Goudsche Courant, donderdag 6 januari 1944

lUiUerdamtck PfltlKarmontscfc Orkest DMgentt Eduard Flipte Soliiti Cor Groot pitmo Pnaramma St mpkanxe t $ imr W A M mT i piatuKoneert Ludurig van BeethoviGiaeemna gottca Com Doppc Hollmdfeh Rhaptodie Ger Boe Onder de eorypbtim der Nederland ebé pianiiten beeft Cor de Groot zich door aafliec en bdcwaamhetd een eearfoUt plaat veroverd £ n wanneer men sidi de een c rBn ftjgur i dezer oiTpiMe voor den geest iiaait ia het duhieUMc dat men wel het een en ander in xiio aiari moet bejbiben om oodtr dit Uiufter gezelichai te kunnen worden gerancpcbikt De Groot s spel bevestift de juistheid dezer these en Beethoven s vu de pianoconcert geeft èn muzikaal èn technisch volop gele nfaeid bjU geconoentiverd luisteren over de inestatiet van d uitvoerenden kunstenaar n denkbeeld te krijgen al mag men nooit n artist volkomen beooideelen naar de enkele werken bij openbaar optreden gespeeld dat immens door bizondere factoren beïnvloed kan wt rd n Zün vertolking verdient den hoogstcn lof zeer expressief spel parelend In de pianissimi hoor zün trillersl geheel opgaand m het werk het viel ons op dat hy zich bedjent van felle climaxen waar het geldt de aanshiiting aan de o 4cestra e gedeelten Het applaus nam den vorm eener ovatie aan en terecht liet de Groot Fllpae en die i mu k i nadrukkeluik in het uooe deelen want de begeleiding wai In de puntjes zeh mooi het con sordind gespeelde Adagio Mot an btjxonder verzorgde uitvoering van Ifozart s mphonle in Es K V M3 begcfn het coBCfrrt het Itl mli frlBch n opgewekt krlstaViAlder het Andante Het orgeI menuet uit deze aymphonle twwtjat hoe Mozart m Mt r 11 In het Menuet waarvan het twee de deel t Trio een der mootite melodieën Inhoudt 4le Mozart heeft gemaakt Pet met Allegro aanargeven finale werd in vivaee t mpd geapecid hetgeen den Indruk ilechti fen goede kwam Na bet dnk vakman kenmerkende voornaam klinkende werk van Dopper een Hollaodache rhapaodle van den Hoorn IIEOEO EEUN EN rLAATSELUKE DISTBIWDTIEDUENSTEN Dunuaviocuuifo wonHntN OpnaUUng kaMorea MittatlMHeBat Bét kaïkaiMtlUk Utfkt dat velen noc niet bekend zijn met de openlngauren van de kantoren van den DiatrlbuUedlenat Woerden woigt hleromler nogmaals een overzicht r 4 rMcUng lodala deze In het begin van Dfeember 1M3 werd gepubuceerd KMagkaaUar Bana t te Weerten Oeöpeiul Maandag lot en met Vrtjdag van UJt n 14 1310 uur voor het verkrijgen van algemeene inlichUnge het afhalen van formiUleren en het indianen van aanvragen Zaterdags la dn kantoor gesloten BUkaatoor Kaïemeylela te Waerdeü DJt kantoor wordt uitsluitend geopend voor het afhalen van dlstributie waardematerlaal en het inleveren van bescheiden voor den handel en wel gedurende de volgende uren Maandag tot en met VrUdag 14 uur voorden handel i a 14 30 uur rantaoenbonun en bonkaarten a 14 45 utu periodiek uitreiking voor tmnkaarten Dei Zaterdagaria dit kantoor vooT het a halen van rantM enbonncn en bonkaarten e1 lierlodlcke uitreiking geopfnd van 9 11 oor de winkellen li dit kantoor dei Zaterdags gesloten Agentaelia pen Oudewater en Lange Ruige Weide Zittingsdagen voor afhalen van DistrlbuUewaardematerlaal te putfewater op Maandag Dlneatg en Donderdag Te I ange Ruige Welde