Goudsche Courant, maandag 10 januari 1944

ijfmIwIMM t tt xy r f Jf l li m panning n n ati maar ook eep OilHO HOF K vindt U in JONOINIIl l lEISBIBLiOTHIIK ZWIT KINDERPOEDER Onmisbaar b baöy t verzorging Tegen tmellen en roodworden van de Itere huid VOKTBAL OOBOE BKUBT VAN OLTMPIA W D O N K Moordrecht en StolwIJk Terlieien belden n l l trlti I rerrtM Dys jD VolewUokenl ï ADO Spart 4 0 Xt xM Storravoisto 0 HBS EDO i l 15WS DFC 0 1 DIttrIot n la klMW Burlem lUaHW Wtt a Enum tCoo aA VW VÜC U MC OHC 14 A Mi f OaniKinl t kbun A OVB aeu4t S 1 VIX VlOfl S1 Valox BMT S r VC TerlMk a OOA D t airiü£iïvio 1 Otympia I ukkiMrtter 1 1 oav ONA 2 4 kluM E Oeudwak MsordncM 1 1 AnuiMnt BV ficnooahoven i OONIC Sbihw k S J IMwva Ik klaaM A Laakkwartltr H DHC lU 2 ONA II HBS II i VUC IH ADO U 4 HVV II UVS II i e Schevanluan II 4 ulGk II S t Bwanra A klaiaa B 8W ni NaptNiiuanj ADO IV reManoonl IV l O Muaachcn II Fortuu 11 4 4 Gouda in RTC III 0 3 Rewrve 2e kUiaa C Emma n RfC U 2 Fe cnoord UI CVV 11 2 1 Sparta U Uesmtt DV8 II 2 3 Oouda n 008 n 2 Rewrve la klaaa H ONA lU OlympU U I Ji WC rv Sparta IV 1 2 VOC H Xerxe IV S 3 Ejccelalor IV Neptunu V 1 0 Qou4ir k Uwpt In Gouüas ferme eerste helft daargeatcn la tiet fonipetuieverloop voui de Goudache elftallen du Jaar wat kleurloos en dan wlUen een panr degelijke verrtchtlngcn er wel In £ r waicn ir twee rjüo ditmaal Olympla kwam uitbtékei d voor dpn dag door tcgtn t teldende laakkwartier gelijk te spelen een prestatie die voor de Gouwcnaais ntetr om de eer ging maar Laakkwartier voorfaprong op VCb tot twee verllesipunten reduceirde en DONK tHKkte een bijzonder succes met etn verraaaende zege op d € kamploeiiucandldaat blolw k de eerste overwinning van de giclwuten dit seizoen In eigen hula Dat louda btl de pretendent L1V8 aan het kortste euule trok lag tn de lijn der vérwachil04iii Uit de puatseiijke ontmoeting la de derde klasae tiibschcn GSV en ONA kwamen de gro nwltten ais overwlnuaars te voorschlju en ook dit resultaat la egeltnallg te achten Bijzonder Interessant en spannend la de strüd btl de vierde klaflsers waar geducht om de bovi nste plaats gevochten wor t De aandacht gaat vooral uit naar het zoo krachtig opzettend Oouderak dat nu ö het bezoek van het leidende Moordrecht zyn groote kans kreeg en deze ook bonutte Stolwijk verzuimde de mooie gelegtnheld om weer aal kop te komen en door de nederlagt n van de belde topclubs Is de stand van zaken nu Zoo dat het naar de tweede plaats gestegen Gouderak tot twee verliespuuttn op Moordrecht en een op blolwUk Ingelodpen en aldtia een volwaardig kamploenscdn ltdaat iCeworden la De overwinning van Schoonhoven ifi Ammerstol was een verdienstelijk pratatle Blj de reservM kwam de hokkenalultar ONA 11 keurig voor den dag door het tegen lins I oowuar gelflk Ie houden ONA staat nu In punten gelijk met Schevenlngen II en wellicht plooit e het nog net Gouda II en Olympla II behaalden den vollen Inzet Gouda III moest tegen de pretendent RFL III vlag streken 1 De standen zlJn thans ae klasse A 18 89 24 19 39 10 14 3fr 29 19 20 23 13 ♦ 2 49 12 32 32 12 49 43 Quick 12 8 2 UVS 13 B 3 HVV 13 S 3 Golida 14 ft 3 VIOS 13 8 1 ElInkwUk 13 S 2 UVV 13 2 BMT 13 4 VI SS BO Vekn U 3 i VU Ie kUsia J UakkwarUv 12 44 10 VCS U 1 MïmitU M 13 s ï 1 