Goudsche Courant, vrijdag 7 januari 1944

Hoe herkent V da h jSL il LDIGE BONNEN VOOB IE PEUOI 1M4 2E HELFT JANOAU T M n JANVAKI Bk der Tolfo fceft nsebt qi het 4 bmmco koopea vui MA BmwI 4rwta Bnod CMi MB BTMd 1 raate Brwd of Oob M B ctaM lrute BrMid 0 l k of BcMbBit wa AKca 1 iMiti Bnrad Gebak of Bloem u Alfon 2Mtr HaTcrmoBt D Beierv SMcr Gort i BcMrr tnir EUit of Gsrt IA Boter Hrtnti Bundvet of Marfsrinc SB Boter Hraata Hargarlna U AUem IMcr M + of Volvette Kaa M Melk M Tkptemelk MA Vleach MB VleeMsb M Aardapp nm Toealac If AlcemecD ï Alf emeen 11 Alfenieeo S Vennaper 4 Versnaper S N Tab k IK Uter Melk IK liter Taptemelk Iraats Vleeseh H rants Vleesch Z kc Aardappelen Ikc Aardappelen SMtr Saiker ZMtr Jam Iranti Vervangincsmlddelen IMrr Chocotade IMfram Suikerwerken 1 rants Bicaren Tabak of Sigaretten BUzo dere rantsoen 7 C7 D7 E 7 Rcsenre H rants Boter Op deze mhuwd mag reedg op B Januari worden gekocht uitg n nderd vleeach en aardappelen Alle bunnen stjn veertien de en fekUg uH zocderd MB 92A 02B Boter 13 December t m 22 Jaouart 00 10 Algemeen C3 D3 E3 JE4 Reeerve M Oeeember t m 22 Januari R 01 Tabak 26 December t m 29 Aprtt Samtvolstnde booaanw ung op 23 Januan wor alle artikelen uitgezonderd Vervanftocnniddelen en Chocolade op 6 Februari Schenceep op 90 April OFFICIEELi LANDBOUWMEOEDEELINGEN wMr prw zd4 N HaniL üll8TilE8T De btbandeUng van verzoeken betrefItnde den toetUg tikatof voor landbou wers en tumders hetzij mondeling of schrifteüik gedaan en strekkende tot verruiming van de voorloopige toewijzing of afgifte van meuwe toewyungen is uitgetteld tot 1 Maart a s Na dien datum xuJlen deze verzoeken in volgorde van ontvangst worden behandeld mits het Bureau van den Voeaëelcommisfians m bet bezit is van bet teeUplan 1944 van den betref enden landbouw er of tuinder betwelk opgegeven kan worden op een formulier dat in de maand Februari wordt toegezonden In het najaar van 1943 is Jn het algemeen voor de gebeele In ZuidHolland in gebruik zijnde oppervlakte cultuurgrond kunstmesttoewijzingen verstrekt ten behoeve van het oogstjaar 44 Indien men dug door huur of koop m het bezit geraakt van bouwland of tuingrond dieAt men zich met den verhuurder resp verkooper te verstaan ter zake van zijn aandeel in de toewyzing KOPPELING RUNDVEELEVERINQ AAN OE MELKAFLEVERING In ve band met de koppeling van de verplichte veelevenng 1944 a de melkaflevermg 1943 1944 dienen de veehoudersdie riücr bijzondere oorzaken een slechtemelkopbrengst heboen dit direct bij hunP B H op te geven Het droogstaan tengevolge van drachtigheid zal foierbij niet ais bijzondere oorzaak worden li eschoUwd Bij het vaststellen van den Öefirytlevenaanslag 1944 zal alleen rekenipg wordengehouden met hun die tijdig èe redenenvan een slechte melkleverant hebbenkenbaar gemaakt Wanneer ótsze aanslagIS vastgesteld kunnen klachten overslechte melkopgrengst met mper m behandeling worden genomen 0 VARKENSREGELING 1944 Teneinde m den zomer 1944 tijdig over voldoende biggen te kunnen beschikken wordt den varkenshouders thans reeds medegedeeld