wordt voor dit doel één zittlimsdag gehouden en wel op Woensdag De kantoren van de A nt5 Hapï en zijn op twvengénoemde dagen all volgt geopend Inlevering con umentenbormen enz door winkelieri 9 14 uur Afhalen rantsoenbonnen en bonkaarten 0 14 30 uur Periodieke uitreiking bonkaarten d 19 uur Voor het verkrijgen van Inlichtingen het afhalen van formulieren en het indienen van aanvragen zijn de Agentschappen geopend op de hierboven reeds genoemde uren Het Agentwhap Oudewater is tot dit doel bovendien geopend op Vrijdag van a 1215 en 13 30 19 uur het Agentschap Lange Ruige Weide op Maandag Dinsdag Donderdag en Vrijdag van 14 18 yur Op Zaterdag zijn tietdc Agentschappen gesloten schen connioniat Gerard Boedyn geb 189 1 waarin volgens het programma allerlei aardige volksliedjea als thematisch materiaal rijn gebruikt maar waarin t heiinnerlng wakker geroepen werd aan n kiel die noch blauw noch geruit il en die we blJ eerste aanhooren niet anders dm n muzikaal onding kunnen noeAien ze meer alS n muzikale farre beschouwden al manifesteert het kerkje dan ook wel degelijk dat de comn nlst tot belangrijk werk In staat Is De technische moeilijkheden werden door het orkest glansrlfk overwonnen zoodat de uitvoering bijval vond Wegens iiekle van Plet van Mever diedit concert had moii n leiden stond Flipsevoor den lescenaar A P VERMLi TOOB DEN KANTONRECBTEB Kieviten vangit De eene Reeuwü tsche tuinder gaftmlmondig toe dat hij op een damboek in den Nieirwertiroekschen plasop de ktevitenvangst was geweest maax de ander begon met neen tezeggen H was op z n tuinderu anhet werk en toen hij zijh collega inde buurt zag schoot het hem zoo vert de bu te humen dat h j met hemnog wat te bepraten had Pie anderetuinder vi s bezig een pet op te zetten maar dat ging niet gemaikkeljok ntoen is liet aldus iwmmer t Wee mijnfout geweest er met m n JAnden aante zitten y Och kom zeioe dè Ejln tonrechter mi J A vao Bronkhom dus tochwat gedaan Je wist niet dat het voorhet vangen van kieviten diende Itear heto ik niet naar gevraagd Waarvoor dacht je dat het ta diende Daar bemoei ik me niet mede Je hebt ook geen lolkkievit en gezien Toen niet l ter kwam een zwermvogelB aanvliegen Waren dat soms kievile veronderstelde de rechter Inderdaad zoo was heit De helper hield zich zoo n beetje van den domme ik heb schijnbaar geholpen doch tk weet niet wat ik gedaan heib zeide hij maar de opperwachtemeester der mareohaussee die aan den plas vergrijsd B en van vele jach tavonturen z n pappenheimers kent vertelde dat de man zelf ook aan de kievitenvangst doet n de geholpen tuinder m deze zaaik als getuige gehoord hij wilde eerst de eed niet afleiggen maar de aanbieding van een politiegeleide in aiutere lichting dan naar Reeuwijik bracht hem tot andere gedachten verklaarde dat de ander ongevraagd was begoifflen te helpen het net op te zetten hetgeen er al evenzeer op wees dat h in het vak thuis is Heeft hij de kieviten ge ien wilde de rechter weten Hü moet z n oogen dicht gedaanhebben mAar andeif wel Het bleek dat de eerste tuuidil hoofdrol gespeeld had ook in de ijkbut door het net toe te slaan en Olt kwam in de strafmaat tot uiting tweemaal er waren tw e overtredingen gepleegd ƒ SO boete sirf s tweemaal