16 47 38 31 18 Da IHiaMuiVM 13 is S4 S3 CromvHet U 14 2 34 osv t3 s 11 Ift M CDA 13 s 23 34 ONA 14 4 s 18 2 Tn laak 14 4e klaaa 13 1 l 86 Moordrecht II 1 1 3S I7 Omderak Stèlwljk 12 t 18 BS 18 10 13 23 lS Schooohovea 11 s 12 S3 1B Ammerstol SV W 4 10 43 20 1520 Haastrecht 10 4 10 aam Waadliuiveen w 3 r 8 8 28 38 18 37 Bodegraven 3 0 0 41 Bes Ie klasH A Ldikkw n IS 0 23 3 10 HVV II 13 1 44 13 Qudck II 12 4 1 34 30 UVS II 13 4 IS 30 Sj HBS n 11 4 13 33 M ADO III 13 4 14 43 Jl VUC UI 12 4 12 33 33 DHC in 14 1 11 39 01 Scheven II 12 2 17 68 ONA II 13 11 3 lS 62 Rea Ie klease B HDVS in 13 2 13 39 17 Rrc III 13 1 18 20 14 Fortuna 11 12 4 14 30 25 Neptunua m 11 4 12 24 20 SparU III 12 4 12 2e 2II SVV ni 13 8 13 28 31 ADO IV 11 g 10 21 13 Gouda III 13 7 10 34 49 FeUenoord IV 14 8 30 Z Musschen II 11 4 e 8 13 24 R Ie klaaae c HDVS II 12 0 0 47 SO RFC 11 13 2 Tb 4 0 FelJfHloord in 13 a 3 18 37 33 Sparta II 13 4 3 14 42 20 Oouda If 13 s 4 14 35 29 12 4 3 11 38 44 Xerxes III 12 3 8 0 28 31 Excelsior lU 11 2 8 7 lS 37 CVV Il 12 3 a 7 a4 44 008 II 13 2 l e 24 94 Reserve 3e klasse H Sparta IV 11 2 17 49 18 Neptunus IV 12 3 ia 4S I2 RFC IV 12 3 IS SI 19 VOC II 11 3 13 31 20 Xerxes rv 13 8 1 9 20 Olympla II 11 4 B IJ 30 34 Exrf iHlor IV 11 4 10 20 29 GSV II 0 2 7 s 19 84 ONA III 12 0 11 1 14 98 twee winstpunt Vn In mindering PRACHTIG COMBINATIPSPn UVS Ooada ï 1 De appclhelftcn wa ren zeer veracht Ilend la d eerat koa Gouda zloh slechta blJ vlagen do n Reldtin daar UVS het tempo zoo haai opvoerde dat Goudfl er ondanks volhardfnd zwoeffen niet In kon komen t e gaathecrcn toonden een hoogstaand combln tjeipel dat een luat voor t oog wa Soms Leek het of de GoudsLhe ploeg slechts uit één man bestond dal was invallerdoehnan Genilaen die buitengewoon op dreef was en aan wlen het t danJcen Is dat UVS het ateehts tot twee doelpunten wist te hrengen F n aa een kwartier toen Van Wanrooy uit ttn voor ct van Oosterora keurig inkopte en em twe de Mven minuten later to en scherp genomen ho k chop vaa A Kaotebeen ta eigen doel gewerkt werd 2 0 Ka de rust bestreed Gouda de Lefdenafn met hun eigen wapen tempo Reeds blonen twee minuten hadden die beaoekers auecea door v d Boa cHe een traaten aanval met een keurig doelpunt bekroonde 2 UV8 liet xlch niet onbetuigd en sla gevoMT daarvan ontspon zlth een felle sportieve strijd rtle een enerveerende spanntng bracht De pkieRen waren nu vrijwel aan elkaar gewaagd dorh technisch bleef UVS de beste 7J kreeg ook de meeste kanetn maar Gerrilsf n handhaafde ryn bewonderenswaard Rcn vorm VHf minuttn voür tijd besliste A Kantel eon bij een ptotseUo ren doorbraak den kampten gug Wte van de thuisclub 3 1 gpANNEND MAAR ONVtbODVCTlKF yinpte LaakkwaMeT l 1 Het resultaat van dezen op verschillende momenten zeer spannenden strijd geeft de krachtsvetlmudlng vrU goed weer Aan weensj llden Het de voorhoede opgeleifUe kansen voortiUgaan door slecht schieten Na twintig minuten gnf E Krom nog altijd ztjn plaats wanrd Olym pla de leiding nadat Duys uit e n vrijen trap op verred afstand voor doel had gejet 1 0 Doelman KwlnketenborK was bijjson der op dreef en voorkwiun enkt Ie 7eker schijnende dnelpunien Ook Ijri ii ilcga an den overkant moeit meermal n Ingrijpt n Na rust kwamen do gas heercn wat meer