dat de regeling van den biggenaanfok m 1944 in vergelijking met 1943 geen wijziging zal ondergaan Door een juiste verdeeling van het aantal biggen dat in 1944 ge boren wordt zal het ook mogelijk worden beter aan de vraag naar biggen te voldoen waardoor het pnjsverloop nog afgezien van andere te nemen maatregeien een normaler karakter zal kunnen vertoonen DE VOEDSELCOMMISSARIS yOOR ZUID HOLLAND TtCI£BU MEDDKELINGEN TOKLATINGSBEU U1T BOITWNUVKKBKIO l a In de taatscourant van 18 De 1M3 iS hel Toclatlnjabeslult Boawn verheid 1949 opgenomen Dit besluit is tot sund gekomen In xiauw samenwerkttif me de bedrijfsgroep tKtuwindu trie Hiermede wordt de kTo n gezet op het saneerend verk dat door het bedrtjfsle tn zelf is begonnen toen vele dernemcri en handelaren op het gebied van de bouwnijverheid zich aaneensloten mat bet doel aaa de beunhazerij een emde te maken Het toelating besluit bepaalt nu dat degenen die m de bouwnijverheid werkzaam wijen zÜn aan zekere normen van vakkennis ervaring en credietwaardigheid moeten voldoen De bedoeling is te voorkomen dat büv la tüaen van hoogconjunctuur een leder dch op de aannemertj werpt en zoo tot groote sehade van d gemeenschap technisch en aesthetisch slechte bouwwerken tot stand brengt Het is duidelijk dat de overhfeid welke zich geleidelijk aan Is gaan bezighouden met de vestiging an allerlei takken van het kleinbedrijf niet lijdelijk kan toezien dat ot het gebied j an de economisch zoo belangrijke bouwnijverheid I chaos blflft bestaan zjj het dan dat sedert 1937 hierin een lachte verl etering Is Ingetreden Vanaf heden zullen nfetrwe ondernemingen in den zin van h t besluit haar bedrijf slechts mogen aanvangen met een vergunning van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in de provincie waarin het bedrijf gevestigd zal worden Bestaande ondernemingen mogen na een door den algemeen gemachtigde te bepalen datum hun bedrijf sledhts voortzetten wanneer zij hiertoe eenzelfde vergunning hebben ontvangen Een vergunning als hierboven be j doe d wordt verleend Indien de betrokken onderneming vbldoet san de eischen van vakbekwaamheid ervaring en credietwaar i dighcid welke eischen voor de verschillende onderdeelen van de bouwnijverheid nader bil uitvoeringsbesluiten zullen worden vastgelegd Teneinde de belangen van reeds gevestigde ordememers zooveel medelijk te ontzien zullen verschillende groepen automatisch worden toegelaten wanneer vaststaat dat deze reeds op andere wijze waren erkend of toegelaten Alle i ndere reeds Beve tl de ondernemingen zullen bUjk moeten geven dat rij op eenzelfde peil van vakbc £ Uce ineen rtxng van Duitschland zou het continent berooven van een H duizend jaar terug gaande cultureele tradttie en tn plaats daarvan een barbaarschheid stellen waarvan slechts diegene zich een voorstelling kan maken Aie het bolsjewtstische Oosten kent Adolf HitUr kwaaiuheld en credietwaardighoid staan ali lia automatisch toegelsten patroons ZQ zulkm dit moeten bewijzen door deel te nemen aan een ciuuncn en gegevwu over te leggen omtrent hun