tien dagen hechtenis met veibeurdverklaring van het net J Vmd het erg veel verzocht hyclegiventie t Is een laf bedryf kieviten zynbeschermde vogels vond de Teehter die overeenkomstig den eisch uit spraak deed nog overwegende dat kievitenvamgst aan dên plas op vry groote schaal gobeurt en moeilyk te oonstateeren is De helpende tiiinder tegen ien dezelfde eisch als legen zijn collega was gesteld werd toWweemaal ƒ 30 subs tweemaal 10 daPIn vero trdeeld UIATSELUK NIEUWS HAASTRECHT Veertig jaren verloskündlfe McJ A R Nijman trad als meibje van 26 jaar nu veert g jaar geleden In üitust der gemeente als veiloskundige Feitelijk is haar lunctle een ïialf ambtelijke want ij oefent ook en zeker met In de laatste piaau particuliere praktUk uit Het feit dat z J veertig Jaren In gemeentedienst wap h eft het Gemeentebestuur niet zonder meer vooi bij wll en laten gaan en haar in een bueenkomftt ten raadbutze gehuldigd Nadat de Jubilaressc in gezetschap ran enkele famUicIeden had plaats genomen sprak de burgemeester mr Lepelaars haar toe D ze wees op het merkwaardige van dit jubileum niet alleen In verband met de lange periode waarover het uch uitstrekt Diaar veel meer wegens het feit dat zoovele gezinneA in deze gemeente gedurende dte periode van nabij getuigen waren van de zegenryke werkzaamheden dej jubilareue welke voor hen persoonlijk tot groot geluk strekten Het zwaartepunt van dit Jubileum Is gelegen tn het feit dat mej Nijman veertij Jaren lan onvermoeid das daags of des nachts bt goed of slecht weer steeds werk aam was In h t belang der volksgezondheid In deze gemeente Hiervoor betuigt de overh eid haar hartelijk dank De burgemeester bood namens het Gemeentebestuur aan de jubllaresse een wandbord aan In Delftsch blauw speciaal voor deze gtlegenhï ld vervaardigd en voorzien van eer Dpörarht Namen het Gemeentebe tuur werd daarbij gevoegd een vaas eveneens In Delftsch blauu Hierna sprak dr Hukkenberg die twee en iertif jaren met m i NiJman had aamergewerkt da Juèl aress In zee waardeer nde woorden toe waarbij h haftr toewiHlmg Pïees Tenslotte richtte mevr Sievartsen directrice der Rijkskweekschool vopr d vrouwen te Jfcir =fe dflm zich In welKf v nn woorden tót meJ Nijman als coilega waarhijïtj m t btjïondrr naar voren bracht deverantwoordelijke taak van de verloskundigeVan den geneeskundig Inspecleur vaij deVo l t g zlndheid wai een schriftelijke felkitatie ingekomen en van oudburffemeesferbaron v Hemert tot Dingshof een mandbloemen Er was hierna gelegenheid tot persDonlilkereücntltle waarvan druk gebruik werd gemaakt WADDINXVEEN RUfcsiHnCipaarbaiilt Of het postkantoor is in December ingelegd 18097 hn terugt betaald 4616 MARKTBmtCHTEH VEEyiARKT GOUD y 6 Januan AanRcvoerd 129 bu gen ƒ 4 per weeH handel fedelijk 68 runderen 43 nvchtere kalveren 6 smikalveren 55 schapen overgenomen kwr óf NV C OFFIOt£Et4E MED EELINGEN UZER EN STAArBESCHIKKING No 13 In de Suatscourant van 3 Januari 1M4 opgenomen de IJ7 r en Staolbe cl ikklng no 13 Deze bebchikkmg is met mgang van 4 Januari 1M4 in werking getiVden Met Ingang van denzelfdcn datum kamth ie vervallen de IJzcr en Slaalbp chikklnpcn 1940 no 4 no 5 no 6 en ro 8 De bepalingen van laatstgenoemde beschikkingen yijn voor een groot