Goudsche Courant, maandag 10 januari 1944

Maandèg 10 Jaquari 1944 Biw au Marki 3t TatcfOMi 74 l IVwtrckcnIni MM GOtDSChEifeCOUeANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prji S cent p er ninnmer 828te J viM4 No 21442 Ctwfradactcur rTlBTKH Gouda PLAATSELIJK NIEUWS Burgerlijke stand Geboren Pieterj z van P van Oostenom en M J van Olphen Pieter Cornells z vim J J Hoogerdük en A van Eeuwen Robertus Comelis z van L 4 A Bontekoe en C Huiden Ondertrouwd J vatf Kersbergen en C M van Lindt Getrouwd E P Baroklsz 31 j en A C Hage 22 j Ovenleden Willem den Dunne 78 J ZEVENHUIZEN Uwii er bevoWing Ingekomen A Sa aiy van s Gnvenhage naax Dorptrlraat 4 K J Cammeraat en geztn van Moerkapelle naar Noordeiode 79 D de Vries van Ouderkerk a d Uaiel naar Rottekade 41 Vertrokken M Koole naar Nieuwerkerk aUd Uaeel D Paul landbouwer naw Moerkapelle C Berlijn dorschopzictiter naar Botterdam G Heij naar Rotterdam C van HeMen landarbeider nalBVoorburg F H Berkhout ecrelaresae naar s Gravenhage J Swtjneittlurg landarbeider oaair SchoonlMven S V d Spek bulshouditer naar BerMl en Rodenrijs Sftoet BOCKEV TWEE GOVDSCHE OVOtWINNINOEN G en Geel IV G G H C 1 AI dadelijk was er een Goudach overwicht De Goudsche vooTlM ede spMlde in een hoog tempo met mooi open sp maar een schut ter ontbrak Zoo wist Sroen Geel de leiding te nemen O i Sven later volgde de gelijkmaker lt een itrafcoroer door Gal las benut 1 1 Na de rust hetzelfde lilielbeeld Midvoor V Royen bracht den stand op i 2 Groen Geel miste ee strafiiully tie voorhoede van GGHC met Ilnksbuiteh v Wingerden als uitblinker bracht met snelle aanvallen liet l ugsche doel voortdurehd in gevaar Van Wingerden en Klaarenbeek voerden den stand tot 1 4 op IN ELKE HELPT HBN 0OB iMnie PTT u z Voor de ru t waren de Goudsche dames overtuigend sterker Voornamelijk werd op de Haagsche helft gespeeld waar de verdediging tegen haar taak opgewassen bleek Eenige minuten voor de rust doelpuntte Unksbmnen mej Levies na goed aangeven van de linksbuiten Hof Na de hervatting was het spel meer verdeeld De Goudsche ploeg bleek over meer uithoudingsvermogen te beschikken wat dei doorslag gaf Mej de Jong op de midvoor plaats bracht met een fTaai irhot den stand op 2 e Verbitterde gevechten in Kirowograd Aanvallen bil Witebsk en Berditslef af geslagen Sovjet offensief bij ketsjixa BOSKOOP Exeeiaior De harmonie Excelsior af onder leklmg van fiaar directeur éen heer Max Weil haar lyinteiconcert Het verdere gedeelte van den avond werd verzorgd door een cabaret gezelschap DievcB ontmaskerd Reads gedurende drie jaar werden uit het magazun van dfe firma gebr Van der Geur goederen ontvreemd Zoowel uit de manufacturenafdeeling als uit de afdeelmg beerenconftct e verdween spoorloos boven 1 onfleiikleeding De firma stond voor een raadsel daar nimmer sporen wan braaJE UQhtbaar waren Besloten werd toen een alarmschel aan te leggen Vrüdagavond omstreek 8 tmr ging plotseling de schel over De gebroeders Van der Geur spoedden zi5i naar het magazijn alwaar zy een persoon aantroffen die toen hij door epn dor firmanten werd gegrepen zirfi los rukte en het op een loopeft zette Hy werd evenwel herkend hft was de smid H K alhier De politie heeft hem voor hij zün woning iia0 tiereikt aangehouden Ten huize van den dader weid een groote partij manufacturen kousen alsmede önderkleederen in beslag genomen Ook ten huize wan den kleermaker C V alhier die opkooper was van de gestolen artikelen kon op en groote party goederen beslag worden gelegd Het gestolenan vertegenwooiidigt een waarde van duizenden guldens Ook rQwieldieven gepakt De politie heeft aangehouden H V en H O beiden oihier die verschillende te dezer plaatse gepleegde rijwieldiefstallen op hun