Goudsche Courant, vrijdag 7 januari 1944

Zaterdag 8 Jani ari 1 44 BivMuf Markt 31 Tatvfooo 274A Pa ti k nlti 4M00 GOUDSOiE COtBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prü S cent per nummer 83ite JaariSaol No 21441 CiMtradactaur r TIKTER Oouda Bes etteliike ziekten Over de week van 19 tot en met 25 December zijn de volgende gevallen van beamettelyke ziekten aangegl ven Bergainbacht 1 diphtherie Bodegraven 4 diphtheric Gouda 7 diphtherif Lange Ruige Weide 2 diphlherie Moerkapelle 2 diphtheiie Moordrecht 2 diphtüirie Nieuwerkorlc a d IJssel 1 roodvank en 3 diphtherie Reeuw jik 5 diphtherie Sohoonhovcn I diphtherie Waddinxveen 3 diphtherie 2evenhuizen 1 roodvonk en 3 dipljtharie Zakenjublleum Op IS Januari zal het veertig jaar geleden zyn dat de heer J Janssen Jr zich als echoenmaker te dezer stede vestigde rBEDIKBEURTEN Zm l 9 4anuart Ned Herv Kerk S Janskerk Achter de Kerk 5 10 uur da Q Elzenga Kleine Kerk Peperstraat 128 3 30 uur d F W O Verheul Weaterkerk Emmastr 33 10 uur da Gerh Huis 3 30 uur ds H S J Kalf Ver V Vryz Hervorinden Poperstr IZt 10 30 uur ds J van Rossum van Terwolde Rem Geref Gemeente Keizerstiaat 3 10 30 uur dr P D T Jalama van Rottter am L uthersche Kerit Gouwe 134 10 uur da J J Simon Donderdag 7 30 uur Interkerkelijk avondgebed Oud Katholleke Ktik Gouwe 107 10 30 en 4 uur pastoor C P Glskes Geref Kerk Turfmarkt 60 10 uur da J P C ten Brink Heilig Avondmaal 3 30 uur ds J P C ten Brink Heilig Avondmaal en Dankzegging Geref Oem Stationsweg 10 en 3 uur ds A de Blols Chr Geref Kerk Gouwe 141 l en 3 30 uur ds L Kletsen van Boskoop teravond de heer Alek Roosdorp in O r l ïï i j 10 en 3 uur da Jsjh van Welzrti Woensdag 7 30 uur ds Joh van WelzenVrye Evangelische Gemeente Zeugestr SS 10 en 4 uur da H C Leep Donderdag 8 15 uur Bijbellezing en bidstond Geloofspemeenschap Leger des Hells Turfmarkt 111 10 uur Heillgingsdlenst 7 uur VerloMingsdlenst T elders de heer en mevr J Smaal Donderdag 7 30 uurHelllPingsdlenst Leiders de heer en mevr H Wels DR BEEB H D JANSdEN JUBILEERDE BU VIRULY Een hartelijke hnldiging De heer H D Janssen werkmeester by de N V T P Viruly do s stooraïöpziedery JDe Hamer heeft het heTdacht dal hij vóór 25 jaar bu dit t edryf in dienst trad De joiibilaris werd met zUn echt hóote en kinderen ten kantore o tvan n en hartelij ke to gesi roil n fleor den directeur drs H G W van mrdennev éié hfjm prees om zyn üver en puchtrtjetraohting en een cadeau onder couvert overhandigde Vérvoligens sprak de directeur de heer P H A Hofkamp d n jubilaris in waardeerende bewoordinigen toe onder aanbiedinig vtfn een antiek mahon ie theemeuibel Niunena het fafarieks en kantoor pereoneel hield de heer J Th van Asten proourati ouder der firma een in dk htvorm gestelde toeapiBiêk Hi bood een schilderij aan iDe heer Janesen bedankte daama HOE TABAK GETEELD WORDT Ben biM van Wlnterhulp Jfe terlrml mot enkels zaafbundeltjea zooal ae het en tot en met Maandag bÜ de collecte zuUen worden aaaaebodcn C NF J Zeylemaker Goud bad première van kleurenfilm Toebaek Wel zeer verlekielijkc beelden ver chenien op het witte doek toen gis BEKENDMAKING Het SS Brsatikommando Nlsderland deelt mede Mat Ingang van 19 Januari 1144 la hst wederom mogelU4c ala hulpzuater tot het Dultacha Roode Kruis toe te treden Aan alle Nederlandache meisjes In den leeftijd van 20 30 Jaar die de Duitsche taal begrUpen woaat hiermede de gelegenheid ijeboden actfef In lazaretten ziekenhuizen of aoortgefUke Instellingen werkzaam te zUn Men kan rich melden bU SS Grs itzkom mando Nlederlande Korte Vijverberg B Den Haag Nebenstelle Amsterdam Dam 4 Nebenatelle Groningen Heerestraat 40 Neben stelle Alkmaar Langeatraat 90 Nebensti Heerlen Saroleattraat 29 Nebenstfllle schede Heiigeloschestraat 30 weftie film die op duidelyke en mi bouw Amicitia voor de afdcelin Gouda van de NedeijandsohB Maatschappij vooT Tuinbouw en Plantkund zyn in 1943 opgenomen en met ivedewerkinig van vele deskundiigeri tot sUuid gekomen kleurenfilm Toeback vertoonde Onze sfld genoot hienmede de eer van de