credietwaardigheid eoz De bonafide aannemers zullen zonder meer in de gelegenheid woMlen gesteld ook na den fatalen daturr waarop alle aannemers tn bet bezit moeten zijn van een erkenmng hun bedryf uit te oefenen Anders sUat hetr met de nieuw te ymb gen ondernemingen EUegenen die ilch vanaf heden als ondernemer willen vestigen hebben hiervoor een vergunning noodlg welke slechts zal worden verleend Indien de aanvragers voldoen aan de nader vast te sfeellen wischen van ervaring en credietwaardigheid terwijl aan het eind van dit jaar het eerste examen zal worden afgenomen Door de Bedrtlfsgroep Bouwlnduftrie zal een vakopleiding worden georganiseerd welke aansluit op het telken jare af te nemen examen De Kamers van Koophandel en Fabrieken zulleif daarna rekening houdende met den uitslag van de examens en nader te verkrijgen gegevens omtrent e credietwaardigheid in eerste instantie ult praak doen over het al of niet erkennen van de aanvragers Op besilssintfen van de Kamers van Koophandel btaat beroep open bij den Algemeen Gemachtigde Het Algemeen Vestigingsverbod Kleinbedrijf 1941 is voor zoover het op het bouwbedrijf van toepassing Is bulten werking gesteld Voor verdere bijzonderheden moge wordenverwezen naar de vakbladen 5201 CARAMELPOEDER Detaillisten dienen de van hun klanten ontvangen bonnen Reserve CS Reserve D S en Reserve E 5 aangewezen ter verkrijging van één rantsoen di 300 gram caramelpoeder gedurende het tijdvak van 10 t m 14 Jan jts bij de plaatselijke dlstributledien ten in te leveren Z moeten de bonnen met een afzonderlijk ontvangst bewijs MD 252 01 In veelvouden van 10 stuks en met een minimum van 10 stuks InleveFen De diensten zullen cacaotoewijzingen uitreiken voor 125 pet van het aantal Ingelfiverde rantsoenen Deze toewijzingen geven recht op het koopen van 300 gram caramelpoeder per rant oen De aflevering van de caramelpoeder afin het publiek is niet geoorloofd vóór 15 Februari a s Kinder ziekenhuizen en dergelijke inelelUngen zullen afzonderlijk bevoorraad worden Instellingen met een permanente bevolking zg 8000 nummers moeten de bonnen Reserve C fl Reserve D 5 en Rieserve E 5 van de inwonende kinderen vóór 9 Januari a s by een detaillist inleveren TABAK SIGAREN EN SIGARETTEN Van 10 t m 14 Januari a s zullen de dtstrlbutiediensten bij inlevering der bonnen T bak 01 en Tabak 02 voor 20 pet van het aantal ingeleverde Imnnen toewijzingen voor sigaren voor 30 pet toewijzingen voor sigaretten en voor 50 pet toewijzingen voor tabak uitreiken Tot dusverre konden slechts detaillisten die uitsluitend sigaren verkoopen voor 100 pet van bet aantal ingeleverde bonnen toewijzingen voor sigaren ontvangen Met ingang van 10 Januari as k an ledere I detaillist desgewenscht voor lOO pot sigaren 1 toewijzingen verkrijgen Detaillisten die van dase mocelt kb eid gebruik makra dienen er evenwel ruenirg mede te houden dai zij in dit geval tn den ve rvotge Met db ults uitend sittrentoewyzingen zullen ontvangen bij het Inleveren der door ben ontvangtn con SU menten bonnen TOBWUZINGSN MAOBRE KAAS Van