In den aanval Dat de schaarwher wordende aanvallen van Laakkwartier echter niet vin pevOBT ontbloot waren bleek rta twinllii mlfiulen toen de Haagache ret htsbulten gt tik maakte De spanning naih toe het Bpu ging ru weer gelijk np tnndi r dut ver der gedoelpunt werd Btl Olvrfipla wtrd Rreenian In dtn loop van de tweede helft door Jieebeen vervangen NA RUST Jl AG OeSI AGFJh3 OSV o N A 4 2 Er wtrd dirctt een hoog tempo Ingeïvt waarbij dt up lert zich ten volle gaven Het pel ging anel van doel lot doel Belde doeivetdedigera krigtn volop l htnhild lum taJcnton ie lountn Vooral Brem verkhtte cinlge malen ultittktnd vKrk Kort voor u t nadat een ONAdoi Jpunt wegens buitenspel wa geannuleerd elïUtJde het leder blJ den G S V rechtttbui ten Kerk dia zijn club met em fraai achot via de lat de kidmjï gaf 1 In de tweedef sptelhelft zag het er naaruit dat O N A den achterstand zou Inloopenmaar GSV dacht er anders over DoorNuvelfiteln Hofhtcde en Brem vergrootte zjjden voorfjprong tot 4 0 Hiermede was defpajinlng gebroken Van Genderen en VanMaareh VLiklclpden O fJ A a kthterktand tot 4 t3 Daarop doelpuntte GSV nogmaalsdoch ook dit do4 Ipunt werd wegens buUcnaspel niet toegekend lfw AAN ELKAAR GVWA GD DONK BtolwUk t t Dit was een Spatuuinde en door de thuisclub zeer enthouhUiSt gefcpcelde wedstrijd X e pLoigtn waren Soed tegen elkaar 9pgewaasei aüem waa DONK dikwijls leU snelKr en In t voo hotdcspil gevaarlijker G Bakker slaagde er na eenigen tijd In na fraai samenspel het roodzwarte doel i doq rboreu il ü Onmiddellijk daarop snelde v d Bos lanss de IlJn en schoot keihard tegen de lat Aan den anderen kant hield doelman De Boer een achot In den hoek er iraal uit doch toen hu evm later slecht wegwerkte benutte Van Dam de kans 1 l In d tweede helft werd Sfolwijk geleidelijk sterktr lu n athot van Ve rdoold kwam tegen den paal en verder hielden de geel wlttcn dapper stand Bü een snelle doorbraak van DONK kreeff De Jong den bal vrU omapeekle een teg naband r en kogelde k ÓUk latenten hoek t 1 0EN8ATIOMBKIa SLQI Gou4ermli Moordrecht t l Voor de rust had Goudciak een kleine veldmeertferheld maar kon door te kort spel en Na de rust was Moordrecht sterker en ondernam aanval op aanval ouch met wat gtluk en door hardnekkig verdedigen hield de versterkte Gouderak verdedtgli stnnd Twee en n halve mlrtuut voor het rlntfe breekf pl tse de uit drie man beatnande Gouderak aan val door en Dtrt Ouden die voor Hulsman was Ingevallen doelpunt Z 0 Ken minuut later maakt v Adrtchem ï I BFTI R OP SCHOT Ammemtübnrhe fl V getaootükoven 0 4 Ammerstol was voor de lust sterk in den danval m ar de voorhoedt vond het Juible spel niet en bleek onproductief Na de rust had Schoonhoven een overwicht Aanvan ketljk ondernam dé thulsMub de meeste aanvallen manr het lukte niet Sclioonhovt n deed bettr na twintig minutt ii doelpuntte Iinksblnnen den Bfier en een kwartier viior htt einde van daaa weinig hoelenden widstrMd werd het mei een k wlbaar schot van dtii fechtsbulten O z NIEDWERKERK KN HTOLWUK 11 KAMPIOEN Moerc p tle weer gestruikeld De uitslagen van sieren voor de Afdee Ung Gouda vaaren Groep C NU uwerkerk I MoerMpelte I 1 Orofep D KBO H VU U 0 lÜ Groep E StolwUk H Ammtrsl SV 5 3 I e eerste kampioenen 7lln er De belannrljke finale In de