Nederlandsohe ÖB Bïemièpe van deae ala voorlichting 14 den aoiateur talbakskweeikcr be Hevige gevechten op de brandpunten duren voort Versterkte Sovjetdrukbij Kirowograd Aanvallen bil Propoisk mislukt HM oppeitevel van de Duitsohe weeimiobt maakt Vrijdag bekend In den aector van Kirowogtad heeft de vijand zijn druk veriterkt Aanvallen van terke formatie infanterie en tantas konden met steun van het hjchtwapen aan beide zUden der stad opgevangen w rdert wttaiélj 51 tanjcf werden vernield Ten Noorden van de tad hebtoen onze troepen de bolsjewicjcett in en tegenaanval terucgeworpen en 30 kanonnen buH gemaakt De vijand leed rware verliezen aan menaohen en n tericel Ook t r weerMiJden van Berdltsjef doren de ly ti wlaaelralUge geveohtcB met numeriek iterkere vUsndelijke strijdkrachten voort Ten Wetten van Propolik sU op verselUllende plaataen aanvallen der bolsjewieken mislukt met zware bloedito verliezen voor den vijand dij Witebsk bebbtn onze troepen genover hemlenwde sterke bolsjewistische doorbraakpogiiigen weer een volledig atweenuceea bereikt en 4 vMaadeitJka tanka vernietigd Aar de rest van liet Oostelijke front ïyn slechts gevecJitahandelingen van plaalseHJke beteekesis voorgekomen In het Wëstel ke deel van het ZuidItsljaansche front zUn ook gisterm versoheidene aanvallen van den vijandi met sterken steun van artillerie en tankt mislukt Een plaataelUike penetratie werd afgegrendeld Een penetnatieplek ten Noordwesten van Mignano vferd in tegenaanval opgeheven In de overige Sectoren verliep de dag bU plaatselyke gevechtsactiviteit rustig Ouitacbe motortorpedobooten onder leiding van den Kapitün Leutnant Karl Hblier hebben op 6 Januari een aanval gicdaan op de Brltsche convooiwegen aan de Zuid Wettelijke kust van Engeland ZU brachten van een krachtig beveilifd convoot S schepen met 12 S I0 brt en een bewakingsvaartulg tot zinken Andere schepen werden met torpedotreffers beiehadlgd De Dultsebe formatie liep oltalllg en zonder schade haar steunpunt binnen Duitsche jagers hebben boven den Atlantischen Oceaan een groot Britsch vliegtuig van het type Sunderland doen neerstorten Luohtverdedigingstlrudkraditen schoten boven de bezette Wettelijke geMieden 7 Brilsöhe laag vlu jjende toestellen neer In den afgeloopen nacht hebt en enkele Britsche bommenwerpew P laatsen In het RiUosch Westfaaltcbc dustriogebied aangevalleti orriNSOiP MB SOVJET tfÜüBT voomr V Sovleti probeerdfn ook DonderiUf h t heele front v n Nikopol tot Wltabsk In beweglni te brengen loo chrUtt Martin H Uenjileben de militaire correspondent van het D N B In Illn beschouwing over den toe itind en hU vervolgt het ottenslff van de SoWcti duurt voort Op eenige plaatien venwei waar de Duluche alweer door terke tegenaanvallen het den bolujewleken uiterst moeilOk aaaakt itokt do vUand Zoo ook op het oogenbllk In den sector vlak btj Mltomir Hier wordt weer da oude ervaring bevestigd dal de ruljnte van het OoatelUke lebled met z tjn slechte wegen den aanvalkir meer In hot nadeel la dan den verdediger Daar komen de zware verllezpiT bO die de bolajewlstische stormdivisles moeten incai eeren mecrendeela ellteJormatles die nu gedeelntetird worden aangevuld door minder atrUdvaardIge troepen In leder geval rekent n en aan Duitsche eijde op een oortzetting van dert groeten aanval der Sovjeta en hee t men dienovereenkomstig ttin maatregelen genomen De zwaarUpunten liggen op het oogenbllk ten Zuiden van d eopgegeven stkd Berdltsjef en ten Zuidwesten van BJel Ja Cerko Op belde punten stuurt de bolsjewistische leiding nieuwe divisies In den slag Hear taak is blijkbaar meer ruimte te verschaffen aan het offensief naar het Zuiden Parallel hiermede loopen Sovjet aanvalten uit het gebied n Tsjerkasay en Kirowograd waar ten Oosten van de stad hevige gevechten gaande In het Noorden van den groolen deuk van SJItomIr zelt end ebol ijewleken hun druk In de richting van Rokltno voort Daarentegen mislukten hun aanvallen ten Westen van Propnlqk onder zwaie bloedige verliezen Ook de stormloop der Sovjets op de Duitsche linies