iO t m 14 Jan 44 sullen de detaillisten van wie destijds bij de Inlevering van de besteltMnnen voor vette kaas Algemeen 696 etn antat toewijzingen voor magere kaas IS iofahouden deze bigehouden toewiJ zingen alanog van den d lat ribu tied lenst on vai gen Zy dierm hiertoe het ontvangstbewijs MD M2 03 hctuelk zt bij de imevering van da bonnen Igam en sm op 4 of 5 Nov 43 hebben ontvangen bij de diensten in te leveren RAVERMOVT BV GORT De distri but ie diensten zuUen bu inlevenn f van de bonnen Algemeen 05 en Algemeen 04 onderscheidenlijk aangewezen voor gentengd meel en ort voor de helft van liet aantal ingeleverde bonnen toewijzingen voor havermout en voor de he ft toew zlngen voor gort uitreiken Tezamen met bovengenoemde bonnen kunnen detaillisten ten hoogste 9 bonnen Algemeen 720 en Algemeen 721 inleveren KUNSTMBSTTOEWUZING 1943 44 De regeUng welke gedtwende het vorig seizoen Id ten aanzien van het t eBehikbaar stellen van kunatmaüatoffen voor verbruikers met minder dan 10 are cultuurgrond z al In groote trekken ook dit jaar gehaDdhaafd blijven a aaa da detalfiundelaren zal door de provinciale voedi ploonMnifi6arissen een stikstof toewüzïng word n verstrekt overeenkomende met maximaal 78 van de in 1942 43 toegewezen hoeveelheid n De k UtoewiJzmg zal maximaal hetzelfde zijn al in het vorig seizoen Door de detailhandelaren kan aan lederen particulier met ca 10 are cultuurgrond in gebruik voor de teelt van voedingsgewaaeen voor eigen gebruik welke geen kunstmeststoffen ontvangt van een voIkstu1nvere4 nigia etr eenmaal worden afgegeven een hoeveelheid van maximaal 10 kg atikstofhoudende en 15 kg kallboudendflTneststoffen Aan afnemers die een oppervlakte betrouwen kleiner den 10 are zal rLaar verhouding minder moeten worden geleverd b Voor volkstuincomplexen en fabrieksterreinen waarop gewaseen worden geteeld voor eigen gebruik kunnen de provinciale voedseicommiaaarissen een beperkte tAstofRi kalitoewljzlng verstrekken volgeiAV n vastgestelden norm De toewijzingen VoÖr vereenlgingen aangestoten by het Algemeen Verbond voor volkstukiders in Nederland gevestigd te Ambterdam zullen rechtstreeks aan het hoofdbestuur van dit verbond worden toegezonden In het aeizoen 1943 44 kan over het algemeen leen foaforzuur worden beschikbaargesteld Aangezien niet te verwachten valtdat in 1943 44 voldoende patentkall beschikbaar zyn zal verdient het aanbeveling deaan te koopen kalimeaUtoffen zoo vrof geiyk uit te strooien Belanghebbendeti dienen zich omtrent d uitvoering van boven staande regeling uitaiultend te richten totde Provinciale Voedselcommissaris 5180 Dai IS de goedfc oaam van dengene die UW Voedmg middelen verzoh tl DaaroA IS de naam V A Schuiten op een verpakking van zulk een waarde Zuiverheid voedzaamhcid n fijne maak undl U gcfiartndeerd in W A Scholten s Albumona Bmaroraa sago Transparanta verpakt aardappelmeel etc IV A ISCHCHLTËN s AardarftlmflIabrUh VERVAABOIGINSVrBBOO MUNTOA METLBS Blijkens een in de Staatscourant vnn S Januari 1943 opgenomen bekendmalttnR ii m t ingang van dien datum de