C groep waarin de pietendentin NleuwerktiK t it Moetcnpel ttgen elkaar uilkwamtn heffi Nleuwtrkerk Iwt kamplo hHp gel r tht Dat la ousttwijfeld een bewonderenswaardige presfla lie van deze Nieuwerkerkbchi i hih dh voiU wlfoen een ernst e Inrlnklnfï hndf 7icti phis herstelde en dU Jaar meteen doorliep naar de bovenste plaais al had Moertaiwlle lun JCM tijd de beste kpni V r de Moena pellenaren Is het wel heel hntu ook dit Jjtar In het gezicht van de haven gesliand te zijn Nogmaals geprobeerd I Er was nog etn elftal dot op den eeretUel beslag legde StolwUk 2 l met rtn le e op den c ncurrent Ammerstol 3 ven eens tn den besllssendcn laatslen wedstrUd ongeslagen kampioen van gro P K werd Het nog A ot de competitie toegetreden KHO 2 di uieerde met p n nederlaag van t ventjes l 0 tegen VtP 2 SUCtSSVOL OrBllUT Nlanwerkerk Moercapelle J I Voor dt spelrust heeft Moercapelle e n licht tethnisch overwicht door btter vertorgd spel waar Nleuwerkerk enlhoubiasnie tegeno er telt Na e n kwartier dot Ipunt de niouAe mldvoor P van Strsalen die voor het eerst uitkwam voor de thuisclub TIen minuten iater maakt Moercapelle gelijk 1 I Na de rust ijn dt ploegen jian elkaar ge weegd en levert n tn spanntrdtn ttrljd Uit fr voorzet brengt vsn fetraaltn na 20 mm 1cn Kiand op 2 1 Moertapel s bpel zjikt nu In Nletïwerkerk is vertier overwegend sterker en tegen het einde doelpunt Van Slraölen I iiuats O 1 Zóó zwak Inderdaad zoó zwak en hul peloos kunnen Uw naasten in het leven ko en to staan indien gi met tijdig zorgt voor een possende levens verzekering bi DeConfrale HE tL MTRALE MaAkeJUMmke £ NedeAiand Rlimlraal 28 Din H g OFI HIfcl J E MblIi UhEUNCtKN FIOI NlllllNUtI UI IUII U N1KN FIlLil II lliirf pil liKi I Ui tic al nu danig vil li itour Urn in i04J vour tui n gibruUt gciiravcn huUbmndliut UU de bctrukken blflncl to ntüm llfcï ll3 ijn inge chr ven en dlo op groi ïl vin Ie op tl n hrUvln ï ksart plaatKle atinleekenlntti n noir an praak maken op braiid 1 fliAaiii ti voor htt beUtkken van vaüte braiulhloflen hll d n handel kunnen ïlrli voor dc e arrekfnln in het ii J ik van ÏO l in 39 Jan a s tot dfn itistrrbuüedKnat WLfden Voor het ovtriKt wordt VËi wezen naar dp letdü eerder ov i de hier bedoelde verrekening veiacheneii publtcatleR In aai siultlng op de In Nov 1M3 g dane medidit Ungd omtrent de noodzakelijk lx ld van Intrhrilving van product nien van huUnandturf voor eljien i ebrulk zgn elfiin brandluirprüduci nlei bIJ de Hrandatorft n t ominlhtile x aarvoor de sanvraaKforinuller n J n 1944 bU den dmlrlhulledlenat v i krijgbaar waren Keat ld wordt ter kennlh Kebrachl dat ten gerieve van hen dia door omBtandiKherten niet In staat ztjn gewecat 1 un aanvraag binnen den oorapronkelljli ge telden termdn In Ie dienen nogmaals de Ml luid 7al wordtn geboden dll te dienin wel van ÏO t m 29 Jan an Na di endatum uorden geen aanvragen meer terl ehandellng aangenomen ïoodat rij In wiervoornemen het Ugt nn In IMi hul brandliirfvoor elpen pehrylk te graven doch de th wi►pnleuw gehrden gelegenheid tot tnachrtlvtnplaten voorbijgaan aan dit voo jnemen lotelge ï chade geen gevolg iullen ku nenBeven 14S7 Hoofdredacteur J G Weystera Rotterdam he re lactéur voor Oouda en Omstreken r Tietrr ouda VerantwooideUlk voor tu dvertentlen L