deel In de IJ er en Staa behchlkkin no 13 opgenomen 1J het hier en daar e r igszins gewijzigd Bovendien bevat de Wzeren Stafllheschlkking no 13 een nieuwe regeling voor de distributie van bruikbaar IJzer en voor den handel m gelegeerd frhrot Ook zijn bepalingen opgenomen die betrekking hebhen op het verncWen van sUmpwerKzaarrheden Voor nadere ib flerheclen wordt verwezen naar de Staatjscoürant en naar de desbetreferde circulaire welke bij h t Rijksbureau Dé geldigheidsduur van de ioewij ngen voor Jam waarvan de linkerbovenhoek s verwijderd is vericngd tot en met 3 Febr 1944 ZooblU bekend geven deze lnewlj lngen recht op het Voop n van het extra rantsoen stroop hetwelk beschikbaar i gesteld op bon algemeen 706 MELKRANTSOCN rN volle melkgebifd Melkproducten In het xgn vollemelk gebied rijn verplicht op de mclktoewyzlngen 13 4 liter voUe meik per rantsoen af te leveren en Wel zoosK in een vor ge publicatie werd vermeld één liter ZuHitM KINDERPOEOER zdrRi voor gezonde vroolijkê f tahy s met gave limdjcs I h Hijn verdeeld absiybte tem en verkoelend I eRoausTRO UBus4aL NAvutziuuesaDc t ICKS Verkoudhelds Preparaten over heel de wereld bekend INLEVERING PUNTDRAAU KN GLAnoT DKVAo Ter aanvulltnt van de Offlct ele Pub call van den Directeur Generaal an üen Landbouw van 23 December 1943 uaarbt hetbe I van den WehrJ chlsbefehlï haber Indeïf NicdtVlandt n iPzako draadvorderinglickend werd gemaaln wordt nog medegedee d dat bedrüvtn m t minder dan 2 haifraMand en kunstweide van de inleveringvan draad zijn vrijgesteld 4060 HuofdrediCteur 3 G Weyiljra AoUerdam chef redScteur voor Gouda en Omatrelien T Tieler Uouda VeranlwroKielljk voop dé üvertentlen L AkkerBditU Kolt ütttrdam Uit geefite N V Rotterdam Rotterudinach Nieuwsblad Jên Oogstgtmd ondtrvend hM Moedar dm vronw Heden behaagde he den Heere na een geduldig gedragen lijden onverwacht uit ons midden weg te nemen onze geliefde Dochter Behuwddochler Zusfer Behuwdzuster en Tante JOHANNA HULSCHER gelr Wegenwyi in den leeftijd van 47 J Uit aller naam D HULSCHER J PH WEGENWUS Gouda S Jan 1944 Tijdelijk adres Karnemelksloot 106 b dverteert in dit M Oevraaqd een MEISJE voor den geh eeien dag niet onder dan 18 jaar Aanmelden tusschen 2 3 uur n m Mevr Nederhorst louberfstraat 4i PI NO OF VI EÜGEI te koop gevraagd Bnev n met opeaaf van kleur cfi merk liefst met eenige om t sihrijving aan Mevr SmitsA dè Grood Wittevrouwensmgel 41 Utrecht Telef 12450 De K I E I N 1 J K H rubriek WIKXEUÜFFIODW gevraagd Foto Studio Westhaven I studeerkamertje met slookgelegeiihcid te huur gevraag Br no 13420 bureau van dit blad Oevraagd nette Werkster voor 2 halve dagen Mevr Ketlier Regentesse plariLsoen 15 I rxamhulp gevraagd tegen eind Mei Br no 1 14 59 bur v d blad finriigiiZit inSliiilianiir met gebr van keuken door echtpaar i k b b h h Brieven no UI hur van dit blad GEVRAAGD R K MEISJE ongeveer 18 jaar van 8 3 uur of WERKSTER Wijdslraat 10 V spaart ttM en punten Laat bij ons Uw ouden vilthoed vervormen en appreteeren Hoeden worden alleen Maand Dinsd en Donderd aangen Na 5 uur gesloten Engelfriet Goejanverwellodijk 43 Orgel of Piano te koop gevraagd AQER WestlMTen 20 OAMeS wU vervormen uw ouden vilthoed als nieuwen modernen hoed Malson van