In het gebied WltebsV Newel duurt vnort Om de plaats Witebsk wordt hard gevochten De gevechten worden bijna aan het geheele front begunstigd door een voor dit Jaargetllde ongewoon zacht weersgesteldheid Waar het geaneepwd en gevroren heeft begint het legen de middaguren te dooien rnodat de Oostelijke winter met rijn hooge koudetemperaturen van 40 tot 30 graden 7O0aIs hu in de belde vorige Jaren omstreeks deren tijd regeerde tot dusver nergens aan den dsg is getreden NIEUW OEAM IEERO OrPEt lEr IN ZtllDITALnt Mal fir HaUensIeven schrijft over den toestand a tn het Zuld Ttaltaansche front Uit de krschfigpr wardende gevechtssctle op belde vleugels van het front alsmede Uit de eoncentraties van arttlierie en pantserformaties dicht hij het front door de Engels hen en Amerikanen valt op Ie maken dat de vijandelijke leiding het tddstlp voor de opening van een nieuw algemeen offensief voor gekomen houdt Vooral echter duidt hierop de omstandigheid dat zoowel het vijfde alsook hel achtste leger nieuwe reaerveformatles naar de gevechtslfnie turen De verplaalBing va nhet hoofdkwartier van genernal Clark wijst er eveneens op dat de tegenwoordige aanvallen der Amerikanen die gprlrht z Jn op bet doel Tasslno en de aanvallen op de andere brandpunten blijkbaar moeten overgaan fn een grooten stormloop op het Duitsche front In het Zuiden vanEuropa In Duitsche militaire kringen is men van opvatting dat het vIjandeltJka offensief een onderneming met zware vetlfetien zal blUVen te zijn zowel wat lietreft de offers aan menachen als de kosten aan materieel maaBama Bnaa aMBBBBsi aiBMBS EEN STAP VAN HET INTBENATtONAI E BOODE KRUIS Met tnternaUonsle comltA van het Iloo ke Kruis heeft een oproep gericht tot de regeeringen van alle oorlogvoerende staten In deze oproep wordt volgens een DNB bericht uit Geneve o m gezegd dat het internationale comité zich onlangs gericht heeft tot da oorlogvoerende mogendheden teneinde haar vooral te verzoeken den krijgsgevangenen en geïnterneerden civielen personen door verdragen of door bJlzondera verklaringen verleende rechtspositie niet op eenigerlej wijze te hunne nadeele te wyzigen De Geneefsche conventie betreffende de tMhandoling der krijgsgevangenen verbiedt in artl kei 2 vergeldJngsmaatiegelen tegen krijgsgevangenen Het Internationale comiti van het Roode Kruis verzoekt thans in den oproep opnieuw den iHfflogvoerenden mogendheden dringend af te zien van allu vergeldingsmaatregelen van leder m aard welke gericht zijn te en krijgsgevangenen en geïnterneerden die uit den strijd getreden zijn of nooit deelgenomen hebben aan de gevechten en die thans als gevangenen weerloos zijn Voorts eonatateert het Internfltionale comltA van het Roode Kruis met groote en sttjgende bezorgdheid de toenemende verscherping der toegepaste oorlogsmiddelen welKe de burgerbevolking en niet voor den oorlog belangrijke materleele waarden vaak van onvervangbare cultureele waarde Ir steeds breederen omvang mede treffen Het beginsel van het volkenrecht volgens hetwelk bij de legitieme vernieling van mllltalj krachten en voor den oorlog belangrijke objecten een niet In verhoudltig staande bedreiging en beschadliring van nfet mllltalre personen en goederen moet worden vermeden komt zoo wordt verder gezegd tegenover de onophoudelijke ontwikkeling In de richting van den totalen oorlog volkomen op den achtergrond Het internationale comlt van het Roode Kruis beachouwt het naar tenslotte verklaard word als zijn taak over al In te gr pen waar feïteHlko hulp mogelijk Itikt He bfteekenli van alle waarden vooral echter van die op zedelijk gebied die thans ep het spel staan legt h t den plicht op ztjn stem te doen hooren AMERIKAANSCH RENATOR OVER DE INVASIE De AmerikaanscJie senator Albert OhandJer een van de vijf senatoren die destOds ook de Buropeeaöhe ftronten deir geallieerden hebben bezooht heeft in Long Beadi volgens de Daily Telegraph verklaard dat hy een invasie voor overbodig houdt en dat overigens de poging tot een invasie voor de Aiiglo Anverikiuicn alleen maar een