geweten hebben Eveneens isaangehouden de alhier wonende L van Z die de gestolen fietsen aan den man t r acht KEURINGEN Het SS Ersatzkommando deelt mede Iedere gezande Nederlander in den leeftijd van 17 45 jaar kan zich aanmelden ten einde gekeurd te worden voor De Wan li 8S ftS wachtlMtalJon In Amersfevtt Landiinnn Nederland Kflegsmarine en de Oemuaiwche SS in Nederland TUdeni e keurincen worden aMe inliekUngen verstrekt met Itetrekking tot de verzorging Tan tamilleledcB dur iter opleiding extra ieTenasmddelen e K Personen tusschen 18 30 Jaar die aanmeldkigiplieht zUn roor de tewerkstelling kunnen tieh eveneens aanmelden en worden gedurende hun rerbtntenie van de tewerkstelUng vrijgesteld Officier in de Waffen SS kan ieder worden die na minstens een jaar dienstt d zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend Beslissend voor4ïevordorlng zijnkarakter gedrag preatatie Jan 44 tf 14 00 uur Rotterdam Deutsche Oberschule Westerlaan 2 Jan 44 S 12 00 uur Breda Restau rant Modern Markt 15 00 18 00 uur DenBosch Hotel Noord Brabant Markt 48 Jan 44 I 12 00 Venlo DeutschesHaus Egmondstraat 16 15 00 18 00 uurArnhem Café Royal Jen 44 12 00 uur Hen elo CaféModern Spoorstraat 18 15 00 18 00 uur Zwolle Hotel Q tenbeek 21 Jan 44 S 12 00 uur Assen Concerthuis a d Vaart IS OO 18 00 Gronmgen Heerestraat 48 Jan 44 S 12 00 uur LeeuwardenHuize Schaaf Dreedatraat Jan 44 9 14 00 uur Amsterdam Dam 4 Jan 44 9 13 00 uur Utrecht NV Huis Oude gracht 245 Jan 44 9 14 00 uur Amersfoort Pol Durchgangsiager Leusd rweg 28 Jan 44 9 14 00 uur Den Haag Dieren um Benoonlenhoutscheweg Een gra tht te Amsterdam Ook voor het behoud van deze Ned cultuurwaarden strijden onze Ned VrijwiUigera G L H Feuilleton lui hier zün het allemaal met ons eois en beijvaren zich alles voor ons te doen wat ze maar kunnen Ik heb zelden zulke hulpvaardige lui ontmoet Even later kwam er iemand die de wacht wilde houden em Robertson t gaf zich met zyn mondvoorraad naar het vfiegtuiig Na eenig zoeken vond hy de kaarten kist haalde en eèh zeekaart van den Atlantische Oceaan uit en zette die met unaises op een tafeltje naast het radiotoestel vast Daarna verliet hij het vliegtuig weer en begaf zioh naar de plek waar hy Hardenstein had aohteiigelaten De maiconist was klein en tenger maar had blykbaair een ijzeren gestel want hy was bijna geheel hersteld ivan den klap hem door Leo met den moersleutel gegeven Wie was de navigator van Trossart Hard i8tein vroeg Robeiitson Dat was ik Ik moest de plaatsbepalingen doen breedte en lengtegraden berekenen en zoo meer antwoordde Haitienstein Maar nu zal het daarmee wel uit zijn Dait heb je mis Hardenstein verizdkerde Roil rtsoii i m stellig Jy gaat met óns mee Tros art heeft onzen marconist meegoiomei en nu zul jij zyn plaats moeten innetaeOï Hij keek hem strak in het gelaat en v rv o igde En wat méér zegt je ziutt het goed eneerttjk doen 1 Hairdenstein voelde zidi niet op zijn gemak en betastte met afwezigen buk de wonde aan zyn slepen Br dreigt een erge storm merktebil op naar de jagende wolken boven hun hoofd kiJOcend U zult daa rin toch niet willen opstijgen Zonder den minsten wüfel Hardenstein zei Robertson bedaard Trosssirt is Immeis ook opgestegen Maar Txossart vertceert bij zulk weer in veel gimstigeo condities in uw mach ine dan wy in die vnn Rollard wat ntankeert er dan aan de mi ine van Rolterd viroeig Robertson van Detroit hiartieen heeft dat ding dan tooh manr prachtig ge werict WonM veivolgd Nadruk verboden De reis om de wereld in tachtig uren Een verhaal uit de eerste t den van het vliegwezen door W C COENEN 40 Robertson vulde dirie flessohen kurkte ze scihiioefde er een dop op en zette ze in een klaarstaand blik dat hü verder met de