Goudsche Courant, vrijdag 7 januari 1944

Priit 5 cento per nmnmer 8 tc Jaargang No 31440 f TTBTÏR Oaurlt GOUDSCHE COUBANT NIEUW3BLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN H lit door de artillerie aangevallen Zij werden met lt ndertat van Pl at f J f aeltjke penetra e die afgegrendeld konden worden bloedig afgeslagen De gevrrhten met den aich versterkenden tegenstander dnren voort Aan de Adrlfltische kust zgn vrg zwakke vgandelijke aanvallen miahikt Bij aanvallen overdag van BritschAmen kaanache bomberdemcrvtsformatiea op het ïtedielgk Maed van Kiel en op plaatsen in West Duilschland en de bezette Wegtelgk gebieden ziiin in luchtgeveehten volgen tot dusver ontvangen benchUn 81 vg mdelijk Ueg tulgen waarvan 6i vienn lorige bommenwerper neergeschijten In den ftfgekiopen itacht heeft bet Britjohc luchtwapen ij een lerreuraanval op Stettin volgi n nog niet volledige Ijenehten boveridsen 16 viermotorige b jmmen veTpcrl verloren In de woonwgken der aangevallen stad ontaÜKnd voor een deel ware schade De Britaeh Amerikaansohe terreurvliegers hebben hun aanvallen de laatste 24 uur geboet met bet verlies van 97 vliegtuigen waai van 79 vlermotorlge b mmenwerp r Verwacht kan worden dat nog meur iwaar beschadigde vttegtuigen op den vlocht terug verloren lijn gegaan In dienzelfden tijd ▼ erloor bet Dnttsehe luchtwapen 24 WADDINXVEEN llurgerlUke Stand Geboren Oornalli C hrlAtlaan tb van C de Joode en N Hlla Nlcolaaa z van N v Dam en M II v d Hoak f nu 7 van Ü Heeren Pt una t van T C v d Berg en J Aprultenburg Ondertrouwd n Schouten len A v Dt k P V d Valden en J Metaelaar Gehuwd P Tïï C Groen t n 3 t Breaaar Overleden II Hlliïger weduwn van T van Willigen at J A J OUe 4 J S Ooathoek wed van Hh v d Breggen 87 J tl llruH lUM I DWM r lot dm ni l tfritrtl mi panl lr no l f KTi lr huztchtliirt J m tn wvin hunffwiiMm l i iJ l im M wf mon b W nim opnluuw t hnac P i nn wKKtln m o sovMhiawMrdii v n tIM hut iitniit l il Ir tMlO Rm dftnr Ml vertaa Mn4en eanvat der nulMehe vileaarii In brthd geeetiatan Knueliiehe ttenalne Mneiwrlwagwi iVn IttalatafM H I VtiidtLg 7 Januari 1944 Btireau Markt 31 Tclefono t748 Ponrakening MOO Nieuwe Sovjet acmvcilleii bij Kriwoi Rog en Kirdwograd Ouitsche afwaertuceasssan bij PrJpoisi an Witabsic mBrii ai nteiia aanwal ia Z ltalHI afgaslagan De vijand verloor gbteren aan het Ootelykf front 226 tanJu In den Westelijken teetsr van het Zuid ItaliafAsche front hebben Amerikanen In bet gebied ten Noord Westen van Mlgnano en ten Westen van Htt opp B cvel van de Duitsehe weermacht maakt Don ierdjg bekend Na een r J ianie pauie hebben dj botojewieken ten Noorden van Kriwoi Bo en ten Oosten van Kirowograd hu i aanvallen met sterke strijdkrachten Venafro na fcrachtl e voorbereiding ra Infanterie en tank hervat De iware gevechten waarbij gutcfcn 149 ff fthf werden vemield zijn la vollen gang In de geveoi jmlmte van SJItomir hebben de bolsjewieken vooral ten Noordweaten van Berdltsjef met onverminderde hevighdd aangevallen gterke termatie Dnltache gevaehta en ilagvllegtulgen xrepen doeltreffend In de ffveehten In Op verscheidene pliiataen leMen oni troepen tegenaanvallen in en sloegen vijandelijke atrljdkrachten uiteen Trn We tj n van PropoUk Is gisteren ondanki numerieke superioriteitvaiFden vijand een volledig afweeriiieces behaald IV bolsjMneken leden zware blowlige verliezen Ten ZuKl Oosten en Noord Westen van Witebek i het bu hernieuwde vijandelijke doopbraakpogmgen