ïnassamoord zou beteeikenen De Brltache openbare meenin zoo zelde Ohandlor ventei staat ofivyzend tegynovar de over het Kanaal leidende invasicopératies daar de hiermede gepaard gaande riaico s en verliezen te groot zouden zyn DK SOVJETUNIE EN HET VERRE OOSTEN Uit Londen wordt gemeld Da Sovjetynle heeft vitale belangen b I den Stillen pcaaan zoo wordt gezegd In een bericht ♦ an de News Chronicle uit Washing ton Ook wordt in de V S toegegeven dat h den owrlog zonder de Sovjei Unle geen nieuwe orde Ier hand genomen kan worden D Army a nd Navy Journal h e naar het Wad verder chrtlft 0Bgem rkt dat onMtwUfeld China y Ei oEiiiit n d BovJelJUnt zal toeitaan na den oorlog leunpunten op rormow l onderhouden De raiHMa en In hot ArgentUnache blad Not 1 das Grrtloaa chrOit Hutciilnaon corraapon dent van da International News Service dat miin thans te Washington alia hoop dat de BovJel UnIe de randstaten zou behandelen volgens do baginselen van de Atlantleohe wiarla heeft opgegeven BOSE IN BIBMA diHMHtOHd OBOENTEHANDELAAB ZEEB rOBSGB AANOBPAKT teJjingi ftoest zich voor den ki apeoteur vooir de prösbeJieerschlng een aeer vemwigenid man verantwoorden Het WIS de vroegere veehouder sinds b in 1942 Jroen ten teler J Buren uit Zuid en Noord Scheinmer C 12 eigenaar van o a twea groentenen fruitzaken en een drogisterij in Amaterdam en van een tMtkkeriiJ in Den Haa V fioot ntelt geteelde groenten bracht h J reohtatreeka naar z n eigen zaken om deze daar tegen abnormaal hooge prUzen te doen verkoapen D Inapacteur voor da prt M ehe raehIog rekende met deze min oer gunatlg bekend staande figuur wie leder excuua voor een dergelijke afzetterll ontbrak ala volgt af hU loot voorgoed Buren groenten en fruitzaken In de Ferdinand Bolstraat en In de Maaast aat ta Amsterdam verbood hem gedurende dertig Jaren in het klein te handelen In groenten y h kleinhandel werkaaam of erbij betrokken te HJn veroordeelde hera batallM van soooo boete en proc osten en verklaarde tenak tt d In beslag genomen groenten en Soebhaa Chandra Boa li naar Oonul m ldt In Birma aangekomen In Blrmaanï ïf flnfen Is men van maenlnc dat de W onafhankelijkheldsbewafing In Ooat Azl thana op haar hoogtepunt la gekomen en dat de opmarsou naar Dalhl voor de deur staat fruit verbeurd De In beslag genomen groenten an fnilt vonden vla den groasler Tn rroenten voor de gemeente Amsterdam tegen normale prH i n hun weg naar de hooldnedelyk oonsumentan POLITIEK WEEKPRAATJE Het politiek weekpraatje uit te zenden Maandag 10 Januari over Hilvanvm 1 om 18 45 uur draagt den titel Van Onze dierbare oude koeien e ei rt nolajewieken gelost wordt ttoor aanvallende op de PK ms imasa H H St Naar de BrltactM bertchtendlenM uttNewVork meldt la mevrouw Hqtimr chlgenoote van dan oudi praaMaiirVir Var Blaten op M Ja igen laattQil ml en Naar de Brltache bartchtendlenat uit Calre maidit beaiaat er op h t oofenbUk kas op een oompromla tuaachen de ult BWfken 7uldSlavische regeering en Tlto KEDBINGEV Het aS ïrsatzkommando deelt mede ledare gezonde NederUnder in den leeftijd van 1 K Jaar kan zich aanjnelden tan einde gekeurd te worden Voor De Waften SS g 4racM aUI Jon la NesMrkünsL K iei e 8t In N d ölB l4 wair4MB a9e IniKli Amieratoort LandMnrtn Ni marine en ée 0 nlu nBChe TUdena ae keultacen wair4MB a9e tingen vwsirekt met beCrekkSnc tot de v zorglBg van famltteleileB dStr der opleldttif exCK lavenam Mdelen etc Peraonen cusvclien JS 3a tur die uu mefldSnavpMclU zijn voor a tewerkatek Ung kunneii ehii eveneena aaanhoMen en woraen geds e le hun verMnCends vmn 4 tewerkstelling vrijgesteld Officier m de Waffen SS kan leder worden die na minstena een jaar dient ttijd zUn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezejj Zijn schoolopleiding ia niet doorglagge l nd Besltasend voor bevordotlng zUn karakter getirsg prestatie Jan 44 14 00 um Rotterdam Deutsche Oberschule Wes lian S Jan 44 IJO uufc Breda Restau rant Modern Markt IS OO 1S 0 uui DanBosch Hotel Noord rai ant Harkt 48 Jan 44 lioo Vknlo DeutschaaHaua Egmondstraat 10 19 00 11 00 uurArnhem Caf