boterhammen aanvulde Hü was juist klaar toen Leo het sobuiutje bmnenkwem De oogen van den O lalla begonnen te scihHteren toen lüj dka voonraad onidetideelen ontdekte Hü begon meteen te zoeken Was het dmg erg besduidigd vno Robertson Er was een stalen buis ingedrukten een wiel kapot Ik heb die buis weer recht Icunnen buiden Als er hie r nu nog een wiel was te vindan Hy stiet eo wilden kreet van vreiigde uit en baaldié e i volledig wieladiter een hoop canvas vand aan Nuban ik binnen een uur klaar zei hy en hü verUet bet aofauuntje op eendraf het wiel ais een hoepel voor zichrollend Zijn gezicht handen enoverall zaten vol stof en smeer maar dat deed i ets af aan zün doorzettingsalhier heeft voor het beroep naar lyermogen Een paar minuten nadat Enkhuizen bedankt was kwam Gras het schuurtje binnen B Witebsk lag het zwaartepunt van de Sovjetrusaische doorbraakpbgingen gisteren ten Zuidoosten van de stad Zij werden ondanks het krachtige optreden van pantserwagens en slagvUegers in verbitterde gevechten bloedig afgeslagen De Sovjets verloren hier 84 tanks waarvan alleen 57 in een corpsaector Aan het Zuid Italiaanache front is de gevechtsactie van den vijand in den sector ten Westen van Mignano Venaro verzwakt Verscheidene nlaatseliike plotseling ontplotte De 40 Jarige vrouw aanvaUen op onze heuvelstellineen ir Sf i öwl K H ax ucuveisieuingen wer l kind werden een paar vingers afgerukt De iMnometer k opt naar storm im zei bit en dat moet hij al eenpaar uur doen naar men zegt Maar hier op het veld krijigen we den wind uit de goede richting en d aar boffenwe mee zelfs al zou het een oriraan worden Twee maimen wwrei hem gevolgd Hij ovMfa andigde aao ieder himner een bltk omeerolie en zond hen dasrmee naar het vliegveld tarug Zelf volgde hij met een dagide blik Nu is er nog slechts één ddng dat ons kan beletten den groeten spiongover den oceaan te wagen zei h meteen bezongd gezicht En dat is KarelT Bt voel telkens een nilUng over myn lijf gaan als ik ar aan denk dat Tiüssaot misschien iets heeft gedaan om de motoren onklaar te maken Och als het zoover is zie w het wel zei Robertson Zet liever één van je viij willigeirs hier bij dej voorraden op wacht Je kunt nooit weten wat die Ken in zUn hoofd krijgt Uitstekend antwoordde Gras De WANNEER VERDUISTEREN Tot 15 iaaoari moet verduisterd worden van 17 00 tst MS our Jan Maan op 17 0 onder 8 31 lan Maan op HM onder 9 19 Jan Maan op 19 02 onder 9 56 Het oppeopbev l van de Duitacbe cenMeM maakte Zat dag bekend T r wMtBtidcn van Klrowosrad ea IB d tU4 leU lUn feUe eveebten aa den canf met iterkc vtlandciüke trtjdkraehten Eicen tankfomuitiea hebben de bolsjewieken ten Noorden van da lla4 in een teienaanval terucfmrai9 B n een belangrijk henvelterretP Jn beatt iMeaen Do nnn atwoergcvediten ten 2 dcB van Klef en in liet ebied van Berditaiel duren met onvenünderde fesaeiit voort Oe oerbraakvocinxen ém boiajewiekea werden ook cisteren verQ d eenife penetk atiea werden fcegiendeld Ten Zniden van Pofrebltsjtaje Hebben ome troepen de aanvalleniie bols Jewieken ondanks verbitterden wenatand in tefenaanval teruggeworpen en daarbij een vrij groot aantal vijandelijke tanlu vernield Ten Noordwe t 6 van Resjitza en ten Weaten van Pfoipoisk bleven vericheidene plaaUelü ke aanvallen der bolsjewieken zonder succes Bg de voortzetting hunner kraohtiige aanvallen ten Noordwesten van Witetaak höbben de bolsjewieken büzondeir ïware verliezen aan menschen en materieel geled i In eenige penetratiepJstatsen zijn nog verbitterde ge veciiten aan den gang Ten Noorden van Newel stortten herhaalde vüandeiyke aanvallen in ons afweervuur kieen Het luchtwapen héett roet het swaartepunt in hA geibied van Kirowogr d en Berditsjel ingegrepen in