gekomen iot zware wuiBelvallige gevechten De teeds weer op onze tellmxen afi tor iendp bolsjewieken werden ntgeslagens Benige tijdelijk verluren gane plaatsen werden m tegenaanval heroverd Ten Woorden van Newi 1 yjn plaatse lijte aamvallcn der bolsjewieken mulukte Concentratie werden door eeoncentreerd artillerievutir jiiteengtülügen De problemen van den luchtoorlog ARTIKEL VAN DR 00BBKL8 IN DAS REICH liet jon le aitikei van Rijk tninis ler dr GoWbel m Das Heich is gewyd Mn de problemen van den luchtoorlog Terreur zoo sohryft dr Gobbelg tieeft alleen dèn uitwerking wanneer te een2u lig wordt toegepaat Wordt deie terreur echter beantwoord met een hardere en vaslberadenar terreur dan IS ze weldra tot mmlukiken ge locnKl De verdere ontwikkeling van dezen oorlog r l dit weer cena btwulen De minialer lAgt vervolgens nogmaals den nadruk cq de psychulogiaohe uit jveilting van da vuandelulte luchtaanvallen Zoolang de mensoh zijo bc it nog zijn eigendom kan noemen zoc kt hg naar mogelijkheden om dit te behouden Dit vervalt echter op het moment waarop hij het verliest Zijn houding tegenover den oorlog wordt daardoor niet locgeeflijkei doch alleen maar vastibera leneT Wanneer leinand wU en alles in het werk stelt dat wg den oorlog winnen dan i bet zeker wel degene die door bommen alles heeft verloren Want hi ww t zeer goed dat hy alleen irw het geval van een overwinning we op een vervanging van Bijn bezit kan rekenen De slachtoffers van den luchtoorlog zgji derhalve de voorslandeis van de meest radicale wijw van oonlogvoeren Hier faalt lodere vgandelgike propa Smda Het Duitsche volk leert toan Is wat het op andere wgze al gevolg van de goedimoedijiheid van zgn karaktiT nauwolgka g te bren ftn i n 1 den vijand te haten De vijand kan zich de moeite besparen tot het Duitse volk over den luchtoorlog te npre ken want deze spreekt voor zichzelf Hirt wordt de vijandelgke laaghcid alleen met haat beantwoord Dit zal vooral voor de komende AngloAmBri kaaniche invuaie van doorslaggevende betcokenia zgm Met elk verslagen volk in dezen oorlog zoo solB ijft dr Gobbels het ft hft Duitwhe Rgk na de overwinning medelijden gevoeld Toen de rnanschen tiidons het offensief In het Westen m miUioenfn hongerend op s Hecren wegen onddoolden heWien de Duitache soldaten hen uit hiun eigen veldkeukcns verzorgd Engeland heeft deze gezindheid van het Duitache volk door de luchtlerrcur definitief verapeekt De vergelding mag uitvallen zooal ze wil zij zal in Duitaohlan geen greintje medelgden doen onutaan Opnieuw komt de minister tot de conclusie dat de vijandelgke ichttcrreur het I uitjirhe volk geestelijk niet meer lean deren Deze terreur maakt ons niet zwakker doch alleen tnaar siwrker Wat z j ons aan matelieele sohadc berokkent kan voor r oover het vo den oorlog belangrijk of lesllssend oor den oorlog Is in korten tiid hernteUl worden Alle andere vernielingen zullen beihooren tot een van wi f w te taken na den oorlog Reeds thans rgn onze beste architecten met den wederopbouw van onze vernielde steden l ezig In elk geval gelooven wil dat onze vernield steden enkele Jaren na dan oor og de moouU en modernste steden der weireM sullen zijn Voorwaarde daartoe ia alleen de over wmning Daartoe nriocttn wij than al onze krachten inspannen I de ovurnlng eenmaal behaald d n beslaat er voor on geen probleem mear dnt niet Pgelojt zou kunnen worden daar wU het moeilijksle teed opgelr i hebben BE INëPECTIERKIH VAN MAARSCHALK ROMMEL Ti fc