Boya a lm 44 2 uur H n elo C M Modern SpooTslraatl 18 15 00 18 00 uur ZwoUe Holel G ten4 ek tl Jan 44 12 00 uur Aiatn Concerthuls a d Vaart 19 00 liAW Groningen Heerestraat 4S 21 Jan 44 t 1100 uur Laeuwardao Huize Schaaf Breedatraat 23 Jan 44 0 14 00 uur Amaterdasn Dam 14 Jan 44 9 13 00 uur Utreroht NV Huls Oude gracht 245 Jan 44 14 00 uur Amersfoort Pol Durchgangslageir Leusderweg Jan 44 8 1400 uur Den Haag Dierentuin Benoordenhoutachewof JEUODVERGADERINGEN MAX BLOKZUL Gemeld wordt In aansluiting aan i Jn ver gaderingen stoor de Nederlandsohe Jeugg begint Max Blokzijl Maandag 10 Januari ta IB SO in het volksgebouw Prinaogracht 13 te s Oravenhage met een nieuwe reeks welk op 11 Januari In Haarlem op IJ Januari in Woerden op M Januari in Zaandam op M Januari in Oouda en op 31 Jasiuarl in N megen zal worden voortgezet Nadere bijzonderheden vermelden o a de aanplakbiljet ten Op deze avonden zal de Jeugd gelegenheid hebben vragen te stellen MOOBOAANSLAO TE AMtTEBOAM Eerglsteravond ongeveer half elf Is op het Stadlonplein te Amsterdam een aatuiiag gepleegd op een In die omgeving wonendon Jeeraar Deze waajllen avond op de school waaraan hij verbonden Is tweemaal opgeb ld doch telkens als hij zich aan het toesta n eldde ontving hij geen antwoord Waarach Jnl Jk hoeft de pleger van den aan sla den leeraar van de schoolJn de Van Baerlestraat gevolgd en eerst dP het Stadlonplein kans gezien zijn daad te volvoeren Met een zwaat voorwerp gaf hü zijn slachtoffer een ilap op het hoofd waardoor een groote wonde ontstond Niettemin kon de leeraar nog zijn huls bereiken en oen U het aenlssElns vaag signalement van den dader geven De beweegreden van den overval ligt In het dulater polltttke motieven worden uitgealoten geacht AnutenlaauclM NIenwmarkt UdelUk opgeliavMl Met het oog op de byrondere tlJdsomatandlghMten heeft de burgemeester van Amsterdam bepaald dat met Ingang van Maandag lO tajer op de Nieuwmarkt geen markt meer zaMaorden gehouden Uit da venohnlende razzia s door da poUtla vooral tn den laalUen t Jd gehouden was v m duldeltJk gablakaiO dat de Nieuwmarkt aen waar broeinest van d n twartaii ban4st vormda KBWKNIBUWl Kerk Drietal ta Ned Herv Kerk Drietal to s Oraven hage vacature wyisn ds P J Molenaar dr E Em nen t Haarlem da C M van istelveen en ds A Oskamp t roepen te Haatten toez ds J J side en Tlenhoven Tken Achttal te Amsterdam ittÊÊR en tiende prcdlkantsplaats ds F PWen Boeft Ie öallngen da J C Gilhuis te Katwijk aan Sée ds O F Hajer ts Ede da P N Kruyswyk te Hilvensuro ds L Oranje Czn ta s Oravenhage West ds D Rlngnald ta Drachten dr B J Westrrink te I iden en ds H A Wlersinga te Leiden Genef Cïemeenten Tweetal te Zaandame Westzaan da P Honküop te i GravenhagS en ds Th Dorreateln te Opheusden DISTRIBUTIBNieUWS PETROLEUM VOOR VERLICHTING Van 9 tot met 22 Januar 94t geven die met 50 verlichting en 51 verliohting gemerkte bonnen der kaart S 121 en de met 64 verlichting gemerkte bonnen der kaart S 221 elli recht op het kotmen van é n liter petroleim De geldiijheidaduur der met 48 verllchtinj en 49 verlichtmf gemerkte bonnen der kaart S 121 ia verlengd tot en met 22 Jant ari 44 Deze bonnen geven zooalfbekand elk recht op hettlpcqwn van één liter p broleum dmio jdende wyze laat zien waar tabaksteelt mogelyk is hoe het zaad gewonnen wordt en hoe uitzaai nitplant en behandeling van de plant moeten zijn Vanzelf ekcnd pteseerden ook liet toppen het wieinemen van de dieven en het oogsten dl revue Na bebandelinig van verscaUIende ziekten besteedt de film ook veel aandacht aan het drogen en daarna fermenteeren der bladeren Niet het minst interessant z jn ten ak tte de opnamen van de vernuftige machines die de tatoak verwerken tot rooktabak ahaig sigaretten of sigaren Vooraf werd een eveneens in kleuren opgenomen reisfilm vertoond over het Pransehe landschap Auvecgne met belangwekikende byaonderbedcn over het Isüidbou wbedrij f daar f lUT HET GEMEENTEBLAD OpHaMtaif aatosu iwtallati De burgermeester heeft vergunning verleendi aan t persgasbedryf Jjiekoo t WadcMnjcveeii