de gevechten op den grond en den vüand zware bloedige verliezen en belangr ke yerliezen aan wapens oorlogstuig en voertuigen toegetoracht In den atgeloopen nactut zgn bg de jbestarqding van het bolsjewistische ravitaiUeeringsverkeer zeven transportvliegtuigen vernield en n en andere zwaar basohadigd In het Westelijke deel van het ZuidItaliaaosche front heeft de v and zijn met sterke strijdkraohten ondernomen aanvallen uitgebreid tot verdere sectoren Na iwaren gevechten gingen in bet gebied ten Noord Westen van Mignano twee l ergtoppen verloren Aan de rest van het ront verliep de dag over het algemeen rustig BTitsch Amerikaaiische formaties bommenweTpers heWben gisteren overdag plaalsen in WestnDuitsctolond en in het Zuiden van Duitsobland aange vallen Door kikzaak neerwerpen van bommen ontstond vooral in Ludwigsbafen en Mannheim aanzienlijke schade in woongebieden In den afgeloopen nacht hebben storings vliegtuigen bommen geworpen in het Hynsch Westfaalsehe industriegebied De formaties vijandelijke èommenwerpers verloren bü deze aanvallen 33 vliegtuigen in hoofdzaak viermotorige bommenwerpers Acht eigen jagers keerden niet terug Daarmede bedroegen de verliezen der BnlschAmerikaanscJie terreur vliegers in de eerste week van 1944 262 vlieigiuigen waarvan 231 vierrootorige bommenwerpers Het opperbevel van de Dultsche weermacht maakt Zondag bekend In het gebied van Kirowograd du rt de hevige worsteling met onverminderde felheid voort In het Westelijke deel der stad wordt nog altUd verbitterd gevochten Vastberaden ondernemen tegenaanvallen sloegen de opdringende bolsjewieken ondanks hardnekkig verlet op veiBchillende plaatsen terug Daarbij werden talrijke tanks stukgesehoten Ten Zuiden van Klef ten Zuiden en Weaten van Pogrebisjtsje et in het gebied van Berdltsjef verijdelden on e lïoepen talrijke vijandelijke aanvallen Formaties der Waffen SS sloegen in een tegenaanval een vijandelijke brigade op haar stellingen van uitgang terug eh vernietigden 27 Sovjit tanks en 5 stukken bestormingsgeschut De luchtmacht mengde zich op de brandpunten met goed succes in dij striji te land en bracht den Sovjets zware vierliezen toe an menschen en materieel Tm Westen van Retajtea ging de vQand na hevige srtill rievoorberel ding met sterke strijdkrachten over een breed front tol den aanval over Onie stellngen werden met afgrendeling van eenige penetraties overal in atand ge den met zware verliezen voor den vijand afgeslagen Ook aan de kust van de Adriatische Zee bleef een sterke aanval van dan vijand zonder resultaat Ëen eigen stoottroep vernietigde een vijandelijk steunpunt en deed munitjeopslagplaatsen in de lucht vliegen Eenige Britsché vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht bonunen uitgeworpen op plaatsen in West Duitschland Daarbij werd opnieuw de Dom van Aken getroffen WUZIOINGEN IN DE ENGELSCHE BEGEEUNG Uit Londen wordt vemranen het Bogelsche weekblad Tribune w Jst er op dat in Londensdie politieke kringen de geruchten herdn üOcig de ronde blijven doen dat een nieuwe reorganisatie der regeering van Ohurohill te wachten staat vooral het bericht dat de Lagerhuisafgevaardi de van Latxuur Shinwell op het punt staat als minister in de regeering zitting te nemen De mosaielcwerkplaata vap Ket Vaticaan die bij hei bomliiiTaement op Vatieaeiutad door AagloAmerikaansche vliegtuigen was vernield Is thaiu in zoo verre hersteld dat de werkzaamheden in bepefkten omvang hervat kunnen woi den UU New York wordt gemeld dat In itlnwoning aldaar op 65 jarigen leeftijd Is overleden WlIIl m Vanderbilt Veruuld van den nieutuen tvdgeest zullen de gezagsdragertin de aan hun gezag onderworpenen niet meer alleen kunnen zien middelen tot bereifcintr tuin