iin iwip tiiet in door d vwd iïr 5 Mtl We i iuk g il hMll fPMlMl velifm iiiMhallt dinHChtoHd DE MOORD TE HILVERSUM OPO IELDERD Twee Jeugdige daden gearresteetd Reed thana he ft de rerher c de moordcnaans kunnen arresteeren van do 71 jarige mevrouw N van C ami cn die zooals we melddea Maandagavond m haar woning aan de SteinUan dood werd gevonden Di dader twee jeug dme HilversumiTjiis 22 en 2 jaar oud 7ijn Woenvmgavond laat in hun woning gearresteerd Bij het eerste verhoor bekenden de verdachten den miwrd te hebben gepleegd Zij Ji M zich Zundasavond I naar dfe woning der oud dnmes begeven met het voorne pen haar van het leven te berooven iti zich vervolg na iwar geld en sieraden toe te eigenen Zi waren naar haAr woning gegj iri met de wapeni voor den moord bg zich De ccnc had in een aeientasch een andzakje dat even tcvoien met versche aarde was gt vuld om het slachtoffer bewusteloos te l i in terwgl de ander een revolver bij icb baa benevens een looden buis Nadiat ttij eenigtn tgd lu gezelschap van de dame hadden veitf efd en onder een gesprek over koetje en kalfje o een kopje koffie hadden gedronken nam een der moordenaars zgn kans waar Hg begaf zioh achter de ni le dame haalde de zands vk it de actcntasch en aloeg het slachtoffer daarmee ecnigimalen p het hoofd zoodat zi kwam te vallen en op den vloer glmd Toen de vrouw nog nkt btwustelnoj bleek te zijn trok haar aanvalkir e n pi lool dat hij op het hart van hel slachtoffer t üatste H j trok aan d n tri kkei mn het domlolijik ajhot te lossen maar hei wapen ketste Zijn metgezel trok daar op het luk looflen bui dat hg bg zich droeg te voonK hyn en gaf de weeo looze vrouw een aantal harde slagen op het hoofd met gevolg dat de dfiod vrijwel onmiddeliyk moet zgn ingetreden Het hondj van de dame dat liegon te keffen wend met de bui den kop irigpslagcn Inmiddels had de ander die met den zandzak geslagen had de zandzak wa stukgiaLigen waardoor de aarde over den vloec werd verspreid zloh naar het slaapveriirek van het slachtoffer Ingeven waar hij zich eenig geld en enkele leraden toeélgende De geheele bult bestond uit enkele tientallen gulden twee horloges en een kettinkje met hangertje De daders die WUtihear zeer cynisch zijn opgetreden heblien na het plegen van den moord verder weinig In huls gezocht ZIJ zijn alleen nog even in den keld T geweesl en h hben dnama de woning verlaten Zg hebben nog vnrschillen lc oafé s bezocht en maatregelen getroffen om de bloeduporen v n hun kleeren te laten verwgderen ZIJ bleken een der horloge rei difcle heb ben verkortit hft i ndere hi iH m zg tijden de overrtweng t na hun arre tatie verloren o h dit werd teruggevonden De revolver weid In de woning van d dader opgcuiioord terwt l de mruhêk en de kwjden hul in een rioolput nabg d woning werden tcmiggevonden De dadec hadden aen introductie bij de oude dame doordat en van hen een familielid wa van een kennl van het slachtoffer r nir Mrrnurtut iii M iM iuk fjim ii Het c nrtf i ii cr t rlnt voor imi mwrton t n J 8mMi dal tol lUmvpr 1 11 v n d fdrrllwi mlOdotMlnlHl t t hol rt t iirl tmem nn H ndi I NIJv rhoKI i deimspvnart HBrkt Ig Hmn nntlvtephtin iii tii d ori iil tF vtn h l lirdrljfKlcvi ii l t oi r v rt hpt fMrcr t rliiftl Is Laan van NlauwOnat lndis IM Dan Haas talofoon 77MW Dura lialMtarrl li ld Ren landoouwor in Noorrt Mrat ftnl waa lo verband m t ylln anl Cfdrriten dp v r ll h lha ojtffMt ad fln oo l 1M3 onrtv Iw Mfht In émnt t t n rodnl hg ordanki