AkkeridUh Rotterdam Un i eersler N V Rotterdamach Nleuwablad Rotterdam iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiqiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiH i U d TOMATENSAP t CENTRUM Qroenendaal 23 Tel 3697 J Ca DEN RIET De Htor en Mcviouw TH SMUI DFf S CarlIcr geven nrtt blijdsiliap Itonnis van de geboorte vnn hun Zoon PAULdie bi hel H Doopsel denamen onIvinR vnnPKTRR PADILAIHBPRT lUARIE GrAida Jan 1844 Tijdelijlt Diaconessenhuls De Wijli Westhaven Verloutd INE VAN üfcSSFL en HANS WAONI R Voorburg Parkweg 4J Qojida üraaf Florisweg 38b Ihuls in lanuar as van 3 5 uur Voorburg Harlrweg 41 Na icn korgtondig lijdenovoflecd heden tot onzediepe droefenis onzegeliefde zorgzame Vader Behuwd Grootvader Broeder en Oom de HeerPIETER HBIJEB Weduwnaar vanEverdin Hemke In den ouderdom van 83 Jaar Uit aller naam Rotterdam JOH JAC MEUER Waddlnxveen a Januari 1044 Bodegraaficheatr weg 78 De teraardebestelling zal plaata hebben Woensdag 12 Januari a pim 145 uur op de Algcmecne Btgraafplaata CrooawiJlc te Rotterdam Vertrek vanaf het famllieadros E Meijer Oordelwp 184 Rotterdam des namiddags 1 u P Heden overleed In het van Iteraon Ziekenhuls onze Innig geliefde Echtgenoot Broeder Behuwdbroeder en Oom de Heer LKONARDUS MCOBD8 VAI K In den ouderdom van 48 Jaar Uit aller naam M VALK Brussé Ooudi 7 Jan 1M4 Heercilttraat Oeen bloemen De teraardebcsteUIng zal plaats hebben Dinsdag Il Jan a f op de Algem Begraafplaats te Gouda Vertrfk vanaf het woonhuis Heerenstraat 5 te t uuf Uw oude gramohonplaten hfbbtn wMrd I Wf geven 35i4S t p plast Afhalen gratis HEES 60 60ÜOA Mutltklnslr handel N V NLIIWia 84 BONTMANTELS Zs r vosr8niig ngsbadsn e a wart en grijs lam maat 40 75 Ncrtz Murmtl maal 42 578 Zwart beal njaal 42 87B eij ƒ 50 Belge tlievrette maai 40 42 ƒ 600 Donkerbruin Kiiss Nertz maat iH 40 ƒ 800 Schiiterende zwarte veulen maat 44 ƒ 1780 enz V d BIRO Eiandalraat 83 Tel 38 I0 79 Dan Haag Mr A A J Rijksen Advocaat en Procureur heeft heden de praktijk hCrvat Crahethsiraat 43 Oouda Almanakken Zak Aa nda s en Kalenders voor 1944 Voorhanden bij Boskhandgf Vennik TURFMARKT 88a OOUUA OEVRAAao een fiioke Werlister Pluweelenslngel SO Gemeubileerde of ongemeubll ZIT n 8LAAPKAM8R mei gebrulil van keuken door echtpaar met I kind Brieven no j 194 bureau v d blad U eau dat U bIJ een sterfgeval kunt opbellen No 3726 de Algsm Coop itcgrafenis Vereeniging Rotterdam U A te üouda P C Lauaeman Zaïrtmanalraat 80 HET ADUES voor len begrafenis of crematie tegen STANDAARDTARIEF dus londir WINSTBEJAG Vele levredenheidsbetuiginRen BRANDKASTEN Nog eenige groote en kleine brandkaaien te koop Prijzen 200 lot 1000 Idama Utrechtschesiraat 90 Amsterdam Tel 3054T Na 6 uur 8797N Staatsloterij De trekking de vijfd klaaa begint Maandag 17 Januari Nog loten verkrijgliaar bIJ de eoilectrice Mavr Kliber v d Sfoot Crabathatraat 13 aouoA Giro 378613 Talaf 3S03 PlaaW U raad f Klainti eminent spel van twee afilrlcea met zeer tegengestelde natuur Zarahi Leander die in geen andere film met zooveel overgjve speelde en Marlka RÖkk Bovendien prachtig weergegeven niuritk van den grootmeester TschaikOWaky en een uilermale boeiendehandeling dii h cdt 1 l en UPA supcrhim Waarvari U tol Woensdag nog kunt genieten Toegang 18 laar Retpreekl Uw