hun doel terwijl zv zich zelf zooveel mogelijk van hen o scheiden moor voor de gedachte on ondergieschifcte fcomt die van medewerker in de plaat Dr J H Carp in epinseien van tMit socialisme BiMtCttiOMi MAATREGELEN BIJ SNEEUWVAL In verband met de sneeuwruimv gordening van 20 October 1942 d£e destijds in de Staatscourant nr 211 is afgekondigd en door de dagbladen gepubliceerd wijst de ownmissaris generaal voor de veiligheid met den grootsten nadruk op het volgende Verwacht woiidit dat de bevoegde instantie de noodige maatregelen voor de sneeuwtïestrydmig op gr md van dew yeraodemng treffen opdat men bij sneeuwval gereed zij In het belang van de voedselvtfeiiziening en om verkeerspolitioneele redenen moeten d verkeerswegen steeds berijdbaar blijvqfi Onder alle omstandigheden moet er voor gezorgd worden dat zich de misstanden van den winler 1941 42 niet henhalen In de eerste plaats worden de hqofdbewonors en hoofdgebruikers van bebouwde erven er opmerkzaam op gemaakt dat sneeujv en ijs van de voetpaden voor de huizen verwijderd moeten worden en dat bij gladheid gestrooid moet wonden De sneeuw moet van het trottoir verwijderd wordiïn of zoo op den uitersten rand van het trottoir gelwacht warden dat het stnaatverkeer niet gehinderd kan worden Deze regeling die in het belang der geheele bevolking is moet door alle betrokkenen nauwkeurig worden opgevolgd Overtredingen leinen tot strafrechtelijke gevolgen en politiemaatregelen OPBRENGST WINTERHVLP In de week van 20 tot 25 December 1943 is door Winteriiulp Nederland voor onze minder bedeelde volksgenooten een bedrag f 21 139 96 ontvangen Groote diefstal spoedig opgehelderd In een opslagplaats van een expediteur in de Nieuwe UUenburgerstraat te Amflterdam werden Donderdag twee kisten met lederen actetasschen een kist met 12000 molaveUen en een party geconserveerde levensmiddelen ter gezamenlijke waarde van pim 35 000 ontvreemd Den volgenden dag kon de politie reeds overgaan tot de aanJiouding van twee leden van het personeel een gewezen lid en eén buitenstaander die allen bij dezen diefstal waren betrokken De dieven hadden de gestoken goederen naar Landsmeer vervoerd waar deze inmiddels in beslag zijn genomen gevondeB irig pieeg Weer twee liaclitaffMi vaa patroon Zaterdag waf he a kind van de familie B te Nijverdal in de iiuiskainer aan het spelen met een in den Nijverdalschen Berg gevonden patroon toen Da watenmgem brengt drinkwater voor de kameraden in de steunpunten aan de ku t vtn het Kanaal P K ScfawoonR R St Bratlüe overvaJ in goodsmldawinJieL Tegen half zes kwam Visdag j l een man In een goudsmidswinkel in de Ütrechtschestraat te Amsterdam waar hy en ring te koop vroeg Nadat zijn keuze was gemaakt zbu h betalen doch Inplaats van zijn portefeuille haalde hij een luimer uit z n binnenzak te voorschUn waannede hU de winkeljulfreow een paar slagen op het hooM gaf Op liaar hulpgeroep kwam een collega toeanellea doch deze werd op dezelfde wtfze fhlahandeld Met medeneming van den ring verdween de man in de schemering Een der wlnkeljuffrouwen S met een zware verwonding In een ziekenhuis opgenomen Stcid4Meu s rORMUNE t Te s Gravenhage is op 80 jarigea leeftijd overleden de heer B gBuiWi oudinspecteur der directe benRmgen mvoerrecfaten en accijnzen De heer Foroiüne ia van 1902 tot 1912 inspecteur te dezer stede toen het belastmg kantoor nog op de Gouwe was gevestigd geweest waarna hij naar Dan Haag vertrok Hü was ridder in de Orde van Oranje Nassau Het stoffeUJdc overschot is heden te Westerveld verascht JJB LEVENDE POPFENKASr WON WEEB ALLER HARTEN Het Haarlemsche gezelschap van Johan Frevel verdient het enthoiisiasn e waarmede de jeugd De levende iMfipenkast begroet wel ten volle want het weet