hPThaald hantoanlnöi ri nlwl vol d rd aan rtlwn rlarh fes da ooK ï In baslaa nnomm ii op jljn Ko i n nadorwm Daaiiill kwam aan hft l rhl óni iT rnial n t f d ipl n van drn wigal fraudulrua waren v rko ht fn da landliotiwar vier varkma n 30 hiasan onrirhtiniifl hield DE NIEUWE BONNEN VKHHOOOD RANTSOEN VKKVANUINUifflUUUKLEN HavermoDt en volvette of M4 kaaa Voor het koopen van de ebrnlkaiijke raataocnen brood beaehnlt melk taptemelk vl eeiehen aardappelen ilJn d bonaen 3 en 4 aaageweien terwijl 1 kg aardappelen verkrijgbaar ia op bonnen 03 en 04 toeslag Van de boterbonnen zijn geldig 3A en 3B belde voor een half lantsoen margarine terwijl zU die bon 3A hadden ingeleverd daarop thans het betrekken Voortt Is voor alle kinderen lieneden 21 Jaar een half rantsoen boter beschikbaar gesteld en wel voor de verschtltonde groepen reap op de bonnen B7 C7 D7 en E7 reserve Tabak naar ksoze kan worden ge kocht op de bonnen 03 en N van de tabakskaart Van de versnaperlngenlkonnen is op 3 verkrijgbaar chocolade en op 4 8 UI k erwerken De Joagste kladeren kragen hnn rantsoen rtJst of gort op bon K reserve en de daarop volgende groep kinderen tot 4 Jaar hua rantsoen g o r t op bon D6 reserve Tenslotte zijn van de bonaen alteneen geldig verklaard 11 voor vervangingsmiddelen 12 voor Jam 13 oor suiker 14 voor volvette of 40 plus kaas IS voor ZiÜ gram h a v e r m o n t en 16 en 17 vdor bloem Er wordt aan herinnerd dat de boleribonnen 50B 62A en 52B verder OB en 10 elgemeen zeep en wa ch poeder C3 D3 en E reserve wa h poeder en E4 reserve toilctreep geldig blgven tot 22 Januari en bon ROl taibok scheerzeep tot 29 Aprri e a Van 9 t m 22 Januari is op de bonnen 3A en 3B boter 125 grasn nvargarlne vert rygbBar Personen Wtt bon boter 3A ter verkrijging van rundvet van te voren hebben ingeleverd kunnen dit rundvet gedurende genoemd tijdvak ontvanigen Voor penonen tot 21 jaar wordt cen byzonder rantsoen van 125 gram boter crp de bonnen Re B7 C7 D7 E7 be ehikhaar gesti ld Op bon algemeen H IS 100 gram rolvctte of 40 kaas vcrkrggtoaar Van 8 Januari af zal men op den bon voor vervangingamxtdelen een grootere hoeveelheid van verschillende der op dezen bon verkri ig bare artikelen kunnen betrokken dan tot dusverre hel geval was Een vollnlls ov r lcht van ketnecn ttien van Januari af op drn l on voor vcrvanKlnjiMDlddFlrn Iwtrakkcn kan volgl hier hetzU 180 rain eptlaaroirui soeparoma of ayd m asopareme vroaa r ramII hetill IM Ifrani lorjilifokjri talilpltrn korrefa fii poeder of aoep ifrdrfjoKd of Insani onder io t uit oep In dro m v mn mcl ullwnderlrulif van verroUellisoepi vroe rr W gram hl uu lid Klam JuapaaU Juablokjee ta hletten korieU en poeder vroeger 100 iram hetrg iflo gram van die producten welke kunneti wordi n of zouden kunaie n wordon Kebrulkt voor de vcrarootlng van het oltevel botervoliime of voor de vervarnïln ï van olie vet bnier tKitaraaua of xwim vroeger 100 gram holrij ZflO gram ptanterv extraot vroeger I2A gram heti lj 2M gram pikante aaua en ketdiui vroeger 2 K1 gram het U WO gram van het varvanglngAnlddtl voor mayonnatao vroeger 200 gram heug 400 larn yin hel vervangiag oiiddel voor Kjaiatw ongcwg lgd heUg 100 gram max 29 blokJM tmtilUnnbUfkjCH exlrac lnkjea houlllontabUHtfn korrel poeder en paala axtracttable Ml korreu poeder n pMta of i €pJ pa ita vroegT 10 gram INLEVfSRING GROKNTEBON tt PKRIODK rnwon r i dJT getm enten waar klantcnibmdmg voor grtK nlcn geldt dienen bon j roeivt 2e penoAo 1044 j