vervaardiging an alle Ti tlntpasmeters oolc in tmvrye uil voeruig zonder vergunning van den directeur van het Bureau voor de Mefalen vii werkende Intju trie iRiouwstraat 1S2 s Ora venJiagc verboden Alleen in uit onderlng gevallen kan zoodanige vergunning wordoti verleend Verzoekers moeten hun aanvragnn goed gemotiveerd en van gegevens voorzien in duplo Indienen a Indien zij betrelcklng hebtjen op Weermachts en Verlagerung opdrachten bil den Duitsche gevolmachti de bij het Riiksbureau voor Verwerkende Industrleiïn Riouwstraat 170 s Gravenhage b indien ziJ betrekking hebben op exportopdrachten door tusachenkomst van den Centralen Dienst voor In en Uitvoer Plet Heinplein Gravenhage c in alle andere gevallen door tusschenkomat van de bedrijfsgroep waartoe de verzoeker behoort Hoofdredacteur J G Weysters Rotterdam chet redacteur voor Gouda en Omstreken F Tieler Gouda Verantwoordelijk voor do aavertentien L Akkersdijk Rotterdam Uitgeefsler NV Botlerdamsch Nieuwsblad Rotterdam Eiken dag I ttieclepellje Kanino conditiapoeder Juut wat Uw lioniinan onder de huidige omstaedigiieden noodig hebben Kanino kweekt geionoe koni nan Vsrhoogt hun wearstandivermo gen n voorkomt hrerdoor veFb xieklan en sleKgevollen Ooor Dterenartien aanbevolen Zok t d 85 cl voldoende voor ca 6 weken bi Uw Drogist en bij dan ei nrmac Groothandel KflNINO OUWE EGBERTS NOBUTO THEESURROGAAT komt echte thee nabij In alle goede zaken verkrijgbaar GEVRAAGD van part elee waschmachine gasfornuis stofzuiger slede en pickup comb Aanb met prijs De Jong Zeemanlaan 12 a Leiden Tel 23055 Ook Ih ins kunt U Muziek en Zang beoefenen en wl hebben nog een zeer groole voorraad in ZANB tn MU21EKALBUMS en Zing m MuzitkaunuMfs in notenachriit en Klavarsknbo Komt U eens kijken naar hetgeen nog leverbaar it Het zal U heusch meevallen I Hees Go N V Kleiweg 54 ÜOUDA Tel 2110 VOLG NU SCHSimUJU UHEN Steno Typen Talen Boekh Alg Ontwikkeling Vestigingswet enz SCHOEVERS V Boerleilr II Am terd Z Prospectus en proefles gratis Bekendmaking Vanai 10 lanuaii 1944 is de Kapperszaak op Haandag lalalaa na t uur gasioien A DUHEN Hooldsiraat C 158 Bergambacht VESLOBEN Oudejaarsavonü gaande van Station naar Jouwe een donkerbruine bonthoed Tegen bel terug te bezorgen Gouwe 115 En fiiiiki jiop iniiigd die opgeleid kan worden m tlminer en metsel bedrif f L a Su4k Bteckerssingel 49 Voor de bezorging van de Ooudsche Courant te Boskoop wordt Aanmelden bur Goudsche Courant Markt TT Gouda of bij den agent te Boskoop D Spaarman Zijde Gevr zoo sp mogelijk in een gezin van 2 pers een flhike dienstbode of bnlp In de baish voor dag o dag en nacht Adres K Marck Oudgem secretans te Stolwijk Heden behaagde het den Heere na een geduldig gedragen lijden onverwacht u t otïs midden weg te nemen onze Innig geliefde Vrouw en zorg ame Moeder JtoHANNA HVLSCHER geb Wegenwijti fo den leeftijd van 47 j M W HULSCHER DICK GIEN JOOP Gouda 5 Jan 1944 Krugerlaan 14 Tijdelijk adres Karnemelksloot 106 b Liever geen bezoek Geeirploemen De teraardibet telling zal plaats hcbften D V Zaterdag 8 Jafciuan as te 2 