plaatsen aan de cassa IH uur voor ledere voorstelling f i MUZIEK VOORTAAN D £ GE HEEL E WEEK baholva Dondaidag en Vrijdag Om aan da vela wanichen la voldoen tijn wi batlolan ook op bovanvaimalde dogan om zoo populaire FOYER ORKEST ta lalan optraden Baioakt ook de weakavonden haf zoo lntiama gazalliga Foyer Cabaret 1 xuXl zich koitelijk amuseeren Zotardag an Zondag op ons modam Cabarot Toonool mmntm klnit Variété Attract lo MisBartJa datlsdubbalblank HET TOOVERMIODEL VOOR DE HUISVROUW I MagaaUn ¥ or I Rllmrialen an llaatra I Raparallalnrlehtlna h e ri Pomp en Ventleiaiang Solution De dubbal dl BarlJ nl gi t tooveri Ban All In an wip dubbelbtsnk HIJ li asn groot loavenaar n maakl gaan gahalm lên iii kunti Hulivrouw wilt U allai ook schoon en dubbel blank loovaran naam dan Glorlna Hal maakt allai haldarwH n dailnlaclaart lagalljk Lavart da ladlga llaiickan waar In want Ban All kan aan flatichan loovaran V XA regl Mtna Bakgraag hoe m n over buurvrouw van boven bij haar buurvrouw vsn be néden op vitila wat Ze kreeg iViluk caket Ze proefde en rooli er tar knikte veelbeleakanend t Tóen liet de ander haar n pa t e Roer Om zienl Nee géén eieren en géén melk I n Peja product VeilingoTidernemmg CORRECT Om aan de vele aanvragen te kunnea voldoen organiseert CORRECT nog een 2de BONTVEILING Ie huilden op 18 en 19 JANUARI 1944 des vüorniiddags lOJil uur In de Jouden Zaal van Um HAUIIË Papestraal J2 IJen Haag len overslaan van de deurwaarders Delfgaauw en Verhagen Wederom een fraaie collectie Bontmantel PeUfaiien Vofsen Collier enz enz De kijkdagen lijn Zaterdag IS Jan Zondag 16 Jan Maandag 17 jan as van IU 4 uur Bijvoeging van Hontgoedercn Is nog mogelijk lot uiterllik 12 januari 1444 des n m 5 uur ten kantore van CORRECT Prins Hendriksiraat 54 tel 33 57 15 s Uravenhage MEUBELVEILINQ terlvolgende veiling hall Januari a a in aaal Kunalmin te üouda Voar daaa valling hunnen nalia meubilaire au hulahaudalllka goadaran warden bljga waarvoor zich ie wenden lot B I N AKKhKSDilK Deurwaarder Oouwe 112 154 Jouda Tel anOO Menitehen die kottvaitent de verkoopeter Man ho rt f n vcrkoiipitir tn Un i m door In eal nd r grit rtB iiien t l ori l niel la wordaii die hana 1 i n w all ti Ala hi t t rig la raadplMi clan Uw duklir lifori U niiuir Kir llrnl raad d rt lullan le CaikaU Uuaarma U h l n Mat da anal Mliorw iU iulti Nariilnovi Buiiriamai dl dan hoaalprikkal vorrtrllft cACHÊTs Scmtienia P mui Nariilnovo B4 nfl m C Hu NO IICI S UNIG fABHIKAHIf HIJ Dl BSJUWt S iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii y ttet henie wat er heëiaut h JKO r KOFflESURROfiAAT ZUID HOLLANDSCHE KOFFIE EN THEEHANDEL ROTTERDAM tolS ® i retonti All kranen duiven of fi unicn loch no vollevraien slin koffll dsl omdil U hal taaiSoed aiti mti Morkli hetfl bahindelil Anderen doen dal el en dsarom bli w M diar wc4 Doa I dui ook Kn onlamet dan laveni mei Cerewn waardoor U ook l n ichl meer ondervindi van ichirameli of raanalaklan 1 üetijd OAN THUIS STUDEEMN MEI SCHRinELUKI liSSIN DUITSCH ol ENCELSCH Nieuwtia tchrlftalijka opleiding I7M pm Viol preken an Khrijvan In Smnd Speclala methode voor parfecle uilipraak Mddantlandt tllplonia alg ontwikk 12 85 p m Nad Teei en Corraap 150 Baakheudan 1 NEP TA LEN INSTITUUT ROTTERDAM H U Oralli araalai M