f iTinde de we van fl tofl en met 15 Januari a s irt te leveren bi den handelaar van wien zIJ van 23 jan tot en met 11 Februari g s grmmta en fruit wonschcn te betrekken Verzending van leventmiddelen pakketten Kei vuoi icbiif s uuivau van den Vuedlnaaiaad ichlUli ilU het KHineitatetiui van aen tevenamultialcupakKei dal am vein ia a gaat maarn naar verwanuin oC vilonuen tn weiK of krugogtvuuioncnkainpen in l er nmi veiKchlllenda zaken tekening geh wl n worden Oa waai moet iii ie arat plaats goed houdbaar lUn Uioog gebak aaken griooaterd brood Idunna aneeljaa tormid door n door geiuof terd komen in goeden toeataiui over Hoggebruod acblmmelt vlug Men kan het tegen gaan dfnr sneden loggobrMMl aan weera Uden mei ait n t beSIlUken Zg kiUü H vangenenuiood dat wel lii celiopbubn verpMki verkoeld woidt blljai niet aitUd duuiuam ta üijn Over hel algemeen gaan de verlangena uit naar eiwien booneif gortmout havermout meel of eeit ander bindmiddel brrAdbelegglng Wintel harde groente ol vruehten en kruid4 rijen tKm pot Jarn mlla g d verpakt komt goed ovei eveimit mef rkaaa Ifen appel bij andere deren verpakt verndr aakt aehlintnel Appelen uien wlnlei wot telen of elder IJknullen kan men dan ook het beste alMindsrllJk in pakketten veixendeti Uien blijken bljronder geliefd daar men hiermee de voeding die uit den aatd der Mlk welttig afwlMXrling biedt smakelDkar kan maken Deer om mjnr ook Mtr In trek allerlei kiuidertien of aromettaehe proddeten i ala paprika peper en KerrJ rrfignnt ulenpoedet Jun en boufll iblokjea eft RoeiHablelten Men rttttpi f t p RB n Il et h t verenden VHri bllkjen of bnN a n nin ingedrukle dekaei dooi euken tb irno tfanapofi kan hel deksel er af pitngett en de iiphotid wolden veralroold Ifel In dnernm gewen ht de deknelt met euknplast nf plakband dl hf Ie plakken vpneeni moet fnen yf ir lehtle IJn met hei Kenden VMn pekken Waenhpoeder of amlere pofdetviM Ige nt nfinfi n fiAan do e rt ken Ifepol den ken de Inhnnd de levencniiddelrn dl rblj Verpakt J ijn onbrtHI baer maken tüfn goede verpakking die gen een alnoljs kan la een e le vorelachle voor e B l iiil overkomat Wat Waar Wanneer BlaacMt Dal komt er v a mot n eo Ungen en Paul H rbl erl Aannviis S uur Zaterdag t au SJO uur Zooitag 10 30 en vaoai 3 uur Zatvrdaa 2 uur ReMMeeltJe SebMiWburg Blaeeoap Frederlk de CraoU met Otto GebUhr rn Krlaiina SAderbaum Aanvang uur Zondag vanaf 3 uur Thalte TheaCw Er waa eine rauachende Ballnacht met Zarah Iveander en Hens Stuwe Aanvaay a uur Zalerdïig 3 30 en 8 uur Zondag Vanaf 3 uur Vrgdag s voorstelling Reaiye foyer Cabaret program ma met o a De Mellee a en NanyU Aanvaniï Zaterdag vanaf 4 uur Zondag vanaf 1 uur Maaudag tol en met Wotoadjjig vunaf 7 uur concert Ter Oouw Cabaret pt ogramrrui met o a Pierre üoeyen en 1 1 nle van Letterol Aanvans Zaterdag 7 uur Zondag 4 en 7 uur Wocnadag en Datidt i dag 7 uur cunccrt dam keat o 1 v Pletro SabaUnl T lan 7 3 uut Otboiiw AmtciUa BUecnkomat Nrd Maalachappd voor tuinbouw an plantkunde vertooning tabaiafltm 8 Jan Z 10 uur Nieuwe Rcliouwbars Vooratelilng De levende jKippenkaal S Jan fl uur Kanatmlni KenpanamMltQd Wlntarhulp Nederland AJPOTtllKERSORNST ateeds geopend dea naehta altéén voor geneesmiddelen Apotheek B Grendel alIMn Prlna Mandrlkitraat ISs H V d WAAL t Ond teehaisch ambtenaar van den Prov Waterstaat Na een tengdunge ongestcldheW fe gisteren of 67 jangen Iceftgd overleden de heer H van der Waal oudtsohnisch amibtenaar te dezer stede uni den