uur vanaf het woonhuis te 2 45 uur op de Alg Beyaafplaats te Gouda I Psalm 73 onbenjma Heden ontsliep zacht en kalm onze dierbare Man Vader Behuwd Grootvader de Heer HENDBIK VAN DEK WAAL oud Techn Ambt v d Prov Waterstaat In ZM iD den ouderdom van byna 68 jaar Uit aller naam A VAN DER WAAL Nagtegaal Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven G en bloemen Waddlnxveen 6 Januari 1944 Bodegraafschestr weg 72 De teraardebestelling ad plaaU hebben OV Maandag 10 Jan a s cp de Algem Begraafplaats te Gouda Vertrek van het sterfhuis te 1 uur 30 min DANKBETOIGING Hiermede betuigt ondergeteekende zijn hartelijken dank aan Directie en Personeel van de Eerste Ned Knjtfabriek S Vlngerling en Zn voor de hartelijke htïldiging en de schitterende cadeauiF bij zun 25 jan jubileum ontvangen M WEIJKRS Gouda 7 Jan 1944 Hiennede betuigen wu onzen iqirechten dank aan HH Doktoren en verplegend per meel van hel van ItersonZlekenhuis voor de liefdLTOlle behandeling en verpleging tijdens de ziekte en het overlijden van onze eenigste onvergetelijke Lieveling LKNÏ A P V d VOORN A V d VOORN w Blankers HeeuwUl Not Vv umerielaan E 132 Gevraagd tegen 1 Februari in doktersgezin een miLI IN DE HÜISH dienstmeisje en werkster aanwezig Mevr Film Zuidwiik 2 Boskoop Telef 38 UiTiifteeft ifl i M Schouwburg Bioscoop Het grootsche en imposante filmwerk FREDERIK DE GROOTE Der grosse König Een V ll Harlan lllm der TOBIS mei OTTO GEBtlHR Kristina Söderbaum Gustav FrUhlich Oroof als veldheer en groot als mensch verschijnt ons hier Fredenk de Cjroote in de sublieme vertolking van Otto Gebuhr Toegang voor eiken leeftyd ATTENTIEI Deze film vertoonen wij SLECHTS S DAGEN van Vrijdag 7 t m Zondag S januari Plaalsbespreksn op werkdagen van 11 tot 12 30 uur en Zondag telkens IH uur vóór iedere voorstelling NiH I PEK TELEFOON De Nieuwe Schouwburg i2unuarf Si€inVUuiwthhui ztH de lach schlager van het elzoen ar on Kneut Danny Hindidt Grooie revue scène In 3 acten Overal uitverkochte zalend Schitterende rsll Siemopz nbcïtl Paulina Herré CoUaan Poldl MadaL Hagadoorn FradAmo IMuzik begeleiding MaudHartl Prijzen der plaatsen 2 l S0 0 7i Plaatsbesprcking vanaf Dinsdag van 11 1 uur Zij vinden zelf hun eigen liuis terug Maar kleine kinderen niet Als er iets gebeurt moet V niet in nopende apaiming zitten Vooral ia oorlogatQd ka er plotaeUng veel gebeuren Kinderen booren thans een legttimatttkaartj te dragen Laat niets U er van af houden vandaag oog bD de afdeeling bevolking vande gemeente secretarie deze kaartjes te halen + PrtJi 10 et per ük Voor Beo dl dit tiednc niet kmuwa Ixtaien beatut stlccuilMid tot Koatalooia nntrckkiasr PUBLICATIE tJl NEDEHUUIOSCHE MXWE KRIM Sportschool Gouda Turfmarkt 59 Tel 3026 B j voldoende deelname zal binnenkort een aanvang worden gemaakt met Bokslessen voor middenstanders op Viijdagavond tBokten dè sport die lichaam en geest in de beate conditie brengt Lesgeld f 4 per maand Aanmeldingen kuancn geschieden Dinsdag Woensdagen Donderdagavond van 8 9H uur MUZIEK Retuticfoi Coiaeel Vanaf morgen DE GEHEELE WEEK behalv