Eyek Groenendaal 12 Oeboren NICOLAA8 HENDRIK Zoon van G VAN SCHELVEN A VAN SCHELVEN Bouter Gouda 5 Jan 1044 Kleiweg no Verloofd BEP JANSEN en HENK HEYNEMAN Schoonhciven Gelkenes g Gravenhage Laan van Mecrdervoort 514 1 Januari 1944 Heden behaagde het den Heere na een geduldig gedragen lijden onverwacht uit ona midden weg te nemen onze innig geliefde zorgzame Vrouw en Moeder JOHANNA HULSCHER geb WegenwUs in den leeftijd van 47 J x M W HULSCHER DICK GIEN JOOP Gouda 5 Jan 1944 Krugerlaan 14 Tijdelijk adres Karnemelksloot 106 b Ondertrouwd A CATTEL en WILLY BELLAART iigj Markt 30 Varkenmarkt 29 Huwelijksvoltrekking Di dng 1 Februari 1944 te 2 30 u lleceptle Zondag 23 Jan 1944 van 3 tot 5 uijr Lunchroom Victoria Markt 30 Qoudè Toekomgllg adres BurgvUetkade 43 Gouda 6 Januari 1944 VERLOREN Zondagmorgen half elf gaande van Boelekade naar atatlon een gouden armbandhorloge Op terugbrenging tegen hooge bel wordt daar het een aandenken la hoogen prQi gesteld Adrei Ëoelekade 177 g KLKiwea tos euda TIIALIA VRMOAflAVONO iftaLOTCN deerem leurdagmiddag kan drie een eilra veereleding Uiii van Zaterdagmiddag 8 Un tot en met WocBidiE 12 Jan Het buitengewone filmwerk waarin de mees geliefde llmactrice haar Ije e creatie leve de ts wac einc UaustkcHde BoUhocU Een UFA superfilm Met ZARAH LEANDER MARIKA RöKK Hans Stuwe Leo Slezak Paul Dahike enz en mutlek van Teohalkeweky TOEOANQ BOVEN 18 JAAR Heeprcckt Uw plaatsen atn de cassa IH uur Voor iedere voortielling KBwNIE OOSTHAVCN 17 Tel 2017 IW H T FOYIt CABAIWT ATTtNTlll Ken araelaek Variéii aHraeMa pregramma Zalcrdag vaoal 4 uur Foyer Concert Zoadag vuaf 2 uur MWIim DANS AOaOSATItK I DE MELLEE S Acrobatiek l NANTTA Solo ttep dam PETEN SCHUTTtBor NUMBA NIIHaA TNIO NAHNVS Oani altraclte n AMUSEMENTS ONNEST rnm eaiMMvUa Vr Mrtrée Vroegttdig aanwezig zijn aanbevolen NMaic iaet ne bei ucR meet h vanaf heden de gehaele weck FOTCR eoWEIIT behalve Uonderd en Vrljd Amusant Uur if amutement Beschaafd Schouwburg Bioscoop Het grootsche en imposante filmwerii FREDERIK OE GROOTE Der grosse König Een Veil Harlan lllm der TOBIS met OTTO GEBüHR Kristina SOderbaum tlustav Frühlich Oroot als veldtieer en groot als mensch verschiint ons hier Frederik de Groote in de sublieme vertolking van Otto Gebuhr Toegang voor eiken leeftijd ATTENTIE Deze film vertoonen wij SLECHTS 3 DAGEN van Vrijdag 7 t m Zondag 9 Januari Plaalabeapreken op werkdagen van II tot 12 30 uur en Zondag telkens IM mir vóór iedere voorstellfng Nil 7 PER TELEFOON REUNIE Gouda Oosthaven 17 Telefoon 2027 Up veler verzoek brengen wij het daverende lachsucces Vanal VRIJDAG tol en mei WOENSDAG THEO UNGEN en PAUL HöRBIC ER Dat komt ér van Urunter und Druberl IH uur dolle vroolijkheid Een film die U oogetwijleld meerdere malen zult willen zien Toegang boven 18 aar Plaalsbespreken dringend aanbevolen ZONOAGMORGEN 10 30 eveneens DAT KOMT ERVAN met de gebruikelijke enine nnizen 18 jaar ZATEROAGMIODAG 2 UUR Groot KloderieMl met het beroemde sprookie sprekend REPELSTEELTJE V Entree vanaf 25 cent THEATER DE LEVENDE POPPENKAST POPPENSPEL MET LEVENDE POPPEN komt Zaterdagmiddag 8 Januari a s om 2 30 uur precies In DE NIEUWE SCHOUWBURG Opgevoerd zal yvorden JAN KLAASSEN EN DE STOUTEKATER FELIX HOERAH