tot het oprichten van een persgasuistallatie met een 3 traps compjiesaor ten behoeve van toet aamenpersen van gas voor autotractoren met 1 electromotor van 20 P K op een perceel aan den Fluweelensmgel BenoaBilng en Met ingang v an reap 1 en 4 Januari IS een arbeidsovereenkomst voor den tyid van ten hoogste een jaar aangegaan met mcj H E M Liera en met mej A C van dear Wiel beiden alhier als kleric 2e klasse ter gemeentesecretarie BEPBISE8 IN DE BIOSCOPEN De bioscopen biiengen deze week t ekende auccésfilms terug Thalia vertoont een der mooiste Zarah Leandcrworken de kunstzinmige TschaikowsJiyfilm Ej war eine rauschende Ballnaoht waarin voorts o a Hans Stu we Paul Dahike Marika Rökik en Leo Slezaïk spelen In den Schouwburg gaat Prederik de Groote in welke mdrukwekikemde door Seit Harlau g ii egiseerde rolprent Otto Geblihr de koningsrol vertolkt en Kristina Söderbaum en Oustav FröMich zyn de voornaamste andere medewerkenden Reunie heeft op t programma Dat komt er van een zeer komische ee chi denis van dwaasheid aan den ïoopenden band waanin Theo Lingen Paul Hórbiger Pita Ben khoff en Johannes Riemfinn de hoofdfiguren zijn VOOB DEN KANTONRECHTER Ta vochtice worst Niet venchenen was de 46 jarige slaiger P van V te Oouda gedagvaard wegens het ten vei koop voorhanden hébben van worst met 22 te veel water Br wat btJ de stuikken een brief vin den directeur van den keuringadienst vyxxr waren die het èen ernstige overtrading noemde waeirmede het publiek benadeeld wordt Heeüt de slager er voordeel van vroeg de rechter aan dsn keunmaester die als oorzaak van de overti editig een t slappe bereiding van het worsideeg iiad aangegeven Dat tüngt er van af of hi een bon nenhandelaat it die de do6r het hooge vodhtgeji alte ta veel ontvangen bonnen venkoopt aldus de getuige De anübtenaar van het O M mr W Bllens sprak v opzeltclyke vervalachmg van vleeechwaren wee er op dat d slager onlangs wegens het voegen van gcdtookte aarda len b J het gehakt reeds js veroordeeld en vroeg jxt dagen hechtenia De kantonrechter haeft f 123 boete silbs 29 dagen hechtenia opgelegd Jubileum b J de pollUe Op 19 Januari hoopt de heer W Nieten opperwachtmeester bil de politie te dezer stede vijif en twintig jaar aan het Qoudsche korpt verbonden te zi n Giften Elk een gift van ƒ 100 ontvingen de Ned Herv predikanten ds Elzenga voor wükwerk en dttconie n dl Kalf en ds HuU beiden vour 4e zen ding Wat Waar Wanneer R unle BIOMWop Dat komt er van mag Theo Lliigen en Paul Hdrblger Aaofvang 8 uur Zaterdag vanaf 9 30 uur Zondag 10 30 en vanal 3 uur Sclwuwburg Bioscoop Fiederlk de Groote met Otto Gebtlhr eti Kristina Sdderbaum Aanvang 8 uur Zondag vanaf 3 uur Thaikia Theaivr Er war elne rauschende Balltucht met Zarah Leander en Hana Stuwel Aanvang S uur Zondag vanaf 3 u Reunie foyer Cabaret programnia met o a De Mellee i en Nanyta Aanvang Zaterdag vanaf 4 uur Zonztag vanaf 2 uur Maandag tot en met Woenadiag vanaf 7 uur concert Ter Gouw Catwret iirogramma met o a Pierre Boeyen en Lenie van Letteio Aanvang Zaterdag 7 uui Zondag 4 en 7 uur Woensdag en E onderdag 7 uur concert teosorkest o l v Pit tro Sahatlol 8 Jan 8 uur Kunstmin EcnpansmaaltJJd Wln erhulp Nederland Jan 8 uur Nieuwe Scliouwburg Volkavcrgaderlng NSB spieker dr Wertherover Mu saart of Mo kou Jan 7 30 uur NleuweSebouwburg opvoering Baron Kneul imX Slem Nteuwenhuyren Jan 7 30 sur I Klalne Kerk Bijeenkomst Ned Christen Vrouwenbond Zonnehuisfilmavond Jan 7 t nor Nieuwe Scbouwkurg VUtdevooratelUng tbeat rabonnen bnt CuMureeleOotitactrattd opvorf tae CkM sr één dak door arbefderatooneelvereeniglng Door envoor het volk II Jan 8 uur Danltl Byeenkonwt js n e Hd matcn Ned Herv Kerk spreker dr A Mootagne Izn 15 Jan uur af A IMi Jnatee Jaarvertfaderlna Ooudsche Athletiek Commlaaie ZONDAGSDIENST DOKTOREN BU afwerlgheld Van den huisarts zijn van Zaterdagmiddag 3 tot Zondagavond 12 uur te conaulteeren de doktoiren P de Boer CkMiwe lis ilelefoon 2213 en C H G Goudriaan waarnemend dokter C van Elk Kattenalngel 19 telefoon 35811 APOTBEKHtSOIBNST Steeds