Dondeidag en Vrijdag Om aan de vela wenschen te voldoen zijn wij besloten ook op bovenvermelde dagen o s zoo populaire FOYER ORKEST te loten optreden Bezoekt ook de weekavonden het zoo Intieme gezellige Foyer Cabaret U zult zich kostelijk amuseeren Zaterdog an Zondag op om modern Cabaret Tooneel ante kloue Variété Attracties Familie Cabaret ter GoUW Zaterdag8januari Zondag9 januari aanvang uur Zondagmiddag matinee 4 6 30 uur Entree 50 cent par persoon Pierre Boeyen Humonst conferencier Q Lenie van Lettero zangeres Q Dodenie xyioiomst Versterkt omwa nts orkast o I tr Piatro Scdralinl Refreinzangeres mej BeosefcOB Vrij entree Woensdags en Donderdags danaorkest o I ▼ Plelre lolMrtini Veüingonderneming CORRECT Om aan d vele aanvragen te kunnen voldoen organiseert C O K e E C T nog een 2cle BONTVEILING te houden op 18 en 19 JANUARI 1944 des voormiddags 10 30 uur in de Gouden Zaal van DIE HAQHE Papestraaf 32 Den Haag Wederom een fraaie collectie Bontmantd PeUjasien Vosten Colliers enz enz De kijkdagen zijn Zaterdag 15 Jan Zondag 16 Jan Maandag 17 jan a s van 10 4 uur Bijvoeging van Bontgoederen ts nog niogetl k tot uiterliik 12 januari 1944 des n m 5 uur ten kantore van CORRELT Prins Hendrikstiait 54 tel 33 57 15 s Gravenhage De kalenCier wliet nu nog wmter aan iVlaar spoedig zal de lente weer voor de deur konten staan En dan zal er n nieuwen hoed moeienkomen Doch als dat bezwaarlijk itat laat dan toclitijdig Uw ouden villhoed vervormen Velen die wellicht benijd worden om haar schijnbaar nij oien nieuwen hoed zouden het U kunnen zeggen van een ouden modelioozen onoogelijken vilthoed maakt men een charmant modtous model by MaisonJOHANNA Sll Zl ouo aZZlMSSDQCini TUKKING VAN WOENSDAG S JANUARI ISM VIZRDE KtJtSSe It TRCKKtNO noooK ntuziN f OM IMS f 1500 I4 M 15274 f 1009 ISM lOW U I t WO1311 9429 BÏÏ3 t 21X1 ma I7MS f lOO MM Hit gazt 1IS33 13149 14124 IMOI raijzsN VAN f s 1024 me 1060 I40S 14IS 1411 1S33 laW ISM 9 29 203S 3042 B8 2292 2311 2540 1170 25IB 2782 2784 2798 2963 2974 3103 321 3494 MO 37 4 3721 4002 40 3 4 W7 4311 4324 412a 4791 4758 4765 4958 4964 4905 1281 933S 9413 U39 9603 9078 0994 S09S 60SS 301 32e 093 asM 0613 647 872 flr74 0875 983 7001 7003 3152 7188 7198 7372 7411 7422 7724 7770 7797 e09e 8149 1198 8813 8023 8646 neg ito i2ao i3 4 1558 IS 4 1977 1601 1012 1851 18 7 1872 1860 2001 2191 2241 2271 2276 2466 2469 24M 2822 265 2722 2730 273 1 283 2S68 2 t2 2895 3074 30S9 3IIM 3120 3339 1369 331J 3385 3580 J6I6 1674 3681 3843 3849 M$V 3051 4133 4177 4181 425 4280 4285 4421 4444 4479 448 4548 458 4810 4038 481 48M 488a 4934 5000 5111 5131 9144 5307 5231 5557 555 J 5681 i591 581 5901 mie 59J4 5954 9711 6217 6237 6281 267 2 2 il2in WÜ6 304 6 17 6j4i nxtl 6 09 6717 07711 789 6819 l 909 6921 6914 OKU 6665 7081 7087 70e4 7124 713 5 7304 7307 7109 73H 7 11 7911 7520 7566 70ll 7 M 7637 7636 7844 803K 8053 ej 6 8392 8417 445 8nl ibïl 8699 8717 7 9 766 8786 8796 9061 9069 0101 9142 9146 lal W 8 UWS 84 1 91 5 9508 9595 m 9817 0872 9883 9899 TOU 10t6 torn tui 114 1191 1904 793 184 2818 3ose 