deze charmante combinatie van tooneel en poppenkast zooveel kleur en gloed te geven dat het voor de kinderen een beleven van de avonturen van Jan Klaassen ep Katrijn wordt H0 keurig was Zaterdagmiddag in den Schouwburg alles weer vertorgd hoe sprekend de uitbeeldingen van al die vertrouwde figuren Het jonge volkje heeft uitbundig genoten en intens medegeleefd Jan Klaassen werd gewaarschuwd voor de diefachtige poes bij de verschijning van den martialen veldwachter werd hartstochtelijk plisie geroepen het reageerde wonderlijk door als inhoud van Katrijn s verjaarsge schenk hpm en spek te raden en het waren heerlijke kwajongens toen ze Katrijn Jarig Jetje moesten toezing i maar spontaan als uit één mond Ouwe Taaie inzetten S v d Kraats WINTERBULP EN VOLKSDIEN8T DEDEN VEEL Sociale lorg in allerlei vorm In zijn welkomstwoord ter gelegen van den eersten Eénpansmaaltijd in 1944 Zaterdagavond m Kunstmin gehouden heeft de heer G J van BUtterswijli een overzicht gegeven van het dcor den Nederlandschen Volksdienst in het afgeloopen jaar in Gouda verrichte werk Winterhulp Nederland vWstrekte hulp aan 850 gezinnen omvat tende 2400 personen De Ned Volksdienst verleende m 150 gevallen geldelljken steunen 105 gevallen textielsteun en in 80 vallen bemiddeling bij den z g C steun Het bureau Moeder en Kind gaf 450 adviezen en reikte 80 voorrangskaarten uit Wat de kinderuitzending betreft werden 49 kinderen uitgezonden naar een binnenlandscb tehuis en 42 naar het buitenland Gezinshulpen waren er in 63 gezinnen met in totaal 1323 arbeidsdagen De straatcollecten in Gouda brachten gemiddeld ƒ 550 per keer op Toen de deelnemers aan dezen eenpansmialtija Htm hutspot hadden verorberd sprak burgemeester E A A Llera zijn gebruikelijk aanbevehngsv oord voor de collecte Hij herinnerde er daarbij aan dat onlangs een dorpspredikant van den kansel de opmerking maakte dat er een Judas in het midden der gemeente was hierbij doelende op de aanwezigheid in de kerk van iemand die met de bus van Winterhulp gecollecteerd had Ik vraag me af aldus de burgemeester wie meer voor zijn volk doet hij die in weer en wind voor zijn arme medemenschen flecteert of hij die van een zekere plaats alleen praat over Draagt elkanders lasten In ieder geval hoop ik besloot spreker dat u in ruime mate uw judaspenningsn in dcLbus zult doen eand Rijper Onzie oud plaatsgennot de heer C P Th Rijper to 1 November j l hiulppred flter by d Geref kerk alhier en thans te Lichten voorde waar hy thans beroepen is als predikant is voornemens Zondag 30 Januari zijn intrede te doen na tevoren te zijn bevestigd door zyn tadeir ds Sj Rüper emeritus prfedikant t Amersfoort Op drietal Onze oud stadgenoot ds E E de Looie predikant der Nedi Herv Gemeente te Hilversum voordien alhier staat met ds C Birouwcr te Wilnis en ds J J Boot te Ameide en Tienhoven op een drietal voor de zesde predikantsplaats te RotterdamCharlois Diefstallen In de Scphiastra iis des avonds een heerenrywiel gestole i Ben mud aardappelen werd ontvreemd uit een pakhuis aan de Wadhtelstraait Uit Icleedhokjes in het SpaardenSbad zün twee paar damessdhoenen ten nadeele van zwemsters wegigenomen Voor beroep bedankt Ds A Blois predikant der Geref Gemeente De collecte bracht op ƒ 98 921 dens dèn maaltijd zorgde ook dezan keer een klein ensemble voor opgewekte muziek Waf Waar Wanneer Reunie Bioaeaop Dat komt er van met Theo Lingen en Paul Hdrblxerj Aanvang 8 uur TtiaUa Theater Es war eiae rauschende Ballnacht met Zarah Leander en Hana Stuwei Aanvang 8 uur neunie foyer Tot en met Woenedag vanaf 7 uur concert Ter Gouw Woensdag en Donderdag 7 uur eoncert danaorkeat o l v Pietro Sabatinl Jan uar NIeawa Schouwburg VoUisvergaderlng N S B spreker dr