KATRIJN IS JARIG Een middag waarvan de lüoderen nog lang plexler zullen hebben Prezen der plooien 35 SO 75 cent Flaaubespieken dageUjka van 11 loi 12 30 uur ALGEMEEN ZIEKENFONDS Goudsche Vereeniglng voor Genees Heelen Verloskundige Hulp Goudsch Fond voor Ziekeotaaisverplegliig en Klinische Beiiandeling G F Z Aan de Leden van beide fondsen wordt medegedeeld dat het Jaarverslag over 1942 eerst nu gereed is gekomen doch niet aan alle leden kan worden uitgereikt Zij die er belantj in stellen kunnen ten kantore van het fonds Westhaven 21 gratis een exemplaar verkrijgen HET BESTUUR Al mopperde ze wel eens dat ilc weer naar den volitstutn ging Maar nu glundert ze steeds wéér als ze den flinken voorraad aardappels en den fijnen inmaak in oogenschouw neemt Zorgt daarom dat U in het voorjaar weer oVer Uw stukje grorrd beschikt Het g eft U opnieuw het genot van thans want WIE ZAAIT ZAL OOGSTEKff Inlichtingen bH lt l C m n fe ffuw ei iMI Alg Vmr bond n Vall il nd ri ri fnmnlg ngmn m N d Cmntrmlm WaffclM IC m lOT Amitmfdmtn W i uc 11 ntxtma awoHTOn t co wrmat neiOEiJuMiia ma la njuK u ujiT Tunnra vut woaoDaa i ixmiAif is44 Stooo nut 1300 irjQZ f 00 ROOOC rlEMICM fiuo iiHn 1101 uig iMTi r M Mia is a sus g M 7M1 HSl tot 1S9M nCMIDI VAM ƒ 303 4D4 10 u 9 i oa M 1004 1003 IMO I2S0 ItSl 1A5B IMS 1605 lin IM7 iOU UW iiaa sits MM U 7 S07O 3771 3707 3 11 30ia 3001 UI7 3 M 3M0 ISO 3S37 3073 3Si 3003 300 33 430 4313 31 700 I0O4 1333 10 3 1047 3130 711 718 73i 7H 11 11 nu 1170 I1T7 I3 3 l M I40 1431 1404 1081 1098 177U 11 30 1040 latO 1001 jgrig 3 9 IWO 70 3337 IMO 3311 3373 lan 3 3I 3047 3 ga 3aai 30 1 saao ooor swt mö 3o sooo 3134 3136 3104 33 3397 33aa 9419 9491 9490 94M 34 94 9 3 43 3094 37 3770 3930 3949 3 4005 043 4047 4074 130 331 494 UI 459a 4 33 4 0 903 n3 OM MS 900 mó 9St 9340 0303 U SiS UU 3 04 H07 6990 3974 oom tIMO 0300 esia 0340 sin SS 73ÓB 731 4490 4403 133 sist I 3 9ÏÏ3 9194 39Cr 390 990 9M 413 9 T 679 767 779 791 6090 900O 018 0093 00 3So 99 r H 9 494 0470 73 eni 8190 91S9 9043 7000 7000 7010 713 7147 7130 T3 3 7418 M 760 716 770 7T7t 7040 8034 008 KiOa 130 0161 339 STO 0301 OOM a l 017 033 41 aW 8087 0337 330 oaB3 0300 Ml MS 90S M7 lU MS 71 13 94 1 IIOI 1314 IK 471 iua l 9 l 0 1991 9199 99 9 StIO 9 900 311 3749 901 9091 en SISI 9919 9991 399 i stai 4300 300 44 4411 OM 4090 4070 4047 40A0 31M Biaa 0470 M 9 S407 SB37 8 80 0009 OOSI 0003 0173 403 630 WO 007 0O7S 004 0030 0003 7i 8 7330 7300 7663 7067 7803 7808 7077 7600 7700 7889 7804 7914 7934 7033 7998 8r04 8183 8103 8193 836 8787 8386 Mlt 603 8804 800O 738 UO M4 aa 4 8073 808 O 0060 0071 117 mt no 130 8347 8367 n 473 H a J76 6M MOO SOtO OOO Mt Oni 8809 t T 730 780 mt 0190 7 6 M l 9S9I Mol 9901 9004 9010 9 l 0040 UI KS 10007 IM3 lOOM I0O4O IMOO 10100 10117 10149 101S3 10197 10313 0119 10399 I096 lOSOS lOSOS lOWl 10378 10381 10401 10498 10147 10498 10471 10490 10 O 10671 lOTlO 10000 10800 10108 10708 I0rf97 10009 10078 io 8e lOOn 11090 1040 11098 1108 11143 11304 11313 IIS39 11307 II331 340 11387 1I40I 11471 1VM IIHO 11608 11618 11668 11680 11671 U694U803 1183 11631 11841 in47 1170S 11734 11784 11813 1IS3S 11834 11836 1844 1196 1I960 noen 13039 130 13077 13004 13009 13191 13180 13198 13S07 19333 13331 13341 