenkomst Spreker was ds J W Vertiey uit Den Haag die naarianleiding van OpeMi 3 20 sprak over De klop op de deur Stil or wondt geklopt Wie zal daar buiten sUan Met dW beeld ving ds Verhey aan om het over te brengen op dezen avond waarin ook de roep kUnkt om te wc den binnraigelaten in het menscfeènleven Zie ik sta aan de deur 1 JMtlop Waarom toch blyft God eem maar kloppen om toegang Hiesr aldus ds Veiheij omdat God ziet dat wij in nood zijn in zorg en ellende ZiJn iroepstem klinkt aJs ven den roeper tot hen die zich m het brandende huis bevinden en zich van geen gevaar bewust zyn God wil ktnnen in het mensohenhart om te helpen diragen het leed de zorgen de ellende en het kruis Ga niet allewi door t leven die last is u te zwaar Neemt gij besloot ds Verhey de beslissing om Jezus in Uw hart toe te laten dan hebt ge de beste beslissing genomen De avond wend afgewisseld door koor en gemeentezang ZnVEREN JDBILEVM Hnldiging van den twer C Bej Maandag berdaoht de heer C Hey voorman afdeeHng vloeibare en vetoplossende zeepen den dag dat hij vóór 25 jaar in dienst fcwam bij de N V T P Viruly Co s stgomzeepziederij De Hamer De jubilaris werd met zijn echtgenoote in tegenwoomiiigheid van het geheele personeel ten kantore door den directeur drs H G W van Aardenne ontvamgen die hem onder aanbieding van een cadeau onder couvert harteiyk toe rak De bedrijfsleider drs J W Vaatstra richtte zich daarna ntet waardcerende woorden tot den heer Hey en bood hem namens het persimeel een huiskamerlamp aarf Ten slotte bedankte de jubilaris Gaarkeuken In December zijn in de Hoffman s stichting Volksgaarkeuken in de zaal genuttigd 2008 en afgehaald 969 porties totaal 2977 porties De totale veikoop in 1943 bedroeg in de zaal 27 301 en afgehaald 8496 totaal 35 797 porties tegen in 1942 in de zaal 33 632 en afgehaaW 7962 totaal 41594 porties Eindexamen Os S Het scfariftelrjk gedeelte van de eindexamen der openbare hoogere burgerscholen roet vyfjarigen cursus in 1944 zal worden gehouden op 8 9 10 11 12 en 13 Mei Diefstal Uit een pakhuis aan de Heerenstraat is een transportnywiel dat voorzien was van nog goede banden ontvreemd Benoeming Tot luitenant bij da politie is benoemd de heer V Pjjlg die werkzaam was by de politie administratie te Roennond Feuilleton Nadruk yerbodej De reis om de wereld in tachtig uren Een verhaal uit de e rste tijden van het vliegwezen door W C COBINEN 36 f En wat is er vaii Hikrting gewordei Langzaam aan wend de toestand Juidelyker en tevens wanhopiger Doch Robertson hSeM zich goed Wat hebben Harting en zyn vier helpeirs uitgievoerd tijdens jullie gevecht met Trossart en ziJn bende Karel Een vrieemide trad tya voren Ik ben Harting zei hy en hierzyn myn vier helpei $ U bent wet degene dien ik als Harting heb leeren kemien en die andere mannen heb ik ook nog nooit gezien Kijkt u maar eens vervolgde Harting en hij ireikte den vlieger oen telegiom over öns vliegtuig landt op veld van BfflBard Ga terstwid met helpers naar andere veld Géén voorraden meenemen Met RoJ lard afgeeproken zijn voonraden te gebruiken Morang Dat is natuurlyk een Isoh telegram Robertson zei Gra Hfet is nooitovepgeseind Maar Harting er in geloopen Het telegram was zóó duidelijk vaisch dat het onibegpijipelijk was hoeHairting ich er door had laten misleiden Wanneer heb je dit ontvangen Harting vroeg Robertson Om even over twaalven sivtwoordde Harting Twee mannen in een groote auto kwamen het hier brengen Ik stapte met mijn vier helpers in die auto en één van degenen die met dien wagen was meegekomen bleef hiarachter ter bewakingi van ons kamp Die auto bracht ons op geen stukken na naar het vliegveld van RoUaird maar bleef voortdiuiend in groote vaart hier in de buurt rondryden Ik begreep daaruit lat nèt afgeeproken werk was om ons uit de buurt te houden En dat bleek nog duidelijker toen die wagen op een eenzame plek stopte en twee mannen ipet revolvers ons aanhielden We zagen de me Aine van Bollard op I zyn vliegveld dalen en wat later zagen J we die ƒ van Morlng neerkomen op het door liem ingerichte vliegveM Een PBIESTERirNLEA IN 1M4 Zee JnbUeeren e eefteiyken in Gouda en omstreken Blykens de opgave der priesterjubiiM in 1944 die JJe Tüd ver meldt7 hopen verschillende geestelüken in deze streek dit jaar te iM ileeren Te Gouda herdenken de zeer eerwaarde heer W Blom OJF M pastoor der parocbie van den H Jozef op 30 Maart en de zeereerwaarde heer W J J V d Voort rector van het St JoiefpavUjoen op 14 Juni het 25 jarig