Wertherover Mussert of Hitosko Jan 7 38 uur Nieuwe Scbonwbmg Opvoering Baron Kneut m t Slem ITieuwephuyzen Jan 7 30 uur KMne Kerltt Bijeenkomat Ned Chriaten Vrouwenbond Zonnehuiafllmavond Jan 7 38 unr Nieuwe Sekonwburg VijfdevoaratelHng thMterabonnement CultureeleC lttactra d opvoerlnC Otuler één dak dooe arbHderstooneelvereeniglng J oor envoor het volk 13 Jan 8 anr Danlgl Bijeenkomst Jonge lidmaten Ned Herv Kerk apreker dr A MonAagne Izn IS Jan 4nnr Café DaQnatee Jï vergaderlsig Ooudache AtMatlekCommiacle APOTBCramSORNSX Steeda geopend des nachts alléén voor geneesmiddelen Apoth P Weljer Gouwe 10t HET ONDEELBARE GELUK en Europa todcomst Het is een van de noodlottige bijverscbynselen van den oorlog dat men gedwongen wordt de pKoblemen van den hoe dan ook en wanneer dan ook aanstaanden vrede te regelen m d door feiten en propaganda heet gêloopen atmosfeer van iiaat en vyan schap Wanneer dan al het aam vaa alle plannen fomteel wordt opgetrokken op een basis van reohtvaardjgheid durenden vrede en heil brengende samennreriung dan meritt men aldra dat deze woorden plichtsgetrouw uit het woordenboek zijn overgeschreven omdat ze nu eenmaal erkend van goeden stand zyn maar dat ze nauwelyks meer achtérgrcmd hebben don de tek sten van den waarzeigautomaat m den theetuin Kanongefeuhier en barstend bommen zijn alecbte motoren voor het geluk der mei sohheid Het geluk der mensohheid is ondeelbaar We moétien clat teükens en telkens weer voorop stellen als we plan nen maken en plannen I e3ohou wen voor een nieuwe wereldorde en al zal dan het onverdeelde geluk dermenschheid zonder twijfel een ideewl tussc en de sterren blijven als het streven er naar niet voortdurend do gron dstïooming is in alle politieke streven tolyft de politiek een bedryt dat steeds weer met struikelen en opstaan tot spanning en oorlog leidt Als we schryven oiver Nederlands tóak ten goede ki de wereldsamenleving bedoelen we de traditioneels taak de oogen open te houden en anderer oogen te openen voor deze algemeen erkende maar in het verleden algemeen geschonden waarheid Dat wil zeggen afstand te nemen van d sentimenten öie het uur van den oorlog vervullen en redit te doen wedervaren aan het koele verstand en het warme hart dat een lang leven van verhoopten vrede zal eisohen En dat zonder kiemen angst maar ook zonder Dutch courage of Hollandsehen moed zooals onze overzeesohe buren jenevermoed noemen In het kamp der geallieerden waarmee iets anders gezegd is daa vereenigde nities gezien de periodiek m de Tunes verschijnende ingezonden stukken met heele of halva protesten van amibtenaren van geemrgrieerde regeermgen werkt men reizende aan een schema voor de naoorlogsehe politiek Van het Atlantic Charter van dePotomac met zyn bevryding van alle bezette gebieden als principieel thema tot het comn niqué van Teheran dat zooveel verzweeg dat bet Polen en Balten koud om het hart sloeg was het vele mylen varen en vliegen die figuurlyk evéhveel mylen van de o H gonkelyke oorl g3leuze af voerden Politiek is een zeer dynamisch l edrijf toegegeven Maar die dynamiek krygt een bedenkelyk karakter als de wisselvalligheden van den oorlog en de bereidheid van den een of den ander tot nog grootra offers m den slag er de dryfveerAi van worden Inuners groote politiek pleegt de historie door gedragen te ztjn door een idee dat mag al naar het plan waarop de cultuur van een tydperk was gesteld naar onzon smaak een meer of minder juist idee znn geweest maar het vormde een innerlük slu kra dit die het handelen een bepaalde richting gaf het moest ongeacht een enkele tactische omtrekkende beweging zu of zoo zon en niet anders ISet is geen Ttwaadwllligheld als men de pohtlek van da big four beticht van het