liS48 13380 13338 13300 13417 1M80 13403 13488 3494 13600 13607 13911 I9940 13673 13603 13837 13873 13919 13997 131B 19 0 13818 13996 13940 13943 13940 13883 13809 13871 1994S U0 6 13000 31 3 13138 18181 13173 1330 19373 13377 13380 13338 1833 13997 184aa j 3 13477 13499 19997 19914 I99W 13638 13644 13668 19898 13001 186 S 6780 19900 13810 19931 13979 13900 14017 40 e 14009 1400O 14149 1419114337 1 09 14918 14339 14308 14431 14487 14403 14940 14080 14 1 149991491a 4 40 14133 1473 14761 14163 14768 14788 14776 14778 14780 I486O14863 14801 14804 14009 14048 1BOO8 16041 16080 16134 16147 16108 1618916174 16107 16333 19349 1S986 16380 16378 16313 18996 19991 lft986 I 3 16 a9 16499 1640 16613 16990 16670 13000 19839 18874 I9S78 U733 167 61 90t lOaU 169U 1M8S 18890 I69M 16919 I693I 16077 19IS0 16909 I0 9l n6 l 0e3 10118 14I89 19149 lOlOO 1931 J 18399 1 9 1 410 I0S30 10838 189S8 18633 19818 18034 10880 19119 19711 19790 1080T 19930 10963 1898618868 18908 18014 lOOU lOOO 10001 17033 11044 11001 17087 17111 17193 17011 113 0 1740O 174S4 17630 17838 1764317871 17914 11908 17010 11893 I794 17849 17087 17007 17707 17700 1714311180 11180 11880 1799 17978 17007 11991 11041 18019 18008 19139 1813319138 18184 18196 1830 18313 10314 1872V18324 43 lS 113 18388 18388 184M 19461 19488 19411 18801 18636 186311R660 19691 18800 tH 01 1877 18809 18911 19030 1SS46 18998 18880 1888718038 18034 18048 laOll IWXH 10013 19014 10011 18078 10079 19191 I 14919I9 10181 1 180 ISIW 10308 10118 l 3O0 19307 19311 r9330 19993 I93BB19449 ig4 3 19909 I9 81 19991 1991V 19801 lOOOI 18769 1 7 9 19931 19991 19 47 10919 19931 300 300M toMff 30004 30130 30119 39300 90903 3030630347 30368 3l ei 90101 9i S OOMT 30434 30449 30610 30603 30M6 3O6ft03O6 30043 30077 900M 90086 a01 90733 307d 10734 30700 30701 3078130031 30030 10848 3OOIO 90039 OOM 300 9QOOO 30994 10898 V r i4t r1naoa 9c klii i ii I MI prraUMU ng ttt ajM SMl M ao UM 9U öe 1 olrt tOnitl FUNKE WERKSTE t gev raagd Fluweelensingel 87 OMGItOB8l 89D léi Wat een lekkere soep daar zit natuurlijk soepgrocnle in vèn N W V Loon Naaierstraat 12 è 15 et per ons Let vooral op het juiste adres 1 Hl ISHOl D STïJl Man alleen vraagt huishouSstcr r G goede betiandeling veel vrij Br no 13418 bureau v iri Sit blad TE KOOP 2 paar schaatsen ƒ 5 per paar en een beste filtsdjjpamo ƒ fi Th Kooistra w tfinde H 99 Moordreihf SCHOENCREAM zwart brum rood blauw in tulI pnjs 35 et geen lutje inleveren Jan v in D im Kt i7er r 62 Tc kmjp aangebodtri een Haardkacbeltje met pjjp ƒ 45 Sehreiider Burg rroüsS radt 52 Waddmxveen TE KlILEN een paar zwarte leeren laniebi Lhot ncn ni Aii voor d to maat 38 Te koop aangeboden pianukruk ƒ 10 Rap s Pr Hendrikslr 58 Te koop gevïaagd BtFFET OF DRE S801R Keizer Goejjnverwelledijk 9 Buianaaiater gevraagd 1 ag per week Con st Huijgenstraal 159 Tè koop gevraagd EEN FOP De Uruijl Waivisstraal 82 Te koop 2 donkerblauwe vilten mêisjeshoeden leeft 10 è 12 jaar ƒ 5 per stuk Jaspe s ür v Bloisstraat 1 Te koop Kramer Duitsch woordenboek 5 Kuraalboek ƒ 5 atlas met platen e 10 opplakkartonnen ƒ 1 50 teekenliniaal 2 schemerlamp met srioer 1 Bakker W Venteweg 143 B TE KOOP electr strijkijzer defect ƒ verstelbare roli chuicr 10 Te zien na 2 uur Bakker Weth