geopend des nachts alUén voor genaeamiddelen Apot P Weyer Crouwe 131 Feuilleton Nadruk verboden Dg reis om de wereld in tachtig uren Een verhaal uit de eerste tyden van het vliegwezen door W C COENEN 39 De 3oagvlieger had een cabine i alt de Aieiid De deur vlak adhter de vleugels gedegen stond open en Robertson klom lihigs het trapje naar binnen In plaats van stoelen bevonden zich in d cabine bekleede ibaniken en die eenige gtanakkelijüce plaats was die van den bcstuuider Er lagen zuurstofhelmen electrisch verwarmde handschoenen en kleed mgatukiken op de banaken om by het vliegen door de hoogere Itichtlaigen te gebnuiiken Achterin de cabine h vond zidh het draadlooze toestel met een ontvanger dia in een soort kittje zat waaruit als bU een gewoon tel igraaftoestel een smalle papierstrook hing die in een mandje terechtkwam Binnen in dat kistje weixien de in üchtpunten omgezette signalen gefotoerafeerd ontwükkeld gsfijoeerd geapoojd en gedroogd in den korten tijd terwijl de strook omder hét seinen werden afgewonden Dease wijze van opnemen was noodzaikelyk omd t de cabine niet geluiddempend was gemnkt Robertson zette ziJn onderzoek voort en kwam bü den stuurstoel waar allea volmaakt in orde scheen te zijn Bij het verlaten der cabine vond hy Gras in een twistgespirek gewikkeld met den man met de verwarde haren Gras had een benzinetank op wieltjes binnen de touwomheining gehaald en maaikte aanstellen om de benzine over te pompen in de tanks van het vliegtuig Als je me nog langer in den weg loopt zal Ik je op je gezicht laan dat je niet weet waar je blOven moet söhreeuwde Orat Loop voor myn part naar de politie al hebben wij dat niet gediaan daarom mag jij het wel doen Ca je gang maar Kaïrel zei Robertson Ik zal wel zorgen dat hÖ hetje niet lestig maakt Hij wendde zich tot den man die hun wilde beletten hun gang te gaan Zeg wat heb JU httreigenlyik te maken vroeg hij Ik ben de vertegenwoordiger vanHollaird en h b het toezicht over dit vliegveld en deze maohüne wat het antwoord Ik heet Ken Als je hefwaagt je handen naar die machine uit GOUpl CH ZIEKENFONDS EN VCRrLllüTE VERZEKERING Oncunatige expMIatlv gavolgeB VMt de afdecllng viVwiliig venakarriaa Het doqr ouivaagrUke werkaaainhedon crlate jaa veraMg over IMl van het Algemeen Ziekeiuouda Goudache Veieenl nc voor geiice heel en verkiakunctlge hul spreekt van een betangruke emndheKteara voor de Coudaohe bevoUimg Hot ia t eerste verslag van son vol Jaar werking der verplichte venekering Ingevolge bet Zlekenrondscnbasluli doch Veel meer dan uiel en verpUoht verzekerden dl inet een m den kHip van het Jaar met 13 tot tSBO gedaald aantal de giootale gi aep vormen houdt het zich bezig met d niet 21S tut assi personen geotegen vru verzekerden Dit vindt iltn ooi zaak In de iiioeiiyke positie waarin het fonds ten aanzien van de vry wzaliardea is geraakt en waatop dat Jaarevanloht ultvoeilg Ingaat Dat het Zlekenfoudaenbesluli van grooten Uivkaed zou lyn op da expkiilaUe rekeiilnaeii van da vrije zlekentolulsen wss aktua hat verslag te vuoizlen Het ledental Uep van 0717 of circa 13 000 zielen op 31 Octobar 1841 terug tot 4 173 beUloiide ledam of circa 5800 zielen op 1 JaauamMl Do basis van het vrUe foiida weid dus heel wat kleines en de vaale koeten moesten dus door dat kleiner aantal zielen worden gedragen mot hel resulUat dat deze per ziel niel hooger werden Over de Jaren lS31 lot en met IIMI waren de kosten per ziel gemiddekt f S SO la 1942 9 8 een itllglng van ruim 10 Ala tweede factor van belang noemt het verslag dat door het Zlekenfondaenbtshilt de bvt risico s uit het vrye fonds werden weggenomen en net oude vrye fonds bleef zitten met de slechte risico s Op de preml onl vangat la per ziel een tekort ontslaan van 37 2 cent grootcndeels ópgevan en door d opbrengat van de liezlttingen waardoor h t ulteindeiyk nadeellg saldo 11 cent per lin bedraagt Hoewel de reserve In staat I nadeeMga saldi gedurende eenige jaren op te vaneen hoopt het bestuur dat het staatatoezicht zal inzien dat deze door de vry verzekerden met