ontbreken van W bindende en richüug gevende Idee Staat bil 1 voorbaat al vast dat het niet mogelHk ia 1 een dergelijke stuwende kracht van een l vier zulke volkomen uiteenloopende groot 1 heden als de Ver SUten de Sovjet Unla het Britsché Empire en China zelfs zoni der China verscheiden genoeg onder deff noemer te brengen van één hen aUe meesleepende idee die roet het st gen van de offers en de terreinwinst van de Sovjetunie gelUkelgk toenemende concessies aan het bolsjewistische rijk geven het beeld van een belangenspel waarbij do partnera niet naast maar tegenover elkaar staan en waarbD i niet voor één Inzet spelen maar ieder z Jn aandeel uit de pot wenacht Zeker zit daarnaast ook het streven voor den toestand zooals die uit het spel groeien zal althans eenlgenmate te consolideeren door middel van een groepeering van kraohten door machisevenwicht dat hat venlera spel aan regels bindt en verdere schoWten uitstelt Maar dat kan slechta duren tot het moment waarop leder machtsevanwieht in de geschiedenis verstoord werd dat van de volgende t otsing Sprak de viceprésident der V S al niet van een derden wereldoorlog Men kan hierover zeggen dat dat allM heet begrijpelijk ut uiteenloopende belangen zullen steeds een comgiromia zoeken en een compromis vmdt men via botalngen £ n immers het onverdeelde geluk der mensdiheid zal altUd een ideaal tusschen de sterren blyven Zeker Maar In de earsta plaats weer dan moet dat kleaal als d stuwende idee voorlichten bt hat wdcan naar het oompromla En over de poUtiek van de één dags telten en ééndi i efan gen heen stroomt ook een htatoriachft ont Ikkeltag die is g oren liMt da pogingen der menachheld althana ééiT stap nader tot dat ideaal te komen Dat la de atrooming die van de onbewuste onpolitieke en ehao tische eenheid van de middelaeuwen vla da d6or fluperuationalisme tot in het verderfe Ujha gevoerde verdeeklheid van d modarna geschfedania leidt tot e n nieuw aanhaid waaraan atraten en voUcen zich bewust politiek en cultureel bewust ondergeschikt zullen maken Niet ten pleiztere van één sterkere al zal dat soms tddèlhk U o schijnen op den weg dien de historie kiest niet door steeds meer eigens af te schrUven als verliespost ai zal dikwiils gehechtheid aan het oude zelfs al was net niet het goede een gevoel van verlies geven maar ten pietziere van alle die er door naren tot da collectieve veiligheid om een politiek begrip te bezigen tot aen evenwiehUg afgestemde ongeschokte economie tot da Tlist die ongeatoorden arbatd aan de werken dei vredes mogelUk maakt En deze ontwikkeling groeit niet uit het politieke drijven van enkelen zU is de historische uitkomst van het eeuwenoude streven naar een blijvenden vrede naar het geluk der menschen dat niet over tMvoorreehte en benadeelde staten ta verdeeUn la mdat het dan zelf breekt en verteren gaat in da ellende van den oorlog In dit Ucht moet men de problemen van ons werelddeel nu en in de toekomst eena zien Hen moet ze los maken uit da begripsverwarring die da politleka strijd van deze oorlogsjaren heeft opgeroepen en ie doordenken tot In de jaren als da kinderen vun nu mannen en vrouwen zijn geworden die hoe dan ook toch weer op ona continent hun werk en hun geluk moeten zoeken Do leuzen van nu zijn dan gegroeid vergroeid verdwenen of gemaangoed geworden het ia niet van zoo heel groot belang Maar als de sfeer van een belangenpoliUek vao buiten af onze EuropeesChe iielangen in haar ban gevangen houdt als zij demarcatlelt nea B bruggehoofden machtsgroei eerlnaen en economische blokken scheï t en in stand houdt zullen die mannen en vrouwen van atraks hun werk In de munitlefatjrieken en op het I slagveld vinden en hun geltik zal tnèt hun woning een ruïne worden