Venleweg 143 B Ter ruiling asng eb 1 paar mei jc ss thoenen m 29 voor m 26 tevens lic koop g£vr 1 kachel Van Loon P C ftoih raat 8 IWElÏKSXiMrGEVIRAAGD voor heele of halve dagen schoonhouden kantoren Aanm Bleek rssingel 24 Te kdop gevraagd 1 paar kindernjglaarsjes m 19 aO 1 vloerkleed of serrcmat De Keizer V igelen ang 24 WIE WIL mqn zwarte damesschoenen met lage hak z gan maat 41 ruilen voor maat 40 Horten sius Achter do Vi hm inkt 9 Te koop gevraagd L paar damesschoenen m 39 met pi hak Schimmel J P Heljestraat 5 Te ku p levMkMd kookhaardkachei C v Kas Oostbuurtslr 78 Moordrecht Te koop asngelkMien 1 eiken kapstok 15 eiken txivenstuk van buffet 20 Skunsbontkraag 30 1 huiskamerlamp ƒ 5 eik hangend boekenkastje ƒ 25 J Seelen v d Palmslr 8 Te koop prarhl witte dwergkeeajes 8 weken oud met iiamboom ƒ 75 M Kleijn Lizeweg C 112d Haastrethl ONS DEPOT wordt ruil voorzien van prima luin en blotmzadcn Niemand i ehocft te laat te zijn Zaden Agentuur Holster Sr Vossiusttraat 30 i a TE KOOP 1 paar heerens boenen m 43 ƒ 10 en een paar kinderschoeritjes m 30 ƒ a J Jannes Karekietstraat 1 Te koop gevr zw wmtermantel rn 48 of 50 in g st Te ka4 p zw vilten dames hoed zgan A e Kisman IJ svo eUtraat 4 Te koop 3 nieuwe zijden palingfuiken ƒ 120 zijden bihepnetje 5 o knot fiiikzijde y lu zijden kub en vleugelwaal ƒ Ht Schr bevr Huu man Kon nüRinelan 39 Rijswijk Z 11 Te koop gevraa jd 3 dec lig bedbicl mei spnntjtidk en ecu l nntiik u Blok Herste Kade 3 TE koop damesRoedje zwart ill klein int lel IC J Keirt 1 ijn I Isse ia 51 Plaats uur t triK NETTE KO STGANG R in itn rum ficen btm pS I Ainue Tiendeweg 55 h Te koop 1 earner 200 1 ia nnani wrfgen ƒ 150 1 Kachel ƒ 25 1 inderwagen ƒ 25 gramophooii m 40 pi 50 groote eksn spiegel ƒ 30 P v d Dus cn Beierse ne 16 Slelwijk TE KOOP rubberiaar en ƒ 10 per paar mell uusien 40 1 ƒ H 5 wielen ƒ 20 P v d Dussen Beiersche 78 Stolwijk Te koop 2 fauteuils ƒ 150 4 stoelen ƒ 100 Endenbufg Veerstal 28 Zaterdag 2 30 4 uur Te koop eenige theeWagens haardbankjes en bijzettafeltjet 22 5 37 50 Berkhout Vierde Kade 122 bij Graaf Florisweg JONGEN GEVRAAGD Fietserfstallmg Spaarders bad Te koop gevraagd een al of niet in gebruik zijnd klem of groot FABRIEKSPAND Aanb Joh De v ing Westhaven 45 4 VERLOREN een handmof i aande van Kleiweg r aarStation Tegen bei terug tebezorgen Kleiweg 85 Spaart Vw leder schoenen Koopt nu schoenen op bon 2 BAT Hoogstraat 14 Heeft u rU ielbonnen AVij zorgen voor uw baftden Levertijd T A 2 weker t Ccniriim Groenenda 23 Wie wil kleine gerieflijke woning aifrt de B Martcnsïimgcl ruiden voor grootere of eenige groote kamers Inl B Mjrtcnsiihgel 83 WIL OEGENE die 30 Dec des avonds een stofwant heeft gevonden omtrek IJssellaan deze svp tciug bezorgen Graaf Floniweg 65 VERLOREN Zondig 2 Jan polshorloge omtrek B Martens MPgel Tegen bel terug te bez Koolwijk V Willens 10 Verloren donkerblauwe e lntuor gaamie van Turfmarkt naaf v d Palmstrnat Tierug Ie he V d Palni itrii i 78 Verloren Nleuwjuariid een donkerblauwe c ui ur met dnnkcrgr go p Tf n bel teiug te be A de Irnnkriiker Pretoriaplein 37 TE KOOP A B a n ƒ W i rr Hendnkstraat küokkaT L d Berg n t meisje ce aagd9 voor halve dagen biJ A P irendregt Westbuurt s raal M 67 Moordrecht