moeite byeengebrachta reserve niet mag worden verbruikt door oorraken welke een gevolg zyn van de Invoering van het Zlekenfoudsenbeult Prvmieverhooging mqet ultgeskiten ivorden facht gelet op den garlnaen finaneiaelen weerstand van de overgebleven vry verzekerden Uit de exploitatierekening van de ver plichtverzekerden bltjkt dat de toUalkoa ten per ziel veel hooger ii dan dat voor da vrU verzekerden nl 16 42 Dit wordt veroorzaakt door uitgaven die het fonda voor de vryverzekerden gilet kent of toiimtol niet In die mate De voorschriften kennen voor de verplicht veraekerden ruimere werstrekkingen of grootere vergoedingen ten aanzien van tandheelkund igfl en verloakutw dige hulp uitwendige genecswyzen en beheetakoston en bovendien zlekenhuiaverpleging en uitkeering by qveriyden welke laatate poëten by de vry verzekerden niet vsmrkomcn Voor de vrywIIUg verzekerden bedroegem de uitgaven In totaal 57 423 voor de ver plichtverzekerden I3S897 Het mede opgenomen verslag ven het Goud sch Fonda voor zlekrnhulaverpleglng en klinische behandeUng maakt eveneens de opmerking dat door dé wegneming van de beste risico s uit de vrye verzekering da vrt verzekerrien zeer kl het nadee zijn komen te verkeeren Het becyfert voor da VTlt verzekerden meer oimamen grooter aantal verpleegriagen en hooger koaten Per ziel bedroegen de verpleegkoeten vrywllUE verzekerden 5 03 De totale kosten waren resp 30 390 en 40 847 Het aantal opnameik per duizend zielen bedroeg resp B6 10 ea 0458 he taantal dagen per opname 17 eit 16 O en de kosten per opname 85 17a en 77 83 Er valt sinds 1 November 1041 voor de vry verzekerden een aanrienlllke varheoRlng van het aanla onnsmcn per duizend 7leli n te conatateeren 1S30 1II 58 17 1940 1941 53 se 1 Mei 30 October 1041 00 H I No vember 1941 April 1942 9179 1 Mal 3 IDecember 104 88 IA Het bestuur hoopt dat met ateim van de gemeente Gmido ea de Inmiddels lngev€ erde premJeverhoogin het goede werk van het fonds kan doorgaan ensgfld Gewetensgrfd De ontvanger der directe belastingen alhier ontvin ten behoeve van sRyks schatikist aan gewetenageld een bedrag van ƒ lS Ot wegens te weinig betaalde pertoneel belaslmg te steken don zal ik je latent oppakken Hoe meer lui van RoUard ik luiipakken hoe liever het me is rei Robertson Jullie hebtoen allemaal aas dien gemeencn streek meegedaan Ja haal JU de pttlitna maar dan zal ik eens een hartig wpordje met spreken De menigte waa op d 4 and van Robertson éón himner een Iturscihe Newfoundlander had zich reeds aan geitoden Hardenstein in het oog tt lioirden en te zorgen dat hij er niet vandoor kon gaan Ken wist heel goed da hij aan het kortste eind zou trekken Ik zal jullie gevangen laten nemen als je het wraaigt een hand naar onze voorraden uit te steken zei hiJ dreigend en nvaakte daarogp d t nu wegkwam Een balf dozyn jonge Icerela bood Leo de ficlfiende h nd Anderen de ea al hun best Gras behulpzaam te zijnRobertson verliet hel vliegtuig en begaf zich naar de andere zijde van het veld waar een schuurtje van gegolfd plaatijzer stond De deur we met een hangslot gesloten Hü wrong d t hangslot met een yzeren staaf open en g ln t naar binnen Daar lagen netje opgettapeM allerlei onderdeelen voor het vliegtuig schioefbladen kleppen krukassen rol len sttaJdraad en ttapelt sdhioevefik bouten en moeren In een hoek atorol een draagbare tmidse waarin eenhoutffkool vuurtje dof gloeide Op die kolen stond een reusachtige koffiepot die met zym geur het geheele schuurtje vervulde en den ttenk van olie en smeervet verdreef Op een weiilcttank kg een groot stapel versoh gemaakte boterhammen in een servet gepiakl Een stuk of zet themnotlesschen tonden klaar om gevuld te worden met koffie Robertson glinlladhte grimmig Troatart en zijn mannen baddcn niet op proviand gewacht maar waren er tn slondi op uitgegaan om hun miadiadig plan mei den Arend uit ta voerwi Wordit vervolgd WANNEER VERDUISTEREN Tot t Januari moet verduisterd wordm van UM tot 8 W uur t Jan Maan ap 15 27 onder iAt t Jan Maan op 16 1S ondar 1M l Jan Maan op 17 M onder 37