priesterschap Pastoor S Bcnnenbroek O F M t 9udewater hoopt 3 October zy 60jarig professiefeest te hawienken Veertig jaar priester zijn pastoor J W Brouwers te Sohoonhoven en pastoor H J Vonk te Waddinxveen beiden op 15 Augustus Pastoor D Bont te BMstPecht viert 14 Juni het 25jarig priesterfeest Onze oud tadgenoot pater H Ponsioen O F M kapelaan te Haarlem die uit onze stad afkomstig is zai 30 Maart 25 jaar priester ziJn Voorta julbileeren de voigende geestelijken die vroeger in Qouda zijo werkzaam geweest rector B M J van Hooy te Ugchelen bü Apeldoorn 40 jaar priester op 15 Ai gustus pastoor W C C JJ van Alphen te Badhoevedoip en Sastoor J L Wortel te Anna Paulowna 25 jaar priester c 14 Juni pater F van Buul O F M assistent te Weert en pater L Moe9k w O F M kapelaan te Bolsward 2S jaTige professie op 7 Septemiber ZONDERUNGE VONDST Vorige week Woensdag ai Donderdag zyn Achter de Kerk in het water van de Haven op de Veerstal en achter de huizen van de Voorstmanstraat en de Heerenstraat kapot gescheurde zilverbons van een gulden en een rijksdaalder en bankbiljetten van tien gulden gevonden tot een totaal bediiag van ciroa ƒ 110 Wie hiepovar inlichtingen kan versohaffen wordt veraooht zich tot de politie Mdeeling recherche te wenden KANTONGERECHT GOUDA Veroordeeld zijn widens ten verkoop voorhanden heblwn van coup sumptietje dal niet aan de gestelde elschen voldeed A J B te Woerden Kr suba jagen zonder In het bezit te zIjlTvan een jachtacte A A S te Waddinxveen O subs 30 d h verbouwen van een woning zonder schriftelijke toestemming G P te Waddinxveen schuldig zonder toepassing van straf T van N te Waddinxveen 15 subs J d h Voorhanden hebben van ondeugdelUt vet de W te uda ontslag vanirechtsïlrvol ging voorhanden hebben van vieeschproducten m een bewaarplaaö die niet aan de Telscheii voldeed J de W te Gouda Vri spriak niet voldaan aan de leerplichtwet c v S v W te Gouda 7 S0 subs 4 d b i P Z te Gouda 10 subs 5 d h It T d V te Capelle a d Ussel 10 Sbs d h B P te Woerden 2 5 subs 1 d h m gevaar brengen van het verkeer A V te Bergschenhoek 25 subs 10 d h uit baldadigheid vastbinden van een kerkhék M M de V en C de M te Berkenwoude Berisping rooken in een afdeeling verboden te roofcen van een rijtuig der Ned spoorwegen J Z t Waddinxveen 4 suba 2 a h onbeheerd en onafgesioten laten staan vnn een rtjwlel M K te Lopik én P de t t StolwÜk ieder 5 subs 2 d h rijden met een rijwiel zonder goede achterverlichting P H A te Gouda en C E P te Haastrecht ieder 2 50 subs 1 d h rijden met een rijwiel zonder goede voor eis achtervertlchting A B te Gouderak 4 subs 2 d h en 1 50 subs 1 d h poosje later dwongen de twee kerels met revolvers ons uit te stappen en ze lieten ons verder aan ons lot over Wa hielden een andere auto aan die oms meenam naar hier maar toen was het toch al laat en we kwamen hieir pas vlak voor u aan 1 Je neemt het zoo gemoedelijk op HartiJiig dat het er veel van weg heeft of jij ook in dat complot betrokken bent merkte Gras vinnig op Die botte beschuldiging maakte Harting razöid en het scheelde niet veel of hij was Gras aangevallen Schö uit jS aJi Robertson streng En ze eens wie is dit hier Hy weesop een man die met het hoofd in de handen op een bankje heen en weer zat te schonunelen Dat is de marconist van TVossart antwoordde Gnas Leo heeft hem meteen moersleutel tegen den grond geslagen Trossart dacht dat hij voor altyd genoeg had geloof Ik want hij sleepte tenminste Fem mee in zijn machineom voor zijn rad te zorgen Robertson hielp den man overeind en nani hem mee naar buiten Kom mee Karel en jij ook Leo riep hjj over zyn schouder heen Robertson t egaf zich naar de auto die hem uit Trepassy had teruagebradit en heesch den maroenist er in Robertson keek zooals Gras hem wel meer had zien kijken Dat beteekende weinig praten maar veel toen Hti en de Indiaan stapten ook in de auto Breng ons n ar het andere vliegveld beval Robeirtson den chmilfeur en rijd soo hard je maar eenigszinskunt Robertson zat met den marconist achtenin en onderzocht zijn verwonding gen De man had een leelyke schram over z jn rechteroor maar gelukkig niet ernstig al had de harde kjiap ven Leo hem totaal van a treek gebracht Hoe heet je vroeg BobCTtson Handenstein was het antwoord Waarom heeft Rrossart ons zoo n gemeene poets geb ken I Wordt vervolgd WANNEER VERDUISTEREN Tot 8 Jannari moet verduisterd worden van 16 45 tot 8 45 nnr Jan Maan op 13 47 onder S i Jan Maan op 14 16 onder 4JIb Jan Maan op 14 47 onder 5 46