Provincialea Waterstaat m Zirid Holtand wnam tl De NederlandM h poMrweien i n er toe over eg8an op vertohlllrnde trA cten conduotrlcae In dienat t etellttn Een der treinconductricee geefl den w enl iitunirtter het aein dat wiHea kLa r la voor Iwt vertrek CNr Kuiper 5 De heer v d Waal wa if 1899 korten tgd tgdelgk opzichter btj den Prov Waterstaat m Z Holland werd daarna gemeenteopzichter te ZalttKMTiimel en Keerde op 1 April 1903 als tgdtlgk opzichter naar den Prov Waterstaat terug kwam op 1 Januari 1918 m vasten dienst als adjunctojwiohtier en werd in 1921 technisch ambtenaar Op 1 Mei 1926 legde hU om geznodheidsredenen zgn werkkrmg neer Voornamelijk is hy werkzaam geweest hg de onderhoud en verlicHtingswerken voor den vaarweg Botte am Gouda Amsterdam waarbi het gedeelte Oouwe en Oude Rgn tussohen Gouda en t Molenaafsjbrug onder zgn bemoeimgcn viel QOUDSCHlf COMPETITIE Belvedère kampioen D z week werden voor dfe Goudsch competitie gespeelde de weditrljden Ie klai e A De Ooplen Ter Gouw 4 Ie kl HHe B Excelsior t Zuid ï 9 Belvedère Concordia S 0 KOT AnU Poedel ti 9e klanM Kxcel t r IIT ConcordU II 4 4 Kampioenschap klasM Tunnel II Spil 3 n KamploonKLhap 3e klaRiie Belvedère UI Moordrechr til A Doordat t Zuid het In den wi dAtrljd tegen RxceUI W Ipeiyk liet ritten en Betvflt re een daverende O overwtnninï op Anti Poedel h haalde werd Belvedère kamplnf h tn Jiaar afdeeling en moet nu teRen Ter Gouw ipelen om het knmpioenHchflp van het rtlntrlct Tunn II verloi r din rpmten kHfni if pnwiwedutrljcl legen De Si I oodat UiatstKfnoemde de bfKlc kan hrrft kampioen van de Ze klAKxe te worden Het proiïrBmma Itildt 11 Jan Te klawe DOS m Kxceltlar 111 17 Jan kamptoenxchap le klaiiM Spil Tunnel II i 10 Jan kamploeniichAp Ie klaaite Ter Gouw Belvedère De tcraardebestelUng zal geschieden Maandag te hialf drie op de Algem ene begraafplaats REEUWIJK OnMag gevtmagd MoJ c M Lakeiveld onderwyaerea aan de School met den BUbel heelt wegene huwelijk pei 1 April aji eeivol onlabag gevraagd nurgerWke Rtaiul Otboren Adrlana KUi li d van I t Teektiia en A K Udo Teimljo Cortmlla d van M Kaeatiariien en A de KruUI Ovi rledon J M de Kamper ftfl J echtg van G Kramp Loop der bevnHtlng Vertrokken A t Sllgtii van DUk naar Ooude F W Raltz traat 5 B f v d Ho ven naar Moordrecht Akkeroord CM 3 M VerklaU naar Waddinxveen llloemendaalscheweg 41 E C Nobel naar Ou terk rk a d Uaaal Neaaa A 2t4 A M Ramiwrt naar Halitaren SchnolatrMt B lis Oiiderllag Ned llorv Kerk Ala ouderling vau de Ned Horv Kark van SlulpwUk la herkozen de heer A Bitter SCHOONHOVEN Voor beroep hedoAkt ok ds J Arend aen te 8uawttude I lelJerk heeft voor hel beroep rkoar tU Ned lierv Jemeenta alhier tn de vacatuie van da Gunning bedankt Mi N B V AVOND Op nis door HoagariJe VWTBAI rOf ITir HÜOCM De Goudtche PoMl te Spnrtvereen Igtng klopte fthtcrmlddafï In een vrlem1i chappefllken wedBtrh J Ie ripier terte het Vlaar 1in tichp politleelftal met 3 PLAATSELIJK NIEUWS BOSKOOP D lrterMMenat Aa Zondag dokter T d Jonc tciel 1 BERGAMBACHT M a r kapper I e heer H SpekenIJderherdacht het lelt dat hlJ gedurende veertigia ren de boeren alameue air ken en oudenvttfi dagf n thula gaat rhert i lli verbandmet dit Jubileum la hem een taArt aangeboden V DokieraittenjA A aterdagavond en Zondag dokter J H Soeteman HAASTRECHT Ren vroolljk feeai Het ckam e wingkoor Nieuw lyevcn kwam In Jaarvergadering lil e n Ale damea vtrHehenea op vt rr e gecoetumeerd en er v nn dadelUk e ii