3320 3564 3840 145J 1463 1489 1748 1759 1790 2280 2514 2770 2936 3I2S I4I 1 64 4031 2083 2 94 2114 215 1 J37J 2403 2983 1586 2621 MX 2812 2817 3004 3224 341 9 3727 3003 3046 904S 3254 32U J3I5 3511 3516 3544 1751 3771 3818 4008 4060 4080 4338 4165 4394 4767 4796 4798 500 1 5031 6087 5449 5M9 3536 5356 5 42 57 9 5648 5891 123 106 0 0I I 15 HUI wao 1144 363 78611 J 63l 3 6 193 050 CW2 66 0 6801 8894 6897 7065 7071 7072 721 I 7 33 7U5 7I3J 7301 7503 7BII1 7812 7811 6214 8235 ej5l 8654 8665 8084 6305 8815 873 8 8 8928 8990 0207 0291 9312 361 6377 9437 6585 mi 9680 0714 9777 9 83 9919 9965 10017 lr019 10044 10O18 10066 10076 10077 10060 10211 1021010251 10261 10261 10270 10182 10450 10453 10467 10519 10545 105 roSSJ 10823 106 4 lOOC 10705 10750 10702 10767 10848 109 O 10970 10971 IIOOS l 04l 11039 11104 11119 11159 II2I8 11768 IIJIO lino 11385 1141 IK IHS6 11473 11474 11492 1 542 UiM 157e 11594 11614 11648 11062 llbM 11706 11770 11795 II638 11847 11911 11913 11923 I193J n 4J 11947 ll9o5 1199 2083 2085 12101 I2I41 12181 ir215 IZ24S 122V 12255 12J21 12 73 12394 12400 12511 12656 12869 12672 l 6 2 12690 12736 18746 12749 1277912816 12843 128S5 12S76 12877 12885 12 7 1J918 12946 12847 12K3 2MS 12982 I2 I 129119 13007 13011 I3 M 12200 13263 13364 13326 13372 1341413415 I3506 13561 I300I 13611 13613 im ISCS I3SSS 13674 13eS I373S 13772 13780 13712 13639 I38SI 3870 13875 13895 13896 13101 13973 1398 I4ni9 14043 14058 14061 140 7 HIT M179 I42U4 14226 14231 I42B8 1421214115 14161 14197 144 14427 14445 14459 14465 14486 14471 14537 1454014811 14619 14622 14624 14647 14649 14870 14MM I4 23 14759 14758 14V03 14790 14847 14860 14881 14 85 14690 14901 14921 14944 I49 6 14982 MMS 19071 15075 15130 11161 1SH5 15215 11223 15256 15281 15286 13286 Hn 15341 l 148 15 70 15419 11456 15513 I 19 155 2 15I Ü0 nlO 13730 1570315777 15781 15819 IjSTS 15897 1581 8 15911 15923 15081 1536 1601U 18011 I80H0 11 111 1 113 16106 leri 1 199 11253 1627J 16283 1633 16JJ1 164211643 5 10460 l6il4 16 H 16 76 IBIiOO 18023 16631 1H860 I8668 I67C2 l 721 167 1 16 766 16811 16820 1W 5 111858 16891 li044 17045 17115 17146 I7I4S 171116 17212 17287 I7n3 n 91 1741 17458 17469 1 504 l 5 e 17614 17iM 17696 17747 I71 3 17842 17851 17915 17114 1 s 18034 18076 18092 1812918252 18293 1826 16279 18282 18287 lH 1M 18168 18181 18397 18503 l8Sas 18549 18630 18632 UI63 T 18684 18719 18731 IH747 187 6 18800 188111 l8Sfl 18865 18869 18904 16908 16916 18918 18660 18961 18661 4S009 19015 19ffll IS029 19042 19080 19114 I9I2I 19142 19202 19212 10216 III257 l 77 I62H 10311 19381 19302 g4 l2 19405 ll4el 19536 19591 1961 18632 ISl 40 l M 19651 1961 4 19727 1976l 19818 19834 111 89 19914 19 82 1395 I9K7 IIMSI 20042 20071 20093 20142 20213 20224 20241 20J09 20324 203 2ntll BJM 450 20452 20453 20460 21 482 20585 ÏOSffi 20626 2MI62 2068 207lt 107SB 20726 20739 20746 2ir7B 20794 20832 2ÖM7 20858 2éHS 20tlD 2II I tnÜt 20969 209 2 21154 2ll7g 21198 2IJ00 2 226 21116 21 1 21429 21476 2151 21528 21551 21589 JI5 2170 21723 21731 2 773 21 87 21791 2l9lt 2I 2I9OT 21901 W ammn