feeetelltke etenimlng wifidat van vergadoren nlctn terecht kwam Er waa een gioote ver irhifMdi t held van eo tuinea en ook de klnderwwtft n tiiol baby wan aenwerlg lv iw hjul voor bonn ii tferorgrl i n er wae majir n Ukort nl ann 11 4 De damea bebbon het grootate ple ler gehad Nu het Klzen in het builenlancl bezwaarlijk gaat geeft du afdeeling Gouda van de Ned Reisvereenigmg van tgd tot tgd gelegenheid door het geivproken wiMrd lichtbeelden en filn toch te genielen van w t andere landen a in schoonheid en mtereseants kleden Dat dit op prijs wcfrdt gesteld bleek gisteravond m Central waar de heer J J A Thoolen uit Voorburg Hon ar e behandelde en de belangstelling feitelijk gttioter wa dan de zaal toeliet De spieker voerde na een korte inleiding over historie en cultuur in een gloedvol betoog geïllustfctpd met fnaaie scherpe lichtbeelden zgn gehoor door de uit de met vijl bruggen verfeonden dcelen Buda en Pest bestaande hoofdilad de konufgin van den Dpnau genoemd die veel lievat wat t oog bekoort de Ijrachtige omgeving daarvan en UI rU ke kleinere m r eveneens mooie plaatsen en voorts door de poesta De vele aneodoten en wetenswaardigheden weUce de heer Thoolen die vele jaren Hongarije bereisde vertelde maakten de verhandeling des te aantrokkelgiker De lezing v erd gevolgd door een interessante film Budapest de stad der baden KBRKNIEVWS 7CCKIK DR PANTOFTKLmn Opvoering door ceaelsehap Jan Nooy D x r de ecuwen heen is de pantoffel held een geliefkoosd onderwerp geweeet voor hel kluchtspel fcn de toehoorder hebben altijd zOo vroegerals nu nwt een reker gadisme genotenvan de vmtnedeirmgen de eenig rlns leliüe en meclijwrftkendc figuur aangvdnjn Br kon d in ook moeilijlk verwaeht worden d Tt de door het ge elDöhiip Jan Nooy gieleravond in i enmJlig bezette Schouwburg ojwvoerde lilucht Puckie de piintoffeiheld nieuwe klanken m dit genre zou latenhooren De voomaamtto va latie wai dat mot de vrouw manr eon oudenBohoolvriend de voonuiarfisle kwelgeest van dit aitlappelen dilllendall htj 8ll n I veel praal hebbende maar dan ondtT de oogcn van denvritnd weer gniiw in yljn hulp kiruipende mannetje l Jatï Nooy heeft altil udtie de la liHpicren diinig aan hetwtrk ge et Willi m Pa i i ien vim eenvlotte vriend maar Beppie Nooy enUiny Blaa r gaven aan de vrouwenrollen wel w it erg wemlg relief A J ViTTOaan tied Hcrv Ketis Bedankt voor IJsAelstein d J W v d Linden te Kootwijk Voor Wierden dg P J T Lamen te Heilouw VnoT M l g ds ü IfoBgee te Ferwerd Voor Pulten d J do Lange t Wilnuin Aangenomen naar Almelo vacatirre ds ale Uoy da G J H üUnimik tt Nieuw en St Joosland Cèerif Kirkfn Drietal te Al knnaar twcedö pr dikant plia ita da van Andd to f o ter NUiKerk d If L V d Llndi n Ie Ooltgennpluat en dr A D U Polimnii Ie Bobwurd Oud Geriff Oom Bedankt voor BarI nevi ld d M A Mierus te Terneu èn HCXJFDSTUK XII Een lartlng van het noodlot rX kranlertlwrljihtcn ovei t In Ncwfouiulland Rie beu l J waren In hoofdi zjnk Julat maar tv lurten niet voldoenI d ri iht wt3 i iv ron aan de va WHiradinlieid hrt doors eWi ig vonrw g n tn d vindlnigrijkilicid van Tom Bobertaon diena awitteiit Gras en htm mecimielen Waskor Als Hobertaon dien Al end dnn al niet gei ruH en kon om zUn vJuohl roroüiom de werald voort U zetten daji ou hü het wel mH den HongvliéigeT doenl HU had die machine eUichUi éón © nk l oogenWik gczlim vtolt vóftr het v rlleii uit I elrolt En dwt wa niet van dldiUiU gi weeet umitA hU r niet veel ld e van Jwd kunjMn krUKtm wwrtoe dde meohtee In alont waa Hij had wihl r een nauwkeurige bfüclii i tivlng ervan In zijn Jxiiit on deze hajl hü niet zonder vrucht goed beeUideerd BU zUin annkoni t op het vlii gveld van Roilard wa Rolierlici mot zijn twee m kk Ts lemton l iiniir d m Hoog vllfgcr giCKaiin Mein hJid om h t vliegtuig een af lting met touwen gemaakt om de nl i w gii rt gen op een afatenj te houden R yl erl ii klK p onder ili touwwi d K r en kpf g oinniuUlolIlik varv cf i man van mltkk lHfiTen MftUd met een vfTwuidm heenJoii bev l ticit te vi i wljd r n lik toen IlolierUton de m rsf be luurrl F van IVIirrln mauwde hU den nunn to Fn ala Jp d nl l dat Je mU bdrHIen kiinl dit vllegtiuij In bërlt lê MPmen ga Je gin tan niiinir eji i K wat er vaji kmnt r eo veivoildide hy maak JIJ dal lamllnuiigialil ven In opde Kn JIJ Katel iiig dut d tank g vuld wm deii en dat alle iKHKÜge proviand aan IkiotvI woivlt girt r ht We willen d n Oeennii dan maiir Iw ile e Itlut van Rollard nviirvliegen Ig dezw umn n p In plkaiiT blUft itten Jullie welen zelf hoe weinig tUd w l vpHIeren li blten WonW vervolg Feuilleton Nadruk verboden üe reia om de wereld in tachtig uren Elen verhaal uil de eerate tijden van het vlicgwezen door W C CüENEN 38 UiUtukend De Gmwf muai ga nueena re ht op Je biH nen laan PrlemtflTJublIruDi Tot die geoslelilken die dit jaar hoppn te jubileenen behoort ook otu ou li i ta lgenool pater O van r ui n O F M gwbori n Ie dwpr gted dit verbHift in het klooster Hoogcrut Ie Nitortieek L en iKintcnt t SleiMrtten II en die op 10 Mnairt 29 Jaar prterter t ijn Jouw lcvcn w k zal het tóch wimnon f KolxuHton er nu Jiet eergt de wereld mee rondkomt of dtt Trowart d t doet Holland heeft mo woggesttmnd voordiBl ik r mee 1 lj u kwam vervKilgde de logmnleui n ik kan nietuitatuen dat aoo n brutaite ker i voor d cl zou IveWxsn vaii mijn tiitvlndin enl 8Uatq rMUJkdiplom i Te Gravenhnge l gralaugd voor Jiet itoat practiiJcdipIonin x oor handel en admlnlatralm d kter i van Kemtoerjen alihl T Hy keorde tlch heftig naar Moirlng Uw Sein naar de andere vllogv ldonlriep hO uit I M dien vlltigtul0di f weittHTWil Dan la het heele niwl verloiwnl Morln t koek d n higonleuT pUnlUfc veirbaud aan ÜBim hullen omidtt RoUiird inihet iH gm v n dl mic e tnii de Joeflipefi afgfiil k 7 vroeg hij Gix ii denkon in e Granfl 1 emilne manierom Koltoid r omlw te Jirt g ii i h nmet zlJn eigen wapen te t tiiijd n Dat Ig de eenljle melih ide All w t om t winnoni I n htilrfien vv i atig proken Il h Jr In riU krant iIxTldliU rtook niet gele en dol RolH rtkoji met Uit mannen di n Hixtgvlieeef hebiten gï tKwicn het liindlng ge U l heblien f 11 iiareenl Ai om m uut rijnopg ittciii ii7 Ik hfli mljm geld opdien vliegOT gerH en Ik hi b het v lgl verliouwwi d l hU den pi U elwlniven N g lel v ii Hobnrtjion tfi hor rdT vtntig De QnMf gnknlimiMird toor h t vf r riMiM eii van IWoinijj In zijn ppml Imi I I1II Ii i WANNEER VERDUISTEREN Tot 1 Januari meet vrrduMerd worden v ItM tot SM ntir 1 iM Mtan op 14 41 onder R 4 R tm Main op IS il nndnr A 41 9 tut Mam II HM ender IM Allein dit 1 Morlnig ict teltpaoi uH Tiepauay toonend HIJ thijnt fipt d fn ilt iilM waiwxl gfvoiwlen io h 4iil ni vrtnier be i Iclil t KWHlrn Maai let ng op vundaag nog VrIJg Ht b rl i van h ni uit Eimipa zooal hU hpMl beluoM B lit Je M dnjd In Hld mh id en W ihl ruatlg op d oerglvnlcetMl hofitilhlen van nn n vll gt r 1 